Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα"

Transcript

1 Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της CITES για Θέµατα Εισαγωγής από τη Θάλασσα (Γενεύη, 30 Νοεµβρίου 2 εκεµβρίου 2005) που διεξήχθη σε εφαρµογή της Απόφασης της Συνδιάσκεψης των Μερών, τη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας της Μόνιµης Επιτροπής για την Εισαγωγή από τη Θάλασσα (Γενεύη, Σεπτεµβρίου 2009) που διεξήχθη σε εφαρµογή της Απόφασης της Συνδιάσκεψης των Μερών και τις συναντήσεις της Οµάδας Εργασίας της Μόνιµης Επιτροπής γα την Εισαγωγή από τη θάλασσα (Μπέργεν, Μαΐου 2011, και Σεφερντστάουν, Απριλίου 2012), που διεξήχθησαν σε εφαρµογή της Απόφασης (Rev.CoP15), ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ότι η εισαγωγή από τη θάλασσα ορίζεται στο Άρθρο Ι, παράγραφος ε), της Σύµβασης ως η µεταφορά εντός ενός Κράτους δειγµάτων οποιουδήποτε είδους το οποίο ελήφθη από θαλάσσιο περιβάλλον που δεν βρίσκεται στην δικαιοδοσία κανενός Κράτους, ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΠΙΣΗΣ ότι το Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 5 και το Άρθρο IV, παράγραφοι 6 και 7, της Σύµβασης, παρέχουν ένα πλαίσιο για τη ρύθµιση της εισαγωγής από τη θάλασσα δειγµάτων ειδών που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το Κράτος εισαγωγής δεν ορίζεται στη Σύµβαση και ότι το Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 5, το Άρθρο IV, παράγραφος 6 και το Άρθρο XIV, παράγραφος 5, θέτει συγκεκριµένες υποχρεώσεις στο Κράτος εισαγωγής, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τα Κράτη να συνεργάζονται µε τρόπο που να υποστηρίζει και συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Σύµβασης που σχετίζονται µε δείγµατα ληφθέντα από το θαλάσσιο περιβάλλον που δεν βρίσκεται στην δικαιοδοσία κανενός Κράτους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη τα Κράτη να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται µε τους σχετικούς Περιφερειακούς Οργανισµούς Αλιευτικής ιαχείρισης και ιευθετήσεων (REMO/A) κατά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής από τη θάλασσα και αδειών εξαγωγής και εισαγωγής για δείγµατα ληφθέντα από το θαλάσσιο περιβάλλον που δεν βρίσκεται στην δικαιοδοσία κανενός Κράτους, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την πρόοδο που έγινε µέσω του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) επί µέτρων για την προαγωγή υπεύθυνης αλιείας, συµπεριλαµβανοµένης αυτής µέσω του ιεθνούς Σχεδίου ράσης του 2001 του FAO για την Πρόληψη, Αποτροπή και Εξάλειψη της Παράνοµης, Αδήλωτης και Αρρύθµιστης Αλιείας, και την υιοθέτηση της Συµφωνίας του 2009 για τα Μέτρα των Κρατών ελλιµενισµού για την Πρόληψη, Αποτροπή και Εξάλειψη της Παράνοµης, Αδήλωτης και Αρρύθµιστης Αλιείας, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη για κοινή κατανόηση των διατάξεων της Σύµβασης που σχετίζονται µε δείγµατα ληφθέντα από το θαλάσσιο περιβάλλον που δεν βρίσκεται στην δικαιοδοσία κανενός Κράτους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρότυπη εφαρµογή ελέγχων 1

2 εµπορίου για τα δείγµατα αυτά και να βελτιωθεί η ακρίβεια των δεδοµένων εµπορίου της CITES, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι η «εισαγωγή από τη θάλασσα" είναι µοναδική για τη Σύµβαση και επιβεβαιώνοντας ότι το παρόν Ψήφισµα ισχύει µόνο σε σχέση µε την εφαρµογή της Σύµβασης για τα δείγµατα που λαµβάνονται από το θαλάσσιο περιβάλλον που δεν υπάγεται στην δικαιοδοσία κανενός Κράτους και δεν θίγει τα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις Μερών έξω από το πλαίσιο αυτό, Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι το θαλάσσιο περιβάλλον που δεν βρίσκεται στην δικαιοδοσία κανενός Κράτους σηµαίνει εκείνες τις θαλάσσιες περιοχές πέρα από τις περιοχές που υπόκεινται στην εθνική κυριαρχία ή στα κυριαρχικά δικαιώµατα ενός Κράτους σύµφωνα µε την διεθνή νοµοθεσία, όπως ανακλάται στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ότι, α) κάθε φορά που ένα δείγµα είδους που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι ή ΙΙ λαµβάνεται από το θαλάσσιο περιβάλλον που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία κανενός κράτους από πλοίο νηολογηµένο σε ένα κράτος και µεταφέρεται στο ίδιο αυτό κράτος, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ, παράγραφος 5, ή του άρθρου IV, παράγραφοι 6 και 7, αντίστοιχα, µε το εν λόγω κράτος να είναι το κράτος εισαγωγής, και β) κάθε φορά που ένα δείγµα είδους που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι ή ΙΙ λαµβάνεται από το θαλάσσιο περιβάλλον που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία κανενός κράτους από πλοίο νηολογηµένο σε ένα κράτος και µεταφέρεται σε ένα διαφορετικό κράτος, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου III, παράγραφοι 2 και 3, ή του άρθρου IV, παράγραφοι 2, 3 και 4, αντίστοιχα, µε το κράτος στο οποίο το σκάφος που πήρε το δείγµα έχει καταχωρηθεί να είναι το κράτος εξαγωγής και το κράτος στο οποίο το δείγµα µεταφέρεται να είναι το κράτος εισαγωγής, γ) Στην περίπτωση των επιχειρήσεων ναύλωσης, υπό τις προϋποθέσεις ότι: i) Η επιχείρηση είναι κάτω από µια γραπτή διευθέτηση µεταξύ του κράτους στο οποίο είναι νηολογηµένο το σκάφος και του κράτους ναύλωση, σύµφωνα µε το πλαίσιο των επιχειρήσεων ναύλωσης της σχετικής REMO/Α, και ότι ii) Η Γραµµατεία CITES έχει ενηµερωθεί για τη διευθέτηση αυτή πριν από την έναρξη ισχύος της και ότι η Γραµµατεία CITES θέτει τη διευθέτηση αυτή στη διάθεση όλων των (Κρατών)Μερών και σε όλων των σχετικών REMO/Α, Κάθε φορά που κάποιο δείγµα ενός από τα είδη που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι ή ΙΙ λαµβάνεται από το θαλάσσιο περιβάλλον που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία κανενός κράτους από πλοίο νηολογηµένο σε ένα κράτος και 2

3 ναυλωµένο από άλλο κράτος και µεταφέρεται στο εν λόγω κράτος ναύλωσης, δύναται να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ, παράγραφος 5, ή του άρθρου IV, παράγραφοι 6 και 7, ή οι διατάξεις του άρθρου III, παράγραφοι 2 και 3, ή του άρθρου IV, παράγραφοι 2, 3 και 4, αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος στο οποίο είναι νηολογηµένο το σκάφος θα πρέπει να είναι το κράτος εξαγωγής ή το κράτος ναύλωσης θα πρέπει να είναι το Κράτος Εισαγωγής, όπως αµοιβαία συµφωνήθηκε στη γραπτή διευθέτηση, Κάθε φορά που κάποιο δείγµα ενός από τα είδη που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II λαµβάνεται από το θαλάσσιο περιβάλλον που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία κανενός κράτους από πλοίο νηολογηµένο σε ένα κράτος και ναυλωµένο από άλλο κράτος και µεταφέρεται σε ένα τρίτο κράτος, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου IV, παράγραφοι 2, 3 και 4. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος στο οποίο είναι νηολογηµένο το σκάφος θα πρέπει να θεωρείται ως το κράτος εξαγωγής και η έκδοση από αυτό το κράτος της άδειας εξαγωγής θα εξαρτάται από προηγούµενη διαβούλευση και συµφωνία µε το κράτος ναύλωσης. Με την επιφύλαξη της έγκρισης από το κράτος στο οποίο είναι νηολογηµένο το σκάφος και µε την προϋπόθεση ότι η εν λόγω έγκριση καθορίζεται σαφώς στη γραπτή διευθέτηση που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο (i), το κράτος ναύλωσης δύναται να είναι το κράτος εξαγωγής, ΣΥΝΙΣΤΑ όπως, στην περίπτωση δειγµάτων ειδών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι ή ΙΙ που έχουν ληφθεί από το θαλάσσιο περιβάλλον που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία κανενός κράτους, προς ικανοποίησή του ότι πληρούνται οι διατάξεις της σύµβασης: α) το κράτος εισαγωγής, πριν από την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής από τη θάλασσα, β) το κράτος εξαγωγής, πριν από την έκδοση άδειας εξαγωγής, και γ) το κράτος εισαγωγής, πριν από την έκδοση άδειας εισαγωγής, ή όταν παρουσιάζονται µε µια άδεια εξαγωγής: λαµβάνει υπόψη το κατά πόσον ή όχι το δείγµα αποκτήθηκε ή θα αποκτηθεί και θα εκφορτωθεί: i) κατά τρόπο σύµφωνο µε τα εφαρµόσιµα µέτρα βάσει του διεθνούς δικαίου για τη διατήρηση και διαχείριση των έµβιων θαλάσσιων πόρων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων κάθε άλλης συνθήκη, σύµβασης ή συµφωνίας µε µέτρα διατήρησης και διαχείρισης των εν λόγω θαλάσσιων ειδών, και ii) µέσω οποιασδήποτε παράνοµης, αδήλωτης και αρρύθµιστης (IUU) αλιευτικής δραστηριότητας, ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΠΙΣΗΣ όπως, σε περίπτωση εξαγωγής δειγµάτων του Παραρτήµατος ΙΙ, η Επιστηµονική Αρχή του κράτους εξαγωγής, κατά τον σχηµατισµό των µη επιζήµιων ευρηµάτων της, διαβουλεύεται µε τις άλλες εθνικές επιστηµονικές αρχές ή, κατά περίπτωση, διεθνείς επιστηµονικές αρχές? ΣΥΝΙΣΤΑ όπως τα Μέρη απαντούν µε τρόπο έγκαιρο σε αιτήµατα για πληροφορίες απαραίτητες για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής από τη θάλασσα ή µιας άδειας εξαγωγής για δείγµατα οποιουδήποτε είδους που λαµβάνεται από το θαλάσσιο περιβάλλον 3

4 που δεν ανήκει στη δικαιοδοσία κανενός κράτους, ή για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας και της εγκυρότητας τέτοιων πιστοποιητικών ή αδειών. Παράρτηµα Επεξηγηµατικές σηµειώσεις ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. Εισαγωγή από τη θάλασσα [υπό το «ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ότι», α)] 1. Προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής από τη θάλασσα (IFS): 1.1. Η Επιστηµονική Αρχή του Κράτους εισαγωγής σχηµατίζει µη επιζήµιο εύρηµα (NDF) [άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 5 (α), IV, παράγραφος 6 (α)] (στην περίπτωση του Παραρτήµατος ΙΙ, επίσης όπως προβλέπεται από το άρθρο IV, παράγραφος 7) Στην περίπτωση ζωντανών δειγµάτων: α) Παράρτηµα Ι: ο προτεινόµενος παραλήπτης ενός ζωντανού δείγµατος είναι κατάλληλα εξοπλισµένος για να παράσχει στέγη και φροντίδα γι αυτό [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 5 (β)]. β) Παράρτηµα ΙΙ: το ζωντανό δείγµα θα πρέπει να χειρίζεται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυµατισµού, ασθένειας ή κακής µεταχείρισης [Άρθρο IV, παράγραφος 6 (β)] Στην περίπτωση του Παραρτήµατος Ι, το δείγµα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για κυρίως εµπορικούς σκοπούς [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 5 (γ)]. 2. Η ιαχειριστική Αρχή του Κράτους εισαγωγής εκδίδει το πιστοποιητικό IFS. 3. Το πιστοποιητικό IFS εκδίδεται πριν την µεταφορά στο Κράτος εισαγωγής. (Άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 5, και IV, παράγραφος 6, απαιτούν την προηγούµενη ορήγηση ενός πιστοποιτικού από µια ιαχειριστική Αρχή του Κράτους εισαγωγής). Σηµείωση: Εισαγωγή από τη θάλασσα δεν εφαρµόζεται σε δείγµατα του Παραρτήµατος ΙΙΙ. ΙΙ. Εξαγωγή / εισαγωγή / επανεξαγωγή, που πραγµατοποιούνται µετά µια IFS Η ενότητα αυτή εφαρµόζεται όταν τα δείγµατα εξάγονται από την περιοχή του Κράτους εξαγωγής και η εξαγωγή πραγµατοποιείται µετά από µια IFS. Μια τέτοια εξαγωγή θα πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες διαδικασίες όπως κάθε εξαγωγή, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο XIV, παράγραφος 4 και παράγραφος 5, που αφορά την εξαγωγή και την εισαγωγή δειγµάτων του Παραρτήµατος ΙΙ, όπου θα απαιτείται µόνο η έκδοση ενός πιστοποιητικού της συµφωνίας. 1. Εξαγωγή 4

5 1.1. Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας εξαγωγής: Απαιτείται µη επιζήµιο εύρηµα. εδοµένου ότι, στην περίπτωση αυτή, η εξαγωγή θα συµβεί µετά από την έκδοση πιστοποιητικού IFS, η Επιστηµονική Αρχή του Κράτους εξαγωγής θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το NDF που έγινε για την IFS κατά τον σχηµατισµό του NDF για την εξαγωγή Για να εξαχθεί ένα δείγµα που έχει εισαχθεί από τη θάλασσα, απαιτείται ως προϋπόθεση ένα εύρηµα νόµιµης απόκτησης (δηλαδή διαπίστωση ότι το δείγµα δεν ελήφθη κατά παράβαση των νόµων του κράτους αυτού για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας) για την έκδοση της άδειας εξαγωγής [Άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 2 (β) και IV, παράγραφος 2 (β)] Κάθε ζωντανό δείγµα είδους του Παραρτήµατος Ι ή ΙΙ θα προετοιµαστεί και θα αποσταλεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυµατισµού, βλάβης της υγείας ή βάναυσης µεταχείρισης [Άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 2 (γ), και IV, παράγραφος 2 (γ) ] Στην περίπτωση των ειδών του Παραρτήµατος Ι, η ιαχειριστική Αρχή του κράτους εξαγωγής έχει πεισθεί ότι έχει χορηγηθεί άδεια εισαγωγής για το δείγµα [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 2 (δ)] Η ιαχειριστική Αρχή του Κράτους εξαγωγής εκδίδει την άδεια εξαγωγής Η άδεια εξαγωγής εκδίδεται πριν να λάβει χώρα η εξαγωγή (Τα άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 2, και IV, παράγραφος 2, απαιτούν την προηγούµενη χορήγηση και παρουσίαση άδειας εξαγωγής) Για κάθε αποστολή εκδίδεται µια άδεια εξαγωγής, παρά το ότι η άδεια εξαγωγής δύναται να ισχύει για έξι µήνες (Άρθρο VI, παράγραφος 2). 2. Εισαγωγή 2.1. Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας εισαγωγής, στην περίπτωση ειδών του Παραρτήµατος Ι µόνο: α) Η Επιστηµονική Αρχή του Κράτους εισαγωγής σχηµατίζει ένα NDF [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3. (α)], β) Ο προτεινόµενος αποδέκτης ενός ζωντανού δείγµατος είναι κατάλληλα εξοπλισµένος για να στεγάσει και να φροντίσει για αυτό [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3, (β)], και γ) Το δείγµα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για κυρίως εµπορικούς σκοπούς [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3. (γ)] Η άδεια εισαγωγής εκδίδεται πριν να λάβει χώρα η εισαγωγή (Το άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3, απαιτεί την προηγούµενη χορήγηση και παρουσίαση άδειας εισαγωγής και είτε µια άδεια εξαγωγής ή ένα πιστοποιητικό επανεξαγωγής) Στην περίπτωση δειγµάτων ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ, η εισαγωγή απαιτεί την προηγούµενη παρουσίαση είτε άδειας εξαγωγής είτε πιστοποιητικού επανεξαγωγής (άρθρο IV, παράγραφος 4). 3. Επανεξαγωγή 3.1. Προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού επανεξαγωγής, στην περίπτωση ειδών του Παραρτήµατος Ι και του Παραρτήµατος ΙΙ: α) Το δείγµα εισήχθη σύµφωνα µε τη Σύµβαση [Άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 4 (α) και IV, παράγραφος 5 (α)], β) κάθε ζωντανό δείγµα θα προετοιµαστεί και θα αποσταλεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυµατισµού, βλάβης της υγείας ή κακοµεταχείρισης [Άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 4, (β), και IV, παράγραφος 5 (β)], και 5

6 γ) Μόνο για την περίπτωση των ζωντανών δειγµάτων του Παραρτήµατος Ι, έχει χορηγηθεί άδεια εισαγωγής [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 4. (γ)] Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής εκδίδεται πριν να λάβει χώρα η επανεξαγωγή (Τα άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 4, και IV, παράγραφος 5, απαιτούν την προηγούµενη χορήγηση και παρουσίαση πιστοποιητικού επανεξαγωγής). ΙΙΙ. Εξαγωγή / εισαγωγή / επανεξαγωγή, που δεν πραγµατοποιούνται µετά µια IFS 1. Εξαγωγή 1.1. Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εξαγωγής: Η Επιστηµονική Αρχή του Κράτους εξαγωγής σχηµατίζει ένα NDF [άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 2 (α) και IV, παράγραφος 2 (α)]. Συνιστάται όπως, σε περίπτωση εξαγωγής δειγµάτων του Παραρτήµατος ΙΙ, η Επιστηµονική Αρχή του κράτους εξαγωγής, κατά τον σχηµατισµό των µη επιζήµιων ευρηµάτων της, διαβουλεύεται µε άλλες εθνικές επιστηµονικές αρχές ή, κατά περίπτωση, διεθνείς επιστηµονικές αρχές Η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε εύρηµα νόµιµης απόκτησης (δηλαδή διαπίστωση ότι το δείγµα δεν αποκτήθηκε κατά παράβαση των νόµων του κράτους για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας), πριν από την έκδοση άδειας εξαγωγής [άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 2 (β), και IV, παράγραφος 2 (β)] Στην περίπτωση των ζωντανών δειγµάτων ειδών του Παραρτήµατος Ι ή ΙΙ: το ζωντανό δείγµα θα προετοιµάζεται και θα αποστέλλεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυµατισµού, βλάβης της υγείας ή βάναυσης µεταχείρισης [άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 2 (γ), και IV, παράγραφος 2 (γ)] Στην περίπτωση των ειδών του Παραρτήµατος Ι, η ιαχειριστική Αρχή του κράτους εξαγωγής έχει πεισθεί ότι έχει χορηγηθεί άδεια εισαγωγής για το δείγµα [άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 2 (δ)] Η διαχειριστική αρχή του κράτους εξαγωγής εκδίδει την άδεια εξαγωγής Η άδεια εξαγωγής εκδίδεται πριν λάβει χώρα η εξαγωγή (Τα άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 2, και IV, παράγραφος2 απαιτούν την προηγούµενη χορήγηση και παρουσίαση άδειας εξαγωγή) Για κάθε αποστολή εκδίδεται µια άδεια εξαγωγής, παρά το ότι η άδεια εξαγωγής µπορεί να ισχύει για έξι µήνες (Άρθρο VI, παράγραφος2). 2. Εισαγωγή 2.1. Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εισαγωγής, στην περίπτωση ειδών του Παραρτήµατος Ι µόνο: α) Η Επιστηµονική Αρχή του Κράτους εισαγωγής σχηµατίζει ένα NDF (για το σκοπό της εισαγωγής) [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3 (α)], β) Ο προτεινόµενος αποδέκτης ενός ζωντανού δείγµατος είναι κατάλληλα εξοπλισµένος για να στεγάσει και να φροντίσει για αυτό [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3, (β)], και γ) Το δείγµα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για κυρίως εµπορικούς σκοπούς [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3. (γ)]. 6

7 2.2. Η άδεια εισαγωγής εκδίδεται πριν να λάβει χώρα η εισαγωγή (Το άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3, απαιτεί την προηγούµενη χορήγηση και παρουσίαση άδειας εισαγωγής και είτε άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής) Στην περίπτωση δειγµάτων ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ, η εισαγωγή απαιτεί µόνο την προηγούµενη προσκόµιση είτε µιας άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής (άρθρο IV, παράγραφος 4), εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο XIV, παράγραφος 4 και παράγραφος 5, σχετικά µε την εξαγωγή και την εισαγωγή δειγµάτων του Παραρτήµατος ΙΙ, όπου θα απαιτείται µόνο η έκδοση ενός πιστοποιητικού της συµφωνίας. 3. Επανεξαγωγή 3.1. Προϋποθέσεις έκδοσης πιστοποιητικού επανεξαγωγής, στην περίπτωση ειδών του Παραρτήµατος Ι και του Παραρτήµατος ΙΙ: α) Το δείγµα εισήχθη σύµφωνα µε τη Σύµβαση [Άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 4 (α) και IV, παράγραφος 5 (α)], β) κάθε ζωντανό δείγµα θα προετοιµαστεί και θα αποσταλεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυµατισµού, βλάβης της υγείας ή κακοµεταχείρισης [Άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 4, (β), και IV, παράγραφος 5 (β)], και γ) Μόνο για την περίπτωση των ζωντανών δειγµάτων του Παραρτήµατος Ι, έχει χορηγηθεί άδεια εισαγωγής [Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 4. (γ)] Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής εκδίδεται πριν να λάβει χώρα η επανεξαγωγή (Τα άρθρα ΙΙΙ, παράγραφος 4, και IV, παράγραφος 5, απαιτούν την προηγούµενη χορήγηση και παρουσίαση πιστοποιητικού επανεξαγωγής). συµβεί IV. Μεταφόρτωση 1. Σε περίπτωση IFS, η µεταφόρτωση θα χρησιµεύσει µόνο ως ένα µέσο µεταφοράς και οι ίδιες εκτιµήσεις για την IFS θα πρέπει να εφαρµόζονται. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό IFS θα πρέπει να εκδοθεί πριν από τη µεταφόρτωση, ή ο πλοίαρχος του σκάφους που δέχεται τα δείγµατα που µεταφορτώνονται πρέπει να λάβει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι το πιστοποιητικό IFS υπάρχει ήδη ή πρόκειται να εκδοθεί πριν να συµβεί η IFS. 2. Σε περίπτωση εξαγωγής, η άδεια εξαγωγής πρέπει να εκδοθεί πριν από τη µεταφόρτωση ή ο πλοίαρχος του σκάφους που λαµβάνει τα δείγµατα που µεταφορτώνονται πρέπει να λάβει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι η άδεια εξαγωγής υπάρχει ήδη ή πρόκειται να εκδοθεί πριν να συµβεί η εισαγωγή * Τροποποιήθηκε στις 15 η και 16 η συναντήσεις της Συνδιάσκεψης των Μερών. 7

ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας

ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 11.4 Συνδ. 11.4 (Rev. CoP12)* ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ τα Ψηφίσµατα Συνδ. 2.8, Συνδ. 2.9, Συνδ.

Διαβάστε περισσότερα

Επανεξέταση του εµπορίου ζωικών δειγµάτων που δηλώθηκαν ως παραχθέντα σε αιχµαλωσία

Επανεξέταση του εµπορίου ζωικών δειγµάτων που δηλώθηκαν ως παραχθέντα σε αιχµαλωσία Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.7 Συνδ. 17.7 Επανεξέταση του εµπορίου ζωικών δειγµάτων που δηλώθηκαν ως παραχθέντα σε αιχµαλωσία ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Σύµβαση προβλέπει, στο άρθρο VII, παράγραφοι 4 και 5, για την

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του «κυρίως εµπορικοί σκοποί»

Ορισµός του «κυρίως εµπορικοί σκοποί» Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 5.10 Συνδ. 5.10(Rev.Cop15)* Ορισµός του «κυρίως εµπορικοί σκοποί» ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ότι, σύµφωνα µε το Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφοι 3 (γ) και 5 (γ), της Σύµβασης, µπορεί να εκδίδεται άδεια εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα

Συνδ (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα Συνδ. 13.2 (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ την υιοθέτηση κατά την έβδοµη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών της Σύµβασης για

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev.CoP13)* Επανεξέταση του Σηµαντικού Εµπορίου δειγµάτων ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ

Συνδ (Rev.CoP13)* Επανεξέταση του Σηµαντικού Εµπορίου δειγµάτων ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ Συνδ. 12.8 (Rev.CoP13)* Επανεξέταση του Σηµαντικού Εµπορίου δειγµάτων ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ στη µνήµη ότι το Άρθρο IV, παράγραφος 2 (α), της Σύµβασης απαιτεί, ως προϋπόθεση για την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εμπόριο με Κράτη ΜΗ ΜΕΡΗ της Σύμβασης CITES».

ΘΕΜΑ : «Εμπόριο με Κράτη ΜΗ ΜΕΡΗ της Σύμβασης CITES». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-10 - 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ.: 100654 / 5477 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΣΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των φυτωρίων που αναπαράγουν τεχνητά δείγματα ειδών του Παραρτήματος Ι για σκοπούς εξαγωγής

Καταγραφή των φυτωρίων που αναπαράγουν τεχνητά δείγματα ειδών του Παραρτήματος Ι για σκοπούς εξαγωγής Ψήφισμα Συνδιάσκεψης 9.19 (Rev. CoP15) Συνδ. 9.19 (Rev. CoP15)* Καταγραφή των φυτωρίων που αναπαράγουν τεχνητά δείγματα ειδών του Παραρτήματος Ι για σκοπούς εξαγωγής ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το Άρθρο VII, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP14)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων

Συνδ (Rev. CoP14)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων Συνδ. 13.7 (Rev. CoP14)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισμα Συν. 10.6 για τον Έλεγχο της διακίνησης δειγμάτων τουριστικών αναμνηστικών, που υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP16)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειµένων

Συνδ (Rev. CoP16)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειµένων Συνδ. 13.7 (Rev. CoP16)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειµένων ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισµα Συν. 10.6 για τον Έλεγχο της διακίνησης δειγµάτων τουριστικών αναµνηστικών, που υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Συνεργασία µε την Παγκόσµια Στρατηγική για τη ιατήρησης της Χλωρίδας της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα

Συνδ Συνεργασία µε την Παγκόσµια Στρατηγική για τη ιατήρησης της Χλωρίδας της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα Συνδ. 16.5 Συνεργασία µε την Παγκόσµια Στρατηγική για τη ιατήρησης της Χλωρίδας της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισµα Συνδ. 10.4 (Rev. CoP14) για τη Συνεργασία και συνέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ. Fax :

ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ. Fax : Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 06-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : οικ.168029/ 1078 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ ΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΠΟΥ ΚΙΝ ΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΟΥΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ ΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΠΟΥ ΚΙΝ ΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ ΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΠΟΥ ΚΙΝ ΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΟΥΝ Τα Συµβαλλόµενα Μέρη. Επειδή αναγνωρίζουν ότι η άγρια πανίδα και χλωρίδα αποτελούν µε την οµορφιά

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή επιχειρήσεων που εκτρέφουν σε αιχµαλωσία ζωικά είδη του Παραρτήµατος Ι για εµπορικούς σκοπούς

Εγγραφή επιχειρήσεων που εκτρέφουν σε αιχµαλωσία ζωικά είδη του Παραρτήµατος Ι για εµπορικούς σκοπούς Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 12.10 (Rev. CoP15) Συνδ. 12.10 (Rev. CoP15)* Εγγραφή επιχειρήσεων που εκτρέφουν σε αιχµαλωσία ζωικά είδη του Παραρτήµατος Ι για εµπορικούς σκοπούς ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2013 COM(2013) 867 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Ε0-ΘΨ6. ΣΧΕΤ.: α) Το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης CITES στη Χώρα µας και ιδίως: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α Α:

ΑΔΑ: 457Ε0-ΘΨ6. ΣΧΕΤ.: α) Το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης CITES στη Χώρα µας και ιδίως: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α Α: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-11 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 222244/3481 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES: Αναρτητέο στο ιαύγεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-01-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : 150030/6617 & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.07.2002 COM(2002) 424 τελικό 2002/0184 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1035/2001 για τη θέσπιση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση του εμπορίου φυτών

Ρύθμιση του εμπορίου φυτών Ψήφισμα Συνδιάσκεψης 11.11 Συνδ. 11.11 (Rev. CoP15)* Ρύθμιση του εμπορίου φυτών ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισμα Συνδ. 9.18 (Rev.), που υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη των Μερών στην ένατη συνάντησή της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

(Επισυναπτόµενο στην αριθµ /1866/ εγκύκλιο Υπ. Αγ. Αν. & Τροφίµων) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

(Επισυναπτόµενο στην αριθµ /1866/ εγκύκλιο Υπ. Αγ. Αν. & Τροφίµων) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 (Επισυναπτόµενο στην αριθµ. 100385/1866/01-06-2009 εγκύκλιο Υπ. Αγ. Αν. & Τροφίµων) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 338/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9 ης εκεµβρίου 1996 «για την προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev.)* ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία των Κρατών Εξάπλωσης ενισχύει σημαντικά τη διατήρηση των πληθυσμών της θαλάσσιας χελώνας,

Συνδ (Rev.)* ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία των Κρατών Εξάπλωσης ενισχύει σημαντικά τη διατήρηση των πληθυσμών της θαλάσσιας χελώνας, Συνδ. 9.20 (Rev.)* Κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση προτάσεων κτηνοτροφίας θαλάσσιων χελωνών που υποβάλλονται σύμφωνα με το Ψήφισμα Συνδ. 11.16 (Rev.CoP 14) 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, κατά κανόνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Χρηµατοδότηση και κοστολογηµένο πρόγραµµα εργασιών της Γραµµατείας για την τριετία

Συνδ Χρηµατοδότηση και κοστολογηµένο πρόγραµµα εργασιών της Γραµµατείας για την τριετία Συνδ. 17.2 Χρηµατοδότηση και κοστολογηµένο πρόγραµµα εργασιών της Γραµµατείας για την τριετία 2017-2019 ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ότι οι χρηµατοδοτικές τροποποιήσεις της Σύµβασης, που υιοθετήθηκαν στην Βόννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ170-ΓΙΗ 338/97.

ΑΔΑ: ΒΛ170-ΓΙΗ 338/97. Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : 136725/3079 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 999 Επιτροπή Αναφορών 004 Ιουλίου 004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 63/003, του ηµήτριου Καρακάση, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος της «Ελληνικής Εταιρείας Στοµατογναθοπροσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Στρατηγικό όραμα της CITES: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 13.1, που υιοθετήθηκε στην 13 η

Συνδ Στρατηγικό όραμα της CITES: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 13.1, που υιοθετήθηκε στην 13 η Συνδ. 14.2 Στρατηγικό όραμα της CITES: 2008-2013 ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 11.1, που υιοθετήθηκε στην 11 η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών (Gigiri, 2000), μέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη υιοθέτησε

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και εμπόριο κτηνοτροφικών δειγμάτων ειδών που μετακινήθηκαν από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ

Κτηνοτροφία και εμπόριο κτηνοτροφικών δειγμάτων ειδών που μετακινήθηκαν από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ Ψήφισμα Συνδιάσκεψης 11.16 Συνδ. 11.16 (Rev. CoP15)* Κτηνοτροφία και εμπόριο κτηνοτροφικών δειγμάτων ειδών που μετακινήθηκαν από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισμα Συνδ. 5.16

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της [ ]

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.4.2010 COM(2010)154 τελικό 2010/0084 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [ ] σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ Έκδοση Αρ. 2 Σελίδα Ι-1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ηµεροµηνία από 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ Έκδοση Αρ. 2 Σελίδα Ι-1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ηµεροµηνία από 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ Έκδοση Αρ. 2 Σελίδα Ι-1 1. Γενικά Με το παρόν Σχέδιο αποσκοπείται, η συµµόρφωση των λιµένων αρµοδιότητας του Οργανισµού Λιµένα Καβάλας Α.Ε. µε την υπ αριθµ. 2007/71/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES DROSERACEAE

ιεθνής Σύµβαση CITES DROSERACEAE 1 ιεθνής Σύµβαση CITES Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων δεδοµένων στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 8.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 395/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES LAGOMORPHA (ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES LAGOMORPHA (ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES LAGOMORPHA (ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των λαγόµορφων (LAGOMORPHA) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0196 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10512/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX :

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 05-01- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 115276 / 44 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Χρηµατοδότηση και κοστολογηµένο πρόγραµµα εργασιών της Γραµµατείας για την τριετία

Συνδ Χρηµατοδότηση και κοστολογηµένο πρόγραµµα εργασιών της Γραµµατείας για την τριετία Συνδ. 16.2 Χρηµατοδότηση και κοστολογηµένο πρόγραµµα εργασιών της Γραµµατείας για την τριετία 2014-2016 ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ότι οι χρηµατοδοτικές τροποποιήσεις της Σύµβασης, που υιοθετήθηκαν στην Βόννη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Ομάδας Antici προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο Θέμα: Μεταχείριση των εσωτερικών εγγράφων του Συμβουλίου

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Ομάδας Antici προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο Θέμα: Μεταχείριση των εσωτερικών εγγράφων του Συμβουλίου ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2011 (10.06) (OR. en) 11336/11 POLGEN 99 CSC 39 CAB 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας Antici προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο Θέμα: Μεταχείριση των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1005 EL 09.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση και επιβολή

Συµµόρφωση και επιβολή Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 11.3 Συνδ. 11.3 (Rev. CoP16)* Συµµόρφωση και επιβολή ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ τα Ψηφίσµατα Συνδ. 6.3 και Συνδ. 7.5, που υιοθετήθηκαν από τη Συνδιάσκεψη των Μερών στις έκτη και έβδοµη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 1997R0338 EL 15.12.2012 016.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 338/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 29.10.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 286/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008

Διαβάστε περισσότερα

A8-0376/7 ΤΡΟΠΟΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0376/7 ΤΡΟΠΟΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 30.3.2017 A8-0376/7 Τροπολογία 7 Alain Cadec εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας Έκθεση Werner Kuhn Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (COM(2016)0273 C8-0187/2016 2016/0145(COD)) A8-0376/2016 Πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις για την τήρηση Μητρώου καταχώρησης Περιοδευουσών Εκθέσεων.

ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις για την τήρηση Μητρώου καταχώρησης Περιοδευουσών Εκθέσεων. Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: 7N350-ΕΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02-07- 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : 106199 /1824 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 4 ο --------------------------------- Τ. /νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2017 COM(2017) 241 final 2017/0096 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφαση 2014/170/ΕΕ για την κατάρτιση καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ Κ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ Κ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α Α: 4Α160-Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1/03/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : 116982/566 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014D0386 EL 19.06.2016 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B M1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/386/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΙΙ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συµφωνίας ιατήρησης Αποθεµάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων που στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΦ-6ΟΡ. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: Καλλιθέα Τηλέφωνο : ,

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΦ-6ΟΡ. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: Καλλιθέα Τηλέφωνο : , ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 02-02 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 9350.1/2/12 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες η γενική προσέγγιση που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις 28 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες η γενική προσέγγιση που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις 28 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 10639/16 PECHE 240 CODEC 958 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 29.10.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 286/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ασφαλή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ασφαλή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών α- κτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Αρκούδες (Ursidae spp.).

ιεθνής Σύµβαση CITES Αρκούδες (Ursidae spp.). ιεθνής Σύµβαση CITES Αρκούδες (Ursidae spp.). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των αρκούδων (Ursidae) και δεν αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 20 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0198(CNS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Χρηματοδότηση και κοστολογημένο πρόγραμμα εργασιών της Γραμματείας για τη διετία

Συνδ Χρηματοδότηση και κοστολογημένο πρόγραμμα εργασιών της Γραμματείας για τη διετία Συνδ. 15.1 Χρηματοδότηση και κοστολογημένο πρόγραμμα εργασιών της Γραμματείας για τη διετία 2012-2013 ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ότι οι χρηματοδοτικές τροποποιήσεις της Σύμβασης, που υιοθετήθηκαν στην Βόννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ATHENA ό- σον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2012 COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP 16)* ιατήρηση και εµπόριο τίγρεων και άλλων ειδών µεγάλων Ασιατικών αιλουροειδών του Παραρτήµατος Ι

Συνδ (Rev. CoP 16)* ιατήρηση και εµπόριο τίγρεων και άλλων ειδών µεγάλων Ασιατικών αιλουροειδών του Παραρτήµατος Ι Συνδ. 12.5 (Rev. CoP 16)* ιατήρηση και εµπόριο τίγρεων και άλλων ειδών µεγάλων Ασιατικών αιλουροειδών του Παραρτήµατος Ι ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισµα Συνδ. 11.5, που υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/361 361 Αιτιολογική σκέψη 115 (115) Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 184 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 184 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 184 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ» Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 εκεµβρίου 2001 (11.01) (OR. en) 15525/01 DROIPEN 113 ENV 678 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 εκεµβρίου 2001 (11.01) (OR. en) 15525/01 DROIPEN 113 ENV 678 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 20 εκεµβρίου 2001 (11.01) (OR. en) 15525/01 DROIPEN 113 ENV 678 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραµµατείας προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων αριθ. προηγ. εγγρ. : 10031/01

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

« ) 338/97

« ) 338/97 Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : 104166/ 62 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα