Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3599/2007 «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 176/2007 Α ) β) της Υ.Α. Υ7γ/ΓΠ/62030 «Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών-αρμοδιότητες και σχέσεις με τη κεντρική διοίκηση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία των οργάνων διοίκησης» (ΦΕΚ 2743/2011 Β ). δ) της Υ.Α ΔΙΑΠ/Α/7841 «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τη τηλεδιάσκεψη» (ΦΕΚ Β 539/ ) 2. Την απόφαση: α) της υπ αριθμ. 15/ , θέμα 1 ο, Συνεδρίασης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Αποφασίζουμε: ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα Επιστημονικά Τμήματα (εφεξής ΕΤ) λειτουργούν εντός του πλαισίου των δράσεων και των σκοπών του ΠΣΦ, τελούν υπό την εποπτεία του ΚΔΣ του ΠΣΦ και έχουν σαν αντικείμενό τους τη μελέτη και την επιστημονική κατάρτιση στον ειδικό τομέα, στον οποίο δραστηριοποιούνται. Αποτελούν συμβουλευτικό όργανο του ΚΔΣ του ΠΣΦ σε επιστημονικά θέματα, τα οποία εμπίπτουν στο αντικείμενο εργασιών τους. Άρθρο 2 Η σύσταση και η κατάργηση των ΕΤ αποτελεί αρμοδιότητα του ΚΔΣ, που ασκείται κατ απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Κάθε ΕΤ συστήνεται και καταργείται με απόφαση του ΚΔΣ του ΠΣΦ. Πρόταση ή αίτηση προς το ΚΔΣ για την σύσταση ή την κατάργηση ΕΤ δύνανται να υποβάλουν το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) ή από κοινού τουλάχιστον είκοσι Σ ε λ ί δ α 1 14

2 (20) οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του ΠΣΦ, παραθέτοντας σχετική αιτιολογία. Η υποβολή αντίστοιχης πρότασης ή αίτησης δεν δεσμεύει την κρίση του ΚΔΣ. Τα ΕΤ που δύνανται να συσταθούν, πρέπει να είναι σε αναλογία με το ειδικό αντικείμενο των εκάστοτε εν ισχύ subgroups και networks της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT). Για ειδικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από την παραπάνω παράγραφο, μπορούν να δημιουργηθούν Επιτροπές Εργασίας Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Οι εισηγήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΕΤ, λαμβάνοντας υπόψη την κεντρικότερη πολιτική του ΠΣΦ, διαβιβάζονται στο ΚΔΣ του ΠΣΦ και αποτελούν πολιτική του κλάδου για το συγκεκριμένο θέμα, μετά από την έγκρισή τους. Το ΚΔΣ έχει το δικαίωμα να αναπέμψει κείμενο εισήγησης στο αρμόδιο ΕΤ για περαιτέρω επεξεργασία, ή να το φέρει για επιπλέον συζήτηση στο ΚΔΣ, ή να το απορρίψει παραθέτοντας σχετική αιτιολογία. Άρθρο 3 Για την εκπλήρωση των σκοπών του το ΕΤ: α. Επιδιώκει την ανάπτυξη επιστημονικής και επαγγελματικής συνείδησης, προϋποθέσεων κατάρτισης και πνεύματος ενότητας ανάμεσα στα μέλη του, ενώ προωθεί τη συνειδητή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του ΠΣΦ β. Εξετάζει σε τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις τα θέματα που απασχολούν τον ειδικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται γ. Εισηγείται στο ΚΔΣ την συγκρότηση μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, στο κέντρο και την περιφέρεια, για μελέτη και επεξεργασία των προβλημάτων, διοργανώνει διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες, εκπονεί προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και μετά τη σχετική έγκριση από το ΚΔΣ και γενικά ενεργεί κατάλληλα για την επιμόρφωση των μελών του και την αναβάθμιση του επιστημονικού - επαγγελματικού επιπέδου αυτών δ. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με άλλα ΕΤ, το ΕΣ, καθώς και με ομάδες συναδέλφων των ΠΤ για την παρακολούθηση των ιδιαίτερων προβλημάτων των Φυσικοθεραπευτών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και αφορούν το αντικείμενο του τμήματος, αξιοποιώντας και την ιστοσελίδα του ΠΣΦ ε. Συνεργάζεται με συγγενείς επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, Ελληνικές ή αλλοδαπές, για τη μελέτη και προώθηση κοινών σκοπών Σ ε λ ί δ α 2 14

3 στ. Προβάλει και προωθεί τους σκοπούς του από το Περιοδικό ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, την ιστοσελίδα του ΠΣΦ και άλλα μέσα ενημέρωσης ζ. Εισηγείται στο ΚΔΣ τον ορισμό μελών του ΕΤ ή του ΠΣΦ, ως εκπροσώπων του ΠΣΦ σε θεσμοθετημένα όργανα και επιτροπές ημεδαπές, ευρωπαϊκές και διεθνείς, των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στις αρμοδιότητές του η. Εισηγείται στο ΕΣ και στο ΚΔΣ του ΠΣΦ, τους όρους και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης των μελών του ΠΣΦ στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. ΜΕΛΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 4 Τα μέλη του ΕΤ διακρίνονται: α) σε τακτικά και β) σε επίτιμα. Τακτικά μέλη του ΕΤ μπορούν να γίνουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του ΠΣΦ. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι και τα πάρεδρα μέλη του ΠΣΦ, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 2 του ν. 3599/2007. Κάθε μέλος του ΠΣΦ μπορεί να συμμετέχει ως τακτικό μέλος σε δύο (2) ΕΤ κατ ανώτατο όριο, ενώ έχει δικαίωμα να μετέχει στη ΣΕ ενός (1) μόνο ΕΤ. Τιμής ένεκεν, τα ΕΤ μπορούν να ορίσουν ως Επίτιμα Μέλη επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων καθώς και φυσικοθεραπευτές που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν αναγνωρισμένο έργο στο αντικείμενο του ΕΤ. Τα επίτιμα μέλη ορίζονται μετά από εισήγηση της ΣΕ στην Ολομέλεια (ΟΛ) του ΕΤ και αποδοχή από την πλειοψηφία της ΟΛ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Άρθρο 5 Η ιδιότητα του μέλους του ΕΤ αποκτάται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς την ΣΕ του ΕΤ. Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος, ο τόπος κατοικίας και εργασίας, ο αριθμός μητρώου του ΠΣΦ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταμειακή τακτοποίηση. Η φόρμα εγγραφής είναι ενιαία για όλα τα ΕΤ, ενώ το περιεχόμενό της διαμορφώνεται και τροποποιείται από το ΚΔΣ. Άρθρο 6 Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το ΕΤ με έγγραφη αίτησή του προς τη ΣΕ του ΕΤ. Η αίτηση διαγραφής γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. Η φόρμα διαγραφής είναι Σ ε λ ί δ α 3 14

4 ενιαία για όλα τα ΕΤ, ενώ το περιεχόμενό της διαμορφώνεται και τροποποιείται από το ΚΔΣ. Μέλος ΕΤ που τιμωρείται με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης ασκήσεως του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3599/2007, διαγράφεται από το ΕΤ με απόφαση της οικείας ΣΕ. Μετά την λήξη της προσωρινής παύσης το μέλος δύναται να αιτηθεί εκ νέου την εγγραφή του σε ΕΤ. Άρθρο 7 Η ΣΕ του ΕΤ διαγράφει από το μητρώο μελών, όσους έχουν διαγραφεί από το μητρώο του ΠΣΦ ή αποχώρησαν οικειοθελώς. Η επανεγγραφή μέλους που διεγράφη κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή μετά από νέα αίτησή του. ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ Άρθρο 8 Τα ΕΤ δεν διαθέτουν ίδιους πόρους ή οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια, αλλά η δράση τους στηρίζεται στην οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν από τον ΠΣΦ, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ΚΔΣ. Οι πόροι του ΠΣΦ, που δύνανται να προκύψουν από την δράση των ΕΤ, είναι οι κάτωθι : α) Έσοδα από εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνουν τα ΕΤ, καθώς και από έκτακτη εισφορά των μελών κατ άρθρον 5 1δ του ν. 3599/2007, με ειδικό σκοπό την ενίσχυση των ΕΤ. Τα έσοδα αυτά πιστώνονται σε διακριτό κωδικό για κάθε ΕΤ και είναι στη διάθεση των ΕΤ για την ανάπτυξη των δράσεών τους, κατόπιν απόφασης του ΚΔΣ του ΠΣΦ. Τα ΕΤ δεν διαθέτουν δικό τους τραπεζικό λογαριασμό και οι πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές τους διεκπεραιώνονται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του ΚΔΣ του ΠΣΦ. β) Τακτική εισφορά των μελών των ΕΤ, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται μετά από εισήγηση της πλειοψηφίας των ΟΛ των ΕΤ και απόφαση του ΚΔΣ. Το ποσό της εισφοράς είναι ενιαίο για όλα τα ΕΤ. γ) Επιχορήγηση ή δωρεά από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την ενίσχυση των ΕΤ. δ) Η διαχείριση των ως άνω πόρων για τους σκοπούς των ΕΤ διενεργείται με αποφάσεις του ΚΔΣ, που δύναται να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις αιτήματα των ΣΕ των ΕΤ. Η οικονομική διαχείριση των ΕΤ είναι υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΠΣΦ. ε) Δαπάνες του ΕΤ θεωρούνται τα λειτουργικά έξοδα για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων Σ ε λ ί δ α 4 14

5 του, η αγορά εξοπλισμού για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, η αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και προγραμμάτων, η συμμετοχή σε εγχώριες ή αλλοδαπές εκδηλώσεις, η συνδρομή σε αλλοδαπές ομοσπονδίες, καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης των μελών της ΣΕ για τη συμμετοχή στα συμβούλια και τις συνελεύσεις του ΕΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 9 Τα όργανα του ΕΤ είναι : α) Η Ολομέλεια (ΟΛ) β) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Άρθρο 10 Η ΟΛ είναι το κυρίαρχο όργανο του ΕΤ. Δικαίωμα συμμετοχής στην ΟΛ του ΕΤ έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του. Τα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου, ελέγχου και κριτικής στην ΟΛ. Με την έναρξη των εργασιών της ΟΛ, εκλέγεται 3μελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, αναπληρωτή Πρόεδρο και Γραμματέα. Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της ΟΛ. Η ΟΛ εκλέγει τη ΣΕ και την Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών και εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που καταρτίζεται από την ΣΕ προ της τακτικής συνεδρίασης της ΟΛ. Αποφαίνεται για κάθε θέμα του ΕΤ. Στην ΟΛ παρευρίσκεται ο Α ή/και ο Β Αντιπρόεδρος του ΠΣΦ, καθώς και όποιο άλλο μέλος του ΚΔΣ το επιθυμεί. Άρθρο 11 Η ΟΛ συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, έκτακτα δε με απόφαση της ΣΕ ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από είκοσι (20), με κοινοποίηση προς το ΚΔΣ του ΠΣΦ. Άρθρο 12 Στην αίτηση για σύγκληση έκτακτης ΟΛ αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η ΣΕ, μετά την υποβολή αίτησης για σύγκληση έκτακτης ΟΛ, υποχρεούται να συγκαλέσει την ΟΛ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως, Σ ε λ ί δ α 5 14

6 με θέματα ημερήσιας διάταξης, μόνο όσα αναγράφονται στην αίτηση. Σε περίπτωση που η ΣΕ αρνείται ή δυστροπεί να συγκαλέσει την έκτακτη ΟΛ ή την ετήσια τακτική ΟΛ, αυτή συγκαλείται μετά από απόφαση του ΚΔΣ του ΠΣΦ. Η πρόσκληση για την έκτακτη ΟΛ, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα σύγκλησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΣΦ, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη σύγκληση. Άρθρο 13 Η πρόσκληση για την τακτική ΟΛ, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα σύγκλησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΣΦ, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη σύγκληση. Η πρόσκληση για την ΟΛ προκειμένου για εκλογές αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη του ΕΤ, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη σύγκληση. Στην ΟΛ τα μέλη μετέχουν μόνον αυτοπροσώπως. Άρθρο 14 Σε κάθε ΟΛ κατατίθεται το μητρώο του ΕΤ, στο οποίο αναγράφονται τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, υπογράφουν οι προσερχόμενοι και ελέγχεται η απαρτία. Η ΟΛ έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συγκαλείται δεύτερη μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών με τα ίδια ακριβώς θέματα, στην οποία παρευρίσκεται το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν επιτευχθεί απαρτία τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Η απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις. Άρθρο 15 Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ΟΛ μπορεί να προστεθεί κάθε άλλο θέμα που προτείνεται από το ¼ τουλάχιστον των παρευρισκομένων μελών στην έναρξη της συνεδρίασης. Η Ημερήσια Διάταξη εγκρίνεται από την ΟΛ. Άρθρο 16 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση Σ ε λ ί δ α 6 14

7 ισοψηφίας γίνεται σύντομη επιχειρηματολογία και ακολουθεί νέα ψηφοφορία. Σε περίπτωση και δεύτερης ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της ΟΛ. Έγκυρες αποφάσεις είναι όλες εκείνες που λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή ψηφοφορία και ποτέ δια βοής. Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογές είναι μυστική. Μυστική ψηφοφορία γίνεται και όταν το ζητήσουν το ¼ τουλάχιστον των παρευρισκομένων μελών. Άρθρο 17 Σε περίπτωση που η ΟΛ δεν εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων ή το ΚΔΣ διατυπώσει με αιτιολογημένη απόφασή του μομφή κατά της ΣΕ του ΕΤ, διενεργούνται εκλογές μέσα σε εξήντα (60) ημέρες για την ανάδειξη νέας ΣΕ. Την ημέρα της μη έγκρισης της έκθεσης πεπραγμένων της ΣΕ, η ΟΛ δύναται να διακόψει τις εργασίες της. Ορίζεται νέα ημερομηνία συνεδρίασης την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 18 Η ΣΕ αποτελείται από πέντε (5) μέλη για αριθμό Ψηφισάντων μέχρι εκατό (100) άτομα, και επτά (7) μέλη για αριθμό Ψηφισάντων άνω των εκατό (100) ατόμων. Τα μέλη της ΣΕ εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Η ΣΕ που εκλέγεται, συνέρχεται με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος υποψηφίου, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο πλειοψηφήσαν σύμβουλος. Τα μέλη της ΣΕ εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία, τον Συντονιστή, τον Αναπληρωτή Συντονιστή, τον Γενικό Γραμματέα και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων. Η ΣΕ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων αναλαμβάνει καθήκοντα, αφού προηγηθεί σχετική παράδοση από την προηγούμενη ΣΕ. Η απερχόμενη ΣΕ παραδίδει στη νέα ΣΕ το μητρώο και το αρχείο του ΕΤ. Για την παράδοση και την παραλαβή συντάσσεται πρακτικό που καταχωρείται σε βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΤ. Αντίγραφο του πρακτικού δικαιούται να λάβει και ο Συντονιστής της απερχόμενης ΣΕ. Σε περίπτωση που η απερχόμενη ΣΕ δεν παραδίδει σύμφωνα με τα παραπάνω, η νέα ΣΕ παραλαμβάνει με απογραφή που κάνει η ίδια. Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής γίνεται με την παρουσία του Α ή του Β Αντιπροέδρου του ΚΔΣ του ΠΣΦ. Το πρακτικό είναι ενιαίο για όλα τα ΕΤ και από το ΚΔΣ. Σ ε λ ί δ α 7 14

8 Άρθρο 19 Η ΣΕ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο, έκτακτα δε όσες φορές υπάρχει ανάγκη, με πρόσκληση του Συντονιστή. Για τις τακτικές συνεδριάσεις τα μέλη ειδοποιούνται από τον Συντονιστή της ΣΕ, επτά (7) ημέρες πριν από την συνεδρίαση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Έγκυρες θεωρούνται και οι συνεδριάσεις που γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, με τις ίδιες διαδικασίες που γίνονται οι κλασικές συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της ΣΕ έχουν απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Έκτακτη συνεδρίαση της ΣΕ γίνεται επίσης, όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους το 1/3 τουλάχιστον των μελών της με κοινοποίηση στο ΚΔΣ. Ο Συντονιστής στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη ΣΕ μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση. Για έκτακτες συνεδριάσεις τα μέλη ειδοποιούνται από τον Συντονιστή σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης του Συντονιστή να συγκαλέσει τη ΣΕ, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία των μελών που ζήτησαν την έκτακτη σύγκλησή της και συνεδριάζει κανονικά εφόσον εξασφαλίζει την παραπάνω απαρτία. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο Α ή ο Β Αντιπρόεδρος του ΚΔΣ. Η ΣΕ δύναται εκ των προτέρων να ορίζει την ημέρα και την ώρα των τακτικών της συνεδριάσεων. Άρθρο 20 Η ΣΕ διοικεί υπεύθυνα το ΕΤ, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και τις υποδείξεις του ΚΔΣ του ΠΣΦ, λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, αποφασίζει τη σύγκληση της ΟΛ, μεριμνά για την προώθηση των επιστημονικών δράσεων του ΕΤ και εισηγείται την συγκρότηση επιτροπών μελέτης και προώθησης διαφόρων θεμάτων στο ΚΔΣ. Μέλος της ΣΕ που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή δώδεκα (12) συνεδριάσεις, παύεται από μέλος της ΣΕ και αντικαθίσταται άμεσα. Σε περίπτωση παραίτηση μέλους από τη ΣΕ, αυτή γίνεται υποχρεωτικά δεκτή και η αντικατάσταση γίνεται άμεσα. Η αντικατάσταση μέλους της ΣΕ γίνεται από τους επιλαχόντες του ενιαίου ψηφοδελτίου. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ δύνανται να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του ΕΤ και να παίρνουν το λόγο μετά από απόφαση της ΣΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για Σ ε λ ί δ α 8 14

9 προσωπικά θέματα η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει μυστικά κατά τη συνεδρίασή της. Οι αποφάσεις της ΣΕ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται σύντομη διαλογική συζήτηση και ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία. Σε περίπτωση και δεύτερης ισοψηφίας, η ψήφος του Συντονιστή υπολογίζεται διπλή. Άρθρο 21 Το ΕΤ μπορεί να εισηγείται στο ΚΔΣ την κατάρτιση επιτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα από τρία (3) ή περισσότερα μέλη για μελέτη διαφόρων ζητημάτων. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕ Άρθρο 22 Ο Συντονιστή της ΣΕ του ΕΤ συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της, συγκαλεί την ΟΛ του ΕΤ και υπογράφει τα έγγραφα με τον Γεν. Γραμματέα. Συνεργάζεται με τον Ταμία του ΚΔΣ για οικονομικά θέματα. Τον απόντα ή κωλυόμενο Συντονιστή αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Συντονιστής. Άρθρο 23 Ο Αναπληρωτής Συντονιστής έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών Εργασίας, εισηγείται τη συγκρότησή τους και παρουσιάζει τα επί μέρους πορίσματά τους στη ΣΕ του ΕΤ. Αναπληρώνει τον Συντονιστή, όταν κωλύεται ή απουσιάζει. Άρθρο 24 Ο Γεν. Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του ΕΤ και υπογράφει μαζί με τον Συντονιστή τα έγγραφα. Η αλληλογραφία του ΕΤ τίθεται πάντα υπόψη του Α Αντιπροέδρου ή του Β Αντιπροέδρου του ΠΣΦ. Επίσης, συμπληρώνει το πρακτικό των συνεδριάσεων της ΣΕ. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η παρουσία του Α Αντιπροέδρου του ΠΣΦ στις συνεδριάσεις της ΣΕ και αυτός κωλύεται, τον αντικαθιστά ο Β Αντιπρόεδρος του ΠΣΦ. Τα ΕΤ δεν έχουν δικό τους πρωτόκολλο εξερχόμενων και εισερχόμενων εγγράφων. Τον απόντα ή κωλυόμενο Γεν. Γραμματέα αναπληρώνει μέλος της ΣΕ μετά από σχετική απόφασή της. Σ ε λ ί δ α 9 14

10 Άρθρο 25 Ο Ταμίας του ΚΔΣ φροντίζει για την διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών των ΕΤ, ελέγχοντας τα έσοδα και τις δαπάνες. Η διαχείριση των οικονομικών του ΕΤ γίνεται μέσω του κεντρικού λογιστηρίου και των λογαριασμών του ΠΣΦ, μετά από συνεννόηση με τον Ταμία του ΠΣΦ. Τα ΕΤ δε διαθέτουν δικό τους Βιβλίο Εσόδων Εξόδων. Μπορούν να έχουν άτυπο βιβλίο για εσωτερική χρήση. Άρθρο 26 Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη σύνδεσης του ΕΤ με άλλες επιστημονικές οργανώσεις και εμπλεκόμενους φορείς που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο του τμήματος. Παράλληλα, συντονίζει την οργάνωση εκδηλώσεων που γνωστοποιούν το αντικείμενο του τμήματος, τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στο ευρύ κοινό, ενημερώνοντας τον Υπεύθυνο Δημοσιών Σχέσεων του ΚΔΣ εξασφαλίζοντας όσα αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος. Επίσης, συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στη ΣΕ όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία και προωθούνται σε συνεργασία με το ΚΔΣ στα ΜΜΕ. Τον απόντα ή κωλυόμενο Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕ. Άρθρο 27 Δεν επιτρέπεται μέλος του ΕΤ να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του περισσότερες της μιας από τις ιδιότητες του Συντονιστή, Αναπληρωτή Συντονιστή, Γραμματέα και Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων. Επίσης, έχει το δικαίωμα να είναι μέλος μόνο σε μια ΣΕ ενός ΕΤ. Άρθρο 28 Απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω ιδιοτήτων της ΣΕ με σκοπό προσωπική διαφήμιση ή προβολή. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤ ΜΕ ΚΔΣ Άρθρο 29 Τα ΕΤ οφείλουν να σέβονται και να ακολουθούν την κεντρική πολιτική του ΠΣΦ. Για ζητήματα επικοινωνίας του ΕΤ με τα μέλη του, το ΚΔΣ, το ΕΣ και τα ΠΤ την ευθύνη φέρει η ΣΕ. Για οποιαδήποτε εξωτερική επικοινωνία ή αλληλογραφία του ΕΤ με φορείς, συλλόγους, επιστημονικές εταιρείες και εν γένει οποιονδήποτε φορέα ή φυσικό πρόσωπο, Σ ε λ ί δ α 10 14

11 την ευθύνη της επικοινωνίας έχει το ΚΔΣ, το οποίο με συνοδευτικό έγγραφο θα διαβιβάζει την επικοινωνία ή αλληλογραφία του ΕΤ στους ανάλογους φορείς. Επίσης, η απαντητική αλληλογραφία από τους τρίτους φορείς θα πρωτοκολλάται στα εισερχόμενα έγγραφα του ΠΣΦ και θα διαβιβάζεται στο ΕΤ. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις σχέσεις των ΕΤ με τα ΜΜΕ και τις δημοσιεύσεις δελτίων τύπου ή ενημερωτικών ανακοινώσεων σε αυτά. Άρθρο 30 Ο ΠΣΦ δύναται να παρέχει στα ΕΤ τους χώρους συνεδριάσεων του ΚΔΣ για τις συνεδριάσεις των ΣΕ και των ΟΛ, υλικοτεχνική υποδομή καθώς και γραμματειακή υποστήριξη μέσω των υπαλλήλων του για την πραγματοποίηση των διαφόρων εκδηλώσεών τους, μετά από σχετικό αίτημα του Ε.Τ. και ανάλογη απόφαση του ΚΔΣ. Άρθρο 31 Το ΕΤ ενημερώνει το ΕΣ και το ΚΔΣ του ΠΣΦ για τον ετήσιο προγραμματισμό εκδηλώσεων. Ο προγραμματισμός των επιστημονικών εκδηλώσεων του επόμενου έτους πρέπει να κατατεθεί από τη ΣΕ του ΕΤ στο ΕΣ μέχρι τέλος Νοεμβρίου εκάστου έτους, ώστε να συνταχθεί ο συνολικός ετήσιος προγραμματισμός των επιστημονικών εκδηλώσεων του ΠΣΦ και να σταλεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, από το ΕΣ στο ΚΔΣ για έγκριση. Οι εγκεκριμένες από την ΟΛ εκθέσεις πεπραγμένων των ΕΤ του προηγούμενου έτους, πρέπει να σταλούν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στο ΚΔΣ, ώστε να ενσωματωθούν στον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό του ΠΣΦ που θα κατατεθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων. Άρθρο 32 Κάθε ΕΤ θα έχει δικό του ιστότοπο στην ιστοσελίδα του ΠΣΦ, κατά τα πρότυπα των ΠΤ. Οι σχετικές αναρτήσεις θα λαμβάνουν χώρα κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από το ΚΔΣ Υπεύθυνος απέναντι στον ΠΣΦ, αλλά και στις διοικητικές και δικαστικές αρχές για το περιεχόμενο των αναρτήσεων είναι ο Συντονιστής της ΣΕ. Οι αναρτήσεις στον ιστότοπο πρέπει να σέβονται και να ακολουθούν τη κεντρική πολιτική του ΠΣΦ. Άρθρο 33 Το ΚΔΣ του ΠΣΦ έχει το δικαίωμα να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέας ΣΕ του Σ ε λ ί δ α 11 14

12 ΕΤ, εφόσον αυτή αποδεδειγμένα δεν ανταποκρίνεται στο διοικητικό και επιστημονικό έργο της ή στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για ένα ημερολογιακό έτος ή δεν έχει προκηρύξει εκλογές μετά την εκπνοή της θητείας της. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ Άρθρο 34 Το ΕΤ δύναται να εκπροσωπεί τον ΠΣΦ σε όλους τους αντίστοιχους διεθνείς φορείς κατόπιν εντολής του ΚΔΣ. Η ΣΕ κάθε ΕΤ οφείλει να διατηρεί επικοινωνία και επαφή με τις αντίστοιχες με το επιστημονικό πεδίο διεθνείς οργανώσεις και ιδιαίτερα, με εκείνες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας, με στόχο να καταστεί ο ΠΣΦ ισότιμο μέλος τους. Η οποιαδήποτε εκπροσώπηση θα γίνεται μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση του ΚΔΣ. Οποιαδήποτε άλλη τυχόν εκπροσώπηση στους παραπάνω φορείς μέχρι σήμερα από άλλες οργανώσεις, εκτός του θεσμικού πλαισίου του ΠΣΦ, πάει να ισχύει και να έχει την αιγίδα του. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 35 Για τη διενέργεια εκλογών που αφορούν την ανάδειξη ΣΕ, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από την ΟΛ με μυστική ψηφοφορία των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Η παραπάνω ΟΛ μπορεί να διεξαχθεί από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών μέχρι την παραμονή των εκλογών. Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τις αρχαιρεσίες, φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή τους, τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεων που παίρνει, αποφαίνεται για τυχόν ενστάσεις ή αμφισβητήσεις που προβάλλονται, συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών που υπογράφεται από τα μέλη της και κατατίθεται προς επικύρωση στο ΚΔΣ, επισυνάπτει δε ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν και τα παραδίδει μαζί με τα ψηφοδέλτια στη νέα ΣΕ. Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής δίνεται από τη ΣΕ, υποχρεωτικά, σε κάθε υποψήφιο που θα το ζητήσει, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 36 Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη ΣΕ γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με καθολική μυστική Σ ε λ ί δ α 12 14

13 ψηφοφορία των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4, του παρόντος. Η ψηφοφορία γίνεται σε ημέρα όπου υπάρχει διαθεσιμότητα και γραμματειακή υποστήριξη, κατόπιν μέριμνας του ΚΔΣ του ΠΣΦ. Η ψηφοφορία γίνεται σε ομοιόμορφους φακέλους που μοιράζει το ΕΤ. Η ψηφοφορία διαρκεί μία ώρα και γίνεται μετά το τέλος της ΟΛ. Η διάρκεια της ψηφοφορίας παρατείνεται εφόσον υπάρχουν μέλη που αναμένουν να ψηφίσουν, και κατόπιν απόφασης της Εφορευτικής Επιτροπής. Η προτίμηση εκδηλώνεται με σταυρούς δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων. Ο αριθμός των σταυρών για την ΣΕ δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3). Η συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι αυτοπρόσωπη και αποδεικνύεται με επίδειξη επίσημου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία προς την Εφορευτική Επιτροπή η οποία και την ελέγχει με τη βοήθεια του μητρώου μελών του ΕΤ. Μπορεί να ισχύσει η επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφος κατόπιν αποφάσεως του ΚΔΣ του ΠΣΦ. Σε ότι αφορά την επιστολική ψήφο, ισχύουν αναλογικώς οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τις εκλογές του ΠΣΦ. Άρθρο 37 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται δεκαπέντε (15) ημέρες προ των εκλογών και η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών. Το μητρώο μελών του ΕΤ, οριστικοποιείται δέκα (10) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες σε συνεδρίαση της ΣΕ, όπου ελέγχονται οι τελευταίες εγγραφές και τακτοποιήσεις εκκρεμών συνδρομών, ενώ δεν γίνονται πλέον δεκτές νέες εγγραφές. Στο οριστικό μητρώο μελών υπάρχουν δυο πίνακες Αυτός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και αυτός των μη τακτοποιημένων. Στην εκλογική διαδικασία ψηφίζουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Από την ημερομηνία οριστικοποίησης του μητρώου μελών, δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, μέχρι και την παραμονή των εκλογών, μπορούν τα μη ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους στον ΠΣΦ και να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, με επίδειξη ταυτότητας ή βεβαίωσης ΠΣΦ του τρέχοντος έτους στην αντίστοιχη Εφορευτική Επιτροπή. Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη είναι αυτά που δεν χρωστούν συνδρομές ή έχουν αιτηθεί να είναι σε ταμειακή τακτοποίηση. Άρθρο 38 Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων του ΕΤ είναι το πλειοψηφικό με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι επιλαχόντες αποτελούν τους αναπληρωματικούς. Η διαλογή γίνεται αμέσως μετά το τέλος των αρχαιρεσιών. Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών δημοσιεύονται στο περιοδικό Σ ε λ ί δ α 13 14

14 «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΠΣΦ. Άρθρο 39 Ο παρόν Εσωτερικός Κανονισμός εφαρμόζεται ενιαία από όλα τα ΕΤ, χωρίς εξειδικεύσεις για το κάθε ΕΤ και έχει ισχύ μετά την έγκριση του ΚΔΣ του ΠΣΦ. Δύναται να τροποποιείται μετά από εισήγηση των Α και Β Αντιπροέδρων του ΚΔΣ, που έχουν τη γενική εποπτεία των ΕΤ και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του ΚΔΣ. Στη διαβούλευση της τροποποίησης συμμετέχουν και τα ΕΤ. Τυχόν θέματα που προκύψουν και δεν αναφέρονται στο παρόν κανονισμό, διευθετούνται από αποφάσεις της ΣΕ του ΕΤ και του ΚΔΣ του ΠΣΦ. Ο παρόν Κανονισμός θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΣΦ και στο περιοδικό ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Αθήνα, 18/10/2016 ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. Σ ε λ ί δ α 14 14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης.

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ στελεχη ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ένωση με την Επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ, και με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Ανακοίνωση 08 Φεβρουαρίου 2017 Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ( . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΣΥ, ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό, Ιατρικό Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ - (ΕΧΕΜ). Για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντομογραφίες: ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., όπως ορίζεται από το ν. 4324/2015. ΣΚΕ : Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, όπως ορίζονται από το ν. 4324/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. 1. Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΟΙ 1.- Πόροι της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. είναι: α.- Το δικαίωμα εγγραφής των συλλόγων μελών που ορίζεται στο ποσό των 300,00 (ευρώ). β.- Η μηνιαία συνδρομή

ΠΟΡΟΙ 1.- Πόροι της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. είναι: α.- Το δικαίωμα εγγραφής των συλλόγων μελών που ορίζεται στο ποσό των 300,00 (ευρώ). β.- Η μηνιαία συνδρομή Άρθρο 1 Ιδρύεται Ομοσπονδία όλων των Συλλόγων των υπαλλήλων στις Περιφέρειες (ΟΤΑ β' βαθμού) όλης της χώρας με έδρα την Αθήνα. Η επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι η εξής: «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) Άρθρο 1: Ίδρυση-επωνυμία-έδρα 1.1. Ιδρύεται επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία "Πανελλήνια Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1ο: Όνομα, έδρα Άρθρο 2ο: Σκοποί του συλλόγου Άρθρο 3ο: Mέλn του συλλόγου Άρθρο 4ο: Όργανα του συλλόγου Άρθρο 5ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα