1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ"

Transcript

1 ΑΣΣΦΑΛΙ ΙΣΣΤΤΗΡΡΙ ΙΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΛΑΙ ΙΟ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΑΣΣΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΕΕΥΥΘΥΥΝΗΣΣ ΛΟΓΓΙ ΙΣΣΤΤΩΝ ΕΕΛΕΕΥΥΘΕΕΡΡΟΙ Ι ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΕΕΣΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Σύμφωνα με τους όρους, τα Όρια Ευθύνης, τις εξαιρέσεις και άλλες προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν συμβόλαιο και τον Πίνακα Ασφάλισης, και υπό την προϋπόθεση της καταβολής του ασφαλίστρου από τον Ασφαλισμένο, η International Life Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής καλούμενη Ασφαλιστής) συμφωνεί να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο χωρίς υπέρβαση του Συνολικού Ορίου Ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης αφαιρουμένης της Απαλλαγής: (α) για κάθε ποσό για το οποίο ο Ασφαλισμένος ενδέχεται να καταστεί τελεσιδίκως ή με εξωδικαστικό συμβιβασμό το οποίον αποδέχεται ρητά ο Ασφαλιστής, νομικά υπόχρεος καταβολής αποζημίωσης, και το οποίο προκύπτει από Απαιτήσεις Τρίτων πραγματικές ή επικαλούμενες που εγείρονται εγγράφως για πρώτη φορά εναντίον του Ασφαλισμένου εντός της Περιόδου Ασφάλισης ή της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας για αθέτηση επαγγελματικού καθήκοντος, κατά την τακτική εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του υπό την ιδιότητα του Λογιστή, συνεπεία πράξης, παράλειψης, σφάλματος, που αποδεδειγμένα διεπράχθησαν ή έλαβαν χώρα μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης και εντός της Ελληνικής Επικράτειας. (β) για τα Έξοδα Υπεράσπισης του Ασφαλισμένου ακόμη και αν κάποιος ή όλοι οι ισχυρισμοί σχετικά με τις Απαιτήσεις Τρίτων είναι αβάσιμοι, αναληθείς ή απατηλοί υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Ασφαλιστή. Τα Έξοδα Υπεράσπισης συμπεριλαμβάνονται στο Συνολικό Όριο Ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και σε καμιά περίπτωση δεν το αυξάνουν. 2) ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ α. Δυσφήμιση ή Συκοφαντική Δυσφήμιση Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για κάθε ποσό αφαιρουμένης της Απαλλαγής για το οποίο ο Ασφαλισμένος ενδέχεται να καταστεί τελεσιδίκως ή με εξωδικαστικό συμβιβασμό το οποίον αποδέχεται ρητά ο Ασφαλιστής νομικά υπόχρεος καταβολής αποζημίωσης, και το οποίο προκύπτει από Απαιτήσεις Τρίτων που εγείρονται εγγράφως για πρώτη φορά εναντίον του Ασφαλισμένου εντός της Περιόδου Ασφάλισης ή της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας για δυσφήμιση ή συκοφαντική δυσφήμιση που προξένησε ή φέρεται ότι προξένησε ο Ασφαλισμένος σε Τρίτους κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων υπό την ιδιότητα του Λογιστή μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης και εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για την παρούσα Επέκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης ορίζεται ότι συνυπολογίζεται μέχρι τα ανώτατα Όρια Ευθύνης που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης χωρίς όμως να τα προσαυξάνουν. β. Απώλεια Εγγράφων Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο αφαιρουμένης της Απαλλαγής για το ποσό για το οποίο ο Ασφαλισμένος ενδέχεται να καταστεί τελεσιδίκως ή με εξωδικαστικό συμβιβασμό το οποίον αποδέχεται ρητά ο Ασφαλιστής νομικά υπεύθυνος καταβολής και το οποίο προκύπτει από Απαιτήσεις Τρίτων που εγείρονται εναντίον του Ασφαλισμένου εντός της Περιόδου Ασφάλισης ή της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας σχετικά με την καταστροφή, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια εγγράφων οποιασδήποτε μορφής (πρωτότυπα, αντίγραφα, ηλεκτρονικά, κτλ.) εξαιρουμένων χρημάτων, αξιογράφων και λοιπών διαπραγματεύσιμων εγγράφων τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο, επιμέλεια και φύλαξη του Ασφαλισμένου που συνέβη ή φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου υπό την ιδιότητα του Λογιστή μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης και εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Επίσης, ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασμό του Ασφαλισμένου τα έξοδα (κόστος υλικών, υπερωριακής εργασίας κλπ.) που βαρύνουν τον Ασφαλισμένο για την αντικατάσταση ή αποκατάσταση τέτοιων εγγράφων κατόπιν έγκρισης τους από τον Ασφαλιστή και εφόσον τα έξοδα αυτά μπορούν να αποδειχθούν με τιμολόγια και συναφείς λογαριασμούς. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για την παρούσα Επέκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης ορίζεται μέχρι το Επιμέρους Όριο Ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και δεν προσαυξάνει το Συνολικό Όριο Ευθύνης. γ. Κληρονόμοι και Νόμιμοι Εκπρόσωποι Σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας ή πτώχευσης του Ασφαλισμένου, ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει την αποζημίωση που θα όφειλε στον Ασφαλισμένο στους νόμιμους κληρονόμους ή στο δικαστικό συμπαραστάτη ή στον σύνδικο πτωχεύσεως του Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου υπό την προϋπόθεση ότι οι κληρονόμοι ή ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο σύνδικος πτωχεύσεως τηρούν, εκπληρώνουν και υπόκεινται στους όρους και εξαιρέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου στο μέτρο που εφαρμόζονται. 1

2 3) ΟΡΙΣΜΟΙ Απαίτηση ορίζεται κάθε αίτημα Τρίτου για αποζημίωση που παραλαμβάνεται από τον Ασφαλισμένο εντός της Περιόδου Ασφάλισης ή της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης αγωγής ή της έναρξης διαδικασιών διαιτησίας κατά του Ασφαλισμένου με γενεσιουργό λόγο εντός της Περιόδου Ασφάλισης Απαλλαγή ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και βαρύνει τον Ασφαλισμένο για κάθε Απαίτηση συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων Υπεράσπισης και των Επεκτάσεων Ασφαλιστικής Κάλυψης. Ασφαλισμένος ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται ως Λήπτης της Ασφάλισης στον Πίνακα Ασφάλισης καθώς και οι Υπάλληλοι του υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας μαζί του και μόνο όμως όσον αφορά υποθέσεις που χειρίζονται για λογαριασμό και με τις οδηγίες του Λήπτη της Ασφάλισης. Ασφαλιστής ορίζεται η Ασφαλιστική Εταιρία INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, στο Μαρούσι Αττικής (Τηλ , Fax ) Εκτεταμένη Περίοδος Αναγγελίας ορίζεται η χρονική περίοδος πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους της ασφαλιστικής περιόδου όπου γεννήθηκε η ασφαλιστική περίπτωση εντός της οποίας ο Ασφαλιστής οφείλει να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για κάθε ποσό για Απαιτήσεις και Έξοδα Υπεράσπισης υπό την προϋπόθεση ότι η Απαίτηση αφορά σε παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος που συνέβη ή φέρεται να συνέβη μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης και πριν τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης. Η Εκτεταμένη Περίοδος Αναγγελίας δεν θα ισχύει εάν το παρόν Ασφαλιστήριο ή οι ασφαλιστικές καλύψεις έχουν αντικατασταθεί ή / και εάν ο Ασφαλιστής έχει καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση λόγω μη πληρωμής του Ασφαλίστρου ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης των όρων του Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλισμένο. Έξοδα Υπεράσπισης ορίζονται οι αμοιβές του δικηγόρου που διορίζει ο Ασφαλισμένος καθώς και κάθε άλλη αμοιβή, κόστος και έξοδο για την άμυνα, απόκρουση ή / και τον συμβιβασμό Απαίτησης που αποτελεί αντικείμενο της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχεται υπό την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση λήψης από τον Ασφαλισμένο της προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης του Ασφαλιστή. Στα Έξοδα Υπεράσπισης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες του Ασφαλισμένου που σχετίζονται με την προσεπίκληση αναγωγή του Ασφαλισμένου κατά του Ασφαλιστή. Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος ορίζεται η ημερομηνία που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Λήπτης της Ασφάλισης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται ως τέτοιο στον Πίνακα Ασφάλισης και είναι ο συμβαλλόμενος με τον Ασφαλιστή για την κατάρτιση της ασφαλιστικής συμβάσεως. Όριο Ευθύνης ανά Απαίτηση ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και μέχρι του οποίου ευθύνεται ο Ασφαλιστής για κάθε επιμέρους Απαίτηση συμπεριλαμβανομένων και των Εξόδων Υπεράσπισης. Περίοδος Ασφάλισης ορίζεται το ημερολογιακό χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και για το οποίο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη. Συνολικό Όριο Ευθύνης ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και μέχρι του οποίου ευθύνεται ο Ασφαλιστής αθροιστικά για το σύνολο των Απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των Εξόδων Υπεράσπισης, που εγείρονται για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισμένου εντός της Περιόδου Ασφάλισης ή της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας. Τρίτος ορίζεται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκτός από (α) οποιοδήποτε Ασφαλισμένο (β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο Ασφαλισμένος συμμετέχει ως συνεργάτης ή στο οποίο έχει οικονομικό συμφέρον 4) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση δεν καλύπτονται Απαιτήσεις που προκύπτουν, βασίζονται, αποδίδονται ή οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο σε: Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές καθώς και αποθετικές ζημίες συνεπεία αυτών Ανέντιμες, δόλιες, κακόβουλες, με πρόθεση ή / και εγκληματικές ενέργειες και συμπεριφορές οποιουδήποτε Ασφαλισμένου Πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες (με ή χωρίς κήρυξη πολέμου), εμφύλιο πόλεμο, τρομοκρατία, εξέγερση, επανάσταση, στάση ή στρατιωτική επέμβαση ή σφετερισμό εξουσίας Κήρυξη σε πτώχευση ή θέση σε εκκαθάριση ή ανάκληση της επαγγελματικής άδειας του Ασφαλισμένου Πρόστιμα, ποινές, σωφρονιστικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις που επιβάλλονται στον Ασφαλισμένο Συμβατικές ή άλλες ειδικές συμφωνίες που υπερβαίνουν την νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου Πράξεις αμέλειας, λάθη και παραλείψεις σε σχέση με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που ξεπερνούν το αντικείμενο του λογιστικού επαγγέλματος υπό την εγχώρια νομοθεσία, δεοντολογία και κανονισμούς Αξιώσεις που συνδέονται με ποινικές ευθύνες και ποινικές διαδικασίες Αξιώσεις που αφορούν αντικείμενο άλλων ασφαλιστικών καλύψεων (π.χ. γενική αστική ευθύνη, εργοδοτική ευθύνη κλπ.) καθώς και Αξιώσεις που δεν σχετίζονται με την Επαγγελματική Ευθύνη (π.χ. εργατικές διαφορές) 2

3 Αξιώσεις που εγείρονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (α) τα οποία δεν θεωρούνται Τρίτοι για το σκοπό της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης (β) τα οποία ανήκουν, ή ελέγχονται ή διαχειρίζονται άμεσα ή έμμεσα από τον Ασφαλισμένο (γ) στα οποία ανήκει, ή από τα οποία ελέγχεται ο Ασφαλισμένος (δ) στα οποία ο Ασφαλισμένος είναι εταίρος, Υπάλληλος ή σύμβουλος Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, συμβουλών ή / και εγγυήσεων απόδοσης επενδύσεων Παροχή υπηρεσιών προς διεθνείς οργανισμούς και χρηματοοικονομικά ιδρύματα Παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με συγχωνεύσεις ή / και εξαγορές Παραβίαση πατεντών, ευρεσιτεχνιών, δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων Εκκρεμείς Απαιτήσεις ή γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Απαιτήσεις που ήταν στη γνώση του Ασφαλισμένου πριν από την έναρξη της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης Αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του Ασφαλισμένου στην εκτέλεση ή τη διατήρηση ασφαλιστικής κάλυψης 5) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχεται με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση τόσο κατά την έναρξη της ασφάλισης όσο και για όλη τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης είναι: 1. ο Λήπτης της Ασφάλισης να είναι ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής 2. ο Λήπτης της Ασφάλισης να έχει τουλάχιστον ένα έτος επαγγελματική προϋπηρεσία 3. ο Λήπτης της Ασφάλισης να διαθέτει νόμιμη άδεια άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος 4. οι υπάλληλοι του Λήπτη της Ασφάλισης να μην υπερβαίνουν τα τρία άτομα 5. οι ετήσιες αμοιβές του Λήπτη της Ασφάλισης να μην υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 1. Το παρόν ασφαλιστήριο και ο πίνακας ασφάλισης αποτελούν ενιαίο συμβόλαιο. Κάθε λέξη ή έκφραση στον ενικό θα εννοούν και τον πληθυντικό και το αντίθετο. Οι λέξεις με έντονα γράμματα έχουν ιδιαίτερη έννοια και ορίζονται ρητά στην παράγραφο 3 - ΟΡΙΣΜΟΙ. Λέξεις ή εκφράσεις οι οποίες δεν ορίζονται στην παράγραφο 3, έχουν την έννοια που είθισται να τους αποδίδεται. 2. Το Ασφαλιστήριο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει µε την παρέλευση της Περιόδου Ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόµατα, αλλά απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του Ασφαλιστή μαζί µε την καταβολή του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης. 3. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για κάθε Απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων και των Εξόδων Υπεράσπισης, δεν θα υπερβαίνει το ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ασφάλισης ως Όριο Ευθύνης Ανά Απαίτηση. Ο Ασφαλιστής ευθύνεται μόνο για το μέρος κάθε Απαίτησης που υπερβαίνει το ποσό Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Για τους σκοπούς αυτού του ασφαλιστηρίου, όπου μια σειρά από ή/ και περισσότερες, πραγματικές ή κατ ισχυρισμό αμελείς πράξεις, σφάλματα ή παραλείψεις απορρέουν ή είναι αποτέλεσμα μιας πηγής ή μιας αρχικής αιτίας, ή αποδίδονται ευθέως ή εμμέσως σε μια πηγή ή αρχική αιτία, αυτού του είδους η σειρά από ή/ και περισσότερες, πραγματικές ή κατ ισχυρισμό, αμελείς πράξεις σφάλματα ή παραλείψεις, θα θεωρηθεί ότι είναι ένα περιστατικό, και όλες οι ασφαλιστικές αξιώσεις που συνδέονται με μια τέτοια σειρά από ή/ και περισσότερες, πραγματικές ή κατ ισχυρισμό, αμελείς πράξεις, σφάλματα ή παραλείψεις θα θεωρούνται ως μία Απαίτηση και η Απαλλαγή που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης θα εφαρμόζεται μια φορά. Όλες οι ασφαλιστικές αξιώσεις αποζημίωσης εξαιτίας ζημιών που απορρέουν από ένα περιστατικό, θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει στο χρονικό σημείο που η πρώτη από αυτές τις ασφαλιστικές αξιώσεις εγείρεται κατά του Ασφαλισμένου. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για το σύνολο των Απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των Εξόδων Υπεράσπισης, σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το Συνολικό Όριο Ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Σε περίπτωση έγερσης Απαίτησης και έγγραφης γνωστοποίησης αυτής στον Ασφαλιστή εντός της Περιόδου Ασφάλισης εφαρμόζονται τα Όρια Ευθύνης που ισχύουν για αυτή την Περίοδο Ασφάλισης και αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης ανεξάρτητα από το συνολικό ύψος της εν λόγω Απαίτησης (ή Απαιτήσεων), εφόσον τα Όρια αυτά δεν έχουν μειωθεί ή εξαντληθεί από προγενέστερες Απαιτήσεις. Σε περίπτωση έγερσης Απαίτησης και έγγραφης γνωστοποίησης της στον Ασφαλιστή εντός της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας εφαρμόζονται τα Όρια Ευθύνης που ίσχυαν κατά την τελευταία Περίοδο Ασφάλισης, εφόσον τα Όρια αυτά δεν έχουν μειωθεί ή εξαντληθεί από προγενέστερες Απαιτήσεις. Τα Όρια Ευθύνης που ισχύουν για κάθε Περίοδο Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων Υπεράσπισης, δεν αθροίζονται ανεξάρτητα από τα έτη κατά τα οποία ανανεώνεται η Ασφαλιστική Σύμβαση. 4. Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ισχύει για οποιαδήποτε Απαίτηση που υποβάλλεται εναντίον του Ασφαλισμένου εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η ερμηνεία της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και με τις διατάξεις του Ν. 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύμβασης. Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία των όρων, των προϋποθέσεων, των περιορισμών ή και των εξαιρέσεων του παρόντος νοείται και 3

4 συμφωνείται τόσο από τον Ασφαλισμένο, όσο και από τον Ασφαλιστή, ότι διέπεται μόνο από το ελληνικό δίκαιο. Έκαστος των συμβαλλομένων συμφωνεί ότι θα υπόκειται σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας στην Ελλάδα και θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την απόδοση δικαιοδοσίας στο δικαστήριο αυτό. 5. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εγγράφως να δηλώσει στον Ασφαλιστή στη διεύθυνση του κάθε Απαίτηση που του έχει υποβληθεί εντός 8 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που έχει λάβει γνώση αυτής της Απαίτησης. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά τον ίδιο τρόπο να δηλώσει στον Ασφαλιστή κάθε περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποβολή μιας Απαίτησης, παρέχοντας πλήρη στοιχεία και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι αυτά τα περιστατικά μπορεί να οδηγήσουν σε μια τέτοια Απαίτηση. 6. Χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή, ο Ασφαλισμένος δε αναλαμβάνει ευθύνη ούτε προβαίνει σε διακανονισμό, πραγματοποιεί, υπόσχεται οποιαδήποτε πληρωμή αναφορικά με οποιαδήποτε Απαίτηση, η οποία ενδέχεται να είναι αντικείμενο αποζημίωσης δυνάμει του παρόντος συμβολαίου, ούτε αναλαμβάνει κόστη ή έξοδα αναφορικά με αυτό. Ο Ασφαλιστής δικαιούται να υποκαταστήσει τον Ασφαλισμένο και να αναλάβει την υπεράσπιση ή και το διακανονισμό οποιασδήποτε τέτοιας Απαίτησης στο όνομα του Ασφαλισμένου, και για το σκοπό αυτό ο τελευταίος παρέχει όλες τις πληροφορίες και τη βοήθεια που ο Ασφαλιστής πιθανόν εύλογα να απαιτήσει. Συνακόλουθα χωρίς τη συναίνεση του Ασφαλισμένου, ο Ασφαλιστής δεν προβαίνει σε διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ωστόσο, εάν ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να συναινέσει σε κάποιο διακανονισμό που συστήνει ο Ασφαλιστής και επιλέξει να αμφισβητήσει ή να συνεχίσει τις νομικές διαδικασίες, τότε η ευθύνη του Ασφαλιστή δεν υπερβαίνει το ποσό με το οποίο η απαίτηση θα μπορούσε να είχε ικανοποιηθεί συν τα κόστη και τα έξοδα που προκλήθηκαν με τη συναίνεσή του έως την ημερομηνία αυτής της άρνησης (προς συναίνεση). 7. Συμφωνείται δια του παρόντος ότι στην περίπτωση πραγματοποίησης πληρωμής δυνάμει της παρούσας ασφάλισης αναφορικά με κάποια Απαίτηση, ο Ασφαλιστής θα υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα αποζημίωσης του Ασφαλισμένου. 8. Όλες οι πληροφορίες και οι δηλώσεις που έγιναν από τον Ασφαλισμένο στην Αίτηση Ασφάλισης, καθώς και κάθε επιπλέον έγγραφο που επισυνάπτεται σε αυτή, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και συνιστούν δηλώσεις για στοιχεία ή περιστατικά αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου. 9. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης να δηλώσει στον Ασφαλιστή κάθε νέο στοιχείο ή περιστατικό που μεταβάλλει ή επιτείνει τον κίνδυνο και ανατρέπει τις πληροφορίες και τις δηλώσεις που είχε παράσχει ο Ασφαλισμένος στην Αίτηση της Ασφάλισης και οποιοδήποτε έγγραφο που έχει επισυναφθεί σε αυτή. Ο Ασφαλισμένος οφείλει να προβεί στην ως άνω γνωστοποίηση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που για πρώτη φορά περιήλθε σε γνώση του το νέο στοιχείο ή περιστατικό. 10. Εάν ο Ασφαλισμένος εγείρει κάποια αξίωση δολίως ή ψευδώς σε ότι αφορά το ποσό ή άλλο στοιχείο, η παρούσα ασφάλιση θα καθίσταται ανίσχυρη και κάθε Απαίτηση δυνάμει της ασφάλισης αυτής εκπίπτει. 11. Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιώνει τη ζημιά αυτή μόνο στην περίπτωση και στο βαθμό που δεν είναι ανακτήσιμη ή απαιτητή από κάποια άλλη ασφάλιση, και η αρχή της συνεισφοράς δεν τυγχάνει εφαρμογής. Επίσης, στην περίπτωση παράλληλης ασφάλισης, η ασφαλιστική κάλυψη στο πλαίσιο του παρόντος ασφαλιστηρίου παρέχεται μόνον πλέον της παράλληλης ασφάλισης. 12. Οι αξιώσεις που πηγάζουν από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 13. Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση καταγγέλλεται από τον Ασφαλισμένο ή τον Ασφαλιστή με γνωστοποίηση, η οποία επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, τηρώντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών από: - τη μεταφορά της έδρας ή κατοικίας του Ασφαλισμένου εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, - οποιαδήποτε αλλαγή στην καλυπτόμενη δια του παρόντος συμβολαίου δραστηριότητα του Ασφαλισμένου, - το θάνατο ή τη συνταξιοδότηση του Ασφαλισμένου, - την πτώχευση ή θέση σε εκκαθάριση του Ασφαλισμένου ή την ανάκληση της επαγγελματικής άδειας του Ασφαλισμένου. Η γνωστοποίηση της καταγγελίας επιδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την επέλευση ή την γνώση για πρώτη φορά των ως άνω περιστατικών. Ο Ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση σε περίπτωση: - μη καταβολής του ασφαλίστρου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την συμφωνηθείσα ημερομηνία όπως αυτή αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης επιφέρει αποτελέσματα ένα (1) μήνα μετά την κοινοποίηση της δήλωσης καταγγελίας, εκτός αν ο Ασφαλισμένος κατέβαλε το ασφάλιστρο πριν την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, - επίτασης του κινδύνου, - ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης οποιουδήποτε στοιχείου ή περιστατικού από τον Ασφαλισμένο είτε κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Ασφάλισης είτε κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, - που μια Απαίτηση αποζημιωθεί ή απορριφθεί. 4

5 Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. Εάν ακυρωθεί η παρούσα ασφάλιση από τον Ασφαλισμένο, ο Ασφαλιστής επιστρέφει την βραχυπρόθεσμη αναλογία του συμφωνημένου ασφαλίστρου ως ακολούθως: 1 μήνα πληρωτέο 20% 7 μήνες πληρωτέο 70% 2 μήνες πληρωτέο 29% 8 μήνες πληρωτέο 77% 3 μήνες πληρωτέο 38% 9 μήνες πληρωτέο 83% 4 μήνες πληρωτέο 47% 10 μήνες πληρωτέο 89% 5 μήνες πληρωτέο 55% 11 μήνες πληρωτέο 95% 6 μήνες πληρωτέο 63% 12 μήνες πληρωτέο 100% Εάν το παρόν ασφαλιστήριο ακυρωθεί από και για λογαριασμό του Ασφαλιστή για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την παράλειψη πληρωμής του ασφαλίστρου ή την αθέτηση του συμβολαίου από τον Ασφαλισμένο, ο Ασφαλιστής προβαίνει σε αναλογική επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. 14. Είναι κατανοητό από τον Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο ότι στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Ασφαλιστηρίου είναι απαραίτητο ο Λήπτης της Ασφάλισης και / ή ο Ασφαλισµένος να παρέχουν στον Ασφαλιστή προσωπικές, εταιρικές και εμπιστευτικές πληροφορίες. Κατά συνέπεια ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος γνωρίζουν και συναινούν στο ότι ο Ασφαλιστής θα διατηρεί και θα έχει πρόσβαση σε αρχεία µε τα προσωπικά τους δεδοµένα. Ο Ασφαλιστής έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τις οποίες προβλέπει ο Ν. 2472/97, όπως ισχύει. 5

συμφωνεί να αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο, αλλά δίχως υπέρβαση του συνολικού ορίου που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης:

συμφωνεί να αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο, αλλά δίχως υπέρβαση του συνολικού ορίου που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης Διαμεσολαβούντων Προσώπων (Ασφαλιστικών Εργασιών) Σελίδα 1 Α. Αντικείμενο και Έκταση Κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (096)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (096) ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (096) Οι παρόντες ειδικοί όροι αποτελούν ενιαίο σύνολο και υπερισχύουν ή συμπληρώνουν ανάλογα τους Γενικούς Όρους του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»

ΕΡΓΟ: «ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» Διεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Κορίνθου ΕΡΓΟ: «ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ: - ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Καλύπτεται η Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης του Εκάστοτε Ασφαλιζομένου Υδραυλικού. (άρθρο 7, π.δ.112/2012 ) έναντι Τρίτων για

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συμβαλλόμενος στο

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κεφάλαιο 1 -Ορισµοί Κεφάλαιο 2 Αντικείµενο και Έκταση της Ασφάλισης 1. Αντικείµενο της ασφάλισης 2. Ασφαλισµένη δραστηριότητα 3. Ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Ασφαλιστικές λύσεις για νοµικούς σε απαιτητικούς καιρούς Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγόρων 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Μάιος 2015 Κώστας Βούλγαρης Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης Η Παρουσίαση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών 29/5/2014 Μάνος Δημήτριος AGENDA 1. Νομοθεσία/Κάλυψη 2. Εφαρμογές νομοθεσίας/προβληματισμοί 3. Στατιστικά 4. Παραδείγματα ζημιών 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΚΑΛΥΨΗ Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιμούμε ότι το κόστος και οι όροι της ασφάλισης μπορεί να αποτελέσουν μία συμφέρουσα επιλογή για εσάς και τους συνεργάτες σας.

Εκτιμούμε ότι το κόστος και οι όροι της ασφάλισης μπορεί να αποτελέσουν μία συμφέρουσα επιλογή για εσάς και τους συνεργάτες σας. Αθήνα, 11/12/2013 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την συνεργασία του Συνδέσμου μας με την CROMAR INSURANCE BROKERS LTD για την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ : 2251/1994 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρθρο 8 Ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ι.ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία EUROP ASSISTANCE S.A. GREEK BRANCH,

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Φλώρινας Ηλέκτρας 6, 531 00, Φλώρινα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση: Αντικείμενο: Αριθ. SAP: Αριθ. ΑΔΑΜ: ΔΠΜΘ/ΠΦΛΩ/ΤΧ/1/2018 Λήψη ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό (στο εξής το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), καταρτίστηκε και συμφωνήθηκε, στο Μαρούσι Αττικής, την..2017, μεταξύ των παρακάτω: A) Της

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε με χρήση τηλεσκοπικών γερανών, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε με χρήση τηλεσκοπικών γερανών, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών και Συναφών Επαγγελμάτων (Φυσικοθεραπευτές/ Μαίες/ Νοσηλευτές) Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης Διαχείριση Τι καλύπτει η Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα 21-06-2016, ημέρα Τρίτη μεταξύ αφενός: α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Απόφαση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου, 2015 που εκδίδεται από την Έφορο Ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου193(4)(στ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ Η παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση εκδόθηκε µε τις παρακάτω παρεκκλίσεις από την πρόταση ασφάλισης : ΚΑΜΙΑ

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ Η παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση εκδόθηκε µε τις παρακάτω παρεκκλίσεις από την πρόταση ασφάλισης : ΚΑΜΙΑ Αρ. Ασφαλιστηρίου: ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ Η παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση εκδόθηκε µε τις παρακάτω παρεκκλίσεις από την πρόταση ασφάλισης : ΚΑΜΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο λήπτης της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Ορισμός 2. Προϋποθέσεις άσκησης 3. Τρόπος άσκησης 4. Καταχρηστική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) AΡΙΘ. 1435/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Με την Ασφαλιστική Σύμβαση αυτή, ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. Καλύπτονται οι δαπάνες για την απόκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2309/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2309/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-04-2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2309/01-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 45 / 2013

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδες 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα