Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)"

Transcript

1 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι 99,1 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,2%, ενώ τα αναλογούντα στους µετόχους σε 90,3 εκατ ευρώ έναντι 90,1 εκατ ευρώ αντίστοιχα, σηµειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,3%. Τα κέρδη προ φόρων ανά µετοχή διαµορφώνονται σε 0,54 ευρώ. 66,2 (εκατ ευρώ) Καθ. έσοδα τόκων 366,9 273,8 Καθ. έσοδα προµηθειών 88,9 89,1 Έσοδα από τίτλους 18,8 12,4 Αποτελέσµατα Χρηµ/κων πράξεων 20,5 109,7 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 21,8 5,2 Σύνολο εσόδων 516,8 490,1 Σύνολο εσόδων µείον Αποτελέσµατα Χρηµατ/κών πράξεων 496,3 380,5 απάνες Προσωπικού 168,0 144,3 Γενικά έξοδα ιοικήσεως 129,1 129,3 Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως 7,7 2,7 Αποσβέσεις 55,9 49,1 Κέρδη προ προβλέψεων 156,0 164,7 Κέρδη προ προβλέψεων µείον Αποτελέσµατα Χρηµατ/κών πράξεων Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) +11,0% 59,6 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας (εκατ ευρώ) Ενεργητικό Καταθέσεις, repos & οµόλογα Χορηγήσεις Ίδια Κεφάλαια * Καταστήµατα Προσωπικό (*) µετά την αφαίρεση των ιδίων µετοχών 135,6 55,0 Προβλέψεις 70,6 63,6 Εκτακτα αποτελέσµατα 29,7-2,0 Κέρδη ΠΦ Οµίλου 115,1 99,1 ικαιώµατα µειοψηφίας 24,8 9,0 Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 90,3 90,1 Φόροι 34,3 34,6 Κέρδη ΜΦ Οµίλου 80,8 64,4 ικαιώµατα µειοψηφίας 14,6 4,8 Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 66,2 59,6 Τα µεγέθη και αποτελέσµατα του 2002 περιλαµβάνουν την ΕΤΒΑbank Τα µετά από φόρους κέρδη, που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας, διαµορφώθηκαν σε 66,2 εκατ ευρώ το 2002, έναντι 59,6 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 11,0%. Τα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή διαµορφώνονται σε 0,40 ευρώ έναντι 0,36 ευρώ πέρυσι. Η θετική αυτή επίδοση του Οµίλου της Τράπεζας ήταν αποτέλεσµα της ενίσχυσης των εµπορικών εργασιών, αλλά και της συγκράτησης των δαπανών λειτουργίας. Τα οργανικά κέρδη του 2002 (χωρίς να περιλαµβάνονται τα έκτακτα αποτελέσµατα, τα αποτελέσµατα των χρηµατοοικονοµικών πράξεων και οι προβλέψεις) διαµορφώθηκαν σε 135,6 εκατ ευρώ έναντι 55,0 εκατ ευρώ το 2001 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 146,6%. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του 2002 για τον Όµιλο της Τράπεζας, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος είναι: Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 34,0% τα οποία διαµορφώθηκαν σε 366,9 εκατ ευρώ Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (ΝΙΜ) σε 2,70% από 2,38% Η αύξηση των καθαρών εσόδων πλην των αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικών πράξεων (core business) κατά 30,5% τα οποία διαµορφώθηκαν σε 496,3 εκατ ευρώ Η αύξηση των κερδών ανά µετοχή µετά από φόρους κατά 11,0% Η αύξηση του δείκτη ROE στο 15,2% προ φόρων (από 13,2% το 2001) και στο 11,2% µετά από φόρους (από 8,8% το 2001) Η αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 40,7%, σηµαντικά υψηλότερα από το µέσο όρο της αγοράς, αυξάνοντας το µερίδιο αγοράς στην Ελλάδα στο 10,5% (εκτίµηση). Η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 11%. Ειδικότερα δε, η πολιτική συγκράτησης του κόστους λειτουργίας του Οµίλου είχε επιτυχή αποτελέσµατα καθώς : Τα γενικά έξοδα διοίκησης µειώθηκαν κατά 8,3% (-10,8 εκατ ευρώ) χωρίς την ETBAbank. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα γενικά έξοδα διοίκησης ακόµη και µε την προσθήκη της ETBAbank το 2002 σηµείωσαν πτώση κατά 0,2% (-0,2 εκατ ευρώ). Αντίστοιχη πολιτική συγκράτησης δαπανών 1

2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ενεργητικό - εκ.'02 : 14,8 δις Χορηγήσεις Καταθέσεις Ενεργ ητικό 10,7% 24,4% 59,2% 1,7% 4,0% Στεγαστικά 13% Ενέργεια & Μεταφορές 2% Λοιπά Οµόλογα Χορηγήσεις ιατραπεζική Ταµείο & διαθέσιµα στην ΤτΕ Ρυθµοί αύξησης µεγεθών ( εκ.'02 - εκ.'01) 5,6% Χορηγήσεις ανά κλάδο Καταναλωτικά 15% Λοιποί Κλάδοι 25% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,1% Παθητικό 5,0% 9,0% 69,8% 16,2% Βιοµηχανία 18% Λοιπά Βιοτεχνία 1% Ίδια Κεφάλαια Εµπόριο 13% Ναυτιλία ηµόσιο 1% Κατασκευές 6% 6% Καταθέσεις, repos, οµόλογα ιατραπεζική 40,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ακολουθήθηκε και στην ΕΤΒΑbank µε αποτέλεσµα τη µείωση των γενικών εξόδων διοίκησής της κατά 1,2%. Οι δαπάνες προσωπικού µειώθηκαν κατά 1,2% (-1,8 εκατ ευρώ) χωρίς την ETBAbank. Αντίστοιχη πολιτική συγκράτησης δαπανών ακολουθήθηκε και στην ΕΤΒΑbank µε αποτέλεσµα τη µείωση των δαπανών προσωπικού της κατά 0,9%. Σηµειώνεται ότι από το τέλος του 2001 αλλά και στα µέσα του 2002, ο Όµιλος προχώρησε σε µία σειρά προσαρµογών προς τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (διαχωρισµό των χρεογράφων σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο - διαθέσιµο προς πώληση - εµπορικό χαρτοφυλάκιο, αποτίµηση του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου και του εµπορικού χαρτοφυλακίου σε τρέχουσες τιµές, εργασίες leasing) µε αποτέλεσµα ο ισολογισµός στο τέλος του 2003, ο οποίος θα είναι ο πρώτος που θα εµφανιστεί σύµφωνα µε τα ΛΠ (σύµφωνα και µε την Ελληνική νοµοθεσία) να µην διαφέρει ουσιαστικά µε αυτόν που θα έχει διαµορφωθεί µετά τις πιο πάνω προσαρµογές. Τα µεγέθη του 2002 περιλαµβάνουν τον Όµιλο της ETBAbank, ο έλεγχος του οποίου αποκτήθηκε τον Μάρτιο του 2002, ενισχύοντας σηµαντικά την κεφαλαιακή βάση του Οµίλου της Τράπεζας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, το αποτέλεσµα των κερδών των προερχόµενων από την ETBAbank, που αναλογεί στους µετόχους της Τράπεζας, είναι περίπου ισοδύναµο µε αυτό που θα προέκυπτε από εναλλακτική χρήση των κεφαλαίων που καταβλήθηκαν για την απόκτησή της. Εκτιµάται ότι η δυναµική του Οµίλου της Τράπεζας, µε την ενίσχυση των κεφαλαίων από την εξαγορά της ΕΤΒAbank, θα αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα ενίσχυσης τόσο των εργασιών όσο και των αποτελεσµάτων στο άµεσο µέλλον. Το ιοικητικό Συµβούλιο, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος 0,25 ευρώ ανά µετοχή, έναντι 0,27 ευρώ ανά µετοχή το 2001, που αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 4,5-5,0%. Αντίστοιχα, το προτεινόµενο µέρισµα για την ETBAbank είναι 0,10 ευρώ ανά µετοχή, που αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 4,6%, ενώ πέρυσι δεν είχε διανεµηθεί µέρισµα. ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σωρευτικές προβλέψεις / Μη Στο τέλος του 2002 το ενεργητικό του Οµίλου έφθασε τα εκατ ευρώ εξυπηρετούµενα δάνεια Οµίλου 106% έναντι εκατ ευρώ στο τέλος του 2001, αυξήθηκε δηλαδή µε ρυθµό 85% 79% 19,1%. Η µεγέθυνση του ενεργητικού προήλθε κυρίως από τη σηµαντική αύξηση των χορηγήσεων κατά 40,7%, οι οποίες ανήλθαν σε εκατ ευρώ 69% από εκατ ευρώ το 2001 (χωρίς την ΕΤΒΑbank οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 23% περίπου). Aποτέλεσµα της σηµαντικά υψηλότερης αύξησης των χορηγήσεων, έναντι των υπολοίπων στοιχείων του ενεργητικού, ήταν η ενίσχυση των περισσότερο αποδοτικών τοποθετήσεων, µε τις χορηγήσεις να αποτελούν το 59,1% (από 50,9% πέρυσι), τα οµόλογα το 24,4% (από 24,2%), εκ. '02 Μαρτ. '02 εκ. '01 εκ. '00 οι συµµετοχές µετοχές το 5,4% (από 4,4%) και οι διατραπεζικές τοποθετήσεις το 1,7% (από 7,4%). 2

3 516,8 Έσοδα από τόκους Προµήθειες Χρηµατ/µικές πράξεις Έσοδα από τίτλους ιάρθρωση καθαρών εσόδων Οµίλου Λοιπά Ίδια Κεφάλαια * (εκατ ευρώ) Σύνολο καθαρών εσόδων (εκατ ευρώ) +5,4% +30,5% 4% 4% 4% 17% Καθαρά έντοκα έσοδα (εκατ ευρώ) 366, ,1 +34,0% 683 εκ. '02 εκ. '01 Οµίλου Μετόχων (*) αφαιρουµένων των ίδιων µετοχών 496,3 273, ,5 Σύνολο καθ. εσόδων Σύνολο καθ.εσόδων (πλην απ οτ/ων χρηµ/κών πράξ.) 71% 88% Το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου διακρίνεται για την ευρεία διασπορά στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Το σύνολο των δανείων προς ιδιώτες (καταναλωτικά - στεγαστικά), στο τέλος του 2002, αποτελούσε το 28,0% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου, µε τα στεγαστικά δάνεια να εµφανίζουν ρυθµό αύξησης 48,0% και τα καταναλωτικά δάνεια 15,2%. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 4,2% των χορηγήσεων, (λόγω επιβάρυνσης από την εξαγορά της ETBAbank), µε τις σωρευτικές προβλέψεις να καλύπτουν το 84,5% των µη εξυπηρετούµενων δανείων, αποτελώντας έναν από τους υψηλότερους δείκτες κάλυψης στην ελληνική τραπεζική αγορά καθώς επίσης υπερκαλύπτουν σηµαντικά το σύνολο των επισφαλών δανείων. Εφαρµόζοντας δε τη µεθοδολογία και τους συντελεστές της Τράπεζας της Ελλάδος για τον υπολογισµό της επάρκειας των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυµάτων, οι σωρευτικές προβλέψεις τόσο της Τράπεζας (µητρική εταιρεία), όσο και της ΕΤΒΑbank υπερκαλύπτουν το απαιτούµενο ύψος των προβλέψεων. Οι καταθέσεις, τα repos και τα οµόλογα (ETBAbank) από πελάτες διαµορφώθηκαν σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ το 2001, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 5,6%, αντιπροσωπεύοντας το 69,8% του ενεργητικού. Ειδικότερα, το σύνολο των καταθέσεων και οµολόγων από πελάτες, εκτός repos, ανήλθαν σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,0%, ενώ τα repos την ίδια περίοδο σηµείωσαν αύξηση κατά 1,7%. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ (αφαιρουµένων των ιδίων µετοχών και µετά από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου µετοχών οµολόγων σε τρέχουσες τιµές), αντιπροσωπεύοντας το 9,0% του ενεργητικού. Τα Ίδια Κεφάλαια που αντιστοιχούν στους µετόχους της Τράπεζας στο τέλος του 2002 διαµορφώθηκαν σε 608,5 εκατ ευρώ έναντι 578,9 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το σύνολο των καθαρών εσόδων διαµορφώθηκε σε 516,8 εκατ ευρώ έναντι 490,1 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,4%. Χωρίς τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων τα οποία σηµείωσαν σηµαντική µείωση κατά 89,2 εκατ ευρώ, το σύνολο των καθαρών εσόδων (core business) ανήλθε σε 496,3 εκατ ευρώ έναντι 380,5 εκατ ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,5%. Σηµειώνεται επίσης ότι το 88,2% των καθαρών εσόδων του Οµίλου προήλθε από έντοκα έσοδα και προµήθειες εργασιών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 34,0% (χωρίς την ΕΤΒΑbank τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% περίπου) και διαµορφώθηκαν σε 366,9 εκατ ευρώ έναντι 273,8 εκατ ευρώ το Χωρίς τους τόκους των τίτλων σταθερής αποδόσεως (οµόλογα), τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 87,4%. Το καθαρό περιθώριο τόκων 3

4 20, 5 ιάρθρωση εσόδων προµηθειών (εκατ ευρώ) 118,8 119,1 21,6 12,2 85,0 Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων 2002 (εκατ ευρώ) Συνολικό κόστος λειτουργίας (εκατ 360,8 ευρώ) 45,9 314,9 325,5 38,7 14,9 65,6 20,5 24,9 5,8 0-10,2-10 Συνάλλαγµα Οµόλογα Μετοχές ETBAbank Επενδυτική Τραπεζική Asset Management Εµπορική Τραπεζική (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο ενεργητικό) παρουσίασε σηµαντική βελτίωση και διαµορφώθηκε στο 2,70%, έναντι 2,38% το 2001, αποτέλεσµα της γενικότερης προσπάθειας για ορθολογικότερη τιµολόγηση της πελατείας, ανάλογα και µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 88,9 εκατ ευρώ, οριακά µειωµένα κατά 0,2% ή 0,1 εκατ ευρώ. H εντυπωσιακή αύξηση των προµηθειών που σχετίζονται µε τις εργασίες της εµπορικής τραπεζικής, κατάφερε να καλύψει τις απώλειες των εσόδων που σχετίζονται µε την επενδυτική τραπεζική αλλά και το asset management. Συγκεκριµένα, τα έσοδα των εργασιών της εµπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε 85,0 εκατ ευρώ, έναντι 65,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 29,6%, αντιπροσωπεύοντας το 71,5% του συνόλου των µικτών εσόδων από προµήθειες. Αντίθετα, οι προµήθειες που σχετίζονται µε τις εργασίες και τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής παρουσίασαν σηµαντική πτώση κατά 44,0% ή 17,0 εκατ ευρώ µε τα έσοδα να διαµορφώνονται σε 21,6 εκατ ευρώ το 2002 έναντι 38,7 εκατ ευρώ το Σηµειώνεται ότι ο τζίρος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µειώθηκε το 2002 κατά 41,5%, όπως επίσης και το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων από αναδοχές από την ελληνική κεφαλαιαγορά (µείωση κατά 44,5%). Επίσης, τα έσοδα από εργασίες asset management παρουσίασαν µείωση κατά 18,2% και διαµορφώθηκαν σε 12,2 εκατ ευρώ έναντι 14,9 εκατ ευρώ το Τα συνολικά έξοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 29,9 εκατ ευρώ έναντι 30,0 ευρώ το προηγούµενο έτος. Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων διαµορφώθηκαν σε 20,5 εκατ ευρώ, έναντι 109,7 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος, µειωµένα δηλαδή κατά 89,2 εκατ ευρώ. Σηµειώνεται ότι στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων το προηγούµενο έτος περιλαµβάνεται και το κέρδος από την πώληση της Prime Bank. Τα κέρδη από πράξεις οµολόγων ανήλθαν σε 24,9 εκατ ευρώ και τα κέρδη από πράξεις συναλλαγµατικών διαφορών ανήλθαν σε 5,8 εκατ ευρώ. Ζηµίες σηµείωσαν οι πράξεις από µετοχές ύψους 10,2 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 12,5 εκατ ευρώ αφορούν ζηµιές της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, λόγω αναδιάρθρωσης του µετοχικού χαρτοφυλακίου της, στην οποία η Τράπεζα συµµετέχει έµµεσα, µέσω της ETBAbank µε ποσοστό 18%. απάνες Προσωπικού (εκατ ευρώ) Χωρίς την ΕΤΒΑbank το κόστος λειτουργίας (δαπάνες προσωπικού, γενικά 168,0 έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα και αποσβέσεις) διαµορφώθηκε σε 314,9 εκατ 25,5 ευρώ, µειωµένο κατά 10,6 εκατ ευρώ ή 3,3% έναντι του 2001, αποτέλεσµα της πολιτικής συγκράτησης των δαπανών λειτουργίας του Οµίλου. Το σύνολο των εξόδων λειτουργίας (µε την ΕΤΒΑbank) διαµορφώθηκε σε 360,8 εκατ ευρώ 142,5 144,3 έναντι 325,5 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,3 εκατ ευρώ, που οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ETBAbank, το κόστος λειτουργίας της οποίας ανήλθε σε 45,9 εκατ ευρώ. Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας (κόστος προς µέσο ενεργητικό) παρουσίασε βελτίωση και διαµορφώθηκε σε ETBAbank 2,65%, έναντι 2,83% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την ανάληψη του management στην ETBAbank, 4

5 Γενικά έξοδα διοίκησης (εκατ ευρώ) 129,1 10,6 118,5 Εξέλιξη αριθµού καταστηµάτων ,3 ETBAbank είκτες Οµίλου είκτες Κερδοφορίας Αποδοτ. Ενεργητικού (ROavA)* 0,59% 0,56% Αποδοτ. Ιδ.Κεφαλαίων (ROavE)** 11,2% 8,8% είκτες Ρευστότητας Χορηγ. (καθαρές) / Ενεργ. 59,1% 50,9% Χορηγ. (καθ.) / Καταθ., repos&οµόλογα 84,8% 64,7% Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. 4,2% 2,0% Σωρ.Προβλέψεις / Μη εξυπηρ.δάνεια 84,5% 105,5% είκτες Αποτελεσµατικότητας Καθ. έντοκα έσοδα / µ.ο. Ενεργ.(NIM 2,70% 2,38% Κόστος / µ.ο. Ενεργητικού 2,65% 2,83% Εσοδα (χωρίς χρηµ/κα) / µ.ο. Ενεργ. 3,65% 3,31% είκτες Παραγωγικότητας Χορηγήσεις / κατάστηµα (εκατ ευρώ) 37,6 30,1 (*) Κέρδη µετά από φόρους (**) Κέρδη µετά από φόρους και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 196 ασκήθηκε ανάλογη πολιτική συγκράτησης των δαπανών µε ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσµατα, καθώς το κόστος λειτουργίας του Οµίλου της ΕΤΒΑbank µειώθηκε κατά 2,5 εκατ ευρώ ή 5,3% το 2002, έναντι του Οι δαπάνες προσωπικού χωρίς την ETBAbank διαµορφώθηκαν σε 142,5 εκατ ευρώ, µειωµένες κατά 1,8 εκατ ευρώ ή 1,2% έναντι του 2001, ως αποτέλεσµα της «εθελούσιας εξόδου» που πραγµατοποιήθηκε στην Τράπεζα, στην οποία αποχώρησαν 125 άτοµα, αλλά και στην γενικότερη προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών προσωπικού σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου. Οι δαπάνες προσωπικού (µε την ETBAbank) διαµορφώθηκαν σε 168,0 εκατ ευρώ, έναντι 144,3 εκατ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,7 εκατ ευρώ, η οποία οφείλεται στην ενσωµάτωση κατά το 2002 του Οµίλου της ETBAbank όπου οι δαπάνες προσωπικού ανέρχονται σε 25,5 εκατ ευρώ. Τα γενικά έξοδα διοίκησης χωρίς την ETBAbank διαµορφώθηκαν σε 118,5 εκατ ευρώ µειωµένα κατά 10,8 εκατ ευρώ (-8,3%) σε σύγκριση µε το Τα γενικά έξοδα διοίκησης (µε την ΕΤΒΑbank) διαµορφώθηκαν σε 129,1 εκατ ευρώ, έναντι 129,3 εκατ ευρώ το 2001, µειώθηκαν δηλαδή κατά 0,2% και παρά το γεγονός ότι η προηγούµενη χρήση δεν συµπεριλαµβάνει την ETBAbank. Τα λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως ανήλθαν σε 7,7 εκατ ευρώ και οι αποσβέσεις σε 55,9 εκατ ευρώ. Οι προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 70,6 εκατ ευρώ έναντι 63,6 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος, αυξηµένες κατά 11,0%, η οποία οφείλεται στις ειδικές προβλέψεις ύψους 11,6 εκατ ευρώ που πραγµατοποίησε η ETBAbank κατά το τελευταίο τρίµηνο του Τα έκτακτα έσοδα έξοδα και αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε 29,7 εκατ ευρώ, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων που προήλθαν από επισφαλή δάνεια εκ.2002 Μαρτ.2002 εκ.2001 εκ.2000 ΕΤΒΑbank Εξέλιξη αριθµού υπαλλήλων εκ.2002 Μαρτ.2002 εκ.2001 εκ.2000 ΕΤΒΑbank Το δίκτυο καταστηµάτων του Οµίλου στο τέλος του 2002, αυξήθηκε κατά 27 µονάδες και ανήλθε σε 241 καταστήµατα, εκ των οποίων τα 31 βρίσκονται στο εξωτερικό. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η αύξηση του δικτύου καταστηµάτων δεν έχει επιφέρει αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων, ως αποτέλεσµα της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και της χρήσης της νέας τεχνολογίας. Το σύνολο των εργαζοµένων στο τέλος του 2002 ανήλθε σε άτοµα, εκ των οποίων τα 439 εργάζονται στο εξωτερικό. Επίσης, το δίκτυο των ATMs του Οµίλου έφθασε τα 335, ενώ παράλληλα ένα πλήρες εναλλακτικό δίκτυο εξυπηρέτησης, αυτό της Winbank της πρώτης και πιο βραβευµένης ηλεκτρονικής τραπεζικής πλατφόρµας στην Ελλάδα, εξυπηρετεί περισσότερους από πελάτες. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Για το 2003, ο Όµιλος της Τράπεζας µε την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, την ύπαρξη των απαιτούµενων υποδοµών, καθώς επίσης και το 5

6 Πελάτες της Winbank +33% εκ εκ δυναµισµό που διακρίνει το ανθρώπινο δυναµικό του, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να βελτιώνει την κερδοφορία του. Συγκεκριµένα κατά το τρέχον έτος : θα επεκταθεί το δίκτυο καταστηµάτων στην Ελλάδα και κυρίως στο Νοµό Αττικής, χωρίς την ουσιαστική αύξηση του προσωπικού του µε µετακίνηση υπαλλήλων από τις κεντρικές υπηρεσίες. Σήµερα µόλις το 33% του δικτύου καταστηµάτων βρίσκεται στο Νοµό Αττικής, όταν ο µέσος όρος του δικτύου των άλλων τραπεζών ανέρχεται σε 41%, αποτελώντας ένα εν δυνάµει συγκριτικό πλεονέκτηµα για αύξηση των εργασιών θα επεκτείνει την παρουσία του στα Βαλκάνια, είτε µε δηµιουργία νέων καταστηµάτων είτε µε εξαγορά τοπικών τραπεζών θα εµφανιστούν τα πρώτα σηµαντικά αποτελέσµατα από τη συνεργασία µε την ING, στους τοµείς του bancassurance και του asset management, αλλά και από τη διάθεση τραπεζικών προϊόντων της Τράπεζας µέσω του δικτύου της ING στην Ελλάδα. Ήδη κατά τους πρώτους µήνες της συνεργασίας µέσα στο 2002 καταχωρήθηκαν αιτήσεις για προϊόντα της Τράπεζας θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση µε την ETBAbank, για την οποία η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Εντός του 1ου εξαµήνου εκτιµάται ότι θα έχουν πραγµατοποιηθεί οι Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες θα αποφασίσουν και την τιµή ανταλλαγής των µετοχών των δύο Τραπεζών, και θα συνεχιστεί η πολιτική συγκράτησης των γενικών εξόδων διοίκησης, που στο 2002 µειώθηκαν κατά 8,3% (χωρίς την ETBAbank) Οι οικονοµικές καταστάσεις θα δηµοσιευτούν στον τύπο στις Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 2003 2002 Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11 9 7 5 Κέρδη µετά από φόρους 11,5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς +53,3 66,2 23 22 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 786 593 Απαιτήσεις από τράπεζες 22 253 Χορηγήσεις 1.681 9.83 Μείον προβλέψεις -43-325 Χορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 11 9 7 5 3 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 9µ.'4 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Κέρδη έτους '3:11,5 +34,1% 24 81,5 9µ.'3 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 614 625-1,8% Απαιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ *

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 50% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * «Η επιτάχυνση των µεγεθών του Οµίλου Πειραιώς το 2007 ξεπέρασε κάθε προηγούµενη επίδοσή του, µε αύξηση του ενεργητικού κατά 50%, φτάνοντας τα 46 δισ. Αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2008 παρά τη διεθνή κρίση, η οποία έχει ως συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό ισολογισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων 122,94 εκ. ευρώ για το Α! εξάμηνο του 2009 (κέρδη Β!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ 2007

ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ 2007 Κέρδη 28,20 εκατ. ευρώ προ φόρων και 20,85 εκατ. ευρώ μετά φόρων το 2007 έναντι 3,73 εκατ. και 0,87 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2006. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2009 128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου και Αυξημένες Προβλέψεις Αθήνα - 26 Αυγούστου 2009 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 ης Μαρτίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 ης Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 ης Μαρτίου 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! Τριμήνου 2010 Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατά το διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα