ΘΕΜΑ: «Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε.» Έχοντας υπόψη: H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 8 παρ. 14 όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α 129) και του άρθρου 20 παρ. 12 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν.3851/2010 όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 182). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α 98). 5. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85). 6. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 214), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56), και την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/ «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234). 7. Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 1

2 Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται: α) ο τρόπος οργάνωσης, τήρησης και ενημέρωσης του μητρώου αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και των εξαιρέσεων ή απαλλαγών από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Α.Π.Ε., που τηρείται στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 14 του ν.3468/2006, που προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3851/2010. β) η διαδικασία υποβολής των στοιχείων και πληροφοριών που υποβάλλουν οι κάτοχοι μονάδων Α.Π.Ε. σχετικά με τη λειτουργία τους στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3851/2010, καθώς και το περιεχόμενό τους, η περιοδικότητα υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2. Τα παραπάνω στοιχεία αξιοποιούνται, για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του ενεργειακού τομέα, καθώς και για την υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Ρ.Α.Ε. της ετήσιας έκθεσης για τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν επενδύσεις στους τομείς Α.Π.Ε., καθώς και τις προτάσεις για την επίλυσή τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 7 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. 2. Ειδικότερα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν επιπλέον οι ακόλουθοι ορισμοί: Αρμόδιος Διαχειριστής: για σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα απευθείας ή μέσω του Δικτύου είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε Α.Ε., για σταθμούς που συνδέονται απευθείας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο είναι ο Διαχειριστής του Δικτύου και για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Σταθμός: Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Α.Π.Ε., ο οποίος έχει λάβει άδεια παραγωγής ή έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης. Κάτοχος Σταθμού: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτημα για υλοποίηση Σταθμού. Παραγωγός: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι Κάτοχος νομίμως λειτουργούντος Σταθμού. Μητρώο Σταθμών (Μ.Σ.): Το ειδικό μητρώο για τους Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο τηρεί η Υπηρεσία Α.Π.Ε. και στο οποίο καταχωρίζονται οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και οι περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης. Επιλεγμένα Στοιχεία: Τα στοιχεία του Μητρώου Σταθμών που δεν κρίνονται εμπιστευτικά και δημοσιοποιούνται. Μοναδικός Αριθμός Σταθμού (Μ.Α.Σ.): Ο μοναδικός αριθμός που αποδίδει η Υπηρεσία Α.Π.Ε σε κάθε Σταθμό που καταχωρίζεται στο Μητρώο Σταθμών. Μητρώο Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών (Μ.Π.Λ.Σ.): Το ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. σε τακτά χρονικά διαστήματα από Παραγωγούς. 2

3 Πληροφοριακό Σύστημα: Το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης και διαχείρισης του Μητρώου Σταθμών και του Μητρώου Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών ενημέρωσης και αναφορών. Άρθρο 3 Τήρηση Μητρώων και οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήματος 1. Στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. τηρείται το Πληροφοριακό Σύστημα για το οποίο λαμβάνεται κάθε μέριμνα ώστε να είναι ασφαλές, απαραβίαστο και ενήμερο. Το Πληροφοριακό Σύστημα αποτελείται από το Μητρώο Σταθμών και το Μητρώο Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω του Μ.Α.Σ.. 2. Στο Μητρώο Σταθμών καταχωρίζονται για κάθε Σταθμό τα στοιχεία του κατόχου του, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της σχετικής επένδυσης καθώς και στοιχεία για την αδειοδοτική του πορεία και το στάδιο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο Στο Μητρώο Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες λειτουργούντων Σταθμών που αναλύονται στο άρθρο Το Μητρώο Σταθμών ενημερώνεται από την Υπηρεσία Α.Π.Ε. βάσει στοιχείων που αυτή λαμβάνει απευθείας από τις αρμόδιες για την χορήγηση αδειών ή εγκρίσεων υπηρεσίες στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας για Σταθμούς για τους οποίους απαιτείται Άδεια Παραγωγής (ή εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης της) ή από τους Αρμόδιους Διαχειριστές στην περίπτωση Σταθμών που απαλλάσσονται, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.3851/2010, από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης. 5. Τα Επιλεγμένα Στοιχεία για κάθε Σταθμό του Μητρώου Σταθμών, που ορίζονται στο άρθρο 6, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. 6. Κάθε Παραγωγός υποβάλλει ηλεκτρονικά, περιοδικά, τα στοιχεία που υποχρεούται για την ενημέρωση του Μ.Π.Λ.Σ. με χρήση του Μ.Α.Σ. Από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων εξαιρούνται οι Παραγωγοί που ο Σταθμός τους έχει ονομαστική ισχύ μικρότερη ή ίση των 100 kw. Στις περιπτώσεις αυτές η ενημέρωση του Μ.Π.Λ.Σ. γίνεται από την Υπηρεσία Α.Π.Ε. με στοιχεία που διατίθενται σε αυτήν απευθείας από τον Αρμόδιο Διαχειριστή. 7. Πριν από την πρώτη ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για την ενημέρωση του Μ.Π.Λ.Σ. απαιτείται προηγουμένως η Εγγραφή του Παραγωγού στο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο του παράσχει και τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Η εγγραφή γίνεται με συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης από τον Παραγωγό και διασταύρωση των στοιχείων του με αυτά του Μητρώου Σταθμών. 8. Μετά την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο Παραγωγός υποχρεούται να προβαίνει σε ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων στα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται στο άρθρο 9. Τα στοιχεία αυτά ενσωματώνονται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα. Παραγωγός που υποβάλλει στοιχεία στο Μ.Π.Λ.Σ. αναλαμβάνει και την ευθύνη για την ορθότητα τους. 9. Κάθε Παραγωγός έχει δυνατότητα πρόσβασης στο Μ.Π.Λ.Σ. στα στοιχεία που τον αφορούν. Δεν επιτρέπεται επέμβαση από άλλον, εκτός της Υπηρεσίας ΑΠΕ, στο Πληροφοριακό Σύστημα σε στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε τελική μορφή για προηγούμενες περιόδους υποβολής. 10. Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής στοιχείων, ο Παραγωγός έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων, η οποία γίνεται οριστική και ενσωματώνεται στο Μ.Π.Λ.Σ. από την Υπηρεσία Α.Π.Ε. κατόπιν σχετικού ελέγχου των τροποποιημένων στοιχείων. 11. Στο Πληροφοριακό Σύστημα εγγράφονται προαιρετικά, με αντίστοιχη διαδικασία της παραγράφου 7, και Κάτοχοι Σταθμών που δεν είναι ακόμα Παραγωγοί. Μετά την εγγραφή τους έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Μητρώο Σταθμών στα στοιχεία που τους αφορούν. Στην περίπτωση που διαπιστώσουν ασυμφωνία των καταχωρηθέντων στοιχείων με τα πραγματικά, έχουν δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τροποποίηση στοιχείων, η οποία γίνεται αποδεκτή και εφαρμόζεται κατόπιν σχετικού ελέγχου από την Υπηρεσία Α.Π.Ε. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΑΘΜΩΝ Άρθρο 4 Περιεχόμενα Μητρώου Σταθμών 1. Στο Μητρώο Σταθμών, το οποίο αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. και ενημερώνεται σε μηνιαία βάση, καταχωρίζονται οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και οι περιπτώσεις εξαίρεσης ή απαλλαγής από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής των Σταθμών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 12 του νόμου 3851/2010 και ισχύει. 2. Στο Μητρώο Σταθμών καταχωρίζονται για κάθε Σταθμό: α) Ο Μοναδικός Αριθμός Σταθμού (Μ.Α.Σ.) β) Στοιχεία του Κατόχου του Σταθμού γ) Τεχνικά και Οικονομικά Στοιχεία του Σταθμού δ) Το στάδιο στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης ή το στάδιο υλοποίησης του Σταθμού μετά την ολοκλήρωση αυτής. ε) Τυχόν προβλήματα ή δυσχέρειες που ανακύπτουν κατά την αδειοδοτική διαδικασία ή την υλοποίηση του Σταθμού 3. Τα αναλυτικά περιεχόμενα του Μητρώου Σταθμών ορίζονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Άρθρο 5 Διαδικασία ενημέρωσης του Μητρώου Σταθμών Αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. και καταχωρίζονται στοιχεία του άρθρου 4 που αφορούν σε : α) Άδειες Παραγωγής που χορηγούνται με αποφάσεις της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3468/2006, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διμήνου. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται από τη Ρ.Α.Ε. το πρώτο δεκαπενθήμερο των μονών μηνών κάθε έτους, β) Τροποποιήσεις ή ανακλήσεις αδειών παραγωγής που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του προηγούμενου διμήνου. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται από τη ΡΑΕ το πρώτο δεκαπενθήμερο των μονών μηνών κάθε έτους. γ) Σταθμούς που έλαβαν δεσμευτικούς όρους σύνδεσης στη διάρκεια του προηγούμενου διμήνου ή των οποίων τροποποιήθηκαν ή ανακλήθηκαν οι όροι σύνδεσης κατά την ίδια χρονική περίοδο. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο των ζυγών μηνών κάθε έτους από τους Αρμόδιους Διαχειριστές. δ) Σταθμούς για τους οποίους υπεγράφησαν συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στη διάρκεια του προηγούμενου διμήνου. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο των ζυγών μηνών κάθε έτους από τους Αρμόδιους Διαχειριστές. ε) Σταθμούς που συνδέθηκαν στο Σύστημα ή το Δίκτυο στη διάρκεια του προηγούμενου διμήνου. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται από τους Αρμόδιους Διαχειριστές το πρώτο δεκαπενθήμερο των ζυγών μηνών κάθε έτους, στ) Άδειες Εγκατάστασης ή Λειτουργίας που εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν ή ανακλήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου διμήνου. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται από τις αρμόδιες για την έκδοσή τους υπηρεσίες το δεύτερο δεκαπενθήμερο των μονών μηνών κάθε έτους. Άρθρο 6 Δημοσιοποίηση Στοιχείων - Εμπιστευτικότητα 1. Τα Επιλεγμένα Στοιχεία για κάθε Σταθμό του Μητρώου Σταθμών δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Τα στοιχεία αυτά είναι: α) Ο Μοναδικός Αριθμός Σταθμού (Μ.Α.Σ.) β) Η επωνυμία της εταιρίας ή το ονοματεπώνυμο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, του Κατόχου του Σταθμού 4

5 γ) Η τεχνολογία παραγωγής ενέργειας του Σταθμού (και είδος χρησιμοποιούμενου καυσίμου σε περίπτωση Σ.Η.Θ.Υ.Α.) δ) Η κατηγορία σύνδεσης του σταθμού (σύστημα, διασυνδεδεμένο / μη-διασυνδεδεμένο δίκτυο) ε) Η ισχύς του Σταθμού στ) Η θέση εγκατάστασης του Σταθμού (Δήμος/Κοινότητα, Νομός, Περιφέρεια) ζ) Οι συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης ή η αποτύπωση του πολυγώνου εγκατάστασης η) Η κατηγορία του έργου ανάλογα αν απαιτείται η έκδοση ή μη άδειας παραγωγής 2. Τα υπόλοιπα στοιχεία του Μητρώου Σταθμών είναι εμπιστευτικά και φυλάσσονται ως τέτοια από την Υπηρεσία Α.Π.Ε. 3. Η Υπηρεσία Α.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του συνόλου των στοιχείων του Μητρώου Σταθμών αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του ενεργειακού τομέα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής, καθώς και για το γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου. Τα στατιστικά στοιχεία που καταρτίζονται με βάση το πρωτογενές στατιστικό υλικό δημοσιοποιούνται και παρέχονται σε τρίτους κατά τρόπο, ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που παρείχαν τις πληροφορίες ή εκείνων τους οποίους αφορά το πρωτογενές στατιστικό υλικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Μ.Π.Λ.Σ.) Άρθρο 7 Υπόχρεοι Υποβολής Στοιχείων για το Μ.Π.Λ.Σ. 1. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. για την συστηματική ενημέρωση του Μ.Π.Λ.Σ. έχουν όλοι οι Παραγωγοί που ο Σταθμός τους έχει ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη των 100 kw. 2. Ειδικότερα για τους λειτουργούντες Σταθμούς με ονομαστική ισχύ μικρότερη ή ίση των 100 kw τα στοιχεία για την ενημέρωση του Μ.Π.Λ.Σ. παρέχονται στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. από τον Αρμόδιο Διαχειριστή. Τα στοιχεία αυτά διακρίνονται ανά τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ανά γεωγραφική περιοχή με τον αναλυτικότερο δυνατό διαμερισμό. Άρθρο 8 Στοιχεία και Πληροφορίες 1. Τα στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι Παραγωγοί για την ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 7 είναι: α) Η χρονική περίοδος αναφοράς (ημερομηνίες έναρξης λήξης) β) Η ενεργειακή παραγωγή της περιόδου αναφοράς σε kwh γ) Η μέγιστη ισχύς της περιόδου αναφοράς σε kw (μέση ωριαία τιμή) και η ημερομηνία και ώρα εμφάνισης της δ) Η διαθεσιμότητα του σταθμού, δηλαδή το συνολικό χρονικό διάστημα (σε ώρες) εντός της περιόδου αναφοράς που ο σταθμός είχε δυνατότητα παραγωγής. Για σταθμούς που αποτελούνται από περισσότερες της μίας ανεξάρτητες μονάδες παραγωγής, το εν λόγω διάστημα προκύπτει ως η μέση τιμή των επιμέρους χρονικών διαστημάτων του προηγούμενου εδαφίου. ε) Περιγραφή πιθανών προβλημάτων που οδήγησαν σε παύση της παραγωγής του σταθμού (δίκτυο, φυσικά φαινόμενα, τεχνικά προβλήματα κλπ) στ) Ισοδύναμες πλήρεις θέσεις απασχόλησης για τη λειτουργία του Σταθμού Επιπλέον, σε περίπτωση εγκατάστασης Σταθμού Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι Παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για: ζ) Τον τύπο και την ποσότητα του καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε την περίοδο αναφοράς (σε kg) η) Την κατώτερη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε σε (MJ/kg) θ) Την ποσότητα της ωφέλιμης θερμότητας που παρήχθη την περίοδο αναφοράς σε kwh ι) Τη χρήση της ωφέλιμης θερμότητας που παρήχθη 2. Τα στοιχεία που οφείλει να παρέχει ο Αρμόδιος Διαχειριστής, σύμφωνα και με την διάταξη του άρθρου 7 παρ.2, για την ενημέρωση του ίδιου μητρώου ανά τεχνολογία και γεωγραφική περιοχή είναι: 5

6 α) Η χρονική περίοδος αναφοράς (ημερομηνίες έναρξης λήξης) β) Η ενεργειακή παραγωγή της περιόδου αναφοράς σε kwh 2. Για τον τρόπο υπολογισμού της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ.8786/ (ΦΕΚ Β 646/ ). Άρθρο 9 Διαδικασία Υποβολής Περιοδικότητα 1. Η χρονική περίοδος αναφοράς για την υποβολή των στοιχείων του άρθρου 8 είναι τετράμηνη. Οι υπόχρεοι Παραγωγοί και οι Αρμόδιοι Διαχειριστές οφείλουν εντός των πρώτων 15 ημερών κάθε τετραμήνου να υποβάλλουν στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. τα απολογιστικά στοιχεία του άρθρου 8 για το προηγούμενο τετράμηνο. Η πρώτη υποβολή στοιχείων κάθε έτους γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. 2. Οι υπόχρεοι Παραγωγοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία του άρθρου 8 με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Οι Αρμόδιοι Διαχειριστές υποβάλλουν τα στοιχεία μέσω κατάλληλα συμπληρωμένων λογιστικών φύλλων τα οποία αποστέλλονται προς την Υπηρεσία Α.Π.Ε. ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία αποστολής της ηλεκτρονικής επιστολής επιβεβαιώνει το εμπρόθεσμο της υποβολής. 3. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας της παραγράφου 2, η Υπηρεσία Α.Π.Ε. αποστέλλει πρότυπο ηλεκτρονικό αρχείο στους εμπλεκόμενους Αρμόδιους Διαχειριστές. Άρθρο 10 Δημοσιοποίηση Στοιχείων - Εμπιστευτικότητα 1. Τα στοιχεία που περιέχονται στο Μ.Π.Λ.Σ. είναι εμπιστευτικά και φυλάσσονται ως τέτοια από την Υπηρεσία Α.Π.Ε. Τα στοιχεία του Μ.Π.Λ.Σ. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του ενεργειακού τομέα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής, καθώς και για τον γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου. Τα στατιστικά στοιχεία που καταρτίζονται με βάση το πρωτογενές στατιστικό υλικό δημοσιοποιούνται και παρέχονται σε τρίτους κατά τρόπο, ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που παρείχαν τις πληροφορίες ή εκείνων τους οποίους αφορά το πρωτογενές στατιστικό υλικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 Συνεργασία Φορέων 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6 και 10 περί εμπιστευτικότητας των στοιχείων, η Υπηρεσία Α.Π.Ε. συνεργάζεται στενά με τη Ρ.Α.Ε., τις αρχές που εκδίδουν τις Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας των Σταθμών καθώς και τους Αρμόδιους Διαχειριστές προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των στοιχείων του Μητρώου Σταθμών και του Μητρώου Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών. 2. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους οι παραπάνω φορείς διενεργούν συστηματικά διασταυρώσεις και αντιπαραβολή στοιχείων προκειμένου να αντιμετωπίζονται τυχόν παραλείψεις ή εσφαλμένες καταγραφές στοιχείων. 3. Αντικείμενο της συνεργασίας των φορέων αποτελεί και ο έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων που οφείλουν να υποβάλλουν οι Παραγωγοί στο Μ.Π.Λ.Σ.. 4. Για την πάσης φύσεως τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, η Υπηρεσία ΑΠΕ δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Άρθρο 12 6

7 Λοιπές Διατάξεις 1. Εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, τίθεται σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο Το Μητρώο Σταθμών καταρτίζεται αρχικά από στοιχεία που παρέχει η Ρ.Α.Ε. στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. για τις Άδειες Παραγωγής, Τροποποιήσεις και Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής που έχουν χορηγηθεί για Σταθμούς πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3851/2010 καθώς και πρόσθετα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και ειδικότερα στο Παράρτημα της, εφ όσον είναι διαθέσιμα. 3. Τα παραπάνω στοιχεία της Ρ.Α.Ε. διασταυρώνονται, συμπληρώνονται και εμπλουτίζονται με στοιχεία διαθέσιμα στο Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο εντάχθηκε στην Υπηρεσία Α.Π.Ε με την διάταξη του άρθρου 11 του ν.3851/10 όπως ισχύει 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος οι φορείς του άρθρου 5 που είναι υπεύθυνοι για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων για την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου Σταθμών προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων της παρούσας με χρήση ηλεκτρονικών ή έντυπων μέσων. Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα μετά την έναρξη λειτουργίας του. 5. Οι Παραγωγοί που υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία στο Μ.Π.Λ.Σ. κατά τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους αυτής μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, η οποία σηματοδοτεί και τη δυνατότητα αναγνώρισης και απόκτησης του Μ.Α.Σ. του Σταθμού τους. Άρθρο 13 Παράρτημα Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το Παράρτημα. Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αναλυτικά Περιεχόμενα του Μητρώου Σταθμών Μοναδικός Αριθμός Σταθμού Κατάσταση Σταθμού (Κανονική λειτουργία, δοκιμαστική λειτουργία, άδεια παραγωγής, άδεια εγκατάστασης, εξαίρεση, ανακλήσεις, υπό κατασκευή, προσωρινή διακοπή λειτουργίας, οριστική ακύρωση του έργου κτλ) Στοιχεία Κατόχου Σταθμού Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας Διεύθυνση: Οδός Αριθμός ΤΚ Πόλη Χώρα ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός τηλεφώνου Αριθμός FAX Ηλεκτρονική διεύθυνση Ιστοσελίδα Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου Ονοματεπώνυμο Αντικλήτου Ονοματεπώνυμο άλλου εκπροσώπου (πχ υπεύθυνου έργου) Τηλέφωνα για επικοινωνία Στοιχεία της Επένδυσης Τεχνολογία Σταθμού (αιολικά, φωτοβολταϊκά κτλ και είδος χρησιμοποιούμενου καυσίμου σε περίπτωση Σταθμού Σ.Η.Θ.Υ.Α.) Κατηγορία παραγωγού (Αυτοπαραγωγός κτλ) Κατηγορία σύνδεσης (Διασυνδεδεμένο/Μη Διασυνδεδεμένο κτλ) Κατηγορία δικτύου σύνδεσης (ΧΤ,ΜΤ,ΥΤ) Ισχύς Θέση εγκατάστασης Δήμος/Κοινότητα Νομός Περιφέρεια Εξασφάλιση θέσης (Αγορά, μίσθωση, παραχώρηση δημόσιας έκτασης, ιδιοκτησία κτλ) Συντεταγμένες θέσης εγκατάστασης ή Αποτυπώσεις θέσεων εγκατάστασης (πχ πολύγωνα) Κτηματολογικός αριθμός γεωτεμαχίου που βρίσκεται η εγκατάσταση (εφ όσον υπάρχει) Σταθμός με άδεια παραγωγής ή με εξαίρεση 8

9 Οικονομικά στοιχεία της Επένδυσης Προϋπολογισμός επένδυσης Επιδότηση Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Απόφαση ένταξης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σταθμού (4-5 ενδεικτικά πεδία ανά τεχνολογία, παραδείγματα για αιολικά-βιομάζα) Πχ Αιολικά: Όνομα κατασκευαστή Ανεμογεννήτριας Μοντέλο Ανεμογεννήτριας Αριθμός ανεμογεννητριών Ονομαστική ισχύς Ανεμογεννήτριας Πχ Βιομάζα: Πρώτη ύλη (βιοαέριο, κλαδέματα, ελαιοπυρήνας, κατσίγαρος κτλ) Διαθεσιμότητα πρώτης ύλης Διαδικασία Μετατροπής (θερμοχημική, βιοχημική, άλλη) Στοιχεία Άδειας Παραγωγής Υποβολή φακέλου για άδεια Παραγωγής - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ (για παλαιότερα έργα) Αριθμός γνωμοδότησης (για παλαιότερα έργα) Αριθμός αίτησης ΡΑΕ (για παλαιότερα έργα) Έκδοση άδειας Παραγωγής - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Ημερομηνία λήξης άδειας παραγωγής Τροποποιήσεις άδειας παραγωγής (αριθμός τροποποιήσεων, αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, αντικείμενο τροποποίησης) Στοιχεία Άδειας Εγκατάστασης Υποβολή φακέλου για άδεια Εγκατάστασης - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έκδοση άδειας Εγκατάστασης - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Ημερομηνία λήξης άδειας εγκατάστασης Τροποποιήσεις άδειας εγκατάστασης (αριθμός, αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, αντικείμενο τροποποίησης) Στοιχεία Άδειας Λειτουργίας Υποβολή φακέλου για άδεια Λειτουργίας - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έκδοση άδειας Λειτουργίας - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Ημερομηνία λήξης άδειας λειτουργίας Τροποποιήσεις άδειας λειτουργίας (αριθμός, αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, αντικείμενο τροποποίησης) Εξαιρέσεις Υποβολή αίτησης εξαίρεσης - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία (Αφορά σταθμούς πριν από την εφαρμογή του Ν.3851/2010) Έκδοση εξαίρεσης - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία (Αφορά σταθμούς πριν από την εφαρμογή του Ν.3851/2010) Ημερομηνία λήξης εξαίρεσης (Αφορά σταθμούς πριν από την εφαρμογή του Ν.3851/2010) Τροποποιήσεις εξαίρεσης (αριθμός, αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, αντικείμενο τροποποίησης) (Αφορά σταθμούς πριν από την εφαρμογή του Ν.3851/2010) 9

10 Περιβαλλοντικοί όροι / Διασύνδεση Ενδιάμεσες εγκρίσεις / άδειες Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση Επέμβασης - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Διατύπωση Δεσμευτικών Όρων Διασύνδεσης - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση ΝΕ.ΧΩ.Π - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση Εφορείας Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση Πολεοδομικής Υπηρεσίας - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση ΓΕΕΘΑ - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση ΥΠΑ - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση ΟΤΕ - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Έγκριση Δασαρχείου - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Άδεια χρήσης νερού - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Ενιαία άδεια χρήσης νερού-εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Στάδιο Υλοποίησης Σταθμού Πρωτόκολλο εγκατάστασης - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Οικοδομική άδεια - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Σύμβαση σύνδεσης του σταθμού - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Σύμβαση αγοροπωλησίας - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Δοκιμαστική λειτουργία Ημερομηνία έναρξης και λήξης Υποβολή αιτήματος προς αδειοδοτούσα αρχή και δήλωση ετοιμότητας για άδεια λειτουργίας - Αρ.Πρωτ. & Ημερομηνία Προβλήματα Δυσχέρειες Υλοποίησης του Σταθμού Καθυστέρηση διαβίβασης αιτημάτων σε Υπηρεσίες/Φορείς από την Αδειοδοτούσα Αρχή Καθυστερήσεις Εγκρίσεων Υπηρεσιών Προβλήματα με Χρηματοδότηση Προβλήματα με τοπική κοινωνία Προβλήματα με Νομαρχία Προβλήματα με χωροταξικό σχεδιασμό Προβλήματα με τους Διαχειριστές Προσφυγή/εκκρεμοδικία/ακύρωση άδειας παραγωγής ή ΕΠΟ με δικαστική απόφαση Κακές καιρικές συνθήκες Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας Σύνδεση στο Δίκτυο Υψηλό κόστος Διασύνδεσης με Δίκτυο Εξασφάλιση χρηματοδότησης 10

11 Άλλα Προβλήματα 11

Παράρτημα 4 Παρακολούθηση Άδειας Παραγωγής

Παράρτημα 4 Παρακολούθηση Άδειας Παραγωγής Το Παράρτημα περιλαμβάνει: Παράρτημα 4 Παρακολούθηση Άδειας Παραγωγής 1. Tύπο εξαμηνιαίου δελτίου προόδου που υποβάλλεται από τον Αδειούχο έως την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. 2. Τύπο δελτίου προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1900 3 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.24840 Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης Αριθ. Δ6/29826-28/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Αδειοδοτική Διαδικασία για επενδυτικά σχέδια σε Φ/Β Πάρκα Σημαντική Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία αναφέρεται σε Φ/Β Πάρκα πάνω από 150 kw 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Kύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ6/13280/ Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις

Αριθ. Δ6/13280/ Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις Αριθ. Δ6/13280/7.6.2011 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας...

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Άρθρο 1: Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών ή Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». ΠΟΛ 1077 Θέμα : Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24/02/2011 Προς: Θέμα: G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Υ. Α. Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του

Υ. Α. Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του Υ. Α Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την μετοχική σύνθεση του φορέα από ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 96% ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ 1,33% ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1,33% ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,33% στο ορθό ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Σύσταση και λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις.

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Σύσταση και λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις. ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Σύσταση και λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. B. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ που εξαιρούνται από λήψη Άδειας Παραγωγής (πλην Φ/Β Σταθμών Ειδικού Προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Γ/Φ28/10/2258/01.06.2001 (Α. 016) άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03303 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Πειραιώς 132 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax:210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/9.8.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: Αντικείμενο Ορισμοί Ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος Διαύγεια» Υποχρεώσεις παροχών επιχορηγήσεων Όροι και προϋποθέσεις ανάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα