ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 17 Π Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 17 Π Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : FAX : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 17 Π Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: π.μ.. Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 365 ημέρες (1 έτος) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις. 1

2 Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/ )περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών», 3. Την αρίθμ.π1-1105/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις. 4. Του Ν.2522/1997,«Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 5. Του Ν2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) αρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96), «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05, 7. Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 8. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 9. Το Ν.3310 /05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 10. Την με αρίθμ.24014/ (ΦΕΚ1637/Β/05)Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον N.3414/2005» 11. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 12. Τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/ «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 13. Το Π.Δ.60/2007(ΦΕΚ 64/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005.» 14. Το Π.Δ.118/ «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) ( Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α ) 15. Το Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 16. Το Ν.3867/ (ΦΕΚ128/ ) άρθρο 27 παρ.12 <<εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών>>. 17. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/ ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις)» 18. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 19. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/ ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης 2

3 Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.της εθνικής οικονομίας» 20. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α /2014) παρ. 2 αρ. 1 στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. 21. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α / ). 22. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ) 23. Της ΚΥΑ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295, «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, ΦΕΚ 630/Β/ Διορθώσεις σφαλμάτων του ΦΕΚ 630/Β/ , ΦΕΚ 986/Β/ Του Κανονισμού 1441/2007 της 5ης Δεκεμβρίου 2007, «Περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα», σε τροποποίηση του Κανονισμού 2073/2005/ΕΚ. 26. Την µε αριθµ. 27/ πρκ. 8 / (ΑΔΑ T-Γ0O) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. ΠΡ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα μέρη της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ. Ν. ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ : Π.Μ. ΧΑΝΙΩΝ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ : Π.Μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν οργανωμένα Εργαστήρια, διαπιστευμένα σύμφωνα με το ISO από το Ε.ΣΥ.Δ., και πεδίο διαπίστευσης στις εργαστηριακές δοκιμές τροφίμων και νερών, για το σύνολο των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων. 3

4 Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο του διαγωνισμού Αντικείμενο της ανατεθείσας εργασίας είναι : 1. Η διενέργεια δειγματοληψιών τροφίμων και νερού από το χώρο της κουζίνας του Νοσοκομείου ΧΑΝΙΩΝ. 2. Η συντήρηση και μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο. 3. Η πραγματοποίηση χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων της παραγράφου 1 στις παραμέτρους που καθορίζονται από τα τεύχη του διαγωνισμού. 4. Η έκδοση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα περιλαμβάνεται : 4.1 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία. 4.2 Επισήμανση των αποκλίσεων από τις παραμετρικές τιμές με καταγραφή των πιθανών αιτιών. 4.3 Αναφορά στις επιπτώσεις των αποκλίσεων στην ανθρώπινη υγεία. 4.4 Προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των αποκλίσεων. 5. Η παροχή στοιχείων και συμπλήρωση τυποποιημένων εγγράφων που σχετίζεται με την υποχρέωση του Νοσοκομείου για παροχή πληροφοριών σε φορείς ή υπηρεσίες. Άρθρο 2 ο : Τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. Άρθρο 3 ο : Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και των τροφίμων ανέρχεται σε με ΦΠΑ. Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2015 καλύπτεται για όλο το ποσό από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου σε βάρος του κωδικού Άρθρο 4 ο : Πληροφορίες Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του φορέα Άρθρο 5 ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό Στο διαγωνισμούς που διενεργεί το Νοσοκομείο Χανίων. μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον : 4

5 1. Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις) και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. 2. Διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες συγκρίσιμης έκτασης στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή. 3. Διαθέτουν οργανωμένα εργαστήρια με διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού, στην δειγματοληψία και τις εργαστηριακές αναλύσεις των παραμέτρων του νερού, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 4. Το σύνολο των εργαστηριακών παραμέτρων που περιλαμβάνονται στην μελέτη θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτονται από διαπίστευση του Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού. Άρθρο 6 ο : Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί Παρασκευή , ώρα π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως Πέμπτη , ώρα Άρθρο 7 ο : Προσφορές Στις προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναγράφεται : α. Η φράση «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ» με κεφαλαία γράμματα β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν τρεις φάκελοι (υποφάκελοι), οι οποίοι θα είναι ο φάκελος δικαιολογητικών, ο φάκελος τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς. 5

6 Άρθρο 8 ο : Φάκελος Δικαιολογητικών Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται : α. Η φράση «Φάκελος Δικαιολογητικών» β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Στον φάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω : 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν.1599/86) του συμμετέχοντος στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών του δημοπρατούμενου αντικειμένου και των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα. 2. Αντίγραφο του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί, το μέγιστο, έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 3. Αντίγραφο της διαπίστευσης του διαγωνιζόμενου από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλου αντίστοιχου ανεξάρτητου φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού στην οποία θα περιλαμβάνεται και το πεδίο των αναλύσεων που καλύπτει. Το Εργαστήριο με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο σε όλες τις αιτούμενες παραμέτρους. 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται Ότι δεν υφίσταται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου, των ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον είναι ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει τα παρακάτω : Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Σε περίπτωση που το απόσπασμα του ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου του ατόμου για το οποίο έχει εκδοθεί το υπόψη απόσπασμα και στην οποία θα διευκρινίζονται τα αδικήματα για τα οποία έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που μνημονεύονται στο απόσπασμα αυτό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά θα πρέπει να προσκομίσουν : 1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός της υπεύθυνης δήλωσης προσκόμισης του ποινικού 6

7 μητρώου η οποία θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση για προσκόμιση του ποινικού μητρώου των διαχειριστών για ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε), ετερόρρυθμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου για ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του για ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε) και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των τροποποιήσεών του για τις ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε) και ετερόρρυθμες εταιρίες (Ε.Ε) από τα οποία θα αποδεικνύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης και το δικαίωμα υπογραφής της προσφοράς. 3) Απόφαση Δ.Σ της εταιρίας με την οποία θα εξουσιοδοτείται ένας εκ των μελών του Δ.Σ για A.E ή των διαχειριστών για Ο.Ε και Ε.Ε ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την εκπροσώπηση της εταιρίας και την υποβολή της προσφοράς. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισμού σε οποιαδήποτε έλλειψη. Στον διαγωνισμό η προσφορά υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο για τα νομικά πρόσωπα. Η ταυτοπροσωπία του ατόμου που υποβάλλει την προσφορά αποδεικνύεται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται : α. Η φράση «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Στον φάκελο θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού σε οποιαδήποτε έλλειψη τα παρακάτω: 1) Οργανόγραμμα της επιχείρησης και κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας στην οποία θα αποτυπώνεται το απασχολούμενο προσωπικό, οι σχέσεις εργασίας, το διάστημα απασχόλησης και οι ειδικότητές τους. 2) Βιογραφικό σημείωμα και τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου του έργου ο οποίος θα πρέπει να είναι επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία (κατά προτίμηση μεγαλύτερη των δέκα ετών) στις εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων και νερού. 3) Κατάλογο των κυριότερων αντίστοιχων υπηρεσιών συγκρίσιμης έκτασης σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού που παρασχέθηκαν την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή. 4) Παρουσίαση της επιχείρησης με αναφορά στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, το έργο κλπ. (να επισυναφθεί προσπέκτους εάν υπάρχει). 5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται η έδρα του εργαστηρίου και ο τρόπος έγκαιρης μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο τόσο σε τακτική όσο και σε έκτακτη δειγματοληψία προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτούμενοι χρόνοι συντήρησης των δειγμάτων που ορίζονται στα ελληνικά και διεθνή πρότυπα ανάλογα με την μετρούμενη 7

8 παράμετρο. Απαραίτητη προϋπόθεση με ποινή αποκλεισμού είναι η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο την ίδια ημέρα από τη δειγματοληψία, ώστε να διενεργείται αυθημερόν η ανάλυση τους, λόγω του ότι τα δείγματα τροφίμων είναι ευαλλοίωτα. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται : α. Η φράση «Οικονομική Προσφορά» β. Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και να υπογράφεται : α) από τον ίδιο τον υποψήφιο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) β) τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο του διαγωνιζομένου που τα υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή του, αποτελούν λόγο αποκλεισμού Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν από την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Οι τιμές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρωθούν σε όλα τα πεδία με ολόγραφη αναφορά τους όπου προβλέπεται στο έντυπο της οικονομικής υπηρεσίας. Άρθρο 9 ο : Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα του διαγωνισμού που δεν είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα θα φέρουν 8

9 μετάφραση από Έλληνα δικηγόρο, είτε από αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς όπως τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους κ.α να είναι στην αγγλική γλώσσα. Άρθρο 10 ο : Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως για τα φυσικά πρόσωπα ενώ τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ανάλογα με την νομική μορφή του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του ΠΔ 28 / 80. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος των παραπάνω αναφερομένων νομικών καταστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στην σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή έως την ημερομηνία και ώρα του άρθρου 6 της διακήρυξης. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Άρθρο 11 ο : Ενστάσεις Ενστάσεις κατά του Πρακτικού Ι, της συμμετοχής διαγωνισθέντα ή της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή μέχρι και την επόμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας (από ημερομηνία τοιχοκόλλησης) ή της επομένης της ανακοινώσεως του αποτελέσματος (Πρακτικά ΙΙ) στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών. Άρθρο 12 ο : Κατακύρωση διαγωνισμού Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχοντας υπόψη το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν με την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής και το σχετικό φάκελο του Διαγωνισμού, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού μέσα σε εύλογο κατά περίπτωση χρόνο. Για την λήψη της απόφασης αυτής δεσμεύεται από τις τιμές των προσφορών αλλά μπορεί : 1. Να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 2. Να αναλάβει να επαναλάβει τον διαγωνισμό αν διαπιστώσει ότι έλαβε χώρα συμπαιγνία ή προσυνεννόηση μεταξύ των διαγωνιζομένων και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι διαγωνισθέντες ή οι προσφορές τους δεν εξασφαλίζουν επαρκώς τα συμφέροντα του Νοσοκομείου και την πλήρη και άψογη εκτέλεση της προμήθειας. 9

10 3. Το Νοσοκομείο δεν υπέχει ευθύνη ή υποχρέωση για αποζημίωση των διαγωνιζομένων σαν συνέπεια της άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων της. 4. Η εκτίμηση για την πληρότητα της προσφοράς και η κρίση για τη συμμόρφωση του μειοδότη προς όλους τους όρους του διαγωνισμού ανήκουν στην διακριτική εξουσία του Δ.Σ του Νοσοκομείου. 5. Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του Διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μιας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διαφόρων σταδίων. Άρθρο 13 ο : Αναγγελία Υπογραφή σύμβασης Στον Ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη του άρθρου 15 εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της διακήρυξης. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και την προσφορά του Αναδόχου. Θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται ρητώς από την σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι-αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η σύμβαση, η παρούσα διακήρυξη, η Προσφορά, η Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και η διάρκεια εκτέλεσής καθορίζεται για ένα έτος. Άρθρο 14 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της παροχής υπηρεσιών, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 10

11 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : 1) Την ημερομηνία έκδοσης. 2) Τον εκδότη. 3) το Νοσοκομείο Χανίων, προς το οποίο θα απευθύνεται. 4) Τον αριθμό της εγγύησης. 5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του αναδόχου, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7) Τον τίτλο του διαγωνισμού. 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή του Νοσοκομείου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, προσαυξημένου κατά τρεις (3) μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την περάτωση των τελευταίων αναλύσεων, με την καλή και εμπρόθεσμη περαίωση του συμβατικού αντικειμένου η οποία βεβαιώνεται με πρωτόκολλο της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει αυτοδίκαια ολικά ή μερικά υπέρ του Νοσοκομείου, για την ικανοποίηση αξιώσεων της από την εκπρόθεσμη εκτέλεση και την μη τήρηση των όρων της σύμβασης. Άρθρο 15 ο : Τιμές συμβάσεως Οι τιμές νοούνται σταθερές για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. Άρθρο 16 ο : Προκαταβολή Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται. Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 11

12 «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ» Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν οργανωμένα Εργαστήρια, διαπιστευμένα σύμφωνα με το ISO από το Ε.ΣΥ.Δ., και πεδίο διαπίστευσης στις εργαστηριακές δοκιμές τροφίμων και νερών, για το σύνολο των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων. Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο του διαγωνισμού Αντικείμενο της ανατεθείσας εργασίας είναι : 6. Η διενέργεια δειγματοληψιών τροφίμων και νερού από το χώρο της κουζίνας του Νοσοκομείου ΧΑΝΙΩΝ. 7. Η συντήρηση και μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο. 8. Η πραγματοποίηση χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων της παραγράφου 1 στις παραμέτρους που καθορίζονται από τα τεύχη του διαγωνισμού. 9. Η έκδοση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα περιλαμβάνεται : 9.1 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία. 9.2 Επισήμανση των αποκλίσεων από τις παραμετρικές τιμές με καταγραφή των πιθανών αιτιών. 9.3 Αναφορά στις επιπτώσεις των αποκλίσεων στην ανθρώπινη υγεία. 9.4 Προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των αποκλίσεων. 10. Η παροχή στοιχείων και συμπλήρωση τυποποιημένων εγγράφων που σχετίζεται με την υποχρέωση του Νοσοκομείου για παροχή πληροφοριών σε φορείς ή υπηρεσίες. Άρθρο 5 ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό Στο διαγωνισμούς που διενεργεί το Νοσοκομείο Χανίων. μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον : 5. Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις) και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. 6. Διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες συγκρίσιμης έκτασης στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή. 7. Διαθέτουν οργανωμένα εργαστήρια με διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού, στην δειγματοληψία και τις εργαστηριακές αναλύσεις των παραμέτρων του νερού, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 12

13 8. Το σύνολο των εργαστηριακών παραμέτρων που περιλαμβάνονται στην μελέτη θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτονται από διαπίστευση του Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού. Άρθρο 8 ο : Φάκελος Δικαιολογητικών Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται : α. Η φράση «Φάκελος Δικαιολογητικών» β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Στον φάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω : 7. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν.1599/86) του συμμετέχοντος στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών του δημοπρατούμενου αντικειμένου και των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα. 8. Επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί, το μέγιστο, έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 9. Επικυρωμένο αντίγραφο της διαπίστευσης του διαγωνιζόμενου από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλου αντίστοιχου ανεξάρτητου φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού στην οποία θα περιλαμβάνεται και το πεδίο των αναλύσεων που καλύπτει. Το Εργαστήριο με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο σε όλες τις αιτούμενες παραμέτρους. 10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται Ότι δεν υφίσταται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου, των ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. 11. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον είναι ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει τα παρακάτω : Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Σε περίπτωση που το απόσπασμα του ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου του ατόμου για το οποίο έχει εκδοθεί το υπόψη απόσπασμα και στην οποία θα διευκρινίζονται τα αδικήματα για τα οποία έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που μνημονεύονται στο απόσπασμα αυτό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. 13

14 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά θα πρέπει να προσκομίσουν : 1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός της υπεύθυνης δήλωσης προσκόμισης του ποινικού μητρώου η οποία θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση για προσκόμιση του ποινικού μητρώου των διαχειριστών για ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε), ετερόρρυθμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου για ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του για ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε) και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των τροποποιήσεών του για τις ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε) και ετερόρρυθμες εταιρίες (Ε.Ε) από τα οποία θα αποδεικνύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης και το δικαίωμα υπογραφής της προσφοράς. 3) Απόφαση Δ.Σ της εταιρίας με την οποία θα εξουσιοδοτείται ένας εκ των μελών του Δ.Σ για A.E ή των διαχειριστών για Ο.Ε και Ε.Ε ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την εκπροσώπηση της εταιρίας και την υποβολή της προσφοράς. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισμού σε οποιαδήποτε έλλειψη. Στον διαγωνισμό η προσφορά υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο για τα νομικά πρόσωπα. Η ταυτοπροσωπία του ατόμου που υποβάλλει την προσφορά αποδεικνύεται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται : α. Η φράση «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Στον φάκελο θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού σε οποιαδήποτε έλλειψη τα παρακάτω: 6) Οργανόγραμμα της επιχείρησης και κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας στην οποία θα αποτυπώνεται το απασχολούμενο προσωπικό, οι σχέσεις εργασίας, το διάστημα απασχόλησης και οι ειδικότητές τους. 7) Βιογραφικό σημείωμα και τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου του έργου ο οποίος θα πρέπει να είναι επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία (κατά προτίμηση μεγαλύτερη των δέκα ετών) στις εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων και νερού. 8) Κατάλογο των κυριότερων αντίστοιχων υπηρεσιών συγκρίσιμης έκτασης σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού που παρασχέθηκαν την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή. 9) Παρουσίαση της επιχείρησης με αναφορά στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, το έργο κλπ. (να επισυναφθεί προσπέκτους εάν υπάρχει). 10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται η έδρα του εργαστηρίου και ο τρόπος 14

15 έγκαιρης μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο τόσο σε τακτική όσο και σε έκτακτη δειγματοληψία προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτούμενοι χρόνοι συντήρησης των δειγμάτων που ορίζονται στα ελληνικά και διεθνή πρότυπα ανάλογα με την μετρούμενη παράμετρο. Απαραίτητη προϋπόθεση με ποινή αποκλεισμού είναι η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο την ίδια ημέρα από τη δειγματοληψία, ώστε να διενεργείται αυθημερόν η ανάλυση τους, λόγω του ότι τα δείγματα τροφίμων είναι ευαλλοίωτα. Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Παράμετροι παρακολούθησης Οι παράμετροι που θα αναλύονται και ο αριθμός των δειγμάτων θα καθορίζονται από το πρόγραμμα παρακολούθησης που έχει καταρτιστεί και το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες παραμέτρων: 1.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 50, ο οποίος αριθμός αναλύεται ως εξής: 1.1.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ολικά κολοβακτηριοειδή (αποικίες /100ml) Ε.coli (αποικίες /100ml) Εντερόκοκκοι (αποικίες/100ml) Αριθμός αποικιών στους 22 0 C και 37 0 C (αποικίες/ml) Pseudomonas aeruginosa (αποικίες/100ml) Ολικό Υπολειμματικό χλώριο (mg/l) Ελεύθερο Υπολειμματικό χλώριο (mg/l) Αριθμός δειγμάτων/ έτος : ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (Δοκιμαστική παρακολούθηση) ρη Αγωγιμότητα (μs/cm) Ολική Σκληρότητα Παροδική Σκληρότητα Αλκαλικότητα Χλωριούχα άλατα (mg/l) Νιτρικά άλατα (mg/l) Νιτρώδη άλατα (mg/l) Αμμώνιο (mg/l) Θολερότητα Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 12 15

16 1.3. Συμπληρωματική παρακολούθηση Παρασιτοκτόνα (οργανικά εντομοκτόνα, ζιζανιακτόνα, μυκητοκτόνα, νηματωδοκτόνα, ακαριοκτόνα, φυκοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, γλινοκτόνα και άλλα συναφή προϊόντα μεταξύ άλλων οι ρυθμιστές αύξησης και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης) (μg/l) Σύνολο παρασιτοκτόνων (μg/l) Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 3 2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.1.ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/ ΕΤΟΣ Γαλακτοκομικά (γάλα, Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, τυριά, γιαούρτι) Staphylococcus Aureus, Listeria 15 Monocytogenes, Salmonella spp, Enterobacteriace Είδη αρτοποιίας- Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, ζυμαρικά - ρύζι Staphylococcus Aureus, Listeria 10 Monocytogenes, Salmonella spp, Enterobacteriace Αυγά Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Staphylococcus Aureus, Listeria 10 Monocytogenes, Salmonella spp, Enterobacteriace Κρέας Αλλαντικά - Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Ψάρι Staphylococcus Aureus, Listeria 15 Monocytogenes, Salmonella spp, Enterobacteriace ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 50 16

17 2.2.ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/ ΕΤΟΣ Ζεστή Κουζίνα Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Staphylococcus Aureus, Listeria Monocytogenes, Salmonella spp, 40 Enterobacteriace Κρύα Κουζίνα Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Σαλάτες Λαχανικών Staphylococcus Aureus, Listeria Monocytogenes, Salmonella spp, 40 Enterobacteriace Είδη ζαχαροπλαστείου Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Staphylococcus Aureus, Listeria Monocytogenes, Salmonella spp, 10 Enterobacteriace ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/ ΕΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ-ΣΚΕΥΗ Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Coliforms 20 Το είδος των αναλύσεων και το πλήθος των δειγμάτων που αναφέρονται παραπάνω αφορούν τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίμων και του νερού, και βασίζονται στο πρόγραμμα δειγματοληψιών που έχει καταρτίσει το Νοσοκομείο στα πλαίσια του συστήματος HACCP. Τόσο το πρόγραμμα δειγματοληψιών όσο και οι παράμετροι ελέγχου είναι δυνατόν να τροποποιηθούν από την Υπηρεσία σε συνεννόηση με τον ανάδοχο εφόσον κριθεί απαραίτητο. Άρθρο 2ο : Επισκέψεις Βάση του ενδεικτικού προγράμματος που έχει καταρτίσει η Υπηρεσία του Νοσοκομείου, οι δειγματοληψίες για την διενέργεια των παραπάνω αναλύσεων προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε επισκέψεις που θα ορίσει το Νοσοκομείο και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι έκτακτες δειγματοληψίες. Η επίσκεψη αφορά την λήψη του συνόλου των δειγμάτων. Σε περίπτωση που για την λήψη των απαιτούμενων δειγμάτων ο ανάδοχος πραγματοποιήσει περισσότερες επισκέψεις δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση. 17

18 Άρθρο 3 ο : Δειγματοληψία Η δειγματοληψία θα γίνεται από τον ανάδοχο μέσα στις δυο επόμενες εργάσιμες ημέρες μετά από την έγγραφη εντολή του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου. Η δειγματοληψία θα διενεργείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας. Η εντολή θα περιλαμβάνει τα σημεία δειγματοληψίας και το είδος των αναλύσεων που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν. Στο ξεκίνημα των δειγματοληψιών η Υπηρεσία θα διαθέτει εξουσιοδοτημένο υπάλληλό της ο οποίος θα συνοδεύει τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την δειγματοληψία. Άρθρο 4 ο : Έκτακτες δειγματοληψίες - Αναλύσεις Στην περίπτωση που ζητηθεί έκτακτη δειγματοληψία από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος αυθημερόν μετά από τη σχετική ειδοποίηση να προβεί στη δειγματοληψία. Έκτακτη δειγματοληψία σε περίπτωση ειδικής ανάγκης και για περιορισμένο αριθμό δειγμάτων μπορεί να διενεργείται και από το προσωπικό της Υπηρεσίας με αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανωτέρω υποχρέωση του αναδόχου για τις έκτακτες δειγματοληψίες όταν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση δειγματοληψίας από προσωπικό του Νοσοκομείου, μόνο τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την υπηρεσία και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οικονομικής αμοιβής για τη δειγματοληψία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται ακόμα και σε έκτακτες περιπτώσεις (ανάγκες) που μπορεί να αντιμετωπίσει η Υπηρεσία και οι οποίες μπορεί να είναι σε Σαββατοκύριακα, αργίες, ώρες εκτός λειτουργίας καταστημάτων & υπηρεσιών κλπ. Σ αυτές τις περιπτώσεις η ανταπόκριση του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι άμεση, ενώ η διενέργεια της δειγματοληψίας και οι αναλύσεις των παραμέτρων θα γίνεται με τους όρους και τις τιμές που ισχύουν για τις κανονικές δειγματοληψίες και αναλύσεις με βάση την προσφορά του. Άρθρο 5 ο : Παράδοση αποτελεσμάτων - προθεσμίες Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ευθύς μόλις είναι έτοιμα θα γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο στο εξουσιοδοτημένο άτομο του Νοσοκομείου μέσω fax ή σε συγκεντρωτικό πίνακα και σε αναλυτική μορφή με σχολιασμό όπου κρίνεται σκόπιμος. Επίσης θα αποστέλλονται προς την Υπηρεσία, σε επίσημο σφραγισμένο χαρτί. Τα επίσημα αποτελέσματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της δειγματοληψίας για τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται από τον ανάδοχο. Άρθρο 6 ο : Όροι πληρωμής Ο Ανάδοχος θα εκδίδει κάθε μήνα αναλυτικό λογαριασμό στον οποίο θα κοστολογείται το πλήθος των πραγματοποιηθέντων αναλύσεων σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του. Μετά την έγκριση του ανωτέρου λογαριασμού από την υπηρεσία του Νοσοκομείου εκδίδεται από τον ανάδοχο το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Τα παραπάνω συνοδευόμενα από το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο (πχ φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα), θα ελέγχονται από την οικονομική υπηρεσία. Η πληρωμή θα διενεργείται μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 18

19 Άρθρο 7 ο : Αυξομείωση εργασιών Το πλήθος των επισκέψεων, δειγματοληψιών και αναλύσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη είναι οι εκτιμώμενες για το έτος 2014 με βάση τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Υπηρεσία μπορεί να διαφοροποιήσει τις παραπάνω ποσότητες στο σύνολό τους και ανά είδος με βάση τις πραγματικές ή έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν και στα πλαίσια της αποτελεσματικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και των τροφίμων, χωρίς να προκαλείται υπέρβαση της συνολικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση. Επίσης μπορεί να υπάρξει ανάγκη για συνολική αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων η οποία να υπερβαίνει το ποσό της σύμβασης. Σ αυτή την περίπτωση οι πρόσθετες εργασίες θα καλύπτονται με την κατάρτιση συμπληρωματικής σύμβασης με τους όρους και τις τιμές της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 8 ο : Ποινική ρήτρα Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ποσού 50 για κάθε ημέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη προγραμματισμένη λήψη δειγμάτων ή την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και 100 αντίστοιχα για την έκτακτη δειγματοληψία. Ως ημέρες καθυστέρησης νοούνται οι εργάσιμες ημέρες πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 7 της παρούσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή ποινικής ρήτρας είναι η ευθύνη για την καθυστέρηση να ανήκει αποκλειστικά στον Ανάδοχο. Άρθρο 9 ο :Έκπτωση Ο ανάδοχος εάν δεν εκπληρώνει όπως πρέπει τις από τη σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ της υπηρεσίας να κηρυχτεί έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου. 19

20 Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΡΙΘ. ΔΕΙΓΜ. ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ A1. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ολικά κολοβακτηριοειδή, Ε.coli, Εντερόκοκκοι, ΟΜΧ 22 0 C και 37 0 C, Pseudomonas aeruginosa, Ολικό Υπολειμματικό 35 Χλώριο, Ελεύθερο χλώριο Α2. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ρη, Αγωγιμότητα, Ολική Σκληρότητα, Παροδική σκληρότητα, Αλκαλικότητα, Χλωριούχα, Νιτρικά, Νιτρώδη, Αμμώνιο, 12 Θολερότητα Α3. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Παρασιτοκτόνα 3 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α Β. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Β1. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ- ΤΡΟΦΙΜΑ Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Staphylococcus Aureus, Listeria Monocytogenes, Salmonella spp, Enterobacteriace Β2. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Coliforms ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Β ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 1 Π Πρόχειρου ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 05/12/2014 Αρ. πρωτ. : 2358 ΤΙΤΛΟΣ : Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 2015»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10446 Ημερομηνία : 27/ 03 /2015 Ταχ. Διεύθυνση : Κανάρη 18 Πληροφορίες : Φαφαλιός Α. Τηλ. : 22713 51702-713 Φαξ : 22713 51721 e-mail : promithies@chios.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 74Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡIKΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ (CPV ) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 74Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡIKΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ (CPV ) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 74Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 159.998,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ε-mail: dopae.irakliou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 08/07/2016 Αρ. πρωτ.: 1243 ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης και εξαρτημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Aρ. Αναρτ. :PR_10765_20160624 Α.Μ. : 10765 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο 06/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Σ.Ε Β /Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Νεάπολης - Συκεών

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Σ.Ε Β /Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Νεάπολης - Συκεών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Σ.Ε Β /Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Νεάπολης - Συκεών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας, με

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 5/2017. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 5/2017. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 18/01/2017 Αρ. Μελέτης: 5/2017 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 59.970,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες, Αριθ. Πρωτ: 15579

ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες, Αριθ. Πρωτ: 15579 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ Γούρνες, 29-7-2015 Αριθ. Πρωτ: 15579 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. Πρωτ 4368 /19-10-16 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 10/11/2015 Αρ. Πρωτ: 3109 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες λειτουργίας των βιβλιοθηκών στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης & Συκεών» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα