Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α Ι Η Λ ΕΚ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ ΕΚ ΠΑ Ι ΕΥ Τ Ι Κ Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ Κ Α Ι Χ Ρ Η Σ Η ΠΟ Λ Λ Α ΠΛ Ω Ν ΠΗ Γ Ω Ν ΠΛ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ.4.1 Α ν ά π τ υ ξ η ι σ τ ο σ ε λ ί δ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν ( π ι λ ο τ ι κ ή ε φ α ρ µ ο γ ή κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η ).4.2 Α ξ ι ο π ο ί η σ η ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ π ο λ λ α π λ ή β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ( π ι λ ο τ ι κ ή ε φ α ρ µ ο γ ή κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Χ Ρ. ΡΙΤΣΕΛ Η Σ ΕΠ. Κ ΑΘ Η ΓΗ ΤΗ Σ Τ. ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ Κ ΑΘ Η ΓΗ ΤΗ Σ Ν. Β Λ ΑΧ Ο Σ Β Ο Λ Ο Σ, Μ Α Ϊ Ο Σ 2006

2 Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ κ α ι χ ρ ή σ η π ο λ λ α π λ ώ ν π η γ ώ ν π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς 1. Ε ι σ α γ ω γ ή Κ α τ α γ ρ α φ ή π α ρ ο ύ σ α ς κ α τ ά σ τ α σ η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς τ η ς κ α τ α γ ρ α φ ή ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς β ε λ τ ί ω σ η ς κ α ι ε µ π λ ο υ τ ι σ µ ο ύ Σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α Υ π ό δ ε ι γ µ α ι σ τ ο σ ε λ ί δ α ς µ α θ ή µ α τ ο ς

3 ν ν ΠE. 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ κ α ι χ ρ ή σ η π ο λ λ α π λ ώ ν π η γ ώ ν π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς 1. Ε ι σ α γ ω γ ή Ο ι τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς κ α ι τ α ε ρ γ α λ ε ί α π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν π α ρ έ χ ο υ ν δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς π ο υ µ π ο ρ ο ύ ν δ ρ α σ τ ι κ ά ν α µ ε τ α β ά λ ο υ ν τ ο ε π ί π ε δ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ω ν π ρ ο π τ υ χ ι α κ ώ ν µ α θ η µ ά τ ω ν. Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς, α σ κ ή σ ε ι ς, π α λ α ι ά δ ι α γ ω ν ί σ µ α τ α, δ ι α φ ά ν ε ι ε ς π α ρ α δ ό σ ε ω ν, α λ λ ά κ α ι β ί ν τ ε ο ε ί ν α ι π λ έ ο ν ο κ α ν ό ν α ς. Υ π ά ρ χ ο υ ν ε π ί σ η ς, η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά F o r u m ό π ο υ ο φ ο ι τ η τ ή ς µ π ο ρ ε ί ν α ε π ι κ ο ι ν ω ν ε ί µ ε τ ο ν δ ι δ ά σ κ ο ν τ α κ α ι τ ο υ ς σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς τ ο υ, π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α λ ύ σ ε ι κ ά π ο ι α α π ο ρ ί α τ ο υ ή ν α π ά ρ ε ι κ ά π ο ι α υ π ό δ ε ι ξ η γ ι α µ ι α ά σ κ η σ η. Σ ε ο ρ ι σ µ έ ν α µ ά λ ι σ τ α µ α θ ή µ α τ α ό π ο υ η έ µ φ α σ η δ ί ν ε τ α ι σ τ η ν ο ρ θ ό τ η τ α τ ω ν υ π ο λ ο γ ι σ µ ώ ν, α ν ε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ι δ ι ά φ ο ρ α δ ι α δ ι κ τ υ α κ ά τ ο π ί α ό π ο υ ε λ έ γ χ ε τ α ι α υ τ ό µ α τ α η ο ρ θ ό τ η τ α τ ω ν υ π ο β α λ λ ό µ ε ν ω ν α π ό τ ο υ ς φ ο ι τ η τ έ ς λ ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ ή σ ε ω ν. Ε π ί σ η ς, ε ί ν α ι α ξ ι ο π α ρ α τ ή ρ η τ η η α ν α φ ο ρ ά δ ι α δ ι κ τ υ α κ ώ ν τ ό π ω ν ο ι ο π ο ί ο ι π ε ρ ι έ χ ο υ ν β ο η θ ή µ α τ α -t u t o r i a l s γ ι α τ η χ ρ ή σ η δ ι α φ ό ρ ω ν λ ο γ ι σ µ ι κ ώ ν π α κ έ τ ω ν τ α ο π ο ί α χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι σ τ ι ς α σ κ ή σ ε ι ς κ α ι σ τ ι ς ε ρ γ α σ ί ε ς τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν. Κ ε ν τ ρ ι κ ό ς σ τ ό χ ο ς τ ο υ Π α κ έ τ ο υ Ε ρ γ α σ ί α ς 4 ε ί ν α ι η α ν ά π τ υ ξ η κ α ι η ε ι σ α γ ω γ ή σ τ η ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ τ ο ο π ο ί ο θ α β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ω ν δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ο ι τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς κ α ι τ α ε ρ γ α λ ε ί α τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι τ ω ν ν έ ω ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν µ έ σ ω ν. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς : «Α ν α µ ό ρ φ ω σ η Π ρ ο π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ ν» έ γ ι ν ε κ α τ α γ ρ α φ ή τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι σ τ ο ν π ρ ο π τ υ χ ι α κ ό κ ύ κ λ ο µ α θ η µ ά τ ω τ ο υ τ µ ή µ α τ ο ς Μ η χ α ν ο λ ό γ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Β ι ο µ η χ α ν ί α ς α π ό τ ι ς ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς τ ο υ Τ µ ή µ α τ ο ς. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο α υ τ ή ς τ η ς κ α τ α γ ρ α φ ή ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ θ η κ α ν σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ ο ν α ρ ι θ µ ό κ α ι τ ο ε ί δ ο ς τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ τ ω π ρ ο π τ υ χ ι α κ ώ ν µ α θ η µ ά τ ω ν, µ ε σ κ ο π ό τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η π ι θ α ν ώ ν ε λ λ ε ί ψ ε ω ν κ α ι σ φ α λ µ ά τ ω ν, α λ λ ά κ α ι τ η ν π ε ρ α ι τ έ ρ ω β ε λ τ ί ω σ η κ α ι ε ν ί σ χ υ σ η. Σ τ ο τ έ λ ο ς τ η ς έ κ θ ε σ η ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι κ α ι α ν α λ ύ ε τ α ι η µ ο ρ φ ή τ ω ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ ω ν µ ε τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό σ ε έ ν α π ρ ο π τ υ χ ι α κ ό µ ά θ η µ α ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά. 3

4 2. Κ α τ α γ ρ α φ ή π α ρ ο ύ σ α ς κ α τ ά σ τ α σ η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ Σ ε α υ τ ή τ η ν ε ν ό τ η τ α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι τ α α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α α π ό τ η ν κ α τ α γ ρ α φ ή τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι γ ι α τ α δ ι ά φ ο ρ α µ α θ ή µ α τ α µ έ σ ω τ ω ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ ω ν τ ο υ Τ µ ή µ α τ ο ς. Η κ α τ α γ ρ α φ ή έ γ ι ν ε ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ς τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α κ ά θ ε µ α θ ή µ α τ ο ς ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά. Τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό κ α τ α τ ά σ σ ε τ α ι σ τ ι ς α κ ό λ ο υ θ ε ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς : A 1 : Α σ κ ή σ ε ι ς : π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι ε κ φ ω ν ή σ ε ι ς κ α ι λ ύ σ ε ι ς α σ κ ή σ ε ω ν π ο υ δ ί ν ο ν τ α ι κ α τ ά τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ ε ξ α µ ή ν ο υ σ τ ο κ ά θ ε µ ά θ η µ α κ α θ ώ ς κ α ι ε κ φ ω ν ή σ ε ι ς α π ό θ έ µ α τ α ε ξ ε τ ά σ ε ω ν. A 2 : Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς µ α θ ή µ α τ ο ς : π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς π ο υ δ ί ν ο ν τ α ι σ τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ ε ξ α µ ή ν ο υ σ τ ι ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν ή σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ι κ έ ς σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι µ ε π ε ι ρ α µ α τ ι κ έ ς ή υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς α σ κ ή σ ε ι ς. A 3: Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς µ ε λ ε τ ώ ν ( c a s e s t u d i e s ) : π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι σ ύ ν θ ε τ ε ς µ ε λ έ τ ε ς π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν ρ ε α λ ι σ τ ι κ ά Μ η χ α ν ο λ ο γ ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α, ό π ο υ ε ξ ά γ ο ν τ α ι θ ε ω ρ η τ ι κ ά σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α α π ό τ η ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α υ π ο δ ε ι γ µ α τ ι κ ώ ν µ ε λ ε τ ώ ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν. A 4: ι κ τ υ α κ ό Υ λ ι κ ό L i n k s : π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι δ ι κ τ υ α κ έ ς θ έ σ ε ι ς π ο υ υ π ά ρ χ ε ι π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς κ α ι υ λ ι κ ό σ χ ε τ ι κ ό µ ε τ ο µ ά θ η µ α. A 5 : ι ά φ ο ρ α D o w n l o a d s : π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι δ ι ά φ ο ρ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ η ν ύ λ η τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς, ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν v i d e o s, φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς κ ο κ. Σ τ ο π ρ ο π τ υ χ ι α κ ό π ρ ό γ ρ α µ µ α σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ Τ µ ή µ α τ ο ς Μ η χ α ν ο λ ό γ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Β ι ο µ η χ α ν ί α ς π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι 8 0 µ α θ ή µ α τ α, υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά, υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς κ α ι ε π ι λ ο γ ή ς. Α π ό τ η ν κ α τ α γ ρ α φ ή, π ρ ο κ ύ π τ ε ι ό τ ι π ε ρ ί π ο υ σ τ α µ ι σ ά µ α θ ή µ α τ α π α ρ έ χ ε τ α ι κ ά π ο ι ο ε ί δ ο ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ, κ α θ ώ ς σ ε 35 µ α θ ή µ α τ α α π ό τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν 8 0 ( 44% π ε ρ ί π ο υ ) ο ε ν δ ι α φ ε ρ ό µ ε ν ο ς έ χ ε ι π ρ ό σ β α σ η σ ε µ ί α τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α π ό τ ι ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Α 1 έ ω ς κ α ι Α 5. Τ ο π ο σ ο σ τ ό α υ τ ό α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί γ ι α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό π ο υ ε ί ν α ι δ ι α θ έ σ ι µ ο κ α ι π ρ ο σ β ά σ ι µ ο α π ό τ ι ς δ ι α δ ι κ τ υ α κ έ ς τ ο π ο θ ε σ ί ε ς. Π ρ έ π ε ι ν α α ν α φ ε ρ θ ε ί ό τ ι τ ο π ο σ ο σ τ ό ε ί ν α ι α κ ό µ α µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο α ν λ η φ θ ε ί υ π ό ψ η ό τ ι σ ε α ρ κ ε τ ά µ α θ ή µ α τ α υ π ά ρ χ ε ι υ λ ι κ ό σ τ ο ο π ο ί ο ό µ ω ς δ ε ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι η π ρ ό σ β α σ η ε ξ ω τ ε ρ ι κ ά γ ι α δ ι ά φ ο ρ ο υ ς λ ό γ ο υ ς, π χ. τ ο µ ά θ η µ α δ ε ν δ ι δ ά σ κ ε τ α ι σ τ ο ε ξ ά µ η ν ο, λ ό γ ω α λ λ α γ ή ς δ ι δ ά σ κ ο ν τ α µ α θ ή µ α τ ο ς. Γ ι α έ ν α µ ε γ ά λ ο 4

5 π λ ή θ ο ς µ α θ η µ ά τ ω ν τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό ε ί ν α ι σ ε φ ά σ η π α ρ α σ κ ε υ ή ς, σ υ λ λ ο γ ή ς κ α ι µ ε τ α τ ρ ο π ή ς τ ο υ α π ό έ ν τ υ π η σ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή µ ο ρ φ ή. 1 00% 7 5 % 5 0% 2 5 % 0% 1 ε ξ 2 ε ξ 3 ε ξ 4 ε ξ 5 ε ξ 6 ε ξ 7 ε ξ 8 ε ξ 9 ε ξ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Σ χ ή µ α 1 Πο σ ο σ τ ό µ α θ η µ ά τ ω ν π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό α ν ά ε ξ ά µ η ν ο κ α ι σ υ ν ο λ ι κ ά Σ τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν ( 30 % ) τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α τ ω ν α σ κ ή σ ε ω ν. Σ τ ο 1 0 % τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν, ο ι φ ο ι τ η τ έ ς µ π ο ρ ο ύ ν ν α β ρ ο υ ν σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς σ χ ε τ ι κ έ ς µ ε τ ι ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς ή γ ι α τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η µ ί α ς π ε ι ρ α µ α τ ι κ ή ς ή υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς. Σ τ ο % τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν, π α ρ έ χ ε τ α ι κ ά π ο ι ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό α π ό τ ι ς υ π ό λ ο ι π ε ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς. Η α ν α γ ω γ ή έ γ ι ν ε ω ς π ρ ο ς ό λ α τ α µ α θ ή µ α τ α. Π ρ έ π ε ι ν α τ ο ν ι σ τ ε ί ό τ ι σ ε έ ν α µ ε γ ά λ ο α ρ ι θ µ ό µ α θ η µ ά τ ω ν, ο ι α σ κ ή σ ε ι ς δ ί δ ο ν τ α ι α π ό β ι β λ ί α κ α ι δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι α ν τ ί σ τ ο ι χ η α ν α φ ο ρ ά σ τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α. Α υ τ ό έ χ ε ι ω ς α π ο τ έ λ ε σ µ α τ ο σ χ ε τ ι κ ά µ ι κ ρ ό π ο σ ο σ τ ό τ ο υ α σ κ ή σ ε ω ν π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν σ τ ι ς ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς. Γ ι α τ ι ς υ π ό λ ο ι π ε ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι ά µ ε σ α µ ε τ ο ε ί δ ο ς κ α ι τ η φ ύ σ η τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς. Π ρ έ π ε ι ε π ί σ η ς ν α δ ι ε υ κ ρ ι ν ι σ τ ε ί ό τ ι υ π ά ρ χ ο υ ν µ α θ ή µ α τ α σ τ α ο π ο ί α δ ί ν ο ν τ α ι υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς ή π ε ι ρ α µ α τ ι κ έ ς ε ρ γ α σ ί ε ς, ή α σ κ ή σ ε ι ς π ο υ κ α λ ύ π τ ο υ ν ό λ ο τ ο ε ξ ά µ η ν ο, ό π ω ς Μ η χ α ν ο λ ο γ ι κ ό σ χ έ δ ι ο, Σ τ ο ι χ ε ί α µ η χ α ν ώ ν κ ο κ. Α υ τ έ ς ο ι π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς δ ε ν σ υ ν υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α τ ω ν α σ κ ή σ ε ω ν. Σ ε ά λ λ α µ α θ ή µ α τ α α ν τ ί γ ι α α σ κ ή σ ε ι ς δ ί ν ο ν τ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ε φ α ρ µ ο σ µ έ ν α π ρ ο β λ ή µ α τ α ( c a s e s t u d i e s ), γ ε γ ο ν ό ς π ο υ λ α µ β ά ν ε τ α ι υ π ό ψ η σ ε ά λ λ η κ α τ η γ ο ρ ί α. 5

6 Σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α η δ ι ά κ ρ ι σ η γ ί ν ε τ α ι α ν ά λ ο γ α µ ε τ ο ε ί δ ο ς τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς ( υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ή ε π ι λ ο γ ή ς ). Σ τ ο δ ι ά γ ρ α µ µ α 1, π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι τ ο π ο σ ο σ τ ό τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ π ο υ α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ ε β α σ ι κ ά µ α θ ή µ α τ α κ α ι σ ε µ α θ ή µ α τ α ε π ι λ ο γ ή ς. Τ α υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά µ α θ ή µ α τ α κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι σ ε µ ε γ ά λ ο π ο σ ο σ τ ό ε ν ώ σ η µ α ν τ ι κ έ ς ε λ λ ε ί ψ ε ι ς π α ρ α τ η ρ ο ύ ν τ α ι σ τ α µ α θ ή µ α τ α ε π ι λ ο γ ή ς, κ α θ ώ ς σ τ ο 5 6 % τ ω ν υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ώ ν µ α θ η µ ά τ ω ν, κ α ι µ ό λ ι ς σ τ ο 1 0 % τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν ε π ι λ ο γ ή ς π α ρ έ χ ε τ α ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό. Τ ο µ ι κ ρ ό π ο σ ο σ τ ό τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν ε π ι λ ο γ ή ς σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι µ ε τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι τ α τ ε λ ε υ τ α ί α α ν α λ α µ β ά ν ο ν τ α ι κ υ ρ ί ω ς α π ό σ υ µ β α σ ι ο ύ χ ο υ ς κ α θ η γ η τ έ ς Π 40 7 / 8 0 κ α ι λ ό γ ω τ η ς α λ λ α γ ή ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ή κ α ι τ ο υ µ ι κ ρ ο ύ χ ρ ό ν ο υ, η δ ι α δ ι κ α σ ί α α ν ά π τ υ ξ η ς η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ σ υ ν α ν τ ά δ υ σ κ ο λ ί ε ς. 1 00% 7 5 % 5 0% 2 5 % 0% Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Σ χ ή µ α 2 Πο σ ο σ τ ό υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ώ ν κ α ι ε π ι λ ο γ ή ς µ α θ η µ ά τ ω ν π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό Σ τ ο Σ χ ή µ α 3 π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι π ω ς κ α τ α ν έ µ ε τ α ι τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό σ τ ι ς δ ι ά φ ο ρ ε ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς. Τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι ε ί ν α ι κ α τ ά κ ύ ρ ι ο λ ό γ ο ε κ φ ω ν ή σ ε ι ς / λ ύ σ ε ι ς α σ κ ή σ ε ω ν / θ έ µ α τ α ε ξ ε τ ά σ ε ω ν π ο υ α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί τ ο 5 4% π ε ρ ί π ο υ κ α ι έ π ο ν τ α ι ο ι σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς µ ε 2 1 %. Σ τ α δ ι ά φ ο ρ α L i n k s κ α ι d o w n l o a d s α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί τ ο 1 8 % κ α ι π ε ρ ί π ο υ τ ο 6 % σ ε µ ε λ έ τ ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν ( c a s e s t u d i e s ). Τ ο ε ί δ ο ς τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι ε ί ν α ι σ ε ά µ ε σ η σ υ ν ά φ ε ι α µ ε τ η φ ύ σ η τ ο υ ε κ ά σ τ ο τ ε µ α θ ή µ α τ ο ς. Γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ µ α, σ ε δ ι ά φ ο ρ α µ α θ ή µ α τ α, υ π ά ρ χ ο υ ν δ ι ά φ ο ρ ο ι δ ι α -δ ι κ τ υ α κ ο ί τ ό π ο ι -l i n k s, µ έ σ ω τ ω ν ο π ο ί ω ν ο φ ο ι τ η τ ή ς -χ ρ ή σ τ η ς µ π ο ρ ε ί ν α σ υ ν δ ε θ ε ί κ α ι ν α β ρ ε ι υ λ ι κ ό σ χ ε τ ι κ ό µ ε τ η ν ύ λ η τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς. Ε π ι π λ έ ο ν, 6

7 υ π ά ρ χ ο υ ν δ ι ά φ ο ρ ε ς δ ι κ τ υ α κ έ ς θ έ σ ε ι ς, σ τ ι ς ο π ο ί ε ς ο χ ρ ή σ τ η ς φ ο ι τ η τ ή ς µ π ο ρ ε ί ν α κ α τ ε β ά σ ε ι δ ι ά φ ο ρ α λ ο γ ι σ µ ι κ ά τ α ο π ο ί α δ ι α θ έ τ ο ν τ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ α κ α ι τ α ο π ο ί α χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι σ τ α µ α θ ή µ α τ α. Π ρ ό σ φ α τ α, τ ο Τ µ ή µ α σ τ ρ έ φ ε τ α ι σ τ η ν ε ν σ ω µ ά τ ω σ η σ τ α µ α θ ή µ α τ α τ ο υ π ρ ο π τ υ χ ι α κ ο ύ κ ύ κ λ ο υ σ π ο υ δ ώ ν µ ε λ έ τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν -c a s e -s t u d i e s, σ ύ ν θ ε τ ε ς µ ε λ έ τ ε ς π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν ρ ε α λ ι σ τ ι κ ά Μ η χ α ν ο λ ο γ ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α, ό π ο υ ε ξ ά γ ο ν τ α ι θ ε ω ρ η τ ι κ ά σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α α π ό τ η ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α υ π ο δ ε ι γ µ α τ ι κ ώ ν µ ε λ ε τ ώ ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν. 6 % 1 8 % Α 1 Α 2 Α 3 Α % 2 1 % Σ χ ή µ α 3 Κ α τ α ν ο µ ή ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι σ τ ι ς δ ι ά φ ο ρ ε ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Σ τ ο ν Π ί ν α κ α 1, π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι µ έ σ ω τ ο υ δ ι κ τ υ α κ ο ύ χ ώ ρ ο υ σ ε κ ά θ ε µ ά θ η µ α ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά. ( A 1 : Α σ κ ή σ ε ι ς, A 2 : Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς µ α θ ή µ α τ ο ς, A 3: Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς µ ε λ ε τ ώ ν ( c a s e s t u d i e s ), A 4: ι κ τ υ α κ ό Υ λ ι κ ό L i n k s κ α ι A 5 : ι ά φ ο ρ α D o w n l o a d s ) Πίνακας 1 Σ υ γ κε ντ ρ ω τ ι κά σ τ ο ι χ ε ία ε κπ αι δ ε υ τ ι κο ύ υ λ ι κο ύ ανά µ ά θ η µ α Μάθηµα Ε ξ άµ. Υ π -ε π Α 1 Α 2 Α 3 Α 4 Α 5 Ξένη Γλώσσα 1 Υ Ε φ αρ µ ο σµ ένα Μ αθ ηµ ατ ι κ ά Ι 1 Υ Χ Χ Ε ι σαγ ω γ ή στ ο υ ς Η / Υ 1 Υ Χ Μ ηχ ανο λο γ ι κ ό Σ χ έδ ι ο 1 Υ2 Ε ι σαγ ω γ ή στ ι ς Μ ηχ ανι κ ές Κ ατ ε ρ γ ασί ε ς 1 Υ2 Ε φ αρ µ ο σµ ένη Σ τ ατ ι στ ι κ ή Ι 1 Υ3 Χ Χ 7

8 Π Π ε ί γ ι Μ κ ο ύ ς Ι Ι Ε φ µ ο Μ ι κ ά Ι Ι Π ρ ο γ ρ µ ι ό ς Η / Μ γ ι κ ό Σ χ ι ο µ ε Η / Μ κ τ ι κ Θ ε ρ µ ο δ υ ι κ Ι Η κ τ ρ ο τ ε χ κ τ ρ ι κ Ε γ κ ά ι ς Σ υ ε ι ς ι ο ρ ι κ Ε ξ ι ι ς Α ρ ι θ µ ι κ Α Τ ε χ γ ί κ υ ι κ Θ ε ρ µ ο δ υ ι κ Ι Ι µ ι κ ό ς Π ρ ο γ ρ µ ι ό ς ι ο ρ ι κ Ε ξ ι ι ς µ ε Μ ε ρ ι κ Χηµ α α ηχ ανι 1 Υ Ξένη Γλώσσα 2 Υ αρ σµ ένα αθ ηµ ατ 2 Υ Χ Χ αµ ατ σµ Υ 2 Υ Χ ηχ ανο λο έδ Υ 2 Υ2 ηχ ανι ή-σ ατ ή 2 Υ2 Χ ναµ ή 2 Υ1 Χ Χ Χ λε νί α-η λε ές 3 Υ ατ αστ σε νήθ αφ ές σώσε 3 Υ Χ Χ ητ ή νά λυ ση 3 Υ Χ Χ νο λο α Υλι ών 3 Υ2 Χ ναµ ή 3 Υ2 ναµ ή 3 Υ1 Χ Γρ αµ αµ ατ σµ 3 Υ3 Χ Χ αφ ές σώσε ές 4 Υ Χ αρ αγ ώγ ο υ ς Μ ι κ ό ς Π ρ ο γ ρ µ ι ό ς Μ κ κ Ι Μ κ Ρ ε υ Ι Φ υ κ µ ε τ υ ρ γ ί Η κ τ ρ ο µ ι ό ς π τ ι κ Σ τ ο χ ι κ ά Π ρ ό τ υ π Ε π ι χ ε ι ρ Έ ρ ε υ ο γ ι ι κ Μ ο δ ο ι Μ κ τ ω κ Ι Ι Μ ε τ ά δ ο Θ ε ρ µ ό τ Ι Σ τ ο ι χ ε ί Μ Ι Η κ τ ρ ι κ Μ ι ο µ κ ο ί Α υ τ ο µ ι ο ί ι ε ί ρ ι Π ο ι ό τ Ο ι κ ο µ ι κ ά γ ι µ κ ο ύ ς Φ µ ε Μ ε τ ο ρ ά ς Μ κ Ρ ε υ Ι Ι Τ ε χ κ Μ ε τ ρ ω Ε ρ γ ε ι αθ ηµ ατ αµ ατ σµ 4 Υ3 ηχ ανι ή Υλι ών 4 Υ2 ηχ ανι ή στ ών 4 Υ1 Χ Χ σι ή αλλο α 4 Υ2 Χ λε αγ νητ σµ Ο ή 4 Υ Χ Χ Χ Χ αστ α στ ην 4 Υ3 Χ ησι ακ ή να Υπ λο στ ές έθ 4 Υ Χ Χ ηχ ανι ή ν Υλι ών 4 Υ2 ση ητ ας 5 Υ1 α ηχ ανών 5 Υ2 λε ές ηχ ανές Β ηχ ανι 5 Υ Χ Χ Χ ατ σµ αχ ση ητ ας 5 Υ3 Χ νο α ηχ ανι 5 Υ3 αι νό να αφ 5 Υ1 Χ Χ ηχ ανι ή στ ών 5 Υ1 νι ές ήσε ν στ ην νε ακ ή 5 ΥΚ 1- ε ρ ι ο χ ή 4 Μ ε τ ά δ ο Θ ε ρ µ ό τ Ι Ι Ε Κ Τ ε χ κ Η Μ ο δ ο ς τ ω Π ε π ε ρ Σ τ ο ι χ ε ί ω Μ κ Σ υ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ω υ κ ση ητ ας Η λι ακ ή 5 1 νι ή έθ ν ασµ ένω ν 5 ΥΚ 2- Χ ν 4 ηχ ανι ή ν λι ών 5 ΥΚ 2 8

9 Π ι κ ό τ Σ τ ο ι χ ε ί Μ Ι Ι Ε Κ Α ξ ι ο π ι ί & Σ υ τ ε χ γ ι κ Σ υ ά τ ω Ε φ µ ο Σ τ ι ι κ Ι Ι Ε Κ Ο ρ γ ά & ι ο ί κ Ε ρ γ ο ω Κ ε ρ γ ε ς δ ι ο ρ φ ω ς Φ υ κ ι ε ρ γ ε ς Σ τ ρ ο β ι µ ο γ ι ι κ µ ο δ ο ι Ε ρ γ ε ι Π ε ρ ι ο χ Α µ π ί ε & Σ υ µ π ι ε ρ ο δ υ ι κ Τ ι ς & υ ι κ Μ Ε π ι γ κ ο Μ γ ι κ ό Ε Κ Σ χ ε δ ι ό * Ε π ι & Τ ε χ γ ί Ε Κ Σ υ γ κ ο ω Π ρ ο µ ο ί ω Β ι ο µ κ Π ω γ Ε Α κ ο ς Π ρ ο γ ρ µ ι ό ς & Σ υ υ ι κ Β ε ι ο π ο ί Ε φ µ ο Σ υ Π ο ι ό τ Ε Κ Β ι ο µ Σ υ Π ο φ ο ρ ι ι ο ί κ Ε Κ Σ χ ε δ ι ό ς & Π ρ ο γ ρ µ ι ό ς Π ω γ Κ ε ρ γ ε ς µ ε ρ ε υ κ ο ύ Μ Ε τ ε ρ ι κ Κ Α υ τ ο µ ι ο ί κ Ρ υ θ µ ί ι ς Π ρ ο µ Σ υ Μ ε τ ρ ο π Ε Κ Ε γ ε ι Σ υ ε υ Θ ε ρ µ ι κ ι ε ρ γ Ε Κ Μ ρ ο κ Ε Κ ο γ ι ι κ υ ι κ τ ω Μ κ Ε Κ Σ υ ά τ ω ι ά β ρ ω κ Π ρ ο Ε Κ Σ υ Κ ε ρ γ µ ε ψ ι Ε Κ Κ ο δ Τ ρ ι β ο γ ί Ε Κ Σ τ ρ ι κ ι ο ί κ Ε π ι χ ε ι ρ ω Ο ι κ ο µ ι κ τ ω Ε π ι χ ε ι ρ ω Ε Κ λαστ ητ α 5 ΥΚ 2 α ηχ ανών 5 2 στ α ντ ήρ ηση νο λο ών 5 ΥΚ 3 στ ηµ ν αρ σµ ένη ατ στ ή 5 3 Χ Χ νω ση ηση στ ασί ν 6 Υ3 Χ ατ ασί αµ ώσε 6 Υ2 σι ές ασί 6 Υ1 λο ηχ ανές 7 Υ1 Χ Χ Χ Χ Υπ λο στ ές έθ στ ην 7 ΥΚ 1- Χ νε ακ ή ή 4 συ στ η στ ή αε ναµ ή 7 ΥΚ 1 αλαντ ώσε ναµ ή ηχ ανών 7 ΥΚ 2 λο ή Υλι ών στ ν ηχ ανο λο 7 2 Χ ασµ στ ήµ η νο λο α 7 2 λλήσε ν* σο ση στ ην ηχ ανι ή 7 ΥΚ 3- Χ Χ αρ αγ ή ΥΚ 4 έρ αι αµ ατ σµ 7 ΥΚ 3 Χ νδ αστ ή λτ στ ηση αρ σµ ένα στ ήµ ατ α ητ ας 7 3 στ ην ηχ ανί α στ ήµ ατ α ληρ ών ησης 7 3 ασµ αµ ατ σµ 7 Υ3 Χ Χ αρ αγ ής ατ ασί αφ αί ση λι 7 Υ2 Χ ηχ ανές σω ής αύ σης 8 Υ1 Χ ατ σµ αι σε 8 Υ2 ηγ ένα στ ήµ ατ α ατ ής 8 1 νέρ ας σκ ές ών ασι ών 8 1 ηχ ατ νι ή 8 2 Υπ λο στ ή ναµ ή ν ηχ ανι ών 8 2 στ ηµ ν ση αι στ ασί α 8 2 στ ήµ ατ α ατ ασι ών ηφ ακ ή 8 2 αθ ήγ ηση λο α 8 2 ατ ηγ ή ηση ήσε ν 9 ΥΚ 3 νο ή ν ήσε ν 9 3 9

10 Μ Τ ε χ γ ί Β ι ο µ κ Α ι ρ ύ π Θ µ ύ ξ µ ι ό ς Σ χ ε δ ι ό ς Ε ρ γ ε ι Σ υ ά τ ω Ε Κ Ε ρ γ ε ι Ο ι κ ο µ ί Ε Κ νο λο α ηχ ανι ής 9 Υ1 Χ ντ ανσης έρ ανση-ψ η-κ λι ατ σµ 9 ΥΚ 1 Χ ασµ νε ακ ών στ ηµ ν 9 1 νε ακ ή νο α 9 1 Χ Χ ι κ ρ ο ηλε κ τ ρ ο µ ηχ ανο λο γ ι κ ά 9 Ε Κ 2 Σ υ Ε ρ γ ι ο µ κ Τ ε χ γ ί ε ς Ε Κ ι ο ρ φ ω Μ κ τ ω Κ ε υ Ε Κ ρ ι κ ο ί Μ ο ί ι ο µ κ ά Ε Κ Ρ ο µ π ό τ στ ήµ ατ α αλε ηχ ανές αι νο λο 9 2 αµ ώσε ν ηχ ανι ή ν ατ ασκ ών 9 2 Χω ηχ ανι σµ -Β ηχ ανι Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς τ η ς κ α τ α γ ρ α φ ή ς Τ α σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν σ τ η ν π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν η ε ν ό τ η τ α δ ί ν ο υ ν µ ι α γ ε ν ι κ ή ι δ έ α γ ι α τ η ν κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι α π ό τ ι ς ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν τ ο υ Τ µ ή µ α τ ο ς. Ό π ω ς π ρ ο κ ύ π τ ε ι α π ό τ α σ τ ο ι χ ε ί α, σ χ ε δ ό ν σ τ α µ ι σ ά µ α θ ή µ α τ α δ ί ν ε τ α ι κ ά π ο ι ο ε ί δ ο ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ π ο υ κ α τ ά κ ύ ρ ι ο λ ό γ ο α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α Α 1 ε κ φ ω ν ή σ ε ι ς - λ ύ σ ε ι ς α σ κ ή σ ε ω ν κ α ι θ έ µ α τ α ε ξ ε τ ά σ ε ω ν. Τ ο π ο σ ο σ τ ό α υ τ ό µ π ο ρ ε ί ν α κ ρ ι θ ε ί ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ό, λ α µ β ά ν ο ν τ α ς υ π ό ψ η 1 ) ό τ ι σ ε έ ν α µ ε γ ά λ ο π ο σ ο σ τ ό µ α θ η µ ά τ ω ν δ ί ν ο ν τ α ι ε π ι λ ε γ µ έ ν ε ς α σ κ ή σ ε ι ς µ έ σ α α π ό τ α β ι β λ ί α π ο υ π α ρ έ χ ο ν τ α ι σ τ ο υ ς φ ο ι τ η τ έ ς κ α ι 2 ) σ ε α ρ κ ε τ ά µ α θ ή µ α τ α δ ε ν έ χ ε ι ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί η δ ι α δ ι κ α σ ί α π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή ς τ ο υ έ ν τ υ π ο υ σ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή µ ο ρ φ ή. Ο ι υ π ό λ ο ι π ε ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ ( Α 2 έ ω ς κ α ι Α 5 ) ε ί ν α ι σ ε ά µ ε σ η σ υ ν ά φ ε ι α µ ε τ ο ε ί δ ο ς κ α ι τ η φ ύ σ η τ ο υ κ ά θ ε µ α θ ή µ α τ ο ς. Σ ε ο ρ ι σ µ έ ν α µ α θ ή µ α τ α α π α ι τ ε ί τ α ι η χ ρ ή σ η κ ά π ο ι ω ν ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ω ν π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν, ή η π ρ ό σ β α σ η σ ε υ λ ι κ ό ή π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς α π ό δ ι κ τ υ α κ έ ς θ έ σ ε ι ς σ χ ε τ ι κ ό µ ε τ η ν ύ λ η τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς, ε ν ώ σ ε ά λ λ α κ ά τ ι τ έ τ ο ι ο δ ε ν ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο. Τ ο γ ε γ ο ν ό ς α υ τ ό α κ ρ ι β ώ ς έ χ ε ι ω ς α π ο τ έ λ ε σ µ α τ α α ν τ ί σ τ ο ι χ α π ο σ ο σ τ ά π ο υ π ρ ο α ν α φ έ ρ θ η κ α ν ν α µ η ν α π ο τ υ π ώ ν ο υ ν α κ ρ ι β ώ ς τ η ν π ρ α γ µ α τ ι κ ό τ η τ α. Έ ν α π ρ ό β λ η µ α τ ο ο π ο ί ο α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι, α φ ο ρ ά τ α π ρ ο π τ υ χ ι α κ ά µ α θ ή µ α τ α σ τ α ο π ο ί α ο ι α σ κ ή σ ε ι ς δ ί ν ο ν τ α ι α π ό τ α β ι β λ ί α. Σ ε α υ τ έ ς τ ι ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι κ α ν ε ν ό ς ε ί δ ο ς ε ν η µ έ ρ ω σ η σ τ ι ς α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς 10

11 Έ ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν. Γ ι α ν α κ α λ υ φ θ ε ί α υ τ ό τ ο κ ε ν ό, σ ε π ρ ώ τ η φ ά σ η, θ α µ π ο ρ ο ύ σ ε ν α υ π ά ρ χ ε ι ε π ι γ ρ α µ µ α τ ι κ ά κ ά π ο ι α α ν α φ ο ρ ά σ τ ι ς α σ κ ή σ ε ι ς κ α ι σ τ ο β ι β λ ί ο α π ό τ ο ο π ο ί ο π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι σ τ η ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η κ α τ η γ ο ρ ί α σ τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς. Η δ ι α δ ι κ α σ ί α π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή ς κ α ι α ν ά π τ υ ξ η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ σ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή µ ο ρ φ ή ε ί ν α ι σ α φ έ σ τ α τ α µ ι α χ ρ ο ν ο β ό ρ α δ ι α δ ι κ α σ ί α. Τ α µ ε γ α λ ύ τ ε ρ α π ρ ο β λ ή µ α τ α ε ν τ ο π ί ζ ο ν τ α ι σ ε α υ τ ή ν α κ ρ ι β ώ ς τ η ν φ ά σ η, κ α θ ώ ς η ε ν σ ω µ ά τ ω σ ή τ ο υ ς σ τ ι ς ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν έ χ ε ι α υ τ ο µ α τ ο π ο ι η θ ε ί, δ ε δ ο µ έ ν ο υ ό τ ι ο ι τ ε λ ε υ τ α ί ε ς ε ί ν α ι σ ε δ υ ν α µ ι κ ή µ ο ρ φ ή. Α π α ι τ ε ί τ α ι η σ υ ν ε χ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν δ ι δ α σ κ ό ν τ ω ν, ή κ α ι υ π ο ψ η φ ί ω ν δ ι δ α κ τ ό ρ ω ν π ο υ υ π ο β ο η θ ο ύ ν τ η ν δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ α δ ι ά φ ο ρ α µ α θ ή µ α τ α, κ α θ ώ ς α υ τ ο ί κ α θ ο ρ ί ζ ο υ ν κ α ι δ ι α µ ο ρ φ ώ ν ο υ ν τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι. Γ ι α τ ο σ κ ο π ό α υ τ ό θ α χ ρ ε ι α σ τ ε ί η θ έ σ η ε ν ό ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ο υ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ Ε Τ Ε Π, τ ο ο π ο ί ο ν α ε ί ν α ι σ ε θ έ σ η ν α υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι α λ λ ά κ α ι ν α ε κ π α ι δ ε ύ ε ι κ α τ ά τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α α ν ά π τ υ ξ η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ κ α ι ε ν σ ω µ ά τ ω σ ή ς τ ο υ σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο. ν α ς α π ο τ ρ ε π τ ι κ ό ς π α ρ ά γ ο ν τ α ς α ν ά π τ υ ξ η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ ε ί ν α ι τ α π ν ε υ µ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ µ α τ α κ α ι ο ι π ι θ α ν ό τ η τ ε ς π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν κ λ ο π ή ς α π ό τ η ν έ κ θ ε σ ή τ ο υ σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο. Α ν κ α ι π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι σ χ ε δ ό ν ό λ ε ς τ ι ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ, η π ε ρ ί π τ ω σ η α υ τ ή α φ ο ρ ά κ υ ρ ί ω ς σ τ ι ς σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς µ α θ η µ ά τ ω ν. Π ρ έ π ε ι ν α α ν α φ ε ρ θ ε ί ό τ ι ψ ά χ ν ο ν τ α ς σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο, µ π ο ρ ε ί κ α ν ε ί ς ν α β ρ ε ι α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς κ α ι π ά σ η ς φ ύ σ ε ω ς υ λ ι κ ό µ α θ η µ ά τ ω ν, α µ φ ί β ο λ η ς ή ό χ ι α ξ ί α ς κ α ι π ρ ο έ λ ε υ σ η ς. Τ ο Τ µ ή µ α ο φ ε ί λ ε ι ν α λ ά β ε ι υ π ό ψ η σ ο β α ρ ά α υ τ ή τ η ν π α ρ ά µ ε τ ρ ο, κ α ι τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι α π ό τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο ν α ε ί ν α ι µ ε κ ά π ο ι ο τ ρ ό π ο κ α τ ο χ υ ρ ω µ έ ν ο. Ι δ έ ε ς µ π ο ρ ε ί ν α π ά ρ ε ι α π ό τ η ν δ ι ε θ ν ή π ρ α κ τ ι κ ή σ ε ά λ λ α µ ε γ ά λ α π α ν ε π ι σ τ ή µ ι α. Ο χ ρ ή σ τ η ς µ π ο ρ ε ί ν α έ χ ε ι ε λ ε ύ θ ε ρ η π ρ ό σ β α σ η σ ε υ λ ι κ ό τ ο ο π ο ί ο ε ί ν α ι κ α τ ο χ υ ρ ω µ έ ν ο α π ό τ ο ί δ ι ο τ ο π α ν ε π ι σ τ ή µ ι ο. Σ ε ά λ λ ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς η π ρ ό σ β α σ η δ ε ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι κ α θ ό λ ο υ, ή ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι µ ό ν ο σ ε ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η µ έ ν ο υ ς χ ρ ή σ τ ε ς. 11

12 4. Πρ ο τ ά σ ε ι ς β ε λ τ ί ω σ η ς κ α ι ε µ π λ ο υ τ ι σ µ ο ύ Ο ι π ρ ο τ ά σ ε ι ς π ο υ µ π ο ρ ε ί ν α δ ι α τ υ π ω θ ο ύ ν έ τ σ ι ό π ω ς π ρ ο έ κ υ ψ α ν α π ό τ η ν α ν ά λ υ σ η ς τ η ς κ α τ α γ ρ α φ ή ς έ χ ο υ ν ω ς ε ξ ή ς : 1. Σ ε π ρ ώ τ η φ ά σ η, κ ρ ί ν ε τ α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ν α σ υ ν ε χ ι σ τ ε ί η π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ έ χ ε ι ξ ε κ ι ν ή σ ε ι κ α ι ν α ε µ π λ ο υ τ ι σ τ ο ύ ν ό λ ε ς ο ι ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς κ α ι µ ε ε π ι π λ έ ο ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό ό π ω ς φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς, β ί ν τ ε ο, δ ι α φ ά ν ε ι ε ς π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ω ν κ ο κ. Α υ τ ό β έ β α ι α, π ρ έ π ε ι ν α λ α µ β ά ν ε ι υ π ό ψ η κ α ι τ ι ς υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς, µ έ γ ι σ τ ο ς χ ώ ρ ο ς π ο υ κ α τ α λ α µ β ά ν ο υ ν τ α α ρ χ ε ί α κ τ λ. Έ χ ο υ ν κ α τ α γ ρ α φ θ ε ί ο ι ε λ λ ε ί ψ ε ι ς κ α ι γ ί ν ε τ α ι µ ι α σ υ σ τ η µ α τ ι κ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ. Σ ε δ ε ύ τ ε ρ η φ ά σ η, θ α µ π ο ρ ο ύ σ ε ν α γ ί ν ε ι π ρ ο σ π ά θ ε ι α έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α µ π ο ρ ο ύ ν ν α έ χ ο υ ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ε π έ µ β α σ η ς σ τ ι ς σ ε λ ί δ ε ς κ α ι ο ι φ ο ι τ η τ έ ς. Α υ τ ό θ α ε ί χ ε ω ς τ ε λ ι κ ό α π ο τ έ λ ε σ µ α τ η ν δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς F o r u m. Κ α ι π ά λ ι σ ε α υ τ ή τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ η η θ έ σ η ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ο υ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α ο ρ γ α ν ώ σ ε ι κ α ι ν α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι α υ τ ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α. 5. Σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α Τ ο Τ µ ή µ α Μ η χ α ν ο λ ό γ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Β ι ο µ η χ α ν ί α ς έ χ ε ι σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ε ι τ η ν α ν ά γ κ η α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι δ ι ά θ ε σ η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ µ έ σ ω τ ω ν δ ι α δ ι κ τ υ α κ ώ ν τ ό π ω ν σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι ά τ ο υ ν α α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι τ η δ ι ε θ ν ή π ρ α κ τ ι κ ή κ α ι τ ε κ τ α ι ν ό µ ε ν α. Η κ α τ α γ ρ α φ ή π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι µ ί α σ η µ α ν τ ι κ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν α π α ρ έ χ ε τ α ι π ά σ η ς φ ύ σ ε ω ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό α π ό δ ι α δ ι κ τ υ α κ ο ύ ς τ ό π ο υ ς. Μ ε α υ τ ή τ η ν κ α τ α γ ρ α φ ή έ χ ο υ ν ε ν τ ο π ι σ τ ε ί ο ι ε λ λ ε ί ψ ε ι ς κ α ι β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε δ ι α δ ι κ α σ ί α δ ι α ρ κ ο ύ ς α ύ ξ η σ η ς τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ π ο ύ π α ρ έ χ ε τ α ι σ τ ι ς ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς τ ω ν µ α θ η µ ά τ ω ν. 6. Υ π ό δ ε ι γ µ α ι σ τ ο σ ε λ ί δ α ς µ α θ ή µ α τ ο ς Σ ε α υ τ ή τ η ν ε ν ό τ η τ α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι έ ν α υ π ό δ ε ι γ µ α ι σ τ ο σ ε λ ί δ α ς µ α θ ή µ α τ ο ς. Ο ι ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς π ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό τ ω ν π ρ ο π τ υ χ ι α κ ώ ν µ α θ η µ ά τ ω ν έ χ ο υ ν τ η ν ί δ ι α µ ο ρ φ ή κ α ι δ ο µ ή κ α ι ε ί ν α ι δ υ ν α µ ι κ έ ς. Υ π ό τ ο ν ό ρ ο δ υ ν α µ ι κ ό ς, ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι η ι σ τ ο σ ε λ ί δ α 12

13 ώ δ η µ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι κ α ι λ α µ β ά ν ε ι τ η ν τ ε λ ι κ ή µ ο ρ φ ή α ν ά λ ο γ α µ ε τ ο π ο ι ε ς υ π ο κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ε ί ν α ι ε ν ε ρ γ ο π ο ι η µ έ ν ε ς. Α ν σ ε κ ά π ο ι ο µ ά θ η µ α δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι υ λ ι κ ό σ ε κ ά π ο ι α κ α τ η γ ο ρ ί α α υ τ ή α π ε ν ε ρ γ ο π ο ι ε ί τ α ι α υ τ ό µ α τ α. Τ ο Σ χ ή µ α 4 π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ η ν α ρ χ ι κ ή ι σ τ ο σ ε λ ί δ α σ τ η ν ο π ο ί α α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ό λ α τ α µ α θ ή µ α τ α τ ο υ π ρ ο π τ υ χ ι α κ ο ύ κ ύ κ λ ο υ σ π ο υ δ ώ ν κ α ι κ α τ α τ ά σ σ ο ν τ α ι µ ε τ η σ ε ι ρ ά α ν ά ε ξ ά µ η ν ο. Σ χ ή µ α 4 Α ρ χ ι κ ή ι σ τ ο σ ε λ ί δ α π ρ ο π τ υ χ ι α κ ώ ν µ α θ η µ ά τ ω ν Τ ο ε π ό µ ε ν ο Σ χ ή µ α 5 π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ η µ ο ρ φ ή τ η ς ι σ τ ο σ ε λ ί δ α ς ε ν ό ς µ α θ ή µ α τ ο ς. Σ τ η ν σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν η π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο µ ά θ η µ α ε ί ν α ι Σ τ ρ ο β ι λ ο µ η χ α ν έ ς, 7 ο ε ξ ά µ η ν ο. Σ τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι µ ί α σ ε ι ρ ά α π ό ε ι σ α γ ω γ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο µ ά θ η µ α. Σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α α ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι τ ο ε ξ ά µ η ν ο δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς, ο δ ι δ ά σ κ ω ν, ο τ ο µ έ α ς π ο υ α ν ή κ ε ι τ ο µ ά θ η µ α, κ α ι τ ο ε ί δ ο ς, α ν ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ή ε π ι λ ο γ ή ς. Σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α, π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι ο σ κ ο π ό ς τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς, τ α π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α, ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α, η γ λ ώ σ σ α κ α ι η µ έ θ ο δ ο ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς, κ α ι τ έ λ ο ς ο τ ρ ό π ο ς α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς κ α ι ο φ ό ρ τ ο ς ε ρ γ α σ ί α ς σ ε ρ ε ς γ ι α τ η ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η κ α ι τ η ν ε κ π ό ν η σ η. Τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό υ λ ι κ ό β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε ε υ κ ρ ι ν έ ς σ η µ ε ί ο σ τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α. 13

14 Σ χ ή µ α 5 Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α π ρ ο π τ υ χ ι α κ ο ύ µ α θ ή µ α τ ο ς Τ ο σ χ ή µ α 6 π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ, ό π ο υ φ α ί ν ο ν τ α ι ο ι ε π ι µ έ ρ ο υ ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς, α σ κ ή σ ε ι ς, V i d e o, L i n k s, σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς κ ο κ. Σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α τ ω ν α σ κ ή σ ε ω ν, π ρ ο σ α ρ µ ό ζ ο ν τ α ι ό λ ε ς ο ι α σ κ ή σ ε ι ς π ο υ δ ί ν ο ν τ α ι κ α τ ά τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ ε ξ α µ ή ν ο υ, σ ε µ ο ρ φ ή w o r d, p d f κ ο κ. Σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α τ ω ν L i n k s υ π ά ρ χ ο υ ν µ ί α σ ε ι ρ ά α π ό χ ρ ή σ ι µ ε ς δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς µ έ σ ω τ ω ν ο π ο ί ω ν ο φ ο ι τ η τ ή ς έ χ ε ι π ρ ό σ β α σ η σ ε υ λ ι κ ό σ υ ν α φ έ ς µ ε τ ο µ ά θ η µ α. Γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ µ α, σ τ ο Σ χ ή µ α 7 π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι µ ί α φ ω τ ο γ ρ α φ ί α π ο υ α π ε ι κ ο ν ί ζ ε ι τ η ν α ρ χ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ σ τ ρ ο β ί λ ο υ. Σ τ ι ς υ π ό λ ο ι π α L i n k s ο φ ο ι τ η τ ή ς µ π ο ρ ε ί ν α µ ε τ α φ ε ρ θ ε ί σ ε χ ρ ή σ ι µ ο ή κ α ι γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο υ ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς υ λ ι κ ό ( Σ χ ή µ α 8 ) α λ λ ά κ α ι µ έ σ ω κ ω δ ι κ ο ύ σ ε α σ κ ή σ ε ι ς κ α ι σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς τ ο υ δ ι δ ά σ κ ο ν τ ο ς σ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή µ ο ρ φ ή ( Σ χ ή µ α 9 ). 14

15 Σ χ ή µ α 6Ισ τ ο σ ε λ ίδ α ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ύ υ λ ικ ο ύ π ρ ο π τ υ χ ια κ ο ύ µ α θ ή µ α τ ο ς Σ χ ή µ α 7Ισ τ ο σ ε λ ίδ α π α ρ α π ο µ π ή ς α π ό L in k π ρ ο π τ υ χ ια κ ο ύ µ α θ ή µ α τ ο ς 15

16 16

17 Σ χ ή µ α 8 Ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς π α ρ α π ο µ π ή ς σ ε χ ρ ή σ ι µ α π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α, β ι ν τ ε ο, ε ι κ ό ν ε ς κ λ π. 17

18 18

19 19

20 Σ χ ή µ α 9 Ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς π α ρ α π ο µ π ή ς µ έ σ ω κ ω δ ι κ ο ύ σ ε α σ κ ή σ ε ι ς κ α ι σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς σ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή µ ο ρ φ ή. 20

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω και ζητώ να σταθείτε σ αυτή τη φλόγα. Στον κεντρικό

σας καλωσορίζω και ζητώ να σταθείτε σ αυτή τη φλόγα. Στον κεντρικό 4η Συνάντηση: «Δικτύωμα Κόμβοι Χριστού» 18 Ιανουαρίου 2017 Άννα: Επικαλούμαι τον Συλλογικό Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο. Τον Ουράνιο Πατέρα Μητέρα δημιουργό της ζωής. Τους Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας

Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας Η ασφάλειά σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτό το φυλλάδιο παρέχει συμβουλές για το πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τον κίνδυνο φωτιάς και περιλαμβάνει οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.10 17:20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ. x 0. 2 x

ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ. x 0. 2 x ΘΕΜΑ A ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ. Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: f ( ) ln,,. Να δείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να βρείτε το πεδίο ορισμού της αντίστροφής της.. Να δικαιολογήσετε ότι η εξίσωση f ( ) a, a,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0 ΜΑ 1 Μ.2 Ν ΟΙ ΠΑΡ ΓΩΓΟΙ fx ΚΑΙ fy ΥΠ ΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ε ΝΑΙ ΙΑφΟΡ ΣΙΜε Σε Κ ΠΟΙΑ ΠεΡΙΟΧ ΤΟΥ a, b Τ Τε ΝΑ ΑΠΟ ειχθε ΤΙ fxy fyx. Α εξετ ΣεΤε ΑΝ fxy fyx ΣΤΟ 0, 0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΡΤΗΣΗ f x, y xy x2 y 2 ΓΙΑ x, y 0, 0

Διαβάστε περισσότερα

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ . Ν, Φ Γ Ω ( υ α α α α α υ ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Χ. Ω Ν Γ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖ.ΖΖ.Ζ 2-8 Ν Ω Θ Ζ..ΖΖ.. 8-23 Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ. 23-29 Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ. 29-51 Ν Φ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖ.ΖΖ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

(RTS) & RTS 16. COBB DOUGLAS ( σ = 1 ) 24 (CES) 27 M2SM COBB DOUGLAS 28 ; 31 COBB DOUGLAS 33

(RTS) & RTS 16. COBB DOUGLAS ( σ = 1 ) 24 (CES) 27 M2SM COBB DOUGLAS 28 ; 31 COBB DOUGLAS 33 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑΠ ΤΥ Χ ΙΑΚΟ ΠΡ ΟΓ Ρ ΑΜΜΑ ΣΠ ΟΥ Ω Ν ΜΑΘ ΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩ Ν ΥΠ ΟΛ ΟΓ ΙΣ ΤΩ Ν ΚΑΙ ΤΩ Ν ΑΠ ΟΦ ΑΣ Ε Ω Ν ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓ ΩΓ Η Σ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛ Ω Μ ΑΤΙΚΗ ΕΡ Γ ΑΣ ΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL ! # % & () (( +,. ( )/) + (0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL %/ 3)! 456 /( ( 4 #3!(#(/56 7/ 4 3( 898 4 ( #(/! 8 ( 3(%:) % ( 3+ )56 ( (%(! #(/ ( # 8+;, 3+ 4)+% ( 39%8+ )56 ( +/(/(+3 (#

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Π. Κάπρου και Λ. Μάντζου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Οκτώβριος 2000 Ενεργειακή πολιτική 2000-2010 2010 Τρείς Στόχοι: Αξιόπιστη προμήθεια των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

2η Συνάντηση: «Συλλογικό Χριστικό Σώμα»

2η Συνάντηση: «Συλλογικό Χριστικό Σώμα» 2η Συνάντηση: «Συλλογικό Χριστικό Σώμα» 09 Νοεμβρίου 2016 Πάρτε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές σα να μη πρόκειται να αναπνεύσετε ποτέ ξανά, σαν να είναι οι τελευταίες σας αναπνοές, σα να κλείνει ένας

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 6 Ιούνιος 2016 2016 Τ α Εφα ο η Έ ευ α & Και ο ο α ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 ρω οβο ία αι ο οίηση ο εί η Τάσεω Α οράς Ερ ασίας α ή ει σ ο Τ ή α Εφαρ οσ έ ης

Διαβάστε περισσότερα