ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1147/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 31ης Οκτωβρίου 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1147/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 31ης Οκτωβρίου 2008"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1147/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά το τμήμα ΙΙΙ.10 του παραρτήματος 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ ( 1 ), ιδίως το άρθρο 27, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ ( 2 ) καθιέρωσε ένα υποχρεωτικό έντυπο διεξοδικής κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων. (2) Μετά την έκδοση από την Επιτροπή των νέων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ( 3 ), είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί μέρος του εντύπου κοινοποίησης που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004. (3) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Το μέρος III.10 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/ 2004 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου Για την Επιτροπή Neelie KROES Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ L 83 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 140 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ C 82 της , σ. 1.

2 L 313/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΜΕΡΟΣ III.10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το παρόν συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση κάθε ενίσχυσης που εμπίπτει στο Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (εφεξής κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων ) ( 1 ). Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για τις μεμονωμένες ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε απαλλαγή κατά κατηγορία ή υπόκεινται σε υποχρέωση ατομικής κοινοποίησης εφόσον υπερβαίνουν τα όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων που καθορίζονται στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία. 1. Βασικά χαρακτηριστικά του κοινοποιηθέντος μέτρου Συμπληρώστε τα σχετικά μέρη του εντύπου της κοινοποίησης που αντιστοιχούν στη φύση του κοινοποιηθέντος μέτρου. Στη συνέχεια ακολουθούν βασικές οδηγίες. A. Προσδιορίστε το είδος της ενίσχυσης συμπληρώστε τα κατάλληλα επιμέρους τμήματα του τμήματος 3 ( Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο Γ. της συνθήκης ΕΚ ) του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών: Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων συμπληρώστε το τμήμα 3.1. Ενισχύσεις για την απόκτηση νέων οχημάτων μεταφοράς που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων συμπληρώστε το τμήμα 3.1. Ενισχύσεις στις ΜΜΕ για έγρη προσαρμογή σε μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα για ΜΜΕ συμπληρώστε το τμήμα 3.2. Ενισχύσεις για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών συμπληρώστε το τμήμα 3.3. Ενισχύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας συμπληρώστε το τμήμα 3.4. Ενισχύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπληρώστε το τμήμα 3.5. Ενισχύσεις για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας συμπληρώστε το τμήμα 3.6. Ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτική τηλεθέρμανση συμπληρώστε το τμήμα 3.7. Ενισχύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων συμπληρώστε το τμήμα 3.8. Ενισχύσεις για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων συμπληρώστε το τμήμα 3.9. Ενισχύσεις για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων συμπληρώστε το τμήμα Ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο συστημάτων εμπορεύσιμων αδειών συμπληρώστε το τμήμα Ενισχύσεις υπό τη μορφή εκπτώσεων ή απαλλαγών από περιβαλλοντικούς φόρους συμπληρώστε το τμήμα 6. Συμπληρώστε επίσης: το τμήμα 4 ( Δημιουργία κινήτρων αναγότητα της ενίσχυσης ), το τμήμα 7 ( Κριτήρια που επιβάλλουν λεπτομερή αξιολόγηση ), το τμήμα 8 ( Συμπληρωματικές πληροφορίες για τη λεπτομερή αξιολόγηση ) ( 2 ) το τμήμα 10 ( Υποβολή εκθέσεων παρακολούθηση ). ( 1 ) ΕΕ C 82 της , σ. 1. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών στους τομείς της γεωργίας της αλιείας, βλέπε τμήμα 2.1 (σημεία 59 61) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 2 ) Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν τα τμήματα 4, 7 8 στην περίπτωση εκπτώσεων απαλλαγών από περιβαλλοντικούς φόρους που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 4 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/3 B. Εξηγήστε τα κυριότερα χαρακτηριστικά (σκοπό, πιθανές επιπτώσεις της ενίσχυσης, μέσο της ενίσχυσης, ένταση της ενίσχυσης, διούχους, προϋπολογισμό κ.λπ.) του κοινοποιηθέντος μέτρου. Γ. Μπορεί η ενίσχυση να συνδυασθεί με άλλη ενίσχυση Ναι Όχι Εάν ναι συμπληρώστε το τμήμα 9 ( Σώρευση ) του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών. Δ. Η ενίσχυση χορηγείται για την προώθηση της εκτέλεσης σημαντικού σχεδίου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Ναι Όχι Εάν ναι συμπληρώστε το τμήμα 5 ( Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ ) του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών. E. Σε περίπτωση που η κοινοποιηθείσα μεμονωμένη ενίσχυση χορηγείται στο πλαίσιο εγκεκριμένου καθεστώτος, παραθέστε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το καθεστώς (αριθμός της ενίσχυσης, τίτλος του καθεστώτος, ημερομηνία έγκρισης από την Επιτροπή): ΣΤ. Σε περίπτωση που η ενίσχυση/πριμοδότηση χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις, επιβεβαιώστε ότι οι διούχοι εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών επιχειρήσεων όπως αυτός διατυπώνεται στην κοινοτική νομοθεσία: Ναι Z. Σε περίπτωση που η ενίσχυση/πριμοδότηση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις, επιβεβαιώστε ότι οι διούχοι εμπίπτουν στον ορισμό των μεσαίων επιχειρήσεων όπως αυτός διατυπώνεται στην κοινοτική νομοθεσία: Ναι Η. Εάν χρειάζεται, αναφέρετε τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην κοινοποίηση: Θ. Να αριθμηθούν όλα τα έγγραφα που υπέβαλαν τα κράτη μέλη ως παραρτήματα στο έντυπο κοινοποίησης να αναφερθούν οι αριθμοί των εγγράφων στα σχετικά μέρη του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών. 2. Στόχος της ενίσχυσης A. Δεδομένων των στόχων κοινού ενδιαφέροντος στους οποίους αποβλέπει το κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων (τμήμα 1.2), αναφέρετε τους περιβαλλοντικούς στόχους που επιδιώκει το κοινοποιηθέν μέτρο. Παραθέστε λεπτομερή περιγραφή κάθε διαφορετικού τύπου ενίσχυσης που προβλέπεται να χορηγηθεί στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου: B. Εάν το κοινοποιηθέν μέτρο εφαρμόσθηκε ήδη στο παρελθόν, αναφέρετε τα αποτελέσματά του όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος (αναφέρετε τον αριθμό της σχετικής ενίσχυσης την ημερομηνία έγκρισης από την Επιτροπή,, ει δυνατόν, επισυνάψτε σχετικές εθνικές εκθέσεις αξιολόγησης του μέτρου):

4 L 313/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γ. Εάν πρόκειται για νέο μέτρο, αναφέρετε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα την περίοδο εντός της οποίας αναμένεται να επιτευχθούν: 3. Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο Γ. της συνθήκης ΕΚ Εάν στο σχέδιο που κοινοποιήθηκε ως μεμονωμένη ενίσχυση συμμετέχουν περισσότεροι του ενός διούχοι, παραθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες για καθένα από αυτούς Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων ( 3 ) Φύση των επενδύσεων που λαμβάνουν στήριξη, ισχύοντα πρότυπα A. Διευκρινίστε εάν η ενίσχυση χορηγείται για: επενδύσεις που επιτρέπουν στον διούχο να αυξήσει το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του βελτιώνοντας τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα ( 4 ), ανεξαρτήτως της ύπαρξης υποχρεωτικών εθνικών προτύπων τα οποία είναι αυστηρότερα των κοινοτικών ή επενδύσεις που επιτρέπουν στον διούχο να αυξήσει το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ελλείψει κοινοτικών προτύπων. B. Αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών για τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα: Γ. Εάν η ενίσχυση χορηγείται για την επίτευξη εθνικού προτύπου που υπερβαίνει τα κοινοτικά πρότυπα, αναφέρετε τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα επισυνάψτε αντίγραφό τους: Εντάσεις ενίσχυσης πριμοδοτήσεις Στην περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης, πρέπει να υπολογίζεται η ένταση της ενίσχυσης για κάθε διούχο. A. Ποια είναι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο ( 5 ); B. Χορηγείται η ενίσχυση μέσω γνήσια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ( 6 ); Ναι Όχι Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία επισυνάψτε αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού ή σχεδίου αυτής: ( 3 ) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα ( 4 ) Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων όταν χάρη στις βελτιώσεις οι επιχειρήσεις εναρμονίζονται με κοινοτικά πρότυπα τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ. ( 5 ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % του επιλέξιμου κόστους. ( 6 ) Για λεπτομέρειες σχετικά με την απαιτούμενη γνήσια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, βλέπε σημείο 77 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/5 Γ. Πριμοδοτήσεις: Τα ενισχυόμενα σχέδια τυγχάνουν πριμοδότησης; Ναι Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε κατωτέρω: Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου; Ναι Όχι Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ( 7 ): Εφαρμόζεται η πριμοδότηση για οικολογική νοτομία ( 8 ) στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου; Ναι Όχι Εάν ναι, περιγράψτε πώς πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: το περιουσιακό στοιχείο ή το σχέδιο οικολογικής νοτομίας είναι νέο ή σημαντικά βελτιωμένο σε σύγκριση με την τεχνολογία αιχμής στον σχετικό τομέα στην Κοινότητα το αναμενόμενο περιβαλλοντικό όφελος είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τη βελτίωση που θα προέκυπτε από τη γενική εξέλιξη της τεχνολογίας αιχμής σε ανάλογες δραστηριότητες ο νοτόμος χαρακτήρας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ή σχεδίων συνεπάγεται σαφή βαθμό κινδύνου, από τεχνολογικής ή οικονομικής άποψης, καθώς από άποψη αγοράς, που είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο που γενικά συνδέεται με ανάλογα μη νοτόμα περιουσιακά στοιχεία ή σχέδια. Αναφέρετε λεπτομέρειες που αποδεικνύουν την τήρηση των προαναφερόμενων όρων: Προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ( 9 ): Δ. Σε περίπτωση καθεστώτος ενίσχυσης, προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης των σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος (λαμβάνοντας υπόψη τις πριμοδοτήσεις) (%): Επιλέξιμες δαπάνες ( 10 ) A. Επιβεβαιώστε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας υψηλότερο από αυτό που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα. Ναι B. Επιβεβαιώστε επίσης ότι: οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος συνιστούν τις επιλέξιμες δαπάνες, εάν το κόστος της επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος είναι εύκολο να προσδιοριστεί ή οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες υπολογίζονται συγκρίνοντας την επένδυση με την αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή την αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή την επένδυση αναφοράς ( 11 ) για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της συγκεκριμένης επένδυσης. ( 7 ) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις. ( 8 ) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημείο 78 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 9 ) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες. ( 10 ) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημεία 80 έως 84 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 11 ) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος (αντίστοιχο με αυτόν που εξασφαλίζεται με τα υποχρεωτικά κοινοτικά πρότυπα, εάν υπάρχουν), αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.

6 L 313/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γ. Ποια μορφή λαμβάνουν οι επιλέξιμες δαπάνες; επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Δ. Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, διευκρινίστε το είδος (τα είδη) των σχετικών επενδύσεων: επενδύσεις σε γήπεδα, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων επενδύσεις σε κτήρια με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης των οχλήσεων επενδύσεις σε εγκαταστάσεις εξοπλισμό με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης των οχλήσεων επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Ε. Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους ακόλουθους όρους: θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης παραμένουν στην επιχείρηση του αποδέκτη της ενίσχυσης όπου χρησιμοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη ( 12 ). Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν πωληθεί το άυλο στοιχείο ενεργητικού κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετούς περιόδου: τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση. ΣΤ. Στην περίπτωση επενδύσεων για την επίτευξη επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας υψηλότερου από τα κοινοτικά πρότυπα, επιβεβαιώστε τις σχετικές δηλώσεις: εάν η επιχείρηση προσαρμόζεται σε εθνικά πρότυπα τα οποία θεσπίστηκαν ελλείψει κοινοτικών προτύπων, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα εάν η επιχείρηση προσαρμόζεται σε ή υπερβαίνει εθνικά πρότυπα τα οποία είναι αυστηρότερα από τα κοινοτικά ή αναλαμβάνει οικειοθελώς να υπερβεί τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας υψηλότερου αυτού που προβλέπουν τα κοινοτικά πρότυπα ( 13 ) εάν δεν υπάρχουν πρότυπα, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας από αυτό που η συγκεκριμένη επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις θα είχαν επιτύχει ελλείψει άλλης περιβαλλοντικής ενίσχυσης. Ζ. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία: ( 12 ) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι τεχνικά παρωχημένο. ( 13 ) Σημειώνεται ότι το κόστος των επενδύσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα δεν είναι επιλέξιμο.

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/7 Για τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση, προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία: Ειδικοί κανόνες σχετικά με τις ενισχύσεις για την απόκτηση νέων οχημάτων μεταφοράς οι οποίες υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων ( 14 ) Στην περίπτωση ενισχύσεων για την απόκτηση νέων οχημάτων μεταφοράς οι οποίες υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, εκτός από τα τμήματα , απαντήστε επίσης στις ακόλουθες ερωτήσεις: A. Επιβεβαιώστε ότι τα νέα οχήματα μεταφοράς για οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές θαλάσσιες μεταφορές που ανταποκρίνονται σε εκδοθέντα κοινοτικά πρότυπα αποκτήθηκαν πριν αυτά τεθούν σε ισχύ ότι τα νέα κοινοτικά πρότυπα, όταν καταστούν υποχρεωτικά, δεν ισχύουν αναδρομικά για ήδη αγορασθέντα οχήματα. Ναι Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: B. Σε περιπτώσεις μεταγενέστερου εξοπλισμού με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στον τομέα των μεταφορών, επιβεβαιώστε ότι: τα υπάρχοντα μεταφορικά μέσα αναβαθμίζονται για να συμμορφωθούν προς περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία δεν ίσχυαν όταν άρχισε η χρήση των εν λόγω μεταφορικών μέσων ή τα εν λόγω μεταφορικά μέσα δεν υπόκεινται σε κανενός είδους περιβαλλοντικά πρότυπα Ενισχύσεις για έγρη προσαρμογή σε μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα ( 15 ) Βασικοί όροι A. Επιβεβαιώστε ότι η επένδυση εφαρμόζεται οριστικοποιείται ένα τουλάχιστον χρόνο πριν να τεθεί σε ισχύ το πρότυπο. Ναι Όχι Εάν ναι, εφόσον πρόκειται για καθεστώς ενίσχυσης, εξηγήστε λεπτομερώς πώς εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με αυτόν τον όρο: Εάν ναι, εφόσον πρόκειται για μεμονωμένη ενίσχυση, παραθέστε λεπτομέρειες σχετικά αποδεικτικά στοιχεία: B. Αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία για τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ημερομηνιών για εξασφάλιση συμμόρφωσης με τον όρο A.: ( 14 ) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα ( 15 ) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα

8 L 313/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εντάσεις ενισχύσεων Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο; για μικρές επιχειρήσεις ( 16 ): για μεσαίες επιχειρήσεις ( 17 ): για μεγάλες επιχειρήσεις ( 18 ): Επιλέξιμες δαπάνες A. Επιβεβαιώστε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για την επίτευξη του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας που προβλέπει το κοινοτικό πρότυπο σε σύγκριση με το απαιτούμενο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω προτύπου: Ναι B. Επιβεβαιώστε επίσης ότι: οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος συνιστούν τις επιλέξιμες δαπάνες, εάν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το κόστος της επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος ή οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες υπολογίζονται συγκρίνοντας την επένδυση με την αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή με την επένδυση αναφοράς ( 19 ) για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της συγκεκριμένης επένδυσης. Γ. Ποια μορφή λαμβάνουν οι επιλέξιμες δαπάνες; επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού Δ. Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, διευκρινίστε το είδος (τα είδη) των σχετικών επενδύσεων: επενδύσεις σε γήπεδα, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων επενδύσεις σε κτήρια με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης των οχλήσεων επενδύσεις σε εγκαταστάσεις εξοπλισμό με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης των οχλήσεων επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. ( 16 ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 25 % εάν η εφαρμογή η οριστικοποίηση προηγούνται τρία πλέον έτη της υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς, το 20 % εάν η εφαρμογή η οριστικοποίηση προηγούνται από ένα έως τρία έτη της υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς ή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος. ( 17 ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 20 % εάν η εφαρμογή η οριστικοποίηση προηγούνται τρία πλέον έτη της υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς, το 15 % εάν η εφαρμογή η οριστικοποίηση προηγούνται από ένα έως τρία έτη της υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς ή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος. ( 18 ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 15 % εάν η εφαρμογή η οριστικοποίηση προηγούνται τρία πλέον έτη της υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς, στο 10 % εάν η εφαρμογή η οριστικοποίηση προηγούνται από ένα έως τρία έτη της υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς ή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος. ( 19 ) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/9 Ε. Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους ακόλουθους όρους: θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της επιχείρησης παραμένουν στην επιχείρηση του αποδέκτη της ενίσχυσης όπου χρησιμοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη ( 20 ). Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν πωληθεί το άυλο στοιχείο ενεργητικού κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετούς περιόδου: τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση. ΣΤ. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία: Για τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση, προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία: 3.3. Ενισχύσεις για εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών ( 21 ) Μελέτες οι οποίες συνδέονται άμεσα με επενδύσεις που αποσκοπούν επίτευξη προτύπων που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή στην αύξηση του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας ελλείψει κοινοτικών προτύπων A. Επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται για την εκπόνηση μελετών οι οποίες συνδέονται άμεσα με επενδύσεις που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων. Ναι Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε σε ποιον από τους ακόλουθους στόχους αποσκοπεί η επένδυση: επιτρέπει στον διούχο να αυξήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του βελτιώνοντας τις επιδόσεις του έναντι των σχετικών κοινοτικών προτύπων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποχρεωτικών εθνικών προτύπων που είναι πιο αυστηρά από τα κοινοτικά ή επιτρέπει στον διούχο να αυξήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ελλείψει κοινοτικών προτύπων. ( 20 ) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει αν το άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι τεχνικά παρωχημένο. ( 21 ) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα

10 L 313/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης B. Παραθέστε λεπτομέρειες, συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, πληροφορίες για τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα: Γ. Εάν η ενίσχυση χορηγείται για την εκπόνηση μελετών οι οποίες συνδέονται άμεσα με επενδύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη εθνικών προτύπων τα οποία υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα, διευκρινίστε ποια είναι τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα επισυνάψτε αντίγραφό τους: Δ. Περιγράψτε τα είδη των μελετών για τις οποίες παρέχεται στήριξη: Μελέτες που συνδέονται άμεσα με επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας Επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται για την εκπόνηση μελετών που συνδέονται άμεσα με επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ναι Όχι Εάν ναι, αναφέρετε στοιχεία που καθιστούν σαφές πώς ο σκοπός της εν λόγω επένδυσης είναι σύμφωνος με τον ορισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως αναφέρεται στο σημείο 70 παράγραφος 2 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων Μελέτες που συνδέονται άμεσα με επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές A. Επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται για την εκπόνηση μελετών που συνδέονται άμεσα με επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ναι Όχι Εάν ναι, αναφέρετε αποδεικτικά στοιχεία που καθιστούν σαφές πώς ο σκοπός της εν λόγω επένδυσης είναι σύμφωνος με τον ορισμό της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως αυτός αναφέρεται στο σημείο 70 παράγραφοι 5 9 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. B. Προσδιορίστε τον τύπο (τους τύπους) των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην υποστήριξη των οποίων αποσκοπεί η επένδυση που συνδέεται με την περιβαλλοντική μελέτη, αναφέρετε λεπτομέρειες: Εντάσεις ενίσχυσης πριμοδοτήσεις A. Ποια είναι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο ( 22 ); ( 22 ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % του κόστους εκπόνησης της μελέτης.

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/11 B. Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου; Ναι Όχι Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ( 23 ): Ενισχύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας ( 24 ) Βασικές προϋποθέσεις A. Επιβεβαιώστε ότι το κοινοποιηθέν μέτρο είναι σύμφωνο με τον ορισμό της εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρεται στο σημείο 70 παράγραφος 2 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. Ναι B. Προσδιορίστε τον τύπο (τους τύπους) των υποστηριζόμενων μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς το επίπεδο της επιδιωκόμενης εξοικονόμησης ενέργειας, αναφέροντας λεπτομέρειες: Επενδυτικές ενισχύσεις Εντάσεις ενίσχυσης πριμοδοτήσεις A. Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο ( 25 ); B. Πριμοδοτήσεις: Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου; Ναι Όχι Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ( 26 ): Γ. Χορηγείται η ενίσχυση μέσω γνήσια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ( 27 ); Ναι Όχι Εάν ναι, παραθέστε λεπτομέρειες σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία επισυνάψτε αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού ή σχεδίου αυτής: Δ. Εφόσον πρόκειται για καθεστώς ενίσχυσης, προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης των σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος (λαμβάνοντας υπόψη τις πριμοδοτήσεις) (%): Επιλέξιμες δαπάνες ( 28 ) A. Όσον αφορά τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών, διευκρινίστε εάν οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του επιπέδου που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα: Ναι ( 23 ) Εάν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις ( 24 ) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα ( 25 ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 60 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. ( 26 ) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις. ( 27 ) Για λεπτομέρειες σχετικά με τις γνήσια ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που απαιτούνται, βλέπε σημείο 97 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 28 ) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημείο 98 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.

12 L 313/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης B. Διευκρινίστε επίσης εάν: οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας συνιστούν τις επιλέξιμες δαπάνες, εάν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το κόστος της επένδυσης για την εξοικονόμηση ενέργειας ή το μέρος της επένδυσης που σχετίζεται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται συγκρίνοντας την επένδυση με την αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή με την επένδυση αναφοράς ( 29 ) για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας προέκυψαν κατά την πρώτη τριετία της επένδυσης στην περίπτωση των ΜΜΕ, κατά την πρώτη τετραετία στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες δεν συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών CO 2 της ΕΕ κατά την πρώτη πενταετία της συγκεκριμένης επένδυσης στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών CO 2 της ΕΕ ( 30 ). Γ. Εφόσον πρόκειται για επενδυτική ενίσχυση με σκοπό την επίτευξη επιπέδου εξοικονόμησης ενέργειας υψηλότερου από τα κοινοτικά πρότυπα, διευκρινίστε ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις ισχύει: Εάν η επιχείρηση προσαρμόζεται σε εθνικά πρότυπα που θεσπίστηκαν ελλείψει κοινοτικών προτύπων, οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Εάν η επιχείρηση προσαρμόζεται σε εθνικά πρότυπα τα οποία είναι αυστηρότερα από τα κοινοτικά ή υπερβαίνει τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας υψηλότερου αυτού που προβλέπουν τα κοινοτικά πρότυπα ( 31 ). Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις επενδυτικές δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας από αυτό που θα είχε επιτύχει η εν λόγω επιχείρηση (επιχειρήσεις) ελλείψει άλλης περιβαλλοντικής ενίσχυσης. Δ. Ποια μορφή έχουν οι επιλέξιμες δαπάνες; επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Ε. Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, προσδιορίστε το είδος (τα είδη) των σχετικών επενδύσεων: επενδύσεις σε γήπεδα οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων ΣΤ. επενδύσεις σε κτήρια οι οποίες προορίζονται για τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης των οχλήσεων επενδύσεις σε εγκαταστάσεις εξοπλισμό οι οποίες προορίζονται για τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης των οχλήσεων επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους ακόλουθους όρους: θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού ( 29 ) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 30 ) Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, η περίοδος αυτή μπορεί να περιοριστεί στην πρώτη τριετία της συγκεκριμένης επένδυσης σε περίπτωση που μπορεί να αποδειχθεί ότι ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. ( 31 ) Σημειώνεται ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με επενδύσεις για την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα δεν είναι επιλέξιμες.

13 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/13 έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της επιχείρησης παραμένουν στην επιχείρηση του αποδέκτη της ενίσχυσης όπου χρησιμοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη ( 32 ). Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού πωληθεί εντός αυτής της πενταετούς περιόδου: τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση. Ζ. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση ( 33 ), η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία: Εάν η κοινοποίηση αφορά μεμονωμένο μέτρο ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση, προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία: Ενισχύσεις λειτουργίας A. Υποβάλατε πληροφορίες/υπολογισμούς που να αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση περιορίζεται στην αντιστάθμιση του καθαρού πρόσθετου κόστους παραγωγής λόγω της επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας ( 34 ): B. Ποια είναι η διάρκεια του μέτρου λειτουργικής ενίσχυσης ( 35 ); Γ. Η ενίσχυση είναι φθίνουσα; Ναι Όχι Ποια είναι η ένταση της ενίσχυσης; φθίνουσα ενίσχυση (αναφέρετε τα ποσοστά μείωσης για κάθε έτος) ( 36 ): μη φθίνουσα ενίσχυση ( 37 ): ( 32 ) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν τα άυλα αυτά στοιχεία ενεργητικού αντιστοιχούν σε έκδηλα πεπερασμένες τεχνικές. ( 33 ) Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 34 ) Σημειώνεται ότι οι τυχόν επενδυτικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στην εν λόγω επιχείρηση για τις νέες εγκαταστάσεις αφαιρούνται από τις δαπάνες παραγωγής. ( 35 ) Σημειώνεται ότι η διάρκεια του μέτρου πρέπει να περιορίζεται σε πέντε χρόνια κατ ανώτατο όριο. ( 36 ) Η ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100 % των πρόσθετων δαπανών το πρώτο έτος, αλλά πρέπει να μειώνεται γραμμικά για να φθάσει στο μηδέν μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους. ( 37 ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % των πρόσθετων δαπανών.

14 L 313/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενισχύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( 38 ) Βασικοί όροι A. Επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ορίζονται στο κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων ( 39 ). Ναι Όχι B. Στην περίπτωση της προώθησης βιοκαυσίμων, επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά για την προώθηση αειφόρων βιοκαυσίμων κατά την έννοια του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. Ναι Όχι Γ. Προσδιορίστε τον τύπο (τους τύπους) των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( 40 ) που λαμβάνουν ενίσχυση μέσω του κοινοποιηθέντος μέτρου αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά: Επενδυτικές ενισχύσεις Εντάσεις ενίσχυσης πριμοδοτήσεις A. Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται σε κάθε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας η οποία δέχεται υποστήριξη μέσω του κοινοποιηθέντος μέτρου ( 41 ); B. Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος σχεδίου; Ναι Όχι Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ( 42 ): Γ. Χορηγείται η ενίσχυση μέσω γνήσια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ( 43 ); Ναι Όχι Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία επισυνάψτε αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού ή σχεδίου αυτής: Δ. Εάν πρόκειται για καθεστώς ενίσχυσης, προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης των σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος (λαμβάνοντας υπόψη τις πριμοδοτήσεις) (%): Επιλέξιμες δαπάνες ( 44 ) A. Επιβεβαιώστε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που βαρύνουν τον διούχο σε σύγκριση με μια συμβατική εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας ή με ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης του ιδίου δυναμικού σε όρους πραγματικής παραγωγής ενέργειας. Ναι B. Επιβεβαιώστε επίσης ότι: οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συνιστούν τις επιλέξιμες δαπάνες εάν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. ή ( 38 ) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα ( 39 ) Βλέπε σημείο 70 παράγραφοι 5 έως 9 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 40 ) Σημειώνεται ότι οι επενδυτικές /ή οι λειτουργικές ενισχύσεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση των βιώσιμων βιοκαυσίμων. ( 41 ) Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης είναι το 60 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. ( 42 ) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις. ( 43 ) Για λεπτομέρειες σχετικά με την απαιτούμενη γνήσια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, βλέπε σημείο 104 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 44 ) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημεία του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.

15 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/15 οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες υπολογίζονται συγκρίνοντας την επένδυση με την αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή με την επένδυση αναφοράς ( 45 ) για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της συγκεκριμένης επένδυσης. Γ. Ποια μορφή έχουν οι επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Δ. Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, προσδιορίστε το είδος (τα είδη) των σχετικών επενδύσεων: επενδύσεις σε γήπεδα οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων επενδύσεις σε κτήρια οι οποίες προορίζονται για τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης των οχλήσεων επενδύσεις σε εγκαταστάσεις εξοπλισμό οι οποίες προορίζονται για τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης των οχλήσεων επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Ε. Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους ακόλουθους όρους: θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της επιχείρησης παραμένουν στην επιχείρηση του αποδέκτη της ενίσχυσης όπου χρησιμοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη ( 46 ). Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού πωληθεί εντός αυτής της πενταετούς περιόδου: τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση. ΣΤ. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία: ( 45 ) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 46 ) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι τεχνικά παρωχημένο.

16 L 313/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση, προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία: Ενισχύσεις λειτουργίας Επιλέξτε εναλλακτική δυνατότητα για την αξιολόγηση της ενίσχυσης λειτουργίας ( 47 ) συμπληρώστε το σχετικό μέρος του παρακάτω τμήματος Εναλλακτική δυνατότητα 1 A. Για τη διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου, παραθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση στη λειτουργία χορηγήθηκε για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του κόστους για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης των πρόσθετων επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, της αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας: λεπτομερή ανάλυση του κόστους της παραγωγής ενέργειας από κάθε μία από τις σχετικές ανανεώσιμες πηγές ( 48 ): λεπτομερή ανάλυση της αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας: B. Παραθέστε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση πρόκειται να χορηγηθεί αποκλειστικά έως ότου αποσβεσθεί πλήρως η εγκατάσταση σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες ( 49 ), με λεπτομερή ανάλυση της απόσβεσης κάθε τύπου ( 50 ) επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος: Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, διευκρινίστε πώς θα εξασφαλισθεί η τήρηση αυτού του όρου: Για τις μεμονωμένες ενισχύσεις, παραθέστε λεπτομερή ανάλυση που αποδεικνύει την τήρηση αυτού του όρου: Γ. Κατά τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης στη λειτουργία, εξηγήσετε πώς οιαδήποτε επενδυτική ενίσχυση χορηγείται στη συγκεκριμένη επιχείρηση για μια νέα εγκατάσταση αφαιρείται από το κόστος παραγωγής. ( 47 ) Για λεπτομέρειες σχετικά με την εναλλακτική δυνατότητα 9, βλέπε σημείο 109, για την εναλλακτική δυνατότητα 2, βλέπε σημείο 110 για την εναλλακτική δυνατότητα 3, βλέπε σημείο 111 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 48 ) Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή (θεωρητικού) παραδείγματος υπολογισμού (κατά προτίμηση με εμφάνιση των ποσών σε καθαρές παρούσες αξίες). Οι δαπάνες παραγωγής πρέπει τουλάχιστον να προσδιορίζονται χωριστά για κάθε κατηγορία ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη η παράθεση πληροφοριών σχετικά με το δυναμικό των διαφόρων μονάδων των διαφόρων τύπων εγκαταστάσεων παραγωγής σε περίπτωση που η διάρθρωση του κόστους ποικίλλει σημαντικά (για παράδειγμα, στην περίπτωση χερσαίων /ή υπεράκτιων μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας). ( 49 ) Σημειώνεται ότι η επιπλέον ενέργεια που θα παραχθεί στην εν λόγω κατάσταση δεν θα διούται οιασδήποτε ενίσχυσης. Ωστόσο, η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει επίσης μια εύλογη απόδοση κεφαλαίου. ( 50 ) Η απόσβεση πρέπει τουλάχιστον να προσδιορίζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ανανεώσιμης πηγής ενέργειας (κατά προτίμηση τα ποσά πρέπει να αναφέρονται σε καθαρές παρούσες αξίες). Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη η παράθεση συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με το δυναμικό των διαφόρων μονάδων χερσαίων /ή υπεράκτιων μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας.

17 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/17 Δ. Καλύπτει επίσης η ενίσχυση μια εύλογη απόδοση κεφαλαίου; Ναι Όχι Εάν ναι, παραθέσετε λεπτομέρειες πληροφορίες/υπολογισμούς που δείχνουν το ποσοστό της εύλογης απόδοσης κεφαλαίου αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους το ποσοστό που επιλέξατε είναι το κατάλληλο: Ε. Για ενισχύσεις για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από βιομάζα, εάν η ενίσχυση στη λειτουργία θα υπερέβαινε το ποσό της επένδυσης, παραθέστε (βάσει παραδειγμάτων υπολογισμού για καθεστώτα ενισχύσεων ή βάσει λεπτομερούς υπολογισμού για μεμονωμένες ενισχύσεις) λεπτομέρειες/στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι συνολικές δαπάνες των επιχειρήσεων μετά την απόσβεση των εγκαταστάσεων εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις αγοραίες τιμές της ενέργειας: ΣΤ. Παρουσιάστε συγκεκριμένα τους μηχανισμούς στήριξης (λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που περιγράφονται ανωτέρω), ιδίως τις μεθόδους υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης: για καθεστώτα ενισχύσεων, βάσει (θεωρητικού) παραδείγματος ενός επιλέξιμου σχεδίου: Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι η μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται ανωτέρω θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος ενίσχυσης: Ναι για μεμονωμένες ενισχύσεις, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης (λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που περιγράφονται ανωτέρω): Ζ. Ποια είναι η διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου; Κατά πάγια πρακτική, η Επιτροπή περιορίζει την εξουσιοδότησή της σε δέκα έτη. Εάν ναι, αναλαμβάνετε να κοινοποιήσετε εκ νέου το μέτρο εντός περιόδου δέκα ετών; Ναι Όχι Εναλλακτική δυνατότητα 2 A. Παραθέστε λεπτομερή περιγραφή του πράσινου πιστοποιητικού ή του συστήματος των προσκλήσεων υποβολής προσφορών (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών σχετικά με το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, τον ρόλο του διαχειριστή, τον μηχανισμό τιμολόγησης, τον μηχανισμό χρηματοδότησης, τον μηχανισμό επιβολής κυρώσεων τον μηχανισμό ανακατανομής): B. Ποια είναι η διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου ( 51 ); Γ. Παραθέστε στοιχεία/υπολογισμούς που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: ( 51 ) Σημειώνεται ότι η Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτήσει τέτοια κοινοποιηθέντα μέτρα για περίοδο δέκα ετών.

18 L 313/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ. Παραθέστε στοιχεία/υπολογισμούς που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση δεν συνεπάγεται, συνολικά, υπερβολική αποζημίωση υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: E. Παραθέστε στοιχεία/υπολογισμούς που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση δεν αποτρέπει τους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από το να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους: Εναλλακτική δυνατότητα 3 ( 52 ) A. Ποια είναι η διάρκεια του μέτρου ενίσχυσης στη λειτουργία ( 53 ); B. Για τη διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου, παραθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση στη λειτουργία χορηγήθηκε για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του κόστους για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας: λεπτομερή ανάλυση του κόστους της παραγωγής ενέργειας από κάθε μία από τις σχετικές ανανεώσιμες πηγές ( 54 ): λεπτομερή ανάλυση της αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας: Γ. Η ενίσχυση είναι φθίνουσα; Ναι Όχι Ποια είναι η ένταση της ενίσχυσης; φθίνουσα ενίσχυση (αναφέρετε τα ποσοστά μείωσης για κάθε έτος) ( 55 ): μη φθίνουσα ενίσχυση ( 56 ): Ενίσχυση για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας ( 57 ) Βασικοί όροι Επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας χορηγείται αποκλειστικά σε μονάδες συμπαραγωγής οι οποίες ανταποκρίνονται στον ορισμό της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης που αναφέρεται στο σημείο 70 παράγραφος (11) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. Ναι Όχι Επενδυτικές ενισχύσεις Επιβεβαιώστε ότι: η νέα μονάδα συμπαραγωγής θα έχει συνολικά ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου ( 58 ) στην απόφαση 2007/74/ ΕΚ της Επιτροπής ( 59 ). ( 52 ) Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις στη λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 100 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων. ( 53 ) Σημειώνεται ότι η διάρκεια πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη κατ ανώτατο όριο. ( 54 ) Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή (θεωρητικού) παραδείγματος υπολογισμού (κατά προτίμηση, με εμφάνιση των ποσών σε καθαρές παρούσες αξίες). Οι δαπάνες παραγωγής πρέπει τουλάχιστον να διευκρινίζονται χωριστά για κάθε κατηγορία ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη η παράθεση συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με το δυναμικό διαφόρων εγκαταστάσεων χερσαίων /ή υπεράκτιων μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας. ( 55 ) Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 100 % των πρόσθετων δαπανών κατά το πρώτο έτος, αλλά πρέπει να μειώνεται γραμμικά για να φθάσει στο μηδέν μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους. ( 56 ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % των πρόσθετων δαπανών. ( 57 ) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα ( 58 ) ΕΕ L 52 της , σ. 50. ( 59 ) ΕΕ L 32 της , σ. 183.

19 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/19 η αναβάθμιση υπάρχουσας μονάδας συμπαραγωγής ή η μετατροπή υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ενέργειας σε μονάδα συμπαραγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση. Παραθέστε λεπτομέρειες στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους προαναφερόμενους όρους: Εντάσεις ενίσχυσης πριμοδοτήσεις A. Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο ( 60 ); B. Πριμοδοτήσεις: Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου; Ναι Όχι Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ( 61 ): Γ. Χορηγείται η ενίσχυση μέσω γνήσια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ( 62 ); Ναι Όχι Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία επισυνάψτε αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού ή σχεδίου αυτής: Δ. Σε περίπτωση καθεστώτος ενίσχυσης, προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης των σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος (λαμβάνοντας υπόψη τις πριμοδοτήσεις) (%): Επιλέξιμες δαπάνες ( 63 ) A. Επιβεβαιώστε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις απαραίτητες συμπληρωματικές επενδυτικές δαπάνες για την κατασκευή της εγκατάστασης συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Ναι B. Επιβεβαιώστε επίσης ότι: οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας συνιστούν τις επιλέξιμες δαπάνες, εάν το κόστος της επένδυσης στη συμπαραγωγή είναι εύκολο να προσδιοριστεί ή οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τη συμπαραγωγή υπολογίζονται συγκρίνοντας την επένδυση με την αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή με την επένδυση αναφοράς ( 64 ) για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λήφθηκαν υπόψη τα λειτουργικά οφέλη οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της συγκεκριμένης επένδυσης. ( 60 ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 60 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. ( 61 ) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις. ( 62 ) Για λεπτομέρειες σχετικά με την απαιτούμενη γνήσια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, βλέπε σημείο 116 του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. ( 63 ) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημεία του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. ( 64 ) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

"μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις" σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς E.E. Παρ. III(I) 1935 Κ.Δ.Π. 194/2001 Αρ. 3497 4.5.2001 Αριθμός 194 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ 9. Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες 10. Σώρευση 11. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 13 12. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 14 13. Άρθρο 14 συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας

A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας A1. Πεδίο εφαρμογής Το καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

32. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία

32. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία 32. Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία 33. Άρθρο 35 - Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των δαπανών της υποστήριξης εργαζόμενους σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3517,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3517, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3517, 27.7.2001 3274 Κ.Δ.Π. 302/2001 Αριθμός 302 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Προστασία του Περιβάλλοντος) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1979 EL 10.02.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.12.2015 L 317/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2231 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2005/0283(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση δράσης «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Πρόσκληση δράσης «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Πρόσκληση δράσης «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δημοσιεύθηκε η δράση «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

2663 Κ.Δ.Π. 254/2001. Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001

2663 Κ.Δ.Π. 254/2001. Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3508,15.6.2001 2663 Κ.Δ.Π. 254/2001 Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 10(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Error! Unknown document property name. EL

Error! Unknown document property name. EL Error! Unknown document property name. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 639/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2015 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6618 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6618 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2006 της Επιτροπής. της 20ής Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2006 της Επιτροπής. της 20ής Δεκεμβρίου 2006 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 407/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2006 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 Στις 16 Ιουνίου 2016, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 υπό τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 407 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 407 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 15.2.2007 L 44/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2006 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες δαπάνες στις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του μέτρου 19.2

Επιλέξιμες δαπάνες στις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του μέτρου 19.2 Επιλέξιμες δαπάνες στις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του μέτρου 19.2 Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων εκτός των Υποδράσεων 19.2.1.1 και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.5.2016 L 121/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0332 (NLE) 14122/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FISC 184 ENER 373 ECOFIN 1008 EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 5.12.2014 JOIN(2014) 41 final 2014/0351 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

23. Άρθρο 23 - Ενισχύσεις για εναλλακτικές Πλατφόρμες διαπραγάτευσης στις ΜΜΕ - Άρθρο 24 - Ενισχύσεις για δαπάνες διερεύνησης

23. Άρθρο 23 - Ενισχύσεις για εναλλακτικές Πλατφόρμες διαπραγάτευσης στις ΜΜΕ - Άρθρο 24 - Ενισχύσεις για δαπάνες διερεύνησης 18. Άρθρο 18 - Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 19. Τμήμα 3 - Ενισχύσεις για πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 20. Άρθρο 21 -Για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου 21. Άρθρο 21 συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) C7-0265/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/1999

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αλιείας 2009 4.5.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης για την εφαρµογή του από 7 Μαΐου 1998 Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ 25. Επενδυτικές ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές - Άρθρο 26 26. Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας - Άρθρο 27 27. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ - Ενισχύσεις για διαδικαστική και

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση 1 Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Αναδιατύπωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση και διασύνδεση με την πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΡΙΠΙΤΣΗ Λειτουργός Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίου. 09:00 09:30 Εγγραφές Εισαγωγή Παρουσίαση του έργου pro EE Ιωάννης Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ

Πρόγραμμα Σεμιναρίου. 09:00 09:30 Εγγραφές Εισαγωγή Παρουσίαση του έργου pro EE Ιωάννης Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ Τετάρτη, 0 Φεβρουαρίου 200 Πρόγραμμα Σεμιναρίου 09:00 09:30 Εγγραφές Εισαγωγή Παρουσίαση του έργου pro EE Ιωάννης Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ Η πρώτη ενότητα αφορά σε μια σύντομη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ Πλαίσιο Το Πρόγραμμα Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ταυτότητα της Δράσης Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Βασικές Αρχές Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα