ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 -"

Transcript

1 Ž ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 0: -

2 ŽALMY & HYMNY kresťanskej viery Piesne určené pre uctievanie Trojjediného Boha kresťanov, založené na Písme Svätom, v podaní žalmov a hymien v duchu reformovaného odkazu kresťanskej cirkvi. Svojpomocné vydanie Verzia: 01-0 (pracovná). Piesne zatiaľ nie sú v konečnej podobe a poradí. Najnovšia verzia spevníka dostupná na: Aktuálne informácie o autorských právach na piesne i spevník a ich použitie sa nachádzajú na konci spevníka. Zostavil: Reformovaný baptistický zbor SOLI DEO GLORIA ŽILINA web adresa:

3 Predslov Milý čitateľ, držíte v rukách spevník, ktorého cieľom je dôstojne, duchovne a dlhodobo v pravde poctiť Trojjediného Boha. Je nedokonalým dielom hlinených nádob, ktoré zachytili vyjadrenia biblickej pravdy, úcty a lásky do veršov pre úžitok cirkvi. Ak kráčate cestou za Pánom Ježišom, práve pre vás sú tieto piesne zamýšľané ako posila pri každodennom zápase o zachovanie viery, lásky, nádeje a svätosti. Pomáhajú upínať zrak na Toho, ktorý vylieval svätú krv, ktorý miloval večnou láskou, ktorého sľuby sú áno a amen, ktorý je verný, ktorého Otec je vaším Otcom, ktorého Duch je vaším Duchom, ktorého príbytok je vaším dedičstvom a ktorého slávny príchod očakávate. Spevník obsahuje výber z piesní, ktoré žehnali Kristovu cirkev storočiami až doposiaľ. Pri zostavovaní spevníka sme kládli dôraz na vernú biblickú výpoveď, ktorá nenechá hladné a vďačné srdce bez odozvy. V spevníku sa nachádzajú jednoduchšie, ľahko naučiteľné piesne, ale i piesne, ktoré sa pri prvom stretnutí môžu zdať ťažšie zvládnuteľné. Keď sa ich však postupne naučíme, budú o to sladšie, uchvátia dušu do výšin uctievania a prinesú nám hlbšie a trvalejšie vnímanie Boha v Jeho svätosti. Piesne svojím vznikom presahujú rozpätie niekoľkých storočí. Niektoré sú z obdobia pred protestantskou reformáciou, väčšina je však z obdobia od reformácie po dnešok. Sú tu piesne z nemeckej, švajčiarskej aj anglickej vetvy reformácie. Sú tu piesne z obdobia anglického puritanizmu i nemeckého pietizmu, z obdobia veľkých prebudení v 18. a 19. storočí, ako i piesne z obdobia obživení a prenasledovaní v našich krajoch. Autori piesní obvykle poznali dobre Písmo i jednotlivé aspekty kresťanského života. Spevník je doktrinálne reformovaný a nezaradili sme do neho piesne ne-trojičného, modernistického (liberálneho) a sakramentalistického charakteru. Do spevníka sme sa snažili zaradiť piesne, ktoré sú biblicky verné a skúsenostne vyvážené. Našou snahou bolo tiež zostaviť spevník vyvážene s ohľadom na objektívnu a subjektívnu stránku kresťanskej viery. Tomuto zodpovedá aj jeho tematické členenie. Prvá časť nás volá k uctievaniu Trojjediného Boha, predstavuje objektívne Bohom zjavené pravdy, ako charakter Boha Otca, osobu a dielo Pána Ježiša Krista a Svätého Ducha a pokračuje volaním k viere v Božie evanjelium pre hriešnikov. Druhá časť predstavuje piesne vystihujúce skôr našu osobnú skúsenosť. Tieto piesne nás volajú primerane odpovedať na objektívne pravdy, vykresľujú našu odpoveď na evanjelium, charakter života premeneného Duchom Svätým, duchovné zápasy a očakávanie domova. Jednotlivé tematické okruhy kopírujú systematické členenie učenia Písma. Na začiatku spevníka je sada žalmov. Tie majú podnadpis čísla žalmu a odzrkadľujú biblické verše žalmov alebo ich nosné myšlienky, niekedy vyjadrené cez naplnenie v Novej zmluve. Spevník sa preto dá používať čiastočne aj ako žaltár. Pod mnohými piesňami sú odkazy na biblické verše súvisiace s piesňou, niekedy cez priradené ku

4 ii PREDSLOV strofám. Niektoré strofy sú uvedené v zátvorkách [...] a umožňujú preskočiť ich bez narušenia celkovej výpovede piesne. Niektoré dlhšie piesne sú predelené zvýraznenými podnadpismi tak, aby sa dali spievať na niekoľkokrát a časti si uchovali celistvé výpovede. Refrény sú uvedené kurzívou. Pri prekladoch z iných jazykov sme kládli dôraz na vyjadrenie pôvodných slov a myšlienok, miestami i na úkor rytmiky, rýmu, jednoduchosti a štylistiky. Ak citujeme v piesňach biblické výpovede, uprednostňujeme čerpanie z doslovných prekladov Biblie. Ak bol preklad piesne prebraný uvádza meno prekladateľa za autorom cez prekl.. Preklady, ktoré sa vzdialili od originálov v myšlienkach, sú označené poznámkou voľný prekl.. Piesne, kde sa robili malé zásahy editormi, alebo sa doprekladali strofy, či ich existujúce preklady sa naklonili bližšie k originálu, sú označené pri autorovi resp. prekladateľovi znakom. Piesne prebrané zo slovenčiny a češtiny si ponechali, kde sa dalo, autentickú štylistiku. Nechali sme im biblické, niekedy možno menej používané výrazy, aby sa zachovala autentickosť, historická nadväznosť či blízkosť s Písmom. Otvárajme tento spevník s očakávaním. Hľadajme skutočné, hlboké, duchovné uctievanie v pravde a v duchu, a tak dlhodobú duchovnú posilu. Ak nás tento spevník navráti k nádherným hymnám a žalmom viery, bude Bohom použitý, aby pokoril našu dušu, priniesol vedomie slávy Boha, ohavnosti hriechu a sladkosti milosti v Kristovi a pomôže vyjadriť odpoveď srdca na Božiu vyvoľujúcu lásku, tak splní svoj účel. Nech preto čitateľ prichádza k oázam duchovných piesní hneď ráno, aby prebudili a pozdvihli dušu ku Kristovi. Môžu byť súčasťou osobných denných stíšení. Duch Svätý ich môže použiť na pripravenie srdca k modlitbe i k posilneniu vytrvalo vystupovať k prameňom čistého Božieho Slova, aby ste sa z neho sýtili a boli očisťovaní. Otvárajte tento spevník vo svojich domácnostiach na rodinných stíšeniach, aby ste pritiahli požehnanie z uctievania Pána na celý dom. Nech naše domácnosti nezostávajú ako dom bez strechy, ktorý je vystavený všetkým búrkam, pochybnostiam a pokušeniam. Je lepšie skryť sa v biblických pravdách a v uctievaní Pána. Napokon prinášajte si spevník tam, kde ho Boží ľud bude s láskou otvárať a spievať z neho spoločne a úctivo. Kristus tam sľúbil byť prítomný a kde je Kristus, tam je vždy duši najlepšie. Nech sa pridá aj vaše srdce k harmónii ďalších vďačných sŕdc v speve pred Božím trónom. Uctievanie nie je povinnosťou, ale privilégiom pre tých, ktorí očakávajú deň, keď sa pripoja k uctievaniu s mnohými v nebesiach. Modlitbou zostavovateľov je, aby bol milostivý Boh poctený používaním tohto spevníka. - zostavovatelia, SDG Žilina, 011

5 PREDSLOV iii * * * Predslov k prvému vydaniu Pretože Hospodin je Bohom, má byť nadovšetko uctievaný. Pretože je Kráľom a zvrchovaným Vládcom neba i zeme, má sa k Nemu pristupovať s najvyššou bázňou. Ako len vzhliadnuť na takého slávneho Boha? Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov, volá Izaiáš, keď vidí Najvyššieho sedieť na tróne a serafov pokrikovať: Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A nato dajú živé bytosti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku, a takto volajú: Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci, a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené. Ako len uctievať takého slávneho Boha, keď nebešťania sotva stačia vyjadrovať vďaky a chvály dňom i nocou? Ako len neuraziť Jeho veličenstvo a nepriviesť na seba hnev Boha všemocného a veľmi obávaného, keď naše vďaky a chvály Mu nestačia? A kto je dosť prečistých úst vysloviť oslavnú pieseň? Ježiš Kristus, Spasiteľ všetkých veriacich, ktorý si ich vlastnou krvou kúpil za svoj ľud a pretrpel za nich ich muku pekla na Golgote, prenikol nebesia, zasadol po Božej pravici a prihovára sa tam za nich. On činí chvály svojich detí príjemnými. Nikto neprichádza k Otcovi inak ako skrze Neho. On je jediným Prostredníkom. On je jediným Prímluvcom. On je spravodlivosťou každému veriacemu. On bol mŕtvy a žije. On je Alfou i Omegou, Počiatok i Koniec, On je verný. Nikdy neopustí a nezanechá tých, ktorých Mu dal Otec ani v uctievaní. Otec ľúbi pravých vyznávačov Jeho vznešeného mena a On, Ježiš, ich modlitby sťa kadidlo príjemnej vône prináša pred Boha. A tak nikto nemôže vzývať Boha inak ako v duchu a v pravde. Vrúci duch a opravdivé srdce veriaceho, plné vďaky a oslavy, skrze Krista prináša Bohu prijateľné obete chvál. Takých vyznávačov Otec hľadá, takých miluje, takých odmení. Nemá záľubu v päťhlasých choráloch, nezaujíma sa o dynamiku melódie a rozmanitosť nástrojov, nekochá sa vo výzdobe, nevšíma si umelecké prejavy. Opúšťa miesta, kde sa ľud Boží teší viac z piesní ako zo spasenia a kde viac hľadajú radosť v hudbe ako v Ňom samom. On hľadá opravdivé, veriace srdcia, prekypujúce vďakou za Milovaného. On musí byť vyvýšený a človek ponížený. Jeho musí byť vidieť, o Ňom počuť o Kristovi, tom ukrižovanom a o nikom inom. Skloň sa každý tvor pred Ním a hľaď na Neho, keď budeš otvárať svoje ústa pri týchto piesňach. Vyznaj, že ON je Boh a ty si len prach. On má slávu a inému ju nedá. On je objektom tvojho uctievania a NIKTO iný. Buď vrúci v srdci, nie chladný. Teš viac Jeho ako seba. Uprav svoje srdce v modlitbe tak, aby Ho pri speve nenašiel vlažné a ležérne. A tak rozumej, že to je vôľa Pánova, aby si takto vylieval vďaky, prosby, vyznania a chvály pred Ním a zakúšal krásu neba pri speve a ak sa bude Jemu ľúbiť, aby ťa napĺňal svojím Duchom.

6

7 Obsah Podľa knihy Žalmov 1 10 Uctievanie Trojjediného Boha 11 Boh Otec Jeho charakter a dokonalosť 19 Stvorenie a prozreteľnosť 171 Pán Ježiš Kristus Jeho mená a tituly 181 Oslava Spasiteľa 18 Jeho Božstvo a príchod na svet 190 Jeho pozemský život 01 Jeho utrpenie a smrť Jeho vzkriesenie a vstúpenie k Otcovi 16 Jeho vláda v nebesiach 18 Jeho druhý príchod a posledný súd 18 Svätý Duch 1 Sväté Písmo 6 Evanjelium volá Ohlasovanie evanjelia 8 Sľuby milosti pre hriešnikov Určená cesta milosti 6 Pokánie a viera 1

8 OBSAH Kresťan Vďačnosť za zachraňujúcu milosť a vyvoľujúcu lásku 7 Zrieknutie sa sveta 68 Túžba po svätosti Oddanie sa a horlivosť 7 Smelá dôvera k Bohu 79 Volanie k Bohu v súženiach a v pokušeniach 8 Súženia - odpočívanie na Božích sľuboch Zápas o zotrvanie a pokojná dôvera 90 Trpezlivosť a odovzdanie sa Božej vôli 9 Pokora Výsady kresťana Synovstvo prijatie za Božie dieťa 99 Nemenná láska Zmluvou zaručená bezpečnosť 0 Zachovanie do konca 07 Spoločenstvo s Pánom Ježišom 09 Budúcnosť kresťana 19 Smrť Pohreb Vzkriesenie Očakávanie domova v nebi Nebo Cirkev Spoločenstvo veriacich Krst a Večera Pánova 7 Spoločné uctievanie v Pánov deň Rozličné príležitosti Modlitebné stretnutia Manželstvo a rodina 9 Otvorenie a ukončenie roka Ranná modlitba 7 Večerná modlitba Rozlúčka kresťanov 66

9 UCTIEVANIE V DUCHU KNIHY ŽALMOV 1 (1) Blahoslavený muž Žalm 1 LAHOSLAVENÝ muž, čo Bnechodí podľa rady to ľudí bezbožných, nestojí tam, kde hriech pôžitok núka, svoj stolec od posmievačov odsúva, záľubu má v Pánovom zákone, o ňom rozjíma v noci i vo dne. Spravodlivý muž ako strom bude, mnohé ovocie časom prinesie. Jeho lístie nevädne nezahynie, všetko, čo robí, pri ňom kvitnúť bude. Nie tak bezbožní ako plevy sú, skoro ich vetry navždy odvejú. Ich pád a záhuba nablízku je. Neobstoja v spravodlivom súde, ani len v zhromaždení spravodlivých, Hospodin Pán ich myšlienky odhalí. Ale spravodlivých povedie, no cesta hriešnych večne zahynie. Genevan Psalter, () Prv vysmieval som meno Žalm 1 RV vysmieval som meno Boha, P môjho Stvoriteľa, veril pyšným rečiam všetkých, čo zavrhli Jeho slová. 6 Prv po cestách sveta, čo hynie, som kráčal spútaný, strácal svoje dni, ktoré On mi dal, nie pre Neho som žil. Ale v Jeho Slove našla mi duša pravdu, svetlo. Rozjasnilo blúdiacu myseľ, slasťou sa mi stalo. Len Kristus si ma zachováva prúdom živej milosti. Na pokoj, ovocie On obracia najboľavšie skúšky. Bez Jeho lásky, čo odpúšťa, miesta v nebi nemám, ale jak pleva vetrom nesený len súd a smrť čakám. Jeho láska ku mne nevädne, On zná ma, Jeho som. On ochráni si ma na púti tam, kde stojí Jeho trón. Evangelical Psalter 1 () Šťastný muž, ktorý zanechal Žalm 1 ŤASTNÝ muž, ktorý zanechal Šchodník ľudí bezbožných. Po ceste hriešnikov viacej nekráča, s posmievačmi nesedí.

10 PODĽA KNIHY ŽALMOV Záľubu svoju našiel on v Bohu a v Jeho Slove. Sväté výroky on s úctou prijíma, deň-noc rozjíma, žije. Je ako strom zasadený pri riekach živej vody - zeleň nestráca, ovocie prinesie, Boha životom slávi. Bezbožní skoro zahynú jak plevy vetrom zviate. Keď v zhromaždení svätých neobstoja, ako na Božom súde? Pred zrakom Hospodinovým cesta Jeho svätých je. No tých, čo v hriechu a v vzbure chodia, podvrátenie neminie. Sing Psalms, 00 Transl. from Sing Psalms, Free Church of Scotland, 00 Prečo sa stretli národy Žalm REČO sa stretli národy? Aby sa P spolčili. Pánovho pomazaného Syna zahubili. Jeho raz daný zákon ďaleko odhodili, Jeho evanjelia cesty podkopávali. Pán, ktorý sedí v nebesiach, posmieva sa im, v prchkosti hnevu odplaty takto k nim hovorí: Volám Ho: Môj večný Synu a z mŕtvych Ho vzkriesim, kráľovstvo Jeho rozprestriem, na svoj trón posadím. Zažiadaj si, teš sa, Synu, z najďalších pohanov, nepriateľov však zmeť spred seba berlou železnou. 6 7 Zmúdrejte, vládcovia zeme, Pána poslúchajte, Kráľa z nebies uctievajte a Slova sa bojte. Ľúbajte Syna, by ste na ceste nezhynuli. Šťastní sú tí, čo len na Jeho milosť spoľahli. Isaac Watts, Pane, Tvoj sľub pokoj Žalm P ANE, Tvoj sľub pokoj dá mi, hoc mnohé skúšky povstali, dušu obavy zovreli, že budem zlým premožený. Tak k Tebe, Spasiteľ, volám, Ty buď mi štítom a ma bráň! Ozvi sa z vrchu svätosti, utíš mi dušu v ľútosti. Ukrytý v dlani všemocnej ľahnem a zaspím bezpečne. Keď prebudím sa so mnou si, Sprievodca všadeprítomný. Čo má svet a peklo rušiť, keď blízko Boh je tak mocný? Od Teba spása prichádza, jediný pokoj, ochrana. Henry Francis Lyte, Pane hneď z rána Žalm P ANE, hneď z rána čuj hlas môj, vzdych, čo ku Tebe ide. K Tebe sa modlím s pokorou, a dvíham oči svoje... Ku miestu, kde Kristus vstúpil, môj Zástanca preveľký. On prednáša pred trón Otca pieseň a vzdych môj vrúci. Pred Tvojím zrakom, Presvätý, zlá cesta neobstojí.

11 PODĽA KNIHY ŽALMOV 6 Záľub nemáš v bezbožnosti, zahynie, kto ju robí. Ja v množstve Tvojej milosti prídem do Tvojho domu, modliť sa v dvoroch svätosti, s bázňou sa klaňať Bohu. Ó, Hospodine, veď ma sám v svojej spravodlivosti, Hoc úklady na ceste mám, urovnávaj chodník mi. Nech všetci, čo Ťa milujú, utiekajú sa k Tebe. V ľúbosti Tvej nádej znajú, čo ich jak štít objíme. Isaac Watts, Nežne Pane klaď svoj prút Žalm 6 N EŽNE, Pane, klaď svoj prút, na moju hriešnu hlavu. V milosrdenstve drž hnev, bo sa v zdesení chvejem. Telo mi je zomdlené, hľadám Tvé uzdravenie. Jednu prosbu k Tebe mám: zachráň ma z milosti sám! Či Ťa v hrobe oslávim? Tvoju spásu oznámim? Pane, v dušu úľav vlej, hovor vstanem, žiť budem. Hľa, Pán ide, počul ma, každý tieň sa rozchádza. Svetlo vôkol vidím zas, povstaň, duch môj, v chvály jas. Henry Francis Lyte, Pán môj Boh Tebe verím Žalm 7 P ÁN môj Boh, Tebe verím, vytrhni ma z` súžení. Keď žalobca prichádza, hľadá mi dušu zožrať. Pán môj Boh, ak som činil skutky jak nehodný syn, Ježišu, z lásky z hora očisť a obnov znova. No ak satan roznietil iných, aby ma desil, Tvoje Slovo ľúbime, obráň nás v pravde, mile. Pane, to iste vieme, spravodlivosť nedrieme. Násilník sa predesí, keď súd Boží sa zjaví. Evangelical Psalter 8 V Tebe Pane spasenie Žalm 8 V TEBE, Pane, spasenie naše máme, na celej zemi Ty máš meno slávne. Vyvýšil si majestát do neba, by Ťa človek malý oslavoval. Z úst nemluvniat chvála a sláva Ti znie, mocná to bašta Tebou stavaná je. Tak ničíš moc protivníkov svojich a nepriateľa svojho umlčíš. Keď vidím nebesia, čo Ty si stvoril, mesiac, hviezdy, ktoré sám si postavil, čo človek je, že naňho pamätáš a syn človeka sa ho ujímaš. Učinil si ho málo menším než Boh a korunoval si ho slávou a cťou, aby vládol nad Tvojím stvorením, položil si mu všetko pod nohy. Všetku divú zver poľnú, voly, ovce, nebeské vtáctvo, živočíšstvo morské, i čo chodí morskými cestami. Pane, jak preslávny si na zemi! Genevan Psalter, 19-6

12 PODĽA KNIHY ŽALMOV 1 (1) Až dokedy môj Boh Žalm 1 Ž dokedy, môj Boh, budeš A tvár svoju predo mnou skrývať? Kedy mi znova svitne deň a strach nebudem mať? Hľa, jak nepriateľ úmysly svoje zlomyseľne skúša. Zahmlieva mi vôkol očí a šípy posiela. Či nebude veľmi plesať, ak jeho korisťou budem? Synovia zeme spyšnejú, ak na mňa zabudneš. Na Tvoj hlas peklo sa chveje a satan rýchlo uteká. Prichádza naňho zdesenie a hrôza veliká. Ty svoju milosť ukážeš to moja nádej jediná. Zo srdca Ti spievať budem, za mňa si dokonal. Isaac Watts, Ján 19:0 1 () Pane keď mi srdce Žalm 1 ANE, keď srdce chladné je P a Teba nevidím, Tvoja láska ma nehreje a pokoj necítim. Dokiaľ si budeš skrývať tvár, kým v diali musím stáť, v duši zármutkom tiesnený výsmechy počúvať? Môj Boh a Pán, zhliadni ku mne, bojím sa, že zaspím. Daj poznať mi Tvoju lásku, nech život pocítim. Pomôž mi na dni minulé s Tebou si spomínať, keď som činy lásky mnohé smel od Teba prijímať. Spievam Ti, hoc ma tma desí, Pane, všetkým si mi. Milosť rokmi dokázaná mrak tmy zas rozptýli. Evangelical Psalter 1 Hospodine zástupov Žalm 1 H OSPODINE zástupov, Bože nekonečný, kto v Tvoj svätý vstúpi stan? Kto raj uzrie večný? Kto na vrchu nebeskom bude v sláve bývať a na tvár Tvoju svätú s jasotom sa dívať? Ten, kto vždycky úprimne, bezúhonne chodí, blížneho kto miluje, do lží neuvodí, kto bratovi jazykom krivdy neučiní, neprávosťou na ľuďoch kto sa nepreviní. Pred ktorého očami márnosť nemá ceny, nečistou kto úžerou nie je poškvrnený; ale toho miluje a si veľmi váži, kto srdce a jazyk svoj v bázni Božej stráži. Kto, keď sľúbil, daný sľub drží nezmenený, nečistotou ani ľsťou nie je pošpinený, daru proti blížnemu kto sa prijať stráni, ten vstup -vraví Svätý Boh - má v tie večné stany. Či som ja takým Pane?

13 PODĽA KNIHY ŽALMOV Môžem veriť sebe? Je dosť pri mne svätosti smieť raz vkročiť v nebe? Ach, ak ja len pri sebe spravodlivosť hľadám, napriek všetkej námahe klesám len a padám. 6 Duša moja, akože pozrieš v tvár sa smrti, ktorá všetko pozemské do prachu raz zdrtí? Kto dá ti lúč nádeje v chvíľach biedy, hrôzy? Ajhľa, ver! Len On to dá, Spasiteľ, Syn Boží. Mária Royová, (1) Pán je môj pastier Žalm ÁN je môj Pastier, P láskou si ma chráni, nič mi nechýba, ku pastvám ma vodí. Dokazuje starosť a milosť svoju, odpočinutie pri riekach mi dáva. Pre svoje meno iste si ma vodí cestou spravodlivou, kde ma predchodí. Hoc v údolí smrti som opustený, skľúčenosťou šera som obklopený, nebojím sa, lebo viem, že si so mnou, v mojom zármutku, bolestiach ma čuješ. Bože spasenia, Ty ma prútom svojím potešíš vo všetkom mojom trápení. Tvoj štedrý stôl rozprestieraš predo mnou, obnovuješ ma na truc nepriateľov. Hlavu mi mažeš olejom lahodným, pohár preteká, lebo si mi určil, že dobrota, milosť ma neopustí, v Tvojom dome budem bývať naveky. Genevan Psalter, 19-6 () Ježiš, dobrý Pastier môj Žalm EŽIŠ, dobrý Pastier môj, Jživot za mňa položil. On je mojím, ja Jeho, núdzu viac nepoznám s Ním. Život, pokoj, pokrm mám, Jeho starosť poznávam. Ježiš verne ma vodí ku pastvám, kde ma kŕmi. Ľahnem si, odpočiniem popri vodách útechy. Keď volá, nasledujem, s Ním sa mi srdce teší. Moju dušu uzdraví, pokojom zas pohladí. Obnoví, keď mi zamdlie duša žiť spravodlivo. Ľúbi ma šiel za mňa mrieť. Prečo práve mňa? neviem. Jeho láskou objatý, ani mrieť sa nedesím. Požehnaný každý deň, keď Ho v chráme velebím, až kým skoro nevojdem v svoj príbytok nebeský. Charles Wesley, Ján10:11 () Hospodin môj Pastier je Žalm OSPODIN môj Pastier je, H budem dobre zaopatrený. Od čias, keď je mojím a ja Jeho som, čo by som porovnal s Ním? Na dobré miesta ma vodí, nebeská pastva tam vyrastá, vody života hojne pretekajú, plné spasenie tryská. Keby som na scestie zišiel, On moju dušu späť si získa, by sprevádzal ma po svojej ceste pre sväté meno, čo má.

14 PODĽA KNIHY ŽALMOV 6 Nepodľahnem obavám, pokiaľ svoju pomoc mi dáva. Ak budem kráčať údolím smrti, môj Pastier bude tam. Napriek všetkým nepriateľom môj stôl predo mnou rozprestieraš. Pohár preteká Tvojím požehnaním, plesaním pomazávaš. Dobrota lásky Tvojej moje dni na zemi naplní. Neprestanem hlásať Tvoju chválu, Tvoj dom neopustím. Isaac Watts, K Tebe svoju dušu dvíham Žalm K TEBE svoju dušu dvíham, ó, len ma nenechaj. Nech nie som zahanbený viac, Pane, v Teba dúfam. Pamätaj na mňa v milosti a svojou cestou veď. Odpusť bláznovstvo mladosti, nespomínaj môj hriech. Pane, si priamy a dobrý, pokorených hriešnych upriamuješ v pravé cesty a učíš kade ísť. Svätým, Pane, oznamuješ tajomstvo svej lásky. V svojej zmluve im sľubuješ činiť dobre vždycky. Ich duše v pokoji budú Spasiteľ ich ľúbi. Je zaodetý milosťou s` sľubmi sa k nim blíži. Evangelical Psalter 7 Pán mi je svetlom, spasením Žalm 7 P ÁN mi je svetlom, spasením, preto sa zlého nebojím. Keď Pán pevnosťou žitia mi je, ja nebojím sa, hoc zlo povstane. Po jednom mi srdce túži, v tom radosť najväčšiu vidí: bývať v dome Božom každý deň a život k chvále Mu oddávať len. Tam neustále Ho hľadám a modlitby čuje môj Pán. Tam krásu Hospodinovu zriem a div milosti viac poznávať smiem. Keď ťažkosť žitia doľahne i vtedy ma Pán ukryje. V Ňom pevne nádej moja stojí, všemocnou rukou som zachovaný. Hoc priateľ zemský odíde a otec s matkou opustí, Hospodin ma k sebe privinie, On je mi Otec a Priateľ verný. Anne Steele, Hospodine, až do nebies Žalm 6 OSPODINE, až do nebies H Tvoja milosť vekmi žiari. Tvoja pravda mrak preniká, nik nezmení Tvoje plány. Spravodlivosť pevne stojí, jak základ vrchov sa nehne. Múdre činy Tvojej ruky sú a súdy veľmi hlboké. Prozreteľnosť k nám je štedrá, človek i zviera z nej berú, o svoje stvorenie sa staráš - no svätí majú viac než ju. Predrahá Tvoja milosť je, v nej celá nádej nám leží. Adamov rod v svojom zúfalstve pod Tvoje krídla skryť sa beží.

15 PODĽA KNIHY ŽALMOV V Tvojom dome sú sýtení, pokrm pre duše prijímajú. Tečú k ním prúdy milosti a spásu Tvoju chutnajú. 6 U Teba prameň života, zdarma nás pojíš bohate a v Tvojom svetle vzhliadame zasľúbenia Tvoje slávne. Isaac Watts, (1) Ako jeleň smädom dychtí Žalm KO jeleň smädom dychtí, A tak moja duša vo mne. Ach, kde nájde živé vody, ak nie u Teba, Pane? Volám, lebo smädný som, Pane, Ty si život môj! Chcem prísť, pred Tebou si zastať, v Tvojom chráme Ťa uctievať. Horké slzy bedákania pokrmom sú dňom, nocou. Pýtajú sa nepriatelia: Kdeže je tvoj silný Boh? Dušu v plači vylievam, keď na tie dni spomínam, keď som v zhromaždení cele plesal v chválach, v Tvojom mene. Duša moja, prečo smútiš, nepokojíš sa vo mne? Boh tvoju vieru obnoví, bude ti útočište. Budeš opäť Ho chváliť, Jeho milosť velebiť. On je Boh a Spasiteľ tvoj, zahrnie ťa svojou priazňou. Môj Bože, duša mi smúti v zemi diaľ od Jordánu. Rozpomínam sa na Teba z výšin krajov Hermonu. Ako vlny besnejú, v priepasť sa ozývajú, tak všetky Tvoje príboje valia sa do duše mojej. 6 7 Hospodin pošle Záchranu, vo dne svoju lásku dá. On bude mojím plesaním, mojou piesňou v nočný čas. Budem chválu Mu vzdávať, o Ňom samom rozjímať, modlitbou sa k Nemu vznášať, Boha môjho žitia hľadať. Poviem Bohu, mojej skale: Či si na mňa zabudol? Prečo musím smutný chodiť pre útisk nepriateľov? Ich posmešné slová mi čoby kosti lámali, keď hovoria v pyšnom vzdore: Kde je tvoj Boh, tvoja nádej? Duša moja, prečo smútiš, nepokojíš sa vo mne? Boh tvoju vieru obnoví, bude ti útočište. Budeš ešte Ho chváliť, Jeho milosť velebiť. On je Boh a Spasiteľ tvoj, zahrnie ťa svojou priazňou. Genevan Psalter, 19-6 () Jak jeleň dychtí po vode Žalm AK jeleň dychtí po vode, Jčo beh mu osvieži, duša mi prahne, môj Bože, po Tvojej milosti. Po Tebe, môj Boh, živý Boh, smädná duša žízni. Kedy zas uzriem Tvoju tvár, Tvoj majestát slávny? Prečo sa máš nepokojiť? Ver Bohu, ktorý ti prichádza s pomocou zmeniť tvé vzdychy na vďaky. Môj silný Boh, jak dlho mám zabudnutý plakať?

16 PODĽA KNIHY ŽALMOV Spustený som, ponechaný na smiech nepriateľa. Prečo sa len nepokojíš? Ó, čakaj na Pána! Budeš Ho za spásu chváliť žriedlo tvojho zdravia. Nahum Tate, Nicholas Brady, Zošli mi svoje svetlo a pravdu Žalm Z OŠLI mi svoje svetlo a pravdu, nech ma vedú, na vrch Tvojich svätých príbytkov Ťa vzývať privedú. Tam zájdem k Tvojmu oltáru, môj Bože radosti. Budem Tvoje meno velebiť, zo srdca pieť chvály. Prečo si smutná duša mi a vo mne zmietaná? Prečo stále sa nepokojíš myšlienkami hneď z rána? Čakaj len na svojho Boha, bo budem Ho chváliť! On je Bohom môjho spasenia a radosť bez hraníc. The Psalter,191 6 Boh je nám útočište Žalm 6 B OH nám útočište, sila, pomoc dokázaná. Preto sa nebudeme báť, hoc Zem by sa pohla a vrchy v moria padali, vody sa dvíhali. Vlny besne by penili, pohoriami triasli. Hľa, rieka s jej ramenami teší mesto Božie, Svätyňu Jeho príbytkov, kde Najvyšší v strede. 6 Tam Boh vždy s nimi prebýva, múr sa mu nepohne. Boh im hneď z rána pomáha, keď nepriateľ vstane. Utíchni a znaj, ja som Boh, budem vyvýšený. Nad národmi zeme mám trón, svoje meno velebím. Hospodin Zástupov s nami nám veža vysoká. Keď Boh Jákobov je za nás, to spása bezpečná. The Psalter, (1) Ty, ktorý počuješ Žalm 1 Y, ktorý počuješ hriešnikov plač, Thoc moje hriechy vždy pred Tebou sú, neskrývaj si predo mnou tvár, ale vytri mi moju vinu. Stvor vo mne srdce, čo úprimné je, a odpor ku hriechu do neho daj. Nech Tvoj Duch Svätý je pri mne, svoju prítomnosť mi zachovaj. Zlomený duchom sa k Tebe viniem - obeť to celá, čo prinášam Ti. Skrúšené srdce nezmietneš, Spasiteľu, môj Bože drahý. Duša v prach ponížená mi leží, výrok spravodlivý nad sebou má. Pozri, Pane ľútostivý, zachráň, na smrť je odsúdená. Potom budem učiť Tvojim cestám hriešnikov, nech Tvoju milosť znajú. Privediem ich pred Ježiša a budú chváliť Tvoju lásku. Nech Tvoju lásku môj jazyk chváli a Tvoje spasenie ospevuje. Nech celý život Ťa slávi, moja spravodlivosť si, Pane. Isaac Watts,

17 PODĽA KNIHY ŽALMOV 6 1 () Srdce čisté stvor mi Žalm 1 (verše 1-1) RDCE čisté stvor mi, Pane, Ssrdce mi je skazené! Cíti bolesti náramné pre hriechy prirodzené i ktoré samo činilo. Daj, aby opäť tak bolo, ako si ho prv stvoril. Obnov mi ducha priameho, aby sa Tvojej vôli poddával času každého, našiel útechu i v bôli, aby telu odporoval, vieru skutkom dokazoval, miloval všetko dobré. Neodvrhni ma od seba, hoc by som to zaslúžil, najmilší môj Otče z neba, veď mi Ježiš vyslúžil Tvoju milosť - nedaj svojmu dieťatku tak padnúť mdlému, aby si ho opustil. Neodnímaj Ducha svojho nikdy, prosím, mi, Pane, ale zažeň ducha zlého a učiň si príjemné srdce svojím Duchom Svätým, panuj v ňom Ty sám všetky dni, tak bude vždycky dobre. Navráť mi radosť spasenia, odpusť mi neprávosti a keď hľadám potešenia, daj mi ich nájsť v plnosti v Tvojej zásluhe, Ježiši, lebo Ty si život duši, truc hriechu, smrti, diablovi. Duch Tvoj, Pane, dobrovoľný s Tvojím olejom veselo drž ma, aby ja nehodný nedúfal v svoje telo. Ostaň len Priateľom mojím a daj, nech Ťa úctivo ctím, smelo kráčam k večnosti. Samuel Hruškovic, Blázon v srdci vraví Žalm B LÁZON v srdci vraví: Niet Boha na nebi. V celej bytosti skazený zákon Boží haní. Boh hľadí na ľudí, myšlienky sŕdc číta. Nájde sa niekto rozumný, kto vážne Ho hľadá? Každý sa odvrátil, ani jedného niet, kto by zo srdca uvítal evanjelia zvesť. Kým len Božia milosť nepohne cítiť žiaľ, o lásku, pardon a život také srdce nedbá. Kiež Jeho spásy moc poznaná je v cirkvi, by hriešnik bez pút žiť mohol, Ježišom tiahnutý. 6 Spásu daj Sionu, plesaním ho žehnaj, nech dietky Božie povstanú spievať za spásy dar. Evangelical Psalter Rom :9-0 7 Ježiš od mora po more Žalm 7 EŽIŠ od mora po more, Jod riek po končiny zeme, kde slnka lúč na púti dosiahne, tam panstvo svoje roztiahne. On bude kraľovať stále, kým slnce a mesiac v sláve nepominú a zem sa rozplynie, z pokolenia v pokolenie.

18 PODĽA KNIHY ŽALMOV 6 On sa bezmocných ujíma a chudobného zastáva, zľutúva sa, duše ich drahé má, zlomil moc ich nepriateľa. Požehnanie, kde On vládne, väzňom padajú reťaze, ustatý večný pokoj nachádza, synom nič dobré nechýba. Kde uzdravenie pôsobí, tam prekliatie a smrť končí. Ľudský rod v Ňom svoju chválu poznal, dal viacej im, než Adam vzal. Nech ospevuje každý tvor svojho Kráľa s mnohou úctou. Blahoslavia a Ním sa žehnajú, naveky amen volajú. Isaac Watts, O tebe slávne sľuby riekol Žalm 87 O TEBE slávne sľuby riekol, Sion cirkev, mesto nášho Boha. Stvárnil ťa, bys bola si Jeho, na Skale vekov si založená. Jeho Slovo nemožno zmeniť, prebývaš v Jeho pokoji. Múrmi spasenia si obklopená, neboj sa nepriateľov svojich. Hľa, prúdy živej vody tečú, pramenia z Jeho večnej lásky k nej, dobre sýtia synov a dcéry a všetky úzkosti berú im preč. Ako mdlieť, keď takáto rieka tečie a smäd im uháša? Milosť, ktorá ako Pán, jej darca, z veku na vek im neprestáva. Každého v meste obopína, hľa, oblak a oheň Jeho slávy. Ľudu požehnanému svedčí, že ich Pán Hospodin je im blízky. Obmytí krvou Jeho Syna, Vykupiteľa Ježiša, len naňho ich duše spoliehajú, oni sú kráľmi, kňazmi Boha. Spasiteľ, ak čírou milosťou obyvateľom tohto mesta som, radšej výsmech sveta si volím a jasať naveky v ľude Tvojom. Svet má márnosť, útechu krátku, skončí náhle, je zničený. Trvalú radosť, dedičstvo znajú tí, čo sú pre Sion zrodení. John Newton, Žalm 6:-6 Iz :-6 90 Ó, Pane, Skalo vekov Žalm 90 PANE, Skalo vekov, Ó Ty si Boh odveký. Kým nám sa život búri, si príbytok stály. Pred tým než svet si tvoril, si Ten istý jak dnes. Cez všetky pokolenia nemenným zostaneš. Naše roky jak tiene rýchlo sa rozplynú. Sťa kvety na lúčine vzrastú a hneď hynú. Jak v sne nám život prejde, sťa príbeh rečený. Časná sláva len blysne, skoro starneme my. Ó, Ty, čo nezaspávaš, svetlo máš, čo nestmie, uč nás tak roky rátať predtým než skonáme, aby sme Teba znali, Tvoju lásku, cesty. Sprievodcu v Tebe našli, Pána po všetky dni. Ó, nasýť nás hneď z rána milosťou, v radosť veď. Obveseľ utrápených, dlho sme zreli zlé.

19 PODĽA KNIHY ŽALMOV Navráť sa, Hospodine, maj ľútosť nad nami, nech ľúbeznosť Ježiša večne na nás žiari. Edward Henry Bickesteth, v. doplnené 91 Ten, kto v skrýši Najvyššieho Žalm 91 EN, kto v skrýši Najvyššieho T a v ochrane prebýva, ten v tôni Všemohúceho bezpečne odpočíva. Preto vravím svojmu Bohu: Ku Tebe sa utiekam, si mi hradom a ochranou, na Teba sa spolieham. On ma z osídla ľstivého ľudských nástrah a zlostí i z pokušenia každého svojou mocou vyprostí. Príjme ma pod svoje krídla, prikryje ma brkami. Mojim štítom Jeho pravda a vernosť pavézou mi. Nočný postrach ma nedesí, ani strela smrteľná, Mor, nákaza, čo pustoší za rána i poludnia. Tisíc ich naľavo padne, desať viac po pravici, ale mňa sa to nedotkne - zahynú bezbožníci. Lebo som si Pána svojho útočišťom učinil, neprihodí sa nič zlého, Najvyšší je so mnou vždy. Anjelom svojim prikáže, by ma všade chránili, na rukách nosili nežne, úrazom zabránili. Pretože sa láskou vinie ku mne, ho vyslobodím. Lebo pozná moje meno, ja ho iste vyslyším. Bude volať odpoviem mu, ja s ním budem v súžení, vytrhnem a oslávim ho, uzrie spásu, plnosť dní. Jiří Strejc, Mat :6 98 Spievajte Bohu novú pieseň Žalm 98 PIEVAJTE Bohu novú pieseň, Spredivné veci učinil. Pravica Jeho zvíťazila, Rameno Jeho svätosti. Hospodin odkryl nám Spasenie, svoju Spravodlivosť zjavil. Všetky národy to uvidia - Spásu, čo Boh nám oznámil. Pamätá vo svojej milosti verne na dom Izraela. Všetky končiny zeme uzrú veľkú Spásu nášho Boha. Pokrikujte Hospodinovi, s radosťou plesaj celá zem! Hlasne volajte, pejte žalmy, spievajte Mu novú pieseň! Pri citare Mu pejte žalmy, zdvihnite hlas chválospevov, pripojte trúbu a zvuk rohu, jasajte pred Hospodinom! Nech hučí more, jeho náplň, kruh sveta s obyvateľmi. Vyvýšte Pána novou piesňou a spievajte Mu naveky. Rieky nech rukami tlieskajú, pohoria nech poskakujú pred Hospodinom, naším Kráľom, radostne si pospevujú! Prichádza súdiť okruh sveta spravodlivo a v rovnosti. Tým však, čo Spravodlivosť dáva, zostane s nimi naveky. Genevan Psalter, 19-6

20 PODĽA KNIHY ŽALMOV 100 Celá Zem s obyvateľmi Žalm 100 C ELÁ Zem s obyvateľmi zaplesaj Hospodinovi! Slúž Mu s radosťou deň čo deň, poď pred Neho, spievaj pieseň! Poznaj, On sám, že Pán Boh je, On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, Jeho velebiť, stádo Jeho pastvy, Mu žiť. A tak vstupujte s jasaním do Jeho nádvorí chváliť. Ďakujte Mu, dobrorečte, Jeho meno oslavujte. Lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá veky. Z pokolenia v pokolenie Jeho vernosť neprestane. Genevan Psalter, 19-6 Ján 1:1,17 10 Chváľže duša Žalm 10 HVÁĽŽE, duša, nebies Kráľa, Ck Jeho nohám pocty nes! Vykúpil a uzdravil ťa, On je hodný prijať česť. Chváľ Ho! Chváľ Ho! Chváľ večného Kráľa dnes! Chváľže Ho za mnohú milosť, čo v tiesni dal otcom znať. Dnes ten istý, pomalý bol švihať a rýchly žehnať. Chváľ Ho! Chváľ Ho! Vernejší nám bol než mať. Ako Otec nás ušetril, On vie dobre, že sme prach. Nežne do svojich rúk brával, z jamy vyzdvihoval nás. Chváľ Ho! Chváľ Ho! Ľútostivý bol vždy k nám. Chabí sme sťa kvietok poľný, príde vietor a niet nás. Ale náš Boh je nemenný, ostáva i za hrob náš. Chváľ Ho! Chváľ Ho! On je veľký, večný Pán. S anjelmi a vojmi nebies Pánovi sa klaňajme. Obyvatelia všetkých miest, Jeho vôľu konajme. Chváľ Ho! Chváľ Ho! Za milosť dobrorečme. Henry Francis Lyte, Mal :17 Iz 0: Ak len na chvíľu Žalm 10 K len na chvíľu tvár nám A ukryješ, zastrieš svú slávu, úsmev odnímeš, celá príroda v žiaľ sa ponorí, zastoná v smútku v clivom volaní: Istá smrť, Pane, všetkých nás stihne, pohltí národ vo svojej vláde. Celé stvorenstvo v kráse zrodené sa teraz vracia do prachu zeme. Ale keď znova slávu ukážeš, ožíva iste, hlavu pozdvihne. Na Tvoj rozkaz povstáva poslúchne, život mu príde na Tvoje hnutie. Neste Mu vďaky, žijúci z Neho, nebo so zemou chváľ Tvorcu svojho. Keď vo večnosti tento deň minie a staré tvorstvo do prachu ľahne; tam navždy sviežim, mladým ostane, koľko On trvá, tak ono bude. Na Tvoje slovo duša mi vzlietne cez zem prach vo výšiny kráľovské krásneho sveta, kde Teba stretnem, nový deň svitne, rozplynie sa tieň. Naveky Teba tam chváliť budem s anjelským chórom v onen večný deň. Thomas Blacklock, R 8:19-0

21 PODĽA KNIHY ŽALMOV 107 Ďakujte Hospodinu Žalm 107 AKUJTE Hospodinu, Ď prinášajte Mu chválu. Hlásajte, že On môže spasiť, čo je nemožné. Cirkev vykúpených zná Pána, čo spasenie má. On ju zo všetkých zemí zhromaždí a posvätí. Keď po púšti blúdili, smädní, hladní klesali, ich volanie postrehol, z bied ich všetkých vytrhol. I dnes si ich každý deň vedie cestou v noc i v deň. Do Jeho mesta prídu, odpočinok si príjmu. Jemu chvály spievajme, na lásku spomínajme, čo nám cestou prejavil od čias, keď nás zachránil. Jospeh Irons, Haleluja! Srdom celým Žalm 111 ALELUJA! Srdcom celým H pieť budem Hospodinu s vykúpeným zhromaždením, nech Jemu chvály znejú. Jeho skutky slávne, veľké svätému sú slasťou zrieť. Jeho spasenie víťazné spomína sa noc i deň. Tým, čo sa Ho boja, dá síl, na svú zmluvu pamätá. Múdri sa pokoria v bázni, Jeho vôľu učinia. Jeho milosť pevne stojí, verné nariadenia sú. Jeho svätý sa nebojí On nezmení prísahu. Preto chvála neutíchaj, Jeho meno vekmi buď požehnané; v Jeho sľube utíš sa vždy Boží ľud. Charles Haddon Spurgeon, Jak ten muž je požehnaný Žalm 11 J AK ten muž je požehnaný, čo sa Hospodina bojí, ľúbi Jeho prikázania, budú po ňom požehnania. V srdci láska, zľutovanie ku dobrým činom ho kynie. Pomáha ochotne, mile, nehľadá nič za to sebe. Keď skúšok búrka povstane, nepohne sa, stáť ostane. Srdce pred strachom strážené, lebo silný Boh pri ňom je. Viera na Pána upretá silu z Jeho Slova čerpá. Vo tmách mu svetlo nadíde, srdce teší ďalej ide. Rozsýpa mnoho na dielo evanjelia Pánovho. Ovocie spravodlivosti zožne v sláve vo večnosti. v pôvodine podľa Isaac Watts, Pane, Ty sám máš milosť Žalm 11 P ANE, Ty sám máš milosť a pravdu, sláva nepatrí nám, nášmu menu. Milosť, moc, láska, spravodlivosť pie nesmrteľné pocty len ku Tebe. Zasvieť z nebies, kde Ty sám kraľuješ. Nech nepovie hriešnik: Kde váš Boh je?

22 PODĽA KNIHY ŽALMOV V nebesiach nebies vysoko tróniš, celým vesmírom čo chceš, sám činíš. Ty si Stvoriteľ, Pán a Kráľov Kráľ, padnutý tvor však modly uctieva. Zástup na tvárach s úctou k Tebe zrie, hádže zlaté korunky ku Tebe. Márne všetko, čo ľudia si nájdu, v čo potom vložia svoju dôveru. Bezmocné ruky pomôcť neprídu, niet slov, mysle, čo milovať môžu. No smrteľník k nim o pomoc vzhliada, ku hluchým modlám, dielu človeka. Ver Bohu Spáse, čo čuje, vidí, zná naše žiale, pokoj obnoví. Uctievať Jeho potechu ti dá, On je nám pomoc a večný štít náš. Spasení z milosti Mu ďakujme, naveky s láskou Ho oslavujme. Isaac Watts, Čim svojmu Bohu odplatím Žalm 116 ÍM svojmu Bohu odplatím Č tú lásku, čo mi dal? Vezmem kalich so spasením a budem Ho vzývať. Prídem Ho ctiť so svätými, prinesiem obeť chvál. Splním všetky svoje sľuby, čo v trápení som dal. Jak veľká Tvoja milosť je, vekmi žehnaný Boh! Jak vzácny v Tvojich očiach je Tvoj sluha, jeho smrť. Ja šťastný, Pane, sluha som, Ty milosť máš ku mne. Život, čo si mi daroval, ja venujem Tebe. Dnes som Tvojím, večne Tvojím a nič to nezmení. Keď si mi putá rozviazal, láskou s ich nahradil. Isaac Watts, Každý, kto žije na zemi Žalm 117 K AŽDÝ, kto žije na zemi, nech svojho Tvorcu velebí! Chvály spieva: Haleluja! Nech meno Spasiteľa je cirkvou slávne ospievané. Každý jazyk nech Mu spieva: Haleluja, haleluja, haleluja! Ty mnohé zľutovania máš, svoje Slovo pravdy dávaš, večne stojí. Haleluja! Od mora k moru znieť bude, kým nebo, zem nepominie. Tebe chvála, Tvojmu menu: Smrteľníci, prinesme Mu v piesňach chvály každú poctu! Nášmu Bohu: Haleluja! Jeho spasenie hlásajme, mocne s radosťou plesajme v mene nášho Spasiteľa: V každom národe spievajme, do všetkých krajov zvestujme nášho Boha. Haleluja! V srdci s radosťou plesajme, s jasotom v Ňom sa radujme, v našom Bohu, slávnom Bohu. Isaac Watts, v.- anonym, v. - R. Spence 118 Poďte, ďakujme Hospodinu Žalm 118 OĎTE, ďakujme Hospodinu, P Jeho milosť večne trvá. Nech Izrael a Áron hlása, Jeho milosť večne trvá. Nech tí, čo prišli Ho uctievať, v Jeho láske sú bezpeční. Poďme, ďakujme Hospodinu, že On má milosť naveky.

23 PODĽA KNIHY ŽALMOV 6 7 V úzkostiach na Pána som volal, počul ma a vyslobodil. Hospodin stal sa mi Obrancom, čo mi učiní smrteľník? Na nepriateľa hľadím s triumfom, s mojím Bohom sa nebojím. Na pomoc kniežat viac nedúfam, viniem sa k Hospodinovi. Národy okolo mňa stáli, v mene Pána ich porazím. Hoc ako včely útočili, oheň ich tŕnia uhasím. Bol som ničený, blízko pádu, ale môj Pán mi pomohol. Mojou silou a piesňou je On, On sa mi stal Spasiteľom. Hľa, počuť v stanoch spravodlivých hlas plesania zo spasenia. Hospodin vyvýšil Pravicu, Pravicu sily, víťazstva. Nezomriem, ale žiť s Ním budem, chváliť Ho pre Jeho činy. Hoci ma Hospodin bol švihal, nevydal môj život smrti. v.16-9 Ďakovať budem Hospodinu. Otvorte dokorán brány, brány Jeho spravodlivosti, aby som vošiel s mnohými. Ďakujem Ti, že si ma počul a môj život si zachránil. Ty si sa stal mojím spasením, preto Ťa budem velebiť. Kameň, staviteľmi nechcený, stal sa uholným kameňom. Je to predivné v našich očiach - od Hospodina sa stalo. Toto je deň, čo Pán učinil, plesajme, radujme sa v ňom. Prosíme: Hospodine, zachráň, zachráň si svoje dedičstvo. Požehnaný, ktorý prichádza k nám v mene Hospodinovom. 8 V dome Božom dobrorečíme, Hospodin stal sa nám Svetlom. Priviažte slávnostnú obetu povrazmi k oltára rohom, a zajasajte v Jeho chráme chváľte Pána, On je Bohom. Ty si môj Boh a môj silný Boh, preto Ťa budem velebiť, obete vďaky Ti prinášať, za Tvoju milosť Ta chváliť. Ďakujme Mu, lebo je dobrý a preveľmi ľútostivý. Lebo Jeho milosť a láska trvá nám pevne naveky. Genevan Psalter, (1) Večne, Pane, Tvoje Slovo Žalm 119:89-9 EČNE, Pane, Tvoje Slovo V nemenné bude stáť, zapečatené Tvojou rukou navždy v nebesiach. Keby mi Tvoje Slovo nebolo potešením, duša by mi dávno zhynula v svojom trápení. Preto budem milovať evanjelium Tvoje, veď som už spoznal jeho silu tiahnuť ma k Tebe. Teraz som už Tvoj, navždy Tvoj, zachovaj ma, Pane! Ty si môj štít, skrýša, nádej mám na Tvojom Slove. Evangelical Psalter 119 () Ó ako milujem Tvoj Žalm 119:97-11, AKO milujem Ó Tvoj zákon preveľmi! Mojím premýšľaním na každý deň je mi.

24 PODĽA KNIHY ŽALMOV 6 Vo všetkých trápeniach a bôľoch života činí ma múdrejším nad lesť nepriateľa. Zjavuje pre mňa viac, než na svete nájdem, keď túžiacou mysľou pravdu objavujem. Tak sladké pre mňa je Slovo, čo Pán mi dal! Milosť, moc a lásku vpísanú vidím tam. Je svetlom chodníku a pre nohy sviecou. Dokonalé Slovo poslúchnem zo srdca. V skúškach nebezpečných svoje sľuby drží. Tak s láskou, vďačnosťou pevne sa ho držím. Evangelical Psalter 10 Na Teba v súžení volám Žalm 10 N A Teba v súžení volám: Ó, vysloboď ma len od lživých pier nepriateľa, čo zišiel z Tvojich ciest. K akému koncu prospeje srdce nenávistné, jazyk, myseľ, čo zlo kuje, pobožného bije? Tvoj ľud už pridlho býva so srdcami jak tie, čo neprestanú šíp strieľať na svedomia čisté. Ó, pomáhaj hovoriť im Tvé zmierenia Slová o odpustení kajúcim, čo smú nájsť u Pána. Evangelical Psalter 11 Pozdvihujem oči k horám Žalm 11 P OZDVIHUJEM oči k horám: Kde pomoc nájdem, keď sa bojím a som sám? Hospodin s pomocou mi povstáva, Tvorca nebies a zeme zdarma mi ju podáva. Strážca Tvoj nespí a nedá, aby sa noha v nebezpečenstvách pohla. Ten, ktorý Izraela ostríha, nedrieme a nespí, čo život mu zachováva. Hľa, Pán, tvoj strážca verný, vždy svojou tôňou po pravici tvojej je ti. Slnce ťa páliť vodne nebude a mesiac ti cestu v noci osvetľovať bude. Pán bude viesť a ostríhať všetkého zlého, dušu ti zachovávať. Keď budeš vchádzať i keď vychádzať, odteraz naveky bude ťa vyslobodzovať. Genevan Psalter, Veľmi sa radujem Žalm 1 V EĽMI sa radujem, keď volanie čujem: Poďme hľadať nášho Boha dnes! Na Sion bežíme. s radosťou volíme svoje srdcia Bohu priniesť. Sion je nádherný, milosťou zdobený, pevný múr jeho obklopuje. Tam kresťan prichádza chváliť a modliť sa, čuť evanjelium Božie.

25 PODĽA KNIHY ŽALMOV Dávidov veľký Syn svoj trón tam postavil, milosť a súd svoj tam zjavuje. Svätých plesať volá, hriešnym smútiť dáva a duše tíši skľúčené. Kiež pokoj máš v bránach a blaho v dvoranách, nech cudzinec tam spásu nájde. Na toho, čo hľadá, Tvoj pokoj si žiada, tisíc požehnaní padne. Môj jazyk sľubuje konať dobre tebe pre priateľov a bratov svojich. Keďže môj slávny Boh učinil si tam dom, moja duša ho miluje. Isaac Watts, Tim :1, 1Kor :16, 1Pet : 1 Ku Tebe oči dvíham Žalm 1 U Tebe oči dvíham, K Ty, čo tróniš v nebesiach. Pokorne sa klaniam Ti, Ty vieš spasiť, len sám Ty. Ako sluha na pána čakám na Tvoje Slová tak hľadievam ku Tebe, kým mi milosť nepríde. Nech mi Tvoja tvár žiari, povedz Pane: Si mojím. Hoc duša je znížená, všetko má, keď má Teba. Tvoje deti spolu tu nesú údel posmechu. Keď však s Tebou nech je tak, kalich lepší Teba mať. Henry Francis Lyte, Keby Pán nebol čul plač môj Žalm 1 K EBY Pán nebol čul plač môj, keby On nebol stál pri mne, keby mi slobodu nedal, duša by mi zhynula iste. Keby Pán nebol stál pri mne, dodnes otrokom by som bol, pohltený v hriešnom prúde, peklu určeným zajatcom. Keby Pán nebol ma ľúbil, smršť hnevu právom by padla, prúd vôd pekla ma prevalil, v hrôze by duša zhynula. Jak z zlomenej pasce lovca radostne vtáča odlieta, duša slobodná z osídla diabla žiť s Pánom uteká. Tak budem chvály Pánu pieť, čo nebo i zem učinil, za Jeho spásu vďaky niesť, milosť, v ktorej ma ušetril. John Ryland, Všetci čo skladajú Žalm 1 ŠETCI, čo skladajú svoju nádej V v Pána, stáli zostávajú vždy a bez prestania, ako trvá po všetky veky Sion odveký. Ako Jeruzalem vrchmi z každej strany, tak Pán svoj ľud verný ohradí baštami, udelí mu svojej pomoci vo dne i v noci. Lebo Pán nenechá tých, čo Ho milujú, s pomocou nemešká, keď ju potrebujú, On všetkých zomdlených posilní, veď je Boh silný.

26 PODĽA KNIHY ŽALMOV Tým, čo sú pravého srdca, Pán pomáha, tým, čo nepravého, k pokániu čas dáva; Boží ľud však v Jeho pokoji vždy pevne stojí. Jiří Strejc, Keď Boh ma navštívil Žalm 16 EĎ Boh ma navštívil a zjavil seba a zmenil žitia smer, bolo mi ako v najkrajšom sne milosť veľkú som zrel. Keď tí, čo ma znali a uvideli novotu mojich ciest, Bohu mlčky pripisovali tú milosť a tú česť. Pán vie zbaviť nebo najtmavších chmárov a noci zmeniť v deň, vyviesť tiecť zo slz svätých žiaľov rieky radostí len. Hoc Slovo bez vzklíčenia dlho leží, nádej sa nestráca. Evanjelium, čo má, spraví darmo sa nehlása. Nech tí, čo sejú so žiaľom, vyčkajú, kým požehnania vzídu, bo skoro snopy si ponesú domov šťastní prídu. Isaac Watts, Jak :7 17 Márna práca staviteľa Žalm 17 ÁRNA práca staviteľa, M keď dom Pána nepozná. Márne bdenie pri najmilších, keď pomoc neprichádza. K Márne mnohé roky práce, časy skúšok, ťažkostí. Bez Božej lásky a priazne dary sú tiež márnosti. Márne nádej nebies čaká, kto na seba spolieha. Zahanbení však nebudú, čo pokorne Mu veria. Poďme hľadať Hospodina a Jeho zľutovanie! Duša cez Krista keď volá, odmietnutá nebude. Kiež naši synovia smú tiež znať radosť vykúpenia a naveky s nami spievať o láske Krista, Pána! Harriet Auber, Z hlbokosti volám k Tebe Žalm 10 Z HLBOKOSTI volám k Tebe, Hospodine, čuj hlas môj. Nakloň ucho k chabej prosbe, k smutnému sa srdcu skloň. Ak budeš hľadieť očami na hriechy s neprávosťami, kto pred Tebou obstojí? U Teba však milosť mnohá a hriechov odpustenie. Niet v najlepších ľudských silách pre hriešnika zmierenie. Človek nemá sa čím chváliť, v bázni padnúť má a žialiť, milosť pre seba žiadať. Tak ja k Bohu sa utiekam, nie ku svojim zásluhám. Srdce už nehľadí nikam, len ku Krista tešeniam, ktoré v Jeho Slove vidím, nimi sa sýtim i chodím, ich opustiť nehodlám. Keby duša čakať mala celú noc až do rána, i tak bude nádej moja

27 PODĽA KNIHY ŽALMOV Jeho sľubom oddaná. Čakaj, semä Izraelské, u Pána milosť a veľké vykúpenie pre seba. Hoc je pri mne mnoho zlého, u Boha viac milosti. Nemá konca ruka Jeho k uzdraveniu hriešnosti. Pán Ježiš je Pastier dobrý, u Neho hriešnik pokorný nájde vín odpustenie. Martin Luther,18-16 prekl. Juraj Tranovský, Hľa, dobrorečte Pánovi Žalm 1 H ĽA, dobrorečte Pánovi, všetci služobníci verní, čo v Jeho dome stojíte po nociach! Pána vzývajte! Pozdvihujte ruky svoje ku Jeho svätyni hore a Pánovi dobrorečte. Úctivo sa Mu klaňajte. Nech ťa Hospodin požehná, zo Siona ti pomoc dá, Ten, čo nebo, zem učinil. Nech ťa požehná Hospodin. Genevan Psalter, Ty si ma, Pane, ma preskúmal Žalm 19 T Y si ma, Pane, preskúmal Ty znáš ma a čo robím. Keď vstávam alebo sadám, vždy pri mne všetko vidíš. v. -1 Či kráčam alebo ležím, stále ma pozoruješ. O všetkých mojich cestách vždy všetko dokonale vieš. Ešte ani slova nemám, hľa, na jazyku svojom a Ty už, Hospodine, vieš, čo ja vyslovím všetko. Ty si ma, Pane, obklopil, ruku na mňa položil. Žasnem, jak Ty ma dobre znáš viacej, než sám pochopím. Kam pred Tebou sa poberiem a kamže sa ukryjem? Či do nebies, či do pekiel zájdem ja Teba stretnem. Keby som krídla zory vzal a za moria zaletel, tam Tvoja ruka vezme ma a sprevádzať ma bude. Ak poviem si, že aspoň tma ma pred Tebou ukryje, potom iste noc najtmavšia vôkol Ti svetlom bude. Ani tma ma nepochová, noc svieti Ti ako deň. Tebe je jedno svetlo, tma obe rovnako znáš len. v Ja Tebe patrím, Tvojim som, bo Ty si si ma utkal. Už v živote mojej matky Ty si ma obklopoval. 10 Preto Ťa budem velebiť, predivne si ma stvoril. Preveľké Tvoje činy sú, moja duša vie o nich. 11 Keď v skrytosti si ma tvoril a vnútro videl si mi, tam ja v najväčších hlbinách Tebou som bol utkaný. 1 Ešte som ani vzhľad nemal, Tvoje oči videli všetky moje dni predo mnou, hoc ešte nenastali.

28 PODĽA KNIHY ŽALMOV v Vzácne sú Tvoje myšlienky, ó, silný Bože, pri mne. Ich množstvo nik neporáta, bez počet je ich denne. 1 Keby som ich počítať mal, viac ako piesku je ich. Kedykoľvek sa prebúdzam, ja s Tebou zostávam vždy. 1 Ty bezbožníka zahubíš Odstúpte násilníci, ktorí sa Bohu staviate, ó, pyšní protivníci! 16 Či nemám nenávidieť tých, čo Teba nenávidia? Či nemám si oškliviť tých, čo Tebe sa protivia? 17 Ja cele ich nenávidím, za nepriateľov ich mám. Preskúmaj ma, silný Bože, a moje srdce Ty znaj. 18 Preskúmaj mi moje srdce, poznaj a skús myšlienky. Viď, či je pri mne cesta zlá a veď cestou večnosti. Scottish Psalter, 16 1 Volal som na Hospodina Žalm 1 V OLAL som na Hospodina, pokorne sa Mu modlil. Prinášal svoje trápenia, žiaľ duše vylieval pred Ním. Môj duch žil v smútku pridlho, nevládal som ho už niesť. V svete som nemal nikoho, kto do duše pokoj vie vniesť. Odvrátil som svoj hriešny krok od sveta márnej slávy. Prosil som: Pane, buď môj Boh, 6 daj do duše pokoj pravý. Ukry ma pred mojou vinou, zo zúfalstva vytrhni. Ty sám buď mojím podielom, do rúk moju dušu vezmi. Slabý, bezmocný hriešnik som zlým v osídle držaný. Prosím, vyveď ma odtiaľ von, daruj život duši pravý. Nový život, odpustenie, nebeské požehnania, prišli mi nezaslúžene len z milosti môjho Pána. Evangelical Psalter 1 Keď satan môj žalobca Žalm 1 K EĎ satan, môj žalobca, mi tak srdce zdeptal, že radosti odišli a nádej som nemal a keď vo tmách prebývam jak tí, čo pomreli, žiaľom som premožený a srdce hynie mi. Tam v ťažkom položení na dni si spomínam, keď mnohé požehnania som z milosti prijal. Na Jeho lásku myslím, čo červa spasila, čo putá mi roztrhla, po ceste vodila. Na dávnu milosť myslím a dobrotu Pána, na Jeho slávne divy podľa Jeho Slova. Na skúšky, ktoré som Mu v modlitbách prinášal a On mi odpovedal. Viem, o mňa sa stará!

29 PODĽA KNIHY ŽALMOV Či smiem dnes pochybovať? Vystriem ruky opäť. Túžim mať čerstvý dôkaz Tvojej lásky večnej. Ó, Pane, Tebe verím, že zas mi pomôžeš. Príď, vytrhni a veď ma a domov ma priveď. Evangelical Psalter 1 Kým len žijem Žalm 1 K ÝM len žijem, chváliť budem Ťa môj Boh a Kráľ lásky. Tvoje meno zvelebujem tu i potom naveky. Veľký je Pán a chválený veľmi pre činy svoje. I ja ospievam pred trónom divy milosti Tvojej. Milosť Tvoju na jazyku mám a pery plesajú. Mnohí, čo ma počuť budú, svoj hlas k piesni pridajú. Otcovia synom oznámia Tvoje meno a cesty. Veky Tv`u pravdu ohlásia, v národoch vstanú chvály. Tvoje dávne činy slávne svetom budú hlásané, Tvoje rameno nádherné z nebies ukazované. 6 Zem sa kŕmi z Tvojej ruky a svätý Ťa miluje. Kráľovstvo Tvoje naveky, hoc svet zmizne, ostane. Isaac Watts, Chváľte Pána, bo dobré je Žalm 17 HVÁĽTE Pána, bo dobré je Cpozdvihnúť srdcia ku chvále. On sám i Jeho dielo zve slúžiť Mu s láskou oddane. On rozosial hviezdy nebom, ráta a volá ich menom. Veľký je Pán náš, nesmierny v sile, v múdrosti, v konaní. On trávu zve po vrchoch rásť, odieva lúky v úrod plášť. Zo svojej dlane zver kŕmi, čuje tisíce volaní. S čím sa ľudský tvor ukáže? Čo proti tomu dokáže? Pyšná myseľ? Silná noha? - Úbohosť pre Hospodina. No On má v takých záľubu, čo v bázni k Nemu sa vinú. Vidí ich nádej, zná ich strach, miluje na nich hľadievať. Isaac Watts, Chváľte Pána, chváľte z nebies Žalm 18 C HVÁĽTE Pána, chváľte z nebies, chváľte Ho na výsosti, každý zástup, každý anjel, slnce, mesiac a hviezdy! Chváľte Pána, starí, mladí, meno Pána vzývajte. Vy pred trónom zhromaždení, v úcte sa Mu klaňajte. Chváľte Pána, On je slávny, Jeho sľuby zostanú. Jeho ľud sa Pánom chváli, smrť a hriech ho nezmôžu. Chváľte Pána za spasenie, moc a slávu hlásajte. Nebo, zem, každé stvorenie, mocne Pána zveličte. Founding Hospital Collection, 1796

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ HCJB SLOVENSKO HLAS EVANJELIA Relácie spracované do 26 častí v r. 2005. O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ AUTOR: MGR. PAVEL HANES PHD. Spracoval kol. HCJB-Sk ved. M. Hudec MODLITBA PÁNOVÁ ÚVOD: /vyjadrenie

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát (Hospoda Boha majú ľudia ľúbiť a nie ho milovať) Dve podmienky pre vstup do Kráľovstva nebeského: 1) láska k Hospodu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Regula. sv. Benedikta. Mnísi z rehole svätého Benedikta

Regula. sv. Benedikta. Mnísi z rehole svätého Benedikta Regula ipit Prologus Obsculta, o fili, præcepta magistri, et inclina aurem cordis tui, et admonitionem pii patris libenter excipe et e mo dirigitur, quisquis abrenuntians propriis voluntatibus, domino

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Štefan Kolečanský 3 Gob

Štefan Kolečanský 3 Gob Štefan Kolečanský 3 Gob fundamentalistická organizácia vychádzajúca z kresťanstva (Matlovič, 2001) Vznik 70-té roky 19.storočia v Pensylvánii Zakladateľ Charles Taze Russell Celosvetový rozmach zaznamenalo

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga rosenie rosenie je literárny počin študentiek obidvoch škôl nachádzajúcich sa na sútoku lásky a viery. prežívajú svoje túžby a slová menia na kvapky radosti. načrite do tejto zbierky nie rukami ale srdcom.

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA Štvrťročník pre kňazov a katechétov č. 2/2009-2010 Ú V O D N Í K Milí priatelia, kňazi, katechétky a katechéti! V poslednom čase sa

Διαβάστε περισσότερα

Sme tu pre vás 22/2010

Sme tu pre vás 22/2010 Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 6 Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 (pokračovanie) Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9) Podľa Léona Bloya

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2009

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2009 PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/009 K OSOBNOSTI SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Gorlice 009 Editor: Mgr. Ján Husár

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Prinavrátiť človeka do centra

Prinavrátiť človeka do centra Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 13 Prinavrátiť človeka do centra Sobota 12. júla bola záverečným dňom dvojdňového medzinárodného seminára s názvom: Globálne všeobecné dobro: Smerom k inkluzívnej

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

PRINCÍP FILANTROPICKEJ SLUŽBY CIRKVI V SPOLOČNOSTI

PRINCÍP FILANTROPICKEJ SLUŽBY CIRKVI V SPOLOČNOSTI PRINCÍP FILANTROPICKEJ SLUŽBY CIRKVI V SPOLOČNOSTI Štefan ŠAK Abstrakt: Samotná podstata filantropickej služby Cirkvi spočíva v tom, že človek, ktorý sa ocitol v núdzi a je odkázaný na pomoc Cirkvi, nie

Διαβάστε περισσότερα

Rozvod a nové manželstvo

Rozvod a nové manželstvo Rozvod a nové manželstvo V tomto texte by sme sa chceli zaoberať výrokmi z Biblie k otázke rozvodu a uzavretia nového manželstva. Ani Ježišove slová z Matúšovho evanjelia, ktoré bývajú spravidla prekladané

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΗΝ ΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΣΑ ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΗΝ ΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΑ ΣΑ ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΗΝ ΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΑ Η ςερβικι γλώςςα ζχει δζκα είδθ λζξεων τα οποία ονομάηονται μζρθ του λόγου. Τα μζρθ του λόγου χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ τα κλιτά (δθλαδι αυτά τα οποία εμφανίηονται

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV Ján Zozuľak Otázka obrazu má dlhú históriu a tvorí základný termín v gréckej filozofii u Platóna, stoikov a neskôr u novoplatonikov. Zároveň

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Pravdivostná hodnota negácie výroku A je opačná ako pravdivostná hodnota výroku A.

Pravdivostná hodnota negácie výroku A je opačná ako pravdivostná hodnota výroku A. 7. Negácie výrokov Negácie jednoduchých výrokov tvoríme tak, že vytvoríme tvrdenie, ktoré popiera pôvodný výrok. Najčastejšie negujeme prísudok alebo použijeme vetu Nie je pravda, že.... Výrok A: Prší.

Διαβάστε περισσότερα

Silní a slabí podle Římanům 14 15

Silní a slabí podle Římanům 14 15 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Silní a slabí podle Římanům 14 15 Marek Majtán-Černák Katedra: Nový zákon Vedoucí práce: Jan Roskovec Th.D. Studijní program: Navazujíci

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Medzi základné pojmy v aritmetike celých čísel patrí aj pojem deliteľnosť. Najprv si povieme, čo znamená, že celé číslo a delí celé číslo b a ako to zapisujeme. Nech a

Διαβάστε περισσότερα

Testament obchodníka s nábytkom. Malý slovník ΙΚΕΑ

Testament obchodníka s nábytkom. Malý slovník ΙΚΕΑ VYDÁVA INTER IKEA SYSTEMS B.V. 2007 Testament obchodníka s nábytkom Malý slovník ΙΚΕΑ Ingvar Kamprad, zakladateľ IKEA Obsah Testament obchodníka s nábytkom Vytvárať lepší každodenný život pre väčšinu ľudí

Διαβάστε περισσότερα

PUGÁČIK. Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom

PUGÁČIK. Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom PUGÁČIK Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom Číslo 1/ 2005-2006 Milí žiaci, milí čitatelia, sme veľmi radi, že prostredníctvom týchto riadkov môžeme medzi našimi čitateľmi privítať všetkých vás,

Διαβάστε περισσότερα

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák 2010 2 Slovo na úvod Ak človek chápe svoju prácu ako povolanie,

Διαβάστε περισσότερα

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti 4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti Výroková funkcia (forma) ϕ ( x) je formálny výraz (formula), ktorý obsahuje znak x, pričom x berieme z nejakej množiny M. Ak za x zvolíme

Διαβάστε περισσότερα

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Einsteinove rovnice obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity Pavol Ševera Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (Pseudo)historický úvod Gravitácia / Elektromagnetizmus (Pseudo)historický

Διαβάστε περισσότερα

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach Vďaka nekonečnej dobrote a štedrosti Trojjediného Boha, dnes, 3. apríla roku Pána 2015, v dvojnásobnom

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí 23 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALOŽENé V ROKU 1849 ROČNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 11. júna 2017 Ruža je voňavý Boží zázrak Ruža je krásny kvet, ktorý šľachtitelia vyšľachtili do farieb

Διαβάστε περισσότερα

PATMOS. Α Ω Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA

PATMOS. Α Ω Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA PATMOS Spravodajca evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prešove Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA o duchovnom živote a hmotnom hospodárení Cirkevného zboru ev. cirkvi a.v. na Slovensku Prešov

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Can you help me, please? Παράκληση για βοήθεια Do you speak English? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Do you speak _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα I don't speak_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά Ευχές : Γάμος Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně

Διαβάστε περισσότερα

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017 Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Planárne a rovinné grafy

Planárne a rovinné grafy Planárne a rovinné grafy Definícia Graf G sa nazýva planárny, ak existuje jeho nakreslenie D, v ktorom sa žiadne dve hrany nepretínajú. D sa potom nazýva rovinný graf. Planárne a rovinné grafy Definícia

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B . písoá pác z tetik Skpi A. Zjedodšte výz : ) z 8 ) c). Doplňte, pltil ovosť : ) ). Vpočítjte : ) ) c). Vpočítjte : ) ( ) ) v v v c). Upvte výz ovete spávosť výsledk pe : 6. Zostojte tojholík ABC, k c

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια - Τα απαραίτητα Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Czy mówisz po _

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 1150 O B S A H Od 1. júna 2013 DIALÓG Sadová 28 900 51 ZOHOR FÓRUM 4 Telefón: 0903 474142 V súvislosti so sťahovaním ospravedlňujeme možné meškanie distribúcie

Διαβάστε περισσότερα

E-LOGOS/2006 ISSN

E-LOGOS/2006 ISSN E-LOGOS/2006 ISSN 1211-0442 Ontoteologická koncepcia majstra Eckharta z Hochheimu Jozef E. Murín Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá ontoteologickými prvkami filozofovania stredovekého mystika majstra

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Můžete mi pomoci, prosím?

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Můžete mi pomoci, prosím? - Τα απαραίτητα Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Παράκληση για βοήθεια Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?) Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus KrAv11-T List 1 Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus RNDr. Jana Krajčiová, PhD. U: Najprv si zopakujme, ako znie definícia logaritmu. Ž: Ja si pamätám, že logaritmus súvisí

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika 1-2016/17 Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky Tancujeme, športujeme,hovoríme, tvoríme! Celebrity a matematika Hráme o ŽOLÍKA Kam nás vietor zavial 3 5 15 Duchovné slovko Zážitky zo školy

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNÍmKA: TASR/mILAN KAPuSTA VIAC NA STRANE 3» Hrad Červený Kameň dômyselne ukrývajú lesy

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNÍmKA: TASR/mILAN KAPuSTA VIAC NA STRANE 3» Hrad Červený Kameň dômyselne ukrývajú lesy 30 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALožENé V RoKu 1849 RočNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 30. JúLA 2017 Levoča si pripomenula dielo Majstra Pavla Slovensko si tento rok pripomína päťsto rokov

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Ztratil(a) jsem se. Όταν δεν ξέρετε που είστε

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Ztratil(a) jsem se. Όταν δεν ξέρετε που είστε - Τόπος Ztratil(a) jsem se. Όταν δεν ξέρετε που είστε Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη Kde můžu najít? Ερώτηση για συγκεκριμένη... záchod?... banku/směnárnu?...

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

.rozhovor Lívia Koristová..téma. Národ a dejiny. Exkluzívne: Picasso v Budatíne

.rozhovor Lívia Koristová..téma. Národ a dejiny. Exkluzívne: Picasso v Budatíne školský časopis.2/2012.3. apríl 2012.redakcia.pohlad@centrum.sk.rozhovor Lívia Koristová modeling.téma Michal Chudík Národ a dejiny Darina Arce Exkluzívne: Picasso v Budatíne KRITIKU NA ČLÁNKY POSIELAJTE

Διαβάστε περισσότερα

Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kdy byl váš [dokument] vydaný? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο Kde byl

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNíMKA: PAVol UhRiN/FoToSPoRT.SK ViAC NA STRANE 16 17» RESPoNZÓRioVÝ ŽAlM (Ž 23, 1 3a. 3b 4. 5.

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNíMKA: PAVol UhRiN/FoToSPoRT.SK ViAC NA STRANE 16 17» RESPoNZÓRioVÝ ŽAlM (Ž 23, 1 3a. 3b 4. 5. 12 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZAloŽENé V RoKU 1849 RočNíK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 26. MARCA 2017 Beží na Božiu slávu Dvadsaťročný šprintér Ján Volko (na snímke vľavo; vpravo je víťaz

Διαβάστε περισσότερα

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č ROČNÍK XIX. č. 11 DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY 1. JÚNA 2016 Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. Šéfredaktor TEODOR KRIŽKA Redakcia: Sološnická 41, 841 04 Bratislava mobil: 0911 286 452 e-mail: kultura@orangemail.sk

Διαβάστε περισσότερα

Diplomové práce - katedra biblika. Strana 1

Diplomové práce - katedra biblika. Strana 1 Diplomové práce - katedra biblika typ priezvisko, meno názov práce - katedra biblika školiteľ miesto rok D Kajanovič Dušan Kristologický hymnus v liste Filipanom Dermek Bratislava 1994 D Kapusta Andrej

Διαβάστε περισσότερα

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013) Hyomechanika II Viskózna kvaaina Povchové naäie Kaiáne javy Donkové maeiáy k enáškam z yziky I e E Dušan PUDIŠ (013 Lamináne vs. Tubuenné úenie Pi úení eánej kvaainy ôsobia mezi voma susenými vsvami i

Διαβάστε περισσότερα

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY KINEKUS VÝROBKY NA KAŽDÝ DEŇ, SPOKOJNOSŤ NA CELÝ ŽIVOT 1 MAGAZÍN SPOLOČNOSTI KINEKUS ČÍSLO 9 JESEŇ jesenná pohoda Zohrejte sa PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY

Διαβάστε περισσότερα

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE ThDr. Ing. JÁN HENŽEL, PhD. ÚVOD AKO POUŽÍVAŤ TÚTO BROŽÚRU PRÍKLADY Budem vám uvádzať

Διαβάστε περισσότερα

Veľkonočné symboly Veľká noc má veľa symbolov. Sú už zaužívané a po niektorí z nás možno ani nevedia, čo presne znamenajú. Baránok Symbol baránka sa n

Veľkonočné symboly Veľká noc má veľa symbolov. Sú už zaužívané a po niektorí z nás možno ani nevedia, čo presne znamenajú. Baránok Symbol baránka sa n Ročník I. číslo 2 Marec 2008 Farský list farnosti sv. Štefana kráľa Oslany Kristus má len naše ruky Kristus nemá žiadne ruky, iba naše, aby sme konali jeho prácu. Nemá nohy, len naše, aby sme ľudí priviedli

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Orientacija. Aleš Glavnik in Bojan Rotovnik

5.2. Orientacija. Aleš Glavnik in Bojan Rotovnik Orietacija Aleš Glavik i Boja Rotovik 52 Izvleček: Pred stav lje e so iz bra e te me iz orie ti ra ja v a ra vi, ki jih mo ra poz a ti vsak vod ik PZS, da lah ko var o vo di ude le `e ce a tu ri Pred stav

Διαβάστε περισσότερα

A. BELAN: AKO UDRŽAŤ V TRIEDE MIER. v školách pribúda. Jeho príspevok obsahoval okrem iného aj otázku: Prečo

A. BELAN: AKO UDRŽAŤ V TRIEDE MIER. v školách pribúda. Jeho príspevok obsahoval okrem iného aj otázku: Prečo I. STRAUSSOVÁ: UČITELIA ČASTO NEKLADÚ OTÁZKY, IBA PLNIA PRÍKAZY A. BELAN: AKO UDRŽAŤ V TRIEDE MIER str. 4 6 str. 8 9 str. 14 DOBRÁ ŠKOLA D. KRÁLIK: DAJME SVETU VEDIEŤ, ŽE UČÍME INAK! II. ROČNÍK INŠPIRÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav klasických studií. Magisterská diplomová práca

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav klasických studií. Magisterská diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Magisterská diplomová práca 2013 Bc. Dominika Sládečková 1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá...

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... Žime bez bariér... Šikmá schodisková sedačka do zákrut Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch a financovaní až do

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2010

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2010 ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/00 Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Gorlice 00 Editor: ThDr. Ján Husár PhD.

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

Teória pravdepodobnosti

Teória pravdepodobnosti 2. Podmienená pravdepodobnosť Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 23. februára 2015 1 Pojem podmienenej pravdepodobnosti 2 Nezávislosť náhodných udalostí

Διαβάστε περισσότερα

1. Krátky úvod. 2. Galileo dieťa, študent a mladík ( , 0 až 25 rokov)

1. Krátky úvod. 2. Galileo dieťa, študent a mladík ( , 0 až 25 rokov) Niekoľko poznámok a jeden záväzok na tému Galileo Galilei (alebo čo dal Galileo fyzikom a čo by mohol dať učiteľom matematiky) Hynek Bachratý (Hynek.Bachraty@kst.uniza.sk), Katedra softvérových technológií,

Διαβάστε περισσότερα