ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ"

Transcript

1 ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηηο πην θάησ κεηαζέζεηο θαη δηνξηζκνύο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ ρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο κε ηζρύ από 1 η Σεπτεμβρίου Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο Καλνληζκνύο Μεηαζέζεσλ(ΚΓΠ 212/87, Καλνληζκόο 13(6)), νη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί, ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο γηα κεηάζεζε ή κε κεηάζεζε δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, κπνξνύλ κέζα ζε επηά εκέξεο από ηελ αλαθνίλσζε ησλ κεηαζέζεσλ, δειαδή κέρξη ηελ Πέκπηε, 3 επηεκβξίνπ 2015, λα ππνβάινπλ αιτιολογημένη έλζηαζε γηα ηε κεηάζεζε ή κε κεηάζεζή ηνπο, ζπκπιεξώλνληαο κόλν ειεθηξνληθά ην ζρεηηθό έληππν (ΔΔΤ.16) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο, ζηε δηεύζπλζε Δθπξόζεζκεο ελζηάζεηο δελ ζα εμεηάδνληαη. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη (α) Οη δηνξηζκνί γίλνληαη κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ. (β) Ο έθηαθηνο δηνξηζκόο είλαη γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζήο ηνπ κεηά από νιηγνήκεξε δηαθνπή. (γ) πκπιεξσκαηηθνί δηνξηζκνί ζα αλαθνηλσζνύλ αξγόηεξα, λννπκέλνπ όηη ζα πξνθύςνπλ λέεο αλάγθεο. (δ) Οη δηνξηδόκελνη θαινύληαη όπσο, ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζίζνπλ λα κελ απνδεθηνύλ ην δηνξηζκό πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη, ελεκεξώζνπλ γξαπηώο ηελ Δπηηξνπή, ην αξγόηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 31 Απγνύζηνπ 2015 (αξ.θαμ: ή ζηε δηεύζπλζε: Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο, Μηραιάθε Καξανιή, 1408 Λεπθσζία). Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε θαηαρσξήζεθε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο, ζηε δηεύζπλζε: Ι. ΜΔΣΑΘΔΔΙ Γηεπζύληξηα Αζελά Ολνπθξίνπ Λεκύζνπ Λεκεζό Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 8701 Κπξηάθνο Βαζηιεηάδεο Φπζ.Αγσγήο Κνθθηλνρώξηα Γάιη ΚΑΘΗΓΗΣΔ Καζεγ. Θξεζθεπηηθώλ Γεώξγηνο Γεσξγηάδεο Λεκεζό(22) Λεπθσζία(22) Μαξία Ζιηάδνπ Λεπθσζία(18)+Αθάθη(4) Λεπθσζία(19)+Κνθθηλνηξηκηζηά(3) Μηραήι Νηθνιάνπ Κιήξνπ(5)+Απόζπαζε Αθάθη(5)+Απόζπαζε Γξεγόξηνο Ησαλλίδεο Γάιη(16)+Λεπθσζία(6) Γάιη(9)+Απόζπαζε Ζιίαο Κσλζηαληίλνπ Λεκεζό(22) Γάιη(14)+Λεκεζό(8) Άγγει Ειάηεβ Λεκεζό(24) Κιήξνπ(16)+Λεπθσζία(8) Διέλε Υαηδεαδάκνπ Παιηνκέηνρν(22)+νιέα(2) Παιηνκέηνρν(22) 1

2 12776 Ρέλνο Κσλζηαληίλνπ Κνθθηλνρώξηα(14)+Παξαιίκλη Κνθθηλνρώξηα(10)+Παξαιίκλη(KIE) Διέλε Κνηδηακάλε- Υξηζηνδνύινπ Ξπινθάγνπ(18) Ξπινθάγνπ(13)+Κνθθηλνρώξηα(5) Υξηζηάθεο Υξίζηνπ Λεκεζό(20) Λεκεζό(9)+Αγξό(9) Άληξε Σνθαιίδνπ Πάθν(20) Λεκεζό(20)(εηδηθνί ιόγνη) Αλαζηαζία ηαθίδνπ Ύςσλα(16)+Λεκεζό(6) Λεκεζό(15)+Πάθν(7) άββαο Μνπιισηόο Λεκεζό(22) Λεκεζό(15)+Κνιόζζη(7) Αλδξέαο Υαηδεμελήο Λεκεζό(12)+Ύςσλα(10) Ύςσλα(16)+Λεκεζό(6) Μαξία Γνπδέια Λεκεζό(22) Πάθν(22) Καζεγ. Φηινινγηθώλ 9652 Θενδώξα Γεσξγίνπ Λάξλαθα(18) Λεπθσζία(18) Μαξηάλλα Υαξαιάκπνπο- Κνθόζε Λάξλαθα(22) Αγ.Βαξβάξα(22) Γέζπσ Γηαλλάθε Παξαιίκλη(24) Γέξη(24) εηδηθόο ιόγνο Παξαζθεπή Βεληδέινπ Αγ.Βαξβάξα(24) Γάιη(24) Άληξε Απγνπζηή Αγξό(24) νιέα(24) Αληώληνο Υαηδεπαπιήο Κίηη(24) Κνθθηλνηξηκηζηά(14)+Κίηη(10) Γέζπνηλα Παπαδνπνύινπ Λεκεζό(24) Παξαιίκλη(24) Γεσξγία Πξνδξόκνπ Κνθθηλνρώξηα(16)+Παξαιίκλη(8) Παξαιίκλη(24) Μαξία Κνύξηε Ξπινηύκπνπ(20) Λάξλαθα(20) 8215 Δηξήλε Κίηζηνπ Κίηη(18) Λάξλαθα(18) Υξύζσ Φάληε-Αληξένπ Γεξύλεηα(24) Κίηη(24) Νίθε Γηαλλή Παξαιίκλη(24) Λεύθαξα(24) Μαγδαιέλα Υξηζηνδνύινπ Λεκύζνπ(24) Λεύθαξα(24) Μαξία Αλησλίνπ Λεύθαξα(24) Ξπινθάγνπ(14)+Λεπθσζία(10) Νόξα Σζνγθαξάθε Πάθν(24) Λεκεζό(24)(εηδηθνί ιόγνη) Γήκεηξα Υαξή Λεύθαξα(24) Λεκεζό(24) αλαζηνιή ελόο έηνπο Ζξόδνηνο Παπαληθνιάνπ Αγξό(19)+Αθάθη(5) Λεκεζό(24) Ξέληα Μηραήι Παξαιίκλη(24) Λεκεζό(24) Αλδξέαο Κατιήο Λεκεζό(15)+Ύςσλα(9) Λεκεζό(18)+Δπηζθνπή(6) Μαξηάλλα Κησξή Όκνδνο(14)+Λεκεζό(10) Λεκεζό(13)+Όκνδνο(11) αββνύιια πκενύ Λεκεζό(24) Αγξό(24) Αηκηιία ηπιηαλνύ- Μηραήι νιέα(22) Αγξό(22) Μαξία Κνπληνύξε Λεκεζό(22) Ύςσλα(22) αλαζηνιή ελόο έηνπο Βελεηία Ληνιηνπνύινπ Κ.Πύξγν(15)+Πάθν(7) Πάθν(20)+Πνιέκη(2) Εσή Γεκεηξίνπ Πάθν(24) Κ.Πύξγν(15)+Πάθν(9) Υξηζηηάλα Φηιηππίδνπ- Ησαλλίδνπ Π.Υξπζνρνύο(12)+Πάθν(10) Π.Υξπζνρνύο(16)+Πάθν(6) Καζεγ. Μαζεκαηηθώλ Νίθνο Σζαγγαξίδεο Γάιη(16)+Λάξλαθα(6) Λεπθσζία(19)+Παιηνκέηνρν(3) Πέηξνο Πηηζηιιήο Λάξλαθα(14)+Αγ.Βαξβάξα(10) Λεπθσζία(14)+Αγ.Βαξβάξα(10) Υξίζηνο Κνύιαο Λάξλαθα(22) Λεπθσζία(12)+Λάξλαθα(10) Μαξία Πέηξνπ Γέξη(15)+Λεπθσζία(9) Γέξη(13)+Λεπθσζία(11) 2

3 17716 Μάξηνο εξγίδεο Γάιη(18)+Λεπθσζία(4) Γάιη(22) Ησάλλεο Λαδάξνπ Λάξλαθα(22) Γάιη(14)+Λάξλαθα(8) Λνπθία Γεκεηξίνπ-εβέξε Λάξλαθα(22) Απγόξνπ(19)+Λάξλαθα(3) Γηνκήδεο Φώθνπ Κνθθηλνρώξηα(24) Γεξύλεηα(17)+Παξαιίκλη(7) Άληξε Καθθίληεξνπ Γεξύλεηα(12)+Παξαιίκλη(10) Παξαιίκλη(22) 9566 Μπξνύια Κύδα-Πηηηάηδηε Κνθθηλνρώξηα(20) Παξαιίκλη(20) Γεσξγία Λνΐδνπ Παξαιίκλη(20)+Απγόξνπ(4) Κνθθηλνρώξηα(24) Έιελα Νηθάλδξνπ Παξαιίκλη(24) Κνθθηλνρώξηα(20)+Παξαιίκλη(4) Βαζηιεία σηεξίνπ Ξπινηύκπνπ(24) Λάξλαθα(24) Διέλε Μειαρξνηλνύ Ξπινηύκπνπ(24) Λάξλαθα(24) Μαξία Υαηδεκελά Απγόξνπ(12)+Λάξλαθα(10) Λάξλαθα(18)+Λεύθαξα(4) ηέιηνο ηπιηαλνύ Κίηη(24) Κίηη(21)+Λεπθσζία(3) Υξίζηε Γεκεηξηάδνπ Ξπινθάγνπ(24) Ξπινηύκπνπ(24) Λεσλίδαο ηεθαλίδεο Ξπινθάγνπ(24) Ξπινθάγνπ(21)+Λάξλαθα(3) Διέλε Σαιηαδώξνπ Πάθν(22) Λεκεζό(22) Αλζή Υξηζηνθή Λεκεζό(18)+Όκνδνο(6) Λεκεζό(16)+Όκνδνο(8) Αλδξνύια Διπηδνθόξνπ Λεκεζό(18)+Αγξό(6) Λεκεζό(16)+Αγξό(8) Εσνύια Ησαλλίδνπ Λεκύζνπ(24) Λεκεζό(14)+Πάθν(10) Υξηζηόδνπινο αββίδεο Πάθν(12)+Λεκεζό(12) Πάθν(24) Καζεγ. Φπζηθήο Βαζίιεηνο Μπόθνο Λάξλαθα(24) Λεπθσζία(18)+Γάιη(4)+ Αγ.Βαξβάξα(2) Μαξία Αλδξένπ Παξαιίκλη(24) Παξαιίκλη(12)+Κνθθηλνρώξηα(12) Γεώξγηνο Φάλνο Κνθθηλνρώξηα(22) Κνθθηλνρώξηα(10)+Παξαιίκλη(10) Πέηξνο Καιακίδαο Ξπινθάγνπ(12)+Λάξλαθα(12) Λάξλαθα(24) Αλδξέαο Φσηίνπ Λεύθαξα(14)+Λάξλαθα(10) Λάξλαθα(12)+Ξπινθάγνπ(12) Βαζίιεηνο Αζεκαθόπνπινο Πάθν(24) Λεκεζό(24) Ρίηα Σζαθαιίδνπ Πάθν(24) Λεκεζό(24) Μάξηνο Αγαζνθιένπο Π.Υξπζνρνύο(22) Πάθν(22) Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ Πάθν(24) Π.Υξπζνρνύο(24) Καζεγ. Υεκείαο Κσλζηαληία Λάκλεζνπ- Μνξθίηνπ Λεπθσζία(22)+Παιηνκέηνρν(2) Λεπθσζία(21)+Παιηνκέηνρν(3) Μαξία Παπατσάλλνπ- Θενράξνπο Λεκεζό(22) Λεκεζό(20)+Ύςσλα(2) Αλδξέαο Γεκεηξηάδεο Ύςσλα(22) Ύςσλα(20)+Λεκεζό(2) Καζεγ. Γεωγξαθίαο Άλλα πληπράθε Λεκεζό(15)+Δπηζθνπή(9) Λεκεζό(15)+Λάξλαθα(9) Κσλζηαληίλα Λαδαξίδνπ Πάθν(22) Πάθν(15)+Π.Υξπζνρνύο(7) Αζπαζία Εήλσλνο Πάθν(17)+Π.Υξπζνρνύο(7) Πάθν(15)+Δπηζθνπή(9) 3

4 Καζεγ. Αγγιηθώλ Παπιίλα Εαξπεηέα Κνθθηλνηξηκηζηά(18) Λεπθσζία(9)+Κνθθηλνηξηκηζηά(9) Παξαζθεπάο Υαξνπηνπληάλ Λεπθσζία(20) Λεπθσζία(17)+νιέα(3) Υξηζηάια Παρνπιινύ- Μαθξπγηώξγε Λάξλαθα(22) Λεπθσζία(14)+Λάξλαθα(8) σηεξνύια Θεκηζηνθιένπο Κιήξνπ(22) Κιήξνπ(20)+Λεπθσζία(2) Γέζπνηλα Φηιηππίδνπ Κνθθηλνηξηκηζηά(15)+Λεπθσζία(7) Κνθθηλνηξηκηζηά(22) ηαύξε ηαύξνπ Κνθθηλνρώξηα(24) Λάξλαθα(24) Μαξία Φξπδά Λεκεζό(24) Λεκεζό(18)+Πάθν(6) Υξηζηίλα Έιιελα Λεκεζό(16)+Όκνδνο(8) Λεκεζό(14)+Όκνδνο(10) Αλδξνύια Κπξηάθνπ Ύςσλα(13)+Λεκεζό(11) Λεκεζό(13)+Ύςσλα(11) Μαξίλα Υξηζηνδνύινπ Αγξό(16)+Λεκεζό(6) Αγξό(17)+Λεκεζό(5) Μπξηάλζε Αλδξνλίθνπ Πάθν(14)+Π.Υξπζνρνύο(10) Πάθν(15)+Π.Υξπζνρνύο(9) Γηαλλνύια Υαηδεγηάγθνπ Πνιέκη(16)+Πάθν(6) Πνιέκη(22) Καζεγ. Γαιιηθώλ Νίθε Σξηθπιιή Λεπθσζία(20)+Κνθθηλνηξηκηζηά(2) Λεπθσζία(22) 7373 νύια Μπξηάλζνπο-Γεσξγίνπ Λεπθσζία(18) Λεπθσζία(14)+Λάξλαθα(4) Ληάλα Υξηζηνθίδνπ Λεπθσζία(20) Λεπθσζία(14)+Κίηη(4) Αηκηιία Πάηζαινπ Λεκεζό(16)+Κνθθηλνρώξηα(6) Λάξλαθα(11)+Κνθθηλνρώξηα(6)+ Ξπινθάγνπ(5) Μαξία έξγε Πάθν(12)+Πνιέκη(6) Πάθν(18) Καζεγ. Δκπνξηθώλ/Οηθνλνκηθώλ Παληειίηζα Υαηδεδαραξίνπ Λεπθσζία(13)+νιέα(11) Λεπθσζία(24) Κώζηαο ηαλή Λεπθσζία(18)+Παιηνκέηνρν(6) Λεπθσζία(13)+Παιηνκέηνρν(11) Μαξία Υξηζηνθόξνπ Γάιη(14)+Λάξλαθα(10) Γάιη(19)+Λάξλαθα(5) Υξπζηάιια Κίηα Λάξλαθα(19)+Παξαιίκλη(5) Παξαιίκλη(13)+Λάξλαθα(11) Διέλε Υαηδεαλησλίνπ Παξαιίκλη(22) Λάξλαθα(15)+Κνθθηλνρώξηα(7) Παλαγηώηα Αξηζηνθιένπο Πάθν(24) Λεκεζό(24) Μαξία Βαηηή Πάθν(24) Λεκεζό(24) Υαξάιακπνο Θενθάλνπο Πάθν(24) Λεκεζό(16)+Αγξό(8) Λέληα Λνθίηνπ Λεκεζό(20)+Λεκύζνπ(4) Λεκεζό(14)+Λεκύζνπ(10) Γηαλλνύιια Παηζαιίδνπ Λεκεζό(15)+Κνιόζζη(9) Κνιόζζη(18)+Λεκεζό(6) Υαξάιακπνο Μηιηηάδνπ Όκνδνο(20)+Λεκεζό(4) Όκνδνο(21)+Λεκεζό(3) Έιιε ηαπξή Πάθν(16)+Πνιέκη(8) Πάθν(24) Υξηζηόδνπινο Ζξαθιένπο Κ.Πύξγν(24) Πάθν(24) Αλδξνύια Αλδξένπ Πνιέκη(20)+Πάθν(4) Πνιέκη(24) Καζεγ. Φπζηθήο Αγωγήο ηέιηνο Κνπηζίδεο Κιήξνπ(24) Λεπθσζία(24) Φξόζσ Γεκεηξίνπ Λεπθσζία(24) Λεπθσζία(22)+Κνθθηλνηξηκηζηά(2) Καηεξίλα Δπζηαζίνπ Αγ.Βαξβάξα(21)+Γέξη(3) Αγ.Βαξβάξα(21)+Λεπθσζία(3) 4

5 17583 Διέλε σηεξίνπ Γέξη(18)+Λεπθσζία(6) Γέξη(24) Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο Ξπινηύκπνπ(11)+Γεξύλεηα(11) Κνθθηλνρώξηα(19)+Παξαιίκλη(3) Αληώληνο Καξαγηαλλάο Λεύθαξα(17)+Λεκεζό(5) Λάξλαθα(24) Γεσξγία Παπαπέηξνπ Γάιη(20) Λάξλαθα(20) Διέλε Σειώλε Κίηη(21)+Λεκεζό(3) Κίηη(24) Ησάλλεο Παπαδόπνπινο Λεύθαξα(12)+Λεκεζό(12) Λεύθαξα(24) Πόια Πνιπβίνπ Λάξλαθα(24) Λεύθαξα(15)+Λάξλαθα(9) Γηαλλάθεο Ησάλλνπ Λεύθαξα(22) Λεύθαξα(12)+Λεκεζό(10) σηεξία Εαλλέηηνπ Λάξλαθα(24) Ξπινηύκπνπ(14)+Γεξύλεηα(10) Μάξσ Θσκά Λεκεζό(13)+Πάθν(11) Λεκεζό(24) Μάξηνο Καξαγηώξγεο Λεκύζνπ(24) Λεκεζό(24) Μηραήι Φσηίνπ Πάθν(24) Λεκεζό(24) Σνύια Σξύθσλνο Σξαρώλη(16)+Λεκεζό(6) Σξαρώλη(13)+Λεκεζό(9) Γηαλλάθεο νθνθιένπο Π.Υξπζνρνύο(22) Πάθν(22) Μαηζαίνο Πνιπθξάηεο Π.Υξπζνρνύο(11)+Πάθν(9) Π.Υξπζνρνύο(18) Καζεγ. Μνπζηθήο Μαξία σθξνλίνπ Λεκεζό(24) Λεπθσζία(22)+ Παιηνκέηνρν(2) αλαζηνιή ελόο έηνπο Σδησξηδίλα ηξαηή Λεπθσζία(22) Λεπθσζία(17)+Γέξη(5) Αλαζηαζία Κακέλνπ Ξπινθάγνπ(15)+Κνθθηλνρώξηα(9) Κνθθηλνρώξηα(24) Μίθεο Κσζηέαο Λεκεζό(20) Λάξλαθα(8)+Δπόπηεο Μνπζηθνύ ρνιείνπ Λάξλαθαο 9581 Αλδξνύια Παπαθώζηα- Υξηζηνθόξνπ Κίηη(18) Κίηη(13)+Κνθθηλνρώξηα(5) 9675 Μαξίλα Παλαγηώηνπ Λάξλαθα(10)+Κνθθηλνρώξηα(8) Ξπινθάγνπ(15)+Λάξλαθα(3) Κσλζηαληίλνο ηπιηαλνύ Πάθν(18) Λεκεζό(18) εηδηθόο ιόγνο Γαβξηήι Καξαπαηάθεο Λεκεζό(16)+Λεπθσζία(8) Λεκεζό(17)+Κίηη(7) Βνύια Υνίξα-Λαδάξνπ Λεκεζό(13)+Λεύθαξα(9) Λεκεζό(16)+Λεύθαξα(6) Γεσξγία Φπιαθηνύ-Φινπξέληδνπ Λεκεζό(16)+Κνιόζζη(4) Λεκεζό(13)+Κνιόζζη(5) Καζεγ. Σέρλεο ηέιια Αγγειίδνπ νιέα(12)+λεπθσζία(10) Λεπθσζία(22) ηαύξνο Κίθαο Αγ.Βαξβάξα(18)+Γάιη(4) Αγ.Βαξβάξα(18)+Λάξλαθα(4) νθία Καθνπιιή Λεπθσζία(24) Κνθθηλνηξηκηζηά(24) Δπαλζία Μπινύθα Κνθθηλνηξηκηζηά(24) Λάξλαθα(24) Άληξε Ξηνύξνπ Λάξλαθα(22) Λάξλαθα(20)+Ξπινηύκπνπ(2) ηέιηνο άββα Πάθν(16)+Λεκεζό(6) Λεκεζό(22) Λεπηέξεο Διεπζεξίνπ Λεκύζνπ(18)+Λεκεζό(6) Λεκύζνπ(22)+Λεκεζό(2) Καιιηόπε Μηθξαζηάηε Κνθθηλνρώξηα(24) Πάθν(24) εζήιηα Διεπζεξίνπ Πάθν(22) Πάθν(16)+Λεκεζό(6) 5

6 Καζεγ. Πιεξνθνξηθήο/Δπηζηήκεο Η.Τ Νηθόιαο Παξπέξεο Κίηη(22) Λεπθσζία(22) Αγγειηθή Υαηδεγηάλλε-Φσηίνπ Λεπθσζία(22) Λεπθσζία(10)+νιέα(10) Διέλε Φηιίππνπ Λεπθσζία(12)+νιέα(10) Λεπθσζία(22) (ρνιή Κσθώλ) Μαξία Πάηζαινπ-Κόξηα Γεξύλεηα(17)+Λάξλαθα(5) Γεξύλεηα(15)+Λάξλαθα(7) Παύινο Παπιηθθάο Παξαιίκλη(22) Παξαιίκλη(14)+Λάξλαθα(8) Ησάλλεο Διεπζεξίνπ Λάξλαθα(22) Λάξλαθα(19)+Λεύθαξα(3) ηέιηνο ηπιηαλνύ Λάξλαθα(22) Λάξλαθα(16)+Ξπινθάγνπ(6) Πόιπο Κιόθθνο Πάθν(22) Λεκεζό(14)+Πάθν(8) Λσξέηηα Αζαλαζίνπ-Μηθειιίδνπ Λάξλαθα(22) Πάθν(22) Καζεγ. πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγωγήο Άληξε Αλαζηαζίνπ Λεκεζό(24) Λεπθσζία(24) Αλδξηαλή Μηραειίδνπ Λεπθσζία(22) Λεπθσζία(18)+νιέα(4) Άληξε Παλαγηώηνπ Λεπθσζία(24) Λάξλαθα(24) 9615 Γεώξγηνο Ζιία Απόζπαζε+Ρηδνθάξπαζν Λάξλαθα(20) Μαξία Υαξηιάνπ Λεπθσζία(20) Λάξλαθα(20) Βάζσ Νηθνιάνπ-Κσλζηαληίλνπ Λάξλαθα(22) Λάξλαθα(18)+Κνθθηλνρώξηα(4) Δηξελνύια Σνπκαζή Λάξλαθα(22) Λάξλαθα(16)+Λεκεζό(6) Αλζή Παπαθηιίππνπ Λάξλαθα(24) Λεκεζό(24) Αλαζηαζία Φσιίλα Πάθν(20)+Λεκεζό(4) Λεκεζό(24) Καθηγ. Σετνολογίας Αρ.Φακ. Ονοματεπώνσμο Από Δις Κσλζηαληίλνο Κπξηάθνπ Λεπθσζία(16)+Αθάθη(8) Λεπθσζία(24) Αλαζηάζεο Νηθνιάνπ Κιήξνπ(24) Λεπθσζία(16)+Αθάθη(8) Αληώλεο Οηθνλόκνπ Ξπινηύκπνπ(22) Λάξλαθα(22) Γεώξγηνο Πέηξνπ Παξαιίκλη(12)+Λάξλαθα(12) Λάξλαθα(15)+Παξαιίκλη(7) Ησάλλεο Υξηζηνδνύινπ Αζεέλνπ(15)+Λάξλαθα(9) Αζεέλνπ(15)+Ξπινηύκπνπ(9) Κώζηαο Μαδέξεο Λάξλαθα(24) Ξπινηύκπνπ(24) Αληξέαο Αληξένπ Γεξύλεηα(19)+Λάξλαθα(3) Ξπινθάγνπ(22) Αληηγόλε Καηζηδηάξε Λάξλαθα(22) Λεκεζό(19)+Σξαρώλη(3) αλαζηνιή ελόο έηνπο Καζεγ. Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο Όιγα Αλδξένπ Λεπθσζία(22) Λεπθσζία(18)+νιέα(4) Ήβε Βαζηιεηάδνπ Λεπθσζία(22) Λεπθσζία(18)+Παιηνκέηνρν(4) Μαξία Παπαγεσξγίνπ Λεπθσζία(18) Λεπθσζία(14)+Γέξη(4) Έιελα Κσλζηαληίλνπ Αγξό(17)+Λεκεζό(7) Αγξό(19)+Λεκεζό(5) Μαξία Δπζηαζίνπ Κ.Πύξγν(12)+Πάθν(10) Πάθν(22) Αλαζηαζία Πεξηθιένπο Πάθν(22) Πάθν(20)+Πνιέκη(2) Βίθε Μηραήι Λάξλαθα(24) Κ.Πύξγν(13)+Λεκεζό(11) 6

7 Καζεγ. Ιηαιηθώλ Υαξίθιεηα Κπξηάθνπ Λεπθσζία(22) Λεπθσζία(20)+Λεκεζό(2) Δηξήλε Πηεξή Λεπθσζία(12)+Παιηνκέηνρν(8) Λεπθσζία(14)+Παιηνκέηνρν(4)+ Λεκεζό(2) Αζελά Καξαβαιή Λεκεζό(12)+Λεπθσζία(10) Λεπθσζία(14)+Λεκεζό(8) Μάξηνο Σνπηληδήο Λεκεζό(18)+Λεπθσζία(4) Λεκεζό(24) Καζεγ. Ιζπαληθώλ Λεπθσζία(12)+νιέα(8) Υαξίθιεηα Κνύια Λεπθσζία(16)+νιέα(8) αλαζηνιή Κνθθηλνρώξηα(2)+Λάξλαθα(2) ελόο έηνπο Λεπθσζία(12)+Παιηνκέηνρν(6) Καηεξίλα Καιαβαλά Λεπθσζία(16)+Παιηνκέηνρν(6) Φηιηώ Παπαζάββα Λεπθσζία(16)+Λάξλαθα(4)+ Γάιη(4) Κνθθηλνρώξηα(2)+Λάξλαθα(2) Λεκεζό(12)+Λάξλαθα(6)+Αγξό(4) +Λεύθαξα(2) Καζεγ. Γεξκαληθώλ Άλλα Κξεηηώηνπ Πάθν(24) Πάθν(22)+Π.Υξπζνρνύο(2) Έιελα Αρηιιέσο Πάθν(16)+Π.Υξπζνρνύο(6)+ Λεκεζό(2) Πάθν(18)+Π.Υξπζνρνύο(4)+ Λεκεζό(2) Καζεγ. Ρωζηθώλ Παλαγηώηα Γηαλλαθνύ Πάθν(20)+Λεκεζό(4) Κνιόζζη(16)+ Λεκεζό(8) αλαζηνιή ελόο έηνπο Μαξία Σξπγσλάθε Κνιόζζη(16)+Λεκεζό(8) Πάθν(20)+Λεκεζό(4) ΙΙ. ΜΟΝΙΜΟ ΔΠΙ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΓΙΟΡΙΜΟ Καζεγ. Βηνινγίαο (εηδηθόο θαηάινγνο εθπαηδεπηηθώλ κε αλαπεξίεο) Μαξία Λνπθά Λάξλαθα(24) ΙΙΙ. ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΜΔ ΤΜΒΑΗ Καζεγ. Πιεξνθνξηθήο/Δπηζηήκεο Ηι.Τπνινγηζηώλ (ύδπγνο έιι.αμηωκαηηθνύ) ηπιηαλή Σξπθσλίδνπ Λάξλαθα(22) Καζεγ.Θξεζθεπηηθώλ Ησάλλεο Αλησληάδεο Λεκεζό(22) Καζεγ.Φηινινγηθώλ Μαξία Θενδώξνπ Λεκύζνπ(13)+Λεκεζό(11) Κσλζηαληία Πξνθνπίνπ Πάθν(24) 7

8 15354 Δηξήλε Ακεξηθάλνπ-Φξαληδέζθνπ Παξαιίκλη(24) Γεσξγία Βάξδα Κνθθηλνρώξηα(16)+Λάξλαθα(8) Γέζπνηλα Λπβέξα Κίηη(24) Υξηζηίλα Ησάλλνπ Πάθν(24) ηάισ Διεπζεξίνπ Παξαιίκλη(12)+Απγόξνπ(12) Υξηζηίλα ηξνύζνπ-νισκνύ Γεξύλεηα(21)+Παξαιίκλη(3) Ηνπιία Παλαγηώηνπ-Μελά Λεκύζνπ(24) Καζεγ.Μαζεκαηηθώλ Κσλζηαληίλνο Κσλζηαληίλνπ Λάξλαθα(20)+νιέα(4) Κπξηάθνο Υάκπαιεο Λεκεζό(14)+Λάξλαθα(10) Μηράιεο Μηραήι Ξπινηύκπνπ(24) Αθξνδίηε Μαηζαίνπ Πάθν(24) Ησζήθ ηπιηαλνύ Λεκεζό(24) Κσλζηαληίλνο Κνπξξήο Λεκύζνπ(24) Αλησλία Γηαπάλε Ξπινθάγνπ(24) αλαζηνιή ελόο έηνπο Καζεγ.Αγγιηθώλ Πέηξνο Σεθθέιαο Ξπινθάγνπ(21)+Λάξλαθα(3) Μαξία Αγαζνθιένπο Πάθν(18)+Πνιέκη(6) Αληξέαο Νηθνιάνπ Λεκεζό(14)+Λάξλαθα(10) Έιελα Λακπξηαλνύ Πάθν(12)+Κ.Πύξγν(12) ηέιια Φαθνπξηή Παξαιίκλη(16)+Κνθθηλνρώξηα(3) κεξηθή απαζρόιεζε Καζεγ.Γαιιηθώλ Αλδξνύια Μαπξνκκάηε Λεκεζό(14)+Πάθν(8) Νίθε Σνθαξή-Κσλζηαληίλνπ Λεκεζό(24) Μαίξε Αξηζηείδνπ Λεκεζό(18)+Λεύθαξα(4) Καζεγ.Δκπνξηθώλ Μαξίλνο Μαξίλνπ Παξαιίκλη(22) Γεώξγηνο Δπξηπίδνπ Λεπθσζία(12)+νιέα(12) Θενδόζηνο Πιέληεο Λάξλαθα(24) Γεώξγηνο Αγαζνθιένπο Κ.Πύξγν(24) Αιέμαληξνο σθξάηνπο Πάθν(24) εηδηθνί ιόγνη Παύινο Πεξηθεηάιαο Λεύθαξα(24) 8

9 Καζεγ.Φπζηθήο Αγωγήο Υξηζηόδνπινο Αλαζηαζίνπ νιέα(24) Καζεγ.Μνπζηθήο Γιπθεξία Αλδξένπ Λεκεζό(24) Καζεγ.Σέρλεο Μαίξε Μέληεδ Κνθθηλνρώξηα(24) Υξηζηίλα Μειηθξνλίδνπ νιέα(12)+λεκεζό(6) κεξηθή απαζρόιεζε Καζεγ.Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο Υξηζηηάλα Κνιηνύ Λάξλαθα(24) Καζεγ.Σερλνινγίαο Αβξαάκ Γεζπόηεο Παξαιίκλη(24) ΙV. ΔΚΣΑΚΣΟΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ Καθηγ.Θρησκεστικών (εηδηθόο θαηάινγνο δηνξηζηέωλ εθπαηδεπηηθώλ κε αλαπεξίεο) Αρ.Φακ. Ονοματεπώνσμο Δις Αλδξέαο Παλαγηώηνπ Πάθν(24) Καζεγ.Φηινινγηθώλ (εηδηθόο θαηάινγνο δηνξηζηέωλ εθπαηδεπηηθώλ κε αλαπεξίεο) Υξηζηίλα Σξύθσλνο Λεκεζό(24) Καζεγ.Φπζηθήο Γέζπσ Μαηζνύθε Κ.Πύξγν(20)+Πάθν(4) Φίιηππνο Ησάλλνπ Πάθν(24) Αλησλίηζα Παληάγνπ Λεύθαξα(14)+Λάξλαθα(10) Καζεγ.Υεκείαο Υξηζηηάλα Απγνπζηή Πάθν(14)+Λεκεζό(6) Δηξήλε Ολνπθξίνπ Λεπθσζία(18)+Γάιη(6) 9

10 17848 Κπξηαθνύια Ζιηώηνπ Παξαιίκλη(19)+Γεξύλεηα(5) Αλδξνύια Υξηζηνδνύινπ Λάξλαθα(24) ηαπξνύια Δπζηαζίνπ Γάιη(24) Μαξία Πηηηάθε Κνθθηλνρώξηα(24) Μαξία Ζξνδόηνπ Κνθθηλνρώξηα(24) Καζεγ.Αγγιηθώλ Αληηγόλε Κνπηζνύ Κνθθηλνρώξηα(24) Καζεγ.Φπζηθήο Αγωγήο 9650 Μαίξε Γεκεηξίνπ Λάξλαθα(24) άββαο Βαζηιείνπ Λάξλαθα(24) 9568 Γεώξγηνο Υαηδεθηιίππνπ Πάθν(24) Μάξηνο Παηξόθινπ Κιήξνπ(24) Γεκήηξεο Πεηξίδεο Γάιη(24) Άληξε Απμέληε-Αρεξηώηε Λεπθσζία(18)+νιέα(6) Καηεξίλνο άββα Λάξλαθα(21)+Παξαιίκλη(3) Λάδαξνο Κνύππαο Π.Υξπζνρνύο(18)+Κ.Πύξγν(6) Γηαλλάθεο Παλαγή Λεκύζνπ(24) Καζεγ.Φπζηθήο Αγωγήο (εηδηθόο θαηάινγνο δηνξηζηέωλ εθπαηδεπηηθώλ κε αλαπεξίεο) Νηθόιανο Μνλόο Λεπθσζία(24) Καζεγ. Πιεξνθνξηθήο/Δπηζηήκεο Η.Τ Διεπζέξηνο Εαραξηνπδάθεο Πάθν(24) Καζεγ.πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγωγήο Νέδε ηαπξηλίδνπ Λεπθσζία(24) αλαζηνιή ελόο έηνπο Παλαγηώηα Παπακηραήι Απγόξνπ(12)+Παξαιίκλη(8)+Κνθθηλνρώξηα(4) Υξπζηάιια Μηραήι Λεπθσζία (ΤΔΑ) Δβειίλα Βηνιάξε Πάθν(24) Καζεγ.Σερλνινγίαο Γεσξγία σθξάηνπο Λάξλαθα(17)+Ρηδνθάξπαζν(7) ηπιηαλόο Σζηβηηαλίδεο Γεξύλεηα(19)+Παξαιίκλη(5) 10

11 Καζεγ.Ιζπαληθώλ Μαγδαιελή Θενδνζηάδνπ Λεπθσζία(18)+Λάξλαθα(6)

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ

ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ 28.8.2014 ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηηο πην θάησ κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 9.6.2017 ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηηο πην θάηω κεηαζέζεηο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ ρνιείωλ Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 20.8.2015 ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΜΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΜΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηηο πην θάησ κεηαζέζεηο θαη δηνξηζκνύο Δθπαηδεπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο αλαθνηλψλεη ηνπο πην θάησ κφληκνπο κε δνθηκαζία δηνξηζκνχο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 26.6.2017 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο απνθάζηζε λα πξνζθέξεη ηνπο πην θάησ κφληκνπο κε δνθηκαζία δηνξηζκνχο Δθπαηδεπηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. Αξγπξό Μεηάιιην. 3 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ

ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. Αξγπξό Μεηάιιην. 3 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άικα εηο ύςνο) Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) Αγώλεο ηίβνπ Λπθείσλ (άικα εηο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιείν κέληνξα Δηδηθόηεηα εθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Δθπαηδεπόκελνπ

Σρνιείν κέληνξα Δηδηθόηεηα εθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Δθπαηδεπόκελνπ Λεπθσζία Σρνιείν κέληνξα Δηδηθόηεηα εθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Δθπαηδεπόκελνπ Όλνκα Μέληνξα Όλνκα Σπληνληζηή ΒΓ Α Τερληθή Σρνιή Λεπθσζίαο Μαζεκαηηθψλ ηαπξνχια Νηθνιάνπ Έιελα Ηαθψβνπ Δπαγφξαο Αξηζηνηέινπο ΒΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις

Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις 37 Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων

Διαβάστε περισσότερα

42o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 16 ΔΣΩΝ ΠΑΦΟ,26-27 ΜΑΪΟΤ 2017

42o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 16 ΔΣΩΝ ΠΑΦΟ,26-27 ΜΑΪΟΤ 2017 42o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 16 ΔΣΩΝ ΠΑΦΟ,26-27 ΜΑΪΟΤ 2017 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Α' ΗΜΔΡΑ - 26 ΜΑΪΟΤ 2017 80ΜΔΣΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 1 Μαπξνπδήο Αληώλεο ΓΠ 09.07.02 9.48 2 Ηωάλλνπ Αιέμαλδξνο ΓΠΡ 9.58 3 Εεζηκίδεο Αληξέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Ομάδα Επαπσία Δημοηικό σολείο Σμήμα Λεπθσζία 1 Λεπθσζία Αγ. Γνκέηηνο Α ΚΑ Α. Αγ. Γνκέηηνο Γ Δγθσκε Α ΚΑ Α 1 Δγθσκε Β Μαθεδνλίηηζζα Γ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Ομάδα Επαπσία Δημοηικό σολείο Σμήμα Λεπθσζία 1 Λεπθσζία Αγ. Γνκέηηνο Α ΚΑ Α. Αγ. Γνκέηηνο Γ Δγθσκε Α ΚΑ Α 1 Δγθσκε Β Μαθεδνλίηηζζα Γ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Καηανομή εκπαιδεςηικών ηάξηρ ζε ομάδερ παπακολούθηζηρ ηων επιμοπθώζεων (óπνπ ήηαλ δπλαηό, έρεη ιεθζεί πξόλνηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηδίνπ ζρνιείνπ, λα θαηαλεκεζνύλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 : 11:00 π.μ. -13:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 : 11:00 π.μ. -13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε. Δ/νση: Ναυαρίνου 13Α τηλ :210 3688197 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κνξηνδόηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ΣΙΜΗΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ

ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ΣΙΜΗΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΣΙΜΗΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ 1. Γηα ηελ Πιήξε Φνίηεζή ηνπ/ηεο ζηελ Γ Λπθείνπ. - Γήκνπ Έιελα Γ01 - Ησάλλνπ ηπιηαλό Γ01 - Ησζήθ Γηώξγν Γ01 - Παξαζθεπά Μελά Γ01 - Πεγεηώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 8/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο Δγκπιζη αποηελεζμάηων Καηαηακηηπίων Δξεηάζεων ακαδ.έηοςρ , πηςσιούσων ΙΑΣΡΙΚΗ, ΑΔΙ και ΣΔΙ.

Θέμα 2 ο Δγκπιζη αποηελεζμάηων Καηαηακηηπίων Δξεηάζεων ακαδ.έηοςρ , πηςσιούσων ΙΑΣΡΙΚΗ, ΑΔΙ και ΣΔΙ. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΝΑΘΖΝΩΝ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ Ακαδημαϊκού έηοςρ 2011-2012 Σνπ 3 νπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο 06-02-2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 π.κ Σόπνο πλεδξηάζεσο Αίζνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ανδρέοσ Κοιηάζονηας πίζφ

Γιώργος Ανδρέοσ Κοιηάζονηας πίζφ Αναζηαζία Μοσηζάηζοσ/Μαρίνα Σκιαδαρέζη Live Κσκλοφορία: Φλεβάρης 2000 LYRA-4954 (CD) Τίηλος: Δίλαη θάηη αγάπεο Ερμηνεία: Αλαζηαζία Μνπηζάηζνπ Σηίτοι: Μάλνο Διεπζεξίνπ Πανηελής Θαλαζζινός Γλφζζολαλιά Κσκλοφορία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Γηεμήρζε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ζην Κ Γεκνηηθό ρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα ------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΕ Γηαλλάθεο Θενδνύινπ, Πόιπο Βιάρνο, Καηεξίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 5021 Παρασκευή, 23 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 5021 Παρασκευή, 23 Ιουνίου ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 521 Παρασκευή, 23 Ιουνίου 217 3855 Aριθμός 5217 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 214 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ-ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ-ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ-ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ Αζήλα 4-2-2013 ΟΜΑΓΔ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 6 ο ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΟΤ ΑΚΑΓ ΔΣΟΤ 2012-2013 ΣΔΣΑΡΣΖ 27-2-2013, ΠΔΜΠΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ τασίνοσ 36, Γραυ. 102, τρόβολος 2003, Λεσκωσία Σ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ Ι & Εργαστήριο Ακ. Έτος:

Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ Ι & Εργαστήριο Ακ. Έτος: ΟΜΑΔΑ : 1 ΟΜΑΔΑ : 2 1 Αγγειόπνπινο Υξπζόζηνκνο 1 Απνζηόινπ Ρνδάλζε 2 Αγγνπξίδεο Αληώληνο 2 ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ-ΗΧΑΝΝΖ 3 Αζαλαζάθνο Γεώξγηνο 3 Αξγπξόπνπινο Ησάλλεο` 4 Αζαλαζόπνπινο Κσλζηαληίλνο 4 Αηαιηώηε

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ςγγπαθική ομάδα: ςνηονιζηέρ: Επιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ: ύνδεζμορ Επιθεωπηηήρ: Eνδοημημαηική Επιηποπή Μαθημαηικών: ύμβοςλοι Μαθημαηικών: Αζαλαζίνπ-Αιακπξίηε

Διαβάστε περισσότερα

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος 2012-2013 (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Πεξί πγθξνύζεωλ: Θεωξίεο θαη Πξαθηηθέο Αζελά Μαξνύδα Χαηδνύιε, Παξάδνζε Δξγαζηώλ 25-9-2013 Δπίθνπξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙ ΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙ ΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ 13Α ΣΖΛ : 2103688013 ΕΠΙΣΤΥΟΝΣΕ ΣΑ ΜΠ ΣΟΤ ΠΣΔΕ ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ 2016-2017 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: Δθαρμοζμένη Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Δθ ηνπ ππ αξηζ. 9/ πξαθηηθνύ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ /ιίνπ Γήκνπ Μεγάξσλ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Δθ ηνπ ππ αξηζ. 9/ πξαθηηθνύ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ /ιίνπ Γήκνπ Μεγάξσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΠΑΜΑ Δθ ηνπ ππ αξηζ. 9/4-5-2017 πξαθηηθνύ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ /ιίνπ Γήκνπ Μεγάξσλ. Αξηζ.απνθ. 113/2017 πγθξόηεζε Γεκνηηθήο

Διαβάστε περισσότερα