ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA Παραρτήµατα Τεύχους Προκήρυξης

2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ... 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΝΤΥΠO ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΧΕ ΙO Α ΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TETRA 2

3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η Αίτηση περιλαµβάνει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον Κανονισµό Ειδικών Αδειών (απόφαση ΕΕΤΤ υπ αριθ. 207/2/ , ΦΕΚ 195, τεύχος Β/ ) και την Υ.Α /2001 (ΦΕΚ 7/Β/ ). Η υποβολή τους µε την Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία είναι υποχρεωτική. Η προεπιλογή θα γίνει αποκλειστικά και µόνο µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Τεύχος Προκήρυξης. Παρακάτω παρέχονται οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου της Αίτησης. Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου της Αίτησης Οι αριθµοί των παραγράφων των οδηγιών, αντιστοιχούν σε πεδία των τµηµάτων της Αίτησης. Επισυνάψατε όλα τα δικαιολογητικά Τµήµα Ι : Στοιχεία Αιτούντος: Ι.1. Ι.2. Ι.3. Ι.4. Ι.5. Ι.6. Ι.7. Όνοµα και διεύθυνση του αιτούντος. Νοµική µορφή του αιτούντος. ΑΦΜ του αιτούντος στο Κράτος όπου έχει την έδρα του. Επίσηµο αντίγραφο της καταχώρησης της Εταιρείας από το Εµπορικό Επιµελητήριο ή την αντίστοιχη αρχή του Κράτους όπου έχει την έδρα του ο αιτών. Ορισµός αντικλήτου και νοµίµου εκπροσώπου του αιτούντος στην Ελλάδα (συµπεριλαµβανοµένου αριθµού τηλεφώνου και φαξ). Εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα για αντιπροσώπευση του Συµµετέχοντος στη διαδικασία αδειοδότησης. Στελέχη της Σχετιζόµενης Οµάδας του Συµµετέχοντος - Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου ή ιαχειριστές. Συµπληρώστε το όνοµα, τη θέση και την µορφή της σχέσης των Στελεχών της Σχετιζόµενης Οµάδας του Συµµετέχοντος όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο του Τεύχους Προκήρυξης και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ιαχειριστές του Συµµετέχοντος. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας υποβάλλονται τα στοιχεία των προσώπων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία. Σε περίπτωση Εταιρείας υπό σύσταση παρέχονται τα στοιχεία των προσώπων που είναι εταίροι/µέτοχοι της υπό σύσταση Εταιρείας και όλα τα µέχρι τη στιγµή της υποβολής της Αίτησης υπάρχοντα στοιχεία της υπό σύσταση Εταιρείας. Τµήµα ΙΙ : Έγγραφα σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς: ΙΙ.1. Μετοχική ή εταιρική σύνθεση του αιτούντος 3

4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Περιγράψτε λεπτοµερώς τη µετοχική σύνθεση του Συµµετέχοντος (είδος, αριθµό, αξία και διασπορά των µετοχών). Περιγράψτε λεπτοµερώς ποιοι είναι οι κάτοχοι των µετοχών του Συµµετέχοντος (παροχή λίστας κατόχων µε Επωνυµία και αριθµό µετοχών που τους αντιστοιχεί). Αν πρόκειται για Κοινοπραξία περιγράψτε µε λεπτοµέρειες την οικονοµική συµµετοχή και τις υποχρεώσεις του κάθε µέλους. Περιγράψτε εν συντοµία τυχόν συµφωνίες για παραχώρηση της ιοίκησης του Συµµετέχοντα σε κάποιο από τα µέλη της Σχετιζόµενης Οµάδος του ή σε κάποιο τρίτο µέρος. Περιγράψτε εν συντοµία τυχόν συµφωνίες µεταξύ των µετόχων του Συµµετέχοντος, ή άλλων µελών της Σχετιζόµενης Οµάδος σχετικά µε την ιοίκηση του Συµµετέχοντος. ΙΙ.2. Συµµετοχή του αιτούντος σε άλλες Επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Νόµου 2867/2000. Περιγράψτε λεπτοµερώς το είδος συµµετοχής του Συµµετέχοντος σε άλλες τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή υπό σύσταση Εταιρείας ή υποχρέωση αυτή βαρύνει τα µέλη της Κοινοπραξίας ή του εταίρους της υπό σύσταση Εταιρείας. ΙΙ.3. ιαγραµµατική περιγραφή της Σχετιζόµενης Οµάδας Συµµετέχοντος Περιγράψτε µε λεπτοµέρεια την Σχετιζόµενη Οµάδα του Συµµετέχοντος σύµφωνα µε τον ορισµό του Τεύχους Προκήρυξης. Η περιγραφή πρέπει να γίνει µε διαγραµµατικό τρόπο όπως φαίνεται παρακάτω: Συµµετέχων Μέλος Σχετιζόµενης Οµάδας Άλλη Απ ευθείας ιδιοκτησιακή σχέση υποδεικνύεται µε συνεχή γραµµή δίπλα από την οποία θα σηµειώνονται τα ποσοστά ιδιοκτησίας. Η σχέση ιδιοκτήτη / ιδιοκτησίας θα πρέπει να επισηµαίνεται µε την κατεύθυνση του βέλους. Μορφές ελέγχου άλλες εκτός της εταιρικής συµµετοχής πρέπει να εµφανίζονται µε διπλή διακεκοµµένη γραµµή και να συνοδεύονται από το αντίστοιχο επεξηγηµατικό κείµενο. Χ% Χ% Υ% Ζ% Οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως αυτό ορίζεται στην Προκήρυξη θα πρέπει να υποδεικνύεται µε διακεκοµµένη γραµµή δίπλα από την οποία θα σηµειώνονται τα ποσοστά έµµεσης εταιρικής συµµετοχής και πως αυτή προκύπτει εµφανίζοντας όλες τις ενδιάµεσες Επιχειρήσεις. 4

5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Χ% Χ% ΙΙ.4. Σε περίπτωση σύστασης Κοινής Επιχείρησης, τις σχετικές συµβάσεις και λοιπά στοιχεία, τα οποία είναι δυνατόν να απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 4β επ. του Νόµου 703/1977. Τµήµα ΙΙΙ : Περιγραφή Τεχνικών Στοιχείων ΙΙΙ.1. ΙΙΙ.2. Περιγραφή αιτούµενης Άδειας. Περιγραφή ποιότητας και γεωγραφικής κάλυψης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ο αιτούµενος προτίθεται να παρέχει. ΙΙΙ.3. Τεχνική περιγραφή, χαρακτηριστικά και τοπολογία δικτύου. Πρέπει να συνυποβάλλεται χάρτης µε σχηµατικό διάγραµµα του δικτύου, στο οποίο θα εµφανίζονται οι κόµβοι του δικτύου, η διασύνδεση µεταξύ τους, τα σηµεία εκποµπής και λήψης και η περιοχή κάλυψης, ανάλογα µε το είδος του δικτύου. ΙΙΙ.4. ΙΙΙ.5. ΙΙΙ.6. ΙΙΙ.7. Περιγραφή χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού και συµβατότητα µε ισχύοντα πρότυπα. ιαθεσιµότητα του δικτύου και των υπηρεσιών και πρότυπα που θα ακολουθηθούν. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και ανάπτυξης του δικτύου και προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών που υπόκεινται στην Άδεια. Υπολογισµός αναγκών για χρήση σπάνιων πόρων. Στην αίτηση θα πρέπει να περιλαµβάνονται υπολογισµοί σχετικά µε τη µέγιστη τηλεπικοινωνιακή κίνηση που µπορεί να διεκπεραιωθεί από κάθε σταθµό βάσης του δικτύου και την αντίστοιχη απαιτούµενη χωρητικότητα της ασύρµατης ζεύξης για την διασύνδεση του σταθµού βάσης µε το υπόλοιπο δίκτυο. Τµήµα ΙV : Στοιχεία που αποδεικνύουν την Ικανότητα, Αποτελεσµατικότητα και Αξιοπιστία του αιτούντος IV.1. Απόδειξη της αποτελεσµατικότητας α) Τον πιο πρόσφατο ισολογισµό από τον οποίο προκύπτει ότι τα ίδια κεφάλαια του Αιτούντος είναι τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) Ευρώ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή υπό σύσταση Εταιρείας θα πρέπει να υποβληθούν οι ισολογισµοί των µελών της Κοινοπραξίας ή των προσώπων που θα αποτελέσουν τους εταίρους/µετόχους της υπό σύστασης Εταιρείας. Από αυτούς θα πρέπει να προκύπτει ότι 5

6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ το άθροισµα των ιδίων κεφαλαίων των ισολογισµών τους σταθµισµένο ως προς το ποσοστό συµµετοχής τους στην Κοινοπραξία ή την υπό σύσταση Εταιρεία αντίστοιχα είναι τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) Ευρώ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή υπό σύσταση Εταιρείας θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση των µελών της Κοινοπραξία ή των εταίρων/µετόχων της υπό σύσταση Εταιρείας ότι τα ίδια κεφάλαια που παρουσιάζονται στην Αίτηση θα αποτελέσουν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας µε την σύστασή της. β) Ισολογισµούς ή αντίστοιχα έγγραφα των τελευταίων τριών (3) ετών. Σε περίπτωση νεοεισερχόµενης επιχείρησης αρκούν τα αντίστοιχα έγγραφα των εταίρων. γ) Μεσοπρόθεσµο επιχειρηµατικό σχέδιο πέντε (5) ετών, συµπεριλαµβανοµένων των τελών της Άδειας και του τρόπου χρηµατοδοτήσεώς τους και γραπτή τραπεζική βεβαίωση σχετικά µε τη φερεγγυότητα σε σχέση µε τα παραπάνω. δ) Άλλα ισοδύναµα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει, κατά την κρίση του αιτούντος, η οικονοµική ικανότητά του. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας λαµβάνονται υπόψη στοιχεία τα οποία αφορούν τα µέρη της Κοινοπραξίας. Στην περίπτωση υπό σύσταση Εταιρείας τα στοιχεία αφορούν τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τους εταίρους/µετόχους της υπό σύσταση Εταιρείας. IV.2. Απόδειξη της τεχνικής ικανότητας: α) Λεπτοµερειακό διάγραµµα του ειδικευµένου προσωπικού που θα απασχοληθεί και αναφορά στην τεχνογνωσία, εµπειρία και ικανότητες των ατόµων στα οποία θα ανατεθεί η διεύθυνση του εγχειρήµατος. β) Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συµόρφωση του Συµµετέχοντα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της Υ.Α /2001 (ΦΕΚ 7/Β/ ). γ) Συστάσεις ή βεβαιώσεις σχετικές µε την εγκατάσταση και λειτουργία παρόµοιων έργων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας λαµβάνονται υπόψη στοιχεία τα οποία αφορούν τα µέρη της Κοινοπραξίας ή πρόσωπα µε τα οποία αυτοί θα συνεργαστούν. Στην περίπτωση υπό σύσταση Εταιρείας τα στοιχεία αφορούν τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τους εταίρους/µετόχους της υπό σύσταση Εταιρείας ή πρόσωπα µε τα οποία αυτοί θα συνεργαστούν. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να προσδιορίζονται τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία θα διατεθούν στον κάτοχο της Άδειας σε περίπτωση που είτε η Κοινοπραξία είτε η υπό σύσταση Εταιρεία ορισθούν ως Υπερθεµατιστές. IV.3. Απόδειξη της αξιοπιστίας: Υπεύθυνη ήλωση του αιτούντος ότι, κατά την τελευταία τριετία, δεν έχει επέλθει εις βάρος του ή εις βάρος Εταιρείας που ελέγχεται από αυτόν ή εις βάρος προσώπου το οποίο ασκούσε καθήκοντα ιευθύνοντος Συµβούλου, κάποιο από τα ακόλουθα γεγονότα: α) Ανάκληση ή αναστολή ειδικής άδειας. β) Επιβολή κυρώσεων, λόγω παράβασης υποχρεώσεων που απορρέουν από τηλεπικοινωνιακή άδεια ή εν γένει από τη νοµοθεσία περί τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδοµένων. γ) Πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Σε περίπτωση επιχείρησης ή ατόµου από τα ανωτέρω αναφερόµενα, που έχουν την έδρα τους σε χώρα ή έχουν την 6

7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπηκοότητα χώρας, στην οποία εκδίδονται πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, επιβάλλεται η προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών µε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική. Στην περίπτωση Κοινοπραξιών τα ανωτέρω αφορούν αντίστοιχα τα µέρη της Κοινοπραξίας. Στην περίπτωση υπό σύσταση Εταιρείας αυτά αφορούν αντίστοιχα τα πρόσωπα τα οποία θα αποτελέσουν εταίρους/µετόχους της υπό σύσταση Εταιρείας. 7

8 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Τµήµα Ι : Στοιχεία Αιτούντος 1 I.1. Επωνυµία Νοµικού Προσώπου: ιεύθυνση: Ι.2. Νοµική µορφή Νοµικού Προσώπου Ι.3. ΑΦΜ/.Ο.Υ: Ι.4. Αντίγραφο καταχώρησης της Εταιρείας από το Εµπορικό Επιµελητήριο: Προς επισύναψη Ι.5. Ορισµός Αντικλήτου Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: ιεύθυνση κατοικίας: ιεύθυνση επικοινωνίας: ΑΦΜ/.Ο.Υ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 1 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας υποβάλλονται τα στοιχεία των προσώπων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία. Σε περίπτωση Εταιρείας υπό σύσταση παρέχονται τα στοιχεία των προσώπων που θα αποτελέσουν µετόχους της υπό σύσταση Εταιρείας και όλα τα µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης υπάρχοντα στοιχεία της υπό σύσταση Εταιρείας. 8

9 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα Ι : Συνέχεια Νόµιµοι Εκπρόσωποι Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: ιεύθυνση κατοικίας: Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου: ΑΦΜ/.Ο.Υ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατρός: Τόπος και έτος γεννήσεως: Υπηκοότητα: ιεύθυνση κατοικίας: Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου: ΑΦΜ/.Ο.Υ: Τηλέφωνο/ Φαξ: Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 9

10 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα Ι : Συνέχεια Ι.6. Εξουσιοδοτηµένα Πρόσωπα Όνοµα: Επώνυµο: Θέση: Τηλέφωνο/Φαξ: Όνοµα: Επώνυµο: Θέση: Τηλέφωνο/Φαξ: Όνοµα: Επώνυµο: Θέση: Τηλέφωνο/Φαξ: Ι.6. Πρόσωπα που θα παρευρίσκονται στην ηµοπρασία Όνοµα: Επώνυµο: Θέση: Τηλέφωνο/Φαξ: Όνοµα: Επώνυµο: Θέση: Τηλέφωνο/Φαξ: Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 10

11 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα Ι : Συνέχεια Ι.7α. Στελέχη Μελών της Σχετιζόµενης Οµάδας του Συµµετέχοντος που κατέχουν Εµπιστευτική Πληροφορία Ονοµατεπώνυµο Θέση Σχέση Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 11

12 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα Ι : Συνέχεια Ι.7.β Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή ιαχειριστές του Συµµετέχοντος Ονοµατεπώνυµο Θέση Σχέση Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 12

13 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙΙ : Έγγραφα σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ΙΙ.1. Μετοχική ή εταιρική σύνθεση του αιτούντος Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 13

14 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙΙ : Συνέχεια ΙΙ.5. Συµµετοχή του αιτούντος σε άλλες Επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Νόµου 2867/2000. Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 14

15 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙΙ : Συνέχεια ΙΙ.6. ιαγραµµατική περιγραφή της Σχετιζόµενης Οµάδας Συµµετέχοντος Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Η παρούσα σελίδα θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 15

16 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙΙΙ : Περιγραφή Τεχνικών Στοιχείων Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Το παρόν τµήµα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 16

17 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙV : Στοιχεία που αποδεικνύουν την Ικανότητα, Αποτελεσµατικότητα και Αξιοπιστία του αιτούντος IV.1. Απόδειξη της αποτελεσµατικότητας Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Το παρόν τµήµα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 17

18 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙV : Συνέχεια IV.2. Απόδειξη της τεχνικής ικανότητας: Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Το παρόν τµήµα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 18

19 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙV : Συνέχεια IV.3. Απόδειξη της αξιοπιστίας: Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τµήµα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. Το παρόν τµήµα δεν θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους Συµµετέχοντες 19

20 Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία Χορήγησης Αδειών TETRA Τµήµα ΙV: ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ηλώνω ότι: i) Αποδέχοµαι τους όρους της ηµοπρασίας όπως περιγράφονται στο Τεύχος ii) iii) Προκήρυξης και συνάδω µε τις προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται σε αυτό. Νοµιµοποιούµαι να συµµετάσχω στην ηµοπρασία τόσο σε σχέση µε την υποβολή Προσφορών όσο και σε σχέση µε τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις Άδειες οι οποίες αποτελούν αντικείµενο της ηµοπρασίας. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Αίτηση είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. Υπογραφή:- [Νόµιµος Εκπρόσωπος + Σφραγίδα Συµµετέχοντος] 20

21 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ... Α.Ε. Προς: Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ******** ΓΙΑ ,00 Ευρώ (εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ) Κύριοι, Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διζήσεως και διαιρέσεως, υπέρ της Εταιρείας µε την επωνυµία... η οποία εδρεύει στο..., οδός... αριθ...., µε ΑΦΜ... (και ΑΡΜΑΕ... ) µέχρι του ποσού Ευρώ**** ,00 **** ( Επτακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, για την από την παραπάνω Εταιρεία καλή και πιστή τήρηση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό και των πιθανών κυρώσεων που µπορεί να επιβληθούν στην Εταιρεία, από τη συµµετοχή της στη δηµοπρασία για την χορήγηση Ειδικών Αδειών ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA, σύµφωνα µε τα Τεύχη Προκήρυξης τα οποία δηµοσιεύθηκαν την 22/5/2002 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης µέχρι την Απόφαση της ΕΕΤΤ µε την οποία ανακηρύσσονται οι Υπερθεµατιστές για τις Άδειες. Θα τηρούµε στην διάθεσή σας το παραπάνω ποσό, το οποίο θα σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά σε πρώτη ζήτηση από εσάς, χωρίς να δικαιούµαστε να προβάλουµε οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε τρεις ηµέρες από την έγγραφη δήλωσή σας περί µερικής ή ολικής κατάπτωσης, υπό τον όρο της ταυτόχρονης επιστροφής σε εµάς της παρούσας σε περίπτωση ολικής κατάπτωσής της. Σε περίπτωση µερικής ή τµηµατικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό και µε τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Η παρούσα είναι ανέκκλητη, αφορά την παραπάνω και µόνο αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, το αργότερο σε κάθε περίπτωση µέχρι την 10/7/2002 οπότε και θα καταστεί άκυρη και δεν θα γεννά καµία υποχρέωση για εµάς, εφόσον δεν έχετε εγγράφως ζητήσει την ολική ή µερική κατάπτωσή της πριν από την πάροδο της διάρκειας ισχύος της. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και η τράπεζα µας αποδέχεται την αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Τέλος, βεβαιώνουµε ότι το ποσό της παρούσας εγγύησης δεν υπερβαίνει το όριο που έχει ταχθεί από τον Νόµο για την Τράπεζά µας. Με τιµή, 21

22 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ... Α.Ε. Προς: Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ********* ΕΥΡΩ Κύριοι, Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διζήσεως και διαιρέσεως, υπέρ της Εταιρείας µε την επωνυµία... η οποία εδρεύει στην..., οδός... αριθ...., µε ΑΦΜ... (και ΑΡΜΑΕ...) µέχρι του ποσού Ευρώ**** **** (.), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, για την από την παραπάνω Εταιρεία καλή και πιστή τήρηση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό και των πιθανών κυρώσεων που µπορεί να επιβληθούν στην Εταιρεία, από τη συµµετοχή της στη δηµοπρασία για την χορήγηση Ειδικών Αδειών ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA, σύµφωνα µε τα Τεύχη Προκήρυξης τα οποία δηµοσιεύθηκαν την 22/5/2002 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και για όλη τη διάρκεια του σταδίου υποβολής προσφορών, όπως το στάδιο αυτό περιγράφεται στα ανωτέρω Τεύχη Προκήρυξης και µέχρι την Απόφαση της ΕΕΤΤ µε την οποία ανακηρύσσονται οι Υπερθεµατιστές, ή σε περίπτωση που η Εταιρεία ανακηρυχθεί υπερθεµατιστής µέχρι την τήρηση των υποχρεώσεων τις οποίες η Εταιρεία έχει ως υπερθεµατιστής, για τη χορήγηση σε αυτή της ειδικής άδειας, και το αργότερο µέχρι 60 ηµέρες από την Απόφαση της ΕΕΤΤ µε την οποία ανακηρύσσονται οι Υπερθεµατιστές. Θα τηρούµε στην διάθεσή σας το παραπάνω ποσό, το οποίο θα σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά σε πρώτη ζήτηση από εσάς, χωρίς να δικαιούµαστε να προβάλουµε οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε τρεις ηµέρες από την έγγραφη δήλωσή σας περί µερικής ή ολικής κατάπτωσης, υπό τον όρο της ταυτόχρονης επιστροφής σε εµάς της παρούσας σε περίπτωση ολικής κατάπτωσής της. Σε περίπτωση µερικής ή τµηµατικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό και µε τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Η παρούσα είναι ανέκκλητη, αφορά την παραπάνω και µόνο αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, το αργότερο σε κάθε περίπτωση µέχρι την 10/09/2002, οπότε και θα καταστεί άκυρη και δεν θα γεννά καµία υποχρέωση για εµάς, εφόσον δεν έχετε εγγράφως ζητήσει την ολική ή µερική κατάπτωσή της πριν από την πάροδο της διάρκειας ισχύος της. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και η τράπεζα µας αποδέχεται την αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Τέλος, βεβαιώνουµε ότι το ποσό της παρούσας εγγύησης δεν υπερβαίνει τό όριο που έχει ταχθεί από τον Νόµο για την Τράπεζά µας. Με τιµή, 22

23 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ... Α.Ε. Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ******** ΓΙΑ ΕΥΡΩ. Κύριοι, Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διζήσεως και διαιρέσεως, υπέρ της. (νοµική µορφή) εταιρείας µε την επωνυµία..., η οποία εδρεύει στην..., οδός... αριθ...., µε ΑΦΜ... ( ΟΥ.) και Αριθµό Μητρώου Εταιρειών..., µέχρι του ποσού **** **** ( ), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, για την από την παραπάνω εταιρεία καλή και πιστή τήρηση όλων των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την υπό έκδοση ειδική άδεια µε αντικείµενο την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου Κινητών Επικοινωνιών TETRA και την παροχή ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA και σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην ανωτέρω ειδική άδεια, όπως αυτή η ειδική άδεια θα ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν µελλοντικών τροποποιήσεων της συγκεκριµένης ειδικής άδειας, σύµφωνα µε τους όρους της. Θα τηρούµε στη διάθεσή σας το παραπάνω ποσό, το οποίο θα σας καταβάλουµε, ολικά ή µερικά, σε πρώτη ζήτηση από εσάς, χωρίς να δικαιούµαστε να προβάλουµε οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη δήλωσή σας περί µερικής ή ολικής κατάπτωσης, υπό τον όρο της ταυτόχρονης επιστροφής σε εµάς της παρούσας, σε περίπτωση ολικής κατάπτωσής της. Σε περίπτωση µερικής ή τµηµατικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό και µε τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Η παρούσα είναι ανέκκλητη, αφορά την παραπάνω και µόνο αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, το αργότερο σε κάθε περίπτωση µέχρι την, οπότε και θα καταστεί άκυρη και δεν θα γεννά καµία υποχρέωση για εµάς, εφόσον δεν έχετε εγγράφως ζητήσει την ολική ή µερική κατάπτωσή της πριν από την πάροδο της διάρκειας ισχύος της. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και η Τράπεζά µας αποδέχεται την αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Τέλος, βεβαιώνουµε ότι το ποσό της παρούσας εγγύησης δεν υπερβαίνει το όριο που έχει ταχθεί από τον Νόµο για την Τράπεζά µας. Με τιµή, 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Στην Αθήνα µεταξύ των Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 60, η οποία εκπροσωπείται νοµίµως στη παρούσα από τον Πρόεδρό της Εµµανουήλ Γιακουµάκη (του λοιπού «ο ικαιοπάροχος») και του.. (του λοιπού «ο Ανάδοχος») όπου ο Ανάδοχος ανακηρύχθηκε Υπερθεµατιστής στην ηµοπρασία η οποία έγινε µε βάση τα Τεύχη Προκήρυξης που δηµοσιεύθηκαν στην από την ΕΕΤΤ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, για την χορήγηση Άδειας για την εγκατάσταση και λειτουργία και εκµετάλλευση ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου Κινητών Επικοινωνιών TETRA και για την παροχή ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA. Ήδη δια της παρούσης συµφωνούνται και συνοµολογούνται τα εξής: Άρθρο 1 Παραχώρηση O ικαιοπάροχος παρέχει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αποδέχεται την παραχώρηση της χρήσης για την χρονική περίοδο η οποία προσδιορίζεται στην Άδεια, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα Α το οποίο προσαρτάται στη παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, εκείνων των τµηµάτων του ραδιοφάσµατος που προσδιορίζονται στην Άδεια για χρήση του δικτύου και παροχή των υπηρεσιών, δυνάµει των όρων και προϋποθέσεων της Άδειας και των ισχυουσών διατάξεων και ρυθµίσεων. Η ισχύς της παραχώρησης, η οποία δίδεται βάσει του παρόντος άρθρου παύει µε την λήξη της Άδειας. Ο Ανάδοχος συµφωνεί ότι δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωµα κυριότητας επί του φάσµατος ως εκ της Παραχωρήσεως, της Άδειας ή µε άλλο τρόπο, αλλά αποκτά µόνο εκείνα τα δικαιώµατα τα οποία παρέχονται περιοριστικά σύµφωνα µε την Άδεια. Άρθρο 2 Βεβαιώσεις Εγγυήσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στον ικαιοπάροχο τα ακόλουθα ως ισχύοντα τόσο κατά και από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Σύµβασης από τον ιακαιοπάροχο και τον Ανάδοχο όσο και κατά και από την ηµεροµηνία έκδοσης της Άδειας. (α) Εταιρική Οργάνωση και Προϋποθέσεις 24

25 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Ανάδοχος έχει µορφή..εταιρείας νοµίµως συνεστηµένης, εγκύρως υφισταµένης και λειτουργούσας βάσει των ελληνικών νόµων. (β) Eταιρικό Κεφάλαιο. Άλλα στοιχεία. Το εγκεκριµένο εταιρικό κεφάλαιο του Αναδόχου έχει πλήρως αναληφθεί και εξοφληθεί. Τα καταστατικά έγγραφα του Αναδόχου και τα ονόµατα των Εταίρων/Mετόχων του Αναδόχου, αναφέρονται στο Συνηµµένο πίνακα 1 και αµφότερα παρεδόθησαν από τον Ανάδοχο στον ικαιοπάροχο, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης. Ο Ανάδοχος έχει ήδη παραδώσει στον ικαιοπάροχο κατά το χρονικό σηµείο που έχει καθοριστεί εγγράφως από τον ικαιοπάροχο ή για λογαριασµό του, ακριβή και πλήρη αντίγραφα όλων των συµβάσεων, διακανονισµών και συµφωνιών µεταξύ των Εταίρων/Μετόχων αναφορικά µε την σύσταση, την κυριότητα, την διαχείριση ή την λειτουργία του Αναδόχου ή της Άδειας (οι «Συµβάσεις των Εταίρων/Μετόχων») ή έχει επιβεβαιώσει εγγράφως στον ικαιοπάροχο ότι δεν υφίστανται Συµβάσεις Εταίρων/Μετόχων. Εκτός αν άλλως απαιτείται βάσει του νόµου, ο ικαιοπάροχος θα τηρεί την εµπιστευτικότητα όλων των Συµβάσεων των Εταίρων/Μετόχων που δόθηκαν σε αυτόν. Στην ίδια κατηγορία εµπίπτουν και οι τυχόν συµβάσεις διαχείρισης που αφορούν τον Ανάδοχο για τις οποίες οι Εταίροι/Μέτοχοι του Αναδόχου και ο Ανάδοχος έχουν τις υποχρεώσεις που έχουν για τις Συµβάσεις Εταίρων/Μετόχων. (γ) Νοµιµοποίηση Εταιρείας. Ο Ανάδοχος έχει την απαιτούµενη εταιρική ικανότητα και αρµοδιότητα και έχει προβεί σε όλες τις εταιρικές ενέργειες που είναι αναγκαίες για να υπογράψει και να παραδώσει την παρούσα Σύµβαση και την Άδεια και να ολοκληρώσει τις δικαιοπραξίες που προβλέπονται δια του παρόντος και στην Άδεια. Ουδεµία άλλη πράξη ή διαδικασία εκ µέρους του Αναδόχου απαιτείται σε σχέση µε τη νοµιµοποίηση της παρούσας Σύµβασης ή την παροχή της Άδειας ή για την ολοκλήρωση των δικαιοπραξιών που προβλέπονται στην παρούσα Σύµβαση ή στην Άδεια. Η παρούσα Σύµβαση και η Άδεια, θα αποτελούν, εφόσον υφίσταται η ανωτέρω νοµιµοποίηση και εφόσον αυτές έχουν υπογραφεί και παραδοθεί από τον ικαιοπάροχο, έγκυρες και δεσµευτικές συµφωνίες για τον Ανάδοχο που είναι εκτελεστές έναντι αυτού σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους τους. (δ) Κεφάλαια. Ο Ανάδοχος έχει επαρκή διαθέσιµα κεφάλαια τα οποία είναι αναγκαία για να επιτύχει τις ελάχιστες υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από το άρθρο 6 της Άδειας. (ε) Κείµενη Νοµοθεσία 25

26 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση τροποποίησης της ελληνικής νοµοθεσίας θα τροποποιείται αντίστοιχα και η παρούσα Σύµβαση και η Άδεια, στην έκταση που αυτό είναι επιβεβληµένο από τη σχετική τροποποίηση. (στ) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. Ο Ανάδοχος έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε το υπόδειγµα που προσαρτάται στην Άδεια. Ο Ανάδοχος συµφωνεί ότι η Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης δεν θα συνιστά το µοναδικό µέσο στη διάθεση του ικαιοπαρόχου στην περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί τις υποχρεώσεις του από το παρόν και ο ικαιοπάροχος δύναται στην περίπτωση αυτή, πέραν της εισπράξεως του ποσού που προβλέπεται στην Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης να λάβει και άλλα µέτρα τα οποία κρίνει κατάλληλα. Η Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης πρέπει να είναι σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια της παρούσης. (ζ) Συνδροµητές, Κεφαλαιουχικές απάνες Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει ο ίδιος (ή θα έχει την ευθύνη της κατασκευής) και θα διατηρήσει σε λειτουργία όλες τις εγκαταστάσεις οι οποίες προσδιορίζονται και θα δηµιουργήσει και θα διατηρήσει την ικανότητα του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών σύµφωνα µε τους όρους της Άδειας του. Ο Ανάδοχος θα προβεί σε εκείνες τις επενδύσεις κεφαλαίων, βελτιώσεις, επισκευές και προσθήκες στο δίκτυο οι οποίες είναι αναγκαίες ή κατάλληλες για να επιτευχθούν και να διατηρηθούν τα ανωτέρω επίπεδα παροχής υπηρεσιών ή άλλοι βασικοί στόχοι που πιθανά να τίθενται από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (η) Συµβάσεις µεταξύ των Εταίρων/Μετόχων Κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας οι Συµβάσεις µεταξύ των Εταίρων/Μετόχων δεν τροποποιούνται και ο Ανάδοχος και οι Εταίροι/Μέτοχοι δεν θα λαµβάνει µέρος σε Συµβάσεις, διακανονισµούς ή συµφωνίες οι οποίες είναι µε οποιοδήποτε τρόπο αντίθετες µε τους όρους της παρούσης Συµβάσεως ή της Άδειας ή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου. Άρθρο 3 Αρµοδιότητες και δικαιοδοσία Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων που περιέχονται στη νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών ή στην Άδεια, οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι οι οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση, οι οποίες δεν µπορούν να επιλυθούν φιλικά από τους συµβαλλόµενους θα επιλύονται δια της δικαστικής οδού (η Ένδικη ιαδικασία) και η σχετική αγωγή ή ένδικο βοήθηµα θα 26

27 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υποβάλλεται στα δικαστήρια της Ελλάδος, σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο, χωρίς για οποιοδήποτε λόγο, να δηµιουργείται οποιαδήποτε αξίωση ή να υφίσταται δικαιοδοσία αλλοδαπών δικαστηρίων ή κυβερνήσεων. Tα δικαστήρια της Ελλάδος θα έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα και δικαιοδοσία για την επίλυση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω διαφορών αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτήν. Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων που περιέχονται στη νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών ή στην Άδεια, ο Ανάδοχος ανέκκλητα και άνευ όρων δηλώνει ότι υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα και δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων για οποιαδήποτε ένδικη διαδικασία που προκύπτει από την παρούσα Σύµβαση ή έχει σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Ο Ανάδοχος δεν θα κάνει έναρξη οιασδήποτε ενδίκου διαδικασίας σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση ή αναφορικά µε τις συναλλαγές που περιέχονται στην παρούσα Σύµβαση ειµή µόνο ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Ο Ανάδοχος ανέκκλητα και άνευ όρων παραιτείται από οποιαδήποτε άσκηση ενδίκου µέσου ως προς θέµατα αρµοδιότητος και δικαιοδοσίας ενώπιον οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου, παραιτείται ανέκκλητα και άνευ όρων και συµφωνεί να µην προβάλει ισχυρισµούς ή ενστάσεις ενώπιον οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου, επικαλούµενος ότι οι ανωτέρω διαδικασίες έχουν ασκηθεί ενώπιον αναρµόδιου δικαστηρίου (inconvenient forum) και περαιτέρω συναινεί ότι οι αποφάσεις που εξεδόθησαν καθ οιανδήποτε ένδικη διαδικασία δύνανται να εκτελεσθούν ή να κηρυχθούν εκτελεστές υπό των δικαστηρίων που υπάγονται σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Ουδείς των όρων της παρούσης Συµβάσεως περιορίζει το δικαίωµα του ικαιοπαρόχου και του Αναδόχου να ζητήσουν προδικαστική παραποµπή επί ζητηµάτων ικαίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενώπιον του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Βεβαιώσεις και Εγγυήσεις του ικαιοπαρόχου Ο ικαιοπάροχος βεβαιώνει και εγγυάται στον Ανάδοχο τα ακόλουθα, ως ισχύοντα κατά και από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσης Συµβάσεως από τον ικαιοπάροχο και κατά και από την ηµεροµηνία εκδόσεως της Άδειας. Αρµοδιότητα Ο ικαιοπάροχος έχει την απαιτούµενη αρµοδιότητα να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να υπογράψει και να παραδώσει την παρούσα Σύµβαση και την Άδεια. Η παρούσα Σύµβαση και η Άδεια, θα είναι, έγκυρες και δεσµευτικές πράξεις του ικαιοπαρόχου που θα είναι εκτελεστές έναντι του ικαιοπαρόχου σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές θα έχουν προηγουµένως νοµίµως εγκριθεί, υπογραφεί και παραδοθεί από τον Ανάδοχο, στον ικαιοπάροχο. 27

28 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 5 Άλλες διατάξεις (α) Προσδιορισµός του συνόλου των συµβατικών ρυθµίσεων. Εκχώρηση. Η παρούσα Σύµβαση και η Άδεια: (αα) αποτελούν το σύνολο των δεσµευτικών ρυθµίσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων και υπερισχύουν όλων των άλλων προηγουµένων συµβάσεων και συµφωνιών, εγγράφων και προφορικών, που έγιναν µεταξύ των συµβαλλοµένων αναφορικά µε το αντικείµενο της παρούσης και (ββ) δεν εκχωρούνται βάσει των ισχυουσών διατάξεων ή κατ άλλον τρόπο, ειµή µόνο καθόσον αφορά την Άδεια και βάσει των όρων που προβλέπονται στην Άδεια αυτή. (β) Μερική ακυρότης (Αυτοτέλεια όρων). Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσης Συµβάσεως ή η εφαρµογή αυτής ως προς οποιοδήποτε πρόσωπο ή σχετικά µε οποιοδήποτε ζήτηµα, θεωρηθεί άκυρη ή µη εκτελεστή, το υπόλοιπο της παρούσης Συµβάσεως και η εφαρµογή της τοιαύτης διατάξεως ως προς άλλα πρόσωπα ή σχετικά µε άλλες περιστάσεις, δεν θα θίγονται. Ως εκ τούτου και προς το σκοπό αυτό συµφωνείται ότι οι όροι της παρούσης Συµβάσεως θα διατηρούν έκαστος την αυτοτέλειά του. (γ) Κοινοποιήσεις. Όλες οι κοινοποιήσεις, αιτήσεις, απαιτήσεις, αξιώσεις και άλλες γνωστοποιήσεις βάσει του παρόντος θα αποστέλλονται εγγράφως και θα επιδίδονται (και θα θεωρούνται ότι έχουν δεόντως επιδοθεί κατά τη λήψη τους) δια της παραδόσεως αυτοπροσώπως, µε τηλεγράφηµα, µε τέλεξ ή µε φαξ που επιβεβαιώνεται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε συστηµένη ταχυδροµική αποστολή (µε προπληρωµένα ταχυδροµικά τέλη και επί αποδείξει), ως ακολούθως : ικαιοπάροχος : Στα πρόσωπα εκείνα που ο δικαιοπάροχος θα προσδιορίζει εγγράφως : Ανάδοχος : ή σε εκείνη την διεύθυνση την οποία, το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η κοινοποίηση, έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει στο έτερο µέρος εγγράφως, κατά τον τρόπο ο οποίος εκτίθεται ανωτέρω. (δ) ίκαιο που διέπει τη Σύµβαση. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι αρχές (και διατάξεις) του Ιδιωτικού ιεθνούς δικαίου. 28

29 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ε) Τίτλοι-επικεφαλίδες. Οι τίτλοι-επικεφαλίδες των όρων της παρούσης Σύµβασης έχουν τεθεί προς διευκόλυνση µόνο και δεν προορίζονται να αποτελέσουν τµήµα της παρούσης Συµβάσεως ή να επηρεάσουν την έννοια ή την ερµηνεία της παρούσης Συµβάσεως. ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, κάθε ένας από τους συµβαλλόµενους υπέγραψε την παρούσα Σύµβαση για λογαριασµό του από τους δεόντως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του, κατά τις κατωτέρω αναγραφόµενες ηµεροµηνίες. 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΝΤΥΠΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ TETRA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται υποδείγµατα εντύπων:! Υποβολής προσφοράς! ικαιώµατος Προσωρινής Αποχής! ήλωσης Αποχώρησης από την ηµοπρασία! Αίτηση δεκάλεπτης παράτασης στην προθεσµία υποβολής Προσφορών! Ανακοίνωση Οδηγιών για τον επόµενο Γύρο! Ανακοίνωση αποτελεσµάτων 30

31 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ... Με την παρούσα Προσφέρω για λογαριασµό τ.. για την Άδεια το τίµηµα που αναγράφεται στο παραπλεύρως µε αυτήν αντίστοιχα προβλεπόµενο πεδίο. Για την Άδεια που υποβάλλεται προσφορά αυτή δηλώνεται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του «αριθµητικώς» και «ολογράφως» υπερισχύει το «ολογράφως». Άδεια Προσφορά (Ευρώ Ακέραιο πολλαπλάσιο των χιλιάδων Ευρώ) Άδεια Ι (A.I) ( ΜHz & ΜHz)....εκατ... χιλιάδες (ολογράφως) Άδεια ΙΙ (A.II) ( ΜHz & ΜHz)...εκατ... χιλιάδες (ολογράφως) ηλώνω ότι η παρούσα προσφορά καλύπτεται κατά ποσοστό 25 % από το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που έχει κατατεθεί ή κατατίθενται µε την προσφορά. Υπογραφή Υπογραφή Σφραγίδα ΕΕΤΤ (ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτηµένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας 1 ) 1 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σφραγίδα, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και χρησιµοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συµµετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους µελλοντικούς µετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται να χρησιµοποιούν σφραγίδα µε την επωνυµία της υπό σύστασης Α.Ε. 31

32 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Νο. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ.. Με το παρόν, ως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος τ.., δηλώνω υπεύθυνα ότι δεσµεύοµαι από τους κανόνες της ηµοπρασίας για τη χορήγηση Ειδικών Αδειών ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA και από τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ και για τον παρόντα Γύρο επιλέγω να ασκήσω το εκ των τεσσάρων (4) ικαιωµάτων Προσωρινής Αποχής και να µην υποβάλω Προσφορά για το Γύρο αυτό. ΑΘΗΝΑ. (ηµεροµηνία) Υπογραφή (ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτηµένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας 2 ) Σφραγίδα Υπογραφή ΕΕΤΤ 2 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και χρησιµοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συµµετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους µελλοντικούς µετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται να χρησιµοποιούν σφραγίδα µε την επωνυµία της υπό σύστασης Α.Ε. 32

33 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ.. Με την παρούσα, ως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος τ, δηλώνω υπεύθυνα ότι δεσµεύοµαι από τους κανόνες της ηµοπρασίας για τη χορήγηση Ειδικών Αδειών ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA και από τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ και αποχωρώ από τη ηµοπρασία. ΑΘΗΝΑ. (ηµεροµηνία) Υπογραφή (ενός εκ των τριών Εξουσιοδοτηµένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας 3 ) Σφραγίδα Υπογραφή ΕΕΤΤ 3 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και χρησιµοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συµµετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους µελλοντικούς µετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται να χρησιµοποιούν σφραγίδα µε την επωνυµία της υπό σύστασης Α.Ε. 33

34 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ.. Με το παρόν, ως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος τ.., αιτούµαι παράταση στην προθεσµία υποβολής προσφορών για το Γύρο αυτό, διότι ΑΘΗΝΑ... (ηµεροµηνία) ΩΡΑ:.. Υπογραφή (ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτηµένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας 4 ) Σφραγίδα Υπογραφή ΕΕΤΤ 4 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σφραγίδα, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και χρησιµοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συµµετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους µελλοντικούς µετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται να χρησιµοποιούν σφραγίδα µε την επωνυµία της υπό σύστασης Α.Ε. 34

35 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ Ανακοίνωση Οδηγιών για τον Γύρο Ο Γύρος της ηµοπρασίας θα πραγµατοποιηθεί την.(ηµεροµηνία) και θα ξεκινήσει στις... (ώρα). Οι Συµµετέχοντες στη ηµοπρασία θα πρέπει να έχουν έτοιµες τις Προσφορές τους στις.., οπότε θα ξεκινήσει η περισυλλογή των προσφορών µε περιφορά κάλπης από τα δωµάτια των Συµµετεχόντων µε τυχαία σειρά. Προσφορά (Ευρώ) Άδεια Ι (A.I) ( ΜHz & ΜHz) Άδειες Άδεια ΙΙ (A.II) ( ΜHz & ΜHz) Πλειοδότες Τρέχουσα τιµή Ελάχιστη Προσφορά Γύρου Μέγιστη Προσφορά Γύρου Σφραγίδα Υπογραφή ΕΕΤΤ 35

36 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ TETRA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων.. Γύρου Προσφορά (Ευρώ) Άδεια Ι (A.I) ( ΜHz & ΜHz) Άδειες Άδεια ΙΙ (A.II) ( ΜHz & ΜHz) Συµµετέχων 1 Συµµετέχων 2 Συµµετέχων 3 Συµµετέχων 4 Συµµετέχων 5 Συµµετέχων 6 Πλειοδότες Τρέχουσα τιµή Αποβληθέντες Συµµετέχοντες - Σφραγίδα Υπογραφή ΕΕΤΤ 36

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Οκτώβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α Προκειµένου για : Α.Ε, ΕΠΕ ή Ο.Ε 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού (για όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τον Καταµερισµό και την Εκχώρηση σε Μακροχρόνια Βάση του ικαιώµατος Μεταφοράς µέσω των ιασυνδέσεων των Βορείων Συνόρων της Ελλάδας κατά τη ιάρκεια του Έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 12/01/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 3308/390 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002701840 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002701840 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 6-04-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Η υποβολή όλων των προτάσεων θα πρέπει να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Η υποβολή όλων των προτάσεων θα πρέπει να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ 18 ου Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης- Εικόνες του 21ου Αιώνα. Αριθµ. πρωτ.: ΦΚΘ/ 310/ 18-12-2015 Φεστιβάλ Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αίτηµα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. Ισόποση Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 9 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Τ Α

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 9 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 20-12-2010 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.: Ζ1-1398/20-12-2010 Τµήµα Πολιτικής Καταναλωτή Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7 ΕΝΤΥΠΟ 4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα, 31 / 3 /2015 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 1577/6098 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρµόδια: κα Ελένη Λέκκα Τηλ.: 2610

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2015 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα