Archive of SID. اهواز ميباشد

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Archive of SID. اهواز ميباشد"

Transcript

1 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده (Ph.D.) منوچهر مكوندي (Ph.D.) شريف مراغي (Ph.D.) تقي رازي (M.D.) داوود دربان (M.Sc.) گروه ويروسشناسي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز اهواز ايران. گروه انگلشناسي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز اهواز ايران. گروه زنان بيمارستان امام خميني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز اهواز ايران. زمينه و هدف: پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس از جمله ميكرو ارگانيسمهاي شايعي هستند كه در دوران بارداري عوارض مختلفي نظير آپلازي مادرزادي هيدروپس فتاليس سقط جنين زايمان زودرس و ساير ناهنجاريهاي مادرزادي در جنين (همچون عوارض شديد عصبي چشمي) را ايجاد ميكنند. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع اين ميكرو ارگانيسمها در خانمهاي باردار مراجعه كننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز ميباشد. روش بررسي: در مطالعه توصيفي مقطعي حاضر از 79 نمونه سرم خانمهاي باردار مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اهواز طي يكماه با روش الايزا آنتيبادي IgG اختصاصي عليه ميكرو ارگانيسمهاي فوق مورد بررسي قرار گرفت. همچنين با تهيه پرسشنامهاي اطلاعات هر بيمار جمعآوري و براي تجزيه و تحليل آنها از آزمون آماري در نظر گرفته شد. χ 2 توسط نرم افزار SPSS ويرايش /5 استفاده گرديد. 0/05>p به عنوان سطح معنيداري نتايج: از 79 نمونه سرم 44 نمونه (%55/7) آنتيبادي IgG اختصاصي عليه پاروويروس B9 28 نمونه (%35/4) عليه توكسوپلاسما گوندي و 8 نمونه (%0) بر ضد كلاميديا تراكوماتيس داشتند. نتيجهگيري: نتايج حاصل نشان داد كه بيش از %40 زنان باردار مورد مطالعه فاقد هرگونه مصونيت اكتسابي در مقابل اين عفونتها بودند لذا در معرض ابتلا به عفونتهاي مذكور در طي بارداريهاي بعدي هستند. بنابراين آموزش بهداشت براي مادران و غربالگري براي اين ميكروارگانيسمها به منظور پيشگيري از سقط جنين و تولد نوزاد با ناهنجاريهاي مادرزادي بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد. كليد واژگان : پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي كلاميديا تراكوماتيس زنان باردار سقط ناهنجاري مادرزادي. مسي ول مكاتبه: امير سهرابي پلاك 32 كوچه شهيد جاهد اردبيلي خيابان شهيد اوجاني بازار اول نازيآباد تهران ايران كدپستي: پست الكترونيك: صفحات 7-75

2 زمينه و هدف پاروويروس B9 (يك ويروس DNA دار تك رشتهاي از خانواده پاروويريده) ( 2) توكسوپلاگوندي عامل توكسوپلاسموز بيماري مشترك بين انسان و حيوان (3) و سروتيپهاي D-K باكتري كلاميديا تراكوماتيس عامل شايع عفونتهاي مختلف تناسلي كه شيوع آنها در ايالات متحده آمريكا سالانه حدود سه تا چهار ميليون نفر ميباشد) (2 4) از جمله ميكرو ارگانيسمهايي هستند كه ابتلا به آنها طي دوران بارداري باعث طيف وسيعي از عوارض نظير آپلازي مادرزادي هيدروپس فتاليس سقط جنين ( 2) ميوكارديت عوارض شديد عصبي چشمي (5-7) التهاب رحم و لولههاي رحم بارداري خارج رحمي و ناباروري (8-0) ميشوند. با توجه به مطالعات مشابه انجام شده در ايران و ديگر كشورها تقريبا بيش از %45 زنان غيرايمن و مستعد ابتلا به عفونت با اين ميكرو ارگانيسمها هستند (-6). حال با توجه به نقش مهم اين ميكرو ارگانيسمها در ايجاد عفونتها طي بارداري و بعد از آن دانستن الگوي شيوع و غربالگري با مطالعات سرواپيدميولوژيك در خانمهاي باردار و حتي دختران جوان در مناطقي نظير اهواز با شرايط آب و هواي گرم و مرطوب قرار داشتن در منطقه جغرافيايي خاص و نامناسب بودن شرايط اقتصادي بهداشتي كه همگي از عوامل موثر در شيوع سه ميكرو ارگانيسم مذكور هستند ضروري به نظر ميرسد. روش بررسي در مطالعه توصيفي مقطعي حاضر به منظور بررسي سرواپيدميولوژي ميكرو ارگانيسمهاي مذكور از كل خانمهاي باردار (79 نفر) مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز در مقطع زماني يك ماهه (مهرماه 384) خونگيري بهعمل آمد. پس از خونگيري سرمها در دماي 20 C- در يخچال آزمايشگاه ويروسشناسي دانشكده پزشكي اهواز تا شروع انجام آزمايش نگهداري گرديد. لازم به ذكر است اطلاعات هر بيمار نظير سن سابقه سقط جنين يا داشتن ناهنجاريهاي جنيني ثبت شد. نتايج توسط آزمون آماري SPSS با استفاده از نرم افزار آماري χ 2 (ويرايش /5) تجزيه و تحليل و ارتباط متغيرهاي سن سابقه سقط جنين و اختلالات جنيني با مثبت بودن آنتيبادي IgG اختصاصي عليه هر كدام از ميكرو ارگانيسمها بررسي شد. 0/05>p به عنوان سطح معنيداري در نظر گرفته شد. آنتيبادي IgG سرمي بر ضد سه ميكرو ارگانيسم مذكور به روش الايزا (ELISA) توسط سه كيت الايزاي غيرمستقيم كيفي Germany) (Medac & IBL, Elisa Reader و دستگاه (Trinity Biotech, USA) Austria) (Magellan, با توجه به دستورالعمل كيتها اندازهگيري گرديد. نتايج نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه محدوده سني بيماران 7-4 سال با ميانگين سني 26/7±6/48 سال بود. ميانگين سني خانمهايي كه آنتيبادي IgG عليه هر كدام از ميكرو ارگانيسمهاي مورد مطالعه داشتند تقريبا 27±6/52 سال بود. از 79 نمونه سرم بررسي شده خانمهاي باردار به روش الايزا 44 نفر (%55/7) حاوي آنتيبادي IgG اختصاصي عليه پاروويروس B9 28 نفر (%35/4) داراي آنتيبادي IgG عليه توكسوپلاسما گوندي و 8 نفر (%0/) حاوي آنتيبادي IgG ضد كلاميديا تراكوماتيس بودند. همچنين بين متغيرهاي سن سابقه سقط جنين و اختلالات جنيني با وجود آنتيبادي اختصاصي (IgG) عليه هر كدام از 72 - Enzyme Linked Immunosorbent Assay

3 سه ميكرو ارگانيسم مذكور ارتباط معنيداري در ايران به خصوص در اهواز با شرايط اقليمي جغرافيايي خاص و نامناسب بودن شرايط اقتصادي مشاهده نشد. بهداشتي متا سفانه ميزان مواجهه با اين ميكرو ارگانيسمها بالا بوده ولي آمار دقيق و جامعي بحث با توجه به نتايجي كه از تحقيق حاضر حاصل شده در دسترس نميباشد. است در مقايسه با ديگر مطالعات سرواپيدميولوژيك نكته حاي ز اهميت ديگر ارتباط داشتن اين عوامل انجام شده بر روي خانمهاي باردار و افراد سالم در ميكروبي با طيف وسيعي از اختلالات جنيني مشكلات بسياري از نقاط جهان و ايران تفاوت قابل ملاحظهاي مشاهده نگرديد. در مطالعاتي كه در زاهدان شيراز تهران و غرب اروپا انجام گرفته است به ترتيب %48/ %69/56 %55 و %60/7 از افراد مورد مطالعه آنتيبادي نمونهها يا نمونهگيري صرفا از خانمهايي با اختلالات IgG بر عليه پارو ويروس B9 داشتند (7-9 3). زايماني در معنيدار شدن نتايج نقش عمدهاي داشته همچنين درمورد توكسوپلاسما گوندي با توجه به باشد. با توجه به محدوديتهاي مطالعه حاضر امكان مطالعات انجام شده ميزان آنتي بادي اختصاص (IgG) افزايش تعداد نمونه در مطالعه وجود نداشت. در قم %42/7 (20) كرمان %46/9 (5) تركيه %39/6 (2) آمريكا %5 (22) و تانزانيا %58/4 (23) گزارش نتيجهگيري شده است. در مورد كلاميديا تراكوماتيس نيز در يافتههاي اين مطالعه نشان داد كه تقريبا بيش از %40 مطالعات مختلف تقريبا بهطور ميانگين بيش از %30 خانمهاي باردار آنتيبادي IgG اختصاصي عليه اين خانمهاي مورد مطالعه از نظر وجود آنتيبادي IgG اختصاصي عليه كلاميديا تراكوماتيس مثبت بودهاند.( ) با توجه به اينكه از نظر اپيدميولوژيك شرايط بهداشتي اقتصادي اقليمي مواجهه با عامل و حيوانات اهلي بهخصوص در مورد توكسوپلاسما گوندي از اهميت ويژهاي در شيوع اين سه عفونت برخوردار هستند الگوي شيوع در مناطق مختلف با توجه به بررسيهاي مختلف نظير آنچه كه در بالا به بعضي از آنها اشاره شده است كمي متفاوت است ولي شيوع اين سه ارگانيسم در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه به طور ميانگين در يك سطح و بالاتر از بقيه مناطق جهان است. ناباروري و... است. با بررسي آماري انجام شده در اين مورد همانند برخي از مطالعات فوقالذكر اختلاف معنيدار آماري مشاهده نگرديد كه ميتواند تعدد عوامل ندارند و در خطر ابتلا به عفونت حاد طي بارداريهاي بعدي قراردارند لذا غربالگري خانمهاي باردار با روشهاي سرولوژي آموزش بهداشت به مادران و دختران جوان در مناطقي نظير اهواز با توجه به شيوع بالاي اين عفونتها و شرايط اقليمي بهداشتي خاص خود بايد مورد توجه و بررسيهاي بيشتري قرارگيرد. تشكر و قدرداني نويسندگان اين مقاله مديون زحمات بيكران سركار خانم مهري مقدم سرپرستار بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز و جناب آقاي سرلك هستند. 73

4 References - Heegard ED, Brown KE. Human parvovirus B9. Clin Microbiol Rev. 2002;5(3): Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick, Adelbergs Medical Microbiology. 2 st Edition. New York: McGraw Hill. 200;pp: ماركل ادوارد. انگلشناسي پزشكي ماركل جان كروتوسكي. ترجمه: فتح اللهي عليرضا. ويرايش اول. تهران: انتشارات ارجمند 380. صفحات: Ridgway L. Advences in the antimicrobial therapy of chlamydial genital infections. Infec. 992;25: مراغي شريف. انگلشناسي براي دانشجويان پيراپزشكي. ويرايش اول. قم: انتشارات دارالنشراسلام 383. صفحات: Beaman MH, Mccabe RE, Wang SY, Remington JS. Principles and practice of infectious diseases. 4 th Edition. New york: Churchill Livingston. 995;pp: Boyer MK, Remington SJ, Mcleod LR. Feigin, Cherry, Demmler Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 5 th Edition. Vol 2. USA: Saunders. 2004;pp: Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 5 th Edition. Philadelphia: Elsevier. 2005;pp: Numazaki K. Serological tests for Chlamydia trachomatis infections. Clin Microbiol Rev. 998;: Bax CJ, Mustsaers JA. Comparison of serological assays for detection of chlamydia trachomatis antibodies in different groups of obstetrical and gynecological. Clin Diag Lab Immun. 2003;0: Eishubinger AM. Parvovirus B9 infection in pregnancy. Inter Virology. 998;47: Komischke K, Searle K, Enders G. Maternal serum alpha-fetoprotein & human chorionic gonadotropin in pregnant women without fetal complications. Prenat Diagn. 997;7: همكار رسول سليمي وحيد سعاتمند زهرا نوروز بابايي زهرا محموديان شوشتري محمود منوري حميد رضا و همكاران. شيوع سرمي آنتيبادي IgG عليه پاروويروس B9 در گروههاي سني مختلف در تهران. خلاصه مقالات دومين كنگره ويروسشناسي ايران. تهران 382. صفحه: Cunningham D, Rennels MB. Parvovirus B9 Infection. Emedicine. 2004; كشاورز حسين مميشي ستاره دانشور حميد. بررسي شيوع آلودگي به توكسوپلاسما در بيماران بستري در بيمارستانهاي منتخب شهر كرمان. مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان صفحات: امين منصور كجباف محمد جواد. نقش باكتري كلاميديا تراكوماتيس در ايجاد ناباروري. مجله زنان ماماي ي و نازاي ي. 378 صفحات: ميري مقدم ابراهيم مرادي عبد الوهاب كيخا فاطمه محمدي مهري عارفي صديقه. پاروويروسB9 در خانمهاي حامله شهر زاهدان. خلاصه مقالات دومين كنگره ويروس شناسي ايران. رسولي منوچهر البرزي عبد الوهاب. بررسي تهران 382 صفحه: ضياييان مازيار ميزان شيوع عفونت پاروويروس B9 در دختران در شرف ازدواج و بانوان باردار در حين زايمان و نوزادان آنها در شيراز. خلاصه مقالات دومين كنگره ويروس شناسي ايران. تهران 382 صفحه: Knowles SJ, Grundy K, Cahill I. Susceptibility to inf ectious rash illness in pregnant women from diverse geographical regions. Commun Dis Public Health. 2004;7(4): مرداني احمد كشاورز حسين. بررسي سرواپيدميولوژيك عفونت توكسوپلاسمايي در خانمهاي باردار و توكسوپلاسموز مادرزادي به روشهاي IFA و ELISA در استان قم. خلاصه مقالات چهارمين همايش انگل شناسي ايران. مشهد 382 صفحه: Durmaz R, Durmaz B, Tac I, Rafiq M. Seropositivity of toxoplasmosis among reproductive age women in Malatya, Turkey. Egypt Sac Parasital. 995;25(3): Jones JL, Kruzanmoran D, Wilson M, Mcquillan G, Navin T, Mcauley JB. Toxoplasma gondii infection in the united states: seroprovalence and risk factors. Am J Epidemio. 200;54(4): Bouratbine A, Silia E, Chahed MK, Aoun K, Ismail R. Seroepidemiologic profile of toxoplasmosis in northern Tunisis. Parasite. 200;8(): Numazaki K, Kusaka T, Chiba S. Perinatal complication is associated with seropositivity for chlamydia trachomatis pregnancy. Clin Infec Dis. 996;23:

5 25- Genacay M, Koskiniemi M, Saikku P. Chlamydia trachomatis seropositivity during pregnancy is associated with perinatal complications. Clin Infec Dis. 995;2: Sweet RL, Landers DV, Walker C, Schachter J. Chlamydia trachomatis infection and pregnancy outcom. Am J Obstec Gynecol. 987;56: Mol BW, Dijkman JB, Wertheim PJ, Lijmer F, Veen DV, Bossuyt PMM. The accuracy of serum chlamydia antibodies in the diagnosis of tubal pathology Ameta-analysis. Fertil Steril.997;67: Bax CJ, Mustsaers JA. Comparison of serological assays for detection of Chlamydia trochomatis antibodies in different groups of obstetrical and gynecological. Clin Diag Lab Immun. 2003;0:

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from پست الكترونيك: 3 4 5 6 بررسي مولكولي فراواني ابتلا به عفونت كلاميديا تراكوماتيس در زنان مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان و مامايي تهران 4 3 ليلي چمني تبريز M.P.H.) (M.D., محمود جدي تهراني (Ph.D.) عليرضا موسوي جراحي Ph.D.)

Διαβάστε περισσότερα

AAMI تحقيقي چكيده مقدمه.

AAMI تحقيقي چكيده مقدمه. بررسي غلظت فلزات سنگين در آب ورودي به دستگاه دياليز بيمارستانهاي استان قم و مقايسه آن با استانداردهاي AAMI و EPH 4 4 3 2 1 مهدي اسدي يلدا ارست سميه بهناميپور سيامك محبي مهدي نوروزي چكيده مقدمه: وجود فلزات

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ مقايسه اثر پروژسترون عضلاني روغني با شياف پروژسترون در حمايت از فاز لوتي ال در سيكلهاي تلقيح داخل رحمي ۴ ۳ ۲ * دكتر نيره خادم دكتر نزهت موسوي فر دكتر فرناز بنكدار دكتر نفيسه برادران رفيعي. دانشيار گروه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81 197 عوامل موثر بر نتايج امتحانات جامع علوم پايه دانشجويان پزشكي زاهدان و پيشگويي نمرات و تعداد آنها * دكتر مسعود رودباري ** دكتر فرهاد دادگر * دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان دانشكده بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα

داشت. Downloaded from پست الكترونيك:

داشت. Downloaded from پست الكترونيك: 2 اختلال عملكرد جنسي و برخي عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعهكننده به مراكز بهداشتي درماني شهر سبزوار 2 زهره بلوريان (M.Sc.) جواد گنجلو (M.Sc.) گروه بهداشت دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

Διαβάστε περισσότερα

*** **** چكيده: *** ****

*** **** چكيده: ***  **** ج دكتر رويا فرجي بررسی فراوانی پارگی لوله در موارد حاملگی... بررسي فراواني پارگي لوله در موارد حاملگي نابجا و عوامل خطر احتمالي همراه با آن در بيمارستان الزهرا(س) رشت سالهاي 1385-1380 دكتر **** *** **

Διαβάστε περισσότερα

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com دكتر صديقه آيتي و همكاران 343 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 24 شماره 4 زمستان 343-349 385: مقاله تحقيقي بررسي عوامل مو ثر بر شلي كف لگن چكيده دكترصديقه آيتي دكترفاطمه وحيد * 2 3

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه خلاصه دكتر سعيدكاوياني استاديارگروه هماتولوژي دانشگاه تربيت مدرس ميروند. بنابراين بتاتالاسمي ماژور در زمره كمخونيهاي. α 4

مقدمه خلاصه دكتر سعيدكاوياني استاديارگروه هماتولوژي دانشگاه تربيت مدرس ميروند. بنابراين بتاتالاسمي ماژور در زمره كمخونيهاي. α 4 مقاله تحقيقي مجله بيماريهاي كودكان ايران دوره 17 (ويژهنامه 1) بهار 1386 بررسي ميزان هورمون لپتين در مبتلايان به تالاسمي ماژور و مقايسه آن با افراد سالم دكتر حميد چوبينه* مربي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين سطح فعاليتهاي فيزيکي و شيوع بيماريهاي مزمن در سالمندان غرب تهران انجام

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين سطح فعاليتهاي فيزيکي و شيوع بيماريهاي مزمن در سالمندان غرب تهران انجام 68 بررسي سطح فعاليتهاي فيزيکي و شيوع بيماريهاي مزمن در سالمندان غرب تهران 1386 5 عقيل حبيبي 1* محمد تقي سوادپور 2 بهنام مواليي 3 محمود شمشيري 4 مصطفي قرباني 1- کارشناس ارشد پرستاري داخلي-جراحي عضو هيات

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

زير گروه هاي سلول هاي

زير گروه هاي سلول هاي مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت 38-45 1392/ مقاله پژوهشي زير گروه هاي سلول هاي TCD4+ و TCD8+ در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با افراد سالم مهري غفوريان بروجردنيا

Διαβάστε περισσότερα

Isolation and Detection of Alloiococcus Otitidis in Children with Otitis Media with Effusion Using Culture and PCR Methods

Isolation and Detection of Alloiococcus Otitidis in Children with Otitis Media with Effusion Using Culture and PCR Methods Isolation and Detection of Alloiococcus Otitidis in Children with Otitis Media with Effusion Using Culture and PCR Methods Farzaneh Gharibpour 1, Seyed Sajjad Khoramrooz 2, Akbar Mirsalehian 3, Mohammad

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

Detection of sensory neuropathy in diabetic patients using 5.07/10g monofilament

Detection of sensory neuropathy in diabetic patients using 5.07/10g monofilament طلايي و همكاران 165 Detection of sensory neuropathy in diabetic patients using 5.07/10g monofilament Rezvan Talaee, MD 1 Abbas Doroudgar, MSc 2 Seyyed Gholamabbas Muosavi, MSc Nasrin Abdevali, MD 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

چكيده گرديد. مقدمه

چكيده گرديد.  مقدمه مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پياورد سلامت) دوره 6 شماره 2 خرداد و تير 156-1391 147 دلبستگي شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستانهاي آموزشي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 3 2

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد.

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد. بررسي رابطهي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان 2 1 محمود نكويي مقدم علي حسن زاده وحيد يزدي فيض آبادي 3 چكيده مقدمه: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت يكي از عوامل مو ثر

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: شدند. مقدمه

چكيده: شدند. مقدمه 3 5 (مجله سالمندي ايران) سال ششم شماره بيست و دوم زمستان 390 بررسي تا ثير كتابدرماني برميزان تواناييهاي خودمديريتي سالمندان (مقاله پژوهشي برگرفته از پاياننامه) 3 * صغري قليزاده حميدرضا خانكه فرحناز محمدي

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي هدي همايش ملي جريان و ا لودگي هوا صفحه ۱ مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي AFP-G9-TAGH884 ۳ ۲ ۱ تقوي شهناز دانش ابوالفضل

Διαβάστε περισσότερα

وجود دارد كه انجام فعاليت بدني منظم منجر به ارتقاء روان كاهش علاي م افسردگي و نگراني رضايتمندي از زندگي و ارتقاء كيفيت زندگي مي شود (2).

وجود دارد كه انجام فعاليت بدني منظم منجر به ارتقاء روان كاهش علاي م افسردگي و نگراني رضايتمندي از زندگي و ارتقاء كيفيت زندگي مي شود (2). مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره هجدهم شماره 3 پاي يز 1390 شماره مسلسل 61 70 مقاله پژوهشي پيش بيني فاكتورهاي مرتبط با انجام فعاليت بدني منظم در دانشجويان با بهره گيري از مدل

Διαβάστε περισσότερα

دانشيار چكيده مقدمه: بندرعباس - ايران.

دانشيار چكيده مقدمه: بندرعباس - ايران. و% بررسي ارتباط بين معيارهاي هيستوپاتولوژيك ويروس پاپيلوماي انساني و وجود HPV در نمونههاي بيوپسي سرويكس در بلوكهاي پارافيني به روش PCR 3 2 1 دكتر حميدرضا قاسميان مقدم دكتر حسين آيتاللهي دكتر عليرضا سبحاني

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

Comparative study of DMFT index between Monozygotic and Dizygotic twins

Comparative study of DMFT index between Monozygotic and Dizygotic twins 172 172/ مقايسه شاخص DMFT بين دوقلوهاي تك تخمكي و دو تخمكي (نوربخش سامع) دكتر مقايسه شاخص DMFT بين دوقلوهاي تك تخمكي و دو تخمكي نصرت نوربخش دكتر زهره سامع Comparative study of DMFT index between Monozygotic

Διαβάστε περισσότερα

Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index"

Reliability and Validity of Persian Version of Quality of Life Index Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index" Narges Rafiei 1, Maryam Sharifian Sani 2, Hassan Rafiey 2, Nasser Behnampour 3, Kian Foroozesh 4 1 MSc in Social Welfare, University

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه سروستاني چكيده. * نويسنده مسوول تلفن: پست الكترونيكي: T در جايگاه 317- پروموتر

مقدمه سروستاني چكيده. * نويسنده مسوول تلفن: پست الكترونيكي: T در جايگاه 317- پروموتر ارتباط پلي مورفيسم 37 G>T در پروموتر ژن Muc6 با افزايش خطر ابتلا به بيماري زخم پپتيك 3 *2 آرمان كمالي سروستاني محمد مهدي مغني باشي منصوريه پريسا محمدي نژاد ليلا كهن و اسكندر كمالي 4 سروستاني ارسنجان 2

Διαβάστε περισσότερα

Skills) (Direct Observation of Procedural است.

Skills) (Direct Observation of Procedural است. مقاله پژوهشي ارزيابي روايي و پايايي آزمون DOPS روايي و پايايي آزمون مشاهده مستقيم مهارتهاي عملي (DOPS) در ارزيابي مهارتهاي باليني دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان 3 2 1 محمد صاحبالزماني

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. *نويسنده مسو ول: راضيه نظري واناني كارشناس اتاق عمل كميته تحقيقات. ايران.

چكيده مقدمه. *نويسنده مسو ول: راضيه نظري واناني كارشناس اتاق عمل كميته تحقيقات. ايران. عوامل مو ثر بر حضور كلاس س ازديدگاه پزشكي شهركرد سال 1392 دانشگاه علوم * راضيه نظري واناني زهره ناي فرشته آيين چكيده مقدمه: حضور كلاس به عنوان يك فرصت جهت وس شناخته شده است و غيبت از كلاس ميتواند باعث

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه.

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه. و 2 و 2 Iri Jourl of iml Siee Reserh ol. 3, No., Sprig 20, p. 38-45 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 3 شماره بهار 390 ص 38-45. تاثير انتخاب واگرا براي وزن بدن 4 هفتگي بر شكل منحني رشد در بلدرچين ژاپني

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه.

چكيده مقدمه. مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال سيام/شماره 0 /هفته چهارم آذرماه 39 تاريخ دريافت: 9/5/0 مقاله پژوهشي تاريخ پذيرش: 9/8/0 رابطهي ناامني غذايي فعاليت بدني و برخي عوامل اجتماعي- اقتصادي با پوكي استخوان در زنان

Διαβάστε περισσότερα

Life Quality of Hemodialysis Patients

Life Quality of Hemodialysis Patients فصلنامه دانش و تندرستي دوره 8 شماره 3 پاييز 1392 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مقاله پژوهشي 2 بررسي كيفيت زندگي بيماران همودياليزي 2* 1 نوراله طاهري سالار كمانگر 3 بهمن چراغيان 2 سيدضياءالدين

Διαβάστε περισσότερα

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي حوريه مرادي * 1 2 مسعود بيژني چكيده α t. SPSS 1. دانشجوي كارشناسيارشد

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

*** تاريخ دريافت: 87/1/25 چكيده مقدمه: شدهاست. روشها: يافتهها: نتيجهگيري: آدرس نويسندة مسي ول:

*** تاريخ دريافت: 87/1/25 چكيده مقدمه: شدهاست. روشها: يافتهها: نتيجهگيري: آدرس نويسندة مسي ول: مقاله پژوهشي مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال بيست و هفتم/شماره 92 /فروردين 1388 بررسي تا ثير دوز منفرد آزيترومايسين در درمان عفونت حاد گوش مياني در كودكان ** ** * دكتر سيد احمد رضا اخوت دكتر عبدالرضا نخعي

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. gmail.com

چکیده.  gmail.com (مقالە پژوهشی) تا ثیر تزریق اکسیتوسین رقیقشده به داخل ورید بند ناف بر طول مرحلە سوم زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی ٣ ٢ *١ سمیه مکوندي شیرین زرگر شوشتري پروین یداللهی ۱- دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری.

Διαβάστε περισσότερα

چكيده تندرستي :(3)10-8.

چكيده تندرستي :(3)10-8. DOI: 10.22100/jkh.v10i3.635 مجله دانش و تندرستي دوره 10 شماره 3 پاييز 1394 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مقاله پژوهشي تا ثير آرامسازي پيشرونده عضلاني بر سبك زندگي بيماران مبتلابه انفاركتوس

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

صفحه 2 داشتهاند. سقطمكرر ميشود. اسپرم...صفحه( 5 ) ارتباط Sperm stric criteria با موفقيت در ...صفحه( 3 ) فاكتور APC با ناباروري...

صفحه 2 داشتهاند. سقطمكرر ميشود. اسپرم...صفحه( 5 ) ارتباط Sperm stric criteria با موفقيت در ...صفحه( 3 ) فاكتور APC با ناباروري... 2 ماهنامه توليد مثل و نازايي - سال ششم شماره 65 بهمن بنام آنكه عقل را فكرت آموخت در اين شماره ميخوانيد: سخني با همكاران...( 2 ) ارتباط Sperm stric criteria با موفقيت در روشهاي ART...( 3 ) فاكتور APC با

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

بررسي شاخصهاي دانهبندي خاك با استفاده از دو روش الك تر و خشك در مطالعات فرسايش آبي و بادي

بررسي شاخصهاي دانهبندي خاك با استفاده از دو روش الك تر و خشك در مطالعات فرسايش آبي و بادي دو بررسي شاخصهاي دانهبندي خاك با استفاده از دو روش الك تر و خشك در مطالعات فرسايش آبي و بادي محمدرضا اختصاصي و همكاران فصلنامه علمي- پژوهشي خشك بوم جلد شماره پاييز و زمستان 9 بررسي شاخصهاي دانهبندي خاك

Διαβάστε περισσότερα

پاركينسون روانشناسي باليني نويسندگان: چكيده. * دانشور رفتار

پاركينسون روانشناسي باليني نويسندگان: چكيده. * دانشور رفتار روانشناسي باليني و شخصيت رابطه علي ادراك بيماري پيروي دارويي و كيفيت زندگي در سالمندان مبتلا به پاركينسون دانشور رفتار نويسندگان: 3 *1 زيبا برقي ايراني مهناز علي اكبري دهكردي حسين زارع 5 4 احمد عليپور

Διαβάστε περισσότερα

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر ا نتالپي تشكيل پيوند وا نتالپي تفكيك پيوند: ا نتالپي تشكيل يك پيوندي مانند A B برابر با تغيير ا نتالپي استانداردي است كه در جريان تشكيل ا ن B g حاصل ميشود. ( ), پيوند از گونه هاي (g )A ( ) + ( ) ( ) ;

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. علمي L. Phaseolus vulgaris از خانواده Fabaceae. fabae, Myzus persicae, Acyrthosiphon pisum به. (

چكيده مقدمه. علمي L. Phaseolus vulgaris از خانواده Fabaceae. fabae, Myzus persicae, Acyrthosiphon pisum به. ( Jurnal f Plant Prtectin Vl. 5, N. 3, Fall 011, P. 50-57 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 5 شماره 3 پاييز 1390 ص 50-57. بررسي ويروس موزاي يك معمولي لوبيا (BCMV) در چند استان كشور و واكنش سه

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به No. F-16-TRN-1277 عيب يابي عايق كاغذ روغن ترانسفورماتور قدرت به روش FDS محمد مرتاضي احمد مرادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب تهران ايران چكيده سنجش حوزه ي فركانس سيستم هاي عايقي كاغذ روغن روش تشخيص

Διαβάστε περισσότερα

چكيده ميزان پيشرفت رشد سلولهاي سرطاني است. مقدمه

چكيده ميزان پيشرفت رشد سلولهاي سرطاني است. مقدمه بررسي اثر ميدان مغناطيسي پالسي با شدت 200 ميكروتسلا و فركانس 217 هرتز بر رشد و پيشرفت سلولهاي سرطاني فيبروساركوما انتقال يافته در موشهاي Balb/c * فرزانه اللهويسيI دكتر بهرام بلوريII دكتر تينا شوشتريزادهIII

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻥﺍﺪﻤﻫ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻥﺍﺪﻤﻫ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان ٣٦ مقاله پژوهشي بررسي ارتباط منگنز و ا هن در اتصال به ا پو ترانسفرين تقي حسن زاده قصبه * چكيده: (Mn) منگنز يكي از عناصر كمياب مي باشد كه كمبود

Διαβάστε περισσότερα

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي AOBB95/SOP11/01 روش عملكردي استاندارد (SOP) ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي هدف/ اصول: 1) تعيين گروه Rh(D) گلبول قرمز خون بصورت فنوتيپ Rh-Positive و Rh-Negative با توجه به حضور و عدم حضور ا نتيژن D در سطح

Διαβάστε περισσότερα

No. F-15-AAA-0000 تشخيص SPS امري حياتي ميباشد.

No. F-15-AAA-0000 تشخيص SPS امري حياتي ميباشد. و No. F--AAA- تشخيص سريع و مطمي ن پديده قطع تحريك در ژنراتورهاي سنكرون عباس حسني فرهاد حقجو دانشگاه شهيد بهشتي پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور چكيده اكثر روشهاي استفاده شده جهت تشخيص پديده قطع تحريك Field)

Διαβάστε περισσότερα

Original Article دوره 27 شماره 1 بهار 96 صفحات 62 تا 70 چكيده (MANOVA) تحليل شدند. مقدمه. (

Original Article دوره 27 شماره 1 بهار 96 صفحات 62 تا 70 چكيده (MANOVA) تحليل شدند. مقدمه. ( مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي دوره 27 شماره بهار 96 صفحات 62 تا 70 Original Article بررسي مقايسهاي ذهن آگاهي و تنظيم هيجان در افراد مصرف كننده مواد مقاوم به درمان 3 امير محمدجعفري محسن اميدي شمامي

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي شيمي آلي مدرسان شريف رتبه يك كارشناسي ارشد شيمي آلي شيمي موادي تركيبها را در آزمايشگاه نميتوان فصل اول «مباني شيمي آلي» است كه با موجودات زنده ارتباط دارد. تا اواسط قرن نوزدهم ميلادي اعتقاد بر اين بود

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ بسمه تعالي شيوه نامه نگارش پروپوزال (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي) دانشكده علوم تهيه كننده : داريوش غفاري بهار 94 ١ B موارد زير بايد در فرو پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) نوشته شود. تمامي متني را كه دانشجو

Διαβάστε περισσότερα

چکیده

چکیده تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ هاي اولترابازیک جنوب مشهد 3 2 *1 زهره نوربخش رزمی غلامرضا لشکري پور محمد غفوري 1- دانشجوي کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 3-2 استاد گروه زمین شناسی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008 پنهاني سازي تصوير با استفاده از تابع آشوب و درخت جستجوي دودويي رسول عنايتي فر دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه ايران r.enayatifar@iaufb.ac.ir مرتضي صابري كمرپشتي دانشكده مهندسي كامپيوتر

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

چكيده. Experimental and Numerical Study of Shock Waves in Contractions

چكيده. Experimental and Numerical Study of Shock Waves in Contractions 125 علوم و مهندسي آبياري (مجلهي علمي كشاورزي) جلد 37 شمارهي 2 تابستان 93 مطالعه آزمايشگاهي و عددي امواج ضربهاي در تبديلهاي همگرا 4 3 2 *1 محمد رضا نيكپور داود فرساديزاده علي حسينزاده دلير جواد بهمنش 5

Διαβάστε περισσότερα

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity 09-F-PSS-0219 تا ثيرات نامتقارني شبكه انتقال بر روي تعادل ولتاژ و ظرفيت عبوري خطوط جعفر عبادي حميدرضا محمدزاده پشمچي عضو هيي ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد شركت برق منطقهاي خراسان امير بشيان مسعود قيافه داودي

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version بررسی تاثیر آموزش بهداشت از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی نگرش رابطین بهداشت درباره تست پاپ اسمیر در مراکز شهري شهرستان قزوین 47 46 45 *افسانه یخ فروشها مهناز صلحی فربد عبادي فردآذر چکیده مقدمه: سرطان

Διαβάστε περισσότερα

207 ور ي ﺮﺑ ﻦﻴﺗﻼﭘ ﺲ ﺎﺑ ن آ ﺐﻴﻛﺮﺗ و ﺲﻧ ﺮﺗ مﺎﻤﺗ ﺳا ﺋﻮﻨ ﺛﺎﺗ (AGS هﺪﻌﻣ نﺎﻃﺮﺳ ﻟﻮﻠﺳ هدر ءﺎﻘﺑ ﺎﻣا ﻲﺒﺘﺠﻣ ﺮﺘﻛد ﻲﻧذﺎﻣ ﺪﻤﺤ ﻣﺮﺘﻛد ﻲﺳﺎﺒﻋ ﷲاﺪﺳا هداز

207 ور ي ﺮﺑ ﻦﻴﺗﻼﭘ ﺲ ﺎﺑ ن آ ﺐﻴﻛﺮﺗ و ﺲﻧ ﺮﺗ مﺎﻤﺗ ﺳا ﺋﻮﻨ ﺛﺎﺗ (AGS هﺪﻌﻣ نﺎﻃﺮﺳ ﻟﻮﻠﺳ هدر ءﺎﻘﺑ ﺎﻣا ﻲﺒﺘﺠﻣ ﺮﺘﻛد ﻲﻧذﺎﻣ ﺪﻤﺤ ﻣﺮﺘﻛد ﻲﺳﺎﺒﻋ ﷲاﺪﺳا هداز 27 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره بيستم شماره 3 پاي يز 1392 شماره مسلسل 69 مقاله پژوهشي تاثير رتينوي يك اسيد تمام ترانس و تركيب آن با سيس پلاتين بر روي بقاء رده سلولي سرطان

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه DA-SM02 تست ضربه - هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات 2- مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت كه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس آنها ميباشد. آزمايشهاي كشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Archive of SID. چكيده: مقدمه : 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

رابطۀ اضطراب و افسردگي با تصوير ذهني از خدا در دانشجويان

رابطۀ اضطراب و افسردگي با تصوير ذهني از خدا در دانشجويان رابطۀ اضطراب و افسردگي با تصوير ذهني از خدا در دانشجويان دكتر باقر غباري بناب* علياكبر حدادي كوهسار** 2 چكيده هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطة اضطراب و افسردگي با تصوير ذهني از خدا در دانشجويان دانشگاه علوم

Διαβάστε περισσότερα

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله و 3 Journal of Agroecology Vol. 2, No. 1, Spning 2010, p. 75-84 نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 2 شماره 1 بهار 1389 ص 75-84. ارزيابي برخي صفات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت دانهاي (Zea

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر متغيرهاي كيفي در پيش بيني هزينه تكميل پروژه 3 محمد مهدوي مزده استاديار مرتضي باقرپور استاديار آزاده صوفي پور دانش آموخته كارشناسي ارشد - دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه علم وصنعت ايران-تهران -

Διαβάστε περισσότερα

Corneal Astigmatism in Fuchs Heterochromic Iridocyclitis

Corneal Astigmatism in Fuchs Heterochromic Iridocyclitis Corneal Astigmatism in Fuchs Heterochromic Iridocyclitis Faramarzi A, MD*; Doozande A, MD; Yaseri M MSc Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran * Corresponding

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه (GTE GTE (OFO GTE GT 50 OFO 100 OFO 50 OFO 100 ايران

چكيده مقدمه (GTE GTE (OFO GTE GT 50 OFO 100 OFO 50 OFO 100 ايران مجله علمي- پژوهشي زيستشناسي دريا / دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال هفتم شماره بيست و هشتم زمستان 1394 اثرات تغذيه با عصاره چاي سبز sinensis) (Camellia و روغن ماهي اكسيدشده بر پاسخ استرس در تاس ماهي

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان 61 مجله علمي و فني شماره نيوار 71, 70- شماره پاييز 71, و 70- زمستان پاييز و 1389 )دو زمستان فصلنامه( 1389 مجله علمي و فني نيوار )دو فصلنامه( کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

دندان در زنان یاي سه

دندان در زنان یاي سه IJOGI, Vol. 5, No. 0, pp. -7, July 0 دوره پانزدهم شماره دهم صفحه: -7 هفته چهارم تیر 39 بررسی ارتباط با از دست دادن دندان در زنان یاي سه استاد *3 دکتر منیره پورجواد دکتر امیر معین تقوي دکتر سپیده دادگر

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ دستورالعمل تهية مقالة» آماده براي چاپ «براي انتشار در نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران 1 -آرايش كلي مقاله بايد روي كاغذ سفيد مرغوب (297 210) A4 تهيه و تنها بر يك روي كاغذ چاپ شود. جهت تايپ مقاله

Διαβάστε περισσότερα

The Relationship between the Rest Alpha Asymmetry and the Depression and AnxietySymptoms of DASS-21 Questionnaire

The Relationship between the Rest Alpha Asymmetry and the Depression and AnxietySymptoms of DASS-21 Questionnaire Applied Psychological Research Quarterly 2015, 6(1), 105-114 فصلنامه پژوهشهاي كاربردي روانشناختي 1394, 6(1), 105-114 ارتباط عدم تقارن امواج آلفاي قشر پيشاني در حالت استراحت با نشانههاي افسردگي و اضطراب

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα