ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 41427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 339/B7 (ΦΕΚ 673/τ. Β / ) υπουργική απόφαση όπως τροποποιή θηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Δι ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστη μίου Ιωαννίνων με τα Τμήματα Χημείας και Χημι κών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Βιοανόργα νη Χημεία» Αναμόρφωση του Προγράμματος.. 1 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/35 (ΦΕΚ 95/Β / ) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις, και αφορά στο Πρόγραμ μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη μίου Κρήτης Αναμόρφωση του Προγράμματος. 2 Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1359/Β / ) «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολι τική» Αναμόρφωση Προγράμματος Aντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/736/ (ΦΕΚ 1246/τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Κα θηγητών Γερμανικής Γλώσσας» της Σχολής Αν θρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Αναμόρφωση Προγράμματος... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Ζ1 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 339/B7 (ΦΕΚ 673/τ. Β / ) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Διατμηματικό Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήμα τος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τα Τμή ματα Χημείας και Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Βι οανόργανη Χημεία» Αναμόρφωση του Προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανω τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014). 8. Το Π.δ. 5/2013 (ΦΕΚ 137/ , τ. Α ) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 9. Την υπ αριθμ. B7/339 (ΦΕΚ 673/τ. Β / ) υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοανόργανη Χημεία» των Τμημάτων Χημεί ας των Πανεπιστημίων: Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Πά τρας, Κρήτης και του Τμήματος Xημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.» όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθμ. 9120/ Β7 (ΦΕΚ 361/Β / ) «Παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ» και 48556/Β7 (ΦΕΚ 751/τ. Β / ).. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοανόργανη Χημεία» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (υπ αριθμ. 65/ και 66/ ).

2 41428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των Τμημάτων Χημείας (συνεδρίαση με αριθμ. 269/ ) και Χημικών Μη χανικών (συνεδρίαση με αριθμ. 1/ ) του Αριστο τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αποχώρηση των εν λόγω Τμημάτων. 12. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνε δρίαση 162/ ) σχετικά με την αποχώρηση των Τμημάτων Χημείας και Χημικών Μηχανικών. 13. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Χημείας (συνε δρίαση 7/ ) του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την αποχώρηση του εν λόγω Τμήματος. 14. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 42/ ) σχετικά με την αποχώρηση του Τμήματος Χημείας. 15. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των Τμημάτων Χημείας (συνεδρία υπ αριθμ. 885α/ , 886α/ ), Βι ολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (συνεδρία υπ αριθμ. 215/ ) και Ιατρικής (συνεδρία υπ αριθμ. 764α/ ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθε σης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 13/22/ ),του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία αριθμ. 42/ ) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί ου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 162/ ). 17. Το ΕΠΣ μεταξύ των συνεργαζόμενων τμημάτων. 18. Το υπ αριθμ. 1609/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 19. Το υπ αριθμ. 69/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 20. Το υπ αριθμ. 2866/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω τερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι στημίου Ιωαννίνων. 21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 751/τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Δι ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Βιοανόργανη Χη μεία» ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Τα Τμήματα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος , το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική Χημεία», σύμφωνα με τις δι ατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το διευρυμένο και αναμορφωμένο Δ.Π.Μ.Σ. βασίζε ται στη στενή συνεργασία των βασικών με τις κλινικές επιστήμες, γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη βασική γνώση και την κλινική πράξη και αποσκοπεί στην ανά πτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε επιστημονικά πεδία της Χημείας και της Βιολογίας που σχετίζονται με την Ιατρική επιστήμη. Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στα συγκεκριμένα Επιστημο νικά πεδία. Ειδικότερα, με τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιδιώκεται: 1. Η αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμι κού των τριών Τμημάτων που εξειδικεύεται στη διεπι στημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ. 2. Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν καθώς και των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων που συνεργάζονται με τα εν λόγω Τμήματα. 3. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη χρησιμοποίησή τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι η στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (π.χ. Εργαστήρια και Κλινικές Νοσοκομείων, Διαγνωστικά κέντρα, κ.λπ.), Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα, Φαρ μακευτική και Χημική Βιομηχανία, κ.λπ. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ιατρική Χημεία. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χη μείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχι ούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική εμπειρία τόσο στη βασική όσο και στην κλινικοεργαστηριακή έρευνα. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως ακολούθως: Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 4 θεωρητικά μαθήματα και 1 εργαστηριακό μάθημα του Α Εξαμήνου σπουδών, καθώς και όλες τις εργαστηριακές και ερευ νητικές δραστηριότητες του Β Εξαμήνου σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων τα 2 πρώτα εξάμηνα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είναι εξήντα (60) ECTS. Κάθε μάθημα πιστώνεται με πέντε (5) ECTS και κάθε εργαστηριακό μάθημα με δέκα () ECTS. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ECTS. Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Αναλυτικά, τα μαθήματα και τα εργαστή ρια κατανέμονται ως εξής: Α Εξάμηνο Α/Α Προσφερόμενα μαθήματα ECTS i Βιολογική ανόργανη χημεία 5 ii iii Τρία (3) μαθήματα επιλογής από τον παρακάτω πίνακα Ένα (1) εργαστηριακό μάθημα επι λογής από τον παρακάτω πίνακα Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α εξαμήνου Α/Α Μαθήματα Επιλογής Μάθημα (5 ECTS) 3 x 5 = Σύνθεση φαρμακευτικών και διαγνωστικών ενώσεων Φυσικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα ως βιοδραστικές ενώσεις Φασματοσκοπικές και φυσικοχημικές μέθο δοι: Ιατρικές εφαρμογές. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας Μοριακής Βιολο γίας 5 Κυτταρική Βιολογία Βιοφυσικές μέθοδοι και μοντέλα μελέτης Δομής Βιολογικής δραστικότητας Ανάλυση βιοδεικτών Βιοαισθητήρες. Κλινική σημασία Βιοχημεία Μοριακή Βιολογία Παθοφυσιολο γία Χρονίων Νοσημάτων Μεταβολισμός των λιποπρωτεϊνών. Πρωτο παθείς και δευτεροπαθείς δυσλιπιδαιμίες Μοριακή Φαρμακολογία Καρδιαγγειακών φαρμάκων 11 Θεραπεία των δυσλιπιδαιμιών Εργαστηριακό Μάθημα ( ECTS) Εργαστήριο Οργανικής και Ανόργανης συνθετικής χημείας Βιοτεχνολογίας Μέθοδοι Τεχνικές προσδιορισμού Βιοδεικτών Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής φαρμακολογίας Β Εξάμηνο Α/Α ECTS i Εργαστήριο εισαγωγής στην έρευνα ii iii Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας Έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματι κής εργασίας 15 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β εξαμήνου 30 Γ Εξάμηνο Α/Α i Συνέχιση και Ολοκλήρωση της Μετα πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Συγγραφή Παρουσίαση της Μεταπτυ χιακής Διπλωματικής Εργασίας 5 ECTS 30 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ εξαμήνου 30 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε είκοσι (20) άτομα κατ ανώτατο όριο. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών καθώς και μέλη ΔΕΠ άλ λων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων Πα νεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του Ν. 3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή (α) Αίθουσες διδασκαλίας. Θα χρησιμοποιηθούν αί θουσες διδασκαλίας των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. (β) Εργαστήρια. Θα χρησιμοποιηθούν τα φοιτητικά και ερευνητικά εργαστήρια των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. (γ) Οργανολογία. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπάρχει και λειτουργεί το «Δίκτυο Οριζοντίων Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Αυτό περιλαμβάνει σήμερα μονάδες πολλές από τις οποί ες στεγάζονται στους χώρους των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Από αυτές οι άμεσα σχετιζόμενες με το Π.Μ.Σ. είναι: 1. Κέντρο Υπολογιστών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2. Κέντρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 3. Μονάδες Προηγμένης Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 4. Μονάδα Φασματομετρίας Μάζας 5. Μονάδα Θερμικών Μετρήσεων Υλικών 6. Μονάδα χρωματογραφίας 7. Μονάδα Αυτοματοποιημένης Οργανικής Σύνθεσης 8. Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης

4 41430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο Χρονική Διάρκεια Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Ετήσιο Κατηγορία Δαπανών κόστος ( ) Ανθρώπινο Δυναμικό Αντιδραστήρια Αναλώσιμα εργαστηρίου Προμήθεια, Συντήρηση, Αναβάθμιση Εργαστηριακού Εξοπλισμού Έξοδα Δημοσιεύσεων Γενικό Σύνολο Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ φθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαν νίνων και το υπόλοιπο από ερευνητικούς φορείς, από ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ έως και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθμ. 2066/Ζ1 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/35 (ΦΕΚ 95/Β / ) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με νεότε ρες αποφάσεις, και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι ακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης Αναμόρφω ση του Προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανω τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014). 8. Το Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/ , τ. Α ) που αφορά στην Κατάργηση συγχώνευση τμημάτων Μετονομα σία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 9. Την υπ αριθμ. Β7/35 (ΦΕΚ 95/Β / ) υπουρ γική απόφαση «Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί δευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης», όπως τροποποιή θηκε με τις υπ αριθμ. Β7/375 (ΦΕΚ 2003/Β / ) και Β7/1331 (ΦΕΚ 186/Β / ) υπουργικές αποφάσεις.. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 446η/ ). 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 329η/ ). 12. Το υπ αριθμ. 397/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β7/35 (ΦΕΚ 95/Β / ) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις, και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ακολούθως, Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής» σύμφωνα με τις

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριό τητας στις Επιστήμες της Αγωγής και η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπαιδευτικών, που μπορούν να στελεχώσουν εκπαιδευτικές δομές, ερευ νητικά κέντρα, και να συνεχίσουν σε σπουδές διδακτο ρικού επίπεδου. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής» και περιλαμβάνει τις εξής κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις: 1. Θεωρία της παιδείας και σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδαγωγική διαδικασία Eξειδικεύσεις: (1) Θεωρία και Ιστορία της Παιδείας (2) Συγκριτική, Διαπολιτισμική και Δίγλωσση Εκπαί δευση (3) Δια βίου Εκπαίδευση 2. Ψυχολογία και Εκπαίδευση του Παιδιού: Ανάπτυξη και Μάθηση Eξειδικεύσεις: (1) Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία (2) Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3. Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη Eξειδικεύσεις: (1) Διδακτική της βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης (2) Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνι ών στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη 4. Λόγος και Λογοτεχνία στο Σχολείο 5. Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Eξειδικεύσεις: (1) Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (2) Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (3) Πληροφορική στην Εκπαίδευση (4) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημά των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνω ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχι ούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Διάρκεια Σπουδών Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων και τριάντα (30) πιστωτικές από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα σίας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο και κατεύθυνση διαμορφώνεται ως ακολούθως: ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Α Κατεύθυνση 1: Θεωρία της παιδείας και σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδαγωγική διαδικασία ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ: (1) Θεωρία και Ιστορία της Παιδείας (2) Συγκριτική, Διαπολιτισμική και Δίγλωσση Εκπαί δευση. (3) Δια βίου Εκπαίδευση Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Θεωρία της Παιδείας Σύγχρονοι Προβληματισμοί στις Επιστήμες της Αγωγής Θεωρητικές παραδοχές των αντικει μένων της κατεύθυνσης: Συγκλίσεις Αποκλίσεις Θεωρητικές παραδοχές των αντικειμέ νων της κατεύθυνσης: Συγκλίσεις Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής Μάθημα Εξειδίκευσης Μάθημα Εξειδίκευσης Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική και Δίγλωσση Εκπαίδευση Δια Βίου Εκπαίδευση Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 30 Διπλωματικής Εργασίας Κατεύθυνση 2: Ψυχολογία και Εκπαίδευση του Παιδιού: Ανάπτυξη και Μάθηση ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ: (1) Εφαρμοσμένη Γνωστική ψυχολογία (2) Αναπτυξιακή ψυχολογία Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Θεωρία της Παιδείας Σύγχρονοι Προ βληματισμοί στις Επιστήμες της Αγωγής Αναπτυξιακές θεωρίες του παιδιού Γνωστικές διεργασίες Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής

6 41432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μάθημα Υποδομής Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Γνωστικές, Μεταγνωστικές Δεξιότητες και Οικοδόμηση της Γνώσης Μάθημα Υποδομής Μάθημα Εξειδίκευσης Επιλογή από: (α) Εφαρμογές Γνωστικής Ψυχολογίας, (β) Αναπτυξιακή Ψυχολογία Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 Κατεύθυνση 3: Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ: (1) Διδακτική της Βιώσιμης/Αειφόρου Ανάπτυξης (2) Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Θεωρία της Παιδείας Σύγχρονοι Προβληματισμοί στις Επιστήμες της Αγωγής Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη/ Αειφόρο Ανάπτυξη Θεωρία και Επιστημολογία των Αναλυτικών Προγραμμάτων Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής Θεματογραφία Βιώσιμης/Αειφόρου Ανάπτυξης και Αναλυτικό Πρόγραμμα 5 Μάθημα Εξειδίκευσης Μάθημα Εξειδίκευσης 5 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα Εξειδίκευσης Σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας Μάθημα Εξειδίκευσης Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 Κατεύθυνση 4: Λόγος και Λογοτεχνία στο Σχολείο Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Θεωρία της Παιδείας: Σύγχρονοι προ βληματισμοί στις Επιστήμες της Αγωγής Λογοτεχνία: Θεωρία και Ανάλυση Κειμένων Φιλοσοφία του Εκπαιδευτικού Λόγου και Εκπαιδευτική Πρακτική Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής Βιβλιογραφία και Κριτικός Λόγος 5 Παιδικό Βιβλίο 5 Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γλώσσας Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία στο Σχολείο Θεατρικός Λόγος και Καινοτόμες Πολιτιστικές Δράσεις Διδακτική της Λογοτεχνίας Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 Κατεύθυνση 5: Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ: (1) Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (2) Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (3) Πληροφορική στην Εκπαίδευση (4) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Μάθημα Υποδομής Μάθημα Υποδομής Θεωρία της Παιδείας: Σύγχρονοι Προβληματισμοί στις Επιστήμες της Αγωγής Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής Σύγχρονες προσεγγίσεις στην έρευνα της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Ειδικά Θέματα (εξειδίκευση) Μάθημα Εξειδίκευσης Μάθημα Εξειδίκευσης Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Β Πίνακας Μαθημάτων Εξειδίκευσης Κατεύθυνση 1: Θεωρία της παιδείας και σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδαγωγική διαδικασία Εξειδίκευση: Θεωρία και Ιστορία της Παιδείας Παιδαγωγική θεωρία Μικροϊστορία της εκπαίδευσης (πηγές, μέθοδοι, μελέτες περίπτωσης) Έμφυλη ιστορία της εκπαίδευσης Εξειδίκευση: Συγκριτική, Διαπολιτισμική και Δίγλωσση Εκπαίδευση Συγκριτική Παιδαγωγική: σύγχρονες τάσεις και προβλήματα Η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση: εναλλακτικές παρεμβάσεις H κατάκτηση και η χρήση δύο γλωσσών: κοινωνιογλωσσολογικά ζητήματα Εξειδίκευση: Δια βίου Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Δια Βίου Μάθηση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τη χρήση των ΤΠΕ Κατεύθυνση 2: Ψυχολογία και Εκπαίδευση του Παιδιού: Ανάπτυξη και Μάθηση Εξειδίκευση: Εφαρμοσμένη Γνωστική ψυχολογία Γνωστικές διεργασίες Γνωστικές, μεταγνωστικές δεξιότητες και οικοδόμηση γνώσης Εφαρμογές Γνωστικής Ψυχολογίας Εξειδίκευση: Αναπτυξιακή ψυχολογία Αναπτυξιακές θεωρίες Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Εφαρμογές Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Κατεύθυνση 3: Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη Εξειδίκευση: Διδακτική της βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης Διδακτική της Βιώσιμης/Αειφόρου Ανάπτυξης Θεωρία της Διδασκαλίας και Αναλυτικά Προγράμματα 5 Εξειδίκευση: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη/ Αειφόρο Ανάπτυξη Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Κατεύθυνση 5: Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Εξειδίκευση: Μαθηματικά στην Εκπαίδευση Ειδικά θέματα Μαθηματικών στην Εκπαίδευση Ιστορία και Διδακτική των Μαθηματικών Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών Εξειδίκευση: Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

8 41434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Εξειδίκευση: Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ειδικά Θέματα Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Πληροφορική Ι Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Πληροφορική ΙΙ Εξειδίκευση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο με έμφαση στο αστικό περιβάλλον Άτυπη και Μη Τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ Πίνακας Μαθημάτων Υποδομής Κατεύθυνση 2: Ψυχολογία και Εκπαίδευση του Παιδιού: Ανάπτυξη και Μάθηση Εξειδίκευση: Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία Ψυχολογική κι Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Νευροψυχολογία της Ανάπτυξης και των Γνωστικών Λειτουργιών Εξειδίκευση: Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ψυχολογική κι Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Νευροψυχολογία της Ανάπτυξης και των Γνωστικών Λειτουργιών Κατεύθυνση 5: Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Εξειδίκευση: Μαθηματικά στην Εκπαίδευση Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των μαθηματικών Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών Εξειδίκευση: Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών Πειραματική Φυσική και Χημεία Εξειδίκευση: Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό γραφείο Τεχνολογία Ανάπτυξης Ιστοσελίδων Εξειδίκευση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Βασικές Αρχές Οικολογίας. Περιβαλλοντικά Προβλήματα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Τροπο ποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις συλλογικών οργάνων και με αναφορά στον εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές ετησίως.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ σης Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδα σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης δια θέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστη ριακών ασκήσεων καθώς και έξι (6) εξοπλισμένα εργα στήρια τα οποία μπορούν να στηρίζουν αποτελεσματικά τη λειτουργία του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προ γράμματος σπουδών. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος ανέρχεται στις ευρώ και αναλύεται σε κατηγο ρίες δαπανών ως ακολούθως: Κατηγορίες δαπανών Δαπάνη Βιβλία/ψυχομετρικά εργαλεία.000 Ανθρώπινο Δυναμικό Μετακινήσεις Συντήρηση εξοπλισμού Σύνολο Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και το υπόλοιπο από δωρεές, χορηγίες και ερευνητικά προ γράμματα κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες μέχρι και το ακαδ. έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την προ ηγούμενη υπουργική απόφαση. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Αριθμ /Ζ1 (3) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1359/Β / ) «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινω νικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική» Ανα μόρφωση Προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανω τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014). 8. Το Π.δ. υπ αριθμ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/ , τ. Α ) που αφορά στην Κατάργηση συγχώνευση τμημάτων Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 9. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1359/Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών με τίτλο Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (συνεδρία 113η/ ). 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία, 329η/ ). 12. Το υπ αριθμ. 399/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

10 41436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1359/ Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστη μίου Κρήτης με τίτλο «Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το ακαδ. έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να οργανώσει και να εξειδικεύσει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην έρευνα και την ανάλυση των πολιτισμικών φαινομένων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη νεότητα και την ανθρώπινη εξέλιξη (βρεφική και παιδική ηλικία, εφηβεία, ενήλικη ζωή). Στηρίζεται στη διεπιστη μονική προσέγγιση που υπηρετείται από τις επιμέρους κοινωνικές επιστήμες και τα γνωστικά πεδία που συμ μετέχουν στην οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (Κοινωνιολογία, Κοινωνική, Ιστορική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Κοινωνική και Εξελικτική Ψυχολογία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Επι στήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης). Άρθρο 3 Μεταπτυχιακός Τίτλος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις: i) Πολιτισμός: με έμφαση στην ποιότητα ζωής, την επι κοινωνία και την υλική και άυλη πολιτισμική κληρονομιά ii) Παιδεία: με έμφαση στους εκπαιδευτικούς θεσμούς και πολιτικές, τα αναλυτικά προγράμματα και την Κοι νωνιολογία και Ιστορία της Εκπαίδευσης iii) Ανθρώπινη Ανάπτυξη: με έμφαση στην ανθρώπινη εξέλιξη και την ταυτότητα από τη σκοπιά της Αναπτυ ξιακής ή της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών Κοινωνικών Επιστημών καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συ ναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Σπουδών Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι τείται για την απονομή του ΜΔΕ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συ γκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων, (β) πέντε (5) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή συμμετοχή στο Εργαστήριο Κατευθυνόμενης Εποπτείας, και (γ) είκοσι πέντε (25) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Με ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα μαθημάτων αποτελείται από δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), κοινά για όλες τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ, και πέντε (5) Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα (ΥΕ) ανά κατεύθυνση σπουδών, εκ των οποίων τα τρία (3) πρέπει να προέρχονται υποχρεωτικά από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής, και τα υπόλοιπα δύο (2), ένα από κάθε μια από τις άλλες δύο κατευθύνσεις του Προγράμματος. Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Υποχρεωτικό Μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες (Υ) Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύθυνσης Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύ θυνσης ή Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύ θυνσης ή Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύθυνσης ή Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύθυνσης ή Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο 15 Εργαστηριακό μάθημα Έρευνας, Πρακτικής άσκησης και Τεχνικών ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομέ 15 νων στις Κοινωνικές Επιστήμες (Υ) Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης 25 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος μαθημάτων Υποχρεωτικής Επιλογής ανά κατεύθυνση σπουδών. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Κατεύθυνση: Πολιτισμός Πιστωτικές Τίτλος Μονάδες (ECTS) Θεωρίες Πολιτισμού 15 Θεωρίες Συμβολικών Συστημάτων 15 Παραγωγή και κατανάλωση πολιτισμικών αγαθών 15 Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς 15 Ελεύθερος χρόνος και Επικοινωνία 15 Σημειολογικά συστήματα (εικόνα, μουσική, τέχνες, μόδα, διατροφή, πολιτιστική κατανάλωση) 15 Ανθρωπολογία και Κινηματογράφος 15 Φιλοσοφία και Ανθρωπολογία 15 Κατεύθυνση: Παιδεία Πιστωτικές Τίτλος Μονάδες (ECTS) Θεωρίες Παιδείας: ιστορικές και σύγχρονες θεωρήσεις 15 Ελληνική, Βαλκανική και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική ιστορία (19ος 20ος αιώνας) 15 Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα και στην ευρώπη διεθνείς οργανισμοί 15 Εκπαίδευση και επικοινωνία (διαδίκτυο, τύπος, γλώσσα) 15 Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της έρευνας 15 Μοντέλα διοίκησης της εκπαίδευσης και πρακτικές αξιολόγησης 15 Ιστορία των γυναικών και του φύλου: εκπαίδευση, κοινωνία, πολιτισμός 15 Φιλοσοφία της παιδείας και των αξιών 15 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 15 Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων 15 Κατεύθυνση: Ανθρώπινη Ανάπτυξη Τίτλος Πιστωτικές Μονάδες Κλασικές και σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης 15 Από τον ατομικισμό και το γνωστικισμό στη διυποκειμενικότητα 15 Ψυχολογική ανάπτυξη και διαμόρφωση ταυτότητας στην εφηβεία, στη νεότητα και στη μέση ηλικία

12 41438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κοινωνική και Πολιτισμική Ψυχολογία 15 Ψυχολογία της Τέχνης και της Δημιουργικότητας 15 Διηλικιακή και διαπολιτισμική θεώρηση της ανάπτυξης των επιμέρους ψυχολογικών συστημάτων (αντίληψη, κίνηση, κίνητρα, συγκίνηση, συναίσθημα και γνώση) 15 Σώμα και νους/ψυχισμός (mind) στους Πολιτισμούς και στα συστήματα Παιδείας 15 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα απασχο ληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοι νωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή πανε πιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008. Άρθρο 9 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Υλικοτεχνική υποδομή Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησιμο ποιηθεί η βιβλιοθήκη και οι αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Γραμματεία του Τμήματος Φι λοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και τα Εργαστήρια Ψυχολογίας, Κοινωνικής Έρευνας, Οπτικής Ανθρωπολο γίας καθώς και Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης του ίδιου Τμήματος. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 6.000,002 και αναλύεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δαπάνες προμήθειας 500 αναλώσιμων υλικών Δαπάνες Επισκευής Συντήρησης Εξοπλισμού Διαλέξεις Συνέδρια Προμήθεια Βιβλίων Γενικές Δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και το υπόλοι πο από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες στο ΠΜΣ μέχρι το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργική απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθμ /Ζ1 (4) Aντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/736/ (ΦΕΚ 1246/τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφο ρά στο Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Αναμόρφωση Προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266, τ. Α ) και ιδίως το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α ) και ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι ακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 τ. Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 6. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α ) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15, «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα δι πλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α ). 8. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2988/Β/2014). 9. Την υπ αριθμ. Β1/736/ (ΦΕΚ 1246/τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσ σας» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνι κού Ανοικτού Πανεπιστημίου.. Την υπ αριθμ. ΣΑΣ: 566/ σχετική εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών. 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επι τροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (αριθμ. 263/ ). 12. Το υπ αριθµ. 800/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί από την ΑΔΙΠ η εξωτερική αξιολόγηση της Σχολής Ανθρωπιστι κών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β1/736/ (ΦΕΚ 1246/τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοι κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δι δακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148,τ. Α ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266,τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευ μένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανά γκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 5 Πρόγραμμα Σπουδών Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι (6) Θεματικές Ενό τητες και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώ ματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μετα πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120. Το πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής: Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της γερμανικής γλώσσας (22 ECTS) με γνωστικά αντι κείμενα: 1. Ακουστική κατανόηση 2. Παραγωγή προφορικού λόγου Γλωσσικές δεξιότητες στη γραπτή επικοινωνία της γερμανικής γλώσσας (22 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα: 1. Αναγνωστική κατανόηση 2. Παραγωγή γραπτού λόγου Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμά των για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας (22 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα: 1. Θεωρητικές αρχές της διδασκαλίας 2. Μέθοδοι διδασκαλίας 3. Σχεδιασμός μαθημάτων με βάση το διδακτικό βιβλίο και άλλο υλικό 4. Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων Αξιολόγηση των διδασκομένων στη γνώση και χρή ση της Γερμανικής Γλώσσας (22 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα: 1. Παιδαγωγικές αρχές της αξιολόγησης 2. Τεχνικές της αξιολόγησης 3. Αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 4. Αξιολόγηση των γραμματικών, λεξιλογικών κ.λ.π. γνώσεων Γραμματική της Γερμανικής Γλώσσας και η διδακτική της (22 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα: 1. Θεωρίες της γραμματικής και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 2. Γλωσσολογική και παιδαγωγική γραμματική 3. Δομές και επικοινωνιακές λειτουργίες της γραμμα τικής της Γερμανικής Γλώσσας 4. Γραμματικοί κανόνες και γραμματικές ασκήσεις Φωνητική της Γερμανικής Γλώσσας και η διδασκαλία της προφοράς (22 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα: 1. Φωνητικό φωνολογικό σύστημα της Γερμανικής Γλώσσας 2. Επιρροή της Ελληνικής Γλώσσας στην εκμάθηση της προφοράς της Γερμανικής Γλώσσας 3. Αρχές της διδακτικής της προφοράς 4. Μέθοδοι και στρατηγικές της διδασκαλίας της προ φοράς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (32 ECTS) Με αποφάσεις οργάνων μπορεί να επέλθει τροποποί ηση των θεματικών ενοτήτων. Άρθρο 6 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14 41440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Μεταβατικές Διατάξεις Για τους εισαχθέντες κατά τα ακαδημαϊκά έτη και ισχύουν οι διατάξεις της προηγού μενης Υπουργικής Απόφασης. Όσα θέματα δε ρυθμίζο νται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

15

16 41442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 0 - Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ 1 30 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 0 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 0 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 4 32 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 29 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 113920/B7 Αντικατάσταση της 22/Β7/17.1.1994 (ΦΕΚ 55 τ. Β ) όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3613 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 209912/Ζ1 Αντικατάσταση της με αριθμ. Β7/233/4 08 2000 (ΦΕΚ 1037/23 08 2000 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 33 12 εκεµβρίου 201 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 19707/Z1 Αντικατάσταση της υπ αριθµ. Β7/278/09 09 1999 (ΦΕΚ 17 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 597 11 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Φ.131360/5729 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοι χων εντύπων τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 22/12/2015 Αριθμ. Απόφασης: 640 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα : Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β /6.8.2008) που αφορά στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4166 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29333 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2741 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 98227/Β7/15-10-2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2504 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 140897/Γ4 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 112843/Γ4/14 10 2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β /1 11 2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα