Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση."

Transcript

1 Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης 1/452/ του Διοικητικού υμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα εγκύκλιος (εφεξής «η Εγκύκλιος») απευθύνεται στις ΕΠΕΥ, στα πιστωτικά ιδρύματα, στις ΑΕΔΑΚ, που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004 και στις ΑΕΕΔ (εφεξής «οι Εταιρίες») με σκοπό να αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις τους όταν λαμβάνουν ή καταβάλουν αμοιβές, προμήθειες ή μη χρηματικά οφέλη (αντιπαροχές), ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών τους, όπως ορίζεται στο ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α 195) (εφεξής «ο Νόμος») και εξειδικεύεται στο άρθρο 27 της απόφασης 1/452/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2136) (εφεξής «η Απόφαση»). Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Η Εγκύκλιος δεν παρέχει διευκρινήσεις ως προς τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 2 (α) της Απόφασης και αφορούν τις αντιπαροχές που λαμβάνουν οι Εταιρίες από ή καταβάλλουν στον πελάτη ή τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του. 1. Εύλογες αμοιβές (άρθρο 27 παρ. 2 (γ) της Απόφασης) Οι Εταιρίες νόμιμα μπορεί να καταβάλουν ή να λαμβάνουν τις εύλογες αμοιβές που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 2 (γ) της Απόφασης υπό τον όρο ότι οι εν λόγω αμοιβές πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) διευκολύνουν ή είναι αναγκαίες για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και (ii) δε μπορούν από τη φύση τους να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Η απαρίθμηση των εύλογων αμοιβών που αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο είναι ενδεικτική. Για να θεωρηθεί, όμως, ότι μία αντιπαροχή εντάσσεται στις εύλογες 1

2 αμοιβές της παρ. 2 (γ) του άρθρου 27 της Απόφασης, θα πρέπει να διαθέτει παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά που διαθέτουν οι εύλογες αμοιβές που ήδη απαριθμούνται στη συγκεκριμένη διάταξη. Επομένως, στις εύλογες αμοιβές, εκτός από αυτές που ρητά αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, μπορούν να ενταχθούν όλες οι αμοιβές που είναι αναγκαίες για την παροχή των υπηρεσιών εκτέλεσης εντολών και οι οποίες από τη φύση τους δεν δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων έναντι των πελατών. Υπό αυτή την έννοια, όλες οι αμοιβές που πληρώνουν οι Εταιρίες προκειμένου να έχουν πρόσβαση και να λειτουργήσουν σε ένα τόπο εκτέλεσης καθώς και οι προμήθειες που καταβάλλονται σε τρίτο που εκτελεί τις εντολές των πελατών τους μπορούν να θεωρηθούν ως εύλογες αμοιβές. 2. Αντιπαροχές από ή προς τρίτους (άρθρο 27 παρ. 2 (β) της Απόφασης) Οι αντιπαροχές που καταβάλλονται σε ή από τρίτο πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του τρίτου προσώπου είναι νόμιμες εφόσον πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: (α) έχουν γνωστοποιηθεί στον πελάτη εγγράφως, με πλήρη, ακριβή και κατανοητό τρόπο πριν από την παροχή της σχετικής επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας και (β) η καταβολή της αντιπαροχής αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας χωρίς να εμποδίζει τις Εταιρίες να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των πελατών τους. (α) Προηγούμενη γνωστοποίηση: Βασικό στοιχείο του κριτηρίου αυτού είναι η επαρκής πληροφόρηση του πελάτη προκειμένου να λάβει ενημερωμένη απόφαση. Επομένως, μια γενική δήλωση ότι οι Εταιρίες λαμβάνουν ή μπορεί να λάβουν ή να καταβάλουν αντιπαροχές δεν θεωρείται ότι είναι επαρκής. Επίσης, όταν εμπλέκονται περισσότερες Εταιρίες κατά την παροχή επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας, όλες οι εταιρίες πρέπει να συμμορφώνονται με την αντίστοιχη υποχρέωση ενημέρωσης των πελατών τους αναφορικά με τις αντιπαροχές. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 της Απόφασης, δίνεται η δυνατότητα στις Εταιρίες να γνωστοποιούν με συνοπτική μορφή τους βασικούς όρους των συμφωνιών που αφορούν τις αντιπαροχές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συνοπτική αυτή πληροφόρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ύπαρξη, τη φύση και το ποσό της αντιπαροχής, ή το γεγονός ότι δεν είναι εφικτό, κατά τη γνωστοποίηση των βασικών όρων, να υπολογισθεί το ακριβές ποσό της. Η αξιολόγηση και επιλογή των βασικών 2

3 όρων της συμφωνίας που γνωστοποιούνται γίνεται κατά περίπτωση, έτσι ώστε να χορηγούνται στον πελάτη τα απαραίτητα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει τα κίνητρα της Εταιρίας να δράσει με το συγκεκριμένο τρόπο. (β) Ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας: Το συγκεκριμένο κριτήριο αποτελείται από δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος αφορά την αξιολόγηση της άμεσης ή έμμεσης επιβάρυνσης του πελάτη και του προσδοκώμενου οφέλους του πελάτη κατά την παροχή επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το πιθανό όφελος που θα αποκομίσει η Εταιρία από τη λήψη ή την παροχή της συγκεκριμένης αντιπαροχής. Υπό το πρίσμα αυτό μία αμοιβή που παρέχει όφελος στην Εταιρία δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το όφελος του πελάτη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο. Η δεύτερη παράμετρος του συγκεκριμένου κριτηρίου αφορά την υποχρέωση της Εταιρίας να ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη. Η αξιολόγηση της πλήρωσης του συγκεκριμένου κριτηρίου και κατ επέκταση της νομιμότητας της αντιπαροχής πρέπει να γίνεται πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας που προβλέπει την αντιπαροχή και όχι αφού έχει ήδη καταβληθεί. Οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να συναχθεί εάν μια συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας χωρίς να εμποδίζει την Εταιρία να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη της: i) το είδος της παρεχόμενης επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας και τυχόν ειδικοί όροι που περιλαμβάνονται στη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του πελάτη, ii) το προσδοκώμενο όφελος για τους πελάτες συμπεριλαμβανομένων της φύσης και της έκτασης αυτού του οφέλους και το τυχόν προσδοκώμενο όφελος για την Εταιρία, iii) εάν υπάρχει κίνητρο για την Εταιρία να μην εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη της και εάν το κίνητρο αυτό μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά της, 3

4 iv) η σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του τρίτου που λαμβάνει ή παρέχει το όφελος (το γεγονός ότι υπάρχει ενδοομιλική σχέση δεν είναι από μόνο του σχετικός παράγοντας που πρέπει να εκτιμηθεί) και v) η φύση της παροχής, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται ή λαμβάνεται και τυχόν όροι που συνδέονται με αυτή. 3. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27 της Απόφασης εμπίπτουν και οι ενδοομιλικές αντιπαροχές, δηλαδή οι αμοιβές ή προμήθειες που παρέχονται ή καταβάλλονται σε ή από νομικά πρόσωπα εντός του ίδιου ομίλου, οι οποίες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως αυτές που παρέχονται ή καταβάλλονται σε ή από οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο. 4. Οι Εταιρίες θα πρέπει να επανεξετάσουν τις συμφωνίες αντιπαροχών που έχουν συνάψει και να τις επαναξιολογήσουν υπό το πρίσμα του άρθρου 27 της Απόφασης και της παρούσας Εγκυκλίου. 5. Κείμενα που αφορούν τις αντιπαροχές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Committee of European Securities Regulation (CESR), στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες (Inducements: Good and poor practices, Consultation Paper, CESR/09-958, October 2009, Inducements under MiFID, Recommendations, CESR/07-228b, May 2007, ) 6. Κατωτέρω ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής του άρθρου 27 της Απόφασης. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 1. Πελάτης μιας ΑΕΠΕΥ (Α) που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου συμφωνεί μια αμοιβή 1% το χρόνο επί του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου ενώ η προμήθεια για την εκτέλεση των συναλλαγών που θα χρεώνεται από την εκτελούσα τις εντολές ΑΕΠΕΥ (Β) θα πληρώνεται επίσης από τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη. Η ΑΕΠΕΥ (Α) συμφωνεί περαιτέρω με την εκτελούσα τις εντολές ΑΕΠΕΥ (Β) ότι το 20% των προμηθειών πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό υπολογιζόμενο κατ έτος θα επιστρέφεται στην (Α). 4

5 Οι πληρωμές που διενεργούνται από τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη για την υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου γίνονται από τον πελάτη ή από πρόσωπο για λογαριασμό του πελάτη και ως τέτοιες εμπίπτουν στο άρθρο 27 παρ. 2 (α) της απόφασης. Στο παραπάνω όμως παράδειγμα η ΑΕΠΕΥ (Α) έχει συμφωνήσει και μια επιπλέον αμοιβή. Αυτή η είσπραξη από ένα τρίτο μέλος (την εκτελούσα ΑΕΠΕΥ (Β)) εμπίπτει στο άρθρο 27 παρ. 2 (β) της Απόφασης και προκειμένου η (Α) να τη λάβει νόμιμα χωρίς να υποχρεούται να την επιστρέψει στον πελάτη θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης παραγράφου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συμφωνία μεταξύ των δύο ΑΕΠΕΥ δεν φαίνεται να παρέχει κανένα όφελος για την πελάτη. Εν προκειμένω η ΑΕΠΕΥ (Α) λαμβάνει όφελος και έχει κίνητρο να χρησιμοποιεί μόνο την ΑΕΠΕΥ που της χορηγεί τέτοιες επιστροφές προμηθειών. Ούτε φαίνεται να ενισχύει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά αντίθετα αποδυναμώνει την υποχρέωση της ΑΕΠΕΥ (Α) να ενεργεί για το συμφέρον των πελατών της (π.χ να παρέχει βέλτιστη εκτέλεση). 2. Ο πελάτης (Χ) της ΑΕΠΕΥ (Α) επιθυμεί να κάνει συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν παρέχει η (Α). Η (Α) συστήνει τον (Χ) στην ΑΕΠΕΥ (Β) και ο (Χ) γίνεται πελάτης της. Η ΑΕΠΕΥ (Β) παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στον (Χ) και τον χρεώνει τις ανάλογες προμήθειες. Στη συνέχεια, η ΑΕΠΕΥ (Β) επιστρέφει ένα μέρος της προμήθειας στην ΑΕΠΕΥ (Α) που της σύστησε τον (Χ). Η πληρωμή από την ΑΕΠΕΥ (Β) εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 27 παρ. 2 (β) της Απόφασης και μπορεί να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσία στον πελάτη. Η πληρωμή αυτή πρέπει να ανακοινωθεί στον πελάτη (Χ) και να μην εμποδίζει την ΑΕΠΕΥ (Β) να συμμορφώνεται με την υποχρέωση της να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη της. Το ίδιο ισχύει και για την ΕΠΕΥ (Α) η οποία λαμβάνει την αμοιβή. 3. Η Τράπεζα (Α) παρέχει στον πελάτη (Β) την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών. Η (Α) εκτελεί τις εντολές του (Β) μέσω της ΑΕΠΕΥ (Γ) που είναι μέλος του ομίλου στον οποίο ανήκει και η (Α). Στη σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας (Α) και της ΑΕΠΕΥ (Γ) προβλέπεται ότι: η (Α) καταβάλλει στη (Γ) αμοιβή για την εκτέλεση των εντολών, ενώ σε περίπτωση που ο τζίρος από την 5

6 εκτέλεση των εντολών υπερβεί σε ετήσια βάση ένα συγκεκριμένο ποσό, η (Γ) επιστρέφει ένα 20% των προμηθειών της στην (Α). Η Τράπεζα (Α) δεν έχει γνωστοποιήσει στον πελάτη (Β) την αμοιβή που καταβάλλει στην ΑΕΠΕΥ (Γ), διότι θεωρεί ότι είναι αμοιβή εντός του Ομίλου. Η καταβολή προμήθειας για την εκτέλεση των εντολών στην ΑΕΠΕΥ (Γ) εντάσσεται στις εύλογες αμοιβές της παρ. 2 περ. (γ) του άρθρου 27 της Απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η Τράπεζα (Α) οφείλει, κατ εφαρμογή του άρθρου 10 της Απόφασης, να αναλύσει χωριστά τις προμήθειες που χρεώνει στον πελάτη (Β). Η πρόσθετη επιστροφή προμήθειας στην Τράπεζα (Α) για εκτέλεση συναλλαγών πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αναλύεται και στο παράδειγμα 1, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νόμιμη αντιπαροχή, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενισχύει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ακόμα και όταν λαμβάνει χώρα μεταξύ εταιριών του ιδίου ομίλου. 4. Πελάτης (Χ) της ΑΕΠΕΥ (Α), η οποία του παρέχει την επενδυτική υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου συμφωνεί να καταβάλει στην (Α) αμοιβή 1% το χρόνο επί του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου. Στη συμφωνία ορίζεται, επίσης, ότι και τo κόστος για την εκτέλεση των συναλλαγών που θα χρεώνονται από τις εκτελούσες τις εντολές ΕΠΕΥ θα πληρώνονται επίσης από τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη (Χ). Οι πληρωμές για την υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου γίνονται από τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη (Χ) και ως τέτοιες εμπίπτουν στο άρθρο 27 παρ. 2 (α) της Απόφασης. Η πληρωμή των ΕΠΕΥ για τα έξοδα της εκτέλεσης των συναλλαγών γίνεται, επίσης, για λογαριασμό του πελάτη και, επομένως, εμπίπτει στις αντιπαροχές της παρ. 2 (α) του άρθρου 27 της Απόφασης. Αθήνα,

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα