ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013

2 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή Η Ενεργειακή Πολιτική τησ Ε.Ε Οικονομικό μοντζλο για τισ ανανεώςιμεσ πηγζσ ενζργειασ Θάλαςςα και ανανεώςιμεσ πηγζσ ενζργειασ Αιολική ενζργεια Παλιρροϊκή Ενζργεια Η Eνζργεια των Kυμμάτων Θαλάςςια Θερμική Ενζργεια Μζθοδοι Αξιολόγηςησ Ανάλυςη Κόςτουσ Οφζλειασ Μζθοδοσ τησ Υποθετικήσ Αγοράσ Μζθοδοσ του Πειράματοσ Επιλογήσ Μζθοδοσ Ηδονικήσ (ή Ωφελιμιςτικήσ) Τιμολόγηςησ Πολλαπλή αξιοποίηςη των θαλάςςιων πόρων Συμπεράςματα Βιβλιογραφία

3 Διζαγωγή Οη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Με ηελ αλάπηπμε απηή, έρνπλ παξνπζηαζηεί δηάθνξεο αλάγθεο, θαη ζπγθεθξηκέλα αλάγθε γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη πξνζπαζνχζαλ λα θαιχςνπλ θπξίσο κε ηερλνινγηθά κέζα θαη θπζηθά απνζέκαηα (θπζηθφ αέξην, άλζξαθαο, πεηξέιαην, νπξάλην), ηα νπνία ηα αληινχζαλ απφ ην θπζηθφ πινχην ηεο γεο. Σα θπζηθά απνζέκαηα φκσο έρνπλ επέιζεη ζε ζηελφηεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα απνζέκαηα απηά κε αξθεηά κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ ην ξπζκφ πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζνχλ. Παξάιιεια, ε ρξήζε απηψλ ησλ πφξσλ είρε σο απνηέιεζκα ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκηνπξγία αληζνξξνπίαο ζηα δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα. Μέζσ ηεο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, επέξρεηαη κφιπλζε ζηελ αηκφζθαηξα θαη παξνπζηάδεηαη ην ιεγφκελν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Παξάιιεια, απφ ηε ιεηηνπξγία εξγνζηαζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Με Αλαλεψζηκνπο Πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα παξάμνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, δεκηνπξγνχληαη ηνμηθά απφβιεηα, ηα νπνία απνβάιινληαη ζην πεξηβάιινλ κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη φρη κφλν (γηα παξάδεηγκα, ε απνβνιή ηνμηθψλ νπζηψλ ζε ηνπηθά χδαηα ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεηαθνξά ηεο κφιπλζεο κέζσ ησλ ξεπκάησλ αιιά θαη ηελ αχμεζε ζηε ζλεζηκφηεηα ησλ πδάηηλσλ νξγαληζκψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επεξξεάζεη άιια νηθνζπζηήκαηα). Έρεη δεκηνπξγεζεί ινηπφλ κία γεληθφηεξε αλεζπρία σο πξνο ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε, ε νπνία έζηξεςε ην βιέκκα ηεο θνηλσλίαο ζηελ εθκεηάιιεπζε κε εμαληιήζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, νη νπνίεο ζα ειαρηζηνπνηνχζαλ θαη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ. Γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ε εθκεηάιιεπζε απηή γηλφηαλ ζην ζηέξεν θνκκάηη ηεο γεο, κε ηε ρξήζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο φπσο ε αηνιηθή, ε ειηθαθή, ε γεσζεξκηθή, ε βηνκάδα θαη ε πδξαπιηθή ελέξγεηα (θπξίσο ζε πνηακνχο). Παξφηη νη ΑΠΔ έρνπλ γλσξίζεη κεγάιε αλάπηπμε, ρξεζηκνπνηνχλ ην θνκκάηη ηεο γεο ην νπνίν έρεη γλσξίζεη ηε κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε, δειαδή ηε ζηεξηά. Παξάιιεια, έρνπλ αλαθχςεη δηάθνξα θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ην ζέκα ηεο ρσξνηαμίαο θαη ε ερνξχπαλζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο πνιιά κέξε ζηε ζηεξηά δελ επηδέρνληαη πεξεηαίξσ αλάπηπμεο θαζψο έρεη δεκηνπξγεζεί θνξεζκφο. Οη παξαπάλσ ιφγνη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ψζεζαλ ηελ θνηλσλία ζε κία κεηαζηξνθή πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 2

4 ζαιάζζησλ πφξσλ. Ο σθεαλφο θαιχπηεη ην 75% ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο ελψ απνηειεί ην 97% ηεο ζπλνιηθήο πδάηηλεο επηθάλεηαο. Οη θνηλσλίεο αλέθαζελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ζαιάζζην θνκκάηη ηεο γεο θπξίσο γηα κεηαθνξέο θαη γηα αιηεία. Σν θνκκάηη απηφ ηεο γεο παξακέλεη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ αλεθκεηάιιεπην, ελψ παξνπζηάδεη πνιιέο επθαηξίεο θαη ηξφπνπο ψζηε λα επηηεπρζεί πεξεηαίξσ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Ωο πξνο ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν ζαιάζζηνο ρψξνο πξνζθέξεη κία πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ, νη νπνίεο κε ηε ζπλερή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο γίλνληαη εθηθηέο πξνο εθκεηάιιεπζε. Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παξνπζηάζηεθε θαζπζηέξεζε σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ ήηαλ ην κεγάιν θφζηνο, ην νπνίν ήηαλ θαη απαγνξεπηηθφ, πνπ ήηαλ απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνχλ νη δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο. ήκεξα, νη θπξηφηεξεο ΑΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζαιάζζην ρψξν γηα ηελ παξαγσγή ειεηθξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε ελέξγεηα ησλ θπκκάησλ, ε ζαιάζζηα ζεξκηθή θαη ε παιηξξντθή ελέξγεηα. Η εξγαζία απηή θάλεη κία επηζθφπεζε ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην ζαιάζζην ρψξν θαη παξνπζηάδεη ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. 3

5 1.Η Δνεπγειακή Πολιηική ηηρ Δ.Δ 123 Η δεκηνπξγία κηαο εληαίαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Δ.Δ. έρεη θξηζεί αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ αεηθνξία, ηελ εθπνκπή αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο αγνξάο θαζψο θαη ηελ εμάξηεζή ηεο γηα εηζαγσγέο ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ (πεηξέιαην θαη αέξην). Ήδε απφ ην 1951 κε ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ην 1957 κε ηε δεκηνπξγία ηεο Euratom, ε Δ.Δ. έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε κίαο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο. Κχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο ειεχζεξεο εληαίαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα. ε επφκελν ζηάδην,ην 1974 κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ New Strategy, ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ν ζηφρνο γηα κείσζε ηεο ρξήζεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ. ήκεξα ηζρχεη ε επξσπατθή νδεγία ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008 φπνπ ηέζεθε ν ζηφρνο , ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη ζε επξσπατθφ επίπεδν λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%, λα απμεζνχλ ηα επίπεδα ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαηά 20% (απφ φπνπ ην 10% ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθνηλσλίεο) θαη λα απμεζεί θαηά 20% ε ελεξγεηαθή απφδνζε κέρξη ην Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην Υάξηε Πνξείαο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2007, ζέηνληαη νη ζηφρνη γηα αχμεζε ηεο αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά ελέξγεηαο θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ, θάζε Κξάηνο-Μέινο θαιείηαη λα πηνζεηήζεη ππνρξεσηηθά ζρέδηα δξάζεο ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ κέηξα θαη ζηφρνπο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα, βηνθαχζηκα θαη ζέξκαλζε θαη ςχμε. Παξάιιεια, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο αξσγφο θαη ππνζηεξηθηήο ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο δηάθνξεο αξκφδηεο αξρέο γηα ΑΠΔ θαη ηελ παξφηξπλζε γηα πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε ζηα αξκφδηα επξσπατθά ηδξχκαηα. ηελ φιε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη, ππάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο Δπηηξνπήο, θπξηφηεξε απφ ηηο νπνίεο είλαη ην πςειφ θφζηνο επέλδπζεο. Δπίζεο, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληψληαη θαη νη δηαθνξεηηθέο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο ζηα Κξάηε-Μέιε πνπ δε ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο ελέξγεηαο. 4

6 Παξ φιεο ηηο δπζρέξεηεο, γίλεηαη ζεκαληηθή πξφνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ΑΠΔ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε απφ πνιιά Κξάηε-Μέιε φηη ζα ππεξβνχλ ηνλ εζληθφ ηνπο ζηφρν κέρξη ην πγθεθξηκέλα, ε Βνπιγαξία δήισζε φηη ζα ππεξβεί ηνλ ζηφρν ηεο θαηά 2,8%, ε Ιζπαλία 2,7%, ε Διιάδα 2,2%, ε Οπγγαξία 1,7% θαη ε Γεξκαλία θαηά 1,6%. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί πσο αλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο απφ ηα Κξάηε-Μέιε θαη απμεζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, νη σθέιεηεο γηα ηελ επξσπατθή αγνξά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ Δ.Δ. ζα είλαη κεγάιεο. 2.Οικονομικό μονηέλο για ηιρ ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ 4567 Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επεκεξία ηεο. Γηαθξίλνληαη ζε αηνιηθή, γεσζεξκηθή, ειηαθή ελέξγεηα, ζηε βηνκάδα θαη ζηελ ελέξγεηα ηνπ λεξνχ. ε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο αλαλεψζηκνπο πφξνπο φπσο είλαη ν δαζηθφο πινχηνο ή ε αιηεία, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο δελ έρνπλ έλα δηαθξηηφ φξην ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλαηφηεηα. Ο θχξηνο παξάγνληαο πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζε κία άπιεηε παξαγσγή ελέξγεηαο είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο. Η παξαγσγή ελέξγεηαο ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο. ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πξνζπαζήζσ λα εμεγήζσ πσο κπνξεί ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο λα εληζρχζεη απηήλ ηελ αλάπηπμε. Με βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ Solow ππνζέησ φηη ε νηθνλνκία, γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο, ρξεζηκνπνηεί θεθάιαην, εξγαζία θαη ελέξγεηα. Σφηε, ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο πξντφληνο ηεο νηθνλνκίαο ζα είλαη ηεο κνξθήο Y t = f(k t,l t, Δ t ), φπνπ Κ t : ην θεθάιαην L t : ε εξγαζία Δ t : ε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη t : ε ρξνληθή πεξίνδνο Aπφ ην θιαζηθφ ππφδεηγκα ηνπ Solow γλσξίδσ φηη κε ηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ην πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο απμάλεηαη, ελψ κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ κεηψλεηαη. ε απηφ ην ππφδεηγκα ζέισ λα κειεηήζσ ηε ζρέζε ελέξγεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο ΑΠΔ, κε ην επίπεδν ηνπ πξντφληνο. Γηα απηφλ ην ιφγν ππνζέησ φηη ηφζν ε 5

7 εξγαζία φζν θαη ην θεθάιαην παξακέλνπλ ζηαζεξά. Τπνζέησ επίζεο φηη ππάξρεη ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε νπνία απεηθνλίδεηαη απν ηε ζρέζε A t+1 = A t (1+g A ), φπνπ g A : ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο Η ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη: E t = M t + N t, φπνπ M t : ε πνζφηεηα Με Αλαλεψζηκσλ Πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε ρξνληθή πεξίνδν t θαη N t : ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απν ηηο ΑΠΔ ηε ρξνληθή πεξίνδν t Μ t = α Μ Π t, 0< α Μ <1 θαη Π t : ην απφζεκα Με Αλαλεψζηκσλ Πφξσλ ηε ρξνληθή πεξίνδν t Π t+1 = Π t - Μ t = (1- α Μ )Π t => Π t+1 < Π t Μ t+1 = α Μ Π t+1 = α Μ (1- α Μ )Π t => Μ t+1 < Μ t Παξαηεξψ φηη ην ζπλνιηθφ απφζεκα ησλ Με Αλαλεψζηκσλ Πφξσλ κεηψλεηαη θαη σο ζπλέπεηα, κεηψλεηαη θαη ε πνζφηεηα Μ πνπ ρξεζηκνπνείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξνηφληνο. Τπνζέησ ηψξα φηη ρξεζηκνπνηείηαη φιε ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη (δειαδή πνπ είλαη νηθνλνκηθά εθηθηή, βάζεη ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο) απν ηηο ΑΠΔ ηε ρξνληθή πεξίνδν t. N t = f(a t ) Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κεηψλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη έηζη απμάλεηαη ε παξαγσγή ΑΠΔ. Τπνζέησ ινηπφλ φηη Ν t+1 > Ν t Απφ εκπεηξηθά δεδνκέλα γλσξίδσ φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ πξντφληνο, απμάλεηαη θαη ε απαηηνχκελε ελέξγεηα, νπφηε Δ t+1 > E t Δ t+1 = M t+1 + N t+1 φκσο γλσξίδσ φηη Μ t+1 < Μ t θαη Ν t+1 > Ν t, νπφηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε πνζφηεηα ελέξγεηαο απφ ηνπο Με Αλαλεψζηκνπο Πφξνπο αλαγθαζηηθά ζα κεηψλεηαη ελψ νη ΑΠΔ ζα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο γηα ελέξγεηα. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη γηα λα ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη αχμεζε ζηε ρξήζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 6

8 3.Θάλαζζα και ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλεο, ηφζν παγθνζκίσο φζν θαη ζηε ρψξα καο. πγθεθξηκέλα, φιν θαη κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο απαηηνχκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξάγεηαη απφ ηηο ΑΠΔ. Απφ ηελ αηνιηθή έσο ηελ ειηαθή θαη απφ ηε γεσζεξκηθή έσο ηελ πδξαπιηθή, φιεο νη ΑΠΔ έρνπλ αλαπηπρζεί, θάπνηεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ άιιεο, θαη έρνπλ ζπκβάιιεη ηφζν ζηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πινχηνπ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη επέθηαζε. Μέρξη πξνζθάησο, νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηε ζηεξηά, νη νπνίεο θαη είραλ, σο επί ην πιείζηνλ, ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία θαη ζην πεξηβάιινλ. Καζψο φκσο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη, καδί ηεο εμειίζζνληαη θαη νη δπλακηθέο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Η εμέιημε απηή νδήγεζε ζηελ πηζαλή εθκεηάιιεπζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ σο πξνο ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία αλακέλεηαη φηη ζα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο εθαξκνγέο ζηε ζηεξηά. Παξάιιεια φκσο ζα δεκηνπξγήζεη λέεο πξνθιήζεηο θαη δπζθνιίεο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απφξξηςή ηνπο. ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη ΑΠΔ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην ζαιάζζην ρψξν θαη αλαιχνληαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθφ, ελεξγεηαθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Οη θχξηεο κνξθέο ΑΠΔ πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ην ζαιάζζην ρψξν είλαη ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε ελέξγεηα ησλ θπκάησλ, ε παιηξξντθή ελέξγεηα θαη ε ζαιάζζηα ζεξκηθή ελέξγεηα. 3.1.Αιολική ενέργεια Η πην ζεκαληηθή ίζσο αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο ηεο ζάιαζζαο είλαη ε ελέξγεηα πνπ αληιείηαη απφ ηνλ άλεκν, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα. Η αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα έκκεζε κνξθή ειηαθήο ελέξγεηαο θαη εθηηκάηαη φηη ην 1-2% ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ θηάλεη ζηε γε κεηαηξέπεηαη ζε αηνιηθή ελέξγεηα. Γίλεηαη θαηαλνεηφ ινηπφλ, φηη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ελέξγεηαο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο απφ ηε ζηεξηά. Δθηηκάηαη φηη ε δχλακε ησλ αλέκσλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ είλαη ζηε ζηεξηά ή θνληά απηήο ζε πνζνζηφ έσο θαη 40%. Γειαδή ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε 7

9 ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε αληίζηνηρα ζηελ μεξά ζα έρνπλ ζαθέζηαηα πεξηζζφηεξε παξαγσγή ελέξγεηαο. Έλα ηέηνην πάξθν έρεη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Αξρηθά, κε ηελ θαηαζθεπή ππεξάθηηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα δηαηαξαρζεί ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα. Ο ζφξπβνο απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ελνριήζεηο ηφζν ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο φζν θαη ζηα πνπιηά. Τπάξρεη επίζεο ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ησλ πηελψλ απφ ηηο γελλήηξηεο απηέο. Ο θίλδπλνο απηφο φκσο είλαη αξθεηά κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηα αηνιηθά πάξθα ζηε μεξά θαζψο ε ηερλνινγία πξννδεχεη θαη νη ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο είλαη πην αζθαιείο. Δπίζεο, νη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα ήδε εγθαηεζηεκέλα ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο βνξεηαο Δπξψπεο, έρνπλ δείμεη φηη ελψ κπνξεί λα επέιζεη αληζνξξνπία ζην νηθνζχζηεκα ηεο ζάιαζζαο, απηή ε δηαηαξαρή είλαη πξνζσξηλή. Οη αλεκνγελλήηξηεο βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία ηερλεηνχ πθάινπ θαη θαη επέθηαζε ζαιάζζηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο. εκαληηθή ζπκβνιή ζην πεξηβάιινλ είλαη επίζεο θαη ε απνθπγή κε εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. πγθεθξηκέλα, ην 2011 κε ηηο ππεξάθηηεο αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο απνθεχρζεθε ε παξαγσγή 9,8 ρηιηάδσλ ηφλσλ CO 2, ελψ αλακέλεηαη φηη ην πνζφ απηφ ζα απμεζεί ζηνπο 102,1 Mt ην Δθηηκάηαη φηη κε ηελ παξαγσγή θάζε GW απφ αηνιηθή ελέξγεηα, δελ θαηαλαιψλνληαη 1,2 Mt άλζξαθα θαη 6,37 δηο θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ. Παξάιιεια, ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο είλαη ν άλζξαθαο, ην θπζηθφ αέξην θαη ην πεηξέιαην, ρξεζηκνπνηνχλ κεγάια πνζά λεξνχ. ε αληίζεζε, κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ππεξάθηησλ αηνιηθψλ πάξθσλ επηηπγράλεηαη ε δηαζθάιηζε ησλ επηπέδσλ χδαηνο, πεξηζψδνληαο έηζη πεξίπνπ 5 δηο ιίηξα λεξνχ κε θάζε MW πνπ παξάγεηαη. Δθηφο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκβνιή, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλεξγαζία ηεο θνηλσλίαο. Έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αηνιηθά πάξθα μεξάο είλαη ην ιεγφκελν NIMBY (Not In My Backyard). Κάηνηθνη ηεο πεξηνρήο φπνπ εγθαζίζηαληαη ηα αηνιηθά πάξθα αληηηίζεληαη ηφζν κε ην νπηηθφ ζέακα φζν θαη κε ην ζφξπβν πνπ πξνθαινχλ νη αλεκνγελλήηξηεο. Απηφ ην πξφβιεκα κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηηο ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζα κεηψλεηαη κε ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε ζηεξηά. Η ζπκβνιή ησλ ππεξάθηησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη επίζεο ζεκαληηθή. πλνιηθά, ε παγθφζκηα παξαγσγή ππεξάθηηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο θηάλεη ηα MW, ην 90% ηεο νπνίαο παξάγεηαη απφ ηελ Δπξψπε. Σν πξνβάδηζκά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αηνιηθά 8

10 πάξθα μεξάο είλαη ε κεγαιχηεξε ηζρχο ησλ αλέκσλ. Οη άλεκνη ζηε ζάιαζζα κπνξεί λα είλαη έσο θαη 40% πην ζπρλνί θαη ζηαζεξνί απφ απηνχο ζηε μεξά. Δπίζεο, θαζψο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη, δεκηνπξγνχληαη αλεκνγελλήηξηεο κεγαιχηεξνπ βειελεθνχο κε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η ηάζε γηα αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ηε δηαθνξά ζην κέγεζνο ησλ πάξθσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. Πξάγκαηη, ηα πάξθα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ην 2012 είραλ 43% κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ απηά πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ην Δπηπιένλ, κε ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο, απμάλεηαη θαη ην βάζνο εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ θαη θαη επέθηαζε ε απφζηαζε πνπ ζα έρεη απφ ηε μεξά. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ηζρπξφηεξσλ αλέκσλ θαη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα παξαρζεί. πγθεθξηκέλα, κία κειέηε ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ έδεημε φηη κέρξη ην 2020, ε αηνιηθή ελέξγεηα ζα θαιχπηεη ην 14,2% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ζηελ Δπξψπε κε ζπκκεηνρή ηεο ππεξάθηηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην 4,2% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πνζνηηθά, εθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2020 ε ηθαλφηεηα ησλ ππεξάθηησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζα θηάζεη ηα 75 GW παγθνζκίσο θαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηηο 148 TWh, κε θχξηνπο άμνλεο ηελ Δπξψπε, ηελ Κίλα θαη ηε Βφξεην Ακεξηθή. Δηθφλα 1: Η εμέιημε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ αλάινγα κε ην βάζνο εγθαηάζηαζήο ηνπο 9

11 Δίλαη γεγνλφο φηη ε αηνιηθή απνηειεί ηελ πην θζελή αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο φζνλ αθνξά ηε κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Η κεηαθνξά ησλ νγθψδσλ κεξψλ ηνπ επξχ εμνπιηζκνχ γίλεηαη πην εχθνια κέζσ πινίσλ, ηα νπνία ρεηξίδνληαη ηα βαξηά αληηθείκελα πνιχ θαιχηεξα απφ ηα ηξέλα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απαζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ππεξάθηησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, ηφζν ζηελ παξαγσγή αλεκνγελλεηξηψλ φζν θαη ζηνλ εμνπιηζκφ εμαξηεκάησλ θαη άιισλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ. Μεγάιε αλάπηπμε γλψξηζε ε αγνξά απφ ην 2009 θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα έξγα είλαη ππφ θαηαζθεπή ή ππφ ζπδήηεζε. πλνιηθά, 16 ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα ήηαλ ππφ θαηαζθεπή εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην Ο αξηζκφο παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα απμήζεμε πάλσ απφ ην κηζφ, θαζψο απφ 5 παξαγσγνχο ην 2011 πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 90% ηεο ζπλνιηθήο ππεξάθηηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο, ην 2012 ππήξραλ 10 παξαγσγνί, νη νπνίνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ην 75% ηεο ελέξγεηαο. Πίλαθαο 1: Ο ζπλνιηθή δπλαηφηεηα ππεξάθηηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο αλά θξάηνο ην

12 Πάλσ απφ 200 θχξηνη πξνκεζεπηέο έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηελ επξεία αγνξά ζαιάζζηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο, κε ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ άιιε, ν αληαγσληζκφο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ αλεκνγελλεηξηψλ γίλεηαη φιν θαη εληνλφηεξνο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο. Δπίζεο, ζεκαληηθή αχμεζε αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ θαη νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ήδε ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο χςνπο 2,8 δηο επξψ, πνζφ πνπ εθηηκάηαη φηη ην 2020 ζα απμεζεί ζηα 10,4 δηο επξψ. Παξάιιεια, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, δεκηνπξγνχληαη αλάγθεο γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Καη επέθηαζε, ππάξρεη ε ηάζε δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Η Δπξσπατθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο (EWEA) εθηηκά φηη κέρξη ην 2020 ζα απαζρνιεζνχλ πεξίπνπ εξγαδφκελνη ζηνλ επξχ θιάδν ηεο ππεξάθηηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ απηνχο ζε άκεζεο κε ην αληηθείκελν ζέζεηο, ελψ ζε έκκεζεο. Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα ελφο ηέηνηνπ πάξθνπ είλαη ηα πςειά θφζηε θαηαζθεπήο ηνπ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη δηπιάζηα απφ έλα αληηζηνίρσλ δπλαηνηήησλ ζηε ζηεξηά. Λφγσ ηεο απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίαο ηνπ, δελ είλαη εχθνια πξνζβάζηκν. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζπληήξεζή ηνπ ζα είλαη δχζθνιε αλ φρη πνιιέο θνξέο αδχλαηε ιφγσ θαη ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο πεξηνρήο. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ελφο ηέηνηνπ παξθνπ κπνξεί λα είλαη θαη ηξεηο θνξεο κεγαιχηεξν απφ απηφ ελφο πάξθνπ ζηεξηάο. Δπίζεο, ηα θφζηε ζχλδεζήο ηνπ κε ηε ζηεξηά ζα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξα. Οη αλεκνγελλήηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξεο απφδνζεο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα λα θαιχςνπλ ηα απμεκέλα θφζηε. Δπηπξνζζέησο, γηα λα γίλεη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηα πάξθα απηά αληαγσληζηηθή, ζα πξέπεη λα κεησζεί ην θφζηνο θαηά 30%, πξάγκα φκσο πνπ κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο κπνξεί λα επηηεπρζεί. Παξάιιεια, κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ δπζθνιίεο ζηελ πινήγεζε θαη ηελ αιηεία. Πηζαλέο απψιεηεο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ θαη ζηνλ ηνπξηζκφ, θπξίσο φκσο ζε αηνιηθά πάξθα πνπ είλαη νξαηά απφ ηε ζηεξηά. Σέινο, παξφιν πνπ νη άλεκνη είλαη ηζρπξφηεξνη θαη ζπρλφηεξνη ζηε ζάιαζζα απφ ηε ζηεξηά, δελ παχνπλ λα απνηεινχλ έλα κε πξνβιέςηκν παξάγνληα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε θνηλσλία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο πέξαλ ηεο αηνιηθήο γηα λα θαιχςεη ηηο ειιείςεηο. 11

13 3.2.Παλιρροϊκή Ενέργεια Μία απφ ηηο παιαηφηεξεο κνξθέο αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο είλαη ε παιηξξντθή. Ήδε απφ ηνλ 8 ν αηψλα κ.ρ. κχινη παιίξξνηαο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα ηε δεκηνπξγία κεραληθήο ελέξγεηαο. ήκεξα, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ παιίξξνηα γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η παιηξξντθή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα ηνπ λεξνχ πνπ δεκηνπξγείηαη απν ηελ πιπκκεξίδα θαη ηελ ακπσηή ηεο παιίξξνηαο. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη εθκεηάιιεπζεο απηήο ηεο ελέξγεηαο, είηε κε ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζε εθβνιέο πνηακψλ ή παξάθηηεο εηζφδνπο, είηε κε ηελ αμηνπνίεζε ππεξάθηησλ παιηξξντθψλ ξεπκάησλ. Ο δεχηεξνο ηξφπνο ρξεζηκνπνηεί ππεξάθηηεο ππνζαιάζζηεο ζπζθεπέο παξφκνηεο κε αλεκνγελλήηξηεο. Δηθφλα 2: Τπεξάθηηεο γελλήηξηεο εθκεηάιιεπζεο παιηξξντθψλ ξεπκάησλ Οη επηπηψζεηο ηφζν ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ νηθνλνκία πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ηεο παιηξξντθήο ελέξγεηαο. Πεξηβαιινληηθά, θαη νη δχν ηξφπνη βνεζνχλ ζηελ απνθπγή εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Παξάιιεια φκσο, ππάξρεη ν θίλδπλνο δηαηάξαμεο ηεο ζαιάζζηαο δσήο. Δθηφο απφ ην ζφξπβν απφ ηνπο ζηξνβίινπο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρεζε, επεξξεάδεηαη θαη ν αξηζκφο ηρζχσλ ζηελ πεξηνρή. Η επίπησζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ. πγθεθξηκέλα, νη πεξηνρέο πνπ επηιέγνληαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα θξάγκαηα είλαη θπξίσο πεξηνρέο κε πςειφ επίπεδν παιίξξνηαο θαη ζρεηηθά κηθξφ άλνηγκα, έηζη ψζηε λα είλαη νηθνλνκηθά επηηξεπηά. Απηέο φκσο νη πεξηνρέο είλαη πέξαζκα γηα πνιιά κεηαλαζηεπηηθά ςάξηα, ηα νπνία κε ηελ παξνπζία ησλ θξαγκάησλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα κεησζνχλ ζεκαληηθά. Παξάιιεια, ηα θξάγκαηα κεηψλνπλ ζην κηζφ ην εχξνο ηεο 12

14 παιίξξνηαο θαη ζρεδφλ εμαθαλίδνπλ ηε ισξίδα κέζεο ζηάζκεο ηεο παιίξξνηαο, ε νπνία απνηειεί ηφπν ηξνθήο γηα πνιιά πηελά. Με ηελ εμαθάληζή ηεο, κεγάινο αξηζκφο πηελψλ βξίζθεηαη ρσξίο ηξνθή θαη σο εθ ηνχηνπ κεηψλεηαη. Η εθαξκνγή σζηφζν ησλ ππεξάθηξησλ ππνζαιάζζησλ αλεκνγελλεηξηψλ έρεη αξθεηά κεησκέλεο επηπηψζεηο. Αξρηθά, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πνιχ πξφζθαηε θαη νη εθαξκνγέο αθφκα ιίγεο θαη σο εθ ηνχηνπ, νη επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην ρψξν βξίζθνληαη αθφκα ζε ππνζεηηθφ ζηάδην. ε αληίζεζε κε ηα θξάγκαηα, αλακέλεηαη φηη ε δηαηάξαμε ησλ ζαιάζζησλ εηδψλ θαη ησλ πηελψλ ζα είλαη αξθεηά κηθξφηεξε. Δπίζεο, κε ηελ ηνπνζέηεζε ππνζαιάζζησλ θξαρησλ, αιιάδεη ην εχξνο ηεο παιίξξνηαο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αθηή, αθφκα θαη αλ ε θαηαζθεπή βξίζθεηαη αξθεηά καθξηά απφ απηήλ κε επηπηψζεηο ηφζν ζηα πηελά φζν θαη ζηηο αιπθέο. Σν θφζηνο θεθαιαίνπ ελφο θξάγκαηνο είλαη αξθεηά πςειφ θαη ε πεξίνδνο θαηαζθεπήο ηνπ κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 10 ρξφληα, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο θαηαζθεπήο. πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη γηα λα είλαη θεξδνθφξα ε θαηαζθεπή ελφο θξάγκαηνο, ζα πξέπεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα , πξάγκα πνπ κε ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία είλαη αδχλαην. Παξάιιεια φκσο, ε καθξνβηφηεηα ηφζν ηεο θαηαζθεπήο (αλακελφκελνο ρξφλνο δσήο ηα 100 ρξφληα) φζν θαη ησλ εμαξηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο δσήο εθηηκάηαη ζηα 40 ρξφληα, θάλνπλ ηελ παιηξξντθή ελέξγεηα κία αμηφπηζηε πεγή επέλδπζεο. Δπίζεο, ην κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο αληηζηαζκίδεηαη κε ηα κεδακηλά θφζηε ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Σν θξάγκα La Rance παξέρεη ειεθηξηθφ ξεχκα γηα λνηθνθπξηά επί 45 ρξφληα θαη έρεη απνζβέζεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ, κε ηα θφζηε ζχληεξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λα θηάλνπλ κφιηο ην 0.5% ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ. Σέινο, ε δεκηνπξγία ελφο θξάγκαηνο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ηφζν κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ ην 30-40% ζα απαζρνινχληαη ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο, φζν θαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο έρεη παξαηεξεζεί ηφζν ζην θξάγκα La Rance φζν θαη ζην εξγνζηάζην παιίξξνηαο ζην Annapolis ηνπ Καλαδά. Αξλεηηθή ζπλέπεηα γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία απνηειεί σζηφζν ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο αιηείαο ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Μία παξάπιεπξε νηθνλνκηθή απψιεηα απνηειεί θαη ε πιπκκήξα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ παξνπζία ησλ θξαγκάησλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ηνπηθψλ ηδηνθηεζηψλ. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο παιηξξντθήο ελέξγεηαο, εθηφο απφ ηελ παξαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο, είλαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο. ε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο νη νπνίεο 13

15 είλαη εμαξηψκελεο απφ ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο, ε παιηξξντθή είλαη ζπλερφκελε ιφγσ ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειηαθνπ θαη ηνπ ζειεληαθνχ θχθινπ. Δπίζεο, είλαη ιεηηνπξγηθή γηα πνιιά ρξφληα, φπσο έρεη απνδεηθηεί απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο. Παξάιιεια φκσο, είλαη ρακειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ε πεξηνδηθφηεηα απηήο απνηειεί πξφβιεκα θαζψο ππάξρνπλ θελά ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Παξφια απηά, ε παιηξξντθή ελέξγεηα απνηειεί ηελ πιένλ αμηφπηζηε αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ θελψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ππφινηπσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 3.3.Η Eνέργεια ηων Kσμμάηων Η ελέξγεηα ησλ θπκκάησλ είλαη ε ελέξγεηα πνπ αληιείηαη απφ ηε δπλακηθή πνπ έρνπλ ηα θχκκαηα. Σα θχκκαηα ηνπ σθεαλνχ δεκηνπξγνχληαη είηε απφ ηνλ άλεκν, είηε απφ ηελ έιμε βαξχηεηαο απφ ηε γε θαη ηε ζειήλε, είηε απφ αιιαγέο ζηα θπζηθά θαηλφκελα. Η ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εθκεηαιιεχεηαη θπξίσο ηα θχκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ άλεκν, θαζψο είλαη θαη ηα πην ζπλήζε. Η ελέξγεηα απηή κπνξεί λα αληιεζεί παξάθηηα αιιά θαη ππεξάθηηα. Η θπκκαηηθή ελέξγεηα έρεη ηεξάζηηεο δπλακηθέο θαζψο κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε. Δθηηκάηαη φηη ε ζπλνιηθή ελέξγεηα απφ ηα θχκκαηα ζηηο αθηέο παγθνζκίσο θηάλεη ηα 2 κε 3 ρηιηάδεο MW. Τπεξάθηηα, ππνινγίδεηαη φηη ε νξκή ησλ θπκκάησλ είλαη 3 κε 8 θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή θνληά ζηηο αθηέο. πλνιηθά, ε πηζαλή ελέξγεηα απφ ηα θχκκαηα κπνξεί λα θηάζεη ηα ΣW αλά ρξφλν. Η ελέξγεηα ησλ θπκκάησλ κπνξεί λα αληιεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Η ηερλνινγία ζην θνκκάηη απηφ είλαη ζρεηηθά θαηλνχξγηα θαη αλαπηπζζφκελε. Παξφια απηά, ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γίλνληαη γηα ηε βειηίσζή ηεο, πξνζπάζεηα πνπ έρεη απνθέξεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ κεραληζκψλ θπκκαηηθήο ελέξγεηαο. Απφ απηνχο, πνιχ ιίγνη έρνπλ δνθηκαζηεί θαη αμηνινγεζεί θαη αθφκα ιηγφηεξνη έρνπλ εθαξκνζζεί ζηνλ σθεαλφ. Σξεηο απφ απηνχο έρνπλ επηθξαηήζεη κέρξη ηψξα. Ο αλακελφκελνο ρξφλνο δσήο κηαο ηέηνηαο θαηαζθεπήο ππνινγίδεηαη ζηα ρξφληα, ελψ ν ρξφλνο θαηαζθεπήο ηνπ αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 2 ρξφληα. 14

16 Δηθφλα 3: Μεραληζκνί κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκκάησλ Παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα είλαη αξθεηά αθξηβή, ε ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζηαζεξή κείσζε ηεο ηηκήο ηεο. ηελ Δπξψπε, ε νπνία απνηειεί εγέηε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαδπρζεί κεραληζκνί κεγάιεο θιίκαθαο νη νπνίνη είραλ σο ζπλέπεηα λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ελέξγεηα ησλ θπκκάησλ θαη λα ηελ θάλνπλ αληαγσληζηηθή. Ο ηξφπνο γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ελέξγεηαο, είλαη αθελφο κελ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη αθεηέξνπ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ κεραλεκαησλ. Παξάθηηα, παξφιν πνπ ε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα αληιεζεί είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ππεξάθηηα κέξε, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο θαζψο ην θφζηνο θαηαζθεπήο αιιά θπξίσο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο είλαη αξθεηά ρακειφ θαη είλαη πην εχθνιν λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ζηεξηά. Τπεξάθηηα, νη εθαξκνγέο είλαη πνιχ ιηγφηεξεο, πην πξφζθαηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη αθφκα επξέσο γλσζηά. Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο νθείιεηαη θπξίσο ζην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο κία κεγάιε πισηή πιαηθφξκα αμηνπνίεζεο θπκκαηηθήο ελέξγεηαο ε νπνία κπνξεί λα είλαη αξθεηά δαπαλεξή, έρεη πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηελ ηνπνζέηεζε πνιιψλ θζελφηεξσλ θαη κηθξφηεξσλ κεκνλνκέλσλ ζπζθεπψλ. Οη ππεξάθηηεο θαηαζθεπέο θαίλεηαη λα είλαη 15

17 κέρξη ηψξα νηθνλνκηθά βηψζηκεο πεξηζζφηεξν ζε πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη απνκαθξπζκέλεο θαη ε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη εθ ησλ πξνηαίξσλ αθξηβή. Πεξηβαιινληηθά, ε ελέξγεηα ησλ θπκκάησλ, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη άθζνλε θαζψο είλαη αλαλεψζηκε, είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαζψο δελ εθπέκπεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Παξφια απηά, ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Όπσο θαη κε ηηο ππφινηπεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεραλήκαηα ππνζαιάζζηα αιιά θαη ζηελ επηθάλεηα, δηαηαξάζζεηαη ην νηθνζχζηεκα ηφζν κέζσ ηνπ ζνξχβνπ, φζν θαη κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ θαη πηελψλ. Τπάξρεη επίζεο ν θίλδπλνο δηαξξνήο ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πιαηθφξκεο θαη ζηα κεραλήκαηα. Παξάιιεια φκσο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ηερλεηψλ πθάισλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε δεκηνπξγία νηθνζπζηήκαηνο. Γεληθά, είλαη αξθεηά πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ αληζνξξνπίεο ηφζν κε ηελ εμαθάληζε θάπνησλ νξγαληζκψλ απφ ηελ πεξηνρή, φζν θαη κε ηελ εκθάληζε λέσλ. εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε κεγάιε έθηαζε πνπ κπνξεί λα έρεη κία ηέηνηα εθαξκνγή. Απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ζηελ θπκκαηηθή ξνή ηεο πεξηνρήο ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιεί αιιαγέο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο αιιά θαη ζηα ξεχκαηα. Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκκάησλ, εθηφο απφ ην πςειφ ηεο θφζηνο, είλαη ε δπζθνιία εθκεηάιιεπζήο ηεο θαη κεηαηξνπήο ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Παξφιε ηελ αθζνλία ηεο, είλαη ηερλνινγηθά απαηηεηηθή. Δπίζεο είλαη ε πιένλ άηαθηε αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο θαζψο εμαξηάηαη απφ ηε δχλακε ησλ θπκκάησλ ε νπνία δελ είλαη ζηαζεξή. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα θαη ηε δηαθχκαλζε ηεο πνζφηεηαο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη. Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη θαη ε πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία πνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο. Λίγα είλαη ηα κέξε φπνπ ηα θχκκαηα είλαη ζπλερή θαη κε ζρεηηθά πςειή δπλακηθή. Πνιιά απφ ηα κέξε απηά παξνπζηάδνπλ επίζεο αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα ηα νπνία ε δεδνκέλε ηερλνινγία δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί. Παξάιιεια νη θαηαζθεπέο απηέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πινήγεζε θαζψο δελ είλαη εχθνια αληρλεχζηκεο. Σέινο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνλ ηνπξηζκφ θαζψο νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο είλαη νξαηέο απφ ηε ζηεξηά θαη δεκηνπξγνχλ ερεηηθή ξχπαλζε. Παξφιεο ηηο αλπζερίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί, ε θπκκαηηθή ελέξγεηα δελ παχεη λα απνηειεί κηα πνιιά ππνζρφκελε πεγή ελέξγεηαο κε πνιιέο δπλαηφηεηεο ζην κέιινλ. Δίλαη αξθεηά πξνβέςηκε σο πξνο ηελ έληαζή ηεο θαη απνηειεί πφιν έιμεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 16

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:ΠΗΓΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε. Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ

Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε. Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ Γηαλλάθεο Αξηζηνηέιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο 1) Η απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ A. ζπκβαίλεη εθεί φπνπ ε δήηεζε γηα ην δεκφζην αγαζφ ηζνχηαη κε ηε πξνζθνξά ηνπ B. πξνυπνζέηεη φηη ε ηηκή ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ είλαη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα