Σχεδιασμός συστημάτων μέτρησης της επίδοσης σε επίπεδο επιχείρησης: Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard) και αειφορία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός συστημάτων μέτρησης της επίδοσης σε επίπεδο επιχείρησης: Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard) και αειφορία"

Transcript

1 Σχεδιασμός συστημάτων μέτρησης της επίδοσης σε επίπεδο επιχείρησης: Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard) και αειφορία Ιωάννης Τσώλας Περίληψη O πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard, BSC) αποτελεί μια μέθοδo μέτρησης της επίδοσης σε επίπεδο επιχείρησης, η οποία αξιολογεί τη λειτουργία μιας επιχείρησης εξετάζοντας τέσσερις διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητάς της: τη χρηματοοικονομική, την πελατειακή, την εσωτερική πτυχή και την πτυχή ανάπτυξης και μάθησης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης της επίδοσης σε επίπεδο επιχείρησης, το οποίο βασίζεται στην επέκταση του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας και στην ενσωμάτωση και μιας πέμπτης πτυχής που σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης στο πλαίσιο της αειφορίας (sustainability). Έμφαση δίνεται στα μέτρα επίδοσης και στην ομογενοποίηση και σύνθεση των επιμέρους μέτρων με στόχο την παραγωγή συνολικών μέτρων επίδοσης. Η σύνοψη των συμπερασμάτων της εργασίας αναφέρεται κυρίως στους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που πιθανά να ανακύψουν κατά το στάδιο του σχεδιασμού του συστήματος μέτρησης της επίδοσης, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της κάθε επιχείρησης και της πιθανής ύπαρξης άλλων υφιστάμενων συστημάτων, με απώτερο σκοπό την επιτυχία της διαδικασίας εφαρμογής του συστήματος. 1. Εισαγωγή Η μέτρηση της επίδοσης σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επιμέρους διαδικασίες μιας επιχείρησης απαιτεί πρωταρχικό στόχο των επιχειρήσεων και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δυνατότητες των συστημάτων μέτρησης της επίδοσης (Performance Measurement Systems, PMS) που αναπτύσσουν. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν συστήματα μέτρησης της επίδοσης που βασίζονται στις στρατηγικές τους. Λέκτωρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

2 Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας 1 (Balanced Scorecard, BSC) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, που μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει σε συνδυασμό με το μετασχηματισμό αυτής σε μετρήσιμους στόχους. Ειδικότερα, αποτελεί μια μέθοδo μέτρησης της επίδοσης σε επίπεδο επιχείρησης, η οποία αξιολογεί τη λειτουργία μιας επιχείρησης εξετάζοντας τέσσερις διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητάς της: τη χρηματοοικονομική, την πελατειακή, την εσωτερική πτυχή και την πτυχή ανάπτυξης και μάθησης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης της επίδοσης (Performance Measurement System, PMS) σε επίπεδο επιχείρησης, το οποίο βασίζεται στην επέκταση του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας και στην ενσωμάτωση και μιας πέμπτης πτυχής που σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης στο πλαίσιο της αειφορίας (sustainability). Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αειφορίας σχετίζεται με ένα πιο σφαιρικό και θεμελιώδες πλαίσιο, αυτό της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development). Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται, σύμφωνα με την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commision on Environment and Development) ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της σημερινής γενιάς χωρίς περιορισμό της δυνατότητας των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους στο μέλλον (βλ. Cowell et al. 1999). Παρόλο που δεν υπάρχει σύγκλιση απόψεων για την έννοια της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης είναι κοινά αποδεκτό ότι έχει τρεις διαστάσεις: την περιβαλλοντική, την οικονομική και την κοινωνική διάσταση. Καθεμιά διάσταση αντιπροσωπεύει ένα αντίστοιχο διαφορετικό σύστημα (οικονομικό, περιβαλλοντικό/οικολογικό και κοινωνικό σύστημα) καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς στόχους που τίθενται. Ο όρος αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει την όλη διαδικασία προς μια αειφόρο κοινωνία (sustainable society), μια ιδανική κοινωνία όπου απώτερος στόχος είναι η μεγιστοποίηση της επίτευξης των στόχων που χαρακτηρίζουν καθένα από τα προαναφερθέντα συστήματα (Cowell et al. 1999). Όσον αφορά στη διάρθρωση της εργασίας, στη συνέχεια παρατίθενται οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται και παρουσιάζεται η δομή των συστημάτων μέτρησης της επίδοσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας και οι δυνατότητες διεύρυνσής του στο πλαίσιο της αειφορίας, κατόπιν η δυνατότητα παραγωγής συνολικών μέτρων επίδοσης 1 Καρρά και Παπαδόπουλος (2003).

3 στο πλαίσιο του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας μέσω της εφαρμογής τεχνικών μέτρησης της επίδοσης και τέλος τα συμπεράσματα της εργασίας. 2. Συστήματα μέτρησης της επίδοσης σε επίπεδο επιχείρησης 2.1. Βασικές έννοιες Ο δείκτης επίδοσης (performance indicator) ή μέτρο επίδοσης (performance metric) είναι μια μεταβλητή που εκφράζει ποσοτικά την αποτελεσματικότητα (effectiveness) ή την αποδοτικότητα (efficiency) ή και τα δύο, μέρους ή του συνόλου μιας διαδικασίας, ή ενός συστήματος, σε σχέση με ένα πρότυπο ή ένα στόχο (βλ. Lohman et al. 2004). H μέτρηση της επίδοσης (performance measurement) αναφέρεται στην όλη δραστηριότητα για τη μέτρηση της επίδοσης. Η μέτρηση της επίδοσης αποτελεί μια δραστηριότητα που εκτελείται από τα διευθυντικά στελέχη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί με βάση τους άξονες στρατηγικής της επιχείρησης. Το σύστημα μέτρησης της επίδοσης (Performance Measurement System, PMS) είναι ένα σύστημα (λογισμικό, βάσεις δεδομένων και διαδικασίες) που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της δραστηριότητας της μέτρησης της επίδοσης Δομή των συστημάτων μέτρησης της επίδοσης Τα παραδοσιακά συστήματα μέτρησης της επίδοσης βασίζονται στα λογιστικά συστήματα και η μέτρηση της επίδοσης σε εταιρικό επίπεδο απαιτεί ένα σύνολο οικονομικών και μη οικονομικών μέτρων. Η μέτρηση της επίδοσης θα πρέπει να βασίζεται στα χαρακτηριστικά των λειτουργιών της επιχείρησης, οι οποίες πρέπει να απεικονιστούν στους ορισμούς των μέτρων απόδοσης που χρησιμοποιούνται (βλ. Lohman et al. 2004). Η αξιολόγηση της επίδοσης σε συνδυασμό με τους στόχους που έχουν τεθεί πραγματοποιείται με βάση δύο επίπεδα ελέγχου που πραγματοποιούνται σε επίπεδο λειτουργίας και σε επίπεδο στρατηγικής (Lohman et al. 2004, βλ. σχήμα 1). Σε επίπεδο λειτουργίας (operational level) πραγματοποιείται σύγκριση των μεγεθών των εισροών και των εκροών με τους προκαθορισμένους στόχους (λειτουργία ελέγχου, control function). Εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ της πραγματικής τιμής του δείκτη επίδοσης και του

4 επιθυμητού στόχου, αναζητούνται τρόποι αντίδρασης μέσω κατάλληλων δράσεων (π.χ. τροποποιώντας τη διαδικασία). Σε επίπεδο στρατηγικής (strategic level) αξιολογείται ο έλεγχος σε επίπεδο λειτουργίας και τροποποιούνται οι στόχοι εάν κριθεί απαραίτητο. Σχήμα 1. Συστήματα μέτρησης της επίδοσης. Αξιολόγηση της επίδοσης με βάση τους στόχους (βλ. επίσης Lohman et al. 2004). Η μέτρηση της επίδοσης στοχεύει στην υποστήριξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της στρατηγικής της επιχείρησης. Η επιλογή των μέτρων επίδοσης (οικονομικά και μη οικονομικά μέτρα) και ο καθορισμός των στόχων για τα μέτρα αυτά θεωρούνται ως συγκεκριμένες διατυπώσεις των στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης. Η ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης της επίδοσης περιλαμβάνει τις φάσεις του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της λειτουργίας (βλ. Lohman et al. 2004). Στη φάση του σχεδιασμού προσδιορίζονται οι βασικοί στόχοι και επιλέγονται τα μέτρα επίδοσης.

5 Στη φάση της εφαρμογής του συστήματος επιτυγχάνεται η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων με βάση τα οποία προκύπτουν τα μέτρα επίδοσης. Στη φάση της λειτουργίας του συστήματος τα διευθυντικά στελέχη με βάση τα μέτρα επίδοσης αξιολογούν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και το βαθμό επίτευξης των στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Παράλληλα μια επιχείρηση θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τη συνεχή αναθεώρηση του συστήματος. Η αναθεώρηση μπορεί να περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός επιλεγέντος μέτρου της επίδοσης, την επιλογή ενός νέου μέτρου επίδοσης καθώς και την αλλαγή των στόχων. 3. Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard) και αειφορία 3.1. Αειφορία σε εταιρικό επίπεδο (corporate sustainability) Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας χρησιμοποιείται ο ορισμός της αειφορίας σε εταιρικό επίπεδο που προτείνουν οι Bieker et al. (2001), σύμφωνα με τους οποίους «μια στρατηγική για την αειφορία σε εταιρικό επίπεδο πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των μετόχων μιας επιχείρησης χωρίς συμβιβασμό της δυνατότητάς της να ικανοποιεί επίσης τις ανάγκες των μελλοντικών μετόχων». Τα τελευταία χρόνια η προσέγγιση της «τριπλής κατώτατης γραμμής (trible-bottom line)», ήτοι της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης της αειφορίας έχει αναδειχθεί ως το ενδεικνυόμενο πρότυπο για τις επιχειρήσεις, η εφαρμογή του οποίου συμβάλλει στην ερμηνεία της αειφορίας. Καθεμιά διάσταση της αειφορίας αντιπροσωπεύει ήδη μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις και στην προκειμένη περίπτωση το ζητούμενο είναι με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν στην αναγκαιότητα της ταυτόχρονης εξέτασης και των τριών διαστάσεων της αειφορίας. Η ενδεικνυόμενη λύση εντοπίζεται όχι στις περιοχές που οριοθετεί καθεμιά διάσταση της αειφορίας, αλλά στις διεπαφές των περιοχών αυτών (βλ. Bieker et al. 2001). Με βάση τα προηγούμενα, οι εναλλακτικές προσεγγίσεις που προκύπτουν είναι (Bieker et al. 2001): H επιχειρησιακή περίπτωση (business case) που σχετίζεται με τον τρόπο που η περιβαλλοντική και η κοινωνική διάσταση της αειφορίας συμβάλλουν στην επίτευξη των οικονομικών στόχων.

6 Η ανθρωποκεντρική περίπτωση (human case) που σχετίζεται με τον τρόπο που η περιβαλλοντική και η οικονομική διάσταση της αειφορίας συμβάλλουν στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων. Η περιβαλλοντική περίπτωση (green case) που σχετίζεται με τον τρόπο που οικονομική η και η κοινωνική διάσταση της αειφορίας συμβάλλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας Κατά την ανάπτυξη του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας οι Kaplan και Norton (Kaplan and Norton 1996) υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις προκειμένου να μείνουν ανταγωνιστικές χρειάζονται συγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κυρίως όσον αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. εργατικό δυναμικό, υποδομές, τεχνολογία). Ο σχεδιασμός του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας, είχε ως στόχο να συμπεριλάβει και τέτοιες άϋλες πτυχές της λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως η ικανοποίηση των πελατών, η λειτουργία των διαδικασιών και η οργανωτική ανάπτυξη κ.ά. σε συνδυασμό με κλασικούς οικονομικούς δείκτες (βλ. σχήμα 2).

7 Σχήμα 2. Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας. Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας στοχεύει στη βελτίωση των κλασικών συστημάτων ελέγχου καθώς και των λογιστικών συστημάτων λαμβανομένων υπόψη και μη οικονομικών μεγεθών, ούτως ώστε να καθίστανται εμφανή τα δυνητικά οφέλη των επενδύσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας αποτελεί ένα εργαλείο για τους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων και των μη κερδοσκοπικών και αυτών του δημοσίου τομέα, προκειμένου να διαχειριστούν τα αιτήματα των άμεσα ενδιαφερόμενων/ μετόχων (stakeholders) 2. Σύμφωνα με τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας καταρχήν βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι πρέπει να εξετάζονται ισότιμα. Εκτός αυτού πρέπει να καλυφθούν οι εσωτερικές πτυχές (π.χ. διαδικασίες) καθώς επίσης και οι εξωτερικές πτυχές (πελάτες και μέτοχοι). Η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης παρακολουθείται μέσω ενός 2 Οι πιθανοί μέτοχοι μπορεί να είναι μέτοχοι της επιχείρησης, πελάτες, υπάλληλοι, προμηθευτές κ.ά.

8 πλαισίου μέτρησης της επίδοσης που περιλαμβάνει (Abran and Buglione 2003): στόχους (goals), οδηγούς (drivers) και δείκτες (indicators). Στο πλαίσιο του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας διακρίνονται δύο κατηγορίες δεικτών: οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων (lagging indicators βλ. Bieker et al. (2001) ή lag type indicators βλ. Abran and Buglione (2003) και οι δείκτες επιχειρησιακών διαδικασιών (leading indicators βλ. Bieker et al. (2001) ή lead type indicators βλ. Abran and Buglione (2003)). Τρία κριτήρια βοηθούν στο να καθοριστεί εάν έχουν επιτευχθεί ή όχι οι στρατηγικοί στόχοι (Abran and Buglione 2003): α) Η σχέση αιτίου και αποτελέσματος (cause-and-effect relationship): κάθε μέτρο που επιλέγεται πρέπει να είναι μέρος μιας σχέσης αιτίου και αποτελέσματος που αντανακλά τη στρατηγική της επιχείρησης. β) Οι οδηγοί απόδοσης (performance drivers): οι οδηγοί της απόδοσης (ήτοι οι δείκτες επιχειρησιακών διαδικασιών, leading indicators) είναι μοναδικοί για κάθε επιχείρηση γιατί αντανακλούν τα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη στρατηγική μιας επιχείρησης. γ) Η σύνδεση με τους οικονομικούς δείκτες (links to financial indicators): οι διάφοροι στρατηγικοί στόχοι (όπως η ποιότητα, η ικανοποίηση πελατών κ.ά.) πρέπει να μεταφράζονται σε μέτρα που συνδέονται τελικά με τους οικονομικούς δείκτες Aνάπτυξη πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας (Sustainability Balanced Scorecard) Η ενσωμάτωση των στόχων των επιχειρήσεων που τίθενται στο πλαίσιο της αειφορίας επιτυγχάνεται μέσω του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας μέσω των παρακάτω προσεγγίσεων (Bieker et al. 2001): Η πρώτη περίπτωση είναι η ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας (Sustainability Balanced Scorecard, SBSC), ο οποίος περιλαμβάνει έναν ή δύο δείκτες μόνο σε εκείνη την πτυχή του κλασικού πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας που σχετίζονται περισσότερο με τις διαστάσεις της αειφορίας. Η προσέγγιση αυτή αναφέρεται ως μερική (κατά πτυχή ή πτυχές) ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας (partial SBSC, βλ. σχήμα 3). Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται ως εγκάρσια ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας (transversal SBSC), η οποία μπορεί να εφαρμοστεί

9 με την ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας στον οποίο οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες αφορούν και στις τέσσερις πτυχές του κλασικού πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας (βλ. σχήμα 4). Η τρίτη προσέγγιση αναφέρεται ως πρόσθετη ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας (additive SBSC), η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας στον οποίο προστίθεται μια πέμπτη πτυχή που αναφέρεται στην περιβαλλοντική και στην κοινωνική διάσταση της αειφορίας (βλ. σχήμα 5). Η τέταρτη προσέγγιση αναφέρεται ως ολική ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας (total SBSC approach), στην οποία μια πέμπτη πτυχή θα μπορούσε να συνδεθεί επίσης με τους κύριους δείκτες και των τεσσάρων άλλων πτυχών (βλ. σχήμα 6).

10 Σχήμα 3. Μερική (κατά πτυχή ή πτυχές) ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας (partial SBSC). Πηγή: Bieker el al. (2001).

11 Σχήμα 4. Εγκάρσια ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας (transversal SBSC). Πηγή: Bieker el al. (2001). Σχήμα 5. Πρόσθετη ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας (additive SBSC). Πηγή: Bieker el al. (2001).

12 Σχήμα 6. Ολική ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας (total SBSC approach).

13 Σε μια τελευταία προσέγγιση οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να εφαρμόσουν ένα πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας μόνο σε μερικά τμήματα αυτών, κυρίως σε τμήματα που η λειτουργία τους επηρεάζει αρνητικά τους στόχους των στο πλαίσιο της αειφορίας (Sustainability services SBSC, βλ. σχήμα 7). Σχήμα 7. Ανάπτυξη πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας σε επιμέρους τμήματα (Sustainability services SBSC). Πηγή: Bieker el al. (2001). Οι προσπάθειες σε εταιρικό επίπεδο για την ένταξη/ενσωμάτωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων στη στρατηγική των επιχειρήσεων προσκρούουν σε πολλούς παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην όλη διαδικασία. Οι κυριότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι (Park 2002): - Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. - Η δυσκολία αξιολόγησης των επενδύσεων, με βάση τις αρχές της χρηματικής αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης/ενσωμάτωσης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων στη στρατηγική σε επιχειρησιακό επίπεδο, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις δεν δημιουργούν απτά χρηματικά οφέλη. - Ο ασαφής καθορισμός του οράματος και της αποστολής της επιχείρησης (όταν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεν αντανακλώνται στην αποστολή και το όραμα της επιχείρησης).

14 - Η αδυναμία διαχείρισης με βάση την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στο σύνολο της επιχείρησης. - Η απόκλιση της στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο από τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σε εταιρικό επίπεδο. - Η έλλειψη υποστήριξης από την ηγεσία της επιχείρησης. - Η ελλιπής κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού με αποτέλεσμα τη μη απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων και της γνώσης που απαιτούνται για τη διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. - Η έλλειψη επαρκών δεδομένων που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της επιχείρησης. 4. Μέτρα επίδοσης Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας ενώ παρέχει μια σειρά μεμονωμένων ποσοτικών δεικτών, δεν παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης των δεικτών αυτών με στόχο την παραγωγή ενός συνολικού μέτρου τόσο για κάθε πτυχή του πίνακα όσο και για το σύνολο των πτυχών αυτού. Στην πράξη η σύνθεση αυτή πραγματοποιείται από τους χρήστες του πίνακα και παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση των δεικτών. Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με στόχο την παραγωγή συνολικών μέτρων είναι (Abran and Buglione 2003): α) Η προσέγγιση της πυραμίδας επίδοσης (Performance pyramid approach) β) Το πρίσμα επίδοσης (Performance prism) γ) Το γενικό πλαίσιο για τη μέτρηση της επίδοσης (General framework for performance measurement) που βασίζεται στην τεχνική της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis, DEA) δ) Το μοντέλο QEST (Quality factor, Economic, Social and Technical dimensions/view points model) (βλ. επίσης Buglione and Abran 2002). Η προσέγγιση της πυραμίδας επίδοσης (Lynch and Cross 1995) χρησιμοποιεί μια πυραμίδα για τον καθορισμό των σχετικών στόχων και των μέτρων για κάθε επίπεδο της επιχειρησιακής οργάνωσης. Κάθε παράπλευρη έδρα της πυραμίδας αντιπροσωπεύει και μια πτυχή σύμφωνα με τον κλασικό πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας.

15 Το πρίσμα επίδοσης (Neely and Adams, Cranfield University - homepage), λαμβάνει υπόψη πέντε διαστάσεις της επίδοσης οι οποίες αντιστοιχίζονται με τις έδρες ενός πρίσματος: Ικανοποίηση μετόχων (stakeholder satisfaction), στρατηγικές (strategies), διαδικασίες (processes), δυνατότητες (capabilities), συνεισφορά μετόχων (stakeholder contribution). Το γενικό πλαίσιο για τη μέτρηση της επίδοσης (Rouse et al. 1997) βασίζεται στην τεχνική της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis, DEA) και μέσω αυτού η επίδοση αναπαρίσταται με μια τρισδιάστατη πυραμίδα που έχει τετραγωνική βάση όπου καθεμιά από τις τέσσερις παράπλευρες έδρες αντιστοιχεί στις τέσσερις πτυχές του κλασικού πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας. Τα μέτρα συνδέονται με τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (critical success factors) και με τις διαδικασίες ή τους οδηγούς κόστους (processes or cost drivers). Το μοντέλο QEST στην αρχική του μορφή περιελάμβανε τρεις διαστάσεις, αλλά στην εξελιγμένη του μορφή (QEST nd) είναι ένα πολυδιάστατο, ανοικτό μοντέλο (open model). Ο βασικός σκοπός του ανοικτού αυτού μοντέλου είναι να εκφράσει την επίδοση ως συνδυασμό συγκεκριμένων μέτρων (ή συνόλων μέτρων) που επιλέγονται για κάθε μια από τις διαστάσεις της επίδοσης, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη σε ένα σύστημα μέτρησης της επίδοσης. Από τις παρακάτω τεχνικές το μοντέλο QEST, στην εξελιγμένη του μορφή, αποτελεί ένα μοντέλο που δεν περιορίζεται από τον αριθμό των πτυχών του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας και το οποίο παρέχει εναλλακτικά τις δυνατότητες (Abran and Buglione 2003): α) ενσωμάτωσης του μοντέλου QEST στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας και β) ενσωμάτωσης του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας στο μοντέλο QEST. Στην πρώτη περίπτωση σε κάθε πτυχή του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας εφαρμόζεται το μοντέλο QEST και στη δεύτερη περίπτωση κάθε πτυχή του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας αντιπροσωπεύει μια από τις διαστάσεις της επίδοσης που μελετάται μέσω του μοντέλου QEST. Στην πρώτη περίπτωση ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας διαχειρίζεται ξεχωριστά και συχνά ασύνδετα μεταξύ τους μέτρα επίδοσης, με αποτέλεσμα την παραγωγή διαφορετικών ποσοτικών μέτρων για κάθε πτυχή του πίνακα χωρίς να είναι εμφανής η ποσοτική συνεισφορά καθεμιάς πτυχής στο συνολικό μέτρο επίδοσης που αναφέρεται στο εταιρικό επίπεδο στρατηγικής.

16 Στη δεύτερη περίπτωση, επιτυγχάνεται κοινή εφαρμογή του μοντέλου QEST και του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας και το μοντέλο QEST εφαρμόζεται στο σύνολο των πτυχών του πίνακα και παρέχει ένα συνολικό μέτρο επίδοσης. Σε πρώτη φάση εφαρμόζεται η προσέγγιση που περιγράφηκε στην πρώτη περίπτωση και αφού υπολογιστούν τα συνολικά μέτρα επίδοσης για κάθε πτυχή, υπολογίζονται στη συνέχεια το μέτρο επίδοσης για το σύνολο των πτυχών του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας. Το μέτρο αυτό είναι ένα ομογενοποιημένο μέτρο (normalised measure) που αντιπροσωπεύει το μέτρο επίδοσης για το σύνολο του πίνακα. Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία υπολογισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα παράγεται ένα συνολικό μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) στο εσωτερικό της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν έχει μεταβάλλει τη δομή του πλαισίου σύνδεσης στόχων - οδηγών - δεικτών/μέτρων επίδοσης (goal-driver-indicator (GDI) architecture, βλ. Abran and Buglione 2003). Αναφορικά με τις απαιτήσεις του μοντέλου QEST, απαιτούνται ομογενοποιημένες τιμές (normalised values) για τους συνδυασμούς δεικτών - οδηγών από τους οποίους προκύπτουν οι συνολικοί δείκτες επίδοσης ως σταθμικοί μέσοι όροι (εφόσον καθοριστούν οι συντελεστές βαρύτητας). Για την παραγωγή των ομογενοποιημένων μέτρων απαιτείται η επιλογή μιας τεχνικής ομογενοποίησης και η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την εφαρμογή αυτής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο δυνατότητες που παρέχει το μοντέλο QEST δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες, αλλά αντίθετα μπορεί να θεωρηθεί ότι η μία είναι συμπληρωματική της άλλης. Η πρώτη φάση συνίσταται στην κατασκευή του χάρτη στρατηγικής στο πλαίσιο της εφαρμογής του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας, ο οποίος περιγράφει τους αιτιώδεις δεσμούς μεταξύ των στόχων της επιχείρησης. Η επόμενη φάση συνίσταται στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας στο μοντέλο QEST, όπως περιγράφηκε παραπάνω, με στόχο την παραγωγή συνολικών μέτρων για κάθε πτυχή του πίνακα. Η τελευταία φάση αναφέρεται στη σύνθεση των μέτρων, που προέκυψαν από τη δεύτερη φάση, μέσω της εφαρμογής του μοντέλου QEST, με στόχο την παραγωγή ενός μέτρου για το σύνολο του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας (εφαρμογή της ενσωμάτωσης του μοντέλου QEST στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας, όπως περιγράφηκε παραπάνω).

17 5. Συμπεράσματα Η μεθοδολογία του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, που μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει σε συνδυασμό με το μετασχηματισμό αυτής σε μετρήσιμους στόχους. Η ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων που συνδέονται τη στρατηγική σε εταιρικό επίπεδο, παρέχει τη δυνατότητα της διαρκούς αξιολόγησης και προσαρμογής της στρατηγικής μιας επιχείρησης στους στόχους και στο όραμα αυτής. Η μεθοδολογία του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας συμβάλλει στον προσδιορισμό των σχέσεων αιτίου και αποτελέσματος που αναπτύσσονται μεταξύ στόχων και συστημάτων αξιολόγησης. Η καινοτομία του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας εντοπίζεται στο ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα και τα εργαλεία για να περιγράψει τη στρατηγική της, μη αγνοώντας τα άϋλα περιουσιακά της στοιχεία ως συντελεστές δημιουργίας αξίας και καθιστά εμφανή τον τρόπο με τον οποίο τα άυλα αυτά στοιχεία συνδέονται με τα οικονομικά αποτελέσματα που επιδιώκει. Οι τέσσερις πτυχές που περιλαμβάνει ο κλασικός πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας όπως αναπτύχθηκε από τους Kaplan και Norton φαίνεται να αποτελούν μια πρώτη/αρχική προσέγγιση δεδομένου ότι στη βιβλιογραφία αναφέρονται νέες προσεγγίσεις με στόχο τη διεύρυνση του πίνακα. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας που περιλαμβάνει πέντε εναλλακτικές προσεγγίσεις: τη μερική (κατά πτυχή ή πτυχές) ανάπτυξη (partial SBSC), την εγκάρσια ανάπτυξη (transversal SBSC), την πρόσθετη ανάπτυξη (additive SBSC), την ολική ανάπτυξη (total SBSC approach) του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με βάση τις αρχές της αειφορίας και την εφαρμογή του πίνακα μόνο σε μερικά τμήματα αυτών (Sustainability services SBSC). Ο κλασικός πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας όπως και οι δυνατές εκδοχές αυτού με βάση τις αρχές της αειφορίας δεν παρέχουν συνολικά μέτρα τόσο κατά πτυχή όσο και στο σύνολο του πίνακα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο τα συστήματα μέτρησης της επίδοσης που βασίζονται στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας να συνδυάζονται με μοντέλα που η εφαρμογή τους να παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής τέτοιων συνολικών μέτρων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δυνατότητες διεύρυνσης του κλασικού πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με στόχο την ανάπτυξη ενός πίνακα με βάση τις αρχές της αειφορίας σε συνδυασμό

18 με την ενσωμάτωση του μοντέλου QEST το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής συνολικών μέτρων. Η εμπειρία της εφαρμογής μελετών περίπτωσης, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, δείχνει ότι η παρουσία υπαρχόντων μέτρων και παράλληλων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των συστημάτων μέτρησης της επίδοσης μπορεί να μεταβάλει τη διαδικασία της ανάπτυξης ενός συστήματος μέτρησης της επίδοσης από μια προσέγγιση σχεδιασμού (design approach) σε μια προσέγγιση συντονισμού (coordination approach) που στρέφεται ουσιαστικά στην ευθυγράμμιση της διαδικασίας ανάπτυξης του συστήματος μέτρησης της επίδοσης με τα υπάρχοντα μέτρα επίδοσης. Επίσης, η κατανομή/αντιστοίχιση των μέτρων επίδοσης με βάση τις πτυχές του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας καθώς και η σύνθεση των μέτρων με στόχο την παραγωγή ενός συνολικού μέτρου επίδοσης συμβάλλει στη μείωση της πολυπλοκότητας που κατά κανόνα χαρακτηρίζει την όλη διαδικασία της ανάπτυξης του συστήματος μέτρησης της επίδοσης. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης της επίδοσης σε μια επιχείρηση δεν μπορεί να γενικευτεί και να θεωρηθεί ως ένα γενικό πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί σε ομοειδείς επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η στρατηγική και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό του συστήματος σε συνδυασμό με την ύπαρξη ή μη συστημάτων μέτρησης της επίδοσης. 6. Βιβλιογραφία Abran, A. and Buglione, L. (2003). A multidimensional performance model for consolidating Balanced Scorecards. Advances in Engineering Software, 34, pp Bieker, T., Dyllick, T., Gminder, C.U. and Hockerts, K. (2001). Towards A Sustainability Balanced Scorecard Linking Environmental and Social Sustainability to Business Strategy, Buglione, L. and Abran, A. (2002). QEST nd: n-dimensional extension and generalisation of a software performance measurement model. Advances in Engineering Software, 33(1), pp 1-7. Cowell, S., Wehrmeyer, W., Argust, P. and Robertson, J.G.S. (1999). Sustainability and the primary extraction industries: theories and practice. Resources Policy, 25, pp Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996). The Balanced Scorecard: translating strategy into action. Harvard Business School Press.

19 Καρρά, Ε. Δ. και Παπαδόπουλος, Δ. Λ. (2003). Μέθοδοι προσδιορισμού και επιλογής των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας: Κριτική διερεύνηση, Σύνδεσμος επιστημόνων χρηματοοικονομικής και λογιστικής επιστήμης, 2ο Ετήσιο Συνέδριο - 8 Νοεμβρίου 2003, Lohman, C., Fortuin, L. and Wouters, M. (2004). Designing a performance measurement system: A case study, European Journal of Operational Research, 156, pp Lynch, R.L. and Cross, K.F. (1995). Measure up! Yardsticks for Continuous Improvement, Blackwell, Boston, MA. Neely, A. and Adams, C. Perspectives on performance: the performance prism. Center for Business Performance (CBP), Cranfield University, School of Management, URL: Park, C. (2002). Integrating Social and Environmental Issues into Business Strategy and Operations. The case study of Mountain Equipment Co-op, MSc thesis, Lund University, Sweden, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) Reports 2002:3, p 116, FDBA62497F4BC1256CCC00291B71. Rouse, P., Putterill, M. and Ryan, D. (1997). Towards a general managerial framework for performance measurement: a comprehensive highway maintenance application. Journal of Productivity Analysis, 8(2), pp

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας

Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών E-mail: itsolas@central.ntua.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιώσιµη

Διαβάστε περισσότερα

EC611. Θα ανακοινωθεί

EC611. Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων EC611 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό ( εύτερου Κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Στρατηγικός Τρόπος Σκέψης

Νέος Στρατηγικός Τρόπος Σκέψης Balanced Scorecard Μια πρακτική προσέγγιση Όραμα & Στρατηγική Α. Παπαλεξανδρής Tel. +30 210 8203471 E-mail. alexp@aueb.gr Νέος Τρόπος Σκέψης Παραδοσιακή Στρατηγική Δεδομένο-Στατικό εξωτ. περιβάλλον Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced Scorecard Μέρος Ι

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced Scorecard Μέρος Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής

Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής Στοκεφάλαιοαυτό, θα αναφερθούμε: 1.1 Στα χαρακτηριστικά των στρατηγικών αποφάσεων 1.2 Στα Επίπεδα των Στρατηγικών που υπάρχουν σε ένα οργανισμό 1.3 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας στα ΑΕΙ: Μοχλός Ανάπτυξης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

«Λύσεις λογισμικού για την υποστήριξη της μέτρησης της επιχειρησιακής απόδοσης»

«Λύσεις λογισμικού για την υποστήριξη της μέτρησης της επιχειρησιακής απόδοσης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ.ΔΙ.Δ.Ε. «Λύσεις λογισμικού για την υποστήριξη της μέτρησης της επιχειρησιακής απόδοσης» Δημήτριος Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Developing the Strategic Manager

Developing the Strategic Manager Σκοπός Κατάρτισης Στα πλαίσια ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού, οι εταιρείες θέλουν να μεταφέρουν την δεξιότητα αυτή στα στελέχη τους, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό ορθολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Ιωάννης Κυριαζόγλου έσποινα Πολίτου

Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Ιωάννης Κυριαζόγλου έσποινα Πολίτου Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιωάννης Κυριαζόγλου έσποινα Πολίτου Πανεπιστήµιο Αθηνών ιατµηµατικό ΠΜΣ «Οικονοµική & ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων»

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Θέματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενότητα 8 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας 25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας MANAGEMENT Γενικές Αρχές Αθήνα Μάιος 2017 prepared by Anagnostou Andreas prepared for Θέματα που αναλύονται Η έννοια και γενικές αρχές του Management Επιχείρηση & Management

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Καραΐσκος Περικλής Υποψήφιος Διδάκτορας ΣΑΤΜ/ΕΜΠ Msc Γεωπληροφορικής Επιστημονικά - Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη στρατηγική Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ E-MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ E-MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ E-MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΒΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών V3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Πολιτική Αποδοχών V3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1. ΣΤΟΧΟΙ Με την παρούσα καθορίζεται η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αποδοχές του προσωπικού της, σύμφωνα με τα άρθρα 23Α & 23Β του Ν. 4099/2012, τις από 14/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία Balanced Information Technology Scorecard (BITS) και τρόποι εφαρμογής της

Η Τεχνολογία Balanced Information Technology Scorecard (BITS) και τρόποι εφαρμογής της Η Τεχνολογία Balanced Information Technology Scorecard (BITS) και τρόποι εφαρμογής της. Μαρκόπουλος Ευάγγελος Γενικός Διευθυντής Σύμβουλοι Στρατηγικής Πληροφορικής Τεχνολογία Λογισμικού / Ποιότητα Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Η περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής από θερµικούς σταθµούς

Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Η περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής από θερµικούς σταθµούς Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Η περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής από θερµικούς σταθµούς Ιωάννης E. Τσώλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

27/2/2015. Τουρισμός:

27/2/2015. Τουρισμός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ MASTERS IN TOURISM MANAGEMENT (MTM) ΡΟΔΟΥΛΑ Η.ΤΣΙΟΤΣΟΥ Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΠΜΣ ΜΤΜ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τουρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κων/νος Μακρής ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Εισαγωγή στην Στρατηγική Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Εργαλεία για Ανάλυση Στρατηγικής Θεωρίες Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής και Ελληνική Βιβλιογραφία

Διεθνής και Ελληνική Βιβλιογραφία Η αναγκαιότητα εξασφάλισης «Quality Management» & Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Μπορμπουδάκη Λ., Οικονομολόγος TEI Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα: συγκριτική επισκόπηση, βέλτιστες πρακτικές και προοπτικές

Συστήματα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα: συγκριτική επισκόπηση, βέλτιστες πρακτικές και προοπτικές Συστήματα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα: συγκριτική επισκόπηση, βέλτιστες πρακτικές και προοπτικές Παρασκευή Δραμαλιώτη Υποψήφια διδάκτωρ, προϊσταμένη Τομέα στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Partner ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. Η θέση των επιχειρήσεων στη σημερινή οικονομική συγκυρία Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Δ.Ε.Υ.Α ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ε.Δ.Ε.Υ.Α ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 Ε.Δ.Ε.Υ.Α ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Διαβάθμιση προτεραιοτήτων για ενιαία εφαρμογή δεικτών απόδοσης δικτύων ύδρευσης στις ΔΕΥΑ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ» ΛΑΡΙΣΑ 7-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Υ104 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων

Υ104 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση και ιαχείριση Έργων και Προγραµµάτων Υ104 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Υπεύθυνος καθηγητής: Ανθόπουλος Λεωνίδας Άλλοι ιδάσκοντες: Τσέλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ποιότητας στη Σύγχρονη & Αποδοτική Διοίκηση (Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση)

Συστήματα Ποιότητας στη Σύγχρονη & Αποδοτική Διοίκηση (Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση) Συστήματα Ποιότητας στη Σύγχρονη & Αποδοτική Διοίκηση (Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση) Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Ph.D Διεθνείς Σχέσεις, M.A. European Studies, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ, Πολιτικός Επιστήμων

Διαβάστε περισσότερα

Π ΤΥΧΙΑ Κ Η ΕΡΓΑ ΣΙΑ Με θέμα: Το Υπ όδειγμα Ισόρροπης Στοχοθεσ ίας σε Μ ονάδες Υγείας και η εφ αρμογή του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Π ΤΥΧΙΑ Κ Η ΕΡΓΑ ΣΙΑ Με θέμα: Το Υπ όδειγμα Ισόρροπης Στοχοθεσ ίας σε Μ ονάδες Υγείας και η εφ αρμογή του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π ΤΥΧΙΑ Κ Η ΕΡΓΑ ΣΙΑ Με θέμα: Το Υπ όδειγμα Ισόρροπης Στοχοθεσ ίας σε Μ ονάδες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Εξωστρέφεια: Από τη Στρατηγική Σκέψη στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό

Καινοτομία & Εξωστρέφεια: Από τη Στρατηγική Σκέψη στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Καινοτομία & Εξωστρέφεια: Από τη Στρατηγική Σκέψη στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Είμαστε εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Μάνατζμεντ και Διαχείρισης Έργων σε πέντε επιχειρηματικούς τομείς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αριστεία

Επιχειρηματική Αριστεία Επιχειρηματική Αριστεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκοσμιοποίηση και ο έντονος ανταγωνισμός που υφίστανται οι επιχειρήσεις σήμερα, τις έχει αναγκάσει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη κατάλληλων διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard. Πλαίσιο για τη ιοίκηση της Εταιρικής Απόδοσης

Balanced Scorecard. Πλαίσιο για τη ιοίκηση της Εταιρικής Απόδοσης Balanced Scorecard Εργαλείο για την Αναδιοργάνωση των Επιχειρήσεων - Εργαλείο για την Αναδιοργάνωση των Επιχειρήσεων - Πλαίσιο για τη ιοίκηση της Εταιρικής Απόδοσης Περιεχόµενα Αρχές του Balanced Scorecard

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ρίσκου σε Επιχειρήσεις ISO 31000:2009

Διαχείριση Ρίσκου σε Επιχειρήσεις ISO 31000:2009 Διαχείριση Ρίσκου σε Επιχειρήσεις ISO 31000:2009 STAVROS IOAKIM MSc Security & Risk Management MSc Electrical Electronics Eng. BSc Electrical Eng. Business Continuity Institute Diploma 9 ΜΑΙΟΥ 2017 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι

Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Επιστημονική Επιχειρηματική Χρήση των Η/Υ Η επιστημονική κοινότητα ασχολείται με τη λύση πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση στη Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών (ΔΔΟ) Public Financial Management (PFM)

Μεταρρύθμιση στη Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών (ΔΔΟ) Public Financial Management (PFM) Μεταρρύθμιση στη Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών (ΔΔΟ) Public Financial Management (PFM) Αλλαγές στην ετοιμασία και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού 4 Ιουλίου 2017 Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Το Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

EcoMentor Project No: PL01-KA

EcoMentor Project No: PL01-KA EcoMentor Project No: 2016-1-PL01-KA202-026809 Πρότυπο επαγγελματικών ικανοτήτων για τους μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (αρχική έκδοση) 1 Τίτλος Εγγράφου: Αριθμός Πνευματικού Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case)

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Εκπόνηση σχεδίων Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) Καταστατικό Έργου (Project Charter) Επιχειρηματικό σχέδιο του Έργου (Project Business

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Σχεδιασμός / Προγραμματισμός Η ενέργεια της χάραξης προσανατολισμού που γεννά την προσδοκία μελλοντικών θετικών αποτελεσμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα