ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/ Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: Fax: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Θέμα: «Γιαδικαζίερ εγκαηάζηαζηρ, και ελέγσος ολοκληπωμένων ζςζηημάηων παπακολούθηζηρ ειζποών-εκποών ζηα ππαηήπια ςγπών καςζίμων. Απαιηήζειρ ζςμμόπθωζηρ, καηαγπαθήρ, λειηοςπγίαρ και διαζθάλιζηρ ηων μεηπήζεων και ηλεκηπονικήρ αποζηολήρ δεδομένων.» ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σνλ Ν. 1558/85 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 63/05 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α' 98 ). 2. Σνλ Ν. 3784/2009 «Αλαζεψξεζε ηνπ Ν. 703/77 πεξί αληαγσληζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 31 παξ. 7 απηνχ, (ΦΔΚ Α' 137) 3. Σν Π.Γ. 118/2006, πεξί «φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θαπζίκσλ θαη πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ» (ΦΔΚ Α' 46) 4. Απφθαζε αξ. νηθ /1268 (ΦΔΚ 705Β'/ ) ηνπ Τπνπξγνχ κεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ πνπ έηπραλ άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή άδεηαο ίδξπζεο πξν ηεο ηζρχνο ηνπ π.δ. 118/2006 ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ.» 5. Σν Π.Γ. 397/88 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ Α' 185). 6. Σν Π.Γ. 293/1999 (ΦΔΚ Α' 263) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 7. ην Π.Γ. 185/09 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ

2 Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο» (ΦΔΚ Α' 213) 8. ην Π.Γ. 187/09 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α' 214) 9. Σν Π.Γ. 189/09 (ΦΔΚ Α' 221 ) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». 10. ηελ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε αξηζκφ 2876/09 «Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β' 2234) 11. ηελ Απφθαζε 46498/ΓΙΟΔ 1913/ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πεξί θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ηνπ Νηίλνπ Ρφβιηα. 12. Σελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ ειέγρσλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ ζηνλ έιεγρν ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ., 13. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ πξάμε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Αποφασίζουμε: Άπθπο 1 Πεπιγπαθή - Γενικέρ Απαιηήζειρ 1. Ωο νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ - εθξνψλ, λνείηαη ζχζηεκα ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ : α) κεραληζκφ (ππνζχζηεκα) κέηξεζεο ζηάζκεο θαη ζεξκνθξαζίαο δεμακελήο θαη παξεπφκελα κέξε απηνχ, β) ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο εθξνψλ απφ ηηο αληιίεο θαπζίκσλ, γ) θεληξηθή κνλάδα (θνλζφια) ειέγρνπ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, θαη δ) ππνζχζηεκα θεληξηθήο ελεκέξσζεο δεκφζησλ αξρψλ. 2. Κάζε ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ - εθξνψλ πνπ εγθαζίζηαηαη ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ πξέπεη - Να κεηξάεη αδηάιεηπηα ηε ζηάζκε ηνπ θαπζίκνπ εληφο εθάζηεο δεμακελήο θαη λα κεηαηξέπεη απηήλ ζε αληίζηνηρν πεξηερφκελν φγθν θαπζίκνπ. - Να παξαθνινπζεί, θαηαγξάθεη θαη ζπγθξίλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εμεξρφκελσλ απφ ηηο αληιίεο θαπζίκσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο εμεξρφκελεο πνζφηεηεο θαπζίκσλ απφ ηηο δεμακελέο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξαηεξίνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. - Να έρεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο δηαξξνψλ θαπζίκσλ ή λα ζπκπιεξψλεη, πξνζαξκφδεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη κε ήδε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο δηαξξνψλ θαπζίκσλ ψζηε λα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. - Να παξέρεη έγθαηξε θαη θαηάιιειε εηδνπνίεζε έλαληη δηαξξνψλ, αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο, αζηνρίαο πιηθνχ ή ιαλζαζκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Να ζπιιέγεη, θαηαγξάθεη, επεμεξγάδεηαη θαη δηαζθαιίδεη ειεθηξνληθά φια ηα

3 δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο απφ ηηο δεμακελέο ησλ θαπζίκσλ θαζψο θαη λα απνζηέιιεη απηά ειεθηξνληθά ζε θεληξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Να ζπλδέεηαη κε θαηάιιειν ηχπν εγθεθξηκέλνπ θνξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ κεραληζκνχ ηνπ λ. 1809/88 (Α' 222) φπσο απηφο ηζρχεη, γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο. Να πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα απφθαζε. Άπθπο 2 ςμμόπθωζη με εςπωπαϊκά και διεθνή ππόηςπα 1. Κάζε ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ - εθξνψλ (αηζζεηήξεο, ηξνθνδνηηθά, θάξηεο επηθνηλσλίαο θ.ιπ.) θέξεη ζήκαλζε CE, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 94/9/EC θαη κε θάζε ζρεηηθή θνηλνηηθή νδεγία ή θαλνληζκφ (φπσο, ελδεηθηηθά νη νδεγίεο: 2004/108/EC (EMC), 2006/ 95/ EC θαη ζήκαλζε ερ ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο EC ATEX GUIDELINES, 3rd Edition - June 2009 (ή πξνεγνχκελεο) θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2. Ο κεραληζκφο κέηξεζεο ζηάζκεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ πζηάζεσλ OIML R 85-1&2, Edition 2008(E) θαη OIML R 85-3, Edition 2008 ηνχηνπ πηζηνπνηνπκέλνπ απφ Κνηλνπνηεκέλν Φνξέα ή Δζληθφ Μεηξνινγηθφ θνξέα ρψξαο ηεο Δ. Δ.. Άπθπο 3 Πποζδιοπιζμόρ όγκος καςζίμος δεξαμενήρ 1. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φγθνπ ηνπ θαπζίκνπ εληφο ηεο δεμακελήο, θαζψο θαη ησλ κεηαβνιψλ απηνχ (εηζεξρφκελεο - εμεξρφκελεο πνζφηεηεο) γίλεηαη απφ ην ππνζχζηεκα κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ θαπζίκνπ. 2. Ο κεραληζκφο κέηξεζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, κεηξά ηε ζηάζκε θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ, θαζψο επίζεο θαη ηε ζηάζκε λεξνχ εληφο ηεο δεμακελήο ηνπ πξαηεξίνπ. Ο κεραληζκφο απηφο είλαη ζε δηαξθή ζχλδεζε κε θαηάιιειν ειεγθηή ζπιινγήο θαη δπλεηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ. Ο κεραληζκφο απνηειείηαη απφ θαηάιιειν αηζζεηήξα κεηαιιηθήο ξάβδνπ (magnetostrictive ή άιιε αληίζηνηρε ηερλνινγηθή κέζνδν κέηξεζεο ζηάζκεο). Ο κεραληζκφο δηαζέηεη θαηάιιειε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα θαη αθξίβεηα κέηξεζεο, ψζηε λα παξέρεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 3. Δθνδηαζκφο: Ο κεραληζκφο (ππνζχζηεκα) κέηξεζεο ζηάζκεο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεί απηφκαηε αλαγλψξηζε ηεο εηζξνήο θαπζίκνπ ζηηο δεμακελέο θαηά ηνλ εθνδηαζκφ θαη λα θαηαγξάθεη απηήλ σο λέα παξαιαβή κεηά ηελ παξέιεπζε ηθαλνχ ρξφλνπ πξνο νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζηάζκεο. Ο ρξφλνο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζξνήο θαπζίκνπ κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εξεκίαο ηεο ζηάζκεο θαιείηαη «ρξφλνο εξεκίαο» θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.

4 Άπθπο 4 Παπακολούθηζη εκποών ανηλιών 1. Η παξαθνινχζεζε ησλ εμεξρφκελσλ πξνο πψιεζε πνζνηήησλ, κέζσ ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο έλδεημεο ησλ αληιηψλ θαπζίκσλ, γίλεηαη απφ θαηάιιειν κεραληζκφ (ππνζχζηεκα) παξαθνινχζεζεο εθξνψλ αληιηψλ. Σν ππνζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ειεγθηέο επηθνηλσλίαο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ απφ ηηο δηαηάμεηο έλδεημεο (κεδεληδφκελν θαη ζπγθεληξσηηθφ αζξνηζηή) ησλ αληιηψλ θαη κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ θαηάιιειεο δηαζχλδεζεο (ελζχξκαηεο ή αζχξκαηεο) ζε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ. 2. Σν ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο εθξνψλ αληιηψλ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη αδηάιεηπηα ηηο θηλήζεηο ησλ αθξνζσιελίσλ θαη θαηαγξάθεη ηηο εθξνέο αλά αληιία, είδνο θαπζίκνπ θ.ιπ., ιακβαλνκέλνπ ππ' φςε ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ ζθάικαηνο ησλ αληιηψλ +/- 0,5%. Άπθπο 5 Βαθμονόμηζη, μέγιζηα αποδεκηά ζθάλμαηα καλήρ λειηοςπγίαρ και πιζηοποιηηικά διακπίβωζηρ 1. Πξηλ απφ ηελ ηειηθή βαζκνλφκεζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, γίλεηαη αξρηθή νγθνκέηξεζε ησλ δεμακελψλ θαπζίκσλ. Η ελ ιφγσ νγθνκέηξεζε γίλεηαη κε ρξήζε δηαθξηβσκέλσλ νγθνκεηξηθψλ πξνηχπσλ (νγθνκεηξηθνχ δνρείνπ ή πξνηχπνπ κεηξεηή ξνήο), ή κε νπνηαδήπνηε άιιε δφθηκε κέζνδν. Η νγθνκέηξεζε απνηππψλεηαη ζε βήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ εθαηφ ιίηξσλ (100 I). ρεηηθέο ηερληθέο νδεγίεο παξέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηε Γηεζλή χζηαζε OIML R 71:2008 θαη ηα αλαθεξφκελα ζε απηή πξφηππα ISO. 2. Οη ελδηάκεζεο δηνξζψζεηο θαζψο θαη ε ηειηθή βαζκνλφκεζε - νγθνκέηξεζε ηεο δεμακελήο, κπνξνχλ λα γίλνληαη είηε κε δνθηκέο επαιήζεπζεο κέζσ πξνζζήθεο ή αθαίξεζεο πξνηχπσλ φγθσλ θαπζίκνπ (κε νγθνκεηξηθά πξφηππα ή πξφηππν κεηξεηή ξνήο), ή κε νπνηαδήπνηε άιιε δφθηκε κέζνδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε κεηά ηελ ηειηθή ξχζκηζε λα απεηθνλίδνληαη αμηφπηζηα νη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ εληφο ησλ δεμακελψλ. 3. ε πεξίπησζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κφληκα δηαζπλδεφκελσλ δεμακελψλ, απηέο ζεσξνχληαη σο κία δεμακελή. 4. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηηο θαηαγξαθφκελεο πσιήζεηο θαπζίκσλ κέζσ αληιηψλ, κε ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ην ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ δεμακελψλ. Δθφζνλ απφ ηελ ζχγθξηζε εκθαλίδνληαη δηαθνξέο, απηέο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην +/-0,5% ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ηκήκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζθάικα ησλ κεηξεηψλ ησλ αληιηψλ. Σπρφλ επηπιένλ δηαθνξέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα αηηηνινγνχληαη βάζεη δεδνκέλσλ παξερφκελσλ απφ ην ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ηελ πεγή πξνέιεπζεο. Οη δηαθνξέο απηέο, ζα ππνινγίδνληαη ζηνπο 15 C 5. Πξνο ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ δηαθνξψλ ηνπ

5 θαπζίκνπ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ (δεμακελέο, αληιίεο), νη ηηκέο κέηξεζεο ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα αλάγνληαη θαη ζε ζεξκνθξαζία 15 C. Ο ηξφπνο αλαγσγήο ηνπ φγθνπ ζηνπο 15 C, πξέπεη λα είλαη εληαίνο θαη λα γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο πηλάθσλ αλαγσγήο ηαπηφζεκσλ κε απηνχο ησλ δηπιηζηεξίσλ (API/ASTM 54B). Δθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην ζχζηεκα, σο κέζε ππθλφηεηα θάζε πξντφληνο ιακβάλνληαη νη ηηκέο ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα : Πξντφλ Ππθλφηεηα (kg/m3) Πεηξέιαην θίλεζεο 836,0 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 850,0 Βελδίλε 95RON 744,0 Βελδίλε 100RON 755,0 Βελδίλε L.R.P. 742,0 Άπθπο 6 Μέηπα πποζηαζίαρ - ζθπάγιζηρ καηά ενδεσόμενηρ πποζπάθειαρ παπαποίηζηρ ηος ζςζηήμαηορ 1. Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηαζηάηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξίδεη θαη ηεθκεξηψλεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν ή ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη δπλαηφ λα πξνβιέπνληαη ζεκεία ζθξάγηζεο ζε θξίζηκα κέξε, γηα ηελ απνθπγή θαηαδνιίεπζεο ή/θαη αιινίσζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. ηα ζεκεία απηά πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ην ζεκείν ζηήξημεο ηεο κεηξεηηθήο ξάβδνπ επί ηεο δεμακελήο, ην πεξίβιεκα ή/θαη ε ζχξα επηθνηλσλίαο ησλ ειεγθηψλ (εθφζνλ ππάξρεη), ή ηα ζεκεία εηζφδνπ/εμφδνπ ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζηηο θάξηεο δηεπαθήο (interfaces), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεγθηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζε Η/Τ. 2. Οη παξαπάλσ ζθξαγίζεηο, ζα γίλνληαη κε ζθξαγίδεο ηεο εηαηξίαο εγθαηάζηαζεο, ν ηχπνο ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη πξνεγνπκέλσο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 3. ε πεξίπησζε χπαξμεο αλεμάξηεηνπ ειεγθηή (controller), πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, κπνξνχλ λα ζθξαγίδνληαη εληφο ηνπ θπηίνπ ηνπ ειεγθηή, ην πιηθφ (hardware) ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ επεμεξγάδεηαη θαη παξάγεη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο. 4. ε πεξίπησζε πνπ ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο επξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε θνηλφ Η/Τ, ηφηε ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ (ID ινγηζκηθνχ, αξηζκφο έθδνζεο, checksum, CRC16 ή CRC32 ή νηηδήπνηε άιιν) θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (δεδνκέλα νγθνκέηξεζεο ηεο δεμακελήο, δεδνκέλα αλαγσγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο, δεδνκέλα ππθλφηεηαο ησλ εηδψλ ησλ θαπζίκσλ, θιπ.) 5. Σα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ αλαγσγήο ζηνπο 150C θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ αλαγσγήο, είλαη θιεηδσκέλα θαη κε πξνζβάζηκα ζηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 6. Κάζε επέκβαζε ζην ζχζηεκα γηα κεηαβνιή παξακέηξσλ, δεδνκέλσλ, αιγνξίζκσλ ππνινγηζκνχ ή νηηδήπνηε άιιν επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, δηελεξγείηαη κφλνλ απφ ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο ή/θαη εγθαηάζηαζεο

6 ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΟΙΑΝ. Κάζε επέκβαζε απαηηεί ηνπιάρηζηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, αξηζκείηαη δηαδνρηθά απφ έλα κε κεδεληδφκελν κεηξεηή (non resetable counter) θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ρεηξηζηή, ε εκεξνκελία, ε ψξα θαζψο θαη φιεο νη πξαγκαηνπνηεζείζεο κεηαβνιέο, θαηαγξάθνληαη ζε κία κε εμαιείςηκε κλήκε, ε νπνία δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. Ο κε κεδεληδφκελνο κεηξεηήο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο κε εμαιείςηκεο κλήκεο, ζα είλαη δπλαηφλ λα εκθαλίδνληαη κε απιφ ρεηξηζκφ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ δηάηαμε έλδεημεο απηνχ, ψζηε λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ ηηο Αξρέο. Άπθπο 7 Κενηπική ςπολογιζηική μονάδα διασείπιζηρ (κονζόλα) 1. Η Κεληξηθή Τπνινγηζηηθή Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζπγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη φια ηα δεδνκέλα εηζξνψλ, εθξνψλ θαη απνζεκάησλ θαη παξέρεη θαηάιιειε δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε. Απνηειείηαη απφ θαηάιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, εγθαηεζηεκέλν είηε ζε επί ηνχηνπ δηαηηζέκελε απηφλνκε κνλάδα ή ζε ζπλήζε Η/Τ. 2. Η θεληξηθή ππνινγηζηηθή κνλάδα δηαρείξηζεο παξέρεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: α) Τπνινγίδεη ηνλ φγθν θαπζίκνπ θαη ηνπ λεξνχ μερσξηζηά εληφο ηεο δεμακελήο απφ ηα δεδνκέλα ζηάζκεο ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία. β) Αλάγεη ηνλ φγθν θαπζίκνπ ζε ζεξκνθξαζία 150C κε βάζε ηνπο πίλαθεο API/ASTM 54B. γ) Παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο εθξνέο θαπζίκνπ, ζε κεκνλσκέλε θαη αζξνηζηηθή βάζε, αλά αθξνζσιήλην θαη είδνο θαπζίκνπ ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία, θαζψο θαη ζε ζεξκνθξαζία 150C, δηαηεξψληαο ηα ζηνηρεία απηά ζε κλήκε, θαηά ηξφπν κε πξνζπειάζηκν θαη κε αιινηψζηκν απφ ηνλ ρξήζηε. δ) Τπνινγίδεη κεηά ην πέξαο θάζε πξαγκαηνπνηνχκελεο εθξνήο απφ ην ζχλνιν ησλ αθξνζσιελίσλ θάζε δεμακελήο (ζε «ρξφλν εξεκίαο») ην ηξέρνλ ηζνδχγην θαπζίκνπ αλά δεμακελή θαη παξνπζηάδεη/θαηαγξάθεη ηπρφλ απνθιίζεηο ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία θαζψο θαη ζε ζεξκνθξαζία 150C. ε) Παξαθνινπζεί θαη πξνιακβάλεη κε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηπρνχζεο δηαξξνέο, αζηνρία πιηθνχ, αλζξψπηλα ζθάικαηα ή/θαη ιαλζαζκέλν πξνγξακκαηηζκφ. Ωο δηαξξνή, ζεσξείηαη απψιεηα >0,75 l/h ζε ζηαηηθή θαηάζηαζε, φπσο νξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2006. ζη) Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θαηάζηαζε «ιηηξνκέηξεζεο» γηα θάζε αληιία μερσξηζηά θαη γηα κηθξέο πνζφηεηεο θαπζίκνπ αλά εθξνή θαη αλά αληιία (10 ή 20 l). ηελ θαηάζηαζε απηή εθδίδεηαη δειηίν ιηηξνκέηξεζεο, ην νπνίν ζεκαίλεηαη απφ ηνλ θνξνινγηθφ κεραληζκφ. Γηα ην ηζνδχγην ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πνζφηεηεο απηέο πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζηελ δεμακελή. δ) Δθδίδεη ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο (έλαξμεο εξγαζηψλ, θιείζηκν βάξδηαο, θιείζηκν εκέξαο, ηζνδχγην απνζεκάησλ θ.ιπ.). ηηο αλαθνξέο απηέο, εκθαλίδνληαη νπσζδήπνηε

7 νη ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ πσιεζεηζψλ πνζνηήησλ θαη αληίζηνηρσλ κεηψζεσλ πνζνηήησλ ζηηο δεμακελέο, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη ζε πνζνζηηαία βάζε. Οη ελ ιφγσ δηαθνξέο εκθαλίδνληαη θαη ζε ζεξκνθξαζία αλαγσγήο 15 C. Οη εκεξήζηεο αλαθνξέο (θιείζηκν εκέξαο) ζεκαίλνληαη ειεθηξνληθά θαη θξαηνχληαη ζε αξρείν, κε επζχλε ηνπ πξαηεξηνχρνπ. ε) Γηαζέηεη δπλαηφηεηα παξνρήο νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ (alarms) γηα φιεο ηηο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο (φπσο χπαξμε λεξνχ πέξαλ κίαο νξηζκέλεο ζηάζκεο εληφο ηεο δεμακελήο, κε εμνπζηνδνηεκέλε δηαθίλεζε, θινπή θαπζίκνπ απφ δεμακελή κέζσ εμσηεξηθήο αληιίαο, δηαξξνή ζην ππέδαθνο, ππέξβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξνχζα νξίσλ ζθαικάησλ θ.ιπ.) Σα αλσηέξσ ζπκβάληα θαηαγξάθνληαη ζε αξρείν αλαθνξάο (log file) ην νπνίν θαηαρσξείηαη ζε αλεμίηειε κλήκε. ζ) ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζην ζχζηεκα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο φισλ ησλ ηξερφλησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αλάθιεζήο ηνπο κεηά ηελ επαλαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο, γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα ζπλππνινγίζεη ηπρνχζεο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο. Δπηπιένλ ην ζχζηεκα επηηξέπεη λα θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ εηζξνέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο. Άπθπο 8 Γιαδικαζίερ εγκαηάζηαζηρ 1. Δηαηξείεο Δγθαηάζηαζεο Κάζε εηαηξία εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ νθείιεη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία ηεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΟΙΑΝ, πξηλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Κάζε εηαηξία εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη φηη δχλαηαη λα παξέρεη αληαιιαθηηθά θαη ππεξεζίεο άκεζεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο. 2. Γήισζε Δγθαηάζηαζεο Μεηά ηελ ηειηθή εγθαηάζηαζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο θάζε ζπζηήκαηνο, ε εηαηξία εγθαηάζηαζεο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε-γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΟΙΑΝ αλαθνξηθά κε ηελ νξζή θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. πλεκκέλα ππνβάιινληαη ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο απφ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο, πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. Ήδε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα είλαη απνδεθηά εθφζνλ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, ππνθείκελα νκνίσο ζηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ππεχζπλεο δήισζεο θαη ζπγθεληξσηηθψλ αλαθνξψλ. Άπθπο 9

8 Βλάβερ ηος ζςζηήμαηορ 1. Κάζε δπζιεηηνπξγία - βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα απφθιηζε απφ ηα φξηα ζθάικαηνο ή ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, απνθαζίζηαηαη απφ ηελ εηαηξεία εγθαηάζηαζεο εληφο επζέηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, δηάξθεηαο απφ 1 έσο 5 εκεξψλ. 2. Οη πξαηεξηνχρνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο δηαρξνληθήο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο νη πξαηεξηνχρνη, πξέπεη λα θαινχλ άκεζα ηελ εηαηξία εγθαηάζηαζεο γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Η θιήζε ηεο εηαηξίαο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ πξαηεξηνχρν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ. 3. Σα δεδνκέλα ηερληθψλ επεκβάζεσλ θαη ξπζκίζεσλ παξακέηξσλ, δεδνκέλσλ, αιγνξίζκσλ θ.ιπ. θαζψο θαη δεδνκέλα θάζε πεξίπησζεο βιάβεο θαη ηεο απνθαηάζηαζήο ηεο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΟΙΑΝ απφ ηελ εηαηξεία πνπ απνθαηέζηεζε ηε βιάβε. Άπθπο 10 Ηλεκηπονική ςποβολή δεδομένων Σν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ κεηξά θαη θαηαγξάθεη, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηαθάλεηα θαη ηνλ έιεγρν ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, φπσο ελδεηθηηθά: α) Σηο θηλήζεηο πσιήζεσλ θαπζίκνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (on-line). β) Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ/νγθνκέηξεζεο φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα (θνλζφια), ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. γ) Σα δεδνκέλα απφ ηνπο ζπλνιηθνχο κεηξεηέο (totalizers) ησλ αληιηψλ ή/θαη ηνπ ειεγθηή φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα (θνλζφια) ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. δ) Σα ζπκβάληα αλεθνδηαζκνχ ηνπ πξαηεξίνπ φπσο απηά εληνπίδνληαη απφ ην ζχζηεκα. ε) Σα ζπκβάληα βιαβψλ φπσο απηά εληνπίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα (θνλζφια). ζη) Σα ζπκβάληα αιιαγήο ηηκψλ φπσο απηά απνζηέιινληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα (θνλζφια). Άπθπο 11 Έλεγσοι - κςπώζειρ 1. Σα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ, ην νπνίν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 2. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή απφθιηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα απφθαζε, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, απφ έσο

9 επξψ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απφθιηζεο ή βιάβεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΟΙΑΝ. Σν πξφζηηκν απηφ εηζπξάηηεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΔΓΔ. 3. ε πεξίπησζε πνπ ν εγθαηαζηάηεο δελ κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο επξψ ζηελ εηαηξεία εγθαηάζηαζεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΟΙΑΝ, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΔΓΔ. Γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν 500 επξψ, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΔΓΔ. 4. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε απφθιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα νθείιεηαη ζε εμσηεξηθή επέκβαζε ή παξέκβαζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πνζνχ έσο επξψ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΟΙΑΝ, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΔΓΔ. Σν σο άλσ πξφζηηκν επηκεξίδεηαη ζηνλ πξαηεξηνχρν θαη ζηελ εηαηξία εγθαηάζηαζεο θαηά ην κέξνο ηεο επζχλεο εθάζηνπ. 5. Η εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ άξρεηαη απφ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία πιήξνπο ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλεθξνψλ θαη ησλ θαζ' χιελ αξκφδησλ αξρψλ (θνξνινγηθψλ, ειεγθηηθψλ θ.ιπ.), φπσο ζα νξηζηεί κε κεηαγελέζηεξε ππνπξγηθή απφθαζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 31 παξ. 7 ηνπ Ν. 3784/2009. Άπθπο 12 Έναπξη ιζσύορ Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, πιελ αλ άιισο νξίδεηαη ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο. H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα