Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms"

Transcript

1 Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα ζήτημα που ανακύπτει συχνά κατά τη διεργασία της ελληνικής οροδοσίας/ονοματοδοσίας, πρωτογενούς ή δευτερογενούς. Το ζήτημα αυτό αφορά είτε τον πληθυντικό αριθμό των ίδιων των όρων (απλών ή σύμπλοκων, μονολεκτικών ή πολυλεκτικών) είτε τον πληθυντικό αριθμό στον οποίο εμφανίζονται τα άμεσα συνθετικά στους πολυλεκτικούς σύμπλοκους όρους. Εξετάζεται το τι εκφράζει στον τομέα της Ορολογίας ο πληθυντικός ενός ονόματος (το οποίο κατασημαίνει μια ατομική έννοια) ή ενός όρου (ο οποίος κατασημαίνει μια γενική έννοια). Εξετάζεται ο γραμματικός αριθμός (ενικός ή πληθυντικός) στον οποίο λημματογραφούνται τα ονόματα και οι όροι σε σχέση με το είδος των αντίστοιχων εννοιών και τον γραμματικό αριθμό που χρησιμοποιείται στον ορισμό τους. Αναφέρονται παραδείγματα εμφανίσεων όρων στον πληθυντικό αριθμό από τη Βάση τηλεπικοινωνιακών όρων TELETERM. Εξετάζονται και απαριθμούνται τα χαρακτηριστικά εννοιών που δεν αποδίδουν ατομικές ιδιότητες των αντικειμένων, αλλά συγκριτικές ιδιότητες μεταξύ δύο ή και περισσότερων αντικειμένων και των οποίων οι αντίστοιχες έννοιες ορίζονται στον πληθυντικό αριθμό και αποδίδονται με όρο επίσης στον πληθυντικό αριθμό, με πλήθος παραδειγμάτων από τη Βάση TELETERM. Εξετάζεται ο γραμματικός αριθμός του προσδιοριστικού συνθετικού ελληνικών σύμπλοκων όρων ισοδύναμων προς αγγλικούς σύμπλοκους όρους ορολογικής κατηγορίας dd, καθώς και ο πληθυντικός αριθμός των όρων αυτών. Plural form in Greek terms Kostas Valeontis ABSTRACT In this paper a matter encountered in the Greek language term formation either primary or secondary one is examined. This matter concerns either the plural form of the terms themselves (simple or complex, monolectic or polylectic ones) or the plural form of the immediate components in polylectic complex terms. What the plural form of a name (designating an individual concept) or of a term (designating a general concept) expresses in the field of terminology is examined. The grammatical number in which names and terms are lemmatized is examined, in relation to the kind of the corresponding concepts and to the grammatical number used in their definitions. Examples of occurrences of terms in plural form from the telecommunications term base TELETERM are given. The characteristics of certain concepts which don t represent properties of individual objects but which represent comparative properties between two or among several objects are listed and exemplified, the relevant concepts being defined in plural number and designated by a plural term. 87

2 The grammatical number of the determining component in Greek complex terms equivalent to English complex terms of the terminological category dd is examined, as well as the plural form of these complex terms. 0 Εισαγωγή Στην Ορολογία [1] [2] [3] [4] 1 : αντικείμενο 2 είναι «κάθε τι αντιληπτό μέσω των αισθήσεων ή συλληπτό μέσω του νου» χαρακτηριστικό είναι «νοητική αφαίρεση μιας ιδιότητας ενός αντικειμένου ή ενός συνόλου αντικειμένων» έννοια είναι «μονάδα γνώσης που δημιουργείται από έναν μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών» πλάτος ή έκταση μιας έννοιας είναι «το σύνολο όλων των αντικειμένων στα οποία αντιστοιχεί μια έννοια» βάθος ή ένταση μιας έννοιας είναι «σύνολο χαρακτηριστικών τουλάχιστον των ουσιωδών χαρακτηριστικών που συνιστούν την έννοια». Εξ ορισμού, η έννοια είναι νοητικό κατασκεύασμα για να εξωτερικευτεί χρειάζεται να παρασταθεί με απτά αντιληπτά μέσα και: είτε «παριστάνεται μέσω μιας περιγραφικής δήλωσης που εξυπηρετεί τη διαφοροποίησή της από συναφείς έννοιες» η δήλωση αυτή είναι ο ορισμός της έννοιας με αυτόν η έννοια ορίζεται (οριοθετείται), είτε «παριστάνεται με ένα σημείο (σημάδι) που την υποδηλώνει» το σημείο αυτό είναι η κατασήμανση της έννοιας με αυτήν η έννοια κατασημαίνεται (σημαδεύεται). Η «έννοια που αντιστοιχεί σε ένα και μόνο αντικείμενο» είναι μια ατομική έννοια και κατασημαίνεται με ένα όνομα (ή μια κατονομασία), ενώ η «έννοια που αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερα αντικείμενα τα οποία αποτελούν ομάδα λόγω κοινών ιδιοτήτων» είναι μια γενική έννοια και κατασημαίνεται με έναν όρο. Εκτός από τα ονόματα και τους όρους, οι έννοιες κατασημαίνονται και με (μη λεκτικά) σύμβολα. 1 Οι βασικές έννοιες και οι αρχές της Ορολογίας περιλαμβάνονται κυρίως στα Διεθνή Πρότυπα ISO [1] και ISO 704 [3] που έχουν μεταφερθεί και προσαρμοστεί για την ελληνική γλώσσα στα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ [2] και ΕΛΟΤ 402 [4]. 2 Σε όλο το κείμενο της ανακοίνωσης, τα ονόματα και οι όροι γράφονται με εντονότυπα τυπογραφικά στοιχεία, ενώ οι έννοιες και οι ορισμοί γράφονται με πλαγιότυπα τυπογραφικά στοιχεία και μέσα σε εισαγωγικά (). 88

3 Δύο έννοιες, Α και Β, σε ένα θεματικό πεδίο, σχετίζονται μεταξύ τους με διάφορες σχέσεις εννοιών. Από αυτές, οι δύο βασικές ιεραρχικές σχέσεις εννοιών είναι η ειδογονική σχέση (ή σχέση γένους είδους) και η μεριστική σχέση (ή σχέση όλου μέρους). Στην ειδογονική σχέση η γένια έννοια (το γένος) είναι η έννοια Α και η είδια έννοια (το είδος) είναι η έννοια Β, η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά του γένους και τουλάχιστον ένα διακριτικό χαρακτηριστικό. Στη μεριστική σχέση η έννοια Α είναι η ολομερής έννοια (το όλον) και η έννοια Β είναι η επιμερής έννοια (μέρος του όλου). Ένα όνομα / ένας όρος μπορεί να είναι απλό / απλός (δηλ. να περιλαμβάνει μία ρίζα) ή σύμπλοκο / σύμπλοκος (δηλ. να περιλαμβάνει περισσότερες από μία ρίζες). Το απλό όνομα / ο απλός όρος είναι εξ ορισμού μονολεκτικό / μονολεκτικός, ενώ το σύμπλοκο όνομα / ο σύμπλοκος όρος μπορεί να είναι μονολεκτικό / μονολεκτικός ή πολυλεκτικό / πολυλεκτικός ακόμα, ένα όνομα / ένας όρος μπορεί να είναι κλιτό / κλιτός ή άκλιτο / άκλιτος. Κατά κανόνα, ο σύμπλοκος όρος (αντίστοιχα και το σύμπλοκο όνομα) χωρίζεται σε δύο άμεσα συνθετικά: το προσδιοριζόμενο συνθετικό (Π) και το προσδιοριστικό συνθετικό (π). Η ισοδύναμη γραμματική κατηγορία του σύμπλοκου όρου (αντίστοιχα του σύμπλοκου ονόματος) είναι η γραμματική κατηγορία στην οποία αντιστοιχεί εννοιολογικά ο όρος (αντίστοιχα το όνομα) και είναι συνήθως ίδια με τη γραμματική κατηγορία του προσδιοριζόμενου συνθετικού του. Στη συντριπτική πλειονότητα των όρων και ονομάτων, η ισοδύναμη γραμματική κατηγορία είναι ουσιαστικό. [5] [6] [7] 1 Οι έννοιες ορίζονται, και οι όροι λημματογραφούνται, κατά κανόνα, στον ενικό αριθμό 1.0 Γενικά Μια έννοια αντιπροσωπεύει είτε ένα αντικείμενο (ατομική έννοια) είτε κάθε ένα από μια ομάδα αντικειμένων (γενική έννοια). Η έννοια «Ήλιος» αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο και μοναδικό αστέρι, πλανήτης του οποίου είναι και η Γη η έννοια «αστέρι» αντιπροσωπεύει κάθε ένα από τα δισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων αυτόφωτα ουράνια σώματα που υπάρχουν στο σύμπαν ένα από τα οποία είναι και ο Ήλιος. Οι αντίστοιχες κατασημάνσεις: Ήλιος (όνομα) και αστέρι (όρος) γραμματικώς, εδώ πρόκειται για δύο ουσιαστικά καθώς και οι αντίστοιχοι ορισμοί των εννοιών, υπονοούν ενικό αριθμό και διατυπώνονται σε ενικό αριθμό. Και για μεν τον Ήλιο είναι κατανοητό ότι δεν νοείται πληθυντικός, τι γίνεται όμως όταν λέμε: αστέρια; Εννοούμε την έννοια «αστέρι» πολλές φορές; Μάλλον, αναφερόμαστε στα αντικείμενα που καλύπτονται από την έννοια «αστέρι», ή, για να είμαστε αυστηρότεροι: αναφερόμαστε στις ατομικές έννοιες αυτών των αντικειμένων, οι οποίες αποτελούν είδη της γένιας έννοιας «αστέρι». Στην πρόταση «Τα αστέρια εκπέμπουν δικό τους φως.» εννοούμε: 89

4 «Όλα τα αντικείμενα που καλύπτονται από την έννοια «αστέρι» έχουν δικό τους φως.». Στην πρόταση «Μερικά αστέρια λέγονται κόκκινοι γίγαντες, ενώ άλλα λέγονται λευκοί νάνοι» εννοούμε: «Μερικά από τα αντικείμενα που καλύπτονται από την έννοια «αστέρι» λέγονται κόκκινοι γίγαντες, ενώ άλλα λέγονται λευκοί νάνοι» ή ισοδύναμα: Μερικά από τα αντικείμενα που καλύπτονται από τη γένια έννοια «αστέρι» ανήκουν στην είδια έννοια «κόκκινος γίγαντας», ενώ άλλα ανήκουν στην είδια έννοια «λευκός νάνος». Ένα άλλο παράδειγμα [3] [4]: Η έννοια «μολύβι» ορίζεται, βάσει του ειδογονικού συστήματος εννοιών του οποίου το εννοιοδιάγραμμα δίνεται στο Σχήμα 1, ως «όργανο γραφής, στο οποίο το μέσο γραφής είναι γραφίτης» και κατασημαίνεται με τον όρο μολύβι. όργανο γραφής μολύβι στυλό μαρκαδόρος (ξύλινο) μολύβι μηχανικό μολύβι Σχήμα 1 Το ειδογονικό σύστημα εννοιών στο οποίο εντάσσεται η έννοια «μολύβι» [1] Με τον πληθυντικό μολύβια αναφερόμαστε σε όλα τα αντικείμενα που καλύπτονται από τον παραπάνω ορισμό δηλαδή σε ολόκληρο το πλάτος της γενικής έννοιας «μολύβι» η οποία αποτελεί γένος (γένια έννοια) και μάλιστα επειδή τα αντικείμενα αυτά δεν τα έχουμε μπροστά μας αναφερόμαστε στις ατομικές έννοιές τους, που αποτελούν είδη (είδιες έννοιες) της έννοιας «μολύβι». Η πρόταση «Τα μολύβια είναι όργανα γραφής» αναφέρεται σε ολόκληρο το πλάτος της έννοιας «μολύβι», που είναι υποσύνολο του πλάτους της έννοιας «όργανο γραφής» δηλαδή σε όλες τις ατομικές έννοιες που αντιστοιχούν σε αυτό. Η πρόταση «Τα μολύβια διακρίνονται σε ξύλινα μολύβια και σε μηχανικά μολύβιια» αναφέρεται σε όλο το πλάτος της έννοιας «μολύβι» που χωρίζεται σε δύο μέρη το ένα μέρος αποτελεί όλο το πλάτος της έννοιας «ξύλινο μολύβι» και το άλλο μέρος αποτελεί όλο το πλάτος της έννοιας «μηχανικό μολύβι». Ώστε, οι πληθυντικοί όργανα γραφής, μολύβια, ξύλινα μολύβια, μηχανικά μολύβια παριστάνουν ομάδες (σύνολα) ατομικών εννοιών και όχι τις έννοιες που δηλώνει ο αντίστοιχος ενικός αριθμός αποτελούν δηλαδή άλλους όρους οι οποίοι κατασημαίνουν τις έννοιες-σύνολα: «όργανα γραφής», «μολύβια», «ξύλινα μολύβια», «μηχανικά μολύβια», που αντιπροσωπεύουν ομάδες αντικειμένων οι οποίες είναι 90

5 υποσύνολα του πλάτους της γενικής έννοιας. Το αντίστοιχο σύστημα εννοιών δεν είναι πλέον ειδογονικό, αλλά είναι μεριστικό σύστημα εννοιών (Σχήμα 2). όργανα γραφής μολύβια στυλό μαρκαδόροι (ξύλινα) μολύβια μηχανικά μολύβια Σχήμα 2 Το μεριστικό σύστημα εννοιών στο οποίο εντάσσεται η έννοια «μολύβια» Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά κανόνα η έννοια (είτε ατομική είτε γενική) ορίζεται στον ενικό αριθμό και, επομένως, το όνομα και ο όρος που αναγράφονται σε λήμματα γλωσσαρίων και λεξικών ορολογίας και άλλων γλωσσικών πόρων εκφράζονται κατά κανόνα στον ενικό αριθμό. Ο πληθυντικός αριθμός ενός όρου παριστάνει ομάδα ατομικών εννοιών. 1.1 Ονόματα ατομικών εννοιών στον πληθυντικό αριθμό Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις όπου, ενώ πρόκειται για ατομική έννοια και ο ορισμός της είναι διατυπωμένος σε ενικό αριθμό, το όνομά της είναι διατυπωμένο σε πληθυντικό αριθμό όπως στα παραδείγματα: Ελληνικά Ταχυδρομεία (ένας οργανισμός), Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (μία χώρα), Μαθηματικά (μία επιστήμη), Τηλεπικοινωνίες (ένας τομέας),... Στις περιπτώσεις αυτές, η ατομική έννοια αφορά μία ενιαία οντότητα (ένα αντικείμενο), η οποία όμως έχει πολλαπλή σύνθεση, πολλαπλό σκοπό ή πολλαπλή δραστηριότητα και, κατά την ονοματοδοσία, το όνομα της έννοιας επελέγη έτσι ώστε να δηλώνει το χαρακτηριστικό αυτής ακριβώς της πολλαπλότητας. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) είναι ένας ενιαίος οργανισμός που διαθέτει δίκτυο το οποίο αποτελείται από όλα τα «ταχυδρομεία» των πόλεων και χωριών της Ελλάδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) είναι μια ενιαία χώρα που αποτελείται από 51 επιμέρους «πολιτείες». Τα Μαθηματικά είναι μια ενιαία επιστήμη που αποτελείται από επιμέρους κλάδους (αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία,...). Οι Τηλεπικοινωνίες είναι ένας ενιαίος τομέας που παρέχει πολλές «υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας» (σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, τηλεγραφία, Διαδίκτυο,...). 91

6 Τα ονόματα αυτά, συνήθως, δεν χρησιμοποιούνται αυτούσια στον ενικό αριθμό για να εκφράσουν την ίδια ατομική έννοια ούτε και μέρος της. Δεν λέμε ότι το ταχυδρομείο της γειτονιάς μας είναι ένα Ελληνικό Ταχυδρομείο (λέμε π.χ. ότι είναι: ένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ), ούτε ότι η Διαφορική Γεωμετρία είναι ένα Μαθηματικό (λέμε π.χ. ότι είναι: ένας κλάδος των Μαθηματικών), ούτε ότι η Φλόριντα είναι μια Ηνωμένη Πολιτεία (λέμε π.χ. ότι είναι: μια πολιτεία των ΗΠΑ), ούτε ότι η κινητή τηλεφωνία είναι μια Τηλεπικοινωνία (λέμε π.χ. ότι είναι: μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών ή μια υπηρεσία τηλεπικοινωνίας, ή και: μια τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία). Στην κατηγορία αυτών των εννοιών υπάγονται ατομικές έννοιες που καλύπτουν οργανισμούς, εταιρείες, επιστήμες, θεματικά πεδία, υπηρεσιακές μονάδες, επιτροπές, ομάδες κ.ά. 1.2 Όροι στον πληθυντικό αριθμό για γενικές έννοιες που ορίζονται στον ενικό αριθμό Οι περιπτώσεις γενικών εννοιών, οι οποίες ορίζονται, ή μπορούν να οριστούν, στον ενικό αριθμό, αλλά λημματογραφούνται συχνά στον πληθυντικό είναι αρκετές. Για τον τομέα τηλεπικοινωνίες, στη Βάση TELETERM [8], επισημάναμε τις πιο συχνές από αυτές τις περιπτώσεις και καταμετρήσαμε τις εμφανίσεις των αντίστοιχων όρων, τόσο στον ενικό όσο και στον πληθυντικό αριθμό, μέσα στα λήμματα της Βάσης. Ενικός: υπηρεσία/υπηρεσίας (σε =2775 λήμματα) 79 % Πληθυντικός: υπηρεσίες/ υπηρεσιών (σε =729 λήμματα) 21 % Ενικός: πληροφορία/πληροφορίας (σε =609 λήμματα) 34 % Πληθυντικός: πληροφορίες/ πληροφοριών (σε =1182 λήμματα) 66 % Ενικός: επικοινωνία/επικοινωνίας (σε =517 λήμματα) 59 % Πληθυντικός: επικοινωνίες/ επικοινωνιών (σε =358 λήμματα) 41 % Ενικός: τηλεπικοινωνία/τηλεπικοινωνίας (σε 10+10=20 λήμματα) 10 % Πληθυντικός: τηλεπικοινωνίες/τηλεπικοινωνιών (σε =170 λήμματα) 90 % Ενικός: δεδομένο/δεδομένου (σε 0 λήμματα) 0 % Πληθυντικός: δεδομένα/δεδομένων (σε =2450 λήμματα) 100 % Ενικός: δοκιμή/δοκιμής (σε =1524 λήμματα) 68 % Πληθυντικός: δοκιμές/δοκιμών (σε =705 λήμματα) 32 % Ας δούμε τις έννοιες που κατασημαίνονται με τους παραπάνω όρους. Στα Διεθνή Πρότυπα (ISO, IEC) και στα αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ) του τομέα τηλεπικοινωνίες ορίζονται οι έννοιες: «service» «υπηρεσία», «information» «πληροφορία», «communication» «επικοινωνία», «telecommunication» «τηλεπικοινωνία». 92

7 Για την έννοια «service» «υπηρεσία», εκτός από τους ορισμούς για τα διάφορα είδη υπηρεσίας, ένας γενικός διεθνής ορισμός είναι: service intangible product that is the result of at least one activity performed at the interface between the supplier and customer (ISO/IEC :2005) [9] (υπηρεσία άυλο προϊόν που είναι το αποτέλεσμα τουλάχιστον μίας δραστηριότητας η οποία επιτελείται στη διεπαφή μεταξύ προμηθευτή και πελάτη) Οι ορισμοί της «πληροφορίας», της «επικοινωνίας» και της «τηλεπικοινωνίας» από το πρότυπο ΕΛΟΤ (IEC 50(701)) [10] [11] είναι οι ακόλουθοι: πληροφορία (information) είδηση ή γνώση που μπορεί να παρασταθεί με μορφές κατάλληλες για ανακοίνωση, αποθήκευση ή επεξεργασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Είναι συχνή η χρήση του όρου στον πληθυντικό αριθμό (πληροφορίες). επικοινωνία (communication) μεταφορά πληροφορίας που πραγματοποιείται με προσυμφωνημένες συνθήκες τηλεπικοινωνία (telecommunication) επικοινωνία μέσω ενσύρματου, ραδιοκυματικού, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού συστήματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Συχνή είναι η χρήση του πληθυντικού αριθμού του όρου (τηλεπικοινωνίες) και των παραγώγων του: τηλεπικοινωνιακός (= ο της τηλεπικοινωνίας), τηλεπικοινωνιακώς (= μέσω τηλεπικοινωνίας, με τηλεπικοινωνιακά μέσα). Οι πληθυντικοί τύποι των παραπάνω όρων παριστάνουν σύνολα ατομικών εννοιών όπως εξηγήθηκε στην παράγραφο 1.0 του παρόντος κεφαλαίου Η έννοια που κατασημαίνεται πάντοτε (100 %) με όρο σε πληθυντικό αριθμό, όπως φαίνεται και από τις μετρήσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, είναι η έννοια «data» «δεδομένα». Ο ορισμός, όμως, της έννοιας αυτής, στο ΕΛΟΤ (IEC 50(701)) [10] [11], είναι διατυπωμένος στον ενικό αριθμό: δεδομένα πληροφορία που παριστάνεται σε μορφή κατάλληλη για αυτόματη επεξεργασία Η λατινική λέξη data είναι πληθυντικός του ουδετέρου της παθητικής μετοχής datus, -a, -um του ρήματος do (dedi, datum, dare) = δίνω. Ανάλογη είναι και η ελληνική λέξη δεδομένα, 93

8 λόγια μετοχή παθητικού παρακειμένου του δίδωμι/δίδω, που στην κυριολεξία της σημαίνει «δοσμένα». Ως όρος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, όμως, αποδίδει την έννοια που ορίζεται με τον παραπάνω ορισμό. Για την έννοια αυτή, δεν χρησιμοποιείται καθόλου ο ενικός αριθμός τόσο στην αγγλική (datum 3 ) όσο και στην ελληνική (δεδομένο). Σε τελευταία ανάλυση, ως πληροφορία, τα δεδομένα αποτελούνται από μονάδες πληροφορίας, τα δυφία (δυαδικά ψηφία), που είναι στοιχεία δύο καταστάσεων και συνήθως παριστάνονται με τα αριθμητικά ψηφία 0 ή 1. Ο πληθυντικός αριθμός εδώ υποδηλώνει ένα σύνολο «δυφίων». Δυο λόγια για τον πληθυντικό δοκιμές. Η έννοια «δοκιμή» «test» ορίζεται στον ενικό αριθμό. Ο πληθυντικός δοκιμές, στη Βάση TELETERM, κατά ένα μικρό ποσοστό 15 % (46/317) παριστάνει σύνολο ατομικών εννοιών «tests» (περίπτωση που εμπίπτει στην παράγραφο 1.0), ενώ κατά 85 % παριστάνει την έννοια «δοκιμές» «testing» (δηλαδή τον τομέα των δοκιμών ή τη διεργασία του δοκιμάζειν) όπως π.χ. στους όρους conformance testing δοκιμές συμμόρφωσης, testing laboratory εργαστήριο δοκιμών (παράγραφος 1.1), 1.3 Όροι στον πληθυντικό αριθμό για γενικές έννοιες που «δύσκολα» ορίζονται στον ενικό αριθμό Ελέχθη προηγουμένως (βλέπε 1.0) ότι «μια έννοια αντιπροσωπεύει είτε ένα αντικείμενο (ατομική έννοια) είτε κάθε ένα από μια ομάδα αντικειμένων (γενική έννοια)». Υπάρχουν όμως και έννοιες που ορίζονται στον πληθυντικό αριθμό και αποδίδονται με όρο επίσης στον πληθυντικό αριθμό γιατί περιλαμβάνουν (στο βάθος τους) χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδουν όχι ατομικές ιδιότητες των αντικειμένων, αλλά συγκριτικές ιδιότητες μεταξύ δύο ή και περισσότερων αντικειμένων, από το σύνολο των αντικειμένων που καλύπτει (στο πλάτος της) η γενική έννοια η οποία αποδίδεται με τον ίδιο όρο στον ενικό αριθμό. Οι έννοιες αυτές είναι επιμερείς και η υπερτασσόμενη έννοιά τους είναι η ολομερής έννοια, που και αυτή είναι διατυπωμένη στον πληθυντικό αριθμό. Στη Βάση TELETERM βρέθηκαν τέτοιες έννοιες σε τουλάχιστον 80 λήμματα. Ας δούμε τα κυριότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά και πως αντανακλώνται στους αντίστοιχους όρους, που είναι όλοι στον πληθυντικό αριθμό. 3 Ο ενικός datum αποδίδει άλλη έννοια: «στοιχείο ή σημείο αναφοράς» 94

9 α. αλληλοπάθεια (όπως αλληλοαποκλεισμός, αλληλεξάρτηση, διάδραση κ.ά.) Όρος (που παριστάνει επιμερή έννοια) αλληλοαποκλειόμενες επιλογές αλληλοαποκλειόμενες παράμετροι αλληλοαποκλειόμενοι μηχανισμοί αλληλοεξαρτώμενες δραστηριότητες αλληλοεπικαλυπτόμενες πλοκάδες Γενική έννοια «επιλογή» «παράμετρος» «μηχανισμός» «δραστηριότητα» «πλοκάδα» Ολομερής έννοια «επιλογές» «παράμετροι» «μηχανισμοί» «δραστηριότητες» «πλοκάδες» αλληλοτεμνόμενες επιφάνειες «επιφάνεια» «επιφάνειες» διαδρώντες τομείς διαχείρισης διαδρώσες συνιστώσες συστήματος «τομέας διαχείρισης» «συνιστώσα συστήματος» «τομείς διαχείρισης» «συνιστώσες συστήματος» β. εναντίωση (το καθένα από τα δύο αντικείμενα αποτελεί αντίθεση ή αντίφαση του άλλου) Όρος (που παριστάνει επιμερή έννοια) Γενική έννοια Ολομερής έννοια αντίθετες κατευθύνσεις «κατεύθυνση» «κατευθύνσεις» αντιφατικές καταστάσεις «κατάσταση» «καταστάσεις» γ. διαδοχή (το ένα αντικείμενο διαδέχεται το άλλο στον χρόνο ή στον χώρο) Όρος (που παριστάνει επιμερή έννοια) Γενική έννοια Ολομερής έννοια διαδοχικές θέσεις ψηφίου «θέση ψηφίου» «θέσεις ψηφίου» διαδοχικές περίοδοι «περίοδος» «περίοδοι» διαδοχικές πλοκάδες «πλοκάδα» «πλοκάδες» διαδοχικές σημαντικές στιγμές «σημαντική στιγμή» «σημαντικές στιγμές» διαδοχικές χρονοθυρίδες «χρονοθυρίδα» «χρονοθυρίδες» διαδοχικοί παλμοί «παλμός» «παλμοί» διεμπλεγμένες ακολουθίες «ακολουθία» «ακολουθίες» 95

10 συναλυσωμένες τιμές δεδομένων «τιμή δεδομένων» «τιμές δεδομένων» συναλυσωμένα δίκτυα «δίκτυο» «δίκτυα» δ. εναλλαγή ή εναλλακτικότητα (το δύο αντικείμενα εναλλάσσονται μεταξύ τους ή το ένα αποτελεί εναλλακτικό του άλλου) Όρος (που παριστάνει επιμερή έννοια) Γενική έννοια Ολομερής έννοια εναλλασσόμενες γραμμές «γραμμή» «γραμμές» εναλλασσόμενες τιμές «τιμή» «τιμές» εναλλακτικές γνώμες «γνώμη» «γνώμες» εναλλακτικές διαδικασίες κλήσης «διαδικασία κλήσης» «διαδικασίες κλήσης» ε. αριθμητική σύγκριση υποσυνόλων (υποσύνολα αντικειμένων συγκρίνονται αριθμητικά μεταξύ τους και ξεχωρίζουν δύο ή περισσότερα από αυτά) Όρος (που παριστάνει επιμερή έννοια) Γενική έννοια Ολομερής έννοια ελάχιστοι πόροι «πόρος» «πόροι» επαρκείς πόροι «πόρος» «πόροι» μέγιστες τιμές διαβάθμισης «τιμή διαβάθμισης» «τιμές διαβάθμισης» μέγιστα χρονικά όρια «χρονικό όριο» «χρονικά όρια» στ. ενοποίηση ή ομαδοποίηση (υποσύνολα αντικειμένων ενοποιούνται ή ομαδοποιούνται) Όρος (που παριστάνει επιμερή έννοια) Γενική έννοια Ολομερής έννοια ενοποιημένες διαδικασίες «διαδικασία» «διαδικασίες» ενοποιημένες διαδικασίες χρήστη «διαδικασία χρήστη» «διαδικασίες χρήστη» ενοποιημένες ευρυζωνικές επικοινωνίες «ευρυζωνική επικοινωνία» «ευρυζωνικές επικοινωνίες» ενοποιημένες υπηρεσίες «υπηρεσία» «υπηρεσίες» ομαδοποιημένα σύρματα «σύρμα» «σύρματα» συσταδοποιημένες λειτουργίες «λειτουργία» «λειτουργίες» 96

11 πλοκαδοποιημένες εγγραφές «εγγραφή» «εγγραφές» συσσωρευμένες αβεβαιότητες μέτρησης «αβεβαιότητα μέτρησης» «αβεβαιότητες μέτρησης» ζ. Χρονική σύγκριση (δύο ή περισσότερα αντικείμενα συγκρίνονται χρονικά είτε ως προς απόλυτες τιμές χρόνου είτε ως προς χρονικές διάρκειες) Όρος (που παριστάνει επιμερή έννοια) Γενική έννοια Ολομερής έννοια ισόχρονες κομιστικές υπηρεσίες δεδομένων «κομιστική υπηρεσία δεδομένων» ομόχρονα ρολόγια «ρολόι» «ρολόγια» «κομιστικές υπηρεσίες δεδομένων» σύγχρονοι διαποδιαμορφωτές «διαποδιαμορφωτής» «διαποδιαμορφωτές» ταυτόχρονες κλήσεις «κλήση» «κλήσεις» ταυτόχρονες συνδέσεις «σύνδεση» «συνδέσεις» ανισόχρονα σήματα «σήμα» «σήματα» ασύγχρονες υπηρεσίες «υπηρεσία» «υπηρεσίες» η. Σύντρεξη ή συνδρομή (δύο ή περισσότερα αντικείμενα συντρέχουν ( = εκδηλώνονται ταυτόχρονα) σε κάποια λειτουργία) Όρος (που παριστάνει επιμερή έννοια) Γενική έννοια Ολομερής έννοια συντρέχουσες κλήσεις «κλήση» «κλήσεις» συντρέχουσες εφαρμογές «εφαρμογή» «εφαρμογές» συντρέχουσες συνδέσεις «σύνδεση» «συνδέσεις» συντρέχουσες υπογραφές «υπογραφή» «υπογραφές» σύνδρομες συναλλαγές, συντρέχουσες συναλλαγές «συναλλαγή» «συναλλαγές» Όλοι οι παραπάνω σύμπλοκοι όροι, α. έως η., παριστάνουν επιμερείς έννοιες που καλύπτουν ζεύγη η ομάδες αντικειμένων (βλέπε 1.0). Σε όλους το προσδιοριζόμενο συνθετικό είναι ουσιαστικό σε πληθυντικό αριθμό και κατασημαίνει την αμέσως υπερτασσόμενη ολομερή έννοια, ενώ το ίδιο ουσιαστικό στον ενικό αριθμό κατασημαίνει την γενική έννοια που καλύπτει όλα τα αντικείμενα ανεξάρτητα από τις ομαδοποιήσεις τους. Το προσδιοριστικό συνθετικό είναι επίθετο ή επιθετοποιημένη μετοχή. 97

12 2 Ελληνικοί σύμπλοκοι όροι ορολογικής κατηγορίας ππ 4 ή Ππ ως ισοδύναμοι αγγλικών σύμπλοκων όρων ορολογικής κατηγορίας dd Γενικά Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι κύριες αντιστοιχίες ισοδύναμων αγγλικών και ελληνικών πολυλεκτικών σύμπλοκων όρων, όπου οι αγλικοί όροι ορολογικής κατηγορίας dd ισοδυναμούνται 6, είτε με όρους ομοιόπτωτους, ορολογικής κατηγορίας ππ ή Ππ, είτε με όρους ετερόπτωτους, ορολογικής κατηγορίας Ππ. Στους πρώτους και τα δύο άμεσα συνθετικά (Π και π) είναι σε πτώση Ονομαστική, ενώ στους δεύτερους το προσδιοριζόμενο (Π) είναι σε πτώση ονομαστική, ενώ το προσδιοριστικό (π) είναι σε πτώση Γενική. [12] Πίνακας 1 Αγγλικά σύμπλοκα dd και τα αντίστοιχα ελληνικά ισοδύναμα πολυλεκτικά σύμπλοκα ππ ή Ππ Αγγλικός όρος (dd) d (adj./partic.) D (noun) digital network d (noun) D (noun) cable system member state Ελληνικός ισοδύναμος όρος (ππ ήππ) ομοιόπτωτα σύμπλοκα π (επίθετο) Π (ουσιαστικό) ψηφιακό δίκτυο καλωδιακό σύστημα Π (ουσιαστικό) π (ουσιαστικό) κράτος μέλος d (noun) D (noun) computer system computer network integrated services digital network ετερόπτωτα σύμπλοκα Π (ουσιαστικό) π (ουσιαστικό) σύστημα υπολογιστή δίκτυο υπολογιστών ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών 2.1 Αριθμός του προσδιοριστικού συνθετικού π Ενικός ή πληθυντικός; Κατά την δευτερογενή οροδοσία, στην περίπτωση των ετερόπτωτων ελληνικών ισοδύναμων όρων, Ππ, εμφανίζεται συχνά το ερώτημα: σε ποιον αριθμό (ενικό ή πληθυντικό) θα γραφεί 4 π: προσδιοριστικό συνθετικό, Π: Προσδιοριζόμενο συνθετικό 5 d: determining component (προσδιοριστικό συνθετικό), D: Determined component (προσδιοριζόμενο συνθετικό) 6 Υπάρχει ορολογική ανάγκη για τη νεολογική χρήση του ρήματος ισοδυναμώ ως μεταβατικού. Κατά την δευτερογενή οροδοσία, οι όροι της γλώσσας πηγής δεν μεταφράζονται ούτε αποδίδονται, αλλά ισοδυναμούνται με όρους της γλώσσας στόχου. 98

13 το προσδιοριστικό συνθετικό π. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Ο αριθμός που προκύπτει από τον ορισμό της έννοιας! Εάν δεν κατανοηθεί η έννοια δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί η ερώτηση. Αυτός είναι και ο χαρακτήρας της Ορολογίας η Ορολογία είναι εννοιοστρεφής όλα ξεκινούν από την έννοια και όλα στρέφονται προς την έννοια. Τα δίλεκτα computer system και computer network είναι απλώς δύο φράσεις που δεν μας λένε τίποτα αν δεν ξέρουμε τις έννοιες που αντιπροσωπεύουν. Η μελέτη των ορισμών και η κατανόηση των εννοιών, τόσο της έννοιας του πλήρους όρου όσο και των εννοιών των συνθετικών του καθώς και των σχέσεων μεταξύ των εννοιών μάς δημιουργεί, σ αυτήν την περίπτωση, τη γνώση ότι στο πρώτο δίλεκτο η έννοια περιλαμβάνει έναν υπολογιστή, ενώ στο δεύτερο περισσότερους από έναν υπολογιστές. Και, όπως βλέπουμε και στον πίνακα 1: computer system σύστημα υπολογιστή, ενώ: computer network δίκτυο υπολογιστών. Στους αγγλικούς όρους δεν είναι εμφανής η διαφορά, ενώ στους ελληνικούς έχουμε αλλαγή αριθμού με ταυτόχρονη αλλαγή και στο είδος της Γενικής, όπως προκύπτει και από τις γραμμές 2 και 9 του Πίνακα 2. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για Γενική κτητική (της στενής σχέσης ή εξάρτησης), ενώ στη δεύτερη πρόκειται για Γενική της ύλης ή του περιεχομένου. 2.2 Ο πληθυντικός αριθμός των πολυλεκτικών σύμπλοκων όρων Τα ομοιόπτωτα σύμπλοκα σχηματίζουν τον πληθυντικό αριθμό τους και με τα δύο συνθετικά τους στον πληθυντικό: ψηφιακό δίκτυο ψηφιακά δίκτυα καλωδιακό σύστημα καλωδιακά συστήματα κράτος μέλος κράτη μέλη Στα ετερόπτωτα σύμπλοκα στα οποία το προσδιοριστικό συνθετικό είναι σε πτώση Γενική πληθυντικού ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού του όρου γίνεται με μεταφορά στον πληθυντικό αριθμό και του προσδιοριζόμενου συνθετικού: σύστημα εννοιών συστήματα εννοιών Στα ετερόπτωτα σύμπλοκα στα οποία το προσδιοριστικό συνθετικό είναι σε πτώση Γενική ενικού χρειάζεται προσοχή. Κατά κανόνα, το προσδιοριστικό συνθετικό παραμένει ως έχει (δηλαδή σε πτώση Γενική ενικού αριθμού) και στον πληθυντικό του όρου. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις όπου χρειάζεται και αυτό να μεταφερθεί στον πληθυντικό, για λόγους που προκύπτουν από τη φύση και τη σχέση των εννοιών των συνθετικών η οποία αντανακλάται στο είδος της Γενικής. Στον Πίνακα 2 δίνονται παραδείγματα αγγλικών 99

14 συμπλόκων και των ισοδύναμων ελληνικών, το είδος της Γενικής στον κάθε ελληνικό όρο και ο πληθυντικός αριθμός του. Α/Α Πίνακας 2 Αγγλικά σύμπλοκα (dd) με τα αντίστοιχα ετερόπτωτα ελληνικά ισοδύναμα σύμπλοκα Ππ Είδος της Γενικής και σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού Παράδειγμα αγγλικού όρου 1 customer network 2 antenna system* ) computer system 3 measurement device Ισοδύναμος ελληνικός όρος δίκτυο πελάτη σύστημα κεραίας σύστημα υπολογιστή διάταξη μέτρησης 4 laboratory room αίθουσα εργαστηρίου 5 reflection measurement angle measurement 6 test method testing method μέτρηση ανάκλασης μέτρηση γωνίας μέθοδος δοκιμής μέθοδος δοκιμών Είδος Γενικής Γενική κτητική (του κτήτορα) Γενική κτητική (της στενής σχέσης ή εξάρτησης) Γενική κτητική (του σκοπού) Γενική κτητική (του τόπου) Γενική αντικειμενική Γενική της ιδιότητας Πληθυντικός αριθμός δίκτυα πελατών συστήματα κεραίας συστήματα υπολογιστή διατάξεις μέτρησης αίθουσες εργαστηρίου μετρήσεις ανάκλασης μετρήσεις γωνιών μέθοδοι δοκιμής μέθοδοι δοκιμών 7 network node κόμβος δικτύου Γενική διαιρετική κόμβοι δικτύου 8 transmitter emission 9 antenna system* ) computer network εκπομπή πομπού σύστημα κεραιών δίκτυο υπολογιστών 10 search result αποτέλεσμα αναζήτησης Γενική υποκειμενική Γενική της ύλης ή του περιεχομένου Γενική της αιτίας εκπομπές πομπών συστήματα κεραιών δίκτυα υπολογιστών αποτελέσματα αναζήτησης * ) Ο αγγλικός όρος antenna system χρησιμοποιείται για την κατασήμανση δύο διαφορετικών εννοιών, για τις οποίες, όμως, υπάρχουν δύο χωριστοί ελληνικοί ισοδύναμοι όροι, των οποίων η διαφορά είναι στον αριθμό του προσδιοριστικού συνθετικού (π): σύστημα κεραίας και σύστημα κεραιών. Ας δούμε μία μία τις δέκα γραμμές του Πίνακα 2. Γραμμή 1: Ο όρος δίκτυο πελάτη αποδίδει την έννοια «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που ανήκει σε πελάτη» ο πελάτης (κτήτορας) συνήθως έχει ένα δίκτυο ο πληθυντικός δίκτυα πελατών αίρει την αμφισημία του πληθυντικού δίκτυα 100

15 πελάτη που θα μπορούσε να παρερμηνευτεί: ότι πρόκειται, δηλαδή, για έναν μοναδικό πελάτη που έχει πολλά δίκτυα. Γραμμή 2: Ένα σύστημα κεραίας είναι «μία κεραία μαζί με τον συνοδευτικό εξοπλισμό για τη λειτουργία της», το ίδιο και ένα σύστημα υπολογιστή. Οι πληθυντικοί αριθμοί συστήματα κεραιών και συστήματα υπολογιστών θα οδηγούσαν σε άλλες εννοιες: σε συστήματα που αποτελούνται από περισσότερες από μία κεραίες και περισσότερους από έναν υπολογιστές. Βλέπε και πιο κάτω (Γραμμή 9). Γραμμή 3: Ο σκοπός (που εκφράζεται με τη γενική: μέτρησης) παραμένει ο ίδιος δεν «πολλαπλασίαζεται» στον πληθυντικό αριθμό του όρου: διατάξεις μέτρησης. Γραμμή 4: Για να δηλωθεί το είδος του τόπου δεν χρειάζεται η γενική: εργαστηρίου να μεταφερθεί στον πληθυντικό αριθμό. Ο πληθυντικός αίθουσες εργαστηρίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εάν επρόκειτο να διακριθούν εργαστήρια μεταξύ τους. Γραμμή 5: Στο πρώτο παράδειγμα, το μετρούμενο μέγεθος (ανάκλαση) είναι φαινόμενο μη απαριθμήσιμο επομένως, στον πληθυντικό κάνουμε: μετρήσεις ανάκλασης. Στο δεύτερο παράδειγμα, το μετρούμενο μέγεθος (γωνία) είναι απαριθμήσιμο (λέμε π.χ.: με το μοιρογνωμόνιο μετρούμε γωνίες) επομένως, στον πληθυντικό κάνουμε: μετρήσεις γωνιών. Γραμμή 6: Όταν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη δοκιμή (test) ενός φαινομένου η μέθοδος δοκιμής έχει πληθυντικό: μέθοδοι δοκιμής του συγκεκριμένου φαινομένου. Όταν γίνεται αναφορά στη διεργασία του «δοκιμάζειν» (testing) τότε ο πληθυντικός είναι μέθοδοι δοκιμών (βλέπε και 1.2). Γραμμή 7: Ως ένα (από πολλά άλλα) μέρος ενός δικτύου ο κόμβος δικτύου έχει πληθυντικό: κόμβοι δικτύου Γραμμή 8: Ένας πομπός (υποκείμενο) εκπέμπει το δικό του σήμα: εκπομπή πομπού πολλοί πομποί εκπέμπουν καθένας το δικό του σήμα: εκπομπές πομπών. Γραμμή 9: Εδώ το σύστημα (αντίστοιχα, το δίκτυο) αποτελείται από πολλα μέρη, τα οποία αποδίδονται με το προσδιοριστικό συνθετικό κεραιών (αντίστοιχα, υπολογιστών) που είναι ήδη σε πληθυντικό αριθμό. 101

16 Γραμμή 10: Η αναζήτηση είναι ενέργεια και μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα η πολλά αποτελέσματα. 3 Συμπεράσματα Κατά κανόνα, οι έννοιες ορίζονται και λημματογραφούνται στον ενικό αριθμό. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου ο πληθυντικός αριθμός είναι προτιμώμενος. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις ατομικών εννοιών με πολλαπλή σύνθεση, πολλαπλό σκοπό ή πολλαπλή δραστηριότητα, στων οποίων το όνομα επιδιώκεται η ανάδειξη του χαρακτηριστικού αυτής της πολλαπλότητας. Το ίδιο γίνεται και σε περιπτώσεις γενικών εννοιών που «δύσκολα» ορίζονται στον ενικό αριθμό. Οι έννοιες αυτές αντιπροσωπεύουν ζεύγη ή ομάδες αντικειμένων που εμφανίζουν ορισμένα συγκριτικά χαρακτηριστικά. Τα κυριότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: αλληλοπάθεια, εναντίωση, διαδοχή, εναλλαγή ή εναλλακτικότητα, αριθμητική σύγκριση υποσυνόλων, ενοποίηση ή ομαδοποίηση, χρονική σύγκριση, σύντρεξη ή συνδρομή. Κατά την δευτερογενή οροδοσία και την ισοδυνάμηση αγγλικών πολυλέκτων (dd) με ελληνικά πολύλεκτα (ππ ή Ππ), χρειάζεται προσοχή στον γραμματικό αριθμό του προσδιοριστικού συνθετικού π, όταν ο ελληνικός όρος είναι ετερόπτωτος (αν πρόκειται δηλαδή να χρησιμοποιηθεί γενική ενικού αριθμού ή γενική πληθυντικού). Στα ομοιόπτωτα ελληνικά πολύλεκτα ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού δεν εμφανίζει δυσκολία: μεταφέρονται στον πληθυντικό αριθμό και τα δύο συνθετικά, ενώ στα ετερόπτωτα, το αν θα γίνει, ή δεν θα γίνει, μεταφορά του προσδιοριστικού συνθετικού στον πληθυντικό αριθμό εξαρτάται από τον ορισμό της έννοιας ο οποίος αντανακλάται και στο είδος της γενικής. Γενικά, η πλήρης γνώση της έννοιας οδηγεί σε ασφαλή επιλογή. 4 Παραπομπές [ 1] International Standard ISO :2000 Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application. [ 2] Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 561-1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή [ 3] International Standard ISO 704:2000, Terminology work - Principles and methods [ 4] Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 402:2010, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι [ 5] International Standard ISO 1087:1990, Terminology Vocabulary 102

17 [ 6] Βαλεοντής Κ., 1988, Ανάλυση των βασικών αρχών της τεχνικής ορολογίας, έκδοση ΕΛΟΤ [ 7] Βαλεοντής Κ., Κριμπάς Π., 2014, Νομική γλώσσα, νομική ορολογία Θεωρία και πράξη, Νομική Βιβλιοθήκη και ΕΛΕΤΟ [ 8] Βάση τηλεπικοινωνιακών όρων TELETERM, [ 9] International Standard ISO/IEC :2005, Information technology Learning, education and training Quality management, assurance and metrics Part 1: General approach [10] International Standard IEC 50(701), Telecommunications Vocabulary Part 1: Telecommunications, channels, and networks [11] Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ , Τηλεπικοινωνίες Λεξιλόγιο Μέρος 1: Τηλεπικοινωνίες, κανάλια και δίκτυα [12] Βαλεοντής Κ., 2009, Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους, Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Αθήνα Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) Ηλ.ταχ.: 103

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής Plural form in Greek terms Kostas Valeontis 1 Εισαγωγή Στην Ορολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ορολογία δεν ορίζονται οι όροι, αλλά οι έννοιες. Those which are defined in Terminology are not the terms but the concepts

Στην Ορολογία δεν ορίζονται οι όροι, αλλά οι έννοιες. Those which are defined in Terminology are not the terms but the concepts 11ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2017 Στην Ορολογία δεν ορίζονται οι όροι, αλλά οι έννοιες Κώστας Βαλεοντής Those which are defined in Terminology are not the terms but

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 2008-11- ICS: 01.020; 01.040.01 ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2η ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι Terminology work Principles and methods Κλάση τιμολόγησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία, οντολογία και οντοορολογία: επισκόπηση των εννοιών και συζήτηση για τη σχέση μεταξύ τους Κατερίνα Τοράκη

Ορολογία, οντολογία και οντοορολογία: επισκόπηση των εννοιών και συζήτηση για τη σχέση μεταξύ τους Κατερίνα Τοράκη Ορολογία, οντολογία και οντοορολογία: επισκόπηση των εννοιών και συζήτηση για τη σχέση μεταξύ τους Κατερίνα Τοράκη 11ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 9 11 Νοεμβρίου 2017 (http://www.eleto.gr/gr/conference11.html)

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

5 Στην Ορολογία δεν ορίζονται οι όροι, αλλά οι έννοιες

5 Στην Ορολογία δεν ορίζονται οι όροι, αλλά οι έννοιες 11o Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 5 Στην Ορολογία δεν ορίζονται οι όροι, αλλά οι έννοιες Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία 1 αναλύεται ένα ζήτημα που ανακύπτει συχνά όταν γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μία έννοια Ένας όρος Πόσες λέξεις; Η νιλεκτικότητα των όρων

Μία έννοια Ένας όρος Πόσες λέξεις; Η νιλεκτικότητα των όρων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μία έννοια Ένας όρος Πόσες λέξεις; Η νιλεκτικότητα των όρων Κώστας Βαλεοντής Ο όρος ή το όνομα είναι λεκτική κατασήμανση μιας έννοιας, γενικής ή ατομικής, αντίστοιχα. Στην παρούσα εργασία με τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης ΕΕΦ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση Οι προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010 Πολυχώρος «Τεχνόπολις» Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης Κ. Βαλεοντής Φυσικός-ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

THE ANALOGUE RULE A USEFUL TERMINOLOGICAL TOOL IN INTERLINGUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE. English-Greek Glossary

THE ANALOGUE RULE A USEFUL TERMINOLOGICAL TOOL IN INTERLINGUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE. English-Greek Glossary 2 nd Terminology Summit Barcelona, Spain 26-27 November 2004 THE ANALOGUE RULE A USEFUL TERMINOLOGICAL TOOL IN INTERLINGUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE Κostas Valeontis, Hellenic Society For Terminology (ELETO)

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ. Ελληνοαγγλικό Γλωσσάριο

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ. Ελληνοαγγλικό Γλωσσάριο 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 Ακαδημία Αθηνών Αρχές και μέθοδοι ορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, Ακαδημία Αθηνών Αρχές και μέθοδοι ορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κ15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 2: Δυαδικό Σύστημα / Αναπαραστάσεις

Κ15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 2: Δυαδικό Σύστημα / Αναπαραστάσεις Κ15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 2: Δυαδικό Σύστημα / Αναπαραστάσεις Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Περιεχόμενα 1 Δυαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η έννοια της συνάρτησης είναι θεμελιώδης στο λογισμό και διαπερνά όλους τους μαθηματικούς κλάδους. Για το φοιτητή είναι σημαντικό να κατανοήσει πλήρως αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις)

Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις) Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις) Γιώργος άρλας Εγνατία Οδός Α.Ε. Abstract: Current practice in the field

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις. Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Ανακοίνωση Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις. Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Ανακοίνωση Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) οργανώνει για δεύτερη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές.

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δρ. Κουζαπάς Δημήτριος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα Δίκτυα Υπολογιστών, ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 2 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: Η μελέτη ερωτημάτων σε μία μόνο σχέση. Εξετάζουμε τους τελεστές επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Ορολογία Πληροφορικής Ο Ε Λ Ο Τ Ε 48 Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.0, 2 η Έκδοση Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου (ΣΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις

Ανακοίνωση Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Ανακοίνωση Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Η ΕΕΑΕ οργανώνει για πρώτη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του «Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ISO Πρότυπα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας μετρήσεων

ISO Πρότυπα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας μετρήσεων Εσπερίδα "ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, 1 ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 ISO Πρότυπα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ορολογία και ειδική μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια Τομέας Μετάφρασης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά για Τεχνολογία Πληροφορικής ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια 1

Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια 1 4 93 Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια Π. Παπαδάκης,a, Γ. Πιπεράκης,b & Μ. Καλογεράκης,,c Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 1: Δομή και Οργάνωση των Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 1: Δομή και Οργάνωση των Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 1: Δομή και Οργάνωση των Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών 22/6/2013 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Θ. ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο

Μέσα Μετάδοσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο Μέσα Μετάδοσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης αποτελεί τη φυσική σύνδεση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη της πληροφορίας σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξαγωγή γεωγραφικής πληροφορίας από δεδομένα παρεχόμενα από χρήστες του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ Συστήματα αρίθμησης Δυαδικό αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ Κώστας Βαλεοντής Κατερίνα Ζερίτη Αννα Νικολάκη ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 1999 (Κενή σελίδα) 2 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT Ορολογία διοίκησης έργων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη διοίκηση έργων είναι αρκετά εκτεταμένη, ωστόσο παρουσιάζεται μια σαφής σύγκλιση των απόψεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη της Πληροφορικής. Εργασία του μαθητή Δημήτρη Τσιαμπά του τμήματος Α4

Επιστήμη της Πληροφορικής. Εργασία του μαθητή Δημήτρη Τσιαμπά του τμήματος Α4 Επιστήμη της Πληροφορικής Εργασία του μαθητή Δημήτρη Τσιαμπά του τμήματος Α4 Η πληροφορική είναι η επιστήμη που ερευνά την κωδικοποίηση, διαχείριση και μετάδοση συμβολικών αναπαραστάσεων πληροφοριών. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Σχολή ΣΘΕΕ Σχόλη Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων Πρόγραμμα Σπουδών SAE Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Προσεγγίσεις Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Προσεγγίσεις Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Βασισμένο στο ομότιτλο άρθρο του Καθηγ. Ε. Κιουντούζη που περιέχεται στο βιβλίο Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Επιμέλεια Σ. Κάτσικας, Δ. Γκρίτζαλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ. Μαρία Καλδρυμίδου

ΠΕΡΙ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ. Μαρία Καλδρυμίδου ΠΕΡΙ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Μαρία Καλδρυμίδου μάθηση των μαθηματικών εννοιών από τις επιδόσεις των μαθητών και τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση των λαθών τους στην αναζήτηση θεωρητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κόντζιαλη Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 2010414838

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή και ο Θάνατος στο Υλικό Σύμπαν

Η ζωή και ο Θάνατος στο Υλικό Σύμπαν Η ζωή και ο Θάνατος στο Υλικό Σύμπαν Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής- Πανεπιστήμιο Αθηνών Η Γεωμετρία Του Σύμπαντος Όταν αναφερόμαστε σε μια γεωμετρία, θεωρούμε ως αυτονόητη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 3: Σύνολα Συνδυαστική Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Λέξεις και νόημα Η γλώσσα αποτελείται από λέξεις. Η λέξη είναι το μικρότερο τμήμα της γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΡΙΑΝΟΥ 114 10558 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103231788 - Fax: 2103223296

1 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΡΙΑΝΟΥ 114 10558 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103231788 - Fax: 2103223296 1 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΡΙΑΝΟΥ 114 10558 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103231788 - Fax: 2103223296 Πολιτιστικό πρόγραµµα: Επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών 21/2/2012 Σ.Πατσιοµίτου Η επίσκεψη στο Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1o μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τί είναι Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα μηχανικών πληροφοριακών & επικοινωνιακών συστημάτων Ασφάλεια πληροφοριακών & επικοινωνιακών συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Έλεγχος Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Γ.ΦΕΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Χ.ΓΑΝΤΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΟΥτΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ

ΕΜΠΛΟΥτΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ ΕΜΠΛΟΥτΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ Χ. Στάθης, Γ. Καραγιάvvης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το υποσύστημα εμπλουτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Σκοποί ενότητας Εκμάθηση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημιουργία E-R διαγραμμάτων 2 Περιεχόμενα ενότητας Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Διάγραμμα οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

08 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο

08 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο 08 Η γλώσσα UML I Τεχνολογία Λογισμικού Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χειμερινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Unified Modeling Language

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Εισαγωγή Οι προδιαγραφές του υλικού που ακολουθούν, έχουν βασιστεί στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και στα Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής για το Γυμνάσιο και το

Διαβάστε περισσότερα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 8 η Ενότητα Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 1. Εισαγωγή Είχαμε πει στο μάθημα Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, ότι ο τομέας της Σημασιολογίας χωρίζεται στη λεξική και στη δομική σημασιολογία. Όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ιαχείριση ικτύων ρ.αρίστη Γαλάνη Ακαδημαϊκό Έτος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ιαχείριση ικτύων ρ.αρίστη Γαλάνη Ακαδημαϊκό Έτος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ρ.αρίστη Γαλάνη Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 ΤΜΝ ίκτυο ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΝ- Telecommunications Management Network): υποστηρίζει τις υπηρεσίες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Ορίζονται τα αντικείμενα,

Διαβάστε περισσότερα