ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ πξνκήζ δηαθφξσλ εηδψλ θαζψο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο Δμνρήο ηαπξνχ γηα ην έηνο Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο παξνχζαο κειέηεο ππνινγίδη ζην πνζφ ησλ ,52 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνκήζεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε κθνξά ή θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ πνπ ε θαηαζθήλσζε ζα πξνκεζεπηεί. Ζ παξάδνζε ησλ πξνκεζεηψλ ζα γίλη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαηαζθήλσζεο θαη φπνηε απηφ θξίλη αλαγθαίν. Ζ Καηαζθήλσζε δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο ρψξνο παξνρήο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο Δμνρήο ηαπξνχ. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ επηρνξήγεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ε νπνία δηαηίζη ζην δήκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε κφλν ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο Δμνρήο ηαπξνχ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ έηνπο 2015 ππάξρνπλ εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο γηα ηηο δαπάλεο ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο ηαπξνχ. Γηα ηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη θαπζίκσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ηηκέο απφ ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ησλ δειηίσλ ηηκψλ ηεο Π.Κ.Μ. γηα ηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ. Γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο έγηλε έξεπλα ζηηο ηηκέο εκπνξίνπ. Ζ παξνχζα πεξηιακβάλεη 30 νκάδεο θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα κπνξεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζηελ γξακκαηεία ηεο θαηαζθήλσζεο ζε θιεηζηφ θάθειν νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκθνξέο. Πιεξνθνξίεο ζην ηει , fax H αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο θαηαζθήλσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα απνζηαινχλ ζην Γήκν.

3 Ζ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, εληφο δχν εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα είδε ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ηνπ δνζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, θεξχζζη έθπησηνο θαη επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ φιεο νη θπξψζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην αξ. 35 παξ. 5-6 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαιείηαη λα παξίζηαηαη εθ φζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Οη πξνκήζεηεο & εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο : α. ηεο Τ.Α /93 ηνπ Τπ. Δ. πεξί "ΔΚΠΟΣΑ" β. ηνπ Ν. 2286/95 γηα "Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ". γ. ηνπ Ν. 3463/2006 "Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο" ηνπ Ν.3852/2010. δ. ηνπ Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11/Α / ): «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο» ε. ηελ ππ' αξηζκ /739/ (ΦΔΚ 1291/Β / ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ: «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζ πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» & ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 (ΦΔΚ 263/Α / ) δ. ηελ ππ αξηζκ. Γ22/νηθ.17464/550/ ΚΤΑ ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πεξί «Αλάζεζε νξγάλσζεο & ιεηηνπξγίαο Παηδηθψλ Δμνρψλ Καηαζθελψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε Γήκνπο» (ΑΓΑ ΧΓ44465ΦΘ5-ΣΛΓ). ε. ηελ ππ αξίζκ. Γ22/νηθ.24570/734/ Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «Απνζηνιή πξνγξακκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ έηνπο 2015» (ΑΓΑ Β8ΝΧ465Θ1Χ- 9Ν4). ζ. ηελ ππ αξηζκ. Γ22/νηθ /731/ Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «Καζνξηζκφο εκεξήζηνπ εθφδηνπ ηξνθνδνζίαο θαηαζθελσηψλ θαη πξνζσπηθνχ ζε θαηαζθελψζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο» (ΑΓΑ 6ΧΟΗ465Θ1Χ-ΧΗ8). Οη πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαθπξσζνχλ νη πξνκήζεηεο ππνρξενχληαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζνπλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο (ζηα πνζά αλάζεζεο άλσ ησλ 2500,00 κε ην Φ.Π.Α.) πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.(Ν. 4281/2014). Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. Οη αλάδνρνη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλνληαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ην Γήκν. Δπίζεο παξαθξαηείηαη 0,10% ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο

4 Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην Ν. 4013/2011 θαζψο θαη 3,6% επί ηεο θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 3335/ Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηηκνινγίσλ απφ ηνπο αλαδφρνπο θαη ζε εμήληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια παξαιαβήο πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. Οη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ απηέο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηαπξφο 30/06/2015 Ζ πξντζηαµέλε Οηθ.Τπεξεζίαο Αλαζηαζία Παζζά TE ηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ H ζπληάμαζα Διέλε Μφζρνπ Δ ηνηθεηηθνχ

5 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ - ΛΑΥΑΝΗΚΑ 1 Φαζνιάθηα Πιαηηά θηιφ 180 1,93 347,40 2 Αξαθάο θηιφ 100 1,78 178,00 3 Καιακάξηα θαζαξηζκέλα νιφθιεξα θηιφ 120 5,20 624,00 Καιακάξηα θαζαξηζκέλα ξνδέιεο θηιφ 65 4,70 305, Γαιένο θέηα θηιφ 80 3,40 272,00 6 ςαξνθξνθέηεο θηιφ 40 3,40 136,00 7 Βαθαιάνο θηιέην θηιφ 35 9,04 316,40 ομάδας 2.179,30 ΦΠΑ 13% 283, ,61 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΣΤΡΟΠΗΣΔ 1 Σπξφπηηα (θνπξνχ) ηεκ , ,00 2 Πίηζα ηεκ , ,00 3 Μπνπγάηζα (θξέκα) ηεκ 900 1, ,00 4 Μπνπγάηζα (ηπξί) ηεκ 800 1, ,00 ομάδας 5.500,00 ΦΠΑ 13% 715, ,00 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΡΔΑ 1 Κξέαο Βφεην λεαξφ δψν θηιφ 720 8, ,00

6 άλεπ νζηψλ ειιεληθφ 2 Κξέαο ρνηξηλφ άλεπ νζηψλ ειιεληθφ θηιφ 180 5,00 900,00 3 Μπξηδφιεο ρνηξηλέο θηιφ 60 4,75 285,00 4 Κνηφπνπια θηιφ 450 3, ,00 5 νπβιάθηα ρνηξηλά θηιφ 50 4,25 212,50 ομάδας 8.507,50 ΦΠΑ 13% 1.105, ,48 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 1 Πάζηεο δηάθνξεο ηεκ 580 1,08 626,40 2 Μηιθεη ηεκ 350 1,08 378,00 3 Πξνθπηεξνι ηεκ 600 1,08 648,00 4 Μπαθιαβάο ηεκ 130 1,08 140,40 5 Λνπθνπκάο Άρλε ηεκ 400 1,08 432,00 6 Κέηθ ζνθνιάηαο ηεκ 500 1,08 540,00 7 θέηθ άρλεο ηεκ 450 1,08 486,00 8 Κξνπαζάλ ζνθνιάηαο ηεκ 750 1,08 810,00 9 Σάξηα ηεκ 750 1,08 810,00 10 Ραβαλί ηεκ 80 1,08 86,40 11 Κνξλέ ηεκ 80 1,08 86,40 12 Κνθ ηεκ 150 1,08 162,00 13 Δθιεξ ηεκ 150 1,08 162,00 14 Ηλδνθάξπδν ηεκ 100 1,80 180,00 ομάδας 5.547,60 ΦΠΑ 13% 721, ,79 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΓΑΛΑ - ΓΗΑΟΤΡΣΗ 1 Γάια θξέζθν παζηεξησκέλν 10θηι. 3,5% ιηπαξά θηιφ , ,00

7 2 Γάια κε θαθάν 240ml ηεκ ,42 630,00 Γηανχξηη αγειάδνο 3 220γξ. ηεκ ,55 561,00 ομάδας 4.551,00 ΦΠΑ 13% 591, ,63 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΥΤΜΟΗ Φπζηθφο ρπκφο 1 πνξηνθάιη 200ml ηεκ , ,00 2 Νέθηαξ ρπκφο πνξηνθάιη 200ml ηεκ ,30 750,00 3 Υπκφο Βχζζηλν 200ml ηεκ ,40 800,00 4 Νεξφ χδσξ 500ml ηεκ ,30 540,00 Μερικό ζ 3.274,00 Φ.Π.Α. 23% (Γηα ηα είδε απφ 1 έσο 3) 628,82 Φ.Π.Α. 13% (Γηα ην 4 ν είδνο) 70, ,02 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΠΑΚΑΛΗΚΖ Επκαξηθά (φιεο νη πνηθηιίεο) 500γξ ηεκ 300 0,85 255, Ρχδη θίηξηλν 500γξ ηεκ 300 1,40 420,00 3 Ρχδη γιαζζέ 500γξ ηεκ 250 1,05 262,50 4 Εάραξε 1θηιφ ηεκ 120 0,72 86,40 5 Διαηφιαδν ηεκ , ,20 6 Φαζφιηα κέηξηα 500γξ ηεκ 60 1,40 84,00 7 Φαθέο ςηιέο 500γξ ηεκ 30 1,24 37,20 8 Αιάηη 500γξ ηεκ 80 0,95 76,00 Μαξκειάδα κεξίδεο 20γξ ηεκ ,06 192, Μέιη κεξίδεο 20γξ ηεκ ,14 448,00 11 Μεξέληα κεξίδεο 20γξ ηεκ ,15 480,00 12 Διηέο δνρείν ηεκ 20 4,50 90,00 13 Σνκαηνπνιηφο 5θηιψλ ηεκ 30 6,20 186,00 14 Λεκφλη 400γξ ηεκ 200 0,26 52,00 15 Ξχδη 400γξ ηεκ 120 0,26 31,20 16 Γάια εβαπνξέ 410γξ ηεκ 70 0,79 55,30

8 17 Κνξλ θιέηθο θηινχ ηεκ 120 3,50 420,00 18 Κξνπαζάλ ηεκ ,36 468,00 19 Πνπξέο ηεκ 30 3,50 105,00 20 Φαζφιηα γίγαληεο 1θηιφ ηεκ 100 3,90 390,00 21 Καθέο ειιεληθφο ηεκ 140 0,90 126,00 22 Αιεχξη 1θηι. ηεκ 250 1,15 287,50 23 Απγά 50-60γξ ηεκ , ,00 24 Σζάη καχξν θηινχ ηεκ 1 5,90 5,90 25 Σζάη βνπλνχ θηινχ ηεκ 5 11,90 59,50 26 Ρίγαλε θηινχ ηεκ 6 6,80 40,80 27 Λνπθάληθα θηινχ ηεκ 150 4,90 735,00 28 Βηηάκ 500γξ ηεκ 200 1,95 390,00 29 Μαξγαξίλε κεξ. 20γξ ηεκ ,05 250,00 30 Καθάν ηεκ 25 6,20 155,00 31 Αξαβνζηηέιαην 10ιηη. ηεκ , ,00 32 Πηπέξη καχξν θηινχ ηεκ 5 9,50 47,50 33 Μνπζηάξδα 4θηι. ηεκ 5 6,90 34,50 34 Κέηζαπ 4θηι. ηεκ 5 6,50 32,50 ομάδας ,00 ΦΠΑ 13% 1.702, ,87 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΑΝΑΒΗΚΖ 1 Νηνκάηεο θηιφ , ,00 2 Καξπνχδηα θηιφ , ,00 3 Αγγνπξάθηα ηεκ ,40 560,00 4 Κξεκκχδηα μεξά θηιφ 400 0,84 336,00 5 Ματληαλφο ηεκ 100 0,45 45,00 6 Γεκηζηά πηπέξηα θηιφ 450 1,41 634,50 7 Παηάηεο εγρψξηεο θηιφ , ,00 8 Κνινθπζάθηα θηιφ 300 0,88 264,00 9 ξνδάθηλα θηιφ , ,00 10 κειηηδάλεο θηιφ 350 1,37 479,50 11 πηπεξηά γηα ηεγάλη θηιφ 180 1,40 252,00 12 άλεζνο ηεκ 60 0,45 27,00 13 πηπεξηά Φισξίλεο θηιφ 25 2,00 50,00 14 θαξφηα θηιφ 30 1,10 33,00 15 πεπφληα θηιφ 370 1,35 499,50 16 ζηαθχιηα θηιφ 300 2,10 630,00 17 ιεκφληα εγρψξηα θηιφ 50 1,50 75,00 18 λεθηαξίληα θηιφ 200 2,50 500,00 ομάδας ,50 ΦΠΑ 13% 1.868, ,66

9 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΠΑΓΧΣΑ 1 Γηάθνξα παγσηά ηεκ , ,00 ΦΠΑ 13% 486, ,20 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ 1 Σπξί Φέηα θηιά 800 7, ,00 2 Καζέξη θηιά 100 8,00 800,00 3 Ζκίζθιεξν ηπξί θηιά 8 8,00 64,00 ύνο λο ομάδ ας 6.464,00 ΦΠΑ 13% 840, ,32 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΦΧΜΗ 1 Άξηνο Μ 70% ηεκ , ,00 2 Φσκάθηα ζάληνπηηο ηεκ ,18 360,00 ομάδας 5.496,00 ΦΠΑ 13% 714, ,48 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ- ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ 1 ηιηθφλε αληηκνπριηθή ηεκ 10 3,70 37,00 2 Απνθξαθηηθφ πγξφ 1/1ιηη ηεκ 6 7,50 45,00 3 Καδαλάθη Τ.Π. ηεκ 5 32,00 160,00

10 κιιηθφ 4 πηξάι ζει. 30εθ.β.ηα. ΗΝΟΥ ηεκ 10 2,70 27,00 5 πηξάι ζει. 60εθ.β.ηα. ΗΝΟΥ ηεκ 10 3,70 37,00 6 ράξα ρξσκέ 12*12 ηεκ 7 3,50 24,50 7 ηθφλη ληπηήξαο ζπηξάι ηεκ 10 4,50 45,00 8 Σειέθσλν απηνθαζ. Υξσκ. ηεκ 10 6,00 60,00 9 πηξάι ηειεθψλνπ ρξσκε ηεκ 10 5,00 50,00 10 Μπαηαξία ηνίρνπ ηεκ 10 37,00 370,00 11 Μπαηαξία ινπηξνχ ηεκ 8 57,00 456,00 12 Καδαλάθη Λεπθφ πιαζηηθφ ηεκ 9 20,00 180,00 13 Κάλνπια 1/2 αληηπ. ηεκ 10 6,50 65,00 14 θαλλάβη ηεκ 5 3,00 15,00 ΤΝΟΛΟ 1.571,50 ΦΠΑ 23% 361, ,95 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΥΡΧΜΑΣΑ Σζηκεληφρξσκα ρξψκα θηιά 500 2, , Λαδνκπνγηά θηιά 80 6,00 480,00 3 Πιαζηηθφ ρξψκα θηιά 100 2,50 250,00 4 Τδξφρξσκα θηιά 100 1,05 105,00 6 Αζηάξη δηαιχηεο θηιά 65 5,00 325,00 7 Γηαιπηηθφ ιίηξα 30 3,10 93,00 ΤΝΟΛΟ 2.603,00 ΦΠΑ 23% 598, ,69 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΚΔΤΖ ΔΣΗΑΖ Πηαηέια κεγάιε 1 κειακίλεο ηεκ 35 9,00 315,00 2 Πηάην βαζχ κειακίλεο ηεκ 50 2,80 140,00 3 Πηάην ξερφ κηθξφ ηεκ 60 2,50 150,00 4 Κχπειιν κειακίλεο ηεκ 60 3,40 204,00 5 Μαραίξη ηεκ 40 1,35 54,00 6 Πηξνχλη ηεκ 60 1,10 66,00 7 Κνπηάιη ηεκ 60 1,10 66,00 8 Μαραίξη ςσκηνχ ηεκ 5 5,00 25,00

11 9 Καηζαξφια κεγάιε ηεκ 3 35,00 105,00 10 Φσκηέξα ηεκ 20 2,00 40,00 11 Φιηηδαλάθηα Καθέ ηεκ 30 1,15 34,50 ΤΝΟΛΟ 1.199,50 ΦΠΑ 23% 275, ,39 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΥΑΡΣΗΚΑ 1 Βηκ ηεκ 25 0,97 24,25 2 Κεδαπ ηεκ 25 0,28 7,00 3 Κξεκνζάπνπλν αληιία ηεκ 150 0,99 148,50 4 Καζαξηζηηθφ αιάησλ 4ιηη ηεκ 8 5,92 47,36 5 πγξφ γηα ιίπε ηεκ 7 10,61 74,27 6 Υισξίλε 4ιηη ηεκ 70 2,10 147,00 7 Υισξίλε 4ιηη παρχξεπζηε ηεκ 20 4,40 88,00 8 Τγξφ παηψκαηνο 4ιηη ηεκ 20 3,30 66,00 9 Τγξφ πηάησλ 4ιηη ηεκ 12 3,91 46,92 10 Τγξφ ηδακηψλ ηεκ 10 3,69 36,90 11 Απνξξππαληηθφ - ιακπξηληηθφ πιπλη. Πηάησλ ηεκ 10 17,36 173,60 12 Κνπβάο δηπιφο κε ξφδεο & ζηίθηε ηεκ 2 43,50 87,00 13 αεξνδφι ηεκ 20 2,39 47,80 14 Φηδάθη θνπλνππηψλ ηεκ 40 1,23 49,20 15 Τγξφ θνπλνππηψλ κε πξίδα ηεκ 5 3,70 18,50 16 Οηλφπλεπκα 24ηεκ/θηβψηην ηεκ 6 0,88 5,28 17 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θηινχ ηεκ , ,00 18 θνχπεο ηεκ 20 1,00 20,00 19 Κνληάξηα ηεκ 15 0,80 12,00 20 θνπγγάξηα ηεκ 50 0,16 8,00 21 χξκα ςηιφ ηεκ 1 4,00 4,00 22 χξκαηα ηεκ 100 0,25 25,00 23 θνπγγαξίζηξεο ηεκ 10 2,00 20,00 24 Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ 5ηεκ/θηβ 24*24 ηεκ 25 10,00 250,00 25 Υαξηί θνπδίλαο επαγγεικαηηθφ 1θηι. ηεκ 10 2,03 20,30 26 Υαξηί πγείαο Ρνιιά Α 40ξνιιά ηεκ 70 5,59 391,30 27 Καιακάθηα 100ηεκ ηεκ 10 0,41 4,10 28 Αινπκηλφραξην Κηινχ ηεκ 1 5,00 5,00 29 Μεκβξάλε ηεκ 1 3,69 3,69 30 Κνπηαιάθηα πιαζηηθά 10ηεκ ηεκ 150 1,25 187,50

12 31 Πεξνχληα πιαζηηθά 10ηεκ ηεκ 150 1,25 187,50 32 Πηάηα πιαζηηθά 50ηεκ ηεκ 50 1,89 94,50 33 Πνηήξηα κεγάια 50ηεκ ηεκ 60 0,57 34,20 34 Γάληηα ηεκ 30 0,48 14,40 35 Γάληηα κηαο ρξήζεο θνπηί ηεκ 5 3,78 18, ,97 ΦΠΑ 23% 912, ,60 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ: ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 1 Υαξηί Α4 θνχηα ηεκ 60 2,70 162,00 2 Κχβνο ζεκεηψζεσλ 350θχιισλ ηεκ 20 0,75 15,00 3 Γηνξζσηηθφ ηαηλία ηεκ 30 0,60 18,00 4 Βηβιίν δηεθπεξαίσζεο 100θχιισλ ηεκ 12 3,45 41,40 5 Κιαζέξ ηεκ 30 0,70 21,00 6 Υαξηφλη κεγάιν ηεκ 30 0,19 5,70 7 Σεηξάδηα κπιε ηεκ 100 0,50 50,00 8 Κνκπηνχηεξ ηεκ 10 3,95 39,50 9 Κεξνκπνγηεο ηεκ 35 0,80 28,00 10 Σεηξάδηα ζπηξάι ηεκ 40 1,40 56,00 11 ηπιφ δηαξθείαο ηεκ 100 0,40 40,00 12 Μαξθαδφξνη ηεκ 100 0,90 90,00 13 Φάθεινη ηεκ 100 0,20 20,00 14 Μνιχβηα ζηεληιεξ ηεκ 100 1,10 110,00 15 Υαξηί Α3 ηεκ 60 5,70 342,00 16 Μειάλη γηα ηακπφλ ηεκ 8 0,10 0,80 17 Σακπφλ Νν 3 ηεκ 5 0,40 2,00 18 Ζκεξνιφγην γξαθείνπ ηεκ 5 0,80 4,00 19 θάθεινη αιιεινγξαθίαο 17,5 ρ23cm 500ηεκ ηεκ 60 5,60 336,00 20 Σνλεξ fax ηεκ 15 12,00 180,00 21 ηνλεξ εθηππσηή hplaserjet ηεκ 15 17,00 255,00 22 ηφλεξ εθηππσηή hplaserjet έγρξσκν ηεκ 15 22,60 339,00 23 Υαξηί Α4 έγρξσκν hplaserjet ηεκ 60 4,60 276,00 ΤΝΟΛΟ 2.431,40 ΦΠΑ 23% 559, ,62

13 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 1 Πεηξέιαην ιίηξα , , ,00 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23% Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 1 ΑΡ. ΦΔΚΑΜ ΧΝ ΦΔΚΑΜΟ Δξγαζίεο απνιχκαλζεο (απεληφκσζε - θηδναπψζεζε - κπνθηνλία) , ,00 ΤΝΟΛΟ 4.080,00 ΦΠΑ 23% 938, ,40 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ: ΑΝΑΓΟΜΧΖ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ 1 ΠΟΟΣΖ ΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ Δξγαζίεο αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ 32 24,25 776,00 ΤΝΟΛΟ 776,00 ΦΠΑ 23% 178,48 954,48 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΗΜΑΣΗΜΟ 2 εληφλη κνλφ 80ρ1,85 ηεκ 70 7,00 490,00 3 Μαμηιάξη ηεκ 130 4,00 520,00

14 4 Κάιπκκα ζηξψκαηνο ηεκ 100 8,00 800,00 5 ηξψκα κνλφ 75ρ1,80ρ10 ηεκ 46 75, ,00 ΤΝΟΛΟ 5.260,00 ΦΠΑ 23% 1.209, ,80 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΦΑΡΜΑ ΚΑ 1 Betadine solution 240 ηεκ 15 3,42 51,30 2 Ομπδελέ ηεκ 10 1,44 14,40 3 Hexalen ηεκ 8 3,68 29,44 4 depon syr ηεκ 20 2,33 46,60 5 ponstan syr ηεκ 10 1,15 11,5 6 Duphalac ηεκ 8 3,58 28,64 7 Cirloton 200ml ηεκ 3 2,71 8,13 8 Maalox syr ηεκ 18 5,18 93,24 9 Lysopaine ηεκ 5 3,31 16,55 10 Fenistil gel ηεκ 20 4,6 92,00 11 Fucidin 15gr ηεκ 15 2,93 43,95 12 Οηλφπλεπκα θαζαξφ ηεκ 15 2,80 42,00 13 Fucicort ηεκ 4 10,06 40,24 14 Amoxil ηεκ 7 4,18 29,26 15 Depon ράπηα ηεκ 10 0,8 8,00 16 Ponstan ράπηα ηεκ 5 1,83 9,15 17 θνιιχξην καηηψλ ηεκ 5 2,59 12,95 18 Depon αλαβξάδνλ κε βηηακίλε c ηεκ 8 2,14 17,12 19 Betadine γηα γαξγάξεο ηεκ 5 2,98 14,9 20 Para plus ηεκ 8 8,2 65,60 21 Kenacomb ηεκ 6 4,69 28,14 22 Mesulid ηεκ 8 4,63 37,04 23 Pulvo spray ηεκ 12 6,34 76,08 24 Brufen ηεκ 3 7,61 22,83 25 Xylocaine spray ηεκ 4 7,42 29,68 26 xylocaine ing ηεκ 4 4,2 16,8 27 syr aerius ηεκ 2 6,27 12,54 28 Augmentin 500/125mg ηεκ 5 4,53 22,65 29 Elocon ηεκ 3 5,27 15,81 30 Zinadol 500mg ηεκ 6 12,97 77,82 31 Xozal ηεκ 4 8,12 32,48 32 Aerius 5mg ηεκ 3 10,77 32,31 33 Voltaren ζε αινηθή ηεκ 5 5,00 25,00 34 Ronal ηεκ 3 5,71 17,13 35 anp vollaren ηεκ 3 2,12 6,36 36 norgesic II ηεκ 3 2,58 7,74 37 Daktalor ηεκ 5 2,1 10,5 38 lexotanil 3mg ηεκ 2 1,98 3,96 39 Amp.zantac ηεκ 5 4,46 22,3 40 zantac ηεκ 4 5,61 22,44 41 depon max ηεκ 7 1,7 11,9

15 42 Ihj solu-medrol ηεκ 2 2,51 5,02 43 Ihj solu-cortef ηεκ 2 2,51 5,02 44 Duspataline ηεκ 2 5,68 11,36 45 pevaryl spray ηεκ 3 3,29 9,87 46 travocort cr ηεκ 2 6,48 12,96 47 travocort θνιπηθή ηεκ 2 5,87 11,74 48 Fenistil rollon ηεκ 20 4,87 97,40 49 vomex sir ηεκ 4 2,03 8,12 50 algofen sir ηεκ 4 5,2 20,8 51 zovirax ηεκ 4 4,21 16,84 52 muscoril amp ηεκ 3 4,55 13,65 53 primperan amp ηεκ 3 1,21 3,63 54 apotel amp ηεκ 4 4,06 16,24 55 tantum verole ηεκ 4 6,41 25,64 56 trebon n ηεκ 4 6,3 25,2 57 pyralvex ηεκ 3 3,29 9,87 58 aerolin inh ηεκ 8 2,64 21,12 59 zinadol sir ηεκ 8 12,61 100,88 60 procef 500tb ηεκ 4 13,83 55,32 61 augwendin sir ηεκ 3 4,33 12,99 62 Γάδεο απνζηεηξσκέλεο ηεκ 45 1,7 76,50 63 Διαζηηθνί επίδεζκνη (δηάθνξα κεγέζε) ηεκ 50 0,8 40,00 64 Φπζηνινγηθφο νξφο ηεκ 10 1,00 10,00 65 χξηγγεο 10ml ηεκ 70 0,3 21,00 66 Leukostik ηεκ 15 3,5 52,50 67 shck ζαθραξφκεηξν ηεκ 6 35,00 210,00 68 alpha gauze 5 tem 6X8 ηεκ 4 2,7 10,8 69 alpha gauze 5 tem 8X12 ηεκ 3 3,5 10,5 70 alpha gauze 5 tem 9X15 ηεκ ,00 71 Ακκσλία ηεκ 10 1,5 15,00 72 Βακβάθη παθέηα ηεκ 20 1,00 20,00 73 Φπθηηθά ηεκ ,00 74 γάληηα απνζηεηξσκέλα ρεηξνπξγηθά ηεκ 5 6,7 33,5 75 Θεξκφκεηξα ιεπηνχ ειεθηξνληθφ ηεκ 7 6,5 45,5 76 Γισζζνπηέζηξα θνπηί 2 1,2 2,40 77 Υάλζδαπιαζη θνπηί ηεκ 15 4,00 60,00 78 Bepanthol cr ηεκ 8 8,00 64,00 79 Αληηζεπηηθά γηα ηα ρέξηα ηεκ 15 6,80 102,00 80 νηλφπλεπκα 95ν ηεκ 3 17,00 51,00 81 fissan πνχδξα ηεκ 4 3,10 12,4 Μερικό ζ 2.573,25 Φ.Π.Α. 6,5% (Γηα ηα είδε απφ 1 έσο 61) Φ.Π.Α. 13% (Γηα ηα είδε απφ 62 έσο 70) Φ.Π.Α. 23% (Γηα ηα είδε απφ 71 έσο 81) 2.841,48

16 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Φνχξλνο θπθινζεξκηθφο 10GN 1 2/1 ΖΛΔΚ. ηεκ , ,00 2 Βάζε αλνηρηή γηα θνχξλν 10GN 2/1 ηεκ , ,00 3 Φπγείν ζάιακνο ζπληήξεζεο κε ςπθηηθφ ηεκ , ,00 4 Κνπδίλα 2 εζηηψλ (10kw) επηηξαπέδηα αέξην Σεκ , ,00 5 Βάζε εξγαζίαο αλνηρηή ηεκ 1 476,00 476, ,00 ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% 2.231, ,69 Αξ. Μθη λήζεσ λ Σηκή / κθίλεζε Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ: ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Θεζζαινλίθε - ηαπξφο 6 320, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξφο - Θεζζαινλίθε 6 320, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Υαιθεδφλα - Κνπθάιηα - ηαπξφο 4 410, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Αζζεξν-Λαγθαδά- ηαπξφ 4 300, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Λαγθαδάο - Λαγπλά - Καβαιάξη - Βαζηινχδη - Γεξαθαξνχ - Λαγθαδίθηα - ηαπξφο 4 300, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξφο - Λαγθαδίθηα - Γεξαθαξνχ - Βαζηινχδη - Καβαιάξη - Λαγπλά - Λαγθαδάο 4 300, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξφο - Waterland 1 400,00 400,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ νρφο - Αζθφο - ηαπξφο 4 250, ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 13% 1.362,40

17 11.842,40 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΛΗΚΑ 1 Λάζηηρα λεξνχ ηεκ 5 28,50 142,50 2 Βεληνχδεο απφθξαμεο ηεκ 4 1,50 6,00 3 Καηζαβίδηα Γεξκαλίαο ηεκ 3 2,00 6,00 4 θηθηήξεο ηεκ 8 0,50 4,00 5 πλδέζεηο ιάζηηρνπ ηεκ 8 1,00 8,00 6 Φαιίδη θιάδνπ ηεκ 2 7,50 15,00 7 Σαηλίεο ζπζθεπαζίαο ηεκ 8 1,20 9,60 8 Φηάιεο πξνπαλίνπ κεγάιεο ηεκ 20 37,20 744,00 9 Φηάιε πγξαεξίνπ ηεκ 6 17,00 102,00 10 Φηαιίδηα ηεκ 15 0,65 9,75 11 Ναχινλ δηαθάλεηεο θνπινχξα ηεκ 4 52,00 208,00 12 ρνηλί πιεθηφ θνπινχξα Νν 8 ηεκ 2 30,00 60,00 13 ρνηλί πιεθηφ θνπινχξα Νν 6 ηεκ 2 29,00 58,00 14 θνχπα θχιισλ ξπζκηδφκελε ηεκ 10 6,00 60,00 15 Μπαηαξία ΑΑΚ ΜΔΓΑΛΖ ηεκ 10 1,50 15,00 16 Μπαηαξία ΑΑΚ 2Α ηεκ 10 0,53 5,30 17 Λνπθέηα αζθαιείαο ηεκ 10 4,80 48,00 18 Κιεηδαξηέο αζθαιείαο κεγάιεο ηεκ 6 12,00 72,00 19 Καπζηηθή ζφδα ηεκ 10 1,70 17,00 20 Γάληηα εξγαζίαο δεπγάξηα ηεκ 15 1,20 18,00 21 Φιφγηζηξν πγξαεξίνπ ηεκ 2 14,00 28,00 22 Καξθηά Νν 5 (16ρ21) θηιά 20 1,38 27,60 ομάδας 1.663,75 ΦΠΑ 23% 382, ,41 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΦΤΣΑ 1 Λέηιαλη ηεκ 25 18,00 450,00 2 Σνχγηα Ππξακίδα ηεκ 25 20,00 500,00 3 Κππαξίζζη ζεπξεβηξελο ηεκ 10 16,00 160, Σνχγηα πξάζηλε ηεκ 50 9,00 450,00 ομάδας 1.560,00 ΦΠΑ 23% 358,80

18 1.918,80 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ: ΣΔΥΝΗΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ (θνπδίλα - ςπγεία - θνχξλνο - πιπληήξηα ξνχρσλ - πηάησλ - 1 θνπδηλνκεραλέο θιπ) 2.800,00 Φ.Π.Α. 23% 644, ,00 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ (Α) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Λάκπεο νηθνλνκίαο 1,79 179, wat ηεκ 100 Λάκπεο νηθνλνκίαο 25 2,68 268,00 2 wat ηεκ 100 Λάκπεο νηθνλνκίαο 2,76 276, wat ηεκ 100 Δχθακπην θαιψδην 0,65 325,00 4 3*1,5 κέηξα 500 0,65 97,50 5 Λάκπεο απιέο 42 volt ηεκ 150 0,65 39,00 6 Γηαθνπηάθηα απιά ηεκ 60 0,41 12,30 7 Σαηλίεο κνλσηηθέο ηεκ 30 0,98 39,20 8 Βάζε γιφκπνπ ηεκ 40 2,44 97,60 9 Γιφκπνο πνξζειάλε ηεκ 40 Λάκπα πξνβνιέα 0,73 24, wat ηεκ 34 1,10 110,00 11 Λάκπεο Ησδίλεο ηεκ 100 0,73 36,50 12 Φηο ζνχθνπ αξζεληθά ηεκ 50 2,60 130,00 13 αζθάι 16 ακπέξ ηεκ 50 8,13 406,50 14 Γιφκπνο θνκπιέ θ30 ηεκ 50 0,41 12,30 15 Κιέκεο ζπλδέζεσο ηεκ 30 1,79 53,70 16 Πνιχκπξηδν 3 ζέζεσλ ηεκ 30 Θεξκνζηάηεο 20,33 609,90 17 ηξηθαζηθφο ηεκ 30

19 ξειέ κνλνθαζηθά ξάγαο 20Α ηεκ 10 Λάκπεο θζνξίνπ 32wat ηεκ 100 Λάκπα πξνβνιέα 400wat κεηάιινπ ηεκ Γεληθφο 3*45 ακπέξ ηεκ Καιψδην ΝΤΤ 2*1,5 κέηξα σιήλα κπεηφ θ16 κέηξα 500 Πξνβνιέαο 500wat 24 Ησδίλεο ηεκ αζθάι 10 ακπέξ ηεκ 40 Πίλαθαο εμσηεξηθνχ 26 δχν ζεηξψλ ηεκ 20 νχθνπ εμσηεξηθή 27 ζηεγαλή ηεκ Νηνπί ηεκ 100 Μζρεκαηηζηήο 220 Α2 600 watt-volt 29 αλνηρηφο ηεκ 2 Μζρεκαηηζηήο 220 Α2 600 watt-volt 30 θιεηζηφο ηεκ 2 14,63 146,30 2,03 203,00 10,57 475,65 8,94 134,10 0,47 235,00 0,49 245,00 5,04 75,60 2,60 104,00 12,20 244,00 1,54 46,20 0,45 45,00 36,59 73,18 47,15 94, ,65 Φ.Π.Α. 23% 1.112, ,54 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΚΑΘΑΡΗΜΟ & ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ, θιαδέκαηνο θαη θνπήο ρφξησλ ζηνπο ρψξνπο ηεο παηδηθήο 1 θαηαζθήλσζεο ,08 ΤΝΟΛΟ 8.130,08 ΦΠΑ 23% 1.869, ,00

20 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΓΔΝΗΚΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Διαηνρξσκαηηζκφο θαηαζθήλσζεο (εζσηεξηθφο - εμσηεξηθφο- ειαηνρξσκαηηζκφο θηηξίσλ: γξαθείνπ δηαρείξηζεο - θνπδίλαο - ηνπαιεηψλ) - πδξαπιηθέο εξγαζίεο - εξγαζίεο ζπληήξεζεο δηθηχνπ χδξεπζεο - ζπληήξεζε θαπζηήξσλ - απνθξάμεηο - θαζαίξεζε - θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ ,00 ομάδας ,00 ΦΠΑ 23% 2.990, ,00 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μνλάδα Μέηξεζεο Σηκή κνλ. ΟΜΑΓΑ: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Απνκάθξπλζε θεξηψλ πιηθψλ - ηζνπέδσζε - κθνξά ρσκάησλ - εθξίδσζε απνθνκκάησλ δέληξσλ. Απηνθίλεην αλαηξεπφκελν 6t Η.Μ , ,00 Φνξησηήο ¾ yd 3 (ισχύος 40 έως 45 HP) Η.Μ , ,00 ομάδας 4.227,00 ΦΠΑ 23% 972, ,21 ηαπξφο, 30/06/2015 H ζπληάμαζα Ζ πξντζηαµέλε Οηθ.Τπεξεζίαο Αλαζηαζία Παζζά Μφζρνπ Διέλε

21 TE ηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α

Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα