Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013"

Transcript

1 Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013 1) Πνηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο; ) Πνηνη ππάγνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο; ) Τη απαηηείηαη απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο; ) Σε πνην βαζκφ ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο δηαζθαιίδεη εληαία αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε θαζπζηέξεζε; ) Τί είλαη ε Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Καζπζηεξήζεσλ (Γ.Δ.Κ); ) Μεηά απφ πνηα ρξνληθή ζηηγκή κία νθεηιή ππάγεηαη ζηε Γ.Δ.Κ; ) Πξαθηηθά, ηη «ζεκαίλεη» ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηνλ δαλεηνιήπηε πνπ δελ έρεη ιεμηπξφζεζκε νθεηιή αιιά αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο; ) Γάλεηα πνπ δελ εμππεξεηνχληαη εδψ θαη θαηξφ ππάγνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο;. 4 9) Αλ ν δαλεηνιήπηεο δελ ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ελαιιαθηηθήο ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο ηεο Τξάπεδαο, ηη επηινγέο έρεη; ) Τί είλαη ε Γηαδηθαζία Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Γ.Δ.Δ); ) Πφηε ραξαθηεξίδεηαη έλαο δαλεηνιήπηεο σο «Με Σπλεξγάζηκνο» ) Πνηεο νη λνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ δαλεηνιήπηε σο «Με Σπλεξγάζηκνπ»; 6 13) Μπνξεί λα δεηήζεη ν δαλεηνιήπηεο παξέκβαζε αλεμάξηεηνπ θνξέα ζην πιαίζην ηεο Γ.Δ.Κ; 6 14) Δίκαη εγγπεηήο ζε δαλεηζκφ ηξίηνπ. Υπάγνκαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο?... 7 ΚΑ 9175 /

2 1) Πνηόο είλαη ν ζθνπόο ηνπ Κώδηθα Δενληνινγίαο; Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ζεζπίζηεθε θαη εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4224/2013 κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο & κε ζαθήλεηα ελεκέξσζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα έληαμήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ησλ δαλείσλ ηνπο. Με ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ζεζπίδνληαη νη γεληθέο αξρέο ζπκπεξηθνξάο θαη πηνζεηνχληαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, ηελ ακνηβαία δέζκεπζε θαη ηελ αληαιιαγή κεηαμχ δαλεηνιήπηε θαη Τξάπεδαο ηεο αλαγθαίαο πιεξνθφξεζεο, πξνθεηκέλνπ θάζε πιεπξά λα είλαη ζε ζέζε λα ζηαζκίζεη ηα νθέιε ή ηηο ζπλέπεηεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ εμππεξέηεζεο (ιχζεηο ξχζκηζεο) ή νξηζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ (ιχζεηο νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο) ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε δελ έρεη θαηαγγειζεί, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο, θαηά πεξίπησζε, ιχζεο. Σε απηφ ην θιίκα, νη Τξάπεδεο θαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο δαλεηνιήπηεο, κε ζαθήλεηα γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαζφια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο εμεχξεζεο ιχζεο, είηε πξφθεηηαη γηα ξχζκηζε είηε γηα νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιψλ ηνπο. Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο δελ εθαξκφδεηαη γηα δάλεηα ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε έρεη ήδε θαηαγγειζεί, έσο ηηο 31/12/ ) Πνηνη ππάγνληαη ζηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο; Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ελερφκελνπο, πξσηνθεηιέηεο, ζπλ-νθεηιέηεο θαη εγγπεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ παξάζρεη πξνζεκείσζε ππνζήθεο ζηε κνλαδηθή θαηνηθία ηνπο (εθεμήο δαλεηνιήπηεο), θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ δαλεηαθέο ζπκβάζεηο γηα ηα αθφινπζα πξντφληα: Καηαλαισηηθά Γάλεηα Σηεγαζηηθά Γάλεηα Πηζησηηθέο Κάξηεο Γάλεηα Δηαηξεηψλ Γάλεηα Αηνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ Leasing Factoring ΚΑ 9175 /

3 3) Τη απαηηείηαη από ηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο; Δπηπξφζζεηα ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δαλεηαθέο ηνπο ζπκβάζεηο, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο θαη ειάρηζηνλ απαηηεί: (α) ηα πιήξε θαη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο, (β) ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ Τξάπεδα γηα ηελ εμεχξεζε κίαο ακνηβαίαο απνδεθηήο ιχζεο ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο, (γ) ηελ έγθαηξε & πιήξε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηξέρνπζα ή θαη κειινληηθή νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ε επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ ζα επηηξέςεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ ξχζκηζεο. Η κε αληαπφθξηζε ησλ δαλεηνιεπηψλ ζπλεπάγεηαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «Με Σπλεξγάζηκσλ», θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ άζθεζε, απφ κέξνπο ηεο Τξάπεδαο, ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηεο, ρσξίο πεξαηηέξσ πξνεηδνπνίεζε. 4) Σε πνην βαζκό ν Κώδηθαο Δενληνινγίαο δηαζθαιίδεη εληαία αληηκεηώπηζε όιωλ ηωλ δαλεηνιεπηώλ ζε θαζπζηέξεζε; Βάζεη ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, νη Τξάπεδεο ππνρξενχληαη λα ζεζπίζνπλ θαη λα ηεξνχλ Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Καζπζηεξήζεσλ (Γ.Δ.Κ), δηαζθαιίδνληαο ηελ εληαία αληηκεηψπηζε ησλ δαλεηνιεπηψλ κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ή/θαη κε έλδεημε πηζαλήο κειινληηθήο θαζπζηέξεζεο. 5) Τί είλαη ε Δηαδηθαζία Επίιπζεο Καζπζηεξήζεωλ (Δ.Ε.Κ); Μέζσ ηεο Γηαδηθαζίαο Δπίιπζεο Καζπζηεξήζεσλ νξηνζεηείηαη ε δηαρείξηζε δαλεηνιεπηψλ κε θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο, αιιά θαη δαλεηνιεπηψλ κε έλδεημε πηζαλήο κειινληηθήο θαζπζηέξεζεο. Η Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Καζπζηεξήζεσλ απνηειείηαη απφ πέληε (5) ζηάδηα: Σηάδιο 1: Δπηθνηλσλία κε ην δαλεηνιήπηε Σηάδιο 2: Σπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε Σηάδιο 3: Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Σηάδιο 4: Πξφηαζε θαηάιιειεο ιχζεο ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο ζηνλ δαλεηνιήπηε Σηάδιο 5: Γηαδηθαζία Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Γ.Δ.Δ) 6) Μεηά από πνηα ρξνληθή ζηηγκή κία νθεηιή ππάγεηαη ζηε Δ.Ε.Κ; Με ηελ παξέιεπζε 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε κε έγθαηξε θαηαβνιή νθεηιήο, απηή ππάγεηαη ζηελ Γ.Δ.Κ. θαη ε Τξάπεδα απνζηέιιεη γξαπηή εηδνπνίεζε ζην δαλεηνιήπηε, κε ηελ νπνία ηνλ ελεκεξψλεη γηα: Τελ έληαμε ηνπ ζηε Γ.Δ.Κ ΚΑ 9175 /

4 Τα ζηνηρεία ηεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο ηνπ Τελ αλάγθε ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ γηα ηελ εμεχξεζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο Η γξαπηή εηδνπνίεζε απνζηέιιεηαη εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε νθεηιή πεξηήιζε ζε θαζπζηέξεζε 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη κε δεδνκέλν φηη ν δαλεηνιήπηεο δελ έρεη πξνβεί ζην ελδηάκεζν ζε νιηθή θαηαβνιή ηεο νθεηιήο ηνπ, δελ βξίζθεηαη ήδε ζε δηαδηθαζία ξχζκηζεο κε ηελ Τξάπεδα ή γηα ην δάλεην ηνπ δελ έρεη νξηζζεί δηθάζηκνο ζην πιαίζην ηνπ Ν.3869/ ) Πξαθηηθά, ηη «ζεκαίλεη» ν Κώδηθαο Δενληνινγίαο γηα ηνλ δαλεηνιήπηε πνπ δελ έρεη ιεμηπξόζεζκε νθεηιή αιιά αληηκεηωπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο; Αλ ν δαλεηνιήπηεο αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη έρεη βάζηκεο εθηηκήζεηο φηη ζα εηζέιζεη ζε θαηάζηαζε θαζπζηέξεζεο ζην άκεζν κέιινλ, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηελ Τξάπεδα θαη λα ππνβάιεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ γηα έληαμε ηνπ ζηε Γ.Δ.Κ. Αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Τξάπεδα, αλ ππάξρνπλ βάζηκεο εθηηκήζεηο φηη ν δαλεηνιήπηεο αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ή πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηθνηλσλία ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα καδί ηνπ, ψζηε λα εμεηαζηνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 8) Δάλεηα πνπ δελ εμππεξεηνύληαη εδώ θαη θαηξό ππάγνληαη ζηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο; Αλ ην δάλεην βξίζθεηαη ζε θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ησλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη δελ έρεη θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε ηνπ, θαηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Κψδηθα (31/12/2014), ε Τξάπεδα απνζηέιιεη ζηνλ δαλεηνιήπηε γξαπηή εηδνπνίεζε, φρη αξγφηεξα απφ 6 κήλεο απφ ηελ ηζρχ ηνπ Κψδηθα, πξνζθέξνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα εληαρζεί ζην Σηάδην 2 ηεο Γ.Δ.Κ (Σπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ). Σε πεξίπησζε κε απφθξηζεο ηνπ θαη εθφζνλ δηαθπβεχεηαη ν εθπιεηζηεξηαζκφο ηεο κνλαδηθήο θαηνηθίαο ηνπ, ε Τξάπεδα ηνπ απνζηέιιεη λέα επηζηνιή «Πξνεηδνπνηεηηθή», ελεκεξψλνληαο ηνλ γηα ην ελδερφκελν ραξαθηεξηζκνχ ηνπ σο «Με Σπλεξγάζηκνπ» αλ εμαθνινπζήζεη λα κελ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Τξάπεδα ζηελ εμεχξεζε κηαο ακνηβαίαο απνδεθηήο ιχζεο ξχζκηζεο ηεο νθεηιήο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ν ελ ιφγσ ραξαθηεξηζκφο. Σηνλ Κψδηθα δελ ππάγνληαη δάλεηα πνπ ζηηο 31/12/2014 έρνπλ ήδε θαηαγγειζεί. ΚΑ 9175 /

5 9) Αλ ν δαλεηνιήπηεο δελ ζπκθωλεί κε ηελ πξόηαζε ελαιιαθηηθήο ξύζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο ηεο Τξάπεδαο, ηη επηινγέο έρεη; Δληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο, ν δαλεηνιήπηεο κπνξεί εγγξάθσο λα αληηπξνηείλεη ή θαη λα αξλεζεί λα ζπλαηλέζεη ζε νπνηαδήπνηε πξφηαζε. Σε πεξίπησζε άξλεζεο, ε Τξάπεδα είλαη ππνρξεσκέλε βάζεη Κψδηθα λα πξνβεί ζε ραξαθηεξηζκφ ηνπ δαλεηνιήπηε σο «Με Σπλεξγάζηκνπ» θαη λα δξνκνινγήζεη φιεο ηηο θαηά λφκν ελέξγεηεο. 10) Τί είλαη ε Δηαδηθαζία Εμέηαζεο Ελζηάζεωλ (Δ.Ε.Ε); Πξφθεηηαη γηα ην δηαδηθαζηηθφ πιαίζην ππνβνιήο έλζηαζεο απφ δαλεηνιήπηεο θπζηθά πξφζσπα πνπ δηαθσλνχλ: α) κε ηελ επηθείκελε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο (ζε ζπλέρεηα ηεο ζρεηηθήο πξνεηδνπνίεζεο ηεο Τξάπεδάο) ή (β) κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο σο «Με Σπλεξγάζηκνπο». Δλδεηθηηθά, ην δηαδηθαζηηθφ πιαίζην αθνξά ζε: Σχζηαζε Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ γηα ηελ επηδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ Υηνζέηεζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ ππνβνιήο έλζηαζεο Καζνξηζκφ ρξνληθψλ νξίσλ ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο έλζηαζεο Κάζε δαλεηνιήπηεο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηε Γ.Δ.Δ κφλν κία θνξά. 11) Πόηε ραξαθηεξίδεηαη έλαο δαλεηνιήπηεο ωο «Με Σπλεξγάζηκνο» Ο δαλεηνιήπηεο ραξαθηεξίδεηαη σο κε ζπλεξγάζηκνο φηαλ: Γελ παξέρεη πιήξε θαη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζηελ Τξάπεδα ή ζε φπνηνλ ελεξγεί λνκίκσο γηα ινγαξηαζκφ ηεο (π.ρ. αξηζκνχο ζηαζεξνχ, θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο) θαη δελ πξνβαίλεη ζε νξηζκφ ζπγγεληθνχ ή θηιηθνχ πξνζψπνπ, σο αληηθιήηνπ επηθνηλσλίαο γηα θάζε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο δελ είλαη δηαζέζηκνο, Δεν είλαη δηαζέζηκνο ζε επηθνηλσλία κε ηελ Τξάπεδα ή κε φπνηνλ ελεξγεί λνκίκσο γηα ινγαξηαζκφ απηήο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη κε εηιηθξίλεηα θαη ζαθήλεηα, ζε θιήζεηο θαη επηζηνιέο ηεο Τξάπεδαο ή φπνηνπ ελεξγεί λνκίκσο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, απηνπξνζψπσο είηε δηα ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ, Γελ πξνβαίλεη απηνπξνζψπσο είηε δηα ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ ζε πιήξε θαη εηιηθξηλή γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ Τξάπεδα ή φπνηνλ ελεξγεί λνκίκσο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, αλαθνξηθά κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, εληφο 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα κεηαβνιήο ηεο ή εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ΚΑ 9175 /

6 εκέξα πνπ ζα δεηεζνχλ αλάινγεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ Τξάπεδα ή φπνηνλ ελεξγεί λνκίκσο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, Γελ πξνβαίλεη απηνπξνζψπσο είηε δηα ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ, ζε πιήξε θαη εηιηθξηλή γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, πξνο ηελ Τξάπεδα ή φπνηνλ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ (π.ρ. πιήξσζε πξνυπνζέζεσλ ιήςεο επηδφκαηνο, εκθάληζε λέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπ [θιεξνλνκηά θ.ι.π.], απψιεηα θπξηφηεηαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αλαθνηλψζεηο απφιπζεο, θαηαγγειίεο κηζζψζεσλ, εμαγνξά αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θέξδε νπνηαδήπνηε κνξθήο θιπ), Γελ ζπλαηλεί ζε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο αλαδηάξζξσζεο κε ηελ Τξάπεδα ή φπνηνλ ελεξγεί λνκίκσο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Ν. 4224/2014. Σε πεξίπησζε πνπ ραξαθηεξηζηεί ν δαλεηνιήπηεο σο κε ζπλεξγάζηκνο, θαη εθφζνλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ δηαθπβεχεηαη ν εθπιεηζηεξηαζκφο ηεο κνλαδηθήο θαηνηθίαο ηνπ, ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Τξάπεδα εγγξάθσο, εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ραξαθηεξηζκνχ ηνπ. 12) Πνηεο νη λνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπ δαλεηνιήπηε ωο «Με Σπλεξγάζηκνπ»; Οη λνκηθέο ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ελφο δαλεηνιήπηε σο «Με Σπλεξγάζηκνπ», είλαη ε ζέζε ζε θίλεζε απφ ηελ Τξάπεδα ησλ λφκηκσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο (π.ρ. θαηαγγειία, έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο, ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε ηεο θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αθηλήηνπ πνπ απνηειεί ηε κνλαδηθή θαηνηθία, φπσο επίζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηξίησλ, εθπνίεζε ηπρφλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ εγγπεηέο & ηξίηα πξφζσπα). 13) Μπνξεί λα δεηήζεη ν δαλεηνιήπηεο παξέκβαζε αλεμάξηεηνπ θνξέα ζην πιαίζην ηεο Δ.Ε.Κ; Ο δαλεηνιήπηεο κπνξεί λα δεηήζεη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε απφ αλεμάξηεην θνξέα γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ πξνηεηλφκελσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ξχζκηζεο ή θαη αληηπξφηαζεο, εάλ απηφο ην θξίλεη απαξαίηεην. Παρακαλούμε επιζκεθθείηε ηην ηλεκηρονική διεύθσνζη: όποσ παρέτονηαι πληροθορίες επί ηων θορέων. ΚΑ 9175 /

7 14) Είκαη εγγπεηήο ζε δαλεηζκό ηξίηνπ. Υπάγνκαη ζηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο? Κάζε δηάηαμε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013 πνπ αθνξά δαλεηνιήπηεο, αθνξά θαη ηνπο εγγπεηέο, νη νπνίνη βάζεη δαλεηαθήο ζχκβαζεο ππνθαζηζηνχλ ηνπο δαλεηνιήπηεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο. ΚΑ 9175 /

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα