ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA Παραρτήµατα Τεύχους Προκήρυξης

2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ... 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΝΤΥΠO ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΧΕ ΙO Α ΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TETRA 2

3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η Αίτηση περιλαµβάνει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον Κανονισµό Ειδικών Αδειών (απόφαση ΕΕΤΤ υπ αριθ. 207/2/ , ΦΕΚ 195, τεύχος Β/ ) και την Υ.Α /2001 (ΦΕΚ 7/Β/ ). Η υποβολή τους µε την Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία είναι υποχρεωτική. Η προεπιλογή θα γίνει αποκλειστικά και µόνο µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Τεύχος Προκήρυξης. Παρακάτω παρέχονται οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου της Αίτησης. Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου της Αίτησης Οι αριθµοί των παραγράφων των οδηγιών, αντιστοιχούν σε πεδία των τµηµάτων της Αίτησης. Επισυνάψατε όλα τα δικαιολογητικά Τµήµα Ι : Στοιχεία Αιτούντος: Ι.1. Ι.2. Ι.3. Ι.4. Ι.5. Ι.6. Ι.7. Όνοµα και διεύθυνση του αιτούντος. Νοµική µορφή του αιτούντος. ΑΦΜ του αιτούντος στο Κράτος όπου έχει την έδρα του. Επίσηµο αντίγραφο της καταχώρησης της Εταιρείας από το Εµπορικό Επιµελητήριο ή την αντίστοιχη αρχή του Κράτους όπου έχει την έδρα του ο αιτών. Ορισµός αντικλήτου και νοµίµου εκπροσώπου του αιτούντος στην Ελλάδα (συµπεριλαµβανοµένου αριθµού τηλεφώνου και φαξ). Εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα για αντιπροσώπευση του Συµµετέχοντος στη διαδικασία αδειοδότησης. Στελέχη της Σχετιζόµενης Οµάδας του Συµµετέχοντος - Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου ή ιαχειριστές. Συµπληρώστε το όνοµα, τη θέση και την µορφή της σχέσης των Στελεχών της Σχετιζόµενης Οµάδας του Συµµετέχοντος όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο του Τεύχους Προκήρυξης και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ιαχειριστές του Συµµετέχοντος. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας υποβάλλονται τα στοιχεία των προσώπων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία. Σε περίπτωση Εταιρείας υπό σύσταση παρέχονται τα στοιχεία των προσώπων που είναι εταίροι/µέτοχοι της υπό σύσταση Εταιρείας και όλα τα µέχρι τη στιγµή της υποβολής της Αίτησης υπάρχοντα στοιχεία της υπό σύσταση Εταιρείας. Τµήµα ΙΙ : Έγγραφα σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς: ΙΙ.1. Μετοχική ή εταιρική σύνθεση του αιτούντος 3

4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Περιγράψτε λεπτοµερώς τη µετοχική σύνθεση του Συµµετέχοντος (είδος, αριθµό, αξία και διασπορά των µετοχών). Περιγράψτε λεπτοµερώς ποιοι είναι οι κάτοχοι των µετοχών του Συµµετέχοντος (παροχή λίστας κατόχων µε Επωνυµία και αριθµό µετοχών που τους αντιστοιχεί). Αν πρόκειται για Κοινοπραξία περιγράψτε µε λεπτοµέρειες την οικονοµική συµµετοχή και τις υποχρεώσεις του κάθε µέλους. Περιγράψτε εν συντοµία τυχόν συµφωνίες για παραχώρηση της ιοίκησης του Συµµετέχοντα σε κάποιο από τα µέλη της Σχετιζόµενης Οµάδος του ή σε κάποιο τρίτο µέρος. Περιγράψτε εν συντοµία τυχόν συµφωνίες µεταξύ των µετόχων του Συµµετέχοντος, ή άλλων µελών της Σχετιζόµενης Οµάδος σχετικά µε την ιοίκηση του Συµµετέχοντος. ΙΙ.2. Συµµετοχή του αιτούντος σε άλλες Επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Νόµου 2867/2000. Περιγράψτε λεπτοµερώς το είδος συµµετοχής του Συµµετέχοντος σε άλλες τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή υπό σύσταση Εταιρείας ή υποχρέωση αυτή βαρύνει τα µέλη της Κοινοπραξίας ή του εταίρους της υπό σύσταση Εταιρείας. ΙΙ.3. ιαγραµµατική περιγραφή της Σχετιζόµενης Οµάδας Συµµετέχοντος Περιγράψτε µε λεπτοµέρεια την Σχετιζόµενη Οµάδα του Συµµετέχοντος σύµφωνα µε τον ορισµό του Τεύχους Προκήρυξης. Η περιγραφή πρέπει να γίνει µε διαγραµµατικό τρόπο όπως φαίνεται παρακάτω: Συµµετέχων Μέλος Σχετιζόµενης Οµάδας Άλλη Απ ευθείας ιδιοκτησιακή σχέση υποδεικνύεται µε συνεχή γραµµή δίπλα από την οποία θα σηµειώνονται τα ποσοστά ιδιοκτησίας. Η σχέση ιδιοκτήτη / ιδιοκτησίας θα πρέπει να επισηµαίνεται µε την κατεύθυνση του βέλους. Μορφές ελέγχου άλλες εκτός της εταιρικής συµµετοχής πρέπει να εµφανίζονται µε διπλή διακεκοµµένη γραµµή και να συνοδεύονται από το αντίστοιχο επεξηγηµατικό κείµενο. Χ% Χ% Υ% Ζ% Οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως αυτό ορίζεται στην Προκήρυξη θα πρέπει να υποδεικνύεται µε διακεκοµµένη γραµµή δίπλα από την οποία θα σηµειώνονται τα ποσοστά έµµεσης εταιρικής συµµετοχής και πως αυτή προκύπτει εµφανίζοντας όλες τις ενδιάµεσες Επιχειρήσεις. 4

5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Χ% Χ% ΙΙ.4. Σε περίπτωση σύστασης Κοινής Επιχείρησης, τις σχετικές συµβάσεις και λοιπά στοιχεία, τα οποία είναι δυνατόν να απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 4β επ. του Νόµου 703/1977. Τµήµα ΙΙΙ : Περιγραφή Τεχνικών Στοιχείων ΙΙΙ.1. ΙΙΙ.2. Περιγραφή αιτούµενης Άδειας. Περιγραφή ποιότητας και γεωγραφικής κάλυψης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ο αιτούµενος προτίθεται να παρέχει. ΙΙΙ.3. Τεχνική περιγραφή, χαρακτηριστικά και τοπολογία δικτύου. Πρέπει να συνυποβάλλεται χάρτης µε σχηµατικό διάγραµµα του δικτύου, στο οποίο θα εµφανίζονται οι κόµβοι του δικτύου, η διασύνδεση µεταξύ τους, τα σηµεία εκποµπής και λήψης και η περιοχή κάλυψης, ανάλογα µε το είδος του δικτύου. ΙΙΙ.4. ΙΙΙ.5. ΙΙΙ.6. ΙΙΙ.7. Περιγραφή χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού και συµβατότητα µε ισχύοντα πρότυπα. ιαθεσιµότητα του δικτύου και των υπηρεσιών και πρότυπα που θα ακολουθηθούν. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και ανάπτυξης του δικτύου και προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών που υπόκεινται στην Άδεια. Υπολογισµός αναγκών για χρήση σπάνιων πόρων. Στην αίτηση θα πρέπει να περιλαµβάνονται υπολογισµοί σχετικά µε τη µέγιστη τηλεπικοινωνιακή κίνηση που µπορεί να διεκπεραιωθεί από κάθε σταθµό βάσης του δικτύου και την αντίστοιχη απαιτούµενη χωρητικότητα της ασύρµατης ζεύξης για την διασύνδεση του σταθµού βάσης µε το υπόλοιπο δίκτυο. Τµήµα ΙV : Στοιχεία που αποδεικνύουν την Ικανότητα, Αποτελεσµατικότητα και Αξιοπιστία του αιτούντος IV.1. Απόδειξη της αποτελεσµατικότητας α) Τον πιο πρόσφατο ισολογισµό από τον οποίο προκύπτει ότι τα ίδια κεφάλαια του Αιτούντος είναι τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) Ευρώ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή υπό σύσταση Εταιρείας θα πρέπει να υποβληθούν οι ισολογισµοί των µελών της Κοινοπραξίας ή των προσώπων που θα αποτελέσουν τους εταίρους/µετόχους της υπό σύστασης Εταιρείας. Από αυτούς θα πρέπει να προκύπτει ότι 5

6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ το άθροισµα των ιδίων κεφαλαίων των ισολογισµών τους σταθµισµένο ως προς το ποσοστό συµµετοχής τους στην Κοινοπραξία ή την υπό σύσταση Εταιρεία αντίστοιχα είναι τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) Ευρώ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή υπό σύσταση Εταιρείας θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση των µελών της Κοινοπραξία ή των εταίρων/µετόχων της υπό σύσταση Εταιρείας ότι τα ίδια κεφάλαια που παρουσιάζονται στην Αίτηση θα αποτελέσουν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας µε την σύστασή της. β) Ισολογισµούς ή αντίστοιχα έγγραφα των τελευταίων τριών (3) ετών. Σε περίπτωση νεοεισερχόµενης επιχείρησης αρκούν τα αντίστοιχα έγγραφα των εταίρων. γ) Μεσοπρόθεσµο επιχειρηµατικό σχέδιο πέντε (5) ετών, συµπεριλαµβανοµένων των τελών της Άδειας και του τρόπου χρηµατοδοτήσεώς τους και γραπτή τραπεζική βεβαίωση σχετικά µε τη φερεγγυότητα σε σχέση µε τα παραπάνω. δ) Άλλα ισοδύναµα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει, κατά την κρίση του αιτούντος, η οικονοµική ικανότητά του. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας λαµβάνονται υπόψη στοιχεία τα οποία αφορούν τα µέρη της Κοινοπραξίας. Στην περίπτωση υπό σύσταση Εταιρείας τα στοιχεία αφορούν τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τους εταίρους/µετόχους της υπό σύσταση Εταιρείας. IV.2. Απόδειξη της τεχνικής ικανότητας: α) Λεπτοµερειακό διάγραµµα του ειδικευµένου προσωπικού που θα απασχοληθεί και αναφορά στην τεχνογνωσία, εµπειρία και ικανότητες των ατόµων στα οποία θα ανατεθεί η διεύθυνση του εγχειρήµατος. β) Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συµόρφωση του Συµµετέχοντα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της Υ.Α /2001 (ΦΕΚ 7/Β/ ). γ) Συστάσεις ή βεβαιώσεις σχετικές µε την εγκατάσταση και λειτουργία παρόµοιων έργων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας λαµβάνονται υπόψη στοιχεία τα οποία αφορούν τα µέρη της Κοινοπραξίας ή πρόσωπα µε τα οποία αυτοί θα συνεργαστούν. Στην περίπτωση υπό σύσταση Εταιρείας τα στοιχεία αφορούν τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τους εταίρους/µετόχους της υπό σύσταση Εταιρείας ή πρόσωπα µε τα οποία αυτοί θα συνεργαστούν. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να προσδιορίζονται τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία θα διατεθούν στον κάτοχο της Άδειας σε περίπτωση που είτε η Κοινοπραξία είτε η υπό σύσταση Εταιρεία ορισθούν ως Υπερθεµατιστές. IV.3. Απόδειξη της αξιοπιστίας: Υπεύθυνη ήλωση του αιτούντος ότι, κατά την τελευταία τριετία, δεν έχει επέλθει εις βάρος του ή εις βάρος Εταιρείας που ελέγχεται από αυτόν ή εις βάρος προσώπου το οποίο ασκούσε καθήκοντα ιευθύνοντος Συµβούλου, κάποιο από τα ακόλουθα γεγονότα: α) Ανάκληση ή αναστολή ειδικής άδειας. β) Επιβολή κυρώσεων, λόγω παράβασης υποχρεώσεων που απορρέουν από τηλεπικοινωνιακή άδεια ή εν γένει από τη νοµοθεσία περί τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδοµένων. γ) Πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Σε περίπτωση επιχείρησης ή ατόµου από τα ανωτέρω αναφερόµενα, που έχουν την έδρα τους σε χώρα ή έχουν την 6

7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπηκοότητα χώρας, στην οποία εκδίδονται πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, επιβάλλεται η προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών µε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική. Στην περίπτωση Κοινοπραξιών τα ανωτέρω αφορούν αντίστοιχα τα µέρη της Κοινοπραξίας. Στην περίπτωση υπό σύσταση Εταιρείας αυτά αφορούν αντίστοιχα τα πρόσωπα τα οποία θα αποτελέσουν εταίρους/µετόχους της υπό σύσταση Εταιρείας. 7

8 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Τµήµα Ι : Στοιχεία Αιτούντος 1 I.1. Επωνυµία Νοµικού Προσώπου: ιεύθυνση: Ι.2. Νοµική µορφή Νοµικού Προσώπου Ι.3. ΑΦΜ/.Ο.Υ: Ι.4. Αντίγραφο καταχώρησης της Εταιρείας από το Εµπορικό Επιµελητήριο: Προς επισύναψη Ι.5. Ορισµός Αντικλήτου Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: ιεύθυνση κατοικίας: ιεύθυνση επικοινωνίας: ΑΦΜ/.Ο.Υ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 1 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας υποβάλλονται τα στοιχεία των προσώπων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία. Σε περίπτωση Εταιρείας υπό σύσταση παρέχονται τα στοιχεία των προσώπων που θα αποτελέσουν µετόχους της υπό σύσταση Εταιρείας και όλα τα µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης υπάρχοντα στοιχεία της υπό σύσταση Εταιρείας. 8

9 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα Ι : Συνέχεια Νόµιµοι Εκπρόσωποι Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: ιεύθυνση κατοικίας: Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου: ΑΦΜ/.Ο.Υ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: ιεύθυνση κατοικίας: Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου: ΑΦΜ/.Ο.Υ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 9

10 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα Ι : Συνέχεια Ι.6. Εξουσιοδοτηµένα Πρόσωπα Όνοµα: Επώνυµο: Θέση: Τηλέφωνο/Φαξ: Όνοµα: Επώνυµο: Θέση: Τηλέφωνο/Φαξ: Όνοµα: Επώνυµο: Θέση: Τηλέφωνο/Φαξ: Ι.6. Πρόσωπα που θα παρευρίσκονται στην ηµοπρασία Όνοµα: Επώνυµο: Θέση: Τηλέφωνο/Φαξ: Όνοµα: Επώνυµο: Θέση: Τηλέφωνο/Φαξ: Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 10

11 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα Ι : Συνέχεια Ι.7α. Στελέχη Μελών της Σχετιζόµενης Οµάδας του Συµµετέχοντος που κατέχουν Εµπιστευτική Πληροφορία Ονοµατεπώνυµο Θέση Σχέση Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 11

12 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα Ι : Συνέχεια Ι.7.β Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή ιαχειριστές του Συµµετέχοντος Ονοµατεπώνυµο Θέση Σχέση Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 12

13 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙΙ : Έγγραφα σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ΙΙ.1. Μετοχική ή εταιρική σύνθεση του αιτούντος Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 13

14 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙΙ : Συνέχεια ΙΙ.5. Συµµετοχή του αιτούντος σε άλλες Επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Νόµου 2867/2000. Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 14

15 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙΙ : Συνέχεια ΙΙ.6. ιαγραµµατική περιγραφή της Σχετιζόµενης Οµάδας Συµµετέχοντος Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 15

16 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙΙΙ : Περιγραφή Τεχνικών Στοιχείων Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Το παρόν τµήµα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 16

17 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙV : Στοιχεία που αποδεικνύουν την Ικανότητα, Αποτελεσµατικότητα και Αξιοπιστία του αιτούντος IV.1. Απόδειξη της αποτελεσµατικότητας Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Το παρόν τµήµα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 17

18 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙV : Συνέχεια IV.2. Απόδειξη της τεχνικής ικανότητας: Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Το παρόν τµήµα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 18

19 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙV : Συνέχεια IV.3. Απόδειξη της αξιοπιστίας: Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Το παρόν τµήµα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 19

20 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙV: ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ηλώνω ότι: i) Αποδέχοµαι τους όρους της ηµοπρασίας όπως περιγράφονται στο Τεύχος ii) iii) Προκήρυξης και συνάδω µε τις προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται σε αυτό. Νοµιµοποιούµαι να συµµετάσχω στην ηµοπρασία τόσο σε σχέση µε την υποβολή Προσφορών όσο και σε σχέση µε τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις Άδειες οι οποίες αποτελούν αντικείµενο της ηµοπρασίας. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Αίτηση είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. Υπογραφή:- [Νόµιµος Εκπρόσωπος + Σφραγίδα Συµµετέχοντος] 20

21 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ... Α.Ε. Προς: Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ******** ΓΙΑ ,00 Ευρώ (εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ) Κύριοι, Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διζήσεως και διαιρέσεως, υπέρ της Εταιρείας µε την επωνυµία... η οποία εδρεύει στο..., οδός... αριθ...., µε ΑΦΜ... (και ΑΡΜΑΕ... ) µέχρι του ποσού Ευρώ**** ,00 **** ( Επτακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, για την από την παραπάνω Εταιρεία καλή και πιστή τήρηση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό και των πιθανών κυρώσεων που µπορεί να επιβληθούν στην Εταιρεία, από τη συµµετοχή της στη δηµοπρασία για την χορήγηση Ειδικών Αδειών ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA, σύµφωνα µε τα Τεύχη Προκήρυξης τα οποία δηµοσιεύθηκαν την 22/5/2002 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης µέχρι την Απόφαση της ΕΕΤΤ µε την οποία ανακηρύσσονται οι Υπερθεµατιστές για τις Άδειες. Θα τηρούµε στην διάθεσή σας το παραπάνω ποσό, το οποίο θα σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά σε πρώτη ζήτηση από εσάς, χωρίς να δικαιούµαστε να προβάλουµε οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε τρεις ηµέρες από την έγγραφη δήλωσή σας περί µερικής ή ολικής κατάπτωσης, υπό τον όρο της ταυτόχρονης επιστροφής σε εµάς της παρούσας σε περίπτωση ολικής κατάπτωσής της. Σε περίπτωση µερικής ή τµηµατικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό και µε τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Η παρούσα είναι ανέκκλητη, αφορά την παραπάνω και µόνο αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, το αργότερο σε κάθε περίπτωση µέχρι την 10/7/2002 οπότε και θα καταστεί άκυρη και δεν θα γεννά καµία υποχρέωση για εµάς, εφόσον δεν έχετε εγγράφως ζητήσει την ολική ή µερική κατάπτωσή της πριν από την πάροδο της διάρκειας ισχύος της. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και η τράπεζα µας αποδέχεται την αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Τέλος, βεβαιώνουµε ότι το ποσό της παρούσας εγγύησης δεν υπερβαίνει το όριο που έχει ταχθεί από τον Νόµο για την Τράπεζά µας. Με τιµή, 21

22 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ... Α.Ε. Προς: Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ********* ΕΥΡΩ Κύριοι, Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διζήσεως και διαιρέσεως, υπέρ της Εταιρείας µε την επωνυµία... η οποία εδρεύει στην..., οδός... αριθ...., µε ΑΦΜ... (και ΑΡΜΑΕ...) µέχρι του ποσού Ευρώ**** **** (.), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, για την από την παραπάνω Εταιρεία καλή και πιστή τήρηση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό και των πιθανών κυρώσεων που µπορεί να επιβληθούν στην Εταιρεία, από τη συµµετοχή της στη δηµοπρασία για την χορήγηση Ειδικών Αδειών ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA, σύµφωνα µε τα Τεύχη Προκήρυξης τα οποία δηµοσιεύθηκαν την 22/5/2002 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και για όλη τη διάρκεια του σταδίου υποβολής προσφορών, όπως το στάδιο αυτό περιγράφεται στα ανωτέρω Τεύχη Προκήρυξης και µέχρι την Απόφαση της ΕΕΤΤ µε την οποία ανακηρύσσονται οι Υπερθεµατιστές, ή σε περίπτωση που η Εταιρεία ανακηρυχθεί υπερθεµατιστής µέχρι την τήρηση των υποχρεώσεων τις οποίες η Εταιρεία έχει ως υπερθεµατιστής, για τη χορήγηση σε αυτή της ειδικής άδειας, και το αργότερο µέχρι 60 ηµέρες από την Απόφαση της ΕΕΤΤ µε την οποία ανακηρύσσονται οι Υπερθεµατιστές. Θα τηρούµε στην διάθεσή σας το παραπάνω ποσό, το οποίο θα σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά σε πρώτη ζήτηση από εσάς, χωρίς να δικαιούµαστε να προβάλουµε οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε τρεις ηµέρες από την έγγραφη δήλωσή σας περί µερικής ή ολικής κατάπτωσης, υπό τον όρο της ταυτόχρονης επιστροφής σε εµάς της παρούσας σε περίπτωση ολικής κατάπτωσής της. Σε περίπτωση µερικής ή τµηµατικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό και µε τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Η παρούσα είναι ανέκκλητη, αφορά την παραπάνω και µόνο αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, το αργότερο σε κάθε περίπτωση µέχρι την 10/09/2002, οπότε και θα καταστεί άκυρη και δεν θα γεννά καµία υποχρέωση για εµάς, εφόσον δεν έχετε εγγράφως ζητήσει την ολική ή µερική κατάπτωσή της πριν από την πάροδο της διάρκειας ισχύος της. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και η τράπεζα µας αποδέχεται την αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Τέλος, βεβαιώνουµε ότι το ποσό της παρούσας εγγύησης δεν υπερβαίνει τό όριο που έχει ταχθεί από τον Νόµο για την Τράπεζά µας. Με τιµή, 22

23 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ... Α.Ε. Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ******** ΓΙΑ ΕΥΡΩ. Κύριοι, Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διζήσεως και διαιρέσεως, υπέρ της. (νοµική µορφή) εταιρείας µε την επωνυµία..., η οποία εδρεύει στην..., οδός... αριθ...., µε ΑΦΜ... ( ΟΥ.) και Αριθµό Μητρώου Εταιρειών..., µέχρι του ποσού **** **** ( ), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, για την από την παραπάνω εταιρεία καλή και πιστή τήρηση όλων των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την υπό έκδοση ειδική άδεια µε αντικείµενο την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου Κινητών Επικοινωνιών TETRA και την παροχή ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA και σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην ανωτέρω ειδική άδεια, όπως αυτή η ειδική άδεια θα ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν µελλοντικών τροποποιήσεων της συγκεκριµένης ειδικής άδειας, σύµφωνα µε τους όρους της. Θα τηρούµε στη διάθεσή σας το παραπάνω ποσό, το οποίο θα σας καταβάλουµε, ολικά ή µερικά, σε πρώτη ζήτηση από εσάς, χωρίς να δικαιούµαστε να προβάλουµε οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη δήλωσή σας περί µερικής ή ολικής κατάπτωσης, υπό τον όρο της ταυτόχρονης επιστροφής σε εµάς της παρούσας, σε περίπτωση ολικής κατάπτωσής της. Σε περίπτωση µερικής ή τµηµατικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό και µε τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Η παρούσα είναι ανέκκλητη, αφορά την παραπάνω και µόνο αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, το αργότερο σε κάθε περίπτωση µέχρι την, οπότε και θα καταστεί άκυρη και δεν θα γεννά καµία υποχρέωση για εµάς, εφόσον δεν έχετε εγγράφως ζητήσει την ολική ή µερική κατάπτωσή της πριν από την πάροδο της διάρκειας ισχύος της. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και η Τράπεζά µας αποδέχεται την αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Τέλος, βεβαιώνουµε ότι το ποσό της παρούσας εγγύησης δεν υπερβαίνει το όριο που έχει ταχθεί από τον Νόµο για την Τράπεζά µας. Με τιµή, 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Στην Αθήνα µεταξύ των Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 60, η οποία εκπροσωπείται νοµίµως στη παρούσα από τον Πρόεδρό της Εµµανουήλ Γιακουµάκη (του λοιπού «ο ικαιοπάροχος») και του.. (του λοιπού «ο Ανάδοχος») όπου ο Ανάδοχος ανακηρύχθηκε Υπερθεµατιστής στην ηµοπρασία η οποία έγινε µε βάση τα Τεύχη Προκήρυξης που δηµοσιεύθηκαν στην από την ΕΕΤΤ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, για την χορήγηση Άδειας για την εγκατάσταση και λειτουργία και εκµετάλλευση ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου Κινητών Επικοινωνιών TETRA και για την παροχή ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA. Ήδη δια της παρούσης συµφωνούνται και συνοµολογούνται τα εξής: Άρθρο 1 Παραχώρηση O ικαιοπάροχος παρέχει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αποδέχεται την παραχώρηση της χρήσης για την χρονική περίοδο η οποία προσδιορίζεται στην Άδεια, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα Α το οποίο προσαρτάται στη παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, εκείνων των τµηµάτων του ραδιοφάσµατος που προσδιορίζονται στην Άδεια για χρήση του δικτύου και παροχή των υπηρεσιών, δυνάµει των όρων και προϋποθέσεων της Άδειας και των ισχυουσών διατάξεων και ρυθµίσεων. Η ισχύς της παραχώρησης, η οποία δίδεται βάσει του παρόντος άρθρου παύει µε την λήξη της Άδειας. Ο Ανάδοχος συµφωνεί ότι δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωµα κυριότητας επί του φάσµατος ως εκ της Παραχωρήσεως, της Άδειας ή µε άλλο τρόπο, αλλά αποκτά µόνο εκείνα τα δικαιώµατα τα οποία παρέχονται περιοριστικά σύµφωνα µε την Άδεια. Άρθρο 2 Βεβαιώσεις Εγγυήσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στον ικαιοπάροχο τα ακόλουθα ως ισχύοντα τόσο κατά και από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Σύµβασης από τον ιακαιοπάροχο και τον Ανάδοχο όσο και κατά και από την ηµεροµηνία έκδοσης της Άδειας. (α) Εταιρική Οργάνωση και Προϋποθέσεις 24

25 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Ανάδοχος έχει µορφή..εταιρείας νοµίµως συνεστηµένης, εγκύρως υφισταµένης και λειτουργούσας βάσει των ελληνικών νόµων. (β) Eταιρικό Κεφάλαιο. Άλλα στοιχεία. Το εγκεκριµένο εταιρικό κεφάλαιο του Αναδόχου έχει πλήρως αναληφθεί και εξοφληθεί. Τα καταστατικά έγγραφα του Αναδόχου και τα ονόµατα των Εταίρων/Mετόχων του Αναδόχου, αναφέρονται στο Συνηµµένο πίνακα 1 και αµφότερα παρεδόθησαν από τον Ανάδοχο στον ικαιοπάροχο, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης. Ο Ανάδοχος έχει ήδη παραδώσει στον ικαιοπάροχο κατά το χρονικό σηµείο που έχει καθοριστεί εγγράφως από τον ικαιοπάροχο ή για λογαριασµό του, ακριβή και πλήρη αντίγραφα όλων των συµβάσεων, διακανονισµών και συµφωνιών µεταξύ των Εταίρων/Μετόχων αναφορικά µε την σύσταση, την κυριότητα, την διαχείριση ή την λειτουργία του Αναδόχου ή της Άδειας (οι «Συµβάσεις των Εταίρων/Μετόχων») ή έχει επιβεβαιώσει εγγράφως στον ικαιοπάροχο ότι δεν υφίστανται Συµβάσεις Εταίρων/Μετόχων. Εκτός αν άλλως απαιτείται βάσει του νόµου, ο ικαιοπάροχος θα τηρεί την εµπιστευτικότητα όλων των Συµβάσεων των Εταίρων/Μετόχων που δόθηκαν σε αυτόν. Στην ίδια κατηγορία εµπίπτουν και οι τυχόν συµβάσεις διαχείρισης που αφορούν τον Ανάδοχο για τις οποίες οι Εταίροι/Μέτοχοι του Αναδόχου και ο Ανάδοχος έχουν τις υποχρεώσεις που έχουν για τις Συµβάσεις Εταίρων/Μετόχων. (γ) Νοµιµοποίηση Εταιρείας. Ο Ανάδοχος έχει την απαιτούµενη εταιρική ικανότητα και αρµοδιότητα και έχει προβεί σε όλες τις εταιρικές ενέργειες που είναι αναγκαίες για να υπογράψει και να παραδώσει την παρούσα Σύµβαση και την Άδεια και να ολοκληρώσει τις δικαιοπραξίες που προβλέπονται δια του παρόντος και στην Άδεια. Ουδεµία άλλη πράξη ή διαδικασία εκ µέρους του Αναδόχου απαιτείται σε σχέση µε τη νοµιµοποίηση της παρούσας Σύµβασης ή την παροχή της Άδειας ή για την ολοκλήρωση των δικαιοπραξιών που προβλέπονται στην παρούσα Σύµβαση ή στην Άδεια. Η παρούσα Σύµβαση και η Άδεια, θα αποτελούν, εφόσον υφίσταται η ανωτέρω νοµιµοποίηση και εφόσον αυτές έχουν υπογραφεί και παραδοθεί από τον ικαιοπάροχο, έγκυρες και δεσµευτικές συµφωνίες για τον Ανάδοχο που είναι εκτελεστές έναντι αυτού σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους τους. (δ) Κεφάλαια. Ο Ανάδοχος έχει επαρκή διαθέσιµα κεφάλαια τα οποία είναι αναγκαία για να επιτύχει τις ελάχιστες υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από το άρθρο 6 της Άδειας. (ε) Κείµενη Νοµοθεσία 25

26 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση τροποποίησης της ελληνικής νοµοθεσίας θα τροποποιείται αντίστοιχα και η παρούσα Σύµβαση και η Άδεια, στην έκταση που αυτό είναι επιβεβληµένο από τη σχετική τροποποίηση. (στ) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. Ο Ανάδοχος έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε το υπόδειγµα που προσαρτάται στην Άδεια. Ο Ανάδοχος συµφωνεί ότι η Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης δεν θα συνιστά το µοναδικό µέσο στη διάθεση του ικαιοπαρόχου στην περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί τις υποχρεώσεις του από το παρόν και ο ικαιοπάροχος δύναται στην περίπτωση αυτή, πέραν της εισπράξεως του ποσού που προβλέπεται στην Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης να λάβει και άλλα µέτρα τα οποία κρίνει κατάλληλα. Η Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης πρέπει να είναι σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια της παρούσης. (ζ) Συνδροµητές, Κεφαλαιουχικές απάνες Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει ο ίδιος (ή θα έχει την ευθύνη της κατασκευής) και θα διατηρήσει σε λειτουργία όλες τις εγκαταστάσεις οι οποίες προσδιορίζονται και θα δηµιουργήσει και θα διατηρήσει την ικανότητα του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών σύµφωνα µε τους όρους της Άδειας του. Ο Ανάδοχος θα προβεί σε εκείνες τις επενδύσεις κεφαλαίων, βελτιώσεις, επισκευές και προσθήκες στο δίκτυο οι οποίες είναι αναγκαίες ή κατάλληλες για να επιτευχθούν και να διατηρηθούν τα ανωτέρω επίπεδα παροχής υπηρεσιών ή άλλοι βασικοί στόχοι που πιθανά να τίθενται από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (η) Συµβάσεις µεταξύ των Εταίρων/Μετόχων Κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας οι Συµβάσεις µεταξύ των Εταίρων/Μετόχων δεν τροποποιούνται και ο Ανάδοχος και οι Εταίροι/Μέτοχοι δεν θα λαµβάνει µέρος σε Συµβάσεις, διακανονισµούς ή συµφωνίες οι οποίες είναι µε οποιοδήποτε τρόπο αντίθετες µε τους όρους της παρούσης Συµβάσεως ή της Άδειας ή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου. Άρθρο 3 Αρµοδιότητες και δικαιοδοσία Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων που περιέχονται στη νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών ή στην Άδεια, οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι οι οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση, οι οποίες δεν µπορούν να επιλυθούν φιλικά από τους συµβαλλόµενους θα επιλύονται δια της δικαστικής οδού (η Ένδικη ιαδικασία) και η σχετική αγωγή ή ένδικο βοήθηµα θα 26

27 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υποβάλλεται στα δικαστήρια της Ελλάδος, σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο, χωρίς για οποιοδήποτε λόγο, να δηµιουργείται οποιαδήποτε αξίωση ή να υφίσταται δικαιοδοσία αλλοδαπών δικαστηρίων ή κυβερνήσεων. Tα δικαστήρια της Ελλάδος θα έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα και δικαιοδοσία για την επίλυση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω διαφορών αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτήν. Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων που περιέχονται στη νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών ή στην Άδεια, ο Ανάδοχος ανέκκλητα και άνευ όρων δηλώνει ότι υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα και δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων για οποιαδήποτε ένδικη διαδικασία που προκύπτει από την παρούσα Σύµβαση ή έχει σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Ο Ανάδοχος δεν θα κάνει έναρξη οιασδήποτε ενδίκου διαδικασίας σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση ή αναφορικά µε τις συναλλαγές που περιέχονται στην παρούσα Σύµβαση ειµή µόνο ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Ο Ανάδοχος ανέκκλητα και άνευ όρων παραιτείται από οποιαδήποτε άσκηση ενδίκου µέσου ως προς θέµατα αρµοδιότητος και δικαιοδοσίας ενώπιον οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου, παραιτείται ανέκκλητα και άνευ όρων και συµφωνεί να µην προβάλει ισχυρισµούς ή ενστάσεις ενώπιον οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου, επικαλούµενος ότι οι ανωτέρω διαδικασίες έχουν ασκηθεί ενώπιον αναρµόδιου δικαστηρίου (inconvenient forum) και περαιτέρω συναινεί ότι οι αποφάσεις που εξεδόθησαν καθ οιανδήποτε ένδικη διαδικασία δύνανται να εκτελεσθούν ή να κηρυχθούν εκτελεστές υπό των δικαστηρίων που υπάγονται σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Ουδείς των όρων της παρούσης Συµβάσεως περιορίζει το δικαίωµα του ικαιοπαρόχου και του Αναδόχου να ζητήσουν προδικαστική παραποµπή επί ζητηµάτων ικαίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενώπιον του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Βεβαιώσεις και Εγγυήσεις του ικαιοπαρόχου Ο ικαιοπάροχος βεβαιώνει και εγγυάται στον Ανάδοχο τα ακόλουθα, ως ισχύοντα κατά και από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσης Συµβάσεως από τον ικαιοπάροχο και κατά και από την ηµεροµηνία εκδόσεως της Άδειας. Αρµοδιότητα Ο ικαιοπάροχος έχει την απαιτούµενη αρµοδιότητα να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να υπογράψει και να παραδώσει την παρούσα Σύµβαση και την Άδεια. Η παρούσα Σύµβαση και η Άδεια, θα είναι, έγκυρες και δεσµευτικές πράξεις του ικαιοπαρόχου που θα είναι εκτελεστές έναντι του ικαιοπαρόχου σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές θα έχουν προηγουµένως νοµίµως εγκριθεί, υπογραφεί και παραδοθεί από τον Ανάδοχο, στον ικαιοπάροχο. 27

28 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 5 Άλλες διατάξεις (α) Προσδιορισµός του συνόλου των συµβατικών ρυθµίσεων. Εκχώρηση. Η παρούσα Σύµβαση και η Άδεια: (αα) αποτελούν το σύνολο των δεσµευτικών ρυθµίσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων και υπερισχύουν όλων των άλλων προηγουµένων συµβάσεων και συµφωνιών, εγγράφων και προφορικών, που έγιναν µεταξύ των συµβαλλοµένων αναφορικά µε το αντικείµενο της παρούσης και (ββ) δεν εκχωρούνται βάσει των ισχυουσών διατάξεων ή κατ άλλον τρόπο, ειµή µόνο καθόσον αφορά την Άδεια και βάσει των όρων που προβλέπονται στην Άδεια αυτή. (β) Μερική ακυρότης (Αυτοτέλεια όρων). Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσης Συµβάσεως ή η εφαρµογή αυτής ως προς οποιοδήποτε πρόσωπο ή σχετικά µε οποιοδήποτε ζήτηµα, θεωρηθεί άκυρη ή µη εκτελεστή, το υπόλοιπο της παρούσης Συµβάσεως και η εφαρµογή της τοιαύτης διατάξεως ως προς άλλα πρόσωπα ή σχετικά µε άλλες περιστάσεις, δεν θα θίγονται. Ως εκ τούτου και προς το σκοπό αυτό συµφωνείται ότι οι όροι της παρούσης Συµβάσεως θα διατηρούν έκαστος την αυτοτέλειά του. (γ) Κοινοποιήσεις. Όλες οι κοινοποιήσεις, αιτήσεις, απαιτήσεις, αξιώσεις και άλλες γνωστοποιήσεις βάσει του παρόντος θα αποστέλλονται εγγράφως και θα επιδίδονται (και θα θεωρούνται ότι έχουν δεόντως επιδοθεί κατά τη λήψη τους) δια της παραδόσεως αυτοπροσώπως, µε τηλεγράφηµα, µε τέλεξ ή µε φαξ που επιβεβαιώνεται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε συστηµένη ταχυδροµική αποστολή (µε προπληρωµένα ταχυδροµικά τέλη και επί αποδείξει), ως ακολούθως : ικαιοπάροχος : Στα πρόσωπα εκείνα που ο δικαιοπάροχος θα προσδιορίζει εγγράφως : Ανάδοχος : ή σε εκείνη την διεύθυνση την οποία, το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η κοινοποίηση, έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει στο έτερο µέρος εγγράφως, κατά τον τρόπο ο οποίος εκτίθεται ανωτέρω. (δ) ίκαιο που διέπει τη Σύµβαση. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι αρχές (και διατάξεις) του Ιδιωτικού ιεθνούς δικαίου. 28

29 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ε) Τίτλοι-επικεφαλίδες. Οι τίτλοι-επικεφαλίδες των όρων της παρούσης Σύµβασης έχουν τεθεί προς διευκόλυνση µόνο και δεν προορίζονται να αποτελέσουν τµήµα της παρούσης Συµβάσεως ή να επηρεάσουν την έννοια ή την ερµηνεία της παρούσης Συµβάσεως. ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, κάθε ένας από τους συµβαλλόµενους υπέγραψε την παρούσα Σύµβαση για λογαριασµό του από τους δεόντως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του, κατά τις κατωτέρω αναγραφόµενες ηµεροµηνίες. 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΝΤΥΠΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται υποδείγµατα εντύπων:! Υποβολής προσφοράς! ικαιώµατος Προσωρινής Αποχής! ήλωσης Αποχώρησης από την ηµοπρασία! Αίτηση δεκάλεπτης παράτασης στην προθεσµία υποβολής Προσφορών! Ανακοίνωση Οδηγιών για τον επόµενο Γύρο! Ανακοίνωση αποτελεσµάτων 30

31 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ... Με την παρούσα Προσφέρω για λογαριασµό τ.. για την Άδεια το τίµηµα που αναγράφεται στο παραπλεύρως µε αυτήν αντίστοιχα προβλεπόµενο πεδίο. Για την Άδεια που υποβάλλεται προσφορά αυτή δηλώνεται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του «αριθµητικώς» και «ολογράφως» υπερισχύει το «ολογράφως». Άδεια Προσφορά (Ευρώ Ακέραιο πολλαπλάσιο των χιλιάδων Ευρώ) Άδεια Ι (A.I) ( ΜHz & ΜHz)....εκατ... χιλιάδες (ολογράφως) Άδεια ΙΙ (A.II) ( ΜHz & ΜHz)...εκατ... χιλιάδες (ολογράφως) ηλώνω ότι η παρούσα προσφορά καλύπτεται κατά ποσοστό 25 % από το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που έχει κατατεθεί ή κατατίθενται µε την προσφορά. Υπογραφή Υπογραφή Σφραγίδα ΕΕΤΤ (ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτηµένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας 1 ) 1 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σφραγίδα, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και χρησιµοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συµµετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους µελλοντικούς µετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται να χρησιµοποιούν σφραγίδα µε την επωνυµία της υπό σύστασης Α.Ε. 31

32 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Νο. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ.. Με το παρόν, ως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος τ.., δηλώνω υπεύθυνα ότι δεσµεύοµαι από τους κανόνες της ηµοπρασίας για τη χορήγηση Ειδικών Αδειών ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA και από τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ και για τον παρόντα Γύρο επιλέγω να ασκήσω το εκ των τεσσάρων (4) ικαιωµάτων Προσωρινής Αποχής και να µην υποβάλω Προσφορά για το Γύρο αυτό. ΑΘΗΝΑ. (ηµεροµηνία) Υπογραφή (ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτηµένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας 2 ) Σφραγίδα Υπογραφή ΕΕΤΤ 2 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και χρησιµοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συµµετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους µελλοντικούς µετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται να χρησιµοποιούν σφραγίδα µε την επωνυµία της υπό σύστασης Α.Ε. 32

33 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ.. Με την παρούσα, ως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος τ, δηλώνω υπεύθυνα ότι δεσµεύοµαι από τους κανόνες της ηµοπρασίας για τη χορήγηση Ειδικών Αδειών ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA και από τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ και αποχωρώ από τη ηµοπρασία. ΑΘΗΝΑ. (ηµεροµηνία) Υπογραφή (ενός εκ των τριών Εξουσιοδοτηµένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας 3 ) Σφραγίδα Υπογραφή ΕΕΤΤ 3 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και χρησιµοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συµµετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους µελλοντικούς µετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται να χρησιµοποιούν σφραγίδα µε την επωνυµία της υπό σύστασης Α.Ε. 33

34 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ.. Με το παρόν, ως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος τ.., αιτούµαι παράταση στην προθεσµία υποβολής προσφορών για το Γύρο αυτό, διότι ΑΘΗΝΑ... (ηµεροµηνία) ΩΡΑ:.. Υπογραφή (ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτηµένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας 4 ) Σφραγίδα Υπογραφή ΕΕΤΤ 4 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σφραγίδα, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και χρησιµοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συµµετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους µελλοντικούς µετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται να χρησιµοποιούν σφραγίδα µε την επωνυµία της υπό σύστασης Α.Ε. 34

35 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ Ανακοίνωση Οδηγιών για τον Γύρο Ο Γύρος της ηµοπρασίας θα πραγµατοποιηθεί την.(ηµεροµηνία) και θα ξεκινήσει στις... (ώρα). Οι Συµµετέχοντες στη ηµοπρασία θα πρέπει να έχουν έτοιµες τις Προσφορές τους στις.., οπότε θα ξεκινήσει η περισυλλογή των προσφορών µε περιφορά κάλπης από τα δωµάτια των Συµµετεχόντων µε τυχαία σειρά. Προσφορά (Ευρώ) Άδεια Ι (A.I) ( ΜHz & ΜHz) Άδειες Άδεια ΙΙ (A.II) ( ΜHz & ΜHz) Πλειοδότες Τρέχουσα τιµή Ελάχιστη Προσφορά Γύρου Μέγιστη Προσφορά Γύρου Σφραγίδα Υπογραφή ΕΕΤΤ 35

36 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων.. Γύρου Προσφορά (Ευρώ) Άδεια Ι (A.I) ( ΜHz & ΜHz) Άδειες Άδεια ΙΙ (A.II) ( ΜHz & ΜHz) Συµµετέχων 1 Συµµετέχων 2 Συµµετέχων 3 Συµµετέχων 4 Συµµετέχων 5 Συµµετέχων 6 Πλειοδότες Τρέχουσα τιµή Αποβληθέντες Συµµετέχοντες - Σφραγίδα Υπογραφή ΕΕΤΤ 36

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερώτηµα 1 Απάντηση Αρχική Οικονοµική προσφοράς:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερώτηµα 1 Απάντηση Αρχική Οικονοµική προσφοράς: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερώτηµα 1 Στο Τεύχος της Προκήρυξης της ηµοπρασίας για την επιλογή Παρόχου/Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ορίζονται οι έννοιες της «Προσφοράς» (σελ. 10), και της «έγκυρης Προσφοράς» (σελ. 30). Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανακοίνωση της ιαθέσιµης Ικανότητας Εξαγωγών σε βραχυχρόνια βάση

3. Ανακοίνωση της ιαθέσιµης Ικανότητας Εξαγωγών σε βραχυχρόνια βάση Η ΡΑΕ στην από 02-02-2006 συνεδρίασή της ενέκρινε τη διαδικασία και τους όρους διαγωνισµών για την εκχώρηση σε βραχυχρόνια βάση ισχύος διασυνδέσεων για εξαγωγές έως την Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς, και εξέδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή Κινητών ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 3 ης και 2 ης Γενιάς

ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή Κινητών ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 3 ης και 2 ης Γενιάς ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή Κινητών ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 3 ης και 2 ης Γενιάς Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Ιούνιος 2001 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ 6: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ιεύθυνση Υλικού και Προµηθειών ιακήρυξη : ΥΗΠ/THF - 1 Αντικείµενο : Εκπόνηση Συνολικής Μελέτης Προσδιορισµού των Ορίων Κατάκλυσης (Οριοθέτησης) της Κοίτης του Ποταµού Νέστου, κατάντη του Φράγµατος Πλατανόβρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86

ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 21.15 ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 Μετά το έντυπο κείµενο µίας τέτοιας δήλωσης, να προστίθενται κάθε φορά τα παρακάτω 1. Προκειµένου περί Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τµήµα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοπρασία για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz Παραρτήματα Α-Ε του Τεύχους Προκήρυξης

Δημοπρασία για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz Παραρτήματα Α-Ε του Τεύχους Προκήρυξης Δημοπρασία για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz Παραρτήματα Α-Ε του Τεύχους Προκήρυξης Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013 ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. «Έντυπο υποβολής ένστασης Φορέων / οµών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Οκτώβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41519 ΕΡΓΟ : «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης στο Κέντρο ιανοµής (Κ/ ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τοµέα Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη». ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz Πληροφοριακό ελτίο

ηµοπρασία για τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz Πληροφοριακό ελτίο ηµοπρασία για τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz Πληροφοριακό ελτίο Μαρούσι, Μάιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Χορήγησης Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Πληροφοριακό ελτίο

ιαδικασία Χορήγησης Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Πληροφοριακό ελτίο ιαδικασία Χορήγησης Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Πληροφοριακό ελτίο Μαρούσι, Ιούνιος 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αντικείµενο του παρόντος Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπογεγραµµένοι 2...

Οι υπογεγραµµένοι 2... ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Αγρινίου ΠΠ-Η ΠEΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΣ: Z0605002471/2-11-2015 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Διακήρυξη : ΔΟΛ 600002 Ημερομηνία: 1 12 2015 Αντικείμενο : Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α Προκειµένου για : Α.Ε, ΕΠΕ ή Ο.Ε 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού (για όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

18494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18495 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (συνέχεια) (Ανήκει στον Κανονισμό Ειδικών Αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών). Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για την Χορήγηση Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Τεύχος Προκήρυξης

ηµοπρασία για την Χορήγηση Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Τεύχος Προκήρυξης ηµοπρασία για την Χορήγηση Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Ιούλιος 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Μαρούσι, Δεκέμβριος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Υ ΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Υ ΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο, σύµφωνα µε το Ν.

Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο, σύµφωνα µε το Ν. , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : ηµοκρατίας 27 ιοικητήριο Κοζάνη 31 Ιανουαρίου 2017 Κοζάνη 50100 Αρ. Πρωτ : 54 Πληροφορίες : Β. Χατζηαποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

O.E. E.E. E.Π.Ε. 1β Ανήκει σε Όµιλο Εταιρειών: ΝΑΙ OXI ΙΚΕ Α.Ε. ΛΟΙΠΕΣ¹ Μορφή: 1γ Επωνυµία Οµίλου Εταιρειών:

O.E. E.E. E.Π.Ε. 1β Ανήκει σε Όµιλο Εταιρειών: ΝΑΙ OXI ΙΚΕ Α.Ε. ΛΟΙΠΕΣ¹ Μορφή: 1γ Επωνυµία Οµίλου Εταιρειών: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 1α Επωνυµία της Επιχειρήσεως: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗ IA ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο του ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 Υποβάλλεται από Επιχειρήσεις - Νοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες: Ευαγγέλου Γρηγόρης Τηλ: 213.20.10.725

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ εσάς υπέρ του

Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ εσάς υπέρ του ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ:42.12δ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ. : Προς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Aρ. Αναρτ. :PR_10765_20160624 Α.Μ. : 10765 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Α-ΠΑΜΘ»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Α-ΠΑΜΘ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κοµοτηνή, 24/10/2013 Αριθ. Πρωτ.:7948 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων 1.- O Oργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Λ.Θ Α.Ε) διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41302 ΕΡΓΟ : Κατασκευή και ανέγερση µεταλλικού υπόστεγου και επικάλυψη υπάρχοντος συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41501 «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Νεάπολης-Συκεών Εγγυητική επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Αρμόδια Εθνική Αρχή)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Αρμόδια Εθνική Αρχή) «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η υπογράφουσα... (Επωνυμία και διεύθυνση της τράπεζας), με την παρούσα σας βεβαιώνουμε ότι εγγυώμεθα άνευ όρων και εις ολόκληρον, έναντι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για αόριστο χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 1 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κοµοτηνή, 24/10/2013 Αριθ. Πρωτ.: 7947 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ Μαρούσι, Ιούνιος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τον Καταµερισµό και την Εκχώρηση σε Μακροχρόνια Βάση του ικαιώµατος Μεταφοράς µέσω των ιασυνδέσεων των Βορείων Συνόρων της Ελλάδας κατά τη ιάρκεια του Έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7 ΕΝΤΥΠΟ 4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα