ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/ ) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις». 2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146). 3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 4. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. ΕΚ 9334/ , του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το υπ. αριθμ. 109/ πρακτικό της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών. 5. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Άρθρο 1 Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αυτές αποφασίστηκαν στην υπ. αριθμ. 109 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της 14ης Ιουλίου 2016, ως ακολούθως: 1. Το δεύτερο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 1) της παραγράφου (Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Μέλη οφείλουν επίσης να αποστέλλουν στο Χ.Α., σε ηλεκτρονική μορφή τις ελεγμένες εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εντός μηνός από την δημοσίευσή τους». 2. Η εσωτερική παράγραφος 4) της παραγράφου (Επαγγελματική επάρκεια) αντικαθίσταται ως εξής: «4) Τα Μέλη οφείλουν να δηλώνουν στο Χ.Α. τα στοιχεία των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών, ως και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών.»

2 3. Η εσωτερική παράγραφος 2) της παραγράφου (Επικοινωνία με τα Μέλη) αντικαθίσταται ως εξής: «2) Διεύθυνση του Μέλους για την επικοινωνία του με το Χ.Α. είναι αυτή που το Μέλος έχει καθορίσει στην αίτησή του για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης του Μέλους γνωστοποιείται εγγράφως στο Χ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες του.». 4. Η εσωτερική παράγραφος 3) της παραγράφου (Επικοινωνία με τα Μέλη) αντικαθίσταται ως εξής: «3) Το Χ.Α. δύναται με Απόφασή του να εξειδικεύει τις διαδικασίες και τα μέσα επικοινωνίας των Μελών του με αυτό θέτοντας ειδικά κριτήρια ανάλογα με την ιδιότητα του Μέλους ή του Ειδικού Διαπραγματευτή ή των υποψηφίων προς κτήση των σχετικών ιδιοτήτων, τις αρμοδιότητες των υπευθύνων επικοινωνίας του Μέλους και των θεμάτων που χειρίζονται σε σχέση με την ιδιότητα του Μέλους, ως και κάθε άλλο θέμα και σχετική τεχνική λεπτομέρεια που αφορά τις διαδικασίες αυτές. Η επικοινωνία του Μέλους με το Χ.Α. θεωρείται δεσμευτική και παράγει τα έννομα αποτελέσματά της μόνο εφόσον διενεργείται από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Μέλους, όπως καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις αρμοδιότητες που ασκεί στο Μέλος.» 5. Η εσωτερική παράγραφος 4) της παραγράφου καταργείται και η εσωτερική παράγραφος 5) αναριθμείται σε 4). 6. Τα στοιχεία iii) και iv) της περίπτωσης ε) της εσωτερικής παραγράφου 2) της παραγράφου «Προϋποθέσεις για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή» αντικαθίστανται ως εξής: «iii) να προβλέπει διαδικασίες ελέγχου των συναλλαγών σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, για τα οποία το Μέλος ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής, ώστε οι εν λόγω συναλλαγές να συμφωνούν με τη στρατηγική ειδικής διαπραγμάτευσης και διαχείρισης κινδύνων του Μέλους, iv) να προβλέπει μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία ενεργειών των απασχολουμένων στο Μέλος, ιδίως εκείνων που απασχολούνται στην Υπηρεσία Ειδικής Διαπραγμάτευσης, καθώς και των Μελών του Δ.Σ. και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων για τα πρόσωπα αυτά». 7. Η εσωτερική παράγραφος 4) της παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «4) Με Απόφαση του Χ.Α. μπορεί να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση και την διατήρηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή». 8. Η εσωτερική παράγραφος 2) της παραγράφου (Παρακολούθηση της ειδικής διαπραγμάτευσης» αντικαθίσταται ως εξής: «2) Οι συναλλαγές των Ειδικών Διαπραγματευτών ανά Χρηματοπιστωτικό Μέσο παρακολουθούνται από το Χ.Α. σε διαρκή βάση. Τα αρμόδια όργανα του Χ.Α παρακολουθούν τη διενέργεια συναλλαγών του Ειδικού Διαπραγματευτή σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό». 9. Η εσωτερική παράγραφος 3) της παραγράφου (Παρακολούθηση της ειδικής διαπραγμάτευσης» αντικαθίσταται ως εξής: «3) Ο υπεύθυνος Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να αιτιολογεί στα αρμόδια όργανα του Χ.Α., εφόσον του ζητηθεί, κάθε σημαντική διακύμανση τιμής Χρηματοπιστωτικού Μέσου, για το οποίο έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση, ως και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την διαπραγμάτευση αυτή». 10. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 2) της παραγράφου (Διαφάνεια Ειδικής διαπραγμάτευσης) αντικαθίσταται ως εξής: «2) Το Μέλος ως Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να τηρεί τα παραπάνω στοιχεία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, θέτει δε τα στοιχεία αυτά σε πρώτη ζήτηση στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.» 11. Το δεύτερο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 1) της παραγράφου (Έλεγχος Χρηστών) καταργείται. 2

3 12. Το στοιχείο vii) της περίπτωσης β) της εσωτερικής παραγράφου 1) της παραγράφου (Στοιχεία εντολών) αντικαθίσταται ως εξής: «vii) Διάρκεια: Αν δεν οριστεί ορισμένη διάρκεια σύμφωνα με την 2.2.5, η εντολή θεωρείται ότι έχει ημερήσια διάρκεια. Για την περίπτωση εντολών δανειοδοσίας των Μεθόδων 8-1 και 8-2 και 8-3-3, εάν δεν δηλωθεί όρος διάρκειας, είναι αορίστου διάρκειας.». 13. Η υποπαράγραφος (Ορισμός διάρκειας) αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια μιας εντολής δηλώνει το χρονικό διάστημα για το οποίο η εντολή παραμένει στο Σύστημα ενεργή προς εκτέλεση. Οι εντολές με βάση τη διάρκεια ορίζονται σύμφωνα με τις και Οι εν λόγω εντολές απενεργοποιούνται υποχρεωτικά από το Σύστημα στις παρακάτω περιπτώσεις: α) εάν η τιμή τους βρίσκεται εκτός των επιτρεπόμενων ημερήσιων ορίων διαπραγμάτευσης ως ορίζονται στην ή β) εάν το Πιστωτικό όριο του Μέλους που τις εισήγαγε δεν επαρκεί για την κάλυψη των σχετικών εντολών ή γ) εάν έχουν επιβληθεί μέτρα απαγόρευσης συμμετοχής στις συναλλαγές κατά του Μέλους ή χρήστη αυτού, που εισήγαγε τις σχετικές εντολές, με βάση τους όρους του παρόντος ή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» 14. Η περίπτωση στ) της εσωτερικής παραγράφου 2 της παραγράφου καταργείται και οι περιπτώσεις ζ) και η) αναριθμούνται σε στ) και ζ) αντίστοιχα. 15. Η εσωτερική παράγραφος 8 της παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «8) Με Απόφαση του Χ.Α. καθορίζονται για τις Αγορές του Χ.Α. και τον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α., οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης που επιλέγονται κάθε φορά από τις οριζόμενες στην παρούσα 2.3, οι περίοδοι κάθε μεθόδου, ή και οι πίνακες διαπραγμάτευσης, όπου συντρέχει περίπτωση, ή και τα είδη των εντολών που αντιστοιχούν σε κάθε Πίνακα ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.». 16. Οι παράγραφοι 2.4.1, 2.4.2, και του άρθρου 2.4. ( Ειδική Διαπραγμάτευση) καταργούνται και το εν λόγω άρθρο 2.4 αντικαθίσταται ως εξής: «2.4 Ειδική Διαπραγμάτευση Υποχρεώσεις Ειδικού Διαπραγματευτή 1) Ο Ειδικός Διαπραγματευτής, ως ορίζεται ανά Αγορά και Χρηματοπιστωτικό Μέσο σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1, υποχρεούται να διαβιβάζει στην Αγορά εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου επί του οποίου αναλαμβάνει σχετικές υποχρεώσεις. 2) Ως εντολή ειδικής διαπραγμάτευσης ορίζεται, για τις ανάγκες του παρόντος, ζεύγος δεσμευτικών προσφορών αγοράς και πώλησης που διαβιβάζει ο Ειδικός Διαπραγματευτής για ίδιο λογαριασμό στην Αγορά σε συνεχή βάση επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου, επί του οποίου αναλαμβάνει σχετικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρακάτω παραγράφους. 3) Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να διασφαλίζει την ύπαρξη των απαραίτητων ρευστών διαθεσίμων ή Χρηματοπιστωτικών Μέσων ώστε να καθίσταται εφικτή η εμπρόθεσμη εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεών του που αφορούν στο διακανονισμό των συναλλαγών του ειδικής διαπραγμάτευσης. 4) Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο που αφορούν παράδοση Κινητών Αξιών, ο Ειδικός Διαπραγματευτής δύναται να συνάπτει Συμβάσεις δανεισμού τίτλων ή προσυμφωνημένες συναλλαγές σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 3

4 2.4.2 Όροι Ειδικής Διαπραγμάτευσης 1) Οι εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης επί Χρηματοπιστωτικού Μέσου εισάγονται στην Αγορά καθ' όλη τη διάρκεια των κανονικών ωρών ειδικής διαπραγμάτευσης που αφορούν το σχετικό Χρηματοπιστωτικό Μέσο. 2) Οι όροι της ειδικής διαπραγμάτευσης καθορίζονται από το Χ.Α. με Απόφασή του ανά Χρηματοπιστωτικό Μέσο και αφορούν ιδίως τα εξής: α) Τη συχνότητα διαβίβασης εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης: Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται υποχρέωση για συνεχή διαβίβαση εντολών, ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να επανεισάγει εντολή ειδικής διαπραγμάτευσης εντός του σχετικώς προβλεπόμενου ως προς το Χρηματοπιστωτικό Μέσο χρόνου μετά την ολική ή μερική εκτέλεση προηγούμενης εντολής ειδικής διαπραγμάτευσης αυτού. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται υποχρέωση για διαβίβαση εντολών κατόπιν αιτήματος παροχής τιμών (quote request), ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να διαβιβάζει εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης εντός του σχετικώς προβλεπόμενου ως προς το Χρηματοπιστωτικό Μέσο χρόνου από της εισαγωγής του αιτήματος. β) Τη μέγιστη απόκλιση τιμής: Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να διαβιβάζει προσφορές αγοράς και πώλησης, σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του ειδικής διαπραγμάτευσης, σε τιμές η διαφορά των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη σχετικώς προβλεπόμενη ως προς το Χρηματοπιστωτικό Μέσο μέγιστη απόκλιση τιμής. Οι τιμές κυμαίνονται εντός των εκάστοτε επιτρεπτών ημερήσιων ορίων διακύμανσής τους ή της τυχόν επέκτασης των σχετικών ορίων, όπου συντρέχει περίπτωση, της παραγράφου γ) Την ελάχιστη ποσότητα τεμαχίων ή συμβολαίων: Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να διαβιβάζει εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης για ποσότητα τεμαχίων ή συμβολαίων, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία δεν πρέπει να υπολείπεται ανά εντολή της σχετικώς προβλεπόμενης ως προς το Χρηματοπιστωτικό Μέσο ελάχιστης ποσότητας τεμαχίων ή συμβολαίων αντίστοιχα. Προκειμένου για Κινητές Αξίες, η ελάχιστη ποσότητα τεμαχίων που πρέπει να ανακοινώνεται (ελάχιστη ανακοινώσιμη ποσότητα) για κάθε είδος Κινητής Αξίας υπολογίζεται από το Χ.Α. ανά ημερολογιακό τρίμηνο και δημοσιεύεται στο Η.Δ.Τ. τη δεύτερη (2η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου. Για τον υπολογισμό της γίνεται στρογγυλοποίηση στο ανώτερο ακέραιο πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης της Κινητής Αξίας την οποία αφορά. Ως ημέρα έναρξης εφαρμογής των νέων τιμών της ελάχιστης ανακοινώσιμης ποσότητα κινητής αξίας ορίζεται η πρώτη εργάσιμη Δευτέρα μετά τη δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. δ) Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναλαμβάνονται ανά συνεδρίαση οι υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης: Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να διαβιβάζει εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης καθ όλη τη διάρκεια των κανονικών ωρών ειδικής διαπραγμάτευσης επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου στο οποίο αφορά. ε) Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αίρονται οι υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης. στ) Τις Μεθόδους διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις οποίες εισάγονται εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης. ζ) Οι όροι καταχώρησης εντολών, πέραν των εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης, για ίδιο λογαριασμό, που καταχωρούνται μέσω του ξεχωριστού κωδικού που προβλέπεται για τον Ειδικό Διαπραγματευτή σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό η) Τις εκάστοτε ποινικές ρήτρες ειδικής διαπραγμάτευσης. Οι ποινές αυτές τυποποιούνται και κλιμακώνονται ανάλογα με την περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του Ειδικού Διαπραγματευτή ως και τις λοιπές συνέπειες στις περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων αυτών. 3) Η ύπαρξη Ειδικού Διαπραγματευτή δε συνιστά προϋπόθεση για την εισαγωγή Χρηματοπιστωτικού Μέσου προς διαπραγμάτευση σε Αγορά, εκτός εάν τούτο ορίζεται ειδικά στον παρόντα Κανονισμό. Με Απόφαση του Χ.Α. δύναται να ορίζονται και άλλες περιπτώσεις Χρηματοπιστωτικών Μέσων στις οποίες η ύπαρξη Ειδικού Διαπραγματευτή είναι υποχρεωτική. 4

5 2.4.3 Ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών Ειδικού Διαπραγματευτή 1) Σε περίπτωση που το Μέλος, πέραν της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στην Αγορά Αξιών είναι Ειδικός Διαπραγματευτής και στην Αγορά Παραγώγων σε Παράγωγα με υποκείμενη αξία είτε Κινητές Αξίες της ειδικής διαπραγμάτευσής του στην Αγορά Αξιών είτε δείκτη, στον οποίο συμμετέχουν οι Κινητές Αξίες της ειδικής διαπραγμάτευσής του αυτής, το Μέλος δικαιούται να εισάγει εντολές και να διενεργεί συναλλαγές επί των σχετικών Κινητών Αξιών στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης που διενεργεί στην Αγορά Παραγώγων. Στην περίπτωση αυτή, οι παραπάνω εντολές και συναλλαγές εισάγονται από το Μέλος υποχρεωτικά μέσω του κωδικού πελάτη (κωδικού ΟΑΣΗΣ) που διατηρεί αυτό για ίδιο λογαριασμό και όχι μέσω του ξεχωριστού κωδικού που διατηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Αξιών. 2) Ο Ειδικός Διαπραγματευτής επί Μεριδίων Δ.Α.Κ. μπορεί να διενεργεί συναλλαγές επί των υποκειμένων Κινητών Αξιών που συνθέτουν το δείκτη τον οποίο αναπαραγάγει το Δ.Α.Κ. μέσω του ξεχωριστού κωδικού που διατηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Δ.Α.Κ., εφόσον οι συναλλαγές αυτές διενεργούνται για τις ανάγκες της ειδικής διαπραγμάτευσης (πχ. κάλυψη κινδύνων) ή για την δημιουργία ή εξαγορά Μεριδίων. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής επί Σ.Χ.Π. μπορεί να διενεργεί συναλλαγές επί των υποκείμενων αξιών των Σ.Χ.Π. μέσω του ξεχωριστού κωδικού της ειδικής διαπραγμάτευσης επί Σ.Χ.Π.». 17. Μετά την εσωτερική παράγραφο 2) της υποπαραγράφου προστίθενται εσωτερικές παράγραφοι 3), 4) και 5) ως εξής: «3) Για την περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης Κινητών Αξιών που τελούν σε αναστολή εφαρμόζονται οι διατάξεις της ) Αρμόδιο όργανο για την αναστολή της διαπραγμάτευσης Κινητής Αξίας είναι ο Πρόεδρος το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α. 5) Το Χ.Α. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή του τους όρους και τις προϋποθέσεις αναστολής Κινητής Αξίας.». 18. Η υποπαράγραφος «Αναστολή Παραγώγων» αντικαθίσταται ως εξής: «1) Στην περίπτωση των Παραγώγων, λόγος αναστολής είναι ιδίως η αναστολή της διαπραγμάτευσης ή της λειτουργίας της υποκείμενης αξίας του Παραγώγου και η προσωρινή μη διασφάλιση ή απειλή της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς. Σε περίπτωση που η υποκείμενη αξία του Παραγώγου είναι δείκτης, ως αναστολή λειτουργίας του νοείται η προσωρινή διακοπή του υπολογισμού ή της δημοσίευσης του δείκτη. 2) Κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλων δικαιωμάτων εκ του Παραγώγου. 3) Εάν αρθεί η αναστολή της διαπραγμάτευσης του Παραγώγου, οι σειρές που δεν υπόκεινται σε λήξη έως και τη δεύτερη (2η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα άρσης της αναστολής αυτού, συνεχίζουν να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης κανονικά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του Παραγώγου. 4) Σε περίπτωση σειρών που λήγουν πριν την άρση της αναστολής της διαπραγμάτευσης του Παραγώγου ή των οποίων η λήξη επέρχεται εντός των δύο (2) πρώτων εργασίμων ημερών από την ημέρα άρσης της αναστολής αυτού, η λήξη τους μετατίθεται αυτοδίκαια και οι σχετικές σειρές λήγουν αναγκαστικά κατά την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα άρσης της διαπραγμάτευσης του Παραγώγου. 5) Εάν ως συνέπεια της μετάθεσης της λήξης σειράς Παραγώγου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο η λήξη της συμπέσει με τη λήξη χρονικά προγενέστερης σειράς αυτού, η λήξη της μεταγενέστερης σειράς μετατίθεται αυτοδίκαια κατά μία εργάσιμη ημέρα. 5

6 6) Οι ανοικτές θέσεις επί των ως άνω σειρών διακανονίζονται κανονικά σε τιμή που καθορίζεται ως τελική τιμή εκκαθάρισης του Παραγώγου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του. 7) Σε περίπτωση διαγραφής του παραγώγου κατά την περίοδο που βρίσκεται σε αναστολή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου ) Αρμόδιο όργανο για την αναστολή της διαπραγμάτευσης Παραγώγου είναι ο Πρόεδρος το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α. 9) Το Χ.Α. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή του τους όρους και τις προϋποθέσεις αναστολής Παραγώγου, ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.». 19. Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «1) Το Χ.Α. μπορεί να αναστέλλει τη διεξαγωγή συναλλαγών σε Προïόντα δανεισμού τίτλων στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών.». Οι εσωτερικές παράγραφοι 2, i), 3, 4) και 5) διορθώνονται στην ορθή αρίθμηση 2, 3, 4, 5 και 6 αντίστοιχα. 20. Η περίπτωση γ) της εσωτερικής παραγράφου 1) της παραγράφου (Παύση εισαγωγής ή διαγραφή σειρών παραγώγου) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) εφόσον συντρέχουν λόγοι που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του Παραγώγου εκτός αυτών που συνεπάγονται διαγραφή του σύμφωνα με την παρ ». 21. Η εσωτερική παράγραφος 2) της παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «2) Για τους αυτούς λόγους το Χ.Α. μπορεί να διαγράφει υφιστάμενες σειρές Παραγώγου. Το Χ.Α. προβαίνει σε διαγραφή των ως άνω σειρών μόνο εφόσον δεν υφίστανται ανοιχτές θέσεις επί των σχετικών Παραγώγων». 22. Η περίπτωση α) της εσωτερικής παραγράφου 3) της παραγράφου «Διαγραφή Χρηματοπιστωτικού Μέσου» αντικαθίσταται ως εξής: «α) αναστολής διαπραγμάτευσης των σχετικών Κινητών Αξιών για διάστημα άνω των έξι (6) μηνών, εφόσον παρέλθει άπρακτη προθεσμία έξι (6) μηνών και εφόσον εξαντληθεί και η δυνατότητα παράτασης άλλων έξι (6) μηνών» 23. Μετά το τέλος της εσωτερικής παραγράφου 3 της παραγράφου προστίθενται νέες εσωτερικές παράγραφοι 4), 5), 6), 7), 8) και 9) ως εξής: «4) Λόγοι διαγραφής Παραγώγου συνιστούν ιδίως: α) εάν η υποκείμενη αξία του Παραγώγου είναι Κινητή Αξία, η διαγραφή της υποκείμενης αξίας από τη διαπραγμάτευση, η ένταξή της σε Κατηγορία Διαπραγμάτευσης διαφορετική από αυτή που προβλέπεται στα χαρακτηριστικά εισαγωγής του Παραγώγου ή η διαγραφή της από δείκτη στον οποίο μετείχε σύμφωνα με τα σχετικά χαρακτηριστικά εισαγωγής του, β) εάν η υποκείμενη αξία του Παραγώγου είναι δείκτης, η διακοπή του υπολογισμού ή της δημοσίευσης του δείκτη. 5) Σε περίπτωση διαγραφής Παραγώγου, οι σειρές του Παραγώγου, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμες, λήγουν αναγκαστικά κατά τη σχετική ημέρα διαγραφής κατά τρόπο αυτοδίκαιο και το Παράγωγο διαγράφεται από τη διαπραγμάτευση. 6) Οι ανοικτές θέσεις επί του Παραγώγου που διαγράφεται, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμες, λήγουν και αυτές αναγκαστικά κατά την ως άνω ημέρα διαγραφής και διακανονίζονται κανονικά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του Παραγώγου. 6

7 7) Εάν πρόκειται για Δικαίωμα προαίρεσης, η άσκηση του δικαιώματος διενεργείται κανονικά κατά την ημέρα της διαγραφής εφαρμοζομένων των όρων της παραγράφου του παρόντος. 8) Για τον υπολογισμό των χρηματικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών κατά τη φυσική παράδοση ή το χρηματικό διακανονισμό, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσιευμένη τιμή της υποκείμενης αξίας πριν τη διαγραφή του Παραγώγου ή η τελευταία δημοσιευμένη τιμή του δείκτη της υποκείμενης αξίας πριν από τη διακοπή υπολογισμού του ή τη διακοπή δημοσίευσής αυτού. 9) Κατά την περίοδο διακανονισμού των παραδόσεων Κινητών Αξιών των προηγουμένων υποπαραγράφων επιτρέπεται η διενέργεια προσυμφωνημένων συναλλαγών επί των σχετικών Κινητών Αξιών με τη Μέθοδο 6-2, ως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, προς διευκόλυνση και μόνο του διακανονισμού των σχετικών παραδόσεων.». 24. Οι εσωτερικές παράγραφοι 8 και 9 της παραγράφου αναριθμούνται σε 10 και 11 αντίστοιχα. 25. Η εσωτερική παράγραφοι 2) της παραγράφου (Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών) αντικαθίσταται ως εξής: «2) Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών απαρτίζεται κατ ελάχιστο από εννέα (9) τακτικά μέλη και κατ ανώτατο από 13 τακτικά μέλη, εκ των οποίων τρία (3) επιλέγονται μεταξύ των στελεχών του Χ.Α και των εταιρειών του Ομίλου του και τα οποία θεωρούνται εκτελεστικά και τα υπόλοιπα μεταξύ προσώπων που διαθέτουν εχέγγυα κύρους και εξειδίκευσης σε θέματα κεφαλαιαγοράς στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό. Πέραν των παραπάνω τακτικών μελών η Επιτροπή δύναται να έχει και αναπληρωματικά μέλη. Τα Μέλη της Επιτροπής, τακτικά ή και αναπληρωματικά, ορίζονται με απόφαση του ΔΣ του Χ.Α.». 26. Μετά το τέλος της εσωτερικής παραγράφου 5) της παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η Επιτροπή δύναται να συστήνει επιτροπές και να αναθέτει σε αυτές καθώς και σε άλλα όργανα του Χ.Α. αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Δεν ανατίθενται αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού ή την έκδοση αποφάσεων σε εκτέλεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.1». 27. Μετά το τέλος της παραγράφου 7.4 προστίθεται νέα παράγραφος 7.5 «2 η τροποποίηση Μεταβατικές διατάξεις» ως εξής: 1) Η ισχύς της 2ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση της Δ.Ε. του Χ.Α., άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της έγκρισης της ως άνω τροποποίησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2) Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος της 2ης τροποποίησης Αποφάσεις του Χ.Α. που αφορούν στην ειδική διαπραγμάτευση ισχύουν κανονικά μέχρι την έκδοση Απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο που αφορά την αντικατάσταση ή τροποποίησή τους. 3) Η θητεία της υφιστάμενης κατά την έναρξη ισχύος της 2ης τροποποίησης Διοικούσας Επιτροπής διαρκεί έως την αντικατάστασή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.1.3, όπως τροποποιείται». Άρθρο 2 Οι παραπάνω τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών» και να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. 7

8 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της. Άρθρο 3 Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β). Η Γραμματέας Αλεξάνδρα Νινάσιου Ο Α Αντιπρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Νικόλαος Τρουλλινός Ξενοφών Αυλωνίτης Τα Μέλη Δημήτριος Αυγητίδης Πέτρος Ζενέλης Ιωάννα Σεληνιωτάκη 8

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/21.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34827 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3388 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 19320/ΥΠΕ/5/03683/ Ε/Ν. 3299/2004/19-02-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/22.1.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 16 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-20», όπως τροποποιήθηκε με τις από 5.4.2006 και 21.12.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/808/ τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρώο

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/808/ τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρώο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/808/7.2.2018 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρώο Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.»

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 19.1.2017 και 6.12.2017 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015, 18.5.2015, 29.6.2015 και 28.8.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ 40/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου

ΑΠΟΥΑΗ 40/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΑΗ 40/586/26.5.2011 τoυ Διοικητικού υμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εκκαθάρισης υναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της «Εταιρείας Εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 24.11.2010 και 01.11.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 756 /18.5.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/802/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/802/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΠΟΦΑΣΗ 5/802/8.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τo παρ. 2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή».

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/22.9.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/13.2.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Δελτίο Τύπου 8 Δεκεμβρίου 2017 Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών αποφάσισε την Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις συνακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 και 27.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015, 30.9.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Δικαιώματα προαίρεσης σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης», όπως τροποποιήθηκε με τις από 11α/5.4.2006, 32/12.10. 2006, 21.12.2006 και 18.1.2007 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016 και 15.09.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012 2(I) του 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.2 Νοέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα