Αζήλα : Αρ. πρωη. ΟΙΚ. :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: FAX: ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Αζήλα : Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : ΘΔΜΑ : «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Έρνληαο ππφςε: 1. ην άξζξν 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/005 Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ για ηην Κςβέπνηζη και ηα Κςβεπνηηικά Όπγανα (ΦΔΚ Α 98),. ην π.δ. 51/1988 Οπγανιζμόρ ηος Υποςπγείος Πεπιβάλλονηορ, Χωποηαξίαρ και Δημοζίων Έπγων (ΦΔΚ Α 19) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 4041/156/ (ΦΔΚ Β 89) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηζρχεη, 3. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6, 8, 8, 9 θαη 30 ηνπ λ. 1650/1986 Για ηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ (ΦΔΚ Α 160), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη ηδηαίηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. θαη 3, πεξίπησζε (δ) απηνχ, φπσο αλαξηζκήζεθαλ κε ην άξζξν 8, παξ. 1 ηνπ λ. 3851/010 Επιηάσςνζη ηηρ ανάπηςξηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Ενέπγειαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ και άλλερ διαηάξειρ ζε θέμαηα απμοδιόηηηαρ ηος Υποςπγείος Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ (ΦΔΚ Α 85), 4. ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζ. 441/796/000 «Δπηβνιή πεξηνξηζκψλ ζην είδνο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θαπζίκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο» (ΦΔΚ 39/Β/000), 5. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3175/003 «Αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ, ηειεζέξκαλζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 07/Α/003), 6. ηελ ππνρξέσζε επίηεπμεο ησλ ζρεηηθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην άξζξν 3 παξ. 1 θαη ηεο Οδεγίαο 009/8/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3 εο Απξηιίνπ 009 ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 001/77/ΔΚ θαη 003/30/ΔΚ (ΔΔΔΔ L140/16/ ), 7. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3851/010 «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» (ΦΔΚ Α 85) θαη ηδηαίηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 10, 8. ηελ 876/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ Β 34) Αλλαγή ηίηλος Υποςπγείων, 9. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, 1

2 Άρζρο 1 ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δπηβάιιεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ξχζκηζεο θαη ηίζεληαη φξνη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5, ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ζέξκαλζεο λεξνχ ή παξαγσγήο αηκνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηνπηθψλ ζεξκάλζεσλ: α) Δγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θηηξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθίεο, γξαθεία, θαηαζηήκαηα, μελνδνρεία, λνζνθνκεία θαη πάζεο θχζεσο ππεξεζίεο πγείαοπξφλνηαο, εθπαίδεπζεο, ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, ή άιινπο παξεκθεξείο κε ηα πξνεγνχκελα ζθνπνχο θαζψο θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ρψξσλ εξγαζίαο βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ ή εκπνξηθψλ κνλάδσλ, εθφζνλ φκσο πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξεο εζηίεο θαχζεο, απνθιεηζηηθά γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ απηψλ. β) Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο λεξνχ ρξήζεο ή παξαγσγήο αηκνχ ζε θηίξηα μελνδνρείσλ, λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ, ζεξαπεπηεξίσλ θαη ινηπψλ παξεκθεξψλ ρξήζεσλ, γπκλαζηήξηα, θνιπκβεηήξηα, πηζίλεο, ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηεγλνθαζαξηζηήξηα. Άρζρο ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΑ ΚΑΤΗΜΑ 1. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηα κφλα επηηξεπφκελα θαχζηκα είλαη ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ή θίλεζεο, φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά πξνδηαγξαθέο, ηα αέξηα θαχζηκα ησλ εθάζηνηε λφκηκσλ ηχπσλ πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη ηα θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο (pellets, ππξελφμπιν, woodchips θαη άιια) φπσο νξίδνληαη ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο ε ρξήζε θαπζίκνπ γηα ηε ζέξκαλζε λεξνχ θαη ρψξσλ ησλ θηηξίσλ ηεο σο άλσ πεξηνρήο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ αξηζκ. 441/796 (ΦΔΚ 39/Β/000).. Ζ ρξήζε βαξέσο πεηξειαίνπ (καδνχη) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1, θαηαξγείηαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, ηεο αιακίλαο θαη ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο εθηφο ηεο πεξηνρήο δπηηθά ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε καδνχη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1 απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 3. ε νιφθιεξε ηε ρψξα, ζηα ηδάθηα, ζηηο ζφκπεο θαη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, απαγνξεχεηαη ε ρξήζε, πιαζηηθψλ πιηθψλ, ειαζηηθψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ θαη απνξξηκκάησλ σο θαπζίκσλ. 4. ηα θηίξηα κε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1 απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε θαπλνζπιιεθηψλ. Άρζρο 3 ΟΡΗΜΟΗ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί:

3 Δγθαηάζηαζε Κεληρηθής Θέρκαλζες: ην ζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ, θαηαζθεπψλ, δηαηάμεσλ, κεραληζκψλ θιπ πνπ παξαιακβάλεη ζεξκηθή ελέξγεηα απφ κηα πεγή (εζηία παξαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο) κέζσ ελφο θνξέα κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο (ζεξκαληηθνχ κέζνπ) θαη ηελ θαηαλέκεη ζε δηάθνξνπο ρψξνπο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη απψιεηεο ζεξκφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα δηαηεξήζεη ηε ζεξκνθξαζία απηψλ ησλ ρψξσλ ζε επηζπκεηά επίπεδα. Πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ην ιέβεηα, ην ζχζηεκα δηαλνκήο, ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα, ην ζχζηεκα πξνζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο θαπζίκνπ, ηνλ θαπζηήξα, ην δίθηπν απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ, ην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηα ζπζηήκαηα ξχζκηζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα ζπζηήκαηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. ηνλ παξφληα νξηζκφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αηνκηθά ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο πνπ δελ δηαζέηνπλ απαξαίηεηα ιεβεηνζηάζην. Σοπηθή ζέρκαλζε: ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ρψξσλ, ζην νπνίν ε ελέξγεηα παξάγεηαη θαη πξνζδίδεηαη κέζα ζηνλ ίδην ρψξν ρσξίο ηελ παξεκβνιή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο (π.ρ. ηδάθηα, ζεξκάζηξεο, ζεξκνζπζζσξεπηέο θ.η.ι.) Λέβεηας: ε ζπζθεπή ζηελ νπνία ε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ κε θαχζε ηνπ εληφο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα, ε νπνία παξαιακβάλεηαη (θαηά ην δπλαηφλ) απφ ην εξγαδφκελν κέζν πνπ αλαθπθινθνξεί ζην θιεηζηφ δίθηπν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ θαζψο θαη γηα ηε ζέξκαλζε λεξνχ ρξήζεο ή παξαγσγήο αηκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη ηχπνη ιεβήησλ. Δηδηθά γηα ηνπο ιέβεηεο αεξίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη ηχπνη ιεβήησλ κε βάζε ηελ ηππνπνίεζε CR 1749 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο. σλήζες ιέβεηας: ν ιέβεηαο γηα ηνλ νπνίν ε κέζε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί σο εθ ηνπ ηνλ ζρεδηαζκνχ ηνπ. Αηκοιέβεηας ή αηκογελλήηρηα: ν ιέβεηαο, ζηνλ νπνίν ην εξγαδφκελν κέζν είλαη ν αηκφο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο ηνπ ιέβεηα. Λέβεηας τακειώλ ζερκοθραζηώλ: ν ιέβεηαο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο, κε ζεξκνθξαζία λεξνχ πξνζαγσγήο απφ 35 έσο 40 ν C θαη πνπ κπνξεί ππφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο (εθ ηνπ ζρεδηαζκνχ), λα ζπκππθλψλεη ηνπο πδξαηκνχο πνπ πεξηέρνληαη ζηα παξαγφκελα θαπζαέξηα. Λέβεηας ζσκπύθλωζες: ν ιέβεηαο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί, ψζηε λα κπνξεί κνλίκσο λα ζπκππθλψλεη κεγάιν κέξνο ησλ πδξαηκψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα θαπζαέξηα. Ωθέιηκε ολοκαζηηθή ηζτύς ιέβεηα: ε σθέιηκε ζεξκηθή ηζρχο πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ ιέβεηα, ηελ νπνία ν ιέβεηαο κπνξεί λα απνδίδεη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία κε ζπγθεθξηκέλν θαχζηκν, κε ην βαζκφ απφδνζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Δθθξάδεηαη ζε kw. Πηεζηηθός θασζηήρας: αλεμάξηεηε ζπζθεπή θαχζεο, ζηελ νπνία ν αέξαο θαχζεο πξνζάγεηαη βεβηαζκέλα δηακέζνπ αλεκηζηήξα. Βαζκός απόδοζες: ν ιφγνο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ κεηαδίδεηαη ζην θνξέα κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο ηνπ ιέβεηα, πξνο ηελ πξνζδηδφκελε απφ ην θαηαλαιηζθφκελν θαχζηκν ζεξκφηεηα, αλεγκέλε ζηελ θαηψηεξε ζεξκνγφλν ηθαλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ. Δθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ (%). 3

4 Απώιεηα ζερκόηεηας θασζαερίωλ: ην αλεθκεηάιιεπην πνζφ ζεξκφηεηαο, εμαηηίαο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ, κε ηελ νπνία εγθαηαιείπεη ην ιέβεηα θαη εμέξρεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. Δθθξάδεηαη σο πνζνζηφ (%) ηεο πξνζδηδφκελεο ζεξκφηεηαο απφ ην θαηαλαιηζθφκελν θαχζηκν. Δζωηερηθός βαζκός απόδοζες: ε δηαθνξά ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο θαπζαεξίσλ απφ ηελ πξνζδηδφκελε ζεξκφηεηα απφ ην θαηαλαιηζθφκελν θαχζηκν. Δθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ (%) θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: Δζση. Βαζκφο απφδ. = 100 απψιεηεο ζεξκ. θαπζ. (%). Καύζηκο ηερεής Βηοκάδας: ην ζηεξεφ θαχζηκν ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο βηνκάδαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ Άρζρο 4 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1. ηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαηά ην άξζξν επηηξεπφκελα θαχζηκα πιελ ησλ θαπζίκσλ ζηεξεήο βηνκάδαο, νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο κε ηα θαπζαέξηα, ε θαη' φγθν πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) θαη νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx), ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ δείθηε αηζάιεο, θαη ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο θαη φγθν ησλ θαπζαεξίσλ ζε νμπγφλν (O ), νξίδνληαη σο εμήο (Πίλαθαο 1): Πίλαθας 1 ΟΡΙΑΚΔ ΣΙΜΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΙΟΤ ΛΔΒΗΣΩΝ ΣΑΘΔΡΩΝ ΔΣΙΩΝ ΚΑΤΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΟΡΙΑΚΗ ΣΙΜΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΟΡΙΑΚΗ ΣΙΜΗ ΑΔΡΙΑ ΚΑΤΙΜΑ Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή απσιεηψλ ζεξκφηεηαο ιφγσ ζεξκψλ θαπζαεξίσλ, ζε % Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο θαη φγθν ησλ θαπζαεξίσλ ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) αλεγκέλε ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3%, ζε ppm Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο θαη φγθν ησλ θαπζαεξίσλ ζε νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx) αλεγκέλε ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3%, ζε ppm. γηα Τγξαέξην 15 γηα Φπζηθφ Αέξην Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ Γείθηε αηζάιεο, θαηά Bacharach. 1 1 γηα Τγξαέξην 0 γηα Φπζηθφ Αέξην Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ζε νμπγφλν (O ), ζε % θ.ν. (Ηζρχεη κφλν γηα πηεζηηθνχο θαπζηήξεο) 7 7 4

5 . Γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη ειάρηζην ηα φξηα απφδνζεο θαη ηα αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ ξχπσλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ , ζχκθσλα κε ηελ θιάζε 3 (Πίλαθαο ). Πίλαθας Μέζνδνο ηξνθνδνζίαο Ολνκαζηηθή ηζρχο Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ ξχπσλ (εθθξαζκέλεο ζε mg/m 3 θαη αλεγκέλεο ζε 10 % O ) Βαζκφο Απφδνζεο [ηηκέο εθθξαζκέλεο ζε ppm θαη αλεγκέλεο ζε 10 % O ] (kw) CO OGC σκαηίδηα ΝΟ x % (Οιηθφο αέξηνο νξγαληθφο άλζξαθαο) (εθθξαζκέλα σο ΝΟ ) Υεηξνθίλεηε < [4000] [91] [000] 100 [61] Απηφκαηε [960] < [400] 100 [61] 100 [61] 340 [166] ε = log Qn, φπνπ Qn είλαη ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ ιέβεηα ζε kw [000] 80 [49] [960] 80 [49] Δηδηθά γηα ηηο πβξηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ή ζέξκαλζεο-ςχμεο πνπ θάλνπλ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα θαπζίκσλ ζηεξεήο βηνκάδαο θαη εηδηθά γηα ηα δχν πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ειάρηζην ηα φξηα απφδνζεο θαη ηα αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ ξχπσλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ , ζχκθσλα κε ηελ θιάζε. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο νη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα φξηα απφδνζεο θαη εθπνκπψλ ηνπ Πίλαθα. 3. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο νχησο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε νξζή ξχζκηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εζηηψλ θαχζεο. Θα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ππξνπξνζηαζίαο. ε εγθαηαζηάζεηο ιεβήησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ζπκπχθλσζεο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θαπλνδφρνπ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλήο ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ ησλ θαπζαεξίσλ. 5

6 4. Γηα ηε κέηξεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ Πίλαθα 1 θαη ηνπ Πίλαθα, εθηφο ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ηνπ νιηθνχ αέξηνπ νξγαληθνχ άλζξαθα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο ειεθηξνληθφο αλαιπηήο πνπ δηαζέηεη αηζζεηήξεο αεξίσλ (ζπλήζσο ειεθηξνρεκηθά ζηνηρεία). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείθηε αηζάιεο ηνπ Πίλαθα 1, ε κέηξεζε κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ρεηξνθίλεηε ζπζθεπή αλαξξνθήζεσο, αξθεί λα ηεξείηαη ην πξφηππν αλαθνξάο ΔΛΟΣ 55.1 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεθηξνληθφο αλαιπηήο δηαζέηεη θαη εθηππσηή, ζηελ εθηχπσζε ηνπ νξγάλνπ εθηφο ησλ κεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη είηε δηα κέζνπ ηνπ νξγάλνπ είηε ηδηνρείξσο, ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληεξεηή θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο. Σν απφθνκκα ηνπ εθηππσηή πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην θχιιν ζπληήξεζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ CO θαη NOx ηνπ ειεθηξνληθνχ αλαιπηή ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3% (ή 10% γηα ηε βηνκάδα), κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζρέζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο. Ζ αμηνπηζηία κέηξεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ αλαιπηψλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ειέγρεηαη αλά έηνο είηε απφ ηελ αληηπξνζσπεία πψιεζεο ηνπ αλαιπηή, είηε απφ αξκφδηα εξγαζηήξηα δηαθξίβσζεο. Ο εηήζηνο έιεγρνο ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηηκνιφγην ή βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ζ βαζκνλφκεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ αλαιπηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ αληηπξνζσπεία πψιεζεο ηνπ αλαιπηή είηε απφ αξκφδηα εξγαζηήξηα δηαθξίβσζεο, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νξγάλνπ, εθηφο θαη αλ απφ ηνλ εηήζην έιεγρν πξνθχπηεη αλάγθε γηα βαζκνλφκεζε, λσξίηεξα. 5. Οη κεηξήζεηο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ γίλνληαη ζχκθσλα κε επξσπατθά, δηεζλή ή εζληθά πξφηππα, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 6. Οη ιέβεηεο ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ σθέιηκε νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ ή ζην πεδίν ηεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο σθέιηκεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπο εθφζνλ θαζνξίδεηαη πεδίν ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 7. ε λέεο θαη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1, ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ σθέιηκε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ κεγαιχηεξε απφ 180 kw, επηβάιιεηαη ε ρξήζε δηβάζκησλ θαπζηήξσλ ή θαπζηήξσλ πξννδεπηηθήο έλαπζεο. 8. ε λέεο θαη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1 εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε είηε ηνπ θαπζηήξα είηε ηνπ ιέβεηα, επηβάιιεηαη (κε ζπλππεπζπλφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ ζπληεξεηή) λα ππάξρεη ε ζήκαλζε CE ζε θαπζηήξα θαη ιέβεηα πνπ αληηθαζίζηαηαη ή ηνπνζεηείηαη ζε λέα εγθαηάζηαζε, εθφζνλ ε ζήκαλζε πξνβιέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή ή επξσπατθή λνκνζεζία. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ή ην ζπληεξεηή, ζηελ θαηαιιειφηεηα (ηαίξηαζκα) ηνπ θαπζηήξα πνπ ηνπνζεηείηαη ζε ζρέζε κε ην ιέβεηα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο εγθαηαζηάηεο ή ν ζπληεξεηήο ζα ρνξεγνχλ ζηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο βεβαίσζε, φπνπ ζα αηηηνινγείηαη ηεθκεξησκέλα θαη επαξθψο ε θαηαιιειφηεηα ηνπ θαπζηήξα πνπ ηνπνζεηήζεθε, ζε ζρέζε κε ην ιέβεηα. 6

7 9. Δηδηθά γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο πνπ θάλνπλ ρξήζε θαπζίκσλ ζηεξεήο βηνκάδαο, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ν εγθαηαζηάηεο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο: α) επίζεκε βεβαίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα, φηη ν ηνπνζεηνχκελνο ιέβεηαο πιεξνί εθ θαηαζθεπήο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ (θιάζε 3), β) επίζεκεο θαη επηθπξσκέλεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ελδεδεηγκέλα γηα ην ιέβεηα θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο, νη ζπλζήθεο απνζήθεπζήο ηνπο, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία πξέπεη λα εθηειείηαη θαζαξηζκφο ηεο θακηλάδαο, θαζψο θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε ιεπηνκέξεηα, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο ππεχζπλνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα ππνγξάθεη ππεχζπλε δήισζε φηη παξέιαβε καδί κε ην ζχζηεκα θαη έιαβε γλψζε ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ θαη νδεγηψλ, ηηο νπνίεο ζα έρεη αλαξηεκέλεο ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Δηδηθά γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο νιηθνχ αέξηνπ νξγαληθνχ άλζξαθα (OGC) θαη ζσκαηηδίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πίλαθα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα ή βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ φηη, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, επηηπγράλνληαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα εθπνκπψλ. Άρζρο 5 ΤΝΣΖΡΖΖ ΡΤΘΜΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 1. Ζ ζπληήξεζε ξχζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα ιέβεηα θαπλνδφρνπ, αλεμαξηήησο ηζρχνο θαη ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαπζίκνπ, γίλεηαη απφ ηνπο έρνληεο ηελ πξνο ηνχην θαηάιιειε άδεηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Οπδείο άιινο επηηξέπεηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ξχζκηζεο, κε ζπλππεπζπλφηεηα ηνπ θαηά ην άξζξν 6 ππεπζχλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο (α), ε ζπληήξεζε ξχζκηζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο (β) (αλεμάξηεηα αλ νη ίδηεο, εθηφο ηεο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ή αηκνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα θεληξηθή ζέξκαλζε θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν), ε ζπληήξεζε ξχζκηζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλά εμάκελν. Δηδηθά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο, ε ζπληήξεζε επηβάιιεηαη λα γίλεηαη θαη ζε ζπρλφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1, κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 400 kw επηβάιιεηαη ν έιεγρνο θαη ε δηελέξγεηα κέηξεζεο θαπζαεξίσλ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη ε θαηαρψξεζή ηνπο ζε ζρεηηθφ βηβιίν κεηξήζεσλ θαπζαεξίσλ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ ΤΠΔΚΑ ή ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Δηδηθά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο (α), ν έιεγρνο θαη ε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ θαπζαεξίσλ αλά κήλα, ζα δηελεξγείηαη απφ 15 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο κέρξη 30 Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 3. Μεηά απφ θάζε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή ξχζκηζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ξχζκηζεο γηα ηε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ιεηηνπξγία γηα πξψηε θνξά), ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψλεη κε επηκέιεηα, αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα θαη λα ππνγξάθεη ην θχιιν ζπληήξεζεο, θαηά ην πξφηππν ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ απφθαζε απηή Παξαξηήκαηνο 1 θαη λα ην παξαδίδεη (ην πξσηφηππν) ζηνλ θαηά ην άξζξν 6 ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο 7

8 ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη ζην θχιιν ζπληήξεζεο λα αλαθέξεη ελδερφκελα πξνβιήκαηα, δπζιεηηνπξγίεο ή ειιείςεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα ιέβεηα θαπλνδφρνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνβιεκάησλ ή ειιείςεσλ ζην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ). Πξνηείλεη επίζεο θαη ελδεδεηγκέλεο θαηά ηελ άπνςή ηνπ ιχζεηο, ζηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο. 4. Ο θάζε αδεηνχρνο ζπληεξεηήο, ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηππσκέλα αηνκηθά κπιφθ κε θχιια ζπληήξεζεο θαηά ην πξφηππν ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 (δίθπιια κε πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), κε αξηζκεκέλα θαηά αχμνληα αξηζκφ ηα θχιια ζπληήξεζεο, ζηα νπνία ζα ππάξρνπλ εθηππσκέλα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπληεξεηή. Σα κπιφθ κε ηα θχιια ζπληήξεζεο ν ζπληεξεηήο ζα κπνξεί λα ηα πξνκεζεχεηαη απφ ην επαγγεικαηηθφ ηνπ ζσκαηείν, ην νπνίν ζα ηα ζθξαγίδεη θαη ζα ηεξεί πιήξεο αξρείν γηα ηα δηαλεκφκελα θχιια ζπληήξεζεο. Δλαιιαθηηθά, κπιφθ κε θχιια ζπληήξεζεο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ επαγγεικαηηθά ζσκαηεία ζα πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη θαη λα ζεσξνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηελ επίδεημε ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ θάζε ζπληεξεηή. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ή Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ ΣΔ πνπ δηελεξγνχλ λνκίκσο νη ίδηνη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ξχζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 1, ε ζεψξεζε ησλ κπιφθ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ, ζα γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ή ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, κε ηελ επίδεημε ηεο άδεηάο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ γηα έλαξμε επηηεδεχκαηνο. Απαγνξεχεηαη ε ζπκπιήξσζε θχιινπ ζπληήξεζεο ζε θσηνηππία. 5. Σα αληίγξαθα ησλ θχιισλ ζπληήξεζεο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ζην αξρείν ηνπ ν ζπληεξεηήο γηα δχν έηε. Σν θχιιν ζπληήξεζεο αθπξψλεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ έπεηηα απφ έιεγρν θαη κεηξήζεηο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ, πξνθχςνπλ παξάκεηξνη εθηφο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ησλ πηλάθσλ ηνπ άξζξνπ 4. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππεχζπλνο ηεο εγθαηάζηαζεο ππνρξενχηαη λα εθνδηαζηεί κε λέν θχιιν ζπληήξεζεο, εληφο πέληε εκεξψλ. 6. Καηά ηελ αξρηθή ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, αληίγξαθν ηνπ θχιινπ ζπληήξεζεο (θσηνηππία ηνπ πξσηνηχπνπ) θαη κε ηελ έλδεημε "αξρηθή ιεηηνπξγία" ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ ή ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην, αληίγξαθν ηνπ αξρηθνχ θχιινπ ζπληήξεζεο ππνβάιιεηαη θαη ζηελ εηαηξεία παξνρήο αεξίνπ ηεο πεξηνρήο ηεο εγθαηάζηαζεο. 7. Δηδηθά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο, έσο φηνπ ζεζκνζεηεζεί θαηάιιειν θαζεζηψο πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο εγθαηαζηάηεο κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή νδεγία 009/8/ΔΚ, ππεχζπλνη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ είλαη είηε ν εθάζηνηε εγθαηαζηάηεο είηε νη αδεηνχρνη ζπληεξεηέο ηεο παξ. 1. 8

9 Άρζρο 6 ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΑΘΔΡΩΝ ΔΣΗΩΝ ΚΑΤΖ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 1. Τπεχζπλνη γηα ηε θξνληίδα ζπληήξεζεο θαη ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα ιέβεηα θαπλνδφρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 1, είλαη θαηά πεξίπησζε: α) Οη ηδηνθηήηεο απηψλ ή νη λφκηκνη αληηπξφζσπνί ηνπο ή απηνί πνπ έρνπλ ηε ρξήζε ηεο ηδηνθηεζίαο. β) ην ζχζηεκα ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ππεχζπλνο, σο εθπξφζσπνο φισλ ησλ ππφρξεσλ, είλαη ν δηαρεηξηζηήο. γ) ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζζεί δηαρεηξηζηήο, ππεχζπλνη είλαη εμίζνπ φινη νη ρξήζηεο ηεο εγθαηάζηαζεο. δ) Πξνθεηκέλνπ γηα θηίξηα φπνπ ζηεγάδνληαη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ν ηπρφλ νξηζζείο γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην θαηαζηαηηθφ ή ηνλ νξγαληζκφ ή ηε δηνίθεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ππάιιεινο, δηαθνξεηηθά ν δηεπζχλσλ ηε ζηεγαδφκελε κνλάδα. ε) Πξνθεηκέλνπ γηα θηίξηα φπνπ ζηεγάδνληαη απνθιεηζηηθά Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή άιισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νη ελεξγεηαθνί ππεχζπλνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ Γ6/Β/1486 (ΦΔΚ 11 Β/ ) ή εθφζνλ δελ έρνπλ νξηζζεί, νη αξκφδηνη γηα ην ζέκα απηφ ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηεγαδφκελεο ππεξεζίαο ή εθείλνη πνπ νξίδνληαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, δηαθνξεηηθά ππεχζπλνο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο ζηεγαδφκελεο ππεξεζίαο.. Οη θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππεχζπλνη έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο : α) Να θξνληίδνπλ γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη ηελ έγθαηξε εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή νριήζεηο ζηνπο ηδηνθηήηεο, ελνηθηαζηέο ή πεξηνίθνπο. β) Να αλαζέηνπλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ξχζκηζεο κφλνλ ζε ηερληθνχο πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα γηα ηηο εξγαζίεο απηέο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. γ) Να δηαηεξνχλ κε επηκέιεηα επί πεληαεηία, ηα θαηά ην άξζξν 5 παξ. 3 θχιια ζπληήξεζεο ξχζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ εθζέζεσλ ειέγρσλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ. δ) Να δηαηεξνχλ ην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαζαξφ θαη λα κελ απνζεθεχνπλ μέλα πξνο ην ρψξν αληηθείκελα θαηά ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε πξφζβαζε θαη εξγαζία ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ. ε) ηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο λέσλ ζπζηεκάησλ, λα ειέγρνπλ θαηά πφζν ηα ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 4 παξ. 8 πηζηνπνίεζε CE. 9

10 ζη) Να πξνκεζεχνληαη ην ελδεδεηγκέλν γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαχζηκν, θαη λα δηαηεξνχλ ζε αξρείν φια ηα ηηκνιφγηα ή απνδείμεηο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαπζίκσλ ζηεξεήο βηνκάδαο λα κεξηκλνχλ γηα ηελ νξζή απνζήθεπζή ηνπο ψζηε λα κελ επέξρεηαη αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. δ) Να επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη λα παξέρνπλ θάζε δηεπθφιπλζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπ. Άρζρο 7 ΔΛΔΓΥΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Ο έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη κέηξσλ ηεο απφθαζεο απηήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. (άξζξν 186 Σ, παξ. 1 & ηνπ Ν. 385/010, ΦΔΚ 87 Α ). Άρζρο 8 ΚΤΡΩΔΗ 1. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο απηήο ππφθεηληαη ζηηο θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 30 ηνπ Ν. 1650/1986, φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 98 παξ. 1 ηνπ Ν. 189/1990, άξζξν 4 ηνπ Ν. 3010/00 θαη άξζξν 1 ηνπ Ν.4014/011.. ηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ζε εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1α πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαηνηθηψλ (θαη φρη μελνδνρείσλ, λνζνθνκείσλ, γξαθείσλ θιπ), παξέρεηαη αξρηθά θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εχινγε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Ζ δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αθνινπζείηαη εάλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο δνζείζεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, δηαπηζησζεί φηη δελ ππήξμε ζπκκφξθσζε. 3. ε πεξηπηψζεηο εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ ζπλερφκελεο ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 4, γηα πεξηζζφηεξεο απφ 3 ζπλερφκελεο απηνςίεο εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, επηβάιιεηαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, κέρξηο φηνπ ηα αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ βεβαηψζνπλ φηη απηή ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη εληφο νξίσλ. 4. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηα θαηά ην άξζξν 7 αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ, φηη ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 4 νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ξχζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, νη θπξψζεηο ηνπ εδαθίνπ 1 επηβάιινληαη ζην ζπληεξεηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε ζπληήξεζε ξχζκηζε θαη ππέγξαςε ην θχιιν ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Αλεπάξθεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ξχζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 θαηαινγίδεηαη φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη θαζνξηδφκελεο ζην άξζξν 4 πξνδηαγξαθέο εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ θαη απσιεηψλ ζεξκφηεηαο δελ ηεξνχληαη παξ' φηη έγηλαλ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5, νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ξχζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εθδφζεθε απφ ην ζπληεξεηή θχιιν ζπληήξεζεο ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζε απηφ ηπρφλ πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ή πξνηάζεηο 10

11 γηα επηζθεπέο ή βειηηψζεηο. Γελ θαηαινγίδεηαη αλεπάξθεηα ή αθαηαιιειφηεηα ζηνλ ζπληεξεηή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθιηζε απφ ηα φξηα απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζε πξφζθαηε παξαιαβή πεηξειαίνπ ή κεγάιε δηαθχκαλζε ζηελ πίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ή ζε ρξήζε αθαηάιιεινπ ή κε επηηξεπφκελνπ θαπζίκνπ ζηεξεήο βηνκάδαο ή ζε κε γελφκελεο εξγαζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο, παξφηη απηέο είραλ πξνηαζεί απφ ην ζπληεξεηή ζην θχιιν ζπληήξεζεο. Άρζρο 9 TΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγείηαη ε 10315/ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ (ΦΔΚ Β 369).. ηε παξνχζα απφθαζε πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, ηα Παξαξηήκαηα 1 θαη πνπ αθνινπζνχλ. 3. Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο, ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 4. Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 7 / 11 / 011 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 11

12 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΦΤΛΛΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΑΘΔΡΩΝ ΔΣΙΩΝ ΚΑΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΔΡΟΤ Α. ΣΟΙΥΔΙΑ 1. ΟΓΟ / ΑΡΗΘΜΟ / ΤΝΟΗΚΗΑ. ΔΗΓΟ & ΥΡΖΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ 3. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ / ΣΖΛ. 4. ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΗΥΤ ΛΔΒΖΣΑ. (kw) 5. ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΥΤΟ ΚΑΤΣΖΡΑ.(kW) 6. ΣΤΠΟ ΛΔΒΖΣΑ / ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ / ΠΑΛΑΗΟΣΖΣΑ 7. ΣΤΠΟ ΚΑΤΣΖΡΑ / ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ / ΠΑΛΑΗΟΣΖΣΑ 8. ΠΑΡΟΥΖ ΜΠΔΚ GPH 9. ΔΗΓΟ ΚΑΤΗΜΟΤ 10. ΔΣΖΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 11. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΚΑΤΑΔΡΗΩΝ... Β. ΔΡΓΑΙΔ Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ * 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΛΔΒΖΣΑ. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ 3. ΚΑΘΑΡΗΜΟ Ή ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΜΠΔΚ 4. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΡΤΘΜΗΖ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΩΝ ΗΟΝΗΜΟΤ ΠΗΝΘΖΡΑ 5. ΡΤΘΜΗΖ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΑΔΡΑ ΚΑΤΗΜΟΤ 6. ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΚΑΤΗΜΟΤ ΤΚΔΤΖ 7. ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΚΑΤΑΔΡΗΟΤ 8. ΓΟΚΗΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΔΡΗΟΤ (αλ ππάξρεη) 9. ΓΟΚΗΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΛΔΒΖΣΑ ΚΑΤΣΖΡΑ 10. ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ΒΑΛΒΗΓΩΝ (ΓΗΑ ΑΔΡΗΑ ΚΑΤΗΜΑ) 11. ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΤΑΔΡΗΟΤ 1. ΑΛΛΔ ΔΡΓΑΗΔ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ) * ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΖΜΔΗΩΝΟΝΣΑΗ ΜΔ "Υ" Γ. ΜΔΣΡΗΔΙ 1. ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΚΑΤΑΔΡΗΟΤ. O C. ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΥΩΡΟΤ ΛΔΒΖΣ/ΗΟΤ O C 3. ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ. ppm 4. ΟΞΔΗΓΗΑ ΣΟΤ ΑΕΩΣΟΤ. ppm 5. ΟΞΤΓΟΝΟ....% (θ.ν.) 6. ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ...% (θ.ν.) 7. ΓΔΗΚΣΖ ΑΗΘΑΛΖ (BACHARACH) 8. ΔΛΚΤΜΟ mbar (mmτ) 9. ΠΗΔΖ ΑΝΣΛΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ bar 10. ΠΗΔΖ ΖΡΔΜΗΑ ΑΔΡΗΟΤ mbar 11. ΠΗΔΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΔΡΗΟΤ....mbar 1. ΠΗΔΖ ΜΠΔΚ ΑΔΡΗΟΤ..mbar 13. ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΝΔΡΟΤ ΛΔΒΖΣΑ... O C 14. ΑΡΗΘ. ΣΡΟΦΩΝ ΚΟΥΛΗΑ (ΒΗΟΜΑΕΑ). 15. ΑΡΗΘ. ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΗNVERTER ΡΤΘΜΗΖ ΚΟΥΛΗΑ (ΒΗΟΜΑΕΑ)...Hz Γ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 1. ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΖ %. ΑΠΩΛΔΗΔ ΚΑΤΑΔΡΗΟΤ % 3. ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ kg/h ή m 3 /h 4. ΘΔΡΜΗΚΖ ΦΟΡΣΗΖ ΛΔΒΖΣΑ % Οη κεηξήζεηο δείρλνπλ φηη είλαη: ΔΝΣΟ ΔΚΣΟ Σσλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ Δ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ** ** Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Ή ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΟΡΗΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΛΔΠΣΟΜΔΡΩ ΟΗ ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΝΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΝΣΑΗ ΛΤΔΗ Σ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΣΗ: 1. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ.. ΓΗΔΤΘΤΝΖ / ΣΖΛ. 3. ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Γ.Ο.Τ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΠΗΣ/MAΣΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ... Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ (ΤΠΟΓΡΑΦΖ). 3. Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟΤ (ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΘΤΡΩΡΟ Κ.Σ.Λ.) 1

13 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΜΔΣΡΖΔΩΝ Δ ΟΞΤΓΟΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 3% ή 10% Γηα ηελ αλαγσγή ησλ κεηξνπκέλσλ ηηκψλ πεξηεθηηθφηεηαο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO), νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx), αέξησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ ησλ θαπζαεξίσλ θαη ζσκαηηδίσλ ζε νμπγφλν αλαθνξάο O αλαθ 3% ή 10%, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο ζρέζεηο: 1 O. CO CO. 1 O. NOx NOx OGC OGC 1 O. 1 O 1 O. 1 O.... Dust Dust 1 O. 1 O.. φπνπ: CO είλαη ε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο CO ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3% ή 10%, NOx είλαη ε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο NOx ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3 ή 10%, OGC είλαη ε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο OGC ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3% ή 10%, Dust είλαη ε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζσκαηηδίσλ ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3% ή 10%, CO μεηπ. είλαη ε κεηξνχκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο CO, NOx μεηπ. είλαη ε κεηξνχκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ΝOx, OGC μεηπ. είλαη ε κεηξνχκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο OGC, Dust μεηπ. είλαη ε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζσκαηηδίσλ, Ο μεηπ. είλαη ε κεηξνχκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο O (ζε %). O αλαθ είλαη ε ηηκή αλαθνξάο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο O (ζε %). 13

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα