ΦΕΣ. : 1) Η Δ19Α ΕΞ2013/ ΕΔΤΟ «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Σελωνειακού Κώδικα»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΕΣ. : 1) Η Δ19Α ΕΞ2013/ ΕΔΤΟ «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Σελωνειακού Κώδικα»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28 Απριλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2016 Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ /Α Δ/ΝΗ.Σ.Ε.Π/Α Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας Αθήνα Πληροφορίες : τ. Δροσοπούλου/Μ.Πίκλα Σηλέφωνο : /452 ΠΡΟ: Πίνακας Διανομής FAX : ΘΕΜΑ : Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή άλλους εγκεκριμένους χώρους - Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Σελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων και προϋποθέσεις και όροι έγκρισης άλλων, εκτός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χώρων, για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων. ΦΕΣ. : 1) Η Δ19Α ΕΞ2013/ ΕΔΤΟ «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Σελωνειακού Κώδικα» 2) Η ΔΣΔ Α ΕΞ2016/ ΔΤΟ «Κοινοποίηση της νομοθετικής Δέσμης του Ενωσιακού Σελωνειακού Κώδικα» 3) Η αριθ. Δ6Α ΕΞ 2014 ΑΤΟ «ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΥΕΚ Β 865), όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2016 ΑΤΟ (ΥΕΚ Β 295) και ισχύει. Με τα αριθμ 1) και 2) σχετικά κοινοποιήθηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από 1η Μαΐου Ο Ενωσιακός Σελωνειακός Κώδικας σε συνδυασμό με τον Κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/2446 και τον εκτελεστικό Κανονισμό 2015/2447 ρυθμίζουν πλέον σε επίπεδο Ένωσης τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τις προϋποθέσεις αποδοχής και έκδοσης άδειας, συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων εγγυήσεων για την προσωρινή εναπόθεση σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση άλλων πλην των τελωνειακών αρχών προσώπων. Η τροποποίηση, ακύρωση, ανάκληση και αναστολή αδειών που έχουν εκδοθεί ρυθμίζεται πλέον από την Ενωσιακή νομοθεσία, όπως επίσης και οι προϋποθέσεις έγκρισης χώρων, άλλων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, για την προσκόμιση των εμπορευμάτων και την εναπόθεσή τους. Με την παρούσα, δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή της Ενωσιακής νομοθεσίας στο μέρος που αφορά τη διαδικασία έκδοσης άδειας για τη λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις έγκρισης άλλων χώρων, πλην των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, για την προσκόμιση και προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων. 1

2 Μέρος Α 1.Ορισμοί Για λόγους διευκόλυνσης στην εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως: 1. «Ενωσιακός Κώδικας» : Ο Κανονισμός 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, για τη θέσπιση του Ενωσιακού Σελωνειακού κώδικα. 2. «Εθνικός Σελωνειακός κώδικας» : Ν.2960/2001 (ΥΕΚ Α 265/ ) 3. «ενωσιακά εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς να ενσωματώνονται σε αυτά εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, β) εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από χώρες ή εδάφη εκτός του εν λόγω εδάφους και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, γ) εμπορεύματα που λαμβάνονται ή παράγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, είτε αποκλειστικά από εμπορεύματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) 4. «μη ενωσιακά εμπορεύματα»: εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 3 ή που έχουν απολέσει τον τελωνειακό τους χαρακτήρα ως ενωσιακά εμπορεύματα 5. «τελωνειακός χαρακτήρας»: ο χαρακτήρας εμπορεύματος ως ενωσιακού ή μη ενωσιακού 6. «τελωνειακή επιτήρηση»: ενέργειες στις οποίες προβαίνουν γενικά οι τελωνειακές αρχές, ώστε να εξασφαλίζουν την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων που ισχύουν για τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτών των ενεργειών 7. «πρόσωπο εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης»: α) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, β) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, κάθε πρόσωπο που έχει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση 8. «μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση»: σταθερός τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας στον οποίο βρίσκονται σε μόνιμη βάση οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι και μέσω του οποίου πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει οι σχετικές με τα τελωνεία πράξεις ενός προσώπου 9. «κάτοχος των εμπορευμάτων»: το πρόσωπο που έχει την κυριότητα των εμπορευμάτων ή παρεμφερές δικαίωμα διάθεσής τους ή που ασκεί φυσικό έλεγχο επ αυτών 10. «προσωρινή εναπόθεση»: η κατάσταση μη ενωσιακών εμπορευμάτων τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά υπό τελωνειακή επιτήρηση για το διάστημα μεταξύ της προσκόμισής τους στο τελωνείο και της υπαγωγής τους σε τελωνειακό καθεστώς ή της επαναγωγής τους. 11. «απόφαση»: κάθε πράξη των τελωνειακών αρχών που αφορά την τελωνειακή νομοθεσία και ρυθμίζει μια συγκεκριμένη υπόθεση και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα 12. «Εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης»: οι αποθήκες ή οι χώροι προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ενωσιακού Κώδικα. Για τους σκοπούς της παρούσας ως εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης νοούνται οι εγκαταστάσεις υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Σελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων. 2

3 13. «άλλοι χώροι που έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι Σελωνειακές αρχές»: χώροι που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων, οι οποίοι δεν είναι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 148 του Ενωσιακού Κώδικα. 14. «χώροι προσωρινής εναπόθεσης» : Οι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης και οι άλλοι χώροι που έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι Σελωνειακές αρχές για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων. 15. «Διαχειριστής»/ Δικαιούχος της απόφασης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την εκμετάλλευση και διαχείριση του οποίου θα λειτουργεί συγκεκριμένη εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας αυτής. 16. «Αρμόδιο Σελωνείο»: το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. 17. «Αρμόδια για τη λήψη απόφασης Σελωνειακή Αρχή»: η Σελωνειακή Περιφέρεια στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το "αρμόδιο Σελωνείο". 18. «διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης»: η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, ότι εμπορεύματα βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση. 2.Πεδίο εφαρμογής Σα εμπορεύματα που εισέρχονται στο Σελωνειακό έδαφος της Ένωσης προσκομίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους είτε σε χώρους των Σελωνείων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο καθορίζουν ή εγκρίνουν οι Σελωνειακές αρχές. Σα εμπορεύματα εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται μόνο με άδεια των Σελωνειακών αρχών στους χώρους που έχουν καθορισθεί ή εγκριθεί από αυτές. Σα μη ενωσιακά εμπορεύματα τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση από τη στιγμή της προσκόμισής τους στο Σελωνείο. ε προσωρινή εναπόθεση τίθενται επίσης και τα ενωσιακά εμπορεύματα για τα οποία προβλέπεται προσκόμιση και τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων στο τελωνείο, μέχρις ότου αυτά αποδείξουν τον Ενωσιακό τους χαρακτήρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σα εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση αποθηκεύονται αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ενωσιακού Κώδικα ή, εφόσον δικαιολογείται, σε άλλους χώρους που έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι Σελωνειακές αρχές. Εμπορεύματα που μπορούν να επηρεάσουν, λόγω της φύσης ή της κατάστασής τους, άλλα εμπορεύματα ή να προκαλέσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία, τάξη, ασφάλεια ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, εναποτίθενται υποχρεωτικά μόνο σε ειδικά διαρρυθμισμένα, ιδιαίτερα, διαμερίσματα ή χώρους, οι οποίοι μπορούν να αποτρέψουν τους παραπάνω κινδύνους. Δύναται να μην επιτραπεί, από το αρμόδιο τελωνείο, η εκφόρτωση εμπορευμάτων που έχουν υποστεί σήψη ή αλλοίωση κατά τη γνώμη ιατρού της αστυνομικής ή υγειονομικής ή κτηνιατρικής αρχής ή άλλου ιατρού ή ειδικού επιστήμονα. Σα εμπορεύματα αυτά, εφ' όσον δεν προορίζονται για καταστροφή, επανεξάγονται με δαπάνες που βαρύνουν τον κάτοχο αυτών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 134 παράγραφος 2 του Ενωσιακού Κώδικα, τα εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση μπορούν να υποστούν μόνο επεξεργασία που εξασφαλίζει τη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση, χωρίς μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης ή το πρόσωπο που αποθηκεύει τα εμπορεύματα, στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα εναποτίθενται σε άλλους χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις Σελωνειακές αρχές, είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της μη απομάκρυνσης των εμπορευμάτων σε εναπόθεση από την τελωνειακή 3

4 επιτήρηση και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων. Μέρος Β Εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης Για τη λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Σελωνειακών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, απαιτείται άδεια των τελωνειακών αρχών. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης ορίζονται στην άδεια. 1. Βασικές Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης Η άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Α) είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. την περίπτωση που ο αιτών είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, στην αίτηση δηλώνεται ο ΑΥΜ του αιτούντος που έχει αποδοθεί στη χώρα μας (μέσω της ΠΟΛ 1113/2013 ΑΤΟ ή μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου) καθώς και ο ΑΥΜ που διαθέτει στο Κράτος μέλος εγκατάστασής του. Β) παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών. ημειώνεται ότι οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς με άδεια για τελωνειακές απλουστεύσεις θεωρείται ότι πληρούν την προϋπόθεση αυτή, εφόσον η λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης λαμβάνεται υπόψη στο σχετικό πιστοποιητικό. Γ) παρέχουν εγγύηση. Η άδεια για τη λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χορηγείται μόνο εφόσον οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς να απαιτείται η θέσπιση διοικητικών ρυθμίσεων, δυσανάλογων προς τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες. Για την επιτήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, ιδίως όσον αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, τον τελωνειακό τους χαρακτήρα και τις διακινήσεις τους, ο κάτοχος της άδειας τηρεί κατάλληλες καταχωρήσεις. ε περίπτωση που υπάρχει οικονομική ανάγκη και δεν επηρεάζεται αρνητικά η Σελωνειακή επιτήρηση, μπορεί να επιτρέπεται, με σχετική πρόβλεψη στην άδεια, η αποθήκευση ενωσιακών εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, εφόσον είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, ιδίως με σκοπό τη διάκρισή τους από τα μη Ενωσιακά εμπορεύματα που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση και είναι αποθηκευμένα στον ίδιο χώρο. Σα εμπορεύματα αυτά δε θεωρούνται ως εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση. 2. Καταλληλότητα Αποθηκευτικών χώρων Εγκαταστάσεων προσωρινής Εναπόθεσης Με σκοπό αφ' ενός μεν την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των εμπορευματικών συναλλαγών και αφ' ετέρου την εξασφάλιση της εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και την ασφαλή εναπόθεση των εμπορευμάτων, πρέπει η εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης να είναι προσβάσιμη στην Σελωνειακή Τπηρεσία, στα μέσα μεταφοράς των εμπορευμάτων και στους 4

5 εμπλεκόμενους με τις τελωνειακές διατυπώσεις φορείς και να πληροί από άποψη υποδομής τις παρακάτω χωροταξικές προϋποθέσεις: α) Να είναι λειτουργική, ασφαλής και επαρκής, για εναπόθεση εμπορευμάτων, να έχει κατάλληλη διαμόρφωση χώρων, τα απαραίτητα μέσα πυρόσβεσης και εξαερισμό, κατάλληλο φωτισμό, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα εναπόθεσης διαφορετικών ειδών εμπορευμάτων, τα οποία ανήκουν σε πολλούς παραλήπτες. Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης, ζύγισης, μέτρησης και ελέγχου των εμπορευμάτων. β) Να διαθέτει ειδικά διαρρυθμισμένα ιδιαίτερα διαμερίσματα ή χώρους για εμπορεύματα, η εναπόθεση των οποίων μπορεί να επηρεάσει, λόγω της φύσης ή της κατάστασής τους, άλλα εμπορεύματα ή να προκαλέσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία, τάξη, ασφάλεια ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. γ) Οι υπαίθριοι χώροι να είναι περιφραγμένοι κατά τρόπο ασφαλή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Σελωνειακής Αρχής, ώστε η αποθήκη και οι υπαίθριοι χώροι αυτής να διαχωρίζονται πλήρως. 3. Λογιστική διαχείριση των εμπορευμάτων που εναποτίθενται σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης Για την παρακολούθηση της παραμονής των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση από τη στιγμή της εισόδου τους στην εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης μέχρι και την έξοδό τους από αυτήν, εφαρμόζεται από το διαχειριστή, σύστημα λογιστικής αποθήκης, επιφυλασσομένων άλλων πρόσθετων μέτρων που λαμβάνει η Σελωνειακή Τπηρεσία, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η τηρούμενη από το διαχειριστή λογιστική αποθήκης, πρέπει να εμφανίζει ανά πάσα στιγμή τα πραγματικά αποθέματα εμπορευμάτων που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση, εντός της εγκατάστασης. Για τη λογιστική παρακολούθηση της εγκατάστασης τηρούνται από τον διαχειριστή μηχανογραφικά συστήματα λογιστικής καταχώρισης και παρακολούθησης των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία: Α) παραπομπή στη σχετική διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης για τα εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις του και παραπομπή στην αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της προσωρινής εναπόθεσης, Β) την ημερομηνία και τα σχετικά στοιχεία αναγνώρισης των τελωνειακών εγγράφων που αφορούν τα αποθηκευμένα εμπορεύματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα σχετικά με την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων, Γ) τα στοιχεία, τους αριθμούς αναγνώρισης, τον αριθμό και το είδος των δεμάτων, την ποσότητα και τη συνήθη εμπορική ή τεχνική περιγραφή των εμπορευμάτων και ενδεχομένως τα σημεία αναγνώρισης των εμπορευματοκιβωτίων που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων, Δ) τον τόπο των εμπορευμάτων και τα στοιχεία κάθε διακίνησής τους, Ε) τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων, Σ) το είδος των συνήθων εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 147 παράγραφος 2 του Ενωσιακού Κώδικα, ήτοι των εργασιών που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση, χωρίς μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους Ζ) Σα στοιχεία της άφιξης των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, μόνο στην περίπτωση που έχει επιτραπεί στον κάτοχο της άδειας να διακινεί εμπορεύματα μεταξύ διαφόρων εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης σε διαφορετικά κράτη μέλη. Οι ανωτέρω καταχωρίσεις διατηρούνται από το διαχειριστή επί μία τριετία, εκτός εάν για ειδικούς λόγους ζητηθεί διαφορετικά από την αρμόδια Σελωνειακή Αρχή. 5

6 4. Όροι αποθήκευσης Σα εμπορεύματα που βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν ή απομακρυνθούν από την εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, όπου αρχικά τοποθετήθηκαν χωρίς την άδεια του αρμόδιου Σελωνείου. Εφόσον δεν προκαλούνται προβλήματα ή δυσχέρειες στη λειτουργία της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, επιτρέπεται στον κάτοχο των εμπορευμάτων, ύστερα από έγκριση της Σελωνειακής Αρχής, να εξετάζει τα εμπορεύματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση εντός της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης ή να προβαίνει σε δειγματοληψία αυτών, ιδίως για να προσδιορίσει τη δασμολογική τους κατάταξη, τη δασμολογητέα αξία ή τον τελωνειακό τους χαρακτήρα. Με τους όρους και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται επίσης, όπως ενεργούνται επί των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων συνήθεις εργασίες που σκοπούν στη διατήρησή τους στην αρχική τους κατάσταση ή στην από εμπορικής πλευράς βελτίωση της εμφάνισής τους ή στην προετοιμασία αυτών για περαιτέρω μεταφορά, με τον όρο ότι δια των εργασιών αυτών, δεν επέρχεται μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή της βάσης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ή της καταγωγής τους. τις παραπάνω επιτρεπόμενες εργασίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ο καθαρισμός, η ανατάραξη υγρών, η αφαίρεση, η διαλογή, η επισκευή ή η αντικατάσταση κατεστραμμένης ή ελαττωματικής συσκευασίας, η στοιβασία, η ζύγιση και η επισήμανση. Η απόθεση, αποθήκευση, ταξινόμηση και διαλογή των εμπορευμάτων μέσα στους χώρους αυτούς, οι εργασίες για την επαλήθευση, εξέταση και τον έλεγχο αυτών, η μεταφορά των αζήτητων, καθώς και οι λοιπές απαραίτητες εργασίες πραγματοποιούνται από το εργατικό και λοιπό προσωπικό της εγκατάστασης με μεταφορικά και λοιπά μέσα του διαχειριστή και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της τελωνειακής υπηρεσίας. Ο διαχειριστής υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης των εμπορευμάτων, να τοποθετεί αυτά κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο τελωνειακός έλεγχος και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και διατάξεις της Σελωνειακής Τπηρεσίας. 5. Διαδικασία εισόδου των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης Η εκφόρτωση, παράδοση και εναπόθεση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, γίνεται με βάση τη γνωστοποίηση του αριθμού αναφοράς κίνησης (MRN) του Δηλωτικού/ Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης που έχει υποβληθεί στο αρμόδιο τελωνείο. Ο διαχειριστής καταχωρεί τα προβλεπόμενα στο Μέρος Β σημείο 3 της παρούσας στο μηχανογραφικό του σύστημα. Ο διαχειριστής επιλέγει τη θέση της αποθήκης στην οποία θα αποθηκευτούν τα εμπορεύματα και επιβλέπει την κανονική στοιβασία /αποθήκευσή τους. Κατά την εκφόρτωση και παραλαβή των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή, η Σελωνειακή Αρχή δύναται να παρίσταται με όργανό της. Η παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου είναι υποχρεωτική για την αποσφράγιση των υπό τελωνειακή σφράγιση μεταφερομένων εμπορευμάτων. Αν κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων διαπιστωθούν ελλείμματα ή βρεθούν δέματα, δοχεία, κιβώτια ή άλλα μέσα συσκευασίας που φέρουν σαφή σημεία παραβίασης ή διαρροής ή είναι κενά περιεχομένου, η παραλαβή των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή γίνεται δια πρωτοκόλλου, που συντάσσεται και υπογράφεται από τον διαχειριστή της εγκατάστασης και από τον μεταφορέα ή τον αντιπρόσωπο αυτού. 6

7 Ο διαχειριστής υποχρεούται να γνωστοποιεί στο αρμόδιο Σελωνείο κάθε επιπλέον ή επί έλαττον διαπιστούμενη διαφορά μεταξύ των αναγραφομένων στο Δηλωτικό/ Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης δεμάτων, δοχείων, κιβωτίων και γενικά συσκευασιών και εκείνων που πραγματικά εκφορτώθηκαν και εναποτέθηκαν, κάνοντας επίσης σχετική πράξη στο μηχανογραφικό του σύστημα. Επί έλαττον διαφορές εμπορευμάτων αν δεν γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο Σελωνείο εντός 24 ωρών από το τέλος της εκφόρτωσης, δεν λαμβάνονται υπόψη από το αρμόδιο Σελωνείο, ο δε διαχειριστής υποχρεούται, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, στην καταβολή των επί των διαφορών αυτών αναλογουσών επιβαρύνσεων. Για τη βεβαίωση και είσπραξη σε βάρος του διαχειριστή των οφειλομένων υπ' αυτού, ως θεματοφύλακα, προς το δημόσιο δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων επί των διαπιστουμένων κάθε φορά ελλειμμάτων ή διαφορών εμπορευμάτων, εκδίδεται από το αρμόδιο Σελωνείο καταλογιστική πράξη. 6. Φρόνος παραμονής των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης. Η διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης είναι η υπό του άρθρου 149 του Ενωσιακού Κώδικα προβλεπόμενη προθεσμία, ήτοι 90 ημέρες. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον τα εμπορεύματα δεν υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς, δεν επανεξαχθούν, καταστραφούν, ή περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου, κηρύσσονται αζήτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενων του Εθνικού Σελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001. Ο διαχειριστής υποχρεούται όπως: α) ενημερώνει ανελλιπώς το αρμόδιο Σελωνείο για τα εμπορεύματα που δεν παραλαμβάνονται από τους κατόχους αυτών εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας. β) μεταφέρει σε οριζόμενο εντός των αποθηκών κατάλληλο χώρο, τα μη παραλαμβανόμενα εντός των νομίμων προθεσμιών και κηρυσσόμενα αζήτητα εμπορεύματα. Ο διαχειριστής δικαιούται, προνομιακώς, των τυχόν οφειλομένων αποθηκεύτρων και εξόδων, εργατικών και μεταφορικών, από το εκπλειστηρίασμα που επιτυγχάνεται κατά την εκποίηση των εμπορευμάτων ως αζήτητων από το αρμόδιο Σελωνείο. Για τα εμπορεύματα όμως που κηρύσσονται αζήτητα και περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του Εθνικού Σελωνειακού Κώδικα, οι απαιτήσεις του διαχειριστή εκ δικαιωμάτων του αποσβένονται, το δε δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για πληρωμή των δικαιωμάτων του διαχειριστή. 7. Έξοδος των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης Σα εμπορεύματα που εναποτίθενται στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, εντός των προθεσμιών του Μέρους Β σημείο 6 της παρούσας πρέπει να : Α) τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία Β) επανεξαχθούν εκτός του Σελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γ) υπαχθούν ειδικό καθεστώς Δ) εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου Ε) καταστραφούν τις περιπτώσεις που διενεργείται έλεγχος των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, τα εμπορεύματα μεταφέρονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους ελέγχου με την μέριμνα του διαχειριστή. Η έξοδος των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με την υποβολή και διαχείριση του κατά περίπτωση προβλεπόμενου 7

8 παραστατικού. Ο διαχειριστής καταχωρεί την έξοδο των εμπορευμάτων στο μηχανογραφικό του σύστημα. Για τα εμπορεύματα για τα οποία κατατέθηκε στο αρμόδιο Σελωνείο οποιοδήποτε τελωνειακό παραστατικό ή έγγραφο και δεν παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα, εφαρμόζονται από το αρμόδιο Σελωνείο οι διατάξεις του άρθρου 198 παράγραφος 1 του Ενωσιακού Κώδικα. 8. Ευθύνη διαχειριστή εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης Η εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, και τα εντός αυτής εναποτιθέμενα εμπορεύματα, τελούν υπό την αποκλειστική ευθύνη του "διαχειριστή" της εγκατάστασης. Ειδικότερα, ο διαχειριστής της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκδοθείσα άδεια, για την παραμονή των εμπορευμάτων στην εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης από τη φυσική και λογιστική είσοδό τους, μέχρι και την έξοδό τους από αυτή και εν γένει για τη μη διαφυγή των εμπορευμάτων από την τελωνειακή επιτήρηση, προς εξασφάλιση της τήρησης των τελωνειακών και συναφών διατάξεων. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι του δημοσίου για τους αναλογούντες δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, περιλαμβανομένων και των προστίμων, ποινών ή πρόσθετων τελών και δικαιωμάτων που μπορεί να προκύψουν από την μη ορθή τήρηση των υποχρεώσεών του, από δόλο ή αμέλεια. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι των κυρίων των εμπορευμάτων για την αξία αυτών, μη υπέχοντος του δημοσίου καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή καταστροφή αυτών, από οποιαδήποτε αιτία. 9. Διοικητικό κόστος υπερημερίας ελλείμματα Σα εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης επιβαρύνονται με το διοικητικό κόστος υπερημερίας της παραγράφου 11 του άρθρου 41 του Εθνικού Σελωνειακού Κώδικα,κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Εάν από την Σελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι ελλείπουν εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, χωρίς να έχουν τηρηθεί γι' αυτά οι προβλεπόμενες τελωνειακές και λοιπές συναφείς διατυπώσεις, εφαρμόζονται οι περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Εθνικού Σελωνειακού Κώδικα, ασχέτως λήψης από την Σελωνειακή Αρχή εγγύησης ή άλλου διασφαλιστικού, των δασμών και λοιπών φόρων, μέτρου. 10. Ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης. Οι ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης είναι οι ίδιες με τις ώρες λειτουργίας του αρμόδιου Σελωνείου, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου λειτουργίας αυτών, εφ' όσον συντρέχει δικαιολογημένη αιτία, μετά από έγκριση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Σελωνείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Εθνικού Σελωνειακού Κώδικα. Η παραλαβή για εναπόθεση των εμπορευμάτων για τα οποία έχει υποβληθεί στο Σελωνείο το οικείο Δηλωτικό/Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, επιτρέπεται όπως ενεργείται και μετά την παρέλευση των ανωτέρω ωρών λειτουργίας του αρμόδιου Σελωνείου. 11.Έλεγχος και εποπτεία των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης Η επί των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εποπτεία και έλεγχος ασκείται από την τελωνειακή υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων οργάνων της, προς εξασφάλιση, της είσπραξης των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, της εφαρμογής απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων, της ασφάλειας των χώρων και των εμπορευμάτων και της αποτροπής παράτυπων και παράνομων πράξεων. 8

9 Για το σκοπό αυτό: 1 - Ο διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στην Σελωνειακή Τπηρεσία κάθε συνδρομή, πληροφορία και στοιχείο που του ζητηθεί και έχει σχέση με την άσκηση του Σελωνειακού έργου. 2 - Η Σελωνειακή Αρχή ελέγχει την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων από το ανωτέρω σημείο 3 της παρούσας, καταχωρίσεων. 3- Η Σελωνειακή Αρχή δύναται να ελέγχει τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού μέτρησης του βάρους ή του όγκου των εμπορευμάτων. 4- Διενεργούνται λογιστικοί και φυσικοί έλεγχοι επί των εμπορευμάτων από την Σελωνειακή Τπηρεσία. 5 - Διενεργούνται περιοδικά απογραφές των εντός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, εμπορευμάτων. 12. Εγγυήσεις 1- ύμφωνα με το άρθρο 148 σημείο γ) του Ενωσιακού Κώδικα και προς διασφάλιση των οριζομένων στο άρθρο 25, παράγραφος 7, σημείο στ) του Εθνικού Σελωνειακού Κώδικα και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα, ο διαχειριστής καταθέτει πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης στην αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια, εγγύηση. 2- Η εγγύηση αυτή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 1 του Ενωσιακού Κώδικα, να είναι κατά επιλογή του διαχειριστή: - είτε χρηματική - είτε τραπεζική - είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για εθνική ισχύ της άδειας ή εγγύηση ασφαλιστικής εταιρείας/εγγυητική επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας για άδεια εναπόθεσης με γεωγραφική ισχύ περισσοτέρων του ενός κρατών μελών. 3- ύμφωνα με το άρθρο 90 του Ενωσιακού Σελωνειακού Κώδικα, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται : Α) σε επίπεδο ίσο με το ακριβές ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των άλλων επιβαρύνσεων, όταν το ποσό αυτό μπορεί να καθορισθεί με βεβαιότητα τη στιγμή απαίτησης της εγγύησης. Β) όταν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το ακριβές ποσό, η εγγύηση καθορίζεται στο μέγιστο ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των λοιπών επιβαρύνσεων που έχουν γεννηθεί ή είναι δυνατό να γεννηθούν, όπως υπολογίζεται αυτό από τις τελωνειακές αρχές. την ανωτέρω περίπτωση β), όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ύψος της εγγύησης κατά τη στιγμή έκδοσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό ούτε το είδος ούτε η ποσότητα των εμπορευμάτων που θα εναποτεθούν στην υπό έγκριση εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, το ύψος της εγγύησης καθορίζεται από την αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια, λαμβανομένων υπόψη ως παραμέτρων εκτίμησης του ύψους αυτής: α) το ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των εισερχόμενων εμπορευμάτων μέσω του αρμόδιου Σελωνείου του προηγούμενου έτους και β) το ποσοστό των εισερχόμενων εμπορευμάτων που κατά την εκτίμηση του διαχειριστή θα εναποτεθούν στην υπό έγκριση εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης. 9

10 Μετά την πάροδο του τριμήνου από τον καθορισμό της κατά τα ανωτέρω εγγύησης, η Σελωνειακή Περιφέρεια αναπροσαρμόζει το ποσό της εγγύησης με βάση τα στοιχεία των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα που έχουν εισέλθει στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου. Γ) με την επιφύλαξη του άρθρου 95 του Ενωσιακού Κώδικα, σε περίπτωση σύστασης συνολικής εγγύησης για το ποσό του εισαγωγικού που αντιστοιχεί σε τελωνειακές οφειλές και λοιπές επιβαρύνσεις των οποίων το ποσό ποικίλλει διαχρονικά, το ποσό της εγγύησης αυτής καθορίζεται σε επίπεδο που επιτρέπει να καλύπτεται, ανά πάσα στιγμή, το ποσό του εισαγωγικού που αντιστοιχεί στις τελωνειακές οφειλές και στις λοιπές επιβαρύνσεις. 4- ύμφωνα με το άρθρο 89, παράγραφος 5 του Ενωσιακού Κώδικα, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, οι τελωνειακές αρχές μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφοι 1, 2 και 3, να εγκρίνουν τη σύσταση συνολικής εγγύησης. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) είναι εγκατεστημένα εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, β) πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 στοιχείο α), γ) χρησιμοποιούν τακτικά τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 στοιχείο δ). 5- Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών οφειλών και λοιπών επιβαρύνσεων που είναι δυνατό να γεννηθούν, μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε έναν οικονομικό φορέα να προβεί στη σύσταση συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού ή να απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια του άρθρου 84 του Καν.2015/2446. Μέρος Γ Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Σελωνειακών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων 1. Τποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών Προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται στην αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια, αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την οποία παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος διαχειριστή και για συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο. Για την έκδοση της άδειας και προς επιβεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρούσας, υποβάλλονται από τον αιτούντα τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα ως ακολούθως : 1.1 την αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια : α) Αίτηση με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας, στοιχεία. β) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Τ γ) Σο τελευταίο εν ισχύ δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου περί Α.Ε και ΕΠΕ και το ΥΕΚ δημοσίευσης αυτού. δ) Πρακτικό του Διοικητικού υμβουλίου, όταν πρόκειται περί Α.Ε, περί εκπροσώπησής της και το ΥΕΚ δημοσίευσής του. ε) καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο, προκειμένου περί Ο.Ε και Ε.Ε. 10

11 στ) Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων. ζ) Πρόβλεψη όγκου κίνησης εγκατάστασης. η) Υορολογική ενημερότητα θ) φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των φυσικών προσώπων ή σε περίπτωση εταιρειών, των νομίμων εκπροσώπων τους, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ποινικών τους μητρώων.. ι) Η προβλεπόμενη στο σημείο 12 της παρούσας, εγγύηση. την περίπτωση που ο αιτών την άδεια είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν υποβάλλονται τα υπό τα στοιχεία γ) έως ι) προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 1.2 το αρμόδιο τελωνείο προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία στους περιλαμβανόμενους στην αίτηση χώρους. Η σχετική έκθεση αυτοψίας αποστέλλεται στην αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια και λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας : α) Αρχιτεκτονικό ή και τοπογραφικό διάγραμμα των προς έγκριση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι αυτού καθώς και το είδος της περίφραξης, όπου αυτή απαιτείται. β) Βεβαίωση της πυροσβεστικής Τπηρεσίας για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. γ) Εφ' όσον συντρέχει περίπτωση εναπόθεσης εμπορευμάτων που θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, τάξη και ασφάλεια, βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών για τη νομιμότητα λειτουργίας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. 2. Ο αιτών την άδεια υποχρεούται να παράσχει στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης Σελωνειακή αρχή, οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή στοιχείο, κρίνεται απαραίτητη για την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. 2. Προϋποθέσεις αποδοχής της αίτησης Η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια στην οποία έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, επαληθεύει το ότι πληρούνται οι όροι αποδοχής της και σε περίπτωση που κρίνει ότι παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να είναι σε θέση να λάβει απόφαση, κοινοποιεί την αποδοχή της αίτησης στον αιτούντα, εντός της ίδιας προθεσμίας. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, εάν πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις : Α) ο αιτών είναι καταχωρισμένος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ενωσιακού Κώδικα Β) ο αιτών είναι εγκατεστημένος, στο Σελωνειακό έδαφος της Ένωσης. την περίπτωση που ο αιτών είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, στην αίτηση του δηλώνεται ο ΑΥΜ που του έχει αποδοθεί στη χώρα μας (μέσω της ΠΟΛ 1113/2013 ΑΤΟ ή μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου) καθώς και ο ΑΥΜ που διαθέτει στο Κράτος μέλος εγκατάστασής του, Γ) η αίτηση κατατέθηκε στην αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια 11

12 Δ) δεν υπάρχει προηγούμενη σχετική απόφαση που να απευθύνεται στον ίδιο αιτούντα, η οποία ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους πριν την εν λόγω αίτηση, επειδή ο αιτών δεν εκπλήρωσε υποχρέωση που απέρρεε βάσει της απόφασης αυτής. ε περίπτωση ακύρωσης προηγούμενης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Ενωσιακό κώδικα Κώδικα, η ανωτέρω αναφερόμενη περίοδος ανέρχεται σε 3 έτη. Ε) Όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα έχουν υποβληθεί ορθά. 3. Λήψη απόφασης Η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια λαμβάνει απόφαση σχετικά με την έκδοση της άδειας εντός 120 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση εξετάζονται τα ακόλουθα: α) η αναγκαιότητα λειτουργίας της συγκεκριμένης αποθήκης, έχοντας ως βασικές παραμέτρους αξιολόγησής της, την εξυπηρέτηση του εμπορίου, την ύπαρξη ή μη ικανοποιητικών αποθηκευτικών χώρων στο αρμόδιο Σελωνείο καθώς και τις εναλλακτικές μορφές προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, που υφίστανται κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας για το συγκεκριμένο Σελωνείο. β) η ακρίβεια των δηλουμένων στην αίτηση και στα συνημμένα σ αυτή δικαιολογητικά και έγγραφα και η συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης της άδειας, μέσω της διενέργειας από το Σελωνείο ελέγχου, αυτοψίας του χώρου. Όταν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρούσα, η αρμόδια για τη λήψη απόφασης Σελωνειακή αρχή προβαίνει στην έκδοση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, μέσω του Τποσυστήματος Αδειών Εγκρίσεων, σε έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. την άδεια καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης, καθώς και το είδος και ύψος της εγγύησης. Η άδεια εκτυπώνεται σε τέσσερα αντίτυπα από τα οποία το πρώτο παραδίδεται στον δικαιούχο, το δεύτερο παραμένει στην εκδούσα Αρχή, το τρίτο κοινοποιείται στο αρμόδιο Σελωνείο και το τέταρτο αποστέλλεται στην αρμόδια διεύθυνση του Τπουργείου Οικονομικών (Διεύθυνση Σελωνειακών Διαδικασιών). Η εκχώρηση της χορηγηθείσας άδειας από τον διαχειριστή σε άλλο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. 4. Παράταση προθεσμίας για τη λήψη απόφασης ε περίπτωση που η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια δεν είναι σε θέση να τηρήσει την προθεσμία που προβλέπεται στο ανωτέρω σημείο 3 για τη λήψη απόφασης και κρίνει απαραίτητη την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τον αιτούντα, τον ενημερώνει σχετικά πριν τη λήξη της προθεσμίας, αναφέροντας τους λόγους και την περαιτέρω χρονική περίοδο για την παροχή εκ μέρους του των επιπλέον πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Εάν η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια έχει παρατείνει την περίοδο διαβούλευσης άλλης Σελωνειακής αρχής, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης παρατείνεται εξίσου με την παράταση της περιόδου διαβούλευσης. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση της προθεσμίας λήψης απόφασης. Εάν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας από τον αιτούντα και διενεργείται έρευνα βάσει αυτών των υπονοιών, η προθεσμία για τη λήψη της απόφασης παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έρευνας. Η εν λόγω παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα μήνες. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση. 12

13 Ο υποβάλλων την αίτηση μπορεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας για τη λήψη απόφασης από την αρμόδια Σελωνειακή αρχή, με σκοπό την πραγματοποίηση προσαρμογών εκ μέρους τους για την εκπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων και κριτηρίων. Οι προσαρμογές αυτές και η περαιτέρω χρονική περίοδος που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίησή τους, γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια, η οποία αποφασίζει για την χορήγηση της παράτασης. 5. Ισχύς απόφασης Η απόφαση για την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει, ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση αυτής και ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό. Εάν ο αιτών έχει ζητήσει διαφορετική ημερομηνία θέσης σε ισχύ, τότε η απόφαση αρχίζει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία που έχει ζητήσει ο αιτών, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη εκείνης κατά την οποία λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της απόφασης. 6. Δικαίωμα ακρόασης Πριν από τη λήψη απόφασης για την έκδοση της άδειας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τον αιτούντα, η Αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια γνωστοποιεί στον αιτούντα τους λόγους στους οποίους προτίθεται να βασίσει την αρνητική της απόφαση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του, εντός προθεσμίας που ορίζει, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της γνωστοποίησης. την περίπτωση αυτή, η προθεσμία για τη λήψη της απόφασης ανωτέρω σημείο 3 παρατείνεται κατά 30 ημέρες. 7. Απόφαση απόρριψης αίτησης Εάν από την εξέταση της αίτησης προκύπτει ότι δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, η αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση ενημερώνοντας τον αιτούντα. την απορριπτική απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις που δεν πληρούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την πλήρωση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, καθώς επίσης και η δυνατότητα άσκησης προσφυγής, που προβλέπεται στο άρθρο 44 του Ενωσιακού Κώδικα. 8. Τποχρεώσεις του δικαιούχου της απόφασης Ο δικαιούχος της απόφασης, συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση. Ο δικαιούχος της απόφασης κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια, η οποία έχει προβεί στην έκδοση της άδειας, κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το οποίο μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της. 9. Παρακολούθηση απόφασης για την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης Η Αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια που έχει εγκρίνει την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, παρακολουθεί τους όρους και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο δικαιούχος της απόφασης και τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση αυτή. 13

14 10. Διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των τελωνειακών αρχών πριν από την έγκριση εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης 1. Πριν από τη λήψη απόφασης για την έγκριση της λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη ακολουθείται η διαδικασία διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 2015/2447, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του εν λόγω άρθρου, εκτός εάν η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια να λάβει την απόφαση είναι της γνώμης ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Πριν από την έκδοση της άδειας, η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη των τελωνειακών αρχών των οποίων ζητήθηκε η γνώμη. 2. Η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια να λάβει την απόφαση κοινοποιεί την αίτηση και το σχέδιο άδειας στις τελωνειακές αρχές των οποίων ζητείται η γνώμη το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. 3. Οι τελωνειακές αρχές των οποίων ζητήθηκε η γνώμη κοινοποιούν τις αντιρρήσεις ή τη σύμφωνη γνώμη τους εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία τους κοινοποιήθηκε το σχέδιο άδειας. Οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες. Εάν κοινοποιηθούν αντιρρήσεις κατά την εν λόγω περίοδο και δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των διαβουλευόμενων αρχών εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε το σχέδιο άδειας, η άδεια χορηγείται μόνο για το τμήμα της αίτησης για το οποίο δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις. Εάν οι τελωνειακές αρχές των οποίων ζητήθηκε η γνώμη δεν κοινοποιήσουν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι συμφωνούν. Μέρος Δ Ακύρωση, τροποποίηση, ανάκληση, επανεξέταση, αναστολή απόφασης για την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης 1. Ακύρωση, τροποποίηση, ανάκληση απόφασης Η Αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια που έχει αποφασίσει για την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή να την ακυρώσει, να την τροποποιήσει ή να την ανακαλέσει, εφόσον δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία. Ειδικότερα : Α) Η απόφαση ακυρώνεται όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι: - Η απόφαση ελήφθη βάσει ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών, - Ο δικαιούχος της απόφασης γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι τα στοιχεία αυτά ήταν ανακριβή ή ελλιπή, - Εάν οι πληροφορίες ήταν ορθές και πλήρεις, η απόφαση θα ήταν διαφορετική Η ακύρωση της απόφασης ανακοινώνεται στο δικαιούχο αυτής και ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή η αρχική απόφαση, Β) Η απόφαση ανακαλείται ή τροποποιείται : - όταν ένας ή περισσότεροι από τους όρους λήψης της απόφασης δεν επληρούντο ή δεν πληρούνται πλέον, ή 14

15 - όταν ζητηθεί από τον δικαιούχο της απόφασης. - όταν το αρμόδιο Σελωνείο κρίνει ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης δε χρησιμοποιούνται πλέον ή δεν χρησιμοποιούνται αρκετά, ώστε να δικαιολογείται η διατήρησή τους. Η ανάκληση ή η τροποποίηση της απόφασης ανακοινώνεται στο δικαιούχο αυτής και παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία από την οποία ο δικαιούχος λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση αυτής. Εντούτοις, σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το απαιτεί η προστασία των νομίμων συμφερόντων του δικαιούχου της απόφασης, μπορεί να μετατίθεται έως ένα έτος η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η ανάκληση ή η τροποποίηση. Η εν λόγω ημερομηνία αναγράφεται στην απόφαση ανάκλησης ή τροποποίησης. Κατά τη λήξη, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του χρόνου λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε αυτήν, μεταφέρονται με δαπάνες του διαχειριστή στις αποθήκες του αρμόδιου Σελωνείου ή εφόσον το Σελωνείο δεν διαθέτει χώρους, σε χώρους που υποδεικνύει η Σελωνειακή Περιφέρεια. 2. Επανεξέταση απόφασης Η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια επανεξετάζει σχετική απόφασή της στις ακόλουθες περιπτώσεις : Α) όταν υπάρχουν αλλαγές στη σχετική Ενωσιακή νομοθεσία που επηρεάζουν την απόφαση, Β) όταν αυτό απαιτείται, λόγω της διενεργούμενης παρακολούθησης, Γ) όταν αυτό απαιτείται, κατόπιν ενημέρωσής της από το δικαιούχο της απόφασης, βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 2 του Ενωσιακού Κώδικα. Η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια, γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της επανεξέτασης που διενήργησε στον δικαιούχο της απόφασης. 3. Αναστολή απόφασης Η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει σε αναστολή σχετικής απόφασής της, αντί της ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησής, όταν : α) θεωρεί ότι ενδεχομένως υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την ακύρωση, την ανάκληση ή την τροποποίηση της απόφασης, αλλά δε διαθέτει ακόμη όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποφασίσει επί της ακύρωσης, της ανάκλησης ή της τροποποίησης Η διάρκεια της αναστολής αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο που απαιτείται, προκειμένου να καθορισθεί το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες. Εάν κατά την περίοδο αναστολής απόφασης, η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια προτίθεται να ακυρώσει, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφασή της, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παράγραφος 3, 27 ή 28 του Ενωσιακού Κώδικα, η διάρκεια της αναστολής, παρατείνεται, κατά περίπτωση, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η απόφαση ακύρωσης, ανάκλησης ή της τροποποίησης. Η αναστολή περατώνεται κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται λόγοι ακύρωσης, ανάκλησης ή 15

16 τροποποίησης της απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παράγραφος 3, 27 ή 28 του Ενωσιακού Κώδικα, οπότε η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία άρσης β) θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εν λόγω απόφαση ή ότι ο δικαιούχος της απόφασης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει αυτής, και κρίνει σκόπιμη την παροχή σε αυτόν χρονικού περιθωρίου για την λήψη μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις γ) ο δικαιούχος της απόφασης ζητά την εν λόγω αναστολή διότι δεν μπορεί προσωρινά να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που τίθενται για την έκδοση της απόφασης ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της απόφασης αυτής. τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία β) και γ), ο δικαιούχος της απόφασης κοινοποιεί στην αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια τα μέτρα που θα λάβει προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, καθώς και τον χρόνο που χρειάζεται για τη λήψη των μέτρων αυτών. Η διάρκεια της αναστολής της απόφασης αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο που προσδιορίζεται ανωτέρω και μπορεί να παραταθεί, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου της απόφασης. Η διάρκεια της αναστολής της απόφασης δύναται να παραταθεί περαιτέρω κατά τη χρονική περίοδο που χρειάζεται η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια για να επαληθεύσει ότι τα μέτρα που έλαβε ο δικαιούχος διασφαλίζουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσει τους. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Η αναστολή απόφασης περατώνεται κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου : - η ανασταλείσα απόφαση ακυρώνεται, ανακαλείται ή τροποποιείται, οπότε η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης ή - ο δικαιούχος της απόφασης έχει λάβει, σε βαθμό που να ικανοποιεί την αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή αρχή, τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην απόφαση ή για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της απόφασης αυτής, οπότε η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία άρσης Η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει τον δικαιούχο της απόφασης για το πέρας της αναστολής. Μέρος Ε Διακίνηση εμπορευμάτων υπό προσωρινή εναπόθεση Τπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται οι κίνδυνος απάτης, μπορεί να επιτρέπεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης να διακινεί εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση μεταξύ διαφόρων εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις : Α) όταν η διακίνηση τελεί υπό την ευθύνη της Σελωνειακής αρχής, Β) όταν η διακίνηση καλύπτεται από μία μόνον άδεια που έχει δοθεί σε εγκεκριμένο οικονομικό φορέα με άδεια για τελωνειακές απλουστεύσεις, ή Γ) δύναται να επιτρέπεται η διακίνηση εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση μεταξύ εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης που καλύπτονται από διαφορετικές άδειες, υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι των αδειών αυτών είναι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς για τελωνειακές απλουστεύσεις ΑΕΟC 16

17 Μέρος Σ Προϋποθέσεις έγκρισης χώρων, άλλων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, για την προσκόμιση των εμπορευμάτων και για την προσωρινή τους εναπόθεση 1. Προκειμένου να εγκριθεί χώρος για τους σκοπούς της προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων, άλλος από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, πρέπει να πληρούνται κατ αναλογία οι απαιτήσεις του άρθρου 148 παράγραφοι 2 και 3 του Ενωσιακού Κώδικα και του άρθρου 117 του Κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού αρ. 2446/2015, ήτοι : Α) Σα πρόσωπα που διαχειρίζονται το χώρο εναπόθεσης των εμπορευμάτων : - να είναι εγκατεστημένα στο Σελωνειακό έδαφος της Ένωσης. την περίπτωση που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να τους έχει αποδοθεί ΑΥΜ στη χώρα μας (μέσω της ΠΟΛ 1113/2013 ΑΤΟ ή μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου), - να είναι καταχωρισμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ενωσιακού Κώδικα, Β) παρέχονται όλα τα εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών Γ) παρέχεται εγγύηση, η οποία πρέπει να καλύπτει το ακριβές ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των άλλων επιβαρύνσεων. Δ) εξασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων, χωρίς να απαιτείται η θέσπιση διοικητικών ρυθμίσεων δυσανάλογων προς τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες. Ε) οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λιανική πώληση. Σ)όταν τα αποθηκευμένα εμπορεύματα παρουσιάζουν κίνδυνο ή ενδέχεται να αλλοιώσουν άλλα εμπορεύματα ή χρειάζονται, για άλλους λόγους, ειδικές εγκαταστάσεις, τότε οι χώροι προσωρινής εναπόθεσης εξοπλίζονται ειδικά για την αποθήκευσή τους. Ζ) η λειτουργία του χώρου γίνεται αποκλειστικά από το πρόσωπο που έχει λάβει την έγκριση. Η ) τα εμπορεύματα διασαφίζονται για τελωνειακό καθεστώς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την προσκόμισή τους, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές απαιτήσουν την εξέταση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 του κώδικα. 2. Η έγκριση χορηγείται από το αρμόδιο τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο σχετικός χώρος, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου. 3. Για τη χορήγηση της έγκρισης το αρμόδιο Σελωνείο εξετάζει τα ακόλουθα : α)μη ύπαρξη εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης ή λόγω της φύσης του εμπορεύματος, ακαταλληλότητα αυτών για την προσωρινή του εναπόθεση. β)διαπίστωση από το Σελωνείο της καταλληλότητας των εν λόγω χώρων. Όπου απαιτείται μπορεί να ζητείται βεβαίωση της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας αυτών. 3. Για τη διασφάλιση της ταυτότητας των εμπορευμάτων, το Σελωνείο δύναται να προβαίνει σε στοιχειώδη εμπορευματολογική εξέτασή τους, λαμβάνοντας τα απαραίτητα, κατά την κρίση του, μέτρα. 4. Η τοποθέτηση και στοίβαση των εμπορευμάτων στους εν λόγω χώρους θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από το αρμόδιο Σελωνείο. 17

2941 Κ.Δ.Π. 434/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 32(2)

2941 Κ.Δ.Π. 434/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 32(2) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2941 Κ.Δ.Π. 434/2004 Αριθμός 434 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 32(2) Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εφαρμογής των πράξεων της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 Κ.Δ.Π. 438/2004 Αριθμός 438 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ : ΒΕΥ2Η-ΒΣΡ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. 1.Δ/ΝΗ ΕΥΚ ΣΜΗΜΑ Α 2.Δ/ΝΗ 17 Η -ΣΜΗΜΑ Ε ΥΠΑ ΕΙ- ΕΞΑΓ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β) Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3002 Κ.Δ.Π. 440/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 440 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β) του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υπόδειγμα Μηνιαίας Κατάστασης Αποθεμάτων. Κατάσταση Αποθεμάτων Μ ηνός...έτο υ ς... Περιγραφή εμπορευμάτων Βάρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υπόδειγμα Μηνιαίας Κατάστασης Αποθεμάτων. Κατάσταση Αποθεμάτων Μ ηνός...έτο υ ς... Περιγραφή εμπορευμάτων Βάρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υπόδειγμα Μηνιαίας Κατάστασης Αποθεμάτων Κατάσταση Αποθεμάτων Μ ηνός...έτο υ ς... Α/Α Αριθμ. Διασάφησης Αποταμίευσης Αριθμ. Καταχ. Λογιστικής Αποθήκης Περιγραφή εμπορευμάτων Υπόλοιπο ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

Εγκύκλιος /2017 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Εγκύκλιος 1121586/2017 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09.08.2017 Ανεξάρτητη Αρχή ημοσίων Εσόδων Αριθ. Πρωτ.: Τ Α 1121586 ΕΞ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΧΟΞΗ-ΔΨ8 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 7ΧΟΞΗ-ΔΨ8 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.04.28 12:36:50 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Αριθμός 442 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

: Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Υορέα. ΑΠΟΥΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

: Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Υορέα. ΑΠΟΥΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. 1. Δ/ΝΗ 19 Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ. ΣΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΗ 33 Η ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ. ΣΜΗΜΑ Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 491 Κ.Δ.Π. 130/2004 Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1190234/2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/ ),

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/ ), 1 Aριθμ. ΠΟΛ. 1126/2013-ΦΕΚ 1420Β/12.6.2013 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα,.2012 ΑΠ:. Δ2/A/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ EΠOΠTEIAΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπουργείου Οικονομικών - Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40965 23 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4173 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ14-12-2016 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 1. Εγκύκλιος 1120050/2016 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραλαβή από άλλο Κράτος-Μέλος από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού. Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ 14.2.2013 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. 1. Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ Tμήμα Γ : Δασμολογικών και Υορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α : Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β ) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

Θ έ μ α : Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β ) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή». ΑΔΑ : ΚΩΔ.ΑΡΧ/Η 290.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/ΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑTA Α B & Γ Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016. Παύση της διαδικασίας θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων.

Εγκύκλιος /2016. Παύση της διαδικασίας θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων. Εγκύκλιος 1038856/2016 Παύση της διαδικασίας θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας...

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Άρθρο 1: Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών ή Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω2ΩΔΗ-14Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.11.2016 A8-0329/2016/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΞΟ8Η-0Χ4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6973 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 810 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης. 2 Μεταφορά «Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ:ΠΟΛ. 1235 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΠΑ ΕΙΣ- ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.12.2007 PE398.540v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-8 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41625 29 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4241 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

1 C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\fc578fe5-71da-4ce7-98ab-d2383c397166\ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΦΚ3.doc.docx

1 C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\fc578fe5-71da-4ce7-98ab-d2383c397166\ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΦΚ3.doc.docx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1017972/2016 Κοινοποίηση της υπ αριθμ. ΕΦΚΦ Β 1012980ΕΞ2016/27-01-2016 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 115/Β ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ 2785/Β ) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Δ 5045408 ΕΞ 2012 Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 23.9.15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3909 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1043/2016 Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1026/16-2-2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και παροχή οδηγιών Αθήνα, 7 Απριλίου 2016 Αρ.πρωτ.: ΠΟΛ.1043 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1673 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :210 9569803 ΦΑΞ :210 9531321

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 20.04.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Αριθμός απόφασης: 1534 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1875 EL 26.12.2006 000.004 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1875/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. ΔΕΥΚΥ Δ 5020798ΕΞ2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. & Υ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 67 και 100

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 67 και 100 Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3844, 23.4.2004 1813 Κ.Δ.Π. 273/2004 Αριθμός 273 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 67 και 100 Όροι και προϋποθέσεις που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΠΟΛ: 1075 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα