Αζήλα : Αρ. πρωη. ΟΙΚ. :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: FAX: ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Αζήλα : Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : ΘΔΜΑ : «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Έρνληαο ππφςε: 1. ην άξζξν 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/005 Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ για ηην Κςβέπνηζη και ηα Κςβεπνηηικά Όπγανα (ΦΔΚ Α 98),. ην π.δ. 51/1988 Οπγανιζμόρ ηος Υποςπγείος Πεπιβάλλονηορ, Χωποηαξίαρ και Δημοζίων Έπγων (ΦΔΚ Α 19) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 4041/156/ (ΦΔΚ Β 89) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηζρχεη, 3. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6, 8, 8, 9 θαη 30 ηνπ λ. 1650/1986 Για ηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ (ΦΔΚ Α 160), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη ηδηαίηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. θαη 3, πεξίπησζε (δ) απηνχ, φπσο αλαξηζκήζεθαλ κε ην άξζξν 8, παξ. 1 ηνπ λ. 3851/010 Επιηάσςνζη ηηρ ανάπηςξηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Ενέπγειαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ και άλλερ διαηάξειρ ζε θέμαηα απμοδιόηηηαρ ηος Υποςπγείος Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ (ΦΔΚ Α 85), 4. ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζ. 441/796/000 «Δπηβνιή πεξηνξηζκψλ ζην είδνο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θαπζίκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο» (ΦΔΚ 39/Β/000), 5. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3175/003 «Αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ, ηειεζέξκαλζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 07/Α/003), 6. ηελ ππνρξέσζε επίηεπμεο ησλ ζρεηηθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην άξζξν 3 παξ. 1 θαη ηεο Οδεγίαο 009/8/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3 εο Απξηιίνπ 009 ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 001/77/ΔΚ θαη 003/30/ΔΚ (ΔΔΔΔ L140/16/ ), 7. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3851/010 «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» (ΦΔΚ Α 85) θαη ηδηαίηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 10, 8. ηελ 876/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ Β 34) Αλλαγή ηίηλος Υποςπγείων, 9. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, 1

2 Άρζρο 1 ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δπηβάιιεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ξχζκηζεο θαη ηίζεληαη φξνη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5, ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ζέξκαλζεο λεξνχ ή παξαγσγήο αηκνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηνπηθψλ ζεξκάλζεσλ: α) Δγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θηηξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθίεο, γξαθεία, θαηαζηήκαηα, μελνδνρεία, λνζνθνκεία θαη πάζεο θχζεσο ππεξεζίεο πγείαοπξφλνηαο, εθπαίδεπζεο, ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, ή άιινπο παξεκθεξείο κε ηα πξνεγνχκελα ζθνπνχο θαζψο θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ρψξσλ εξγαζίαο βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ ή εκπνξηθψλ κνλάδσλ, εθφζνλ φκσο πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξεο εζηίεο θαχζεο, απνθιεηζηηθά γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ απηψλ. β) Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο λεξνχ ρξήζεο ή παξαγσγήο αηκνχ ζε θηίξηα μελνδνρείσλ, λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ, ζεξαπεπηεξίσλ θαη ινηπψλ παξεκθεξψλ ρξήζεσλ, γπκλαζηήξηα, θνιπκβεηήξηα, πηζίλεο, ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηεγλνθαζαξηζηήξηα. Άρζρο ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΑ ΚΑΤΗΜΑ 1. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηα κφλα επηηξεπφκελα θαχζηκα είλαη ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ή θίλεζεο, φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά πξνδηαγξαθέο, ηα αέξηα θαχζηκα ησλ εθάζηνηε λφκηκσλ ηχπσλ πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη ηα θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο (pellets, ππξελφμπιν, woodchips θαη άιια) φπσο νξίδνληαη ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο ε ρξήζε θαπζίκνπ γηα ηε ζέξκαλζε λεξνχ θαη ρψξσλ ησλ θηηξίσλ ηεο σο άλσ πεξηνρήο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ αξηζκ. 441/796 (ΦΔΚ 39/Β/000).. Ζ ρξήζε βαξέσο πεηξειαίνπ (καδνχη) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1, θαηαξγείηαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, ηεο αιακίλαο θαη ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο εθηφο ηεο πεξηνρήο δπηηθά ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε καδνχη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1 απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 3. ε νιφθιεξε ηε ρψξα, ζηα ηδάθηα, ζηηο ζφκπεο θαη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, απαγνξεχεηαη ε ρξήζε, πιαζηηθψλ πιηθψλ, ειαζηηθψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ θαη απνξξηκκάησλ σο θαπζίκσλ. 4. ηα θηίξηα κε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1 απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε θαπλνζπιιεθηψλ. Άρζρο 3 ΟΡΗΜΟΗ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί:

3 Δγθαηάζηαζε Κεληρηθής Θέρκαλζες: ην ζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ, θαηαζθεπψλ, δηαηάμεσλ, κεραληζκψλ θιπ πνπ παξαιακβάλεη ζεξκηθή ελέξγεηα απφ κηα πεγή (εζηία παξαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο) κέζσ ελφο θνξέα κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο (ζεξκαληηθνχ κέζνπ) θαη ηελ θαηαλέκεη ζε δηάθνξνπο ρψξνπο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη απψιεηεο ζεξκφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα δηαηεξήζεη ηε ζεξκνθξαζία απηψλ ησλ ρψξσλ ζε επηζπκεηά επίπεδα. Πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ην ιέβεηα, ην ζχζηεκα δηαλνκήο, ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα, ην ζχζηεκα πξνζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο θαπζίκνπ, ηνλ θαπζηήξα, ην δίθηπν απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ, ην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηα ζπζηήκαηα ξχζκηζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα ζπζηήκαηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. ηνλ παξφληα νξηζκφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αηνκηθά ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο πνπ δελ δηαζέηνπλ απαξαίηεηα ιεβεηνζηάζην. Σοπηθή ζέρκαλζε: ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ρψξσλ, ζην νπνίν ε ελέξγεηα παξάγεηαη θαη πξνζδίδεηαη κέζα ζηνλ ίδην ρψξν ρσξίο ηελ παξεκβνιή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο (π.ρ. ηδάθηα, ζεξκάζηξεο, ζεξκνζπζζσξεπηέο θ.η.ι.) Λέβεηας: ε ζπζθεπή ζηελ νπνία ε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ κε θαχζε ηνπ εληφο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα, ε νπνία παξαιακβάλεηαη (θαηά ην δπλαηφλ) απφ ην εξγαδφκελν κέζν πνπ αλαθπθινθνξεί ζην θιεηζηφ δίθηπν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ θαζψο θαη γηα ηε ζέξκαλζε λεξνχ ρξήζεο ή παξαγσγήο αηκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη ηχπνη ιεβήησλ. Δηδηθά γηα ηνπο ιέβεηεο αεξίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη ηχπνη ιεβήησλ κε βάζε ηελ ηππνπνίεζε CR 1749 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο. σλήζες ιέβεηας: ν ιέβεηαο γηα ηνλ νπνίν ε κέζε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί σο εθ ηνπ ηνλ ζρεδηαζκνχ ηνπ. Αηκοιέβεηας ή αηκογελλήηρηα: ν ιέβεηαο, ζηνλ νπνίν ην εξγαδφκελν κέζν είλαη ν αηκφο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο ηνπ ιέβεηα. Λέβεηας τακειώλ ζερκοθραζηώλ: ν ιέβεηαο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο, κε ζεξκνθξαζία λεξνχ πξνζαγσγήο απφ 35 έσο 40 ν C θαη πνπ κπνξεί ππφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο (εθ ηνπ ζρεδηαζκνχ), λα ζπκππθλψλεη ηνπο πδξαηκνχο πνπ πεξηέρνληαη ζηα παξαγφκελα θαπζαέξηα. Λέβεηας ζσκπύθλωζες: ν ιέβεηαο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί, ψζηε λα κπνξεί κνλίκσο λα ζπκππθλψλεη κεγάιν κέξνο ησλ πδξαηκψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα θαπζαέξηα. Ωθέιηκε ολοκαζηηθή ηζτύς ιέβεηα: ε σθέιηκε ζεξκηθή ηζρχο πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ ιέβεηα, ηελ νπνία ν ιέβεηαο κπνξεί λα απνδίδεη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία κε ζπγθεθξηκέλν θαχζηκν, κε ην βαζκφ απφδνζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Δθθξάδεηαη ζε kw. Πηεζηηθός θασζηήρας: αλεμάξηεηε ζπζθεπή θαχζεο, ζηελ νπνία ν αέξαο θαχζεο πξνζάγεηαη βεβηαζκέλα δηακέζνπ αλεκηζηήξα. Βαζκός απόδοζες: ν ιφγνο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ κεηαδίδεηαη ζην θνξέα κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο ηνπ ιέβεηα, πξνο ηελ πξνζδηδφκελε απφ ην θαηαλαιηζθφκελν θαχζηκν ζεξκφηεηα, αλεγκέλε ζηελ θαηψηεξε ζεξκνγφλν ηθαλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ. Δθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ (%). 3

4 Απώιεηα ζερκόηεηας θασζαερίωλ: ην αλεθκεηάιιεπην πνζφ ζεξκφηεηαο, εμαηηίαο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ, κε ηελ νπνία εγθαηαιείπεη ην ιέβεηα θαη εμέξρεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. Δθθξάδεηαη σο πνζνζηφ (%) ηεο πξνζδηδφκελεο ζεξκφηεηαο απφ ην θαηαλαιηζθφκελν θαχζηκν. Δζωηερηθός βαζκός απόδοζες: ε δηαθνξά ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο θαπζαεξίσλ απφ ηελ πξνζδηδφκελε ζεξκφηεηα απφ ην θαηαλαιηζθφκελν θαχζηκν. Δθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ (%) θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: Δζση. Βαζκφο απφδ. = 100 απψιεηεο ζεξκ. θαπζ. (%). Καύζηκο ηερεής Βηοκάδας: ην ζηεξεφ θαχζηκν ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο βηνκάδαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ Άρζρο 4 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1. ηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαηά ην άξζξν επηηξεπφκελα θαχζηκα πιελ ησλ θαπζίκσλ ζηεξεήο βηνκάδαο, νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο κε ηα θαπζαέξηα, ε θαη' φγθν πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) θαη νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx), ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ δείθηε αηζάιεο, θαη ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο θαη φγθν ησλ θαπζαεξίσλ ζε νμπγφλν (O ), νξίδνληαη σο εμήο (Πίλαθαο 1): Πίλαθας 1 ΟΡΙΑΚΔ ΣΙΜΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΙΟΤ ΛΔΒΗΣΩΝ ΣΑΘΔΡΩΝ ΔΣΙΩΝ ΚΑΤΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΟΡΙΑΚΗ ΣΙΜΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΟΡΙΑΚΗ ΣΙΜΗ ΑΔΡΙΑ ΚΑΤΙΜΑ Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή απσιεηψλ ζεξκφηεηαο ιφγσ ζεξκψλ θαπζαεξίσλ, ζε % Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο θαη φγθν ησλ θαπζαεξίσλ ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) αλεγκέλε ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3%, ζε ppm Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο θαη φγθν ησλ θαπζαεξίσλ ζε νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx) αλεγκέλε ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3%, ζε ppm. γηα Τγξαέξην 15 γηα Φπζηθφ Αέξην Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ Γείθηε αηζάιεο, θαηά Bacharach. 1 1 γηα Τγξαέξην 0 γηα Φπζηθφ Αέξην Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ζε νμπγφλν (O ), ζε % θ.ν. (Ηζρχεη κφλν γηα πηεζηηθνχο θαπζηήξεο) 7 7 4

5 . Γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη ειάρηζην ηα φξηα απφδνζεο θαη ηα αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ ξχπσλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ , ζχκθσλα κε ηελ θιάζε 3 (Πίλαθαο ). Πίλαθας Μέζνδνο ηξνθνδνζίαο Ολνκαζηηθή ηζρχο Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ ξχπσλ (εθθξαζκέλεο ζε mg/m 3 θαη αλεγκέλεο ζε 10 % O ) Βαζκφο Απφδνζεο [ηηκέο εθθξαζκέλεο ζε ppm θαη αλεγκέλεο ζε 10 % O ] (kw) CO OGC σκαηίδηα ΝΟ x % (Οιηθφο αέξηνο νξγαληθφο άλζξαθαο) (εθθξαζκέλα σο ΝΟ ) Υεηξνθίλεηε < [4000] [91] [000] 100 [61] Απηφκαηε [960] < [400] 100 [61] 100 [61] 340 [166] ε = log Qn, φπνπ Qn είλαη ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ ιέβεηα ζε kw [000] 80 [49] [960] 80 [49] Δηδηθά γηα ηηο πβξηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ή ζέξκαλζεο-ςχμεο πνπ θάλνπλ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα θαπζίκσλ ζηεξεήο βηνκάδαο θαη εηδηθά γηα ηα δχν πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ειάρηζην ηα φξηα απφδνζεο θαη ηα αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ ξχπσλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ , ζχκθσλα κε ηελ θιάζε. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο νη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα φξηα απφδνζεο θαη εθπνκπψλ ηνπ Πίλαθα. 3. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο νχησο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε νξζή ξχζκηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εζηηψλ θαχζεο. Θα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ππξνπξνζηαζίαο. ε εγθαηαζηάζεηο ιεβήησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ζπκπχθλσζεο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θαπλνδφρνπ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλήο ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ ησλ θαπζαεξίσλ. 5

6 4. Γηα ηε κέηξεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ Πίλαθα 1 θαη ηνπ Πίλαθα, εθηφο ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ηνπ νιηθνχ αέξηνπ νξγαληθνχ άλζξαθα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο ειεθηξνληθφο αλαιπηήο πνπ δηαζέηεη αηζζεηήξεο αεξίσλ (ζπλήζσο ειεθηξνρεκηθά ζηνηρεία). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείθηε αηζάιεο ηνπ Πίλαθα 1, ε κέηξεζε κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ρεηξνθίλεηε ζπζθεπή αλαξξνθήζεσο, αξθεί λα ηεξείηαη ην πξφηππν αλαθνξάο ΔΛΟΣ 55.1 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεθηξνληθφο αλαιπηήο δηαζέηεη θαη εθηππσηή, ζηελ εθηχπσζε ηνπ νξγάλνπ εθηφο ησλ κεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη είηε δηα κέζνπ ηνπ νξγάλνπ είηε ηδηνρείξσο, ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληεξεηή θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο. Σν απφθνκκα ηνπ εθηππσηή πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην θχιιν ζπληήξεζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ CO θαη NOx ηνπ ειεθηξνληθνχ αλαιπηή ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3% (ή 10% γηα ηε βηνκάδα), κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζρέζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο. Ζ αμηνπηζηία κέηξεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ αλαιπηψλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ειέγρεηαη αλά έηνο είηε απφ ηελ αληηπξνζσπεία πψιεζεο ηνπ αλαιπηή, είηε απφ αξκφδηα εξγαζηήξηα δηαθξίβσζεο. Ο εηήζηνο έιεγρνο ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηηκνιφγην ή βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ζ βαζκνλφκεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ αλαιπηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ αληηπξνζσπεία πψιεζεο ηνπ αλαιπηή είηε απφ αξκφδηα εξγαζηήξηα δηαθξίβσζεο, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νξγάλνπ, εθηφο θαη αλ απφ ηνλ εηήζην έιεγρν πξνθχπηεη αλάγθε γηα βαζκνλφκεζε, λσξίηεξα. 5. Οη κεηξήζεηο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ γίλνληαη ζχκθσλα κε επξσπατθά, δηεζλή ή εζληθά πξφηππα, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 6. Οη ιέβεηεο ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ σθέιηκε νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ ή ζην πεδίν ηεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο σθέιηκεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπο εθφζνλ θαζνξίδεηαη πεδίν ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 7. ε λέεο θαη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1, ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ σθέιηκε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ κεγαιχηεξε απφ 180 kw, επηβάιιεηαη ε ρξήζε δηβάζκησλ θαπζηήξσλ ή θαπζηήξσλ πξννδεπηηθήο έλαπζεο. 8. ε λέεο θαη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1 εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε είηε ηνπ θαπζηήξα είηε ηνπ ιέβεηα, επηβάιιεηαη (κε ζπλππεπζπλφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ ζπληεξεηή) λα ππάξρεη ε ζήκαλζε CE ζε θαπζηήξα θαη ιέβεηα πνπ αληηθαζίζηαηαη ή ηνπνζεηείηαη ζε λέα εγθαηάζηαζε, εθφζνλ ε ζήκαλζε πξνβιέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή ή επξσπατθή λνκνζεζία. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ή ην ζπληεξεηή, ζηελ θαηαιιειφηεηα (ηαίξηαζκα) ηνπ θαπζηήξα πνπ ηνπνζεηείηαη ζε ζρέζε κε ην ιέβεηα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο εγθαηαζηάηεο ή ν ζπληεξεηήο ζα ρνξεγνχλ ζηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο βεβαίσζε, φπνπ ζα αηηηνινγείηαη ηεθκεξησκέλα θαη επαξθψο ε θαηαιιειφηεηα ηνπ θαπζηήξα πνπ ηνπνζεηήζεθε, ζε ζρέζε κε ην ιέβεηα. 6

7 9. Δηδηθά γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο πνπ θάλνπλ ρξήζε θαπζίκσλ ζηεξεήο βηνκάδαο, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ν εγθαηαζηάηεο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο: α) επίζεκε βεβαίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα, φηη ν ηνπνζεηνχκελνο ιέβεηαο πιεξνί εθ θαηαζθεπήο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ (θιάζε 3), β) επίζεκεο θαη επηθπξσκέλεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ελδεδεηγκέλα γηα ην ιέβεηα θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο, νη ζπλζήθεο απνζήθεπζήο ηνπο, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία πξέπεη λα εθηειείηαη θαζαξηζκφο ηεο θακηλάδαο, θαζψο θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε ιεπηνκέξεηα, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο ππεχζπλνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα ππνγξάθεη ππεχζπλε δήισζε φηη παξέιαβε καδί κε ην ζχζηεκα θαη έιαβε γλψζε ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ θαη νδεγηψλ, ηηο νπνίεο ζα έρεη αλαξηεκέλεο ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Δηδηθά γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο νιηθνχ αέξηνπ νξγαληθνχ άλζξαθα (OGC) θαη ζσκαηηδίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πίλαθα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα ή βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ φηη, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, επηηπγράλνληαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα εθπνκπψλ. Άρζρο 5 ΤΝΣΖΡΖΖ ΡΤΘΜΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 1. Ζ ζπληήξεζε ξχζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα ιέβεηα θαπλνδφρνπ, αλεμαξηήησο ηζρχνο θαη ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαπζίκνπ, γίλεηαη απφ ηνπο έρνληεο ηελ πξνο ηνχην θαηάιιειε άδεηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Οπδείο άιινο επηηξέπεηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ξχζκηζεο, κε ζπλππεπζπλφηεηα ηνπ θαηά ην άξζξν 6 ππεπζχλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο (α), ε ζπληήξεζε ξχζκηζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο (β) (αλεμάξηεηα αλ νη ίδηεο, εθηφο ηεο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ή αηκνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα θεληξηθή ζέξκαλζε θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν), ε ζπληήξεζε ξχζκηζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλά εμάκελν. Δηδηθά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο, ε ζπληήξεζε επηβάιιεηαη λα γίλεηαη θαη ζε ζπρλφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 1, κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 400 kw επηβάιιεηαη ν έιεγρνο θαη ε δηελέξγεηα κέηξεζεο θαπζαεξίσλ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη ε θαηαρψξεζή ηνπο ζε ζρεηηθφ βηβιίν κεηξήζεσλ θαπζαεξίσλ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ ΤΠΔΚΑ ή ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Δηδηθά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο (α), ν έιεγρνο θαη ε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ θαπζαεξίσλ αλά κήλα, ζα δηελεξγείηαη απφ 15 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο κέρξη 30 Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 3. Μεηά απφ θάζε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή ξχζκηζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ξχζκηζεο γηα ηε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ιεηηνπξγία γηα πξψηε θνξά), ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψλεη κε επηκέιεηα, αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα θαη λα ππνγξάθεη ην θχιιν ζπληήξεζεο, θαηά ην πξφηππν ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ απφθαζε απηή Παξαξηήκαηνο 1 θαη λα ην παξαδίδεη (ην πξσηφηππν) ζηνλ θαηά ην άξζξν 6 ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο 7

8 ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη ζην θχιιν ζπληήξεζεο λα αλαθέξεη ελδερφκελα πξνβιήκαηα, δπζιεηηνπξγίεο ή ειιείςεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα ιέβεηα θαπλνδφρνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνβιεκάησλ ή ειιείςεσλ ζην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ). Πξνηείλεη επίζεο θαη ελδεδεηγκέλεο θαηά ηελ άπνςή ηνπ ιχζεηο, ζηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο. 4. Ο θάζε αδεηνχρνο ζπληεξεηήο, ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηππσκέλα αηνκηθά κπιφθ κε θχιια ζπληήξεζεο θαηά ην πξφηππν ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 (δίθπιια κε πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), κε αξηζκεκέλα θαηά αχμνληα αξηζκφ ηα θχιια ζπληήξεζεο, ζηα νπνία ζα ππάξρνπλ εθηππσκέλα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπληεξεηή. Σα κπιφθ κε ηα θχιια ζπληήξεζεο ν ζπληεξεηήο ζα κπνξεί λα ηα πξνκεζεχεηαη απφ ην επαγγεικαηηθφ ηνπ ζσκαηείν, ην νπνίν ζα ηα ζθξαγίδεη θαη ζα ηεξεί πιήξεο αξρείν γηα ηα δηαλεκφκελα θχιια ζπληήξεζεο. Δλαιιαθηηθά, κπιφθ κε θχιια ζπληήξεζεο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ επαγγεικαηηθά ζσκαηεία ζα πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη θαη λα ζεσξνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηελ επίδεημε ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ θάζε ζπληεξεηή. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ή Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ ΣΔ πνπ δηελεξγνχλ λνκίκσο νη ίδηνη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ξχζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 1, ε ζεψξεζε ησλ κπιφθ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ, ζα γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ή ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, κε ηελ επίδεημε ηεο άδεηάο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ γηα έλαξμε επηηεδεχκαηνο. Απαγνξεχεηαη ε ζπκπιήξσζε θχιινπ ζπληήξεζεο ζε θσηνηππία. 5. Σα αληίγξαθα ησλ θχιισλ ζπληήξεζεο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ζην αξρείν ηνπ ν ζπληεξεηήο γηα δχν έηε. Σν θχιιν ζπληήξεζεο αθπξψλεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ έπεηηα απφ έιεγρν θαη κεηξήζεηο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ, πξνθχςνπλ παξάκεηξνη εθηφο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ησλ πηλάθσλ ηνπ άξζξνπ 4. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππεχζπλνο ηεο εγθαηάζηαζεο ππνρξενχηαη λα εθνδηαζηεί κε λέν θχιιν ζπληήξεζεο, εληφο πέληε εκεξψλ. 6. Καηά ηελ αξρηθή ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, αληίγξαθν ηνπ θχιινπ ζπληήξεζεο (θσηνηππία ηνπ πξσηνηχπνπ) θαη κε ηελ έλδεημε "αξρηθή ιεηηνπξγία" ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ ή ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην, αληίγξαθν ηνπ αξρηθνχ θχιινπ ζπληήξεζεο ππνβάιιεηαη θαη ζηελ εηαηξεία παξνρήο αεξίνπ ηεο πεξηνρήο ηεο εγθαηάζηαζεο. 7. Δηδηθά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο, έσο φηνπ ζεζκνζεηεζεί θαηάιιειν θαζεζηψο πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο εγθαηαζηάηεο κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή νδεγία 009/8/ΔΚ, ππεχζπλνη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ είλαη είηε ν εθάζηνηε εγθαηαζηάηεο είηε νη αδεηνχρνη ζπληεξεηέο ηεο παξ. 1. 8

9 Άρζρο 6 ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΑΘΔΡΩΝ ΔΣΗΩΝ ΚΑΤΖ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 1. Τπεχζπλνη γηα ηε θξνληίδα ζπληήξεζεο θαη ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα ιέβεηα θαπλνδφρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 1, είλαη θαηά πεξίπησζε: α) Οη ηδηνθηήηεο απηψλ ή νη λφκηκνη αληηπξφζσπνί ηνπο ή απηνί πνπ έρνπλ ηε ρξήζε ηεο ηδηνθηεζίαο. β) ην ζχζηεκα ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ππεχζπλνο, σο εθπξφζσπνο φισλ ησλ ππφρξεσλ, είλαη ν δηαρεηξηζηήο. γ) ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζζεί δηαρεηξηζηήο, ππεχζπλνη είλαη εμίζνπ φινη νη ρξήζηεο ηεο εγθαηάζηαζεο. δ) Πξνθεηκέλνπ γηα θηίξηα φπνπ ζηεγάδνληαη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ν ηπρφλ νξηζζείο γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην θαηαζηαηηθφ ή ηνλ νξγαληζκφ ή ηε δηνίθεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ππάιιεινο, δηαθνξεηηθά ν δηεπζχλσλ ηε ζηεγαδφκελε κνλάδα. ε) Πξνθεηκέλνπ γηα θηίξηα φπνπ ζηεγάδνληαη απνθιεηζηηθά Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή άιισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νη ελεξγεηαθνί ππεχζπλνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ Γ6/Β/1486 (ΦΔΚ 11 Β/ ) ή εθφζνλ δελ έρνπλ νξηζζεί, νη αξκφδηνη γηα ην ζέκα απηφ ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηεγαδφκελεο ππεξεζίαο ή εθείλνη πνπ νξίδνληαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, δηαθνξεηηθά ππεχζπλνο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο ζηεγαδφκελεο ππεξεζίαο.. Οη θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππεχζπλνη έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο : α) Να θξνληίδνπλ γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη ηελ έγθαηξε εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή νριήζεηο ζηνπο ηδηνθηήηεο, ελνηθηαζηέο ή πεξηνίθνπο. β) Να αλαζέηνπλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ξχζκηζεο κφλνλ ζε ηερληθνχο πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα γηα ηηο εξγαζίεο απηέο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. γ) Να δηαηεξνχλ κε επηκέιεηα επί πεληαεηία, ηα θαηά ην άξζξν 5 παξ. 3 θχιια ζπληήξεζεο ξχζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ εθζέζεσλ ειέγρσλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ. δ) Να δηαηεξνχλ ην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαζαξφ θαη λα κελ απνζεθεχνπλ μέλα πξνο ην ρψξν αληηθείκελα θαηά ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε πξφζβαζε θαη εξγαζία ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ. ε) ηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο λέσλ ζπζηεκάησλ, λα ειέγρνπλ θαηά πφζν ηα ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 4 παξ. 8 πηζηνπνίεζε CE. 9

10 ζη) Να πξνκεζεχνληαη ην ελδεδεηγκέλν γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαχζηκν, θαη λα δηαηεξνχλ ζε αξρείν φια ηα ηηκνιφγηα ή απνδείμεηο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαπζίκσλ ζηεξεήο βηνκάδαο λα κεξηκλνχλ γηα ηελ νξζή απνζήθεπζή ηνπο ψζηε λα κελ επέξρεηαη αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. δ) Να επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη λα παξέρνπλ θάζε δηεπθφιπλζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπ. Άρζρο 7 ΔΛΔΓΥΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Ο έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη κέηξσλ ηεο απφθαζεο απηήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. (άξζξν 186 Σ, παξ. 1 & ηνπ Ν. 385/010, ΦΔΚ 87 Α ). Άρζρο 8 ΚΤΡΩΔΗ 1. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο απηήο ππφθεηληαη ζηηο θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 30 ηνπ Ν. 1650/1986, φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 98 παξ. 1 ηνπ Ν. 189/1990, άξζξν 4 ηνπ Ν. 3010/00 θαη άξζξν 1 ηνπ Ν.4014/011.. ηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ζε εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ άξζξνπ 1α πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαηνηθηψλ (θαη φρη μελνδνρείσλ, λνζνθνκείσλ, γξαθείσλ θιπ), παξέρεηαη αξρηθά θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εχινγε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Ζ δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αθνινπζείηαη εάλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο δνζείζεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, δηαπηζησζεί φηη δελ ππήξμε ζπκκφξθσζε. 3. ε πεξηπηψζεηο εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ ζπλερφκελεο ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 4, γηα πεξηζζφηεξεο απφ 3 ζπλερφκελεο απηνςίεο εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, επηβάιιεηαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, κέρξηο φηνπ ηα αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ βεβαηψζνπλ φηη απηή ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη εληφο νξίσλ. 4. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηα θαηά ην άξζξν 7 αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ, φηη ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 4 νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ξχζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, νη θπξψζεηο ηνπ εδαθίνπ 1 επηβάιινληαη ζην ζπληεξεηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε ζπληήξεζε ξχζκηζε θαη ππέγξαςε ην θχιιν ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Αλεπάξθεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ξχζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 θαηαινγίδεηαη φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη θαζνξηδφκελεο ζην άξζξν 4 πξνδηαγξαθέο εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ θαη απσιεηψλ ζεξκφηεηαο δελ ηεξνχληαη παξ' φηη έγηλαλ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5, νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ξχζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εθδφζεθε απφ ην ζπληεξεηή θχιιν ζπληήξεζεο ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζε απηφ ηπρφλ πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ή πξνηάζεηο 10

11 γηα επηζθεπέο ή βειηηψζεηο. Γελ θαηαινγίδεηαη αλεπάξθεηα ή αθαηαιιειφηεηα ζηνλ ζπληεξεηή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθιηζε απφ ηα φξηα απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζε πξφζθαηε παξαιαβή πεηξειαίνπ ή κεγάιε δηαθχκαλζε ζηελ πίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ή ζε ρξήζε αθαηάιιεινπ ή κε επηηξεπφκελνπ θαπζίκνπ ζηεξεήο βηνκάδαο ή ζε κε γελφκελεο εξγαζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο, παξφηη απηέο είραλ πξνηαζεί απφ ην ζπληεξεηή ζην θχιιν ζπληήξεζεο. Άρζρο 9 TΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγείηαη ε 10315/ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ (ΦΔΚ Β 369).. ηε παξνχζα απφθαζε πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, ηα Παξαξηήκαηα 1 θαη πνπ αθνινπζνχλ. 3. Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο, ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 4. Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 7 / 11 / 011 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 11

12 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΦΤΛΛΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΑΘΔΡΩΝ ΔΣΙΩΝ ΚΑΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΔΡΟΤ Α. ΣΟΙΥΔΙΑ 1. ΟΓΟ / ΑΡΗΘΜΟ / ΤΝΟΗΚΗΑ. ΔΗΓΟ & ΥΡΖΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ 3. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ / ΣΖΛ. 4. ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΗΥΤ ΛΔΒΖΣΑ. (kw) 5. ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΥΤΟ ΚΑΤΣΖΡΑ.(kW) 6. ΣΤΠΟ ΛΔΒΖΣΑ / ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ / ΠΑΛΑΗΟΣΖΣΑ 7. ΣΤΠΟ ΚΑΤΣΖΡΑ / ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ / ΠΑΛΑΗΟΣΖΣΑ 8. ΠΑΡΟΥΖ ΜΠΔΚ GPH 9. ΔΗΓΟ ΚΑΤΗΜΟΤ 10. ΔΣΖΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 11. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΚΑΤΑΔΡΗΩΝ... Β. ΔΡΓΑΙΔ Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ * 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΛΔΒΖΣΑ. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ 3. ΚΑΘΑΡΗΜΟ Ή ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΜΠΔΚ 4. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΡΤΘΜΗΖ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΩΝ ΗΟΝΗΜΟΤ ΠΗΝΘΖΡΑ 5. ΡΤΘΜΗΖ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΑΔΡΑ ΚΑΤΗΜΟΤ 6. ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΚΑΤΗΜΟΤ ΤΚΔΤΖ 7. ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΚΑΤΑΔΡΗΟΤ 8. ΓΟΚΗΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΔΡΗΟΤ (αλ ππάξρεη) 9. ΓΟΚΗΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΛΔΒΖΣΑ ΚΑΤΣΖΡΑ 10. ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ΒΑΛΒΗΓΩΝ (ΓΗΑ ΑΔΡΗΑ ΚΑΤΗΜΑ) 11. ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΤΑΔΡΗΟΤ 1. ΑΛΛΔ ΔΡΓΑΗΔ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ) * ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΖΜΔΗΩΝΟΝΣΑΗ ΜΔ "Υ" Γ. ΜΔΣΡΗΔΙ 1. ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΚΑΤΑΔΡΗΟΤ. O C. ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΥΩΡΟΤ ΛΔΒΖΣ/ΗΟΤ O C 3. ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ. ppm 4. ΟΞΔΗΓΗΑ ΣΟΤ ΑΕΩΣΟΤ. ppm 5. ΟΞΤΓΟΝΟ....% (θ.ν.) 6. ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ...% (θ.ν.) 7. ΓΔΗΚΣΖ ΑΗΘΑΛΖ (BACHARACH) 8. ΔΛΚΤΜΟ mbar (mmτ) 9. ΠΗΔΖ ΑΝΣΛΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ bar 10. ΠΗΔΖ ΖΡΔΜΗΑ ΑΔΡΗΟΤ mbar 11. ΠΗΔΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΔΡΗΟΤ....mbar 1. ΠΗΔΖ ΜΠΔΚ ΑΔΡΗΟΤ..mbar 13. ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΝΔΡΟΤ ΛΔΒΖΣΑ... O C 14. ΑΡΗΘ. ΣΡΟΦΩΝ ΚΟΥΛΗΑ (ΒΗΟΜΑΕΑ). 15. ΑΡΗΘ. ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΗNVERTER ΡΤΘΜΗΖ ΚΟΥΛΗΑ (ΒΗΟΜΑΕΑ)...Hz Γ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 1. ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΖ %. ΑΠΩΛΔΗΔ ΚΑΤΑΔΡΗΟΤ % 3. ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ kg/h ή m 3 /h 4. ΘΔΡΜΗΚΖ ΦΟΡΣΗΖ ΛΔΒΖΣΑ % Οη κεηξήζεηο δείρλνπλ φηη είλαη: ΔΝΣΟ ΔΚΣΟ Σσλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ Δ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ** ** Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Ή ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΟΡΗΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΛΔΠΣΟΜΔΡΩ ΟΗ ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΝΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΝΣΑΗ ΛΤΔΗ Σ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΣΗ: 1. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ.. ΓΗΔΤΘΤΝΖ / ΣΖΛ. 3. ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Γ.Ο.Τ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΠΗΣ/MAΣΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ... Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ (ΤΠΟΓΡΑΦΖ). 3. Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟΤ (ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΘΤΡΩΡΟ Κ.Σ.Λ.) 1

13 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΜΔΣΡΖΔΩΝ Δ ΟΞΤΓΟΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 3% ή 10% Γηα ηελ αλαγσγή ησλ κεηξνπκέλσλ ηηκψλ πεξηεθηηθφηεηαο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO), νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx), αέξησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ ησλ θαπζαεξίσλ θαη ζσκαηηδίσλ ζε νμπγφλν αλαθνξάο O αλαθ 3% ή 10%, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο ζρέζεηο: 1 O. CO CO. 1 O. NOx NOx OGC OGC 1 O. 1 O 1 O. 1 O.... Dust Dust 1 O. 1 O.. φπνπ: CO είλαη ε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο CO ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3% ή 10%, NOx είλαη ε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο NOx ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3 ή 10%, OGC είλαη ε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο OGC ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3% ή 10%, Dust είλαη ε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζσκαηηδίσλ ζε νμπγφλν αλαθνξάο 3% ή 10%, CO μεηπ. είλαη ε κεηξνχκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο CO, NOx μεηπ. είλαη ε κεηξνχκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ΝOx, OGC μεηπ. είλαη ε κεηξνχκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο OGC, Dust μεηπ. είλαη ε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζσκαηηδίσλ, Ο μεηπ. είλαη ε κεηξνχκελε ηηκή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο O (ζε %). O αλαθ είλαη ε ηηκή αλαθνξάο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο O (ζε %). 13

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008)

N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) Μέηπα για ηη μείωζη ηηρ ενεπγειακήρ καηανάλωζηρ ηων κηιπίων και άλλερ διαηάξειρ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα