ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. Άξζξν 1ν Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. Άξζξν 1ν Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο :"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ Κεξαηζίλη 20/07/ Αξηζ.Πξωη Γ/ΝΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 200 ΣΚ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Σζεξεληδνύιηα Αλζή ΣΖΛ: FAX: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ Ο Αληηδήκαξρνο Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ «πξνκήζεηα ρξσκάησλ ινηπψλ πιηθψλ & ρξσκάησλ δηαγξάκκηζεο έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο». Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,80 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%) θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α , ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ δνκή ηνπ εληχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο. Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα αλαθεξπρζεί δηαθνξεηηθφο αλάδνρνο γηα θάζε κία απφ ηηο νκάδεο. Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ απφ ηελ ΟΜΑΓΑ Β Λοιπών Υλικών Χρωμάτων, δείγκαηα ησλ εηδψλ πνπ δηαζέηνπλ. Αλαζέηνπζα αξρή : ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ Γ/λζε Γεκαξρείνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200 (Σ. Κ ) Σει. : , Fax : Άξζξν 1ν Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : Σα άξζξα 86,87 ηνπ Ν.3463/ θαη ηα άξζξα 58,59 ηνπ Ν.3852/2010 πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεκάξρνπ θαη Αληηδεκάξρσλ Σν άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/2006 (Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα)ΦΔΚ 114 Α/ «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σελ κε αξηζκφ 11389/ΦΔΚ 185 Β / απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ. Κ. Π. Ο.Σ. Α.) πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α / «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». Σελ Π1/3305/2010 Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ΦΔΚ (Β 1789/ ) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξ. 2 (παξ. 5, 12, θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. Σν Ν. 3548/ΦΔΚ 68 Α / «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».

2 Σν Ν. 3852/ΦΔΚ 87 Α / «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». Σν N. 3861/ΦΔΚ 112 Α / «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σελ ππ' αξηζκ.9/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ 335 / 2014, απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηδεκάξρνπο. Σν άξζξν 11 ηνπ Ν.4013/2011 ζρεηηθά κε ην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Σελ ΚΤΑ Π1/2380/2012( ΦΔΚ 3400 Β / ) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014. Άξζξν 2ν πκβαηηθά ζηνηρεία Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ, (κε ηε ζεηξά ηζρχνο ηνπο) είλαη : - Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο - Σερληθή έθζεζε - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο - Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηηκνιφγην - Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ Άξζξν 3ν Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, 1νο όξνθνο, ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηηο 28 Ηνπιίνπ 2016 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα π.κ έσο π.κ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ ζηε Γηεχζπλζε : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Σκήκα Πξωηνθόιινπ, Ηζόγεην, Σ. Κ Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Άξζξν 4ν Δπηηξνπή δηαγωληζκνύ - Πιεξνθνξίεο Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ) είλαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ. Γ.) ζχκθσλα κε ην 46ν άξζξν ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11389/ΦΔΚ 185 Β / «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α) Η κειέηε θαη ε δηαθήξπμε δηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο λα ιακβάλνπλ γλψζε (Σκήκα Πξνκεζεηψλ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, 2 νο φξνθνο, ηει , , fax , Σ. Κ , θαζψο παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε ζηε πγγξαθή Τπνρξεώζεωλ θαη ηα ινηπά ηεύρε ηνπ παξόληνο δηαγωληζκνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο Άξζξν 5ν Γιώζζα ζύληαμεο ηωλ πξνζθνξώλ (Τπ. Απ /1993 άξζξν 6) Οη πξνζθνξέο θαη φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ' απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζ' φια ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο.

3 Άξζξν 6ν Πξνέιεπζε (Τπ. Απ /1993 άξζξν 18) ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, εγρψξηαο ή αιινδαπήο παξαγσγήο θαη πξνειεχζεσο. Γίλνληαη δεθηέο εηαηξείεο Διιεληθέο ή ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ζπλεηαηξηζκνί ή ελψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Άξζξν 7ν Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 7, άξζξν 157 Ν.4281/2014) 1.Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε ην 2 % επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ηνπ Φ. Π. Α. Δάλ ε πξνζθνξά αθνξά νκάδα ή νκάδεο, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηνπ χςνπο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ηεο νκάδαο ή ησλ νκάδσλ ρσξίο ην ΦΠΑ. Η Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα ηζρχεη γηα ηέζζεξηο (4) µήλεο απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα είλαη ζπληαγκέλε θαηά ηνλ ηχπν πνπ ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 2.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ ή Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Βηνηερληθνχ ή ηεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο πεξί εγγξαθήο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ (6) έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 3.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη: α. Γελ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 4, παξ 3 Ν. 2286/95 δειαδή δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ θαη φηη αζθνχλ λφκηκα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη β. Όηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΛΩΔΙ (νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζε αληίζεηε πεξίπησζε) Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ ππνγξάθνληαη κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή σο θπζηθφ πξφζσπν ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ κφλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Όηαλ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν (Α. Δ., Δ. Π. Δ., Ο. Δ. ή Δ. Δ.) θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή), ελψ ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Οη δειψζεηο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο (νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκα παηέξα θαη κεηέξαο, εκεξνκελία θαη ηφπν γέλλεζεο, αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, ηφπν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο θ. η. ι.), ψζηε λα είλαη ζσζηέο θαη πιήξεηο ζε ζηνηρεία ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986. Άξζξν 8 ν Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 26, Ν.4281/2014 άξζξν 157 ) Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Η εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. Άξζξν 9 ν (Σξόπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ) Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη :

4 -Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή παξάγξαθν ηεο παξνχζαο. -Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη ηηο ππφινηπεο πιεξνθνξίεο φπσο θαζνξίδνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο κειέηεο. -θξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά -Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ αξκφδηα γηα απηφ Δπηηξνπή απφ ηηο π.κ κέρξη ηηο π.κ αθξηβψο ψξα. Μεηά ηηο π.κ ψξα θακία πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή εθηφο εάλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή. -Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Άξζξν 10ν (Τπνβνιή Πξνζθνξώλ) Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο κπνξεί θαη λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζηελ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Σ.Κ , Κεξαηζίλη ή κε άιιν ηξφπν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ εμνπζηνδφηεζε ζε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ, εθ φζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ αθνξά εηαηξεία ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη πξσηφηππν θαη κε ζεψξεζε ηνπ δεζκεχνληνο ηελ εηαηξεία. Δπίζεο ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία. Άξζξν 11ν (Πξνζθεξόκελε ηηκή) 11.1 Με ηελ πξνζθνξά ε ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ. Π. Α. γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Γήκν, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξψ Δπεηδή ν ρξφλνο παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ δψδεθα (12) κελψλ, δελ νξίδεηαη φξνο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, δειαδή απηή είλαη ζηαζεξή ζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Γη απηφ πξνζθνξά κε ηηκέο κε ζηαζεξέο απνξξίπηεηαη. Άξζξν 12ν Υξόλνο ηζρύνο Πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4)κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Άξζξν 13ν (Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ -Αλάδεημε κεηνδόηε ) Σν φξγαλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεη ππφςε, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ απφ ηα ππνβιεζέληα καδί κε ηελ πξνζθνξά ηερληθά ζηνηρεία, θαζψο θαη θάζε άιιν θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζηνηρείν, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ ηερληθννηθνλνκηθή ζχγθξηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη γλσκνδνηεί γηα ην πνηα πξνζθνξά πξνθξίλεηαη. Οη πξνζθνξέο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε. Πξνζθνξέο πνπ δελ πεξηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα αλαθεξπρζεί δηαθνξεηηθφο αλάδνρνο γηα θάζε κία απφ ηηο νκάδεο.

5 Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 20 ηεο ππ. αξ /1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Δπηηξέπεηαη απμνκείσζε πνζνηήησλ αξθεί λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη είδε κε άιια ίδηαο πνηφηεηαο, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζηελ αγνξά, ρσξίο λα επηβαξχλεηαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο. Άξζξν 14ν Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο θαη παξαιαβή εηδώλ (Τπ. Απ /1993 άξζξα 28 θαη 29) Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζην αξκφδην Σκήκα ην νπνίν ζα ππνδείμεη ν Γήκνο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ αλά κεηνδφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ή εθάπαμ ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηελ ππεξεζία. Η ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. Τπεχζπλε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα είλαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο, φπσο έρεη απηή νξηζηεί απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο φκσο, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη πιήξσο εθηειεζζείζα εθ φζνλ ν πξνκεζεπηήο παξαδψζεη ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ νξηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε θεξχζζεηαη ΔΚΠΣΩΣΟ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 & 35 ηεο Τπ. Απ /1993. Άξζξν 15ν Γηαθνξέο δηαθήξπμεο λόκωλ Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ππεξηζρχεη ε Τπ. Απ /1993 (Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α.). Όηαλ ε δηαθήξπμε δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο ηζρχεη ν Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α. Άξζξν 16ν Γεκνζίεπζε Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 5 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α θαη ηνπ Ν. 3548/2007. Δπίζεο, πεξίιεςε ησλ νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 46 ηνπ Ν.3801/09 Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΑΚΖ

6 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ Κ.Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ TEΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Καζαξή Γαπάλε : ,00 Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 200 Φ.Π.Α.(24%) : , Κεξαηζίλη Γεληθφ πλ. Γαπάλεο : ,92 Πιεξνθνξίεο: Β. Παλίδνπ Κ.Α Σει/ Φαμ : Καζαξή Γαπάλε : ,00 Φ.Π.Α.(24%) : 2.438,88 Γεληθφ πλ. Γαπάλεο : ,88 Θέμα : Ππομήθεια σπωμάηων και λοιπών ςλικών, σπωμάηων διαγπάμμιζηρ. Α π ι θ μ ό ρ Μ ε λ έ η η ρ : 2 3 / ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ρξσκάησλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ρξσκάησλ δηαγξάκκηζεο ηνπ ηκήκαηνο - ΜΙΚΡΟΔΡΓΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έηνπο Σα πιηθά (ρξψκαηα θαη ινηπά πιηθά) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο εξγαζίεο ρξσκαηηζκνχ ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο, λέεο θαηαζθεπέο, ζε επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ Γεκνηηθψλ θαη ρνιηθψλ θηηξίσλ, ησλ Υψξσλ Πξαζίλνπ θαη ησλ Παηδηθψλ Υαξψλ ηνπ Γήκνπ καο. Γηα παξάδεηγκα ιφγσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ παξαπάλσ ρψξσλ γηα ηελ πγηεηλή ηνπο θαη ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ψζηε λα παξαδνζνχλ ην λέν έηνο έηνηκα πξνο ρξήζε. Σα ρξψκαηα δηαγξάκκηζεο (ιεπθφ, θίηξηλν θαη θεξακηδί, πξάζηλν θιπ) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηαγξάκκηζε πιαηεηψλ, νδψλ, πεδνδξνκίσλ, θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, αζιεηηθψλ ρψξσλ θιπ. γηα ηελ δηεπθφιπλζε ζε ζέκαηα φδεπζεο πεδψλ φζνλ αθνξά ηα πεδνδξφκηα θαη γηα ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε απφ ηνπο αζινχκελνπο είηε είλαη ζσκαηεία είηε δεκφηεο. Η πξνκήζεηα κπνξεί λα είλαη καδηθή ή ηκεκαηηθή ρσξίο θακηά πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ην Γήκν. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή, ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Σα έμνδα θνπήο θαη κεηαθνξάο ησλ εηδψλ θαη πιηθψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Η ππεξεζία θξαηά ην δηθαίσκα επηζηξνθήο εάλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ζα ππάξμεη πξφβιεκα θζνξάο ζηα παξαιακβαλφκελα πιηθά ή εάλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο.

7 Η ζπλνιηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλνπλ ηνπο Κ.Α , ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο Η ζ ς ν η ά ξ α ζ α Ο Π ποϊζηαμέναρ Θ ε ω πήθηκε ηος Τμήμαηορ Μελεηών Ο Γιεςθςνηήρ Τ.Υ Πανίδος Βαπβάπα Γκαμίληρ Νικόλαορ Γημήηπιορ Αγγελάκηρ

8 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ Κ.Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ TEΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Καζαξή Γαπάλε : ,00 Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 200 Φ.Π.Α.(24%) : , Κεξαηζίλη Γεληθφ πλ. Γαπάλεο : ,92 Πιεξνθνξίεο: Β. Παλίδνπ Κ.Α Σει/ Φαμ : Καζαξή Γαπάλε : ,00 Φ.Π.Α.(24%) : 2.438,88 Γεληθφ πλ. Γαπάλεο : ,88 Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πιηθά: Οκάδα Α 1 & 3. Πιαζηηθό ρξώκα ιεπθό θαη βαζηθό δηάθνξα ρξώκαηα: Σα πιαζηηθά ρξψκαηα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ κεγάιε θαιππηηθφηεηα εμαηξεηηθή αληνρή, πςειή ιεπθφηεηα θαη αλαιινίσηεο απνρξψζεηο. Να κελ πεξηέρεη ακκσλία θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Να εθαξκφδεηαη ζε ζνβά, κπεηφλ, ηνχβια, μχια. Να δνπιεχεηαη εχθνια, λα απιψλεη νκνηφκνξθα θαη λα έρεη ηζρπξή πξφζθπζε θαη γξήγνξν ζηέγλσκα. Να δεκηνπξγεί έλα άςνγν καη θηλίξηζκα κε εμαηξεηηθέο αληνρέο ζην ζπρλφ πιχζηκν. Να εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο θσηηάο θαη ηελ εμάπισζε ηεο θιφγαο. Σν πιαζηηθφ εζσηεξηθήο ρξήζεο κε δείθηε ιεπθφηεηαο 785 κε αληνρή ζην πιχζηκν θαηά (ASTM 02486) > θηλήζεηο, αλαπλένλ κε δείθηε δηαπεξαηφηεηαο πδξαηκψλ S 4 < 0,20 θαηά (EN ISO 7783) ην νπνίν λα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο πιαζηηθψλ ρξσκάησλ θαηά ΔΛΟΣ 788. Δπίζεο λα πιεξεί ηελ νδεγία EC/42/2004 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ Π.Ο.Δ./V.O.C (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο) φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Σν πξντφλ δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ελψζεηο κνιχβδνπ θαη ρξσκηθά ή άιια ηνμηθά ζπζηαηηθά. - Δηδηθφ Βάξνο: 1,44 έσο 1,52 ± 0,02 gr/cm3, αλάινγα κε ηελ απφρξσζε - Μέζνδνο Δθαξκνγήο: Ρνιφ, πηλέιν ή πηζηφιη airless - Αξαίσζε: 5-10% θαζαξφ λεξφ - Απφδνζε: >12m2/lt ζηηο θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο - ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο): Οξηαθή ηηκή ηεο ΔΔ γηα απηφ ην πξντφλ (θαηεγνξία Α/α Υξψκαηα εζσηεξηθήο ρξήζεο καη γηα ηνίρνπο θαη νξνθέο - ζηηιπλφηεηα<25-60ν): 75gr/lt (2007) θαη 30gr/lt (2010).

9 Πιαζηηθφ Λεπθφ πζθεπαζία ζε δνρεία ησλ 10lt. (CPV ) Λεςκό Τιμή ανά λίηπο 3,70 Πιαζηηθφ Βαζηθφ Γηάθνξα Υξψκαηα ζε δνρεία ησλ 0.75lt ή 3lt (CPV ). Τιμή ανά λίηπο 4,80 2. Αθξπιηθό Πιαζηηθό Υξώκα : Αθξπιηθφ πιαζηηθφ ρξψκα εμσηεξηθήο ρξήζεο 100% αθξπιηθφ κε δείθηε ιεπθφηεηαο Wi>83, αλαπλένλ θαηά (EN ISO 7783) κε δείθηε δηαπεξαηφηεηαο πδξαηκψλ Sd<0,2 θαη αληνρή ζε επηηαρπλφκελε γήξαλζε κε αθηηλνβνιία UV 2000 Hr θαηά (ASTM G53) ή (ΔΛΟΣ ΔΝ ISO , αδηάβξνρν, γηα επηθάλεηα απφ κπεηφ, ζνβά ή γπςνζαλίδα. Αθξηιηθφ Πιαζηηθφ Υξψκα Λεπθφ 100% ζε δνρεία ησλ 10lt (CPV ). 4. & 5. Λαδνκπνγηά ιεπθή θαη βαζηθό δηάθνξα ρξώκαηα : Τιμή ανά λίηπο 5,00 Καηάιιειν γηα μχιηλεο θαη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο λέεο ή γηα αλαθαίληζε, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Σν πξντφλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη κεγάιε αληνρή ζηελ πγξαζία (DIN 50017), ζηελ γήξαλζε (ASTM G53), εμαηξεηηθή πξνζθπγή (ISO 2409) θαζψο θαη αληνρή ζηελ αιαηνλέξσζε (DIN 50021). Σν πξντφλ ζα έρεη εθαξκνγή ζε πφξηεο θάγθεια θαη ηνίρνπο Λαδνκπνγηά Βαζηθφ Γηάθνξα Υξψκαηα ζε δνρεία ησλ 0.75lt ή 1lt (CPV ). Λαδνκπνγηά Λεπθή ζε δνρεία ησλ 0.75 lt ή 2.5lt (CPV ). 6. Παξεηίλε : Τιμή ανά λίηπο 7,10 Τιμή ανά λίηπο 6,90 ηφθνο λεξνχ γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε. Να εθαξκφδεηαη ζε ηζηκέληα, ηνίρνπο, κπεηφλ, ειελίη, μχια, κέηαιια, λα είλαη θαηάιιεινο γηα ξσγκέο κε βάζνο θαη αξθεηφ πιάηνο. Να έρεη εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία θηιηθφ ζην ρξήζηε θαη ζην πεξηβάιινλ πξντφλ ρακειψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (Π.Ο.Δ./V.O.C). Παξεηίλε ζε πζθεπαζία ησλ 20kg (CPV ). Τιμή ανά λίηπο 0,45 7. Γηαιπηηθό : Γηαιπηηθφ δηαθαλέο πςειήο πνηφηεηαο ρσξίο πξνζκίμεηο ηδαληθφ γηα ηελ αξαίσζε βεξληθνρξσκάησλ θαη θαζαξηζκφ εξγαιείσλ (CPV ). Γηαιπηηθφ WHITE SPIRIT ζε δνρεία ησλ 0.75 lt ή 2.5lt. 8. Βειαηνύξα : Τιμή ανά λίηπο 2,00 Η βειαηνχξα σο ππφζηξσκα βεξληθνρξσκάησλ λα είλαη θαηάιιειε γηα μχιηλεο επηθάλεηεο θαη ηνίρνπο. Πξέπεη λα πξνζθέξεη πςειή θαιππηηθφηεηα. Η πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ζε πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα φξηα ηεο Δ.Δ. γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Σν πξντφλ δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ελψζεηο κνιχβδνπ θαη ρξσκηθά ή άιια ηνμηθά ζπζηαηηθά. (CPV ). Βειαηνχξα ζε ζπζθεπαζία 0.75 lt ή 2,5lt ή 5lt

10 Τιμή ανά λίηπο 5,10 9. Αζηάξη Πιαζηηθνύ : Να είλαη άνζκν θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ην πεξηβάιινλ, λα πεξηέρεη αθξπιηθέο ξεηίλεο κε ηθαλφηεηα δηείζδπζεο θαηάιιειν γηα παιηέο βαθέο ρακειήο πνηφηεηαο. Καηάιιειν γηα πξνεξγαζία θαη αηζνπζψλ ζρνιείσλ, κε θαιππηηθφηεηα θαη αληνρή. (CPV ) Αζηάξη Πιαζηηθνχ ζε ζπζθεπαζία 3lt ή 10lt Τιμή ανά λίηπο 2, Μίλην : Αληηνμεηδσηηθφ ππφζηξσκα δηαιχηε κε βάζε αιθπδηθέο ξεηίλεο θαη ηζρπξά αληηδηαβξσηηθά πηγκέληα. Πξνζθέξεη πςειή θαιππηηθφηεηα θαη άξηζηε πξφζθπζε ζην κέηαιιν. Λφγσ ηεο κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε αληηδηαβξσηηθφ πηγκέλην, παξέρεη πιήξε πξνζηαζία θαηά ηεο νμείδσζεο (CPV ). Μίλην (ρσξίο κφιπβδν) ζε ζπζθεπαζία ησλ 750ml. Τιμή ανά λίηπο 7, ηιηθόλε ιεπθή ή δηάθαλε : Διαζηνκεξέο ζηεγαλνπνηεηηθφ ζθξαγηζηηθφ θαηάιιειν γηα ζθξάγηζε ξσγκψλ θαη αξκψλ ζε λεξνρχηεο ληνπιάπηα ηνπαιέηεο θιπ. Πξέπεη λα πεξηέρεη αληηκπθεηηθά γηα λα κε καπξίδεη. ηιηθφλε Λεπθή ή Γηάθαλε ζε ζσιελάξην γηα πηζηφιη (CPV ). 12. ηιηθνλόζηνθνο ζε ζσιήλεο : Τιμή ανά ηεμάσιο 2,80 Αθξηιηθφο ηιηθνλφζηνθνο ζε ζσιελάξην γηα πηζηφιη είλαη έλαο αθξπιηθφο ειαζηηθφο επαλαβαθφκελνο αξκφζηνθνο ελφο ζπζηαηηθνχ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Σν πξντφλ είλαη ζρεδφλ άνζκν θαη αλζεθηηθφ ζηελ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο πγξαζία. Με αλζεθηηθφ ζηε ζπλερή δηάβξσζε ηνπ λεξνχ. Γελ δηαβξψλεη ηα κέηαιια θαη δελ παγψλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη -15 C. (CPV ) 13. ηδεξόζηνθνο δπν ζπζηαηηθώλ: Τιμή ανά ηεμάσιο 1,00 ηδεξφζηνηθνο δπν ζπζηαηηθψλ είλαη πςειήο πνηφηεηαο πνιπεζηεξηθφο ζηφθνο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηα απηνθίλεηα θαη γεληθά ζε κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Δίλαη θαηάιιεινο γηα ην θιείζηκν κεγάισλ θνηινηήησλ ηνπ κεηάιινπ κε κία επίζηξσζε θαη ζθιεξαίλεη ηαρχηαηα ζε νπνηνδήπνηε πάρνο ρσξίο λα ζθάεη. Δθαξκφδεηαη ρσξίο αξαίσζε κε ζπάηνπια. ε 100 γξακκάξηα ΙΓΗΡΟΣΟΚΟ πξνζηίζεληαη 2-4 γξακκάξηα ζθιεξπληηθνχ θαη αλακεηγλχνληαη θαιά. Ο ΙΓΗΡΟΣΟΚΟ ζθιεξχλεηαη ζε 5-10 ιεπηά κεηά ηελ πξνζζήθε ζθιεξπληηθνχ. Σξίβεηαη εχθνια κεηά απφ ιεπηά. Σν πιηθφ εθαξκφδεηαη θαη αθήλεηαη λα ζηεγλψζεη ζε ζεξκνθξαζία απφ 10 C έσο 35 C. Τιμή ανά ηεμάσιο 5, Αθξόο πνιπνπξεζάλεο : Να έρεη άξηζηε πξφζθπζε ζε μχιν, ηζηκέλην, πέηξεο, κέηαιια, ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπνζέηεζε παξαζχξσλ θαη πνξηψλ, γέκηζκα νπψλ, ζθξάγηζκα αλνηγκάησλ ζε κνλσηηθά πιηθά, γέκηζκα δηάθελσλ γχξσ απφ δηειεχζεηο ζσιελψζεσλ κέζα απφ ηνηρία. Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο

11 γηα ζπαηνπιάξηζκα θαη βαθή, λα έρεη κεγάιε ηθαλφηεηα γεκίζκαηνο θαη εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα (δελ ζπξξηθλψλεηαη δελ δηνγθψλεηαη) θαη επηηπγράλεη πνιχ θαιή ζηεξέσζε, ζεξκνκφλσζε, ερνκφλσζε. Δίλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην ρξήζηε, (CPV ). Αθξφο Πνιπνπξεζάλεο ησλ 450ml ζε ζπξέη θαη ζπζθεπαζία αλά ηεκάρην. 15. Αζηάξη κεηάιινπ ιεπθό : Τιμή ανά ηεμάσιο 4,00 Καηάιιειν γηα κεηαιιηθέο επηθάλεηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Να δνπιεχεηαη εχθνια λα απιψλεηαη νκνηφκνξθα θαη λα είλαη θηιηθφ ζην ρξήζηε θαη ζην πεξηβάιινλ. Γελ πξέπεη λα πεξηέρεη κφιπβδν θαη ρξσκηθά (CPV ). Αζηάξη Μεηάιινπ Λεπθφ ζε δνρείν 2,5lt 16. πξέη δηαθόξσλ ρξσκάησλ : Τιμή ανά ηεμάσιο 5,00 Γηα βαθή επηθαλεηψλ (graffiti) επίζεο γηα βαθή κηθξψλ επηθαλεηψλ ζηδεξψλ θαη μχιηλσλ. ε δηάθνξα ρξψκαηα πςειήο πνηφηεηαο, ζε ζπζθεπαζία αλά ηεκάρην (CPV ). Τιμή ανά ηεμάσιο 3,50 1, 2, 3, & 4 Πηλέια Οκάδα Β Πηλέια Νν 1,1 1 / Νν 2 / Νν 2 1 /Νν 3 λα είλαη κε ηξίρα ρξψκαηνο ιεπθνχ ή καχξνπ, 2 2 ρεηξνιαβή πιαζηηθή ή μχιηλε, γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, Α Πνηφηεηαο (CPV ). 5. ηξαβνπηλέια Τιμή ανά ηεμάσιο 1,15/2,00/ 2,50/ 3,00/3,80 ηξαβνπηλέια 2 κε ρεηξνιαβή γηα ξεπνπιίλη, ληνχθν, βεξλίθηα, ρξψκαηα ιαδηνχ θαη λεξνχ. Να βάθεη νκαιά θαη δελ ιεξψλεη. Καζαξίζηεην κε λέθηη. δηπιά εληζρπκέλε γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, Α Πνηφηεηαο (CPV ). 6. Κνληαξνπίλεια Τιμή ανά ηεμάσιο 2,00 Κνληαξνπηλέια 2 1 κε ρεηξνιαβή γηα θνληάξη έσο 24cm, γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, Α 2 Πνηφηεηαο (CPV ). 7. Υαξηνηαηλίεο 2,5/3,0/3,5 εθ. Τιμή ανά ηεμάσιο 3,00 Υαξηνηαηλίεο πνπ θαιχπηνπλ πνιινχο ηνκείο θαη πξνζθέξνπλ ιχζεηο απφ εηδηθέο εθαξκνγέο έσο θαη ηελ απιή ζπζθεπαζία. Η απηνθόιιεηε ραξηνηαηλία αθήλεη ηελ επηθάλεηα θαζαξή, ρσξίο ππνιείκκαηα θαη είλαη αλζεθηηθέο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βαθή, ηε κφλσζε, ην απηνθίλεην, ηα έπηπια θ.α. Η επηινγή ηεο ζσζηήο ραξηνηαηλίαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα φπσο ε ζεξκνθξαζία - 60 ή 80 βαζκώλ θαη δηαζηάζεσλ Φ38 θαη Φ30, Α πνηφηεηαο. Τιμή ανά ηεμάσιο 0,85/1,00/ 1,70

12 8. ηδεξόραξηα Λεηαληηθά θχιια μεξάο ηξηβήο κε θφθθνπο απφ θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ ζε δηάθνξα λνχκεξα Νν 80, 100, 120, 160, 200. (Α πνηφηεηαο). Τιμή ανά ηεμάσιο 0,60 9. Αηζάιηλεο Αηζαιίλεο θπιηλδξηθέο, δηακέηξνπ 3mm κε ζηαζεξά άθξα, εχθακπηνο κεηαιιηθφο νδεγφο ζπηξάι κε 2 ζειηέο έιμεο κε ζειηά έιμεο κε εηδηθή απιάθσζε γηα επθνιφηεξν δέζηκν θαισδίσλ. Μήθνο: 5m Α πνηφηεηνο, CPV , 11, 12, 13, 14, 15, 16, & 17. πάηνπιεο ζηνθαξίζκαηνο Τιμή ανά ηεμάσιο 2,00 εληζρπκέλεο Νν 4/ Νν 6/ Νν 8/ Νν 10/Νν 12/ Νν 14/Νν16/ Νν18, CPV , 19, 20, 21, & 22. Ρνιά πιαζηηθνύ κε ρεηξνιαβή Τιμή ανά ηεμάσιο 1,70/1,80/2,00/2,40/2,50/2,70/2,90/3,50 ε δηάθνξα λνχκεξα Νν 18/ Νν 10 ρνληξά/ Νν 10 (κηθξά) ηχπνπ θαινξηθέξ /Νν 10 κηθξά ρσξίο ρεηξνιαβή & ιαδνκπνγηάο κε ρεηξνιαβή Γηα ξεπνπιίλη, ληνχθν, βεξλίθηα, ρξψκαηα ιαδηνχ θαη λεξνχ, απφ γνχλα γηα θαιχηεξε επηθάλεηα θαη εξγαζία. Γνπιεχεη κε παρχ ρξψκα γηα λα έρνπκε επηθάλεηα ζκάιηνπ θαη αληνρή κηαο δεθαεηίαο. Βάθεη νκαιά θαη δελ ιεξψλεη θαη θαζαξίδεηαη κε λέθηη, CPV & 24. Κνληάξη πηπζζόκελν Τιμή ανά ηεμάσιο 8,00/ 3,90/0,70/1,00/1,05 Κνληάξη πηπζζφκελν κεηαιινπιαζηηθφ 1m/3m Α πνηφηεηνο, CPV & 26. Κνληάξη πηπζζόκελν Κνληάξη πηπζζφκελν αινπκηλίνπ 4m/6m Α πνηφηεηνο, CPV Τιμή ανά ηεμάσιο 3,30/3,50 Τιμή ανά ηεμάσιο 12,00/18, & 28. θάθε πιαζηηθή βαθήο θάθε πιαζηηθή γηα βαθή κηθξή / κεγάιε Α πνηφηεηνο, CPV Τιμή ανά ηεμάσιο 1,00/ 1, Νάηινλ επηθάιπςεο Νάηινλ επηθάιπςεο 4κ.Υ5κ κηαο ρξήζεο. Α` πνηφηεηνο,cpv Τιμή ανά ηεμάσιο 0, Νάηινλ επηθάιπςεο Νάηινλ επηθάιπςεο ρνληξφ ζε ξνιφ 50m. Α` πνηφηεηνο,cpv Τιμή ανά κιλό 3,70

13 31. Γθνθξέ ραξηί Γθνθξέ ραξηί βάξνπο, α` πνηφηεηνο, ζε ζπζθεπαζία ξνιφ 20 θηιψλ, CPV Παηόραξην Παηφραξην ησλ 110mm / Ν120 α` πνηφηεηνο, CPV Τιμή ανά κιλό 1,20 Τιμή ανά μέηπο 1,20 33.Ξύζηξεο αθαίξεζεο παιαηώλ ρξσκάησλ θαη ζνβάδσλ (λα πξνζαξκόδνληαη θαη ζε θνληάξη 34.θνπγγαξαθηα ηξηςίκαηνο,ζπεθνπιαξίζκαηνο (κηθξά,κεζαία, κεγάια) 35. Βνύξηζεο γηα αζβέζησκα κε θνληάξη Νν ηόθνο ζηδήξνπ ζε θνπηί ηνπ ελόο θηινύ 37.Δηδηθή ηαηλία ζεκάλζεσο ξνιό 100m Τιμή ανά ηεμ.8,00 Τιμή ανά ηεμ. 0,75 Τιμή ανά ηεμ.7,00 Τιμή ανά ηεμ.6,60 Οη ηαηλίεο ζήκαλζεο ζε δηάζηαζε 70mm θαη κήθνο 100m, είλαη ηδαληθέο γηα λα εθαξκφδνληαη εχθνια ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Η ηαηλία ζήκαλζεο δηαηίζεηαη ζε ρξσκαηηζκνχο άζπξν-θφθθηλν, θίηξηλν-καχξν. CPV Τιμή ανά ηεμάσιο 3,10 38.Μνλσηηθό πγξνκόλσζεο ηαξαηζώλ ειαζηνκεξέο πνιπνπξεζάλεο ελόο ζπζηαηηθνύ. Μνλσηηθφ πγξνκφλσζεο ηαξαηζψλ ειαζηνκεξέο πνιπνπξεζάλεο ελφο ζπζηαηηθνχ λα εθαξκφδεηαη κε ξνιφ, βνχξηζα ή ςεθαζκφ ( bar) ζε κηα ζηξψζε θαη θαηαλάισζε 1.5 θηιά αλά ηεηξαγσληθφ. Να εθαξκφδεηαη θαη ζε ρεηκεξηλή πεξίνδν αιιά θαη ζπλζήθεο κε ζρεηηθά ρακειή πγξαζία. Να αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο απφ -40 ν C έσο 80 ν C. Δπίζεο λα ηζρχνπλ ηα πξφηππα θαηά ΠΔΣΔΠ ζεξκνκνλψζεηο δσκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηα επηιέμηκα πιηθά θάιπςεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αξρηθή νινθαζκαηηθή αλαθιαζηηθνηεηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κεγαιχηεξε απφ 0,7.Η αλειαζηηθφηεηα ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ASTME903. Η ηηκή ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ κέηξεζε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ. CPV Τιμή ανά κιλό 5,00 39.Μνλσηηθό πγξνκόλσζεο ηαξαηζώλ αθξπιηθό δύν ζπζηαηηθώλ κε ην απαξαίηεην ππόζηξσκα Μνλσηηθφ πγξνκφλσζεο ηαξαηζψλ ειαζηνκεξέο πνιπνπξεζάλεο δχν ζπζηαηηθψλ λα εθαξκφδεηαη κε ξνιφ, βνχξηζα ή ςεθαζκφ ( bar) ζε κηα ζηξψζε θαη θαηαλάισζε 1.5 θηιά

14 αλά ηεηξαγσληθφ. Να εθαξκφδεηαη θαη ζε ρεηκεξηλή πεξίνδν αιιά θαη ζπλζήθεο κε ζρεηηθά ρακειή πγξαζία. Να αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο απφ -40 ν C έσο 80 ν C. Δπίζεο λα ηζρχνπλ ηα πξφηππα θαηά ΠΔΣΔΠ ζεξκνκνλψζεηο δσκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηα επηιέμηκα πιηθά θάιπςεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αξρηθή νινθαζκαηηθή αλαθιαζηηθνηεηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κεγαιχηεξε απφ 0,7.Η αλειαζηηθφηεηα ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ASTME903. Η ηηκή ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ κέηξεζε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ. CPV Τιμή ανά κιλό 7, Γηάθαλν βεξλίθη ζπληήξεζεο μύιηλσλ επηθαλεηώλ 41.θαια αινπκηλίνπ κε 6 ζθαινπάηηα ΒΣ 150 θηιώλ ΔΛΟΣ ΔΝ θάια αινπκηλίνπ ζπξόκελε 3 κέηξσλ ΒΣ ΔΛΟΣ ΔΝ131 2x6 ζθαινπάηηα 43. θάια αινπκηλίνπ ζπξόκελε 5 κέηξσλ ΒΣ ΔΛΟΣ ΔΝ131 2x10 ζθαινπάηηα 44. θάια αινπκηλίνπ ζπξόκελε 6 κέηξσλ ΒΣ ΔΛΟΣ ΔΝ131 2x12 ζθαινπάηηα 45.Σαλάιηεο αθαίξεζεο θαξθηώλ από ηνίρνπο 18mm Οκάδα Γ Τιμή ανά ηεμ.7,90 Τιμή ανά ηεμ. 47,00 Τιμή ανά ηεμ.82,00 Τιμή ανά ηεμ. 126,00 Τιμή ανά ηεμ. 148,00 Τιμή ανά ηεμ & 2 Αθξπιηθό ρξώκα δηαγξακκίζεσο ιεπθό / θίηξηλν. Αθξπιηθφ ρξψκα δηαγξακκίζεσο ιεπθφ/ θίηξηλν (δηαιχηνπ βαζηζκέλν ζε αθξπιηθέο ξεηίλεο) πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθφηεηαο. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: Σν ρξψκα λα παξνπζηάδεη θαιή πξφζθπζε, θαιππηηθφηεηα θαη αληαλαθιαζηηθφηεηα. Να είλαη θαιψο αλακεηγκέλν θαη λα πθίζηαηαη κφληκε θαηαθάζηζε εληφο ηνπ δνρείνπ ηνπ. Μεηά ηελ απνζήθεπζε ελφο έηνπο λα κπνξεί κεηά αλάδεπζε λα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε μεξαηλφκελν δελ ζα κεηαβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ρξψκα ηνπ κε ηελ επίδξαζε ηνπ Ήιηνπ ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ΔΦΑΡΜΟΓΗ: Να εθαξκφδεηαη πάλσ ζε άζθαιην ή θαη ζε δνκηθέο επηθάλεηεο ηζηκέλην θιπ. ΥΡΗΗ: Να είλαη θαηάιιειν γηα ηε βαθή νδνζηξσκάησλ ηφζν αζθαιηηθψλ φζν θαη ζθπξνδέκαηνο, γηα θαηά κήθνο ινπξίδεο σο θαη γηα νπνηαδήπνηε ζήκαλζε νδψλ. ΑΠΟΓΟΗ: Η απφδνζε ηνπ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ θαη ρσξίο απψιεηεο λα θζάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 40Μ-50Μ δηαγξάκκηζεο νδψλ αλά ιίηξν.

15 ΑΠΟΥΡΩΔΙ: Σα ρξψκαηα θίηξηλεο, ιεπθήο απφρξσζεο. ΤΚΔΤΑΙΑ: Γνρεία 5ΥΛΓ ή άιια θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία. ΑΡΑΙΩΗ: Απαηηείηαη ε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζε θαηάιιειε ξεπζηφηεηα γηα άκεζε εθαξκνγή κε ηα εηδηθά κεραλήκαηα δηαγξάκκηζεο νδψλ. Ωζηφζν γηα άιιν ηξφπν εθαξκνγήο ε αξαίσζε λα θπκαίλεηαη απφ 5-10% κε δηαιπηηθφ. Σν βαζηθφηεξν ζρεηηθφ Πξφηππν είλαη ην ΔΝ1436. Σν ελ ιφγσ Πξφηππν νξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο ησλ δηαγξακκίζεσλ απφ ηε ζθνπηά ησλ ρξεζηψλ (Road marking performance for road users), θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο κέηξεζήο ηνπο. Καηά ην ΔΝ1436, γηα θάζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθφ νξίδνληαη επίπεδα απφδνζεο. Απφ εθεί θαη πέξα έγθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή (ή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηδηνθηήηε), ην πνην επίπεδν πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθφ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο νδνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη : -Η αληαλαθιαζηηθφηεηα θαηά ηε κέξα, ή κε δηάρπην λπρηεξηλφ θσηηζκφ. -Η νπηζζαλάθιαζε ηνπ θσηφο ησλ θαλψλ ησλ νρεκάησλ ζε μεξέο ζπλζήθεο, πγξέο ζπλζήθεο θαη ζπλζήθεο βξνρήο. - Σν ρξψκα ηεο δηαγξάκκηζεο. - Η αληίζηαζε ζε νιίζζεζε. ηνλ Πίλαθα 2.1 δίλνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, κε ηηο απαηηνχκελεο ηηκέο ηνπο γηα θάζε επίπεδν απφδνζήο ηνπο Δπίζεο ζα είλαη ζχκθσλα θαη κε ΠΔΣΔΠ νξηδφληηα ζήκαλζε θαηαζηξσκάησλ θπθινθνξίαο. Ωο πξνο ηε δεηγκαηνιεςία ηζρχεη ε πξνδηαγξαθή πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε ΒΜ5/30757/(ΦΔΚ 799 η.β / ). Γηα ηε ζπζθεπαζία ηζρχεη ε 3.1 ηνπ «Σεχρνπο Οδεγηψλ θαηαζθεπήο δηαγξακκίζεσλ νδψλ κε ιεπθφ ή θίηξηλν ρξψκα» έηνπο Οη επηπιένλ έιεγρνη πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην ΔΝ 1871 ζεσξνχληαη αλαγθαίνη, δεδνκέλνπ φηη δελ γίλνληαη νη έιεγρνη επηδφζεσλ ησλ ρξσκάησλ ζχκθσλα κε ην ΔΝ 1436 «Δπηδφζεηο δηαγξακκίζεσλ νδψλ, (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά)». Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην ππ. αξ /1852/99/ έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξαζθεχαζκα πνπ ηαμηλνκείηαη σο επηβιαβέο θαη εχθιεθην, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Α.Υ /89 (ΦΔΚ 567 /Β /90) «Πεξί επηθηλδχλσλ παξαζθεπαζκάησλ» θαη ην παξ/κα Ι ηεο Απφθαζεο Α.Υ.. 378/94 (ΦΔΚ 705 /Β /20-

16 9-94) «Πεξί επηθηλδχλσλ νπζηψλ», ζα επηζεκαίλεηαη κε ηα ζχκβνια θηλδχλνπ F, Xn, ηηο ελδείμεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο θξάζεηο R: R11 πνιχ εχθιεθην θαη R 20 επηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη, θαζψο θαη ηηο ηππνπνηεκέλεο νδεγίεο πξνθχιαμεο θξάζεηο S: -S 16 καθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα -S 25 απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα -S 29 κελ αδεηάδεηε ην πεξηερφκελν ζηελ απνρέηεπζε -S 33 ιάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθψλ εθθελψζεσλ Δπίζεο ην επηθίλδπλν παξαζθεχαζκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ «δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο» ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απφθαζεο Α.Υ.. 508/91 (ΦΔΚ 886/Β/ ) «Πεξί θαζνξηζκνχ θαλφλσλ γηα ην ζχζηεκα εηδηθήο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα επηθίλδπλα παξαζθεπάζκαηα», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε Α.Υ.. 47/95 (ΦΔΚ 431/Β/ ). CPV Τιμή ανά κιλό 3,10 / 3,20 3.Αθξπιηθό ειαζηηθό αληηνιηζζεξό ρξώκα δηαγξάκκηζεο αζιεηηθώλ ρώξσλ (θεξακηδί & πξάζηλν). Αθξπιηθφ ειαζηηθφ αληηνιηζζεξφ ρξψκα δηαγξάκκηζεο αζιεηηθψλ ρψξσλ ρξψκα (θεξακηδί & πξάζηλν) πςειψλ αληνρψλ γηα εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο κε βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο κεγάιεο θαιππηηθφηεηα. Οη εμσηεξηθνί ρψξνη, αζιεηηθά θέληξα, φπσο γήπεδα κπάζθεη, βφιετ, ρεηξνζθαίξηζεο θαη αληηζθαίξηζεο, ζρνιεία, γπκλαζηήξηα θαη δηαδξφκνπο. Να πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη πςειή πνηφηεηα ζην παηρλίδη, λα εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζην δάπεδν. CPV Τιμή ανά κιλό 4,00 4.Γηαιπηηθό λίηξνπ : Δίλαη πξντφλ κίγκαηνο νξγαληθψλ δηαιπηψλ γηα ηελ αξαίσζε θαη δηάιπζε ρξσκάησλ κε βάζε αιθπδηθνχ ε αθξπιηθνχ ηχπνπ ξεηίλεο Πξνζθέξεη ζην πξντφλ δηαιπηνπνίεζε επθνιία δνχιεκα πηλέιν, ξνιφ ε πηζηφιη. Γίλεη ηαρχηεξν ζηέγλσκα ηνπ πξνηφληνο ζε ζρέζε κε ην white spirit. Γηαιπηνπνηεί κεγάιν αξηζκφ πξντφλησλ φπσο πνιπνπξεζαληθά βεξλίθηα, επνμεηδηθά ρξψκαηα, αθξπιηθά ρξψκαηα ηνπ δηαιχηε, βεξλίθηα ληηξνθπηαξίλεο, ειαηνρξψκαηα, ηαρπζηέγλσηα ππνζηξψκαηα, ρξψκαηα απηνθηλήησλ. Υξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εξγαιείσλ βαθήο ε θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ απφ ζαζξά θαη παιαηά ρξψκαηα. Δθαξκφδεηαη ζε αξαίσζε ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ ζηελ αλαινγία πνπ ζπληζηάηαη ζην θαζέλα. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ηνπ ρξήζηε φηη ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο ζηεγλψκαηνο πνπ πξνζθέξεη είλαη δπλαηφλ λα ειαηηψζεη ηελ γπαιάδα ησλ επηθαλεηψλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Δίλαη πνιχ εχθιεθην πιηθφ θαη είλαη επηβιαβέο γηα ηελ πγεία. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν θαη λα απνθεχγεηε ην θάπληζκα κελ αλαπλέεηε αηκνχο, λα ιακβάλνληαη κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ( δεο θαη δειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο) (CPV ). Τιμή ανά λίηπο 2,40 Οη αλαθεξφκελεο ηηκέο δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρα είδε. Η ζ ς ν η ά ξ α ζ α Ο Π ποϊζηάμενορ Θ ε ω πήθηκε ηος Τμήμαηορ Μελεηών Ο Προϊστάμενος Διεύθσνσης Πανίδος Βαπβάπα Γκαμίληρ Νικόλαορ Γημήηπιορ Αγγελάκηρ

17 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ Κ.Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ TEΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Καζαξή Γαπάλε : ,00 Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 200 Φ.Π.Α.(24%) : , Κεξαηζίλη Γεληθφ πλ. Γαπάλεο : ,92 Πιεξνθνξίεο. Παλίδνπ Β. Κ.Α Σει/ Φαμ : Καζαξή Γαπάλε : ,00 Φ.Π.Α.(24%) : 2.438,88 Γεληθφ πλ. Γαπάλεο : ,88 Θέμα : Ππομήθεια σπωμάηων και λοιπών ςλικών, σπωμάηων διαγπάμμιζηρ. Α π ι θ μ ό ρ Μ ε λ έ η η ρ : 2 3 / ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Α/Α Είδοσ Μονάδα Μζτρηςησ Ποςότητα CPV Τιμή μονάδοσ ( ) Δαπάνη ( ) Ομάδα A: Προμήθεια Χρώματα Κ.Α Πλαςτικό λευκό ςε ςυςκευαςία Λίτρα , ,00 2 Ακρυλικό πλαςτικό χρϊμα λευκό 100% Λίτρα , ,00 3 Πλαςτικό βαςικό διάφορα χρϊματα Λίτρα , ,00 4 Λαδομπογιά βαςικό διάφορα χρϊματα Λίτρα , ,00 5 Λαδομπογιά λευκι Λίτρα , ,00 6 Παρετίνθ ςε ςυςκευαςία 20 κιλϊν Λίτρα ,45 22,50 7 Διαλυτικό White Spirit Λίτρα , ,00 8 Βελατοφρα ςε ςυςκευαςία 750ml Λίτρα ,10 765,00 9 Αςτάρι πλαςτικοφ ςε ςυςκευαςία Λίτρα , ,00 10 Μίνιο 750ml Λίτρα , ,00 11 ιλικόνθ λεφκθ ι διάφανθ Σεμάχιο ,80 224,00

18 12 ιλικονόςτοκοσ ςε ςωλινεσ Σεμάχιο ,50 75,00 13 τόκοσ ςιδιρου ςε κουτί ενόσ κιλοφ Σεμάχιο ,60 66,00 14 Αφρόσ πολυουρεκάνθσ Σεμάχιο ,00 200,00 15 Αςτάρι μετάλλου λευκό Λίτρα ,00 500,00 16 πρζι διαφόρων χρωμάτων Σεμάχιο ,50 350,00 ύλνιν ,50 ΦΠΑ 24% 7.500,60 Γελ. πλ ,10 Ομάδα Β: Προμήθεια λοιπών υλικών χρωμάτων Κ.Α Πινζλα Νο 1 Σεμάχιο ,15 34,50 1α Πινζλα Νο 1-1/2 '' Σεμάχιο ,00 80,00 2 Πινζλα Νο 2'' Σεμάχιο ,50 125,00 3 Πινζλα Νο 2 1/2'' Σεμάχιο ,00 300,00 4 Πινζλα Νο 3'' Σεμάχιο ,80 76,00 5 τραβοπινζλα 2'' Σεμάχιο ,00 140,00 6 Κονταροπινζλα 2 1/2'' Σεμάχιο ,00 120,00 7 Χαρτοταινίεσ Φ38 (2,5π) Σεμάχιο ,85 25,50 7α Χαρτοταινίεσ Φ38 (3π) Σεμάχιο ,00 30,00 7β Χαρτοταινίεσ Φ38 (5π) Σεμάχιο ,70 51,00 8 ιδερόχαρτα διαφ. νοφμερα (Νο 80, Νο 100, Νο 120,Νο160, Νο 200) Σεμάχιο ,60 180,00 9 Ατςαλίνεσ ετ ,00 80,00 10 πάτουλεσ τοκαρίςματοσ Νο4 Σεμάχιο ,70 51,00 11 πάτουλεσ Νο 6 Σεμάχιο ,80 27,00 12 πάτουλεσ Νο 8 Σεμάχιο ,00 30,00 13 πάτουλεσ Νο 10 Σεμάχιο ,40 36,00 14 πάτουλεσ Νο12 Σεμάχιο ,50 50,00 15 πάτουλεσ Νο14 Σεμάχιο ,70 81,00 16 πάτουλεσ Νο16 Σεμάχιο ,90 145,00 17 πάτουλεσ Νο18 Σεμάχιο ,50 105,00 18 Ρολά πλαςτικοφ με χειρολαβι Νο 10 (χοντρά) Σεμάχιο ,90 97,50 19 Ρολά πλαςτικοφ με χειρολαβι Νο 18 Σεμάχιο ,00 560,00

19 Ρολά πλαςτικοφ με χειρολαβι Νο 10 (μικρά) Ρολά πλαςτικοφ χωρίσ χειρολαβι Νο 10 (μικρά) Ρολά λαδομπογιάσ με χειρολαβι Νο 10απο ςφουγγάρι Κοντάρι πτυςςόμενο μεταλλοπλαςτικό 1m Κοντάρι πτυςςόμενο μεταλλοπλαςτικο 3m Σεμάχιο ,70 42,00 Σεμάχιο ,00 50,00 Σεμάχιο ,05 73,50 Σεμάχιο ,30 33,00 Σεμάχιο ,50 105,00 25 Κοντάρι αλουμινίου 4m Σεμάχιο ,00 240,00 26 Κοντάρι αλουμινίου 6m Σεμάχιο ,00 270,00 27 κάφθ πλαςτικι μεγάλθ Σεμάχιο ,50 30,00 28 κάφθ πλαςτικι μικρι Σεμάχιο ,00 20,00 29 Νάιλον επικάλυψθσ μιασ χριςθσ 4x5 Σεμάχιο ,80 80,00 30 Νάιλον επικάλυψθσ χοντρό ςε ρολό 50μ τιμι /κιλό Σεμάχιο ,70 37,00 31 Γκοφρζ χαρτί των 20 kg. Κιλό ,20 24,00 32 Πατόχαρτο 115mm διάφανο Νο12 Μζτρο ,20 120,00 33 Ξφςτρεσ αφαίρεςθσ παλαιϊν χρωμάτων και ςοβάδων να Σεμάχιο ,00 160,00 προςαρμόηονται ςε κοντάρι 34 φουγγαράκια τριψίματοσ ςπατουλαρίςματοσ ςε τρία διαφορετικά νοφμερα (μικρά μεςαία Σεμάχιο ,75 75,00 χονδρά) 35 Βοφρτςεσ για αςβζςτωμα με κοντάρι (πατανοβουρτςεσ) Νο 32 Σεμάχιο ,00 140,00 36 Ειδικι ταινία ςθμάνςεωσ ρολό 100m Σεμάχιο ,90 245, Μονωτικό πλαςτικό ελαςτομερζσ υγρομόνωςθσ ταρατςϊν Μονωτικό ακρυλικό υγρομόνωςθσ ταρατςϊν 2 ςυςτατικϊν με το απαραίτθτο υπόςτρωμα Διάφανο βερνίκι ςυντιρθςθσ ξφλινων επιφανειϊν Κιλό , ,00 κιλό , ,00 κιλό ,90 395,00 40 κάλα αλουμινίου με 6 ςκαλοπάτια ΒΣ 150 ΕΛΟΣ ΕΝ 131 Σεμάχιο ,00 376,00 41 κάλα αλουμινίου ΤΡΩΜΕΝΗ με 3 ΜΕΣΡΩΝ ΒΣ ΕΛΟΣ ΕΝ 131 2x6 ςκαλοπάτια Σεμάχιο ,00 246,00

20 42 κάλα αλουμινίου ςυρόμενθ 5 μζτρων ΒΣ ΕΛΟΣ ΕΝ 131 2x10 ςκαλοπάτια Σεμάχιο ,00 252,00 43 κάλα αλουμινίου ςυρόμενθ 6 μζτρων θ περιςςότερα ΒΣ ΕΛΟΣ ΕΝ 131 2x12 ςκαλοπάτια Σεμάχιο ,00 148,00 44 Σανάλιεσ αφαίρεςθσ καρφιϊν από τοίχουσ κλπ Σεμάχιο ,90 24,50 Σφνολο ( ) ,50 ΦΠΑ 24% ( ) 4.063,32 Γενικό Σφνολο ( ) ,82 Ομάδα Γ: Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμιςησ Κ.Α Ακρυλικό χρϊμα διαγραμμίςεωσ λευκό Ακρυλικό χρϊμα διαγραμμίςεωσ κίτρινο Ακρυλικό ελαςτικό αντιολιςκθτικό χρϊμα διαγράμμιςθσ ακλθτικϊν χϊρων (κεραμιδί & πράςινο) Κιλό ,10 930,00 Κιλό , ,00 Κιλό , ,00 4 Διαλυτικό διαγράμμιςθσ/ νίτρου Λίτρα ,40 864,00 Σφνολο ( ) ,00 ΦΠΑ 24% ( ) 2.438,88 Γενικό Σφνολο ( ) ,88 Πίνακασ Ομάδων Σφνολο ( ) Φ.Π.Α. (24%) Δαπάνη ( ) Ομάδα Α (Κ.Α ) , , ,10 Ομάδα Β (Κ.Α ) , , ,82 Ομάδα Γ (Κ.Α ) , , ,88 Γενικό Σφνολο ( ) , , ,80 Η αλαθεξφκελε ηηκή δηακνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρν είδνο.

21 Δπηηξέπεηαη απμνκείσζε πνζνηήησλ αξθεί λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη είδε κε άιια ίδηαο πνηφηεηαο, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζηελ αγνξά, ρσξίο λα επηβαξχλεηαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο. Η ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 επξώ ζπλ Φ.Π.Α. 24% ,80 (επξψ) δειαδή ζπλνιηθά επξώ ,80, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η ζ ς ν η ά ξ α ζ α Ο Π ποϊζηάμενορ Θ ε ω πήθηκε Τος Τμήμαηορ Μελεηών Ο Διεσθσντής Τ.Υ Πανίδος Βαπβαπα Γκαμίληρ Νικόλαορ Γημήηπιορ Αγγελάκηρ

22 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ Κ.Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ TEΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Καζαξή Γαπάλε : ,00 Φ.Π.Α.(24%) : ,92 Γεληθφ πλ. Γαπάλεο : ,92 Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 200 Κ.Α Κεξαηζίλη Καζαξή Γαπάλε : ,00 Πιεξνθνξίεο Παλίδνπ Βαξβάξα Φ.Π.Α.(24%) : 2.438,88 Σει/ Φαμ : Γεληθφ πλ. Γαπάλεο : ,88 Θέμα : Ππομήθεια σπωμάηων και λοιπών ςλικών, σπωμάηων διαγπάμμιζηρ. Α π ι θ μ ό ρ Μ ε λ έ η η ρ : ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Άξζξν 1ν Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο εμήο δηαηάμεηο : Σελ κε αξηζκφ 11389/ΦΔΚ 185 Β / απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ. Κ. Π. Ο.Σ. Α.) πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α / «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». Σν άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/2006 (Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα)ΦΔΚ 114 Α/ «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σελ Π1/3305/2010 Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ΦΔΚ (Β 1789/ ) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξ. 2 (παξ. 5, 12, θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. Σν Ν. 3548/ΦΔΚ 68 Α / «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σν Ν. 3852/ΦΔΚ 87 Α / «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». Σν N. 3861/ΦΔΚ 112 Α / «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σν άξζξν 11 ηνπ Ν.4013/2011 ζρεηηθά κε ην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Σελ ΚΤΑ Π1/2380/2012( ΦΔΚ 3400 Β / ) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014.

23 Άξζξν 2ν πκβαηηθά ζηνηρεία Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ, (κε ηε ζεηξά ηζρχνο ηνπο) είλαη : - Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο - Σερληθή έθζεζε - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο - Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηηκνιφγην - Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ Άξζξν 3 ν Σξόπνο εθηέιεζεο Κξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηηκή ηνπο (ηερληθννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε). Οη πξνζθνξέο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο εμνπιηζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ δελ πεξηέρνπλ ην ζχλνιν κηαο νκάδαο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα αλαθεξπρζεί δηαθνξεηηθφο αλάδνρνο γηα θάζε κία απφ ηηο νκάδεο. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 20 ηεο ππ. αξ /1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αμηνινγνχληαη ηζφηηκα, ν αλάδνρνο ζα επηιεγεί κε θιήξσζε. Άξζξν 4 ν Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 7, Ν.4281/2014 άξζξν 157) Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: 1.Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε ην 2 % επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ηνπ Φ. Π. Α. Δάλ ε πξνζθνξά αθνξά νκάδα ή νκάδεο, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηνπ χςνπο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ηεο νκάδαο ή ησλ νκάδσλ ρσξίο ην ΦΠΑ. 2.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ ή Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Βηνηερληθνχ ή ηεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο πεξί εγγξαθήο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ (6) έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 3.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη: α. Γελ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 4, παξ 3 Ν. 2286/95 δειαδή δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ θαη φηη αζθνχλ λφκηκα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη β. Όηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ. 4.Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο.

24 Άξζξν 5ν Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ - Πιεξνθνξίεο Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πνπ ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ην 46ν άξζξν ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11389/ΦΔΚ 185 Β / «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α). Η κειέηε θαη ε δηαθήξπμε δηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο λα ιακβάλνπλ γλψζε (Σκήκα Πξνκεζεηψλ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, 2 νο φξνθνο, ηει , , fax , Σ. Κ , θαζψο παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε ζηε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ θαη ηα ινηπά ηεύρε ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο Άξζξν 6ν Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ (Τπ. Απ /1993 άξζξν 6) Οη πξνζθνξέο θαη φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ' απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζ' φια ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Άξζξν 7ν Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο (Τπ. Απ /1993 άξζξν 26, Ν.4281/2014 άξζξν 157 ) Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Η εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. Άξζξν 8ν Τπνγξαθή ζύκβαζεο Α. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο, νπφηε ηνπ επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Δθ' φζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Β. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε θεξχζζεηαη ΔΚΠΣΩΣΟ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 & 35 ηεο Τπ. Απ /1993.

25 Άξζξν 9ν Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο θαη παξαιαβή εηδώλ (Τπ. Απ /1993 άξζξα 28 θαη 29) Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζην αξκφδην Σκήκα ην νπνίν ζα ππνδείμεη ν Γήκνο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ αλά κεηνδφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ή εθάπαμ ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηελ ππεξεζία. Η ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ Τπεχζπλε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα είλαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο, φπσο έρεη απηή νξηζηεί απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Άξζξν 10ν Κξαηήζεηο Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο πιεξσκήο. Η πιεξσκή ζα γίλεη κεηά απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. Η ζ ς ν η ά ξ α ζ α Ο Π ποϊζηάμενορ Θ ε ω πήθηκε Τος Τμήμαηορ Μελεηών Ο Διεσθσντής Τ.Υ Πανίδος Βαπβάπα Γκαμίληρ Νικόλαορ Γημήηπιορ Αγγελάκηρ ΙΑΝΟΜΗΟΜΗ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. Γ/λζε Γεκαξρείνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200 (Σ. Κ )

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. Γ/λζε Γεκαξρείνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200 (Σ. Κ ) 16PROC004425510 2016-05-20 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ ΚΔΡΑΣΗΝΗ 18/5/2016 -------------- ΑΡ. ΠΡΩΣ.25414 Γ/ΝΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 24/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ν Α Τ Α Γ Ο Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. Άξζξν 1ν Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. Άξζξν 1ν Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ Κεξαηζίλη 14/06/2016 -------------- Αξηζ.Πξωη. 31312 Γ/ΝΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 200 ΣΚ 18756 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004052218-03-22 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πεξηζηέξη: 22/03/ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξωη.: Σ.Σ.10345 ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηαπξφο, 6/11/2017 Αξηζκ. Πξση: 23154 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α /16), ν Γήκνο Βφιβεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α. Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α. Δ Σ Ο Τ 2 0 1 7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ -------------- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 02/09/2015 Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 45931 ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Αριθμ. Πρωτ:21665/ 2015 Δηαθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε φισλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Γηεχζπλζε: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 Σ.Κ. 56728 Νεάπνιε Πιεξ.: Φιψξνπ Αηθαηεξίλε Σει./Φαμ: 2313 329 566-537 πθηέο 10/3/2016 Αξηζκ. Πξση.789 Αξηζ. Πξση. Σεύρ. Σερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα