ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΦΟΡΩΝ ΔΗ ΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΗ ΗΚΖ ΚΑΣΑΚΖΝΩΖ ΔΞΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αρ. Μελέηης: 30/2015 Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ πξνκήζ δηαθφξσλ εηδψλ θαζψο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο Δμνρήο ηαπξνχ γηα ην έηνο Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο παξνχζαο κειέηεο ππνινγίδη ζην πνζφ ησλ ,52 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνκήζεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε κθνξά ή θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ πνπ ε θαηαζθήλσζε ζα πξνκεζεπηεί. Ζ παξάδνζε ησλ πξνκεζεηψλ ζα γίλη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαηαζθήλσζεο θαη φπνηε απηφ θξίλη αλαγθαίν. Ζ Καηαζθήλσζε δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο ρψξνο παξνρήο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο Δμνρήο ηαπξνχ. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ επηρνξήγεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ε νπνία δηαηίζη ζην δήκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε κφλν ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο Δμνρήο ηαπξνχ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ έηνπο 2015 ππάξρνπλ εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο γηα ηηο δαπάλεο ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο ηαπξνχ. Γηα ηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη θαπζίκσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ηηκέο απφ ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ησλ δειηίσλ ηηκψλ ηεο Π.Κ.Μ. γηα ηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ. Γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο έγηλε έξεπλα ζηηο ηηκέο εκπνξίνπ. Ζ παξνχζα πεξηιακβάλεη 30 νκάδεο θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα κπνξεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζηελ γξακκαηεία ηεο θαηαζθήλσζεο ζε θιεηζηφ θάθειν νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκθνξέο. Πιεξνθνξίεο ζην ηει , fax H αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο θαηαζθήλσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα απνζηαινχλ ζην Γήκν.

3 Ζ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, εληφο δχν εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα είδε ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ηνπ δνζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, θεξχζζη έθπησηνο θαη επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ φιεο νη θπξψζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην αξ. 35 παξ. 5-6 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαιείηαη λα παξίζηαηαη εθ φζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Οη πξνκήζεηεο & εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο : α. ηεο Τ.Α /93 ηνπ Τπ. Δ. πεξί "ΔΚΠΟΣΑ" β. ηνπ Ν. 2286/95 γηα "Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ". γ. ηνπ Ν. 3463/2006 "Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο" ηνπ Ν.3852/2010. δ. ηνπ Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11/Α / ): «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο» ε. ηελ ππ' αξηζκ /739/ (ΦΔΚ 1291/Β / ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ: «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζ πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» & ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 (ΦΔΚ 263/Α / ) δ. ηελ ππ αξηζκ. Γ22/νηθ.17464/550/ ΚΤΑ ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πεξί «Αλάζεζε νξγάλσζεο & ιεηηνπξγίαο Παηδηθψλ Δμνρψλ Καηαζθελψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε Γήκνπο» (ΑΓΑ ΧΓ44465ΦΘ5-ΣΛΓ). ε. ηελ ππ αξίζκ. Γ22/νηθ.24570/734/ Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «Απνζηνιή πξνγξακκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ έηνπο 2015» (ΑΓΑ Β8ΝΧ465Θ1Χ- 9Ν4). ζ. ηελ ππ αξηζκ. Γ22/νηθ /731/ Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «Καζνξηζκφο εκεξήζηνπ εθφδηνπ ηξνθνδνζίαο θαηαζθελσηψλ θαη πξνζσπηθνχ ζε θαηαζθελψζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο» (ΑΓΑ 6ΧΟΗ465Θ1Χ-ΧΗ8). Οη πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαθπξσζνχλ νη πξνκήζεηεο ππνρξενχληαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζνπλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο (ζηα πνζά αλάζεζεο άλσ ησλ 2500,00 κε ην Φ.Π.Α.) πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.(Ν. 4281/2014). Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. Οη αλάδνρνη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλνληαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ην Γήκν. Δπίζεο παξαθξαηείηαη 0,10% ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο

4 Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην Ν. 4013/2011 θαζψο θαη 3,6% επί ηεο θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 3335/ Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηηκνινγίσλ απφ ηνπο αλαδφρνπο θαη ζε εμήληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια παξαιαβήο πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. Οη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ απηέο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηαπξφο 30/06/2015 Ζ πξντζηαµέλε Οηθ.Τπεξεζίαο Αλαζηαζία Παζζά TE ηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ H ζπληάμαζα Διέλε Μφζρνπ Δ ηνηθεηηθνχ

5 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ - ΛΑΥΑΝΗΚΑ 1 Φαζνιάθηα Πιαηηά θηιφ 180 1,93 347,40 2 Αξαθάο θηιφ 100 1,78 178,00 3 Καιακάξηα θαζαξηζκέλα νιφθιεξα θηιφ 120 5,20 624,00 Καιακάξηα θαζαξηζκέλα ξνδέιεο θηιφ 65 4,70 305, Γαιένο θέηα θηιφ 80 3,40 272,00 6 ςαξνθξνθέηεο θηιφ 40 3,40 136,00 7 Βαθαιάνο θηιέην θηιφ 35 9,04 316,40 ομάδας 2.179,30 ΦΠΑ 13% 283, ,61 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΣΤΡΟΠΗΣΔ 1 Σπξφπηηα (θνπξνχ) ηεκ , ,00 2 Πίηζα ηεκ , ,00 3 Μπνπγάηζα (θξέκα) ηεκ 900 1, ,00 4 Μπνπγάηζα (ηπξί) ηεκ 800 1, ,00 ομάδας 5.500,00 ΦΠΑ 13% 715, ,00 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΡΔΑ 1 Κξέαο Βφεην λεαξφ δψν θηιφ 720 8, ,00

6 άλεπ νζηψλ ειιεληθφ 2 Κξέαο ρνηξηλφ άλεπ νζηψλ ειιεληθφ θηιφ 180 5,00 900,00 3 Μπξηδφιεο ρνηξηλέο θηιφ 60 4,75 285,00 4 Κνηφπνπια θηιφ 450 3, ,00 5 νπβιάθηα ρνηξηλά θηιφ 50 4,25 212,50 ομάδας 8.507,50 ΦΠΑ 13% 1.105, ,48 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 1 Πάζηεο δηάθνξεο ηεκ 580 1,08 626,40 2 Μηιθεη ηεκ 350 1,08 378,00 3 Πξνθπηεξνι ηεκ 600 1,08 648,00 4 Μπαθιαβάο ηεκ 130 1,08 140,40 5 Λνπθνπκάο Άρλε ηεκ 400 1,08 432,00 6 Κέηθ ζνθνιάηαο ηεκ 500 1,08 540,00 7 θέηθ άρλεο ηεκ 450 1,08 486,00 8 Κξνπαζάλ ζνθνιάηαο ηεκ 750 1,08 810,00 9 Σάξηα ηεκ 750 1,08 810,00 10 Ραβαλί ηεκ 80 1,08 86,40 11 Κνξλέ ηεκ 80 1,08 86,40 12 Κνθ ηεκ 150 1,08 162,00 13 Δθιεξ ηεκ 150 1,08 162,00 14 Ηλδνθάξπδν ηεκ 100 1,80 180,00 ομάδας 5.547,60 ΦΠΑ 13% 721, ,79 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΓΑΛΑ - ΓΗΑΟΤΡΣΗ 1 Γάια θξέζθν παζηεξησκέλν 10θηι. 3,5% ιηπαξά θηιφ , ,00

7 2 Γάια κε θαθάν 240ml ηεκ ,42 630,00 Γηανχξηη αγειάδνο 3 220γξ. ηεκ ,55 561,00 ομάδας 4.551,00 ΦΠΑ 13% 591, ,63 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΥΤΜΟΗ Φπζηθφο ρπκφο 1 πνξηνθάιη 200ml ηεκ , ,00 2 Νέθηαξ ρπκφο πνξηνθάιη 200ml ηεκ ,30 750,00 3 Υπκφο Βχζζηλν 200ml ηεκ ,40 800,00 4 Νεξφ χδσξ 500ml ηεκ ,30 540,00 Μερικό ζ 3.274,00 Φ.Π.Α. 23% (Γηα ηα είδε απφ 1 έσο 3) 628,82 Φ.Π.Α. 13% (Γηα ην 4 ν είδνο) 70, ,02 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΠΑΚΑΛΗΚΖ Επκαξηθά (φιεο νη πνηθηιίεο) 500γξ ηεκ 300 0,85 255, Ρχδη θίηξηλν 500γξ ηεκ 300 1,40 420,00 3 Ρχδη γιαζζέ 500γξ ηεκ 250 1,05 262,50 4 Εάραξε 1θηιφ ηεκ 120 0,72 86,40 5 Διαηφιαδν ηεκ , ,20 6 Φαζφιηα κέηξηα 500γξ ηεκ 60 1,40 84,00 7 Φαθέο ςηιέο 500γξ ηεκ 30 1,24 37,20 8 Αιάηη 500γξ ηεκ 80 0,95 76,00 Μαξκειάδα κεξίδεο 20γξ ηεκ ,06 192, Μέιη κεξίδεο 20γξ ηεκ ,14 448,00 11 Μεξέληα κεξίδεο 20γξ ηεκ ,15 480,00 12 Διηέο δνρείν ηεκ 20 4,50 90,00 13 Σνκαηνπνιηφο 5θηιψλ ηεκ 30 6,20 186,00 14 Λεκφλη 400γξ ηεκ 200 0,26 52,00 15 Ξχδη 400γξ ηεκ 120 0,26 31,20 16 Γάια εβαπνξέ 410γξ ηεκ 70 0,79 55,30

8 17 Κνξλ θιέηθο θηινχ ηεκ 120 3,50 420,00 18 Κξνπαζάλ ηεκ ,36 468,00 19 Πνπξέο ηεκ 30 3,50 105,00 20 Φαζφιηα γίγαληεο 1θηιφ ηεκ 100 3,90 390,00 21 Καθέο ειιεληθφο ηεκ 140 0,90 126,00 22 Αιεχξη 1θηι. ηεκ 250 1,15 287,50 23 Απγά 50-60γξ ηεκ , ,00 24 Σζάη καχξν θηινχ ηεκ 1 5,90 5,90 25 Σζάη βνπλνχ θηινχ ηεκ 5 11,90 59,50 26 Ρίγαλε θηινχ ηεκ 6 6,80 40,80 27 Λνπθάληθα θηινχ ηεκ 150 4,90 735,00 28 Βηηάκ 500γξ ηεκ 200 1,95 390,00 29 Μαξγαξίλε κεξ. 20γξ ηεκ ,05 250,00 30 Καθάν ηεκ 25 6,20 155,00 31 Αξαβνζηηέιαην 10ιηη. ηεκ , ,00 32 Πηπέξη καχξν θηινχ ηεκ 5 9,50 47,50 33 Μνπζηάξδα 4θηι. ηεκ 5 6,90 34,50 34 Κέηζαπ 4θηι. ηεκ 5 6,50 32,50 ομάδας ,00 ΦΠΑ 13% 1.702, ,87 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΑΝΑΒΗΚΖ 1 Νηνκάηεο θηιφ , ,00 2 Καξπνχδηα θηιφ , ,00 3 Αγγνπξάθηα ηεκ ,40 560,00 4 Κξεκκχδηα μεξά θηιφ 400 0,84 336,00 5 Ματληαλφο ηεκ 100 0,45 45,00 6 Γεκηζηά πηπέξηα θηιφ 450 1,41 634,50 7 Παηάηεο εγρψξηεο θηιφ , ,00 8 Κνινθπζάθηα θηιφ 300 0,88 264,00 9 ξνδάθηλα θηιφ , ,00 10 κειηηδάλεο θηιφ 350 1,37 479,50 11 πηπεξηά γηα ηεγάλη θηιφ 180 1,40 252,00 12 άλεζνο ηεκ 60 0,45 27,00 13 πηπεξηά Φισξίλεο θηιφ 25 2,00 50,00 14 θαξφηα θηιφ 30 1,10 33,00 15 πεπφληα θηιφ 370 1,35 499,50 16 ζηαθχιηα θηιφ 300 2,10 630,00 17 ιεκφληα εγρψξηα θηιφ 50 1,50 75,00 18 λεθηαξίληα θηιφ 200 2,50 500,00 ομάδας ,50 ΦΠΑ 13% 1.868, ,66

9 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΠΑΓΧΣΑ 1 Γηάθνξα παγσηά ηεκ , ,00 ΦΠΑ 13% 486, ,20 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ 1 Σπξί Φέηα θηιά 800 7, ,00 2 Καζέξη θηιά 100 8,00 800,00 3 Ζκίζθιεξν ηπξί θηιά 8 8,00 64,00 ύνο λο ομάδ ας 6.464,00 ΦΠΑ 13% 840, ,32 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΦΧΜΗ 1 Άξηνο Μ 70% ηεκ , ,00 2 Φσκάθηα ζάληνπηηο ηεκ ,18 360,00 ομάδας 5.496,00 ΦΠΑ 13% 714, ,48 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ- ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ 1 ηιηθφλε αληηκνπριηθή ηεκ 10 3,70 37,00 2 Απνθξαθηηθφ πγξφ 1/1ιηη ηεκ 6 7,50 45,00 3 Καδαλάθη Τ.Π. ηεκ 5 32,00 160,00

10 κιιηθφ 4 πηξάι ζει. 30εθ.β.ηα. ΗΝΟΥ ηεκ 10 2,70 27,00 5 πηξάι ζει. 60εθ.β.ηα. ΗΝΟΥ ηεκ 10 3,70 37,00 6 ράξα ρξσκέ 12*12 ηεκ 7 3,50 24,50 7 ηθφλη ληπηήξαο ζπηξάι ηεκ 10 4,50 45,00 8 Σειέθσλν απηνθαζ. Υξσκ. ηεκ 10 6,00 60,00 9 πηξάι ηειεθψλνπ ρξσκε ηεκ 10 5,00 50,00 10 Μπαηαξία ηνίρνπ ηεκ 10 37,00 370,00 11 Μπαηαξία ινπηξνχ ηεκ 8 57,00 456,00 12 Καδαλάθη Λεπθφ πιαζηηθφ ηεκ 9 20,00 180,00 13 Κάλνπια 1/2 αληηπ. ηεκ 10 6,50 65,00 14 θαλλάβη ηεκ 5 3,00 15,00 ΤΝΟΛΟ 1.571,50 ΦΠΑ 23% 361, ,95 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΥΡΧΜΑΣΑ Σζηκεληφρξσκα ρξψκα θηιά 500 2, , Λαδνκπνγηά θηιά 80 6,00 480,00 3 Πιαζηηθφ ρξψκα θηιά 100 2,50 250,00 4 Τδξφρξσκα θηιά 100 1,05 105,00 6 Αζηάξη δηαιχηεο θηιά 65 5,00 325,00 7 Γηαιπηηθφ ιίηξα 30 3,10 93,00 ΤΝΟΛΟ 2.603,00 ΦΠΑ 23% 598, ,69 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΚΔΤΖ ΔΣΗΑΖ Πηαηέια κεγάιε 1 κειακίλεο ηεκ 35 9,00 315,00 2 Πηάην βαζχ κειακίλεο ηεκ 50 2,80 140,00 3 Πηάην ξερφ κηθξφ ηεκ 60 2,50 150,00 4 Κχπειιν κειακίλεο ηεκ 60 3,40 204,00 5 Μαραίξη ηεκ 40 1,35 54,00 6 Πηξνχλη ηεκ 60 1,10 66,00 7 Κνπηάιη ηεκ 60 1,10 66,00 8 Μαραίξη ςσκηνχ ηεκ 5 5,00 25,00

11 9 Καηζαξφια κεγάιε ηεκ 3 35,00 105,00 10 Φσκηέξα ηεκ 20 2,00 40,00 11 Φιηηδαλάθηα Καθέ ηεκ 30 1,15 34,50 ΤΝΟΛΟ 1.199,50 ΦΠΑ 23% 275, ,39 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΥΑΡΣΗΚΑ 1 Βηκ ηεκ 25 0,97 24,25 2 Κεδαπ ηεκ 25 0,28 7,00 3 Κξεκνζάπνπλν αληιία ηεκ 150 0,99 148,50 4 Καζαξηζηηθφ αιάησλ 4ιηη ηεκ 8 5,92 47,36 5 πγξφ γηα ιίπε ηεκ 7 10,61 74,27 6 Υισξίλε 4ιηη ηεκ 70 2,10 147,00 7 Υισξίλε 4ιηη παρχξεπζηε ηεκ 20 4,40 88,00 8 Τγξφ παηψκαηνο 4ιηη ηεκ 20 3,30 66,00 9 Τγξφ πηάησλ 4ιηη ηεκ 12 3,91 46,92 10 Τγξφ ηδακηψλ ηεκ 10 3,69 36,90 11 Απνξξππαληηθφ - ιακπξηληηθφ πιπλη. Πηάησλ ηεκ 10 17,36 173,60 12 Κνπβάο δηπιφο κε ξφδεο & ζηίθηε ηεκ 2 43,50 87,00 13 αεξνδφι ηεκ 20 2,39 47,80 14 Φηδάθη θνπλνππηψλ ηεκ 40 1,23 49,20 15 Τγξφ θνπλνππηψλ κε πξίδα ηεκ 5 3,70 18,50 16 Οηλφπλεπκα 24ηεκ/θηβψηην ηεκ 6 0,88 5,28 17 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θηινχ ηεκ , ,00 18 θνχπεο ηεκ 20 1,00 20,00 19 Κνληάξηα ηεκ 15 0,80 12,00 20 θνπγγάξηα ηεκ 50 0,16 8,00 21 χξκα ςηιφ ηεκ 1 4,00 4,00 22 χξκαηα ηεκ 100 0,25 25,00 23 θνπγγαξίζηξεο ηεκ 10 2,00 20,00 24 Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ 5ηεκ/θηβ 24*24 ηεκ 25 10,00 250,00 25 Υαξηί θνπδίλαο επαγγεικαηηθφ 1θηι. ηεκ 10 2,03 20,30 26 Υαξηί πγείαο Ρνιιά Α 40ξνιιά ηεκ 70 5,59 391,30 27 Καιακάθηα 100ηεκ ηεκ 10 0,41 4,10 28 Αινπκηλφραξην Κηινχ ηεκ 1 5,00 5,00 29 Μεκβξάλε ηεκ 1 3,69 3,69 30 Κνπηαιάθηα πιαζηηθά 10ηεκ ηεκ 150 1,25 187,50

12 31 Πεξνχληα πιαζηηθά 10ηεκ ηεκ 150 1,25 187,50 32 Πηάηα πιαζηηθά 50ηεκ ηεκ 50 1,89 94,50 33 Πνηήξηα κεγάια 50ηεκ ηεκ 60 0,57 34,20 34 Γάληηα ηεκ 30 0,48 14,40 35 Γάληηα κηαο ρξήζεο θνπηί ηεκ 5 3,78 18, ,97 ΦΠΑ 23% 912, ,60 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ: ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 1 Υαξηί Α4 θνχηα ηεκ 60 2,70 162,00 2 Κχβνο ζεκεηψζεσλ 350θχιισλ ηεκ 20 0,75 15,00 3 Γηνξζσηηθφ ηαηλία ηεκ 30 0,60 18,00 4 Βηβιίν δηεθπεξαίσζεο 100θχιισλ ηεκ 12 3,45 41,40 5 Κιαζέξ ηεκ 30 0,70 21,00 6 Υαξηφλη κεγάιν ηεκ 30 0,19 5,70 7 Σεηξάδηα κπιε ηεκ 100 0,50 50,00 8 Κνκπηνχηεξ ηεκ 10 3,95 39,50 9 Κεξνκπνγηεο ηεκ 35 0,80 28,00 10 Σεηξάδηα ζπηξάι ηεκ 40 1,40 56,00 11 ηπιφ δηαξθείαο ηεκ 100 0,40 40,00 12 Μαξθαδφξνη ηεκ 100 0,90 90,00 13 Φάθεινη ηεκ 100 0,20 20,00 14 Μνιχβηα ζηεληιεξ ηεκ 100 1,10 110,00 15 Υαξηί Α3 ηεκ 60 5,70 342,00 16 Μειάλη γηα ηακπφλ ηεκ 8 0,10 0,80 17 Σακπφλ Νν 3 ηεκ 5 0,40 2,00 18 Ζκεξνιφγην γξαθείνπ ηεκ 5 0,80 4,00 19 θάθεινη αιιεινγξαθίαο 17,5 ρ23cm 500ηεκ ηεκ 60 5,60 336,00 20 Σνλεξ fax ηεκ 15 12,00 180,00 21 ηνλεξ εθηππσηή hplaserjet ηεκ 15 17,00 255,00 22 ηφλεξ εθηππσηή hplaserjet έγρξσκν ηεκ 15 22,60 339,00 23 Υαξηί Α4 έγρξσκν hplaserjet ηεκ 60 4,60 276,00 ΤΝΟΛΟ 2.431,40 ΦΠΑ 23% 559, ,62

13 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 1 Πεηξέιαην ιίηξα , , ,00 ηις ηιμές ζσμπεριλαμβάνι ο ΦΠΑ 23% Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 1 ΑΡ. ΦΔΚΑΜ ΧΝ ΦΔΚΑΜΟ Δξγαζίεο απνιχκαλζεο (απεληφκσζε - θηδναπψζεζε - κπνθηνλία) , ,00 ΤΝΟΛΟ 4.080,00 ΦΠΑ 23% 938, ,40 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ: ΑΝΑΓΟΜΧΖ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ 1 ΠΟΟΣΖ ΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ Δξγαζίεο αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ 32 24,25 776,00 ΤΝΟΛΟ 776,00 ΦΠΑ 23% 178,48 954,48 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΗΜΑΣΗΜΟ 2 εληφλη κνλφ 80ρ1,85 ηεκ 70 7,00 490,00 3 Μαμηιάξη ηεκ 130 4,00 520,00

14 4 Κάιπκκα ζηξψκαηνο ηεκ 100 8,00 800,00 5 ηξψκα κνλφ 75ρ1,80ρ10 ηεκ 46 75, ,00 ΤΝΟΛΟ 5.260,00 ΦΠΑ 23% 1.209, ,80 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΦΑΡΜΑ ΚΑ 1 Betadine solution 240 ηεκ 15 3,42 51,30 2 Ομπδελέ ηεκ 10 1,44 14,40 3 Hexalen ηεκ 8 3,68 29,44 4 depon syr ηεκ 20 2,33 46,60 5 ponstan syr ηεκ 10 1,15 11,5 6 Duphalac ηεκ 8 3,58 28,64 7 Cirloton 200ml ηεκ 3 2,71 8,13 8 Maalox syr ηεκ 18 5,18 93,24 9 Lysopaine ηεκ 5 3,31 16,55 10 Fenistil gel ηεκ 20 4,6 92,00 11 Fucidin 15gr ηεκ 15 2,93 43,95 12 Οηλφπλεπκα θαζαξφ ηεκ 15 2,80 42,00 13 Fucicort ηεκ 4 10,06 40,24 14 Amoxil ηεκ 7 4,18 29,26 15 Depon ράπηα ηεκ 10 0,8 8,00 16 Ponstan ράπηα ηεκ 5 1,83 9,15 17 θνιιχξην καηηψλ ηεκ 5 2,59 12,95 18 Depon αλαβξάδνλ κε βηηακίλε c ηεκ 8 2,14 17,12 19 Betadine γηα γαξγάξεο ηεκ 5 2,98 14,9 20 Para plus ηεκ 8 8,2 65,60 21 Kenacomb ηεκ 6 4,69 28,14 22 Mesulid ηεκ 8 4,63 37,04 23 Pulvo spray ηεκ 12 6,34 76,08 24 Brufen ηεκ 3 7,61 22,83 25 Xylocaine spray ηεκ 4 7,42 29,68 26 xylocaine ing ηεκ 4 4,2 16,8 27 syr aerius ηεκ 2 6,27 12,54 28 Augmentin 500/125mg ηεκ 5 4,53 22,65 29 Elocon ηεκ 3 5,27 15,81 30 Zinadol 500mg ηεκ 6 12,97 77,82 31 Xozal ηεκ 4 8,12 32,48 32 Aerius 5mg ηεκ 3 10,77 32,31 33 Voltaren ζε αινηθή ηεκ 5 5,00 25,00 34 Ronal ηεκ 3 5,71 17,13 35 anp vollaren ηεκ 3 2,12 6,36 36 norgesic II ηεκ 3 2,58 7,74 37 Daktalor ηεκ 5 2,1 10,5 38 lexotanil 3mg ηεκ 2 1,98 3,96 39 Amp.zantac ηεκ 5 4,46 22,3 40 zantac ηεκ 4 5,61 22,44 41 depon max ηεκ 7 1,7 11,9

15 42 Ihj solu-medrol ηεκ 2 2,51 5,02 43 Ihj solu-cortef ηεκ 2 2,51 5,02 44 Duspataline ηεκ 2 5,68 11,36 45 pevaryl spray ηεκ 3 3,29 9,87 46 travocort cr ηεκ 2 6,48 12,96 47 travocort θνιπηθή ηεκ 2 5,87 11,74 48 Fenistil rollon ηεκ 20 4,87 97,40 49 vomex sir ηεκ 4 2,03 8,12 50 algofen sir ηεκ 4 5,2 20,8 51 zovirax ηεκ 4 4,21 16,84 52 muscoril amp ηεκ 3 4,55 13,65 53 primperan amp ηεκ 3 1,21 3,63 54 apotel amp ηεκ 4 4,06 16,24 55 tantum verole ηεκ 4 6,41 25,64 56 trebon n ηεκ 4 6,3 25,2 57 pyralvex ηεκ 3 3,29 9,87 58 aerolin inh ηεκ 8 2,64 21,12 59 zinadol sir ηεκ 8 12,61 100,88 60 procef 500tb ηεκ 4 13,83 55,32 61 augwendin sir ηεκ 3 4,33 12,99 62 Γάδεο απνζηεηξσκέλεο ηεκ 45 1,7 76,50 63 Διαζηηθνί επίδεζκνη (δηάθνξα κεγέζε) ηεκ 50 0,8 40,00 64 Φπζηνινγηθφο νξφο ηεκ 10 1,00 10,00 65 χξηγγεο 10ml ηεκ 70 0,3 21,00 66 Leukostik ηεκ 15 3,5 52,50 67 shck ζαθραξφκεηξν ηεκ 6 35,00 210,00 68 alpha gauze 5 tem 6X8 ηεκ 4 2,7 10,8 69 alpha gauze 5 tem 8X12 ηεκ 3 3,5 10,5 70 alpha gauze 5 tem 9X15 ηεκ ,00 71 Ακκσλία ηεκ 10 1,5 15,00 72 Βακβάθη παθέηα ηεκ 20 1,00 20,00 73 Φπθηηθά ηεκ ,00 74 γάληηα απνζηεηξσκέλα ρεηξνπξγηθά ηεκ 5 6,7 33,5 75 Θεξκφκεηξα ιεπηνχ ειεθηξνληθφ ηεκ 7 6,5 45,5 76 Γισζζνπηέζηξα θνπηί 2 1,2 2,40 77 Υάλζδαπιαζη θνπηί ηεκ 15 4,00 60,00 78 Bepanthol cr ηεκ 8 8,00 64,00 79 Αληηζεπηηθά γηα ηα ρέξηα ηεκ 15 6,80 102,00 80 νηλφπλεπκα 95ν ηεκ 3 17,00 51,00 81 fissan πνχδξα ηεκ 4 3,10 12,4 Μερικό ζ 2.573,25 Φ.Π.Α. 6,5% (Γηα ηα είδε απφ 1 έσο 61) Φ.Π.Α. 13% (Γηα ηα είδε απφ 62 έσο 70) Φ.Π.Α. 23% (Γηα ηα είδε απφ 71 έσο 81) 2.841,48

16 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Φνχξλνο θπθινζεξκηθφο 10GN 1 2/1 ΖΛΔΚ. ηεκ , ,00 2 Βάζε αλνηρηή γηα θνχξλν 10GN 2/1 ηεκ , ,00 3 Φπγείν ζάιακνο ζπληήξεζεο κε ςπθηηθφ ηεκ , ,00 4 Κνπδίλα 2 εζηηψλ (10kw) επηηξαπέδηα αέξην Σεκ , ,00 5 Βάζε εξγαζίαο αλνηρηή ηεκ 1 476,00 476, ,00 ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% 2.231, ,69 Αξ. Μθη λήζεσ λ Σηκή / κθίλεζε Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ: ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Θεζζαινλίθε - ηαπξφο 6 320, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξφο - Θεζζαινλίθε 6 320, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Υαιθεδφλα - Κνπθάιηα - ηαπξφο 4 410, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Αζζεξν-Λαγθαδά- ηαπξφ 4 300, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ Λαγθαδάο - Λαγπλά - Καβαιάξη - Βαζηινχδη - Γεξαθαξνχ - Λαγθαδίθηα - ηαπξφο 4 300, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξφο - Λαγθαδίθηα - Γεξαθαξνχ - Βαζηινχδη - Καβαιάξη - Λαγπλά - Λαγθαδάο 4 300, ,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ ηαπξφο - Waterland 1 400,00 400,00 Λεσθνξείν 50 ζέζεσλ νρφο - Αζθφο - ηαπξφο 4 250, ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 13% 1.362,40

17 11.842,40 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΛΗΚΑ 1 Λάζηηρα λεξνχ ηεκ 5 28,50 142,50 2 Βεληνχδεο απφθξαμεο ηεκ 4 1,50 6,00 3 Καηζαβίδηα Γεξκαλίαο ηεκ 3 2,00 6,00 4 θηθηήξεο ηεκ 8 0,50 4,00 5 πλδέζεηο ιάζηηρνπ ηεκ 8 1,00 8,00 6 Φαιίδη θιάδνπ ηεκ 2 7,50 15,00 7 Σαηλίεο ζπζθεπαζίαο ηεκ 8 1,20 9,60 8 Φηάιεο πξνπαλίνπ κεγάιεο ηεκ 20 37,20 744,00 9 Φηάιε πγξαεξίνπ ηεκ 6 17,00 102,00 10 Φηαιίδηα ηεκ 15 0,65 9,75 11 Ναχινλ δηαθάλεηεο θνπινχξα ηεκ 4 52,00 208,00 12 ρνηλί πιεθηφ θνπινχξα Νν 8 ηεκ 2 30,00 60,00 13 ρνηλί πιεθηφ θνπινχξα Νν 6 ηεκ 2 29,00 58,00 14 θνχπα θχιισλ ξπζκηδφκελε ηεκ 10 6,00 60,00 15 Μπαηαξία ΑΑΚ ΜΔΓΑΛΖ ηεκ 10 1,50 15,00 16 Μπαηαξία ΑΑΚ 2Α ηεκ 10 0,53 5,30 17 Λνπθέηα αζθαιείαο ηεκ 10 4,80 48,00 18 Κιεηδαξηέο αζθαιείαο κεγάιεο ηεκ 6 12,00 72,00 19 Καπζηηθή ζφδα ηεκ 10 1,70 17,00 20 Γάληηα εξγαζίαο δεπγάξηα ηεκ 15 1,20 18,00 21 Φιφγηζηξν πγξαεξίνπ ηεκ 2 14,00 28,00 22 Καξθηά Νν 5 (16ρ21) θηιά 20 1,38 27,60 ομάδας 1.663,75 ΦΠΑ 23% 382, ,41 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΦΤΣΑ 1 Λέηιαλη ηεκ 25 18,00 450,00 2 Σνχγηα Ππξακίδα ηεκ 25 20,00 500,00 3 Κππαξίζζη ζεπξεβηξελο ηεκ 10 16,00 160, Σνχγηα πξάζηλε ηεκ 50 9,00 450,00 ομάδας 1.560,00 ΦΠΑ 23% 358,80

18 1.918,80 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ: ΣΔΥΝΗΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ (θνπδίλα - ςπγεία - θνχξλνο - πιπληήξηα ξνχρσλ - πηάησλ - 1 θνπδηλνκεραλέο θιπ) 2.800,00 Φ.Π.Α. 23% 644, ,00 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ (Α) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Λάκπεο νηθνλνκίαο 1,79 179, wat ηεκ 100 Λάκπεο νηθνλνκίαο 25 2,68 268,00 2 wat ηεκ 100 Λάκπεο νηθνλνκίαο 2,76 276, wat ηεκ 100 Δχθακπην θαιψδην 0,65 325,00 4 3*1,5 κέηξα 500 0,65 97,50 5 Λάκπεο απιέο 42 volt ηεκ 150 0,65 39,00 6 Γηαθνπηάθηα απιά ηεκ 60 0,41 12,30 7 Σαηλίεο κνλσηηθέο ηεκ 30 0,98 39,20 8 Βάζε γιφκπνπ ηεκ 40 2,44 97,60 9 Γιφκπνο πνξζειάλε ηεκ 40 Λάκπα πξνβνιέα 0,73 24, wat ηεκ 34 1,10 110,00 11 Λάκπεο Ησδίλεο ηεκ 100 0,73 36,50 12 Φηο ζνχθνπ αξζεληθά ηεκ 50 2,60 130,00 13 αζθάι 16 ακπέξ ηεκ 50 8,13 406,50 14 Γιφκπνο θνκπιέ θ30 ηεκ 50 0,41 12,30 15 Κιέκεο ζπλδέζεσο ηεκ 30 1,79 53,70 16 Πνιχκπξηδν 3 ζέζεσλ ηεκ 30 Θεξκνζηάηεο 20,33 609,90 17 ηξηθαζηθφο ηεκ 30

19 ξειέ κνλνθαζηθά ξάγαο 20Α ηεκ 10 Λάκπεο θζνξίνπ 32wat ηεκ 100 Λάκπα πξνβνιέα 400wat κεηάιινπ ηεκ Γεληθφο 3*45 ακπέξ ηεκ Καιψδην ΝΤΤ 2*1,5 κέηξα σιήλα κπεηφ θ16 κέηξα 500 Πξνβνιέαο 500wat 24 Ησδίλεο ηεκ αζθάι 10 ακπέξ ηεκ 40 Πίλαθαο εμσηεξηθνχ 26 δχν ζεηξψλ ηεκ 20 νχθνπ εμσηεξηθή 27 ζηεγαλή ηεκ Νηνπί ηεκ 100 Μζρεκαηηζηήο 220 Α2 600 watt-volt 29 αλνηρηφο ηεκ 2 Μζρεκαηηζηήο 220 Α2 600 watt-volt 30 θιεηζηφο ηεκ 2 14,63 146,30 2,03 203,00 10,57 475,65 8,94 134,10 0,47 235,00 0,49 245,00 5,04 75,60 2,60 104,00 12,20 244,00 1,54 46,20 0,45 45,00 36,59 73,18 47,15 94, ,65 Φ.Π.Α. 23% 1.112, ,54 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΚΑΘΑΡΗΜΟ & ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ, θιαδέκαηνο θαη θνπήο ρφξησλ ζηνπο ρψξνπο ηεο παηδηθήο 1 θαηαζθήλσζεο ,08 ΤΝΟΛΟ 8.130,08 ΦΠΑ 23% 1.869, ,00

20 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ρ. ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΓΔΝΗΚΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Διαηνρξσκαηηζκφο θαηαζθήλσζεο (εζσηεξηθφο - εμσηεξηθφο- ειαηνρξσκαηηζκφο θηηξίσλ: γξαθείνπ δηαρείξηζεο - θνπδίλαο - ηνπαιεηψλ) - πδξαπιηθέο εξγαζίεο - εξγαζίεο ζπληήξεζεο δηθηχνπ χδξεπζεο - ζπληήξεζε θαπζηήξσλ - απνθξάμεηο - θαζαίξεζε - θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ ,00 ομάδας ,00 ΦΠΑ 23% 2.990, ,00 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μνλάδα Μέηξεζεο Σηκή κνλ. ΟΜΑΓΑ: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Απνκάθξπλζε θεξηψλ πιηθψλ - ηζνπέδσζε - κθνξά ρσκάησλ - εθξίδσζε απνθνκκάησλ δέληξσλ. Απηνθίλεην αλαηξεπφκελν 6t Η.Μ , ,00 Φνξησηήο ¾ yd 3 (ισχύος 40 έως 45 HP) Η.Μ , ,00 ομάδας 4.227,00 ΦΠΑ 23% 972, ,21 ηαπξφο, 30/06/2015 H ζπληάμαζα Ζ πξντζηαµέλε Οηθ.Τπεξεζίαο Αλαζηαζία Παζζά Μφζρνπ Διέλε

21 TE ηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν Ε Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Σ Ε Λ Ε Η Ε Ρ Γ Α Ι Ω Ν Γ Ι Α Σ Η Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Π Α Ι Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν Ε Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Η Σ Π Α Ι Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.298,04 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (2.395,74 ΜΕ ΦΠΑ )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.298,04 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (2.395,74 ΜΕ ΦΠΑ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 19/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1004 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7Β02ΩΚΑ- ΟΨ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: 7Β02ΩΚΑ- ΟΨ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08/05/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/1 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Όξγαλα Τιηθά 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Λεθάλεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο Σαςάθηα κεηαιιηθά Υάξαθαο κήθνπο 15-50 εθ. Μέηξν (δίκεηξν) Όξγαλα Τιηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΓΗΜΟ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 71.979,60 ζπκπ. Φ.Π.Α. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 58.520,00 σωπίρ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΡΟΒΕΗ. Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 08/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 2813409185-6 & 189 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 1. Την Υ.Α 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 18896/06-06-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 18896/06-06-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΡΙΓΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 18896/06-06-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ ΔΗΜ ΡΕΘΤΜΝΤ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΚΑΣΗΓΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ 31.629,45 ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΠΡΦΡΑ ΚΑΣΗΓΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ Απαηηνύκελε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ πνπ ζα απαηηεζεί γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΜΟΛΙΑΤΑΣ ΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΚΛΠ 2015 ειίδα 1 απφ 11 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002816967 2015-06-02

15PROC002816967 2015-06-02 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ ΗΘΑΚΖ 29 MAIOY 2015 Αρ.Πρωη 2599 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΑΝΑΘΔΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΗΗΣΗΧΝ ΓΗΑ ΑΠΟΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085726 2015-09-24

15PROC003085726 2015-09-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ Α κ θ η ζ ζ α 24 επηεκβξίνπ 2015 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ Α ΣΤΠΟΤ Α Μ Φ Η Α Α Π Ο Φ Α Ζ Α Ρ Η Θ Μ. 4/2015 ηελ Άκθηζζα θαη ζην Γεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗ Ρεθύμνου././. Αρ. Πρ.:. ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:........... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρζρο 1 - Κείκελα θαη ζηοητεία ποσ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρφδνο,26/8/20 Αξ. Πξση. 036 χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ TEXNIKH ΤΠΗΡΕΙΑ Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 25.430,00 5.848,90 31.278,90 ΙΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:8910 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα