ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11"

Transcript

1 Δλληνική Ένωση Γιαπιστεσμένων Φορέων Δπιθεώρησης - Πιστοποίησης Γημόσια Γιαβούλεσση για την τροποποίηση της σπ Αριθμ. οικ. ΚΤΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΔΚ 2604/Β/ ) στετικά με την εγκατάσταση, λειτοσργία, σσντήρηση & ασυάλεια των ανελκσστήρων ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1) Άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ, ζεκείν 3. «Ηιεθηξνινγηθό ζρεκαηηθό ζρεδηάγξακκα θαηά CENELEC (θαισδηαθή ζπλδεζκνινγία ησλ θπθισκάησλ ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα, ηνπ ζαιάκνπ, ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ), ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα.» Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα αληηθαηαζηαζεί σο θάησζη: «Βαζηθά ειεθηξνινγηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα: ησλ θπθισκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο, ησλ θπθισκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο. Απηά ηα ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζύκβνια ηεο CENELEC» Πξνο απνθπγή ζπγρύζεσλ ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη πεξηγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ «Σερληθόο Φάθεινο», ζεκείν Γ.4 «Ηιεθηξνινγηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα» ησλ Πξνηύπσλ ΕΛΟΣ ΕΝ 81.1 θ 2 / έθδνζε Επίζεο ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη αληίζηνηρεο πεξηγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο VI «Σειηθόο Έιεγρνο» θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ «Εμαθξίβσζε αλά Μνλάδα» ηεο ππ αξηζκ. Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ελαξκόληζεο κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία 95/16. 2) Άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, ΙΙΙ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ζεκείν 4. «Ηιεθηξνινγηθό ζρεκαηηθό ζρεδηάγξακκα θαηά CENELEC (θαισδηαθή ζπλδεζκνινγία ησλ θπθισκάησλ ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα, ηνπ ζαιάκνπ, ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ), ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα.» Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα αληηθαηαζηαζεί σο θάησζη: «Βαζηθά ειεθηξνινγηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ησλ θπθισκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο θαη ησλ θπθισκάησλ αζθαιείαο. 1/11

2 Απηά ηα ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ζύκβνια ηεο IEC» Πξνο απνθπγή ζπγρύζεσλ ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη πεξηγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ «Σερληθόο Φάθεινο», ζεκείν Γ.3 «Ηιεθηξηθά θαη Τδξαπιηθά Δηαγξάκκαηα» ηνπ Πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 81.1 / έθδνζε 1988 (πηνζεηήζεθε κε ηελ ΚΥΑ ΦΕΚ 664/Β/1988) θαη ηνπ Πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 81.2 / έθδνζε 1990 (πηνζεηήζεθε κε ηελ ΚΥΑ 6895/1241 ΦΕΚ 325/Β/1993). 3) Άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, ΙV ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟΙ ΥΩΡΙ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ, ζεκείν 2iii. «Ηιεθηξνινγηθό ζρεκαηηθό ζρεδηάγξακκα θαηά CENELEC (θαισδηαθή ζπλδεζκνινγία ησλ θπθισκάησλ ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα, ηνπ ζαιάκνπ, ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ), ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα.» Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα αληηθαηαζηαζεί σο θάησζη: «Βαζηθά ειεθηξνινγηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ησλ θπθισκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο θαη ησλ θπθισκάησλ αζθαιείαο» Πξνο απνθπγή ζπγρύζεσλ δεδνκέλνπ όηη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ησλ αλειθπζηήξσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξν ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζπκβόισλ ηεο CENELEC θαη νη πεξηζζόηεξνη επίζεο εμ απηώλ ησλ πηλάθσλ πξν ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζπκβόισλ ηεο IEC. 4) Άξζξν 4 «ΤΝΣΗΡΗΗ», παξάγξαθνο 2. «Η ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηνλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έιεγρν ησλ ειεθηξηθώλ θαη κεραληθώλ δηαηάμεσλ αζθάιεηαο, θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ εμαξηεκάησλ ηνπ αλειθπζηήξα, γηα εμαθξίβσζε θαη εθηίκεζε αλαζθαινύο ιεηηνπξγίαο, ζηελ νπνία κπνξεί λα νδεγεζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα εμαηηίαο κηαο θζνξάο, βιάβεο ή θαη απνξύζκηζεο ησλ κεραληθώλ ή/θαη ειεθηξηθώλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο θαη ησλ ινηπώλ εμαξηεκάησλ απηνύ. Πεξηιακβάλεη αθόκε ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο κε εμάιεηςε ησλ βιαβώλ θαη ησλ απνξπζκίζεσλ, θαζώο επίζεο ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ιίπαλζε, όπνπ ρξεηάδεηαη, όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο.» Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν λα πξνζηεζεί ην παξαθάησ ρσξίν: 2/11

3 «Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ εθηεινύλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο νθείινπλ θαη ειάρηζην λα πξαγκαηνπνηνύλ ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ / έθδνζε 2002 Σπληήξεζε γηα αλειθπζηήξεο θαη θπιηόκελεο θιίκαθεο» Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 πεξηιακβάλεη κόλν γεληθόινγεο πεξηγξαθέο γηα ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαηά ηε ζπληήξεζε ελόο αλειθπζηήξα. Εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν Πξόηππν κε νδεγίεο ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη απηέο λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ σο ειάρηζηε απαίηεζε ζηελ ΚΤΑ. 5) Άξζξν 4 «ΤΝΣΗΡΗΗ», παξάγξαθνο 4, ζεκείν β. «Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε πνιπθαηνηθίεο, ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε (π.ρ. ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, ηαηξεία, γξαθεία θηι) θαη ζε μελνδνρεία κέρξη 200 θιίλεο, αλεμαξηήησο ζηάζεσλ θαη νξόθσλ, θάζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο.» «Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε πνιπθαηνηθίεο, ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε (π.ρ. δεκόζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, ηαηξεία, γξαθεία θηι) θαη ζε μελνδνρεία κέρξη 200 θιίλεο, αλεμαξηήησο ζηάζεσλ θαη νξόθσλ, θάζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο.» Πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ όξσλ «ζρνιεία» θαη «θξνληηζηήξηα» κε ηνλ όξν «δεκόζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα» γηα κεγαιύηεξε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα θαη πξνο απνθπγή δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ. Επίζεο πξνηείλνπκε ηα «δεκόζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα» λα κεηαθεξζνύλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζεκείνπ γi, ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 4, ώζηε ε ζπληήξεζε λα δηελεξγείηε δύν θνξέο ηνλ κήλα ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο επαηζζεζία σο πξνο ηελ αζθάιεηα πνπ πξέπεη λα επηδερηεί γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ. 6) Άξζξν 4 «ΤΝΣΗΡΗΗ», παξάγξαθνο 4, ζεκείν γi. «ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ζε ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο, ζε αεξνδξόκηα, ζε ππόγεηεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο, θαη γεληθά ζε πξνζπειάζηκα από ην επξύ θνηλό θηίξηα (π.ρ. εκπνξηθά θέληξα, πνιπθαηαζηήκαηα, ηαηξηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θηι) ή ρώξνπο ζηάζκεπζεο,» «ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ζε ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο, ζε αεξνδξόκηα, ζε ππόγεηεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο, θαη γεληθά ζε πξνζπειάζηκα από ην επξύ θνηλό θηίξηα (π.ρ. εκπνξηθά θέληξα, πνιπθαηαζηήκαηα, ηαηξηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θηι) ή επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο» 3/11

4 Πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «ρώξνη ζηάζκεπζεο» κε ηνλ όξν «επαγγεικαηηθνί ρώξνη ζηάζκεπζεο» δεδνκέλνπ όηη είλαη ηδηαίηεξα απζηεξό ζε ηδησηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο, πνιύ ζπρλά πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο, λα απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ζπληήξεζεο δύν θνξέο ηνλ κήλα. Σελ ίδηα ηξνπνπνίεζε θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο πξνηείλνπκε ζην άξζξν 10, παξάγξαθνο 1, ζεκείν ε» 7) Άξζξν 6 «Τπνρξεώζεηο ζπληεξεηή», παξάγξαθνο 9. «Ο ππεύζπλνο ζπληεξεηήο ηνπ αλειθπζηήξα ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηνλ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπο, έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πεξηνδηθνύ ειέγρνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνύζαο» «Ο ππεύζπλνο ζπληεξεηήο ηνπ αλειθπζηήξα ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηνλ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπο, έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πεξηνδηθνύ ειέγρνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνύζαο. Ο ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηήο ή ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηνπο νθείιεη λα ππνγξάςεη ην αλσηέξσ έγγξαθν ελεκέξσζεο ηνπ ππεύζπλνπ ζπληεξεηή ηνπ αλειθπζηήξα. Σηε ζπλέρεηα ν ππεύζπλνο ζπληεξεηήο, ηέζζεξηο (4) κήλεο ην αξγόηεξν πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πεξηνδηθνύ ειέγρνπ, ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ην αλσηέξσ έγγξαθν ελεκέξσζεο ζηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ηεξεί ην Μεηξών κε ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ζπληεξνύκελσλ από απηόλ αλειθπζηήξσλ» Πξνηείλνπκε ηελ παξαπάλσ πξνζζήθε ώζηε λα ππάξμεη κηα αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξαηεηακέλεο αλαβιεηηθόηεηαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζηνπο πθηζηάκελνπο αλειθπζηήξεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη επηηέινπο νη Δ/λζεηο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηώλ λα αξρίζνπλ λα επηηεξνύλ ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ θαη λα ελεκεξώλνπλ εγγξάθσο ηηο Δηαρεηξίζεηο ησλ θηεξίσλ γηα ηπρόλ παξαβηάζεηο ησλ πξνζεζκηώλ γηα ηνλ έιεγρν ζηνλ αλειθπζηήξα ηνπο. Ο έιεγρνο εγγπάηαη ην δεηνύκελν, πνπ είλαη ε αζθάιεηα γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ηερληθνύο ησλ αλειθπζηήξσλ. 4/11

5 8) Άξζξν 8 «Τπνρξεώζεηο, Δηθαηώκαηα ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή λόκηκνπ εθπξνζώπνπ», παξάγξαθνο 1, ζεκείν α. «Να κεξηκλά γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζή ηνπ από αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ΙΙ έσο IV ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο θαη ηνλ πεξηνδηθό επαλέιεγρό ηνπ» «Να κεξηκλά γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζή ηνπ από αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ΙΙ έσο IV ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο θαη ελ ζπλερεία γηα ηνλ πεξηνδηθό έιεγρό ηνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνύζαο» Πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «πεξηνδηθόο επαλέιεγρνο» κε ηνλ όξν «πεξηνδηθόο έιεγρνο» πξνο απνθπγή ζύγρπζεο. ε όιε ηελ ππόινηπε ΚΤΑ ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο «πεξηνδηθόο έιεγρνο». Δηεπθξηλίδνπκε πεξαηηέξσ όηη ζηελ αγνξά ν όξνο «επαλέιεγρνο» παξαπέκπεη ζηνλ έιεγρν άξζεο ησλ ειιείςεσλ πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζηνλ αξρηθό έιεγρν ζηνλ αλειθπζηήξα. 9) Άξζξν 8 «Τπνρξεώζεηο, Δηθαηώκαηα ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή λόκηκνπ εθπξνζώπνπ», παξάγξαθνο 5. «Γηα αλειθπζηήξεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά από ηηο νη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπο νθείινπλ, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, λα κεξηκλνύλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε ππεξεζία άκεζεο βνήζεηαο. Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ δηαζέηνπλ ζε ηζρύ πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ζύκθσλα κε πξνεγνύκελεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, απηό ηζρύεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ θαη ε δηάηαμε ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, εάλ δελ εθαξκόδεηαη ήδε, έρεη εθαξκνγή θαηά ηελ έθδνζε ηνπ επόκελνπ πηζηνπνηεηηθνύ.» Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Η παξαπάλσ παξάγξαθνο λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη: «Γηα αλειθπζηήξεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά από ηηο νη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπο νθείινπλ, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, λα κεξηκλνύλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε ππεξεζία άκεζεο βνήζεηαο. Όζνη από ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά από ηελ δηαζέηνπλ ζε ηζρύ πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ζύκθσλα κε πξνεγνύκελεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, απηό ηζρύεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ θαη ε δηάηαμε ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, εάλ δελ εθαξκόδεηαη ήδε, έρεη εθαξκνγή θαηά ηελ έθδνζε ηνπ επόκελνπ πηζηνπνηεηηθνύ.» 5/11

6 ύκθσλα κε ην άξζξν 15, παξάγξαθνο 4, ζεκείν β) ηνπ ζρεδίνπ ΚΤΑ ην ζεκείν 6 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ είλαη πξναηξεηηθό θαη όρη δεζκεπηηθό ζεκείν ζπκκόξθσζεο γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4, δειαδή ηνπο αλειθπζηήξεο ζε κνλνθαηνηθίεο, ζε πνιπθαηνηθίεο θαη ζε θηήξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε. Επίζεο αλαθέξεηαη ζην ίδην ζεκείν όηη ε παξάγξαθνο ηνπ πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ εθαξκόδεηαη πξναηξεηηθά. πλεπώο γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε δηάηαμε ζπλαγεξκνύ ζην ζάιακν πνπ λα επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε θσλεηηθή επηθνηλσλία. Εμαίξεζε απνηεινύλ κόλνλ νη αλειθπζηήξεο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά ηελ Πξνηείλνπκε ινηπόλ ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 8, όπνπ πεξηγξάθνληαη νη ππνρξεώζεηο ησλ δηαρεηξηζηώλ, ώζηε λα είλαη ζαθέο όηη απηή ε απαίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή κόλν γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά ηελ ) Άξζξν 9 «Αλαγλσξηζκέλνη / Κνηλνπνηεκέλνη Φνξείο Ειέγρνπ», παξάγξαθνο 6. «Ο παιαηόο θνξέαο, εθόζνλ αληηθαηαζηαζεί, ππνρξενύηαη λα ρνξεγήζεη πιήξεο αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα πνπ δηαηεξεί, κε ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη (ζρεδηαγξακκάησλ, νηθνδνκηθήο άδεηαο, κειέηεο, πηζηνπνηεηηθώλ, νδεγηώλ ρξήζεο, ζπληήξεζεο, ειέγρνπ) ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζην δηαρεηξηζηή ή ζην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπο πνπ ζα ηα παξαδώζεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηνλ λέν θνξέα ειέγρνπ. Ο παιαηόο θνξέαο δύλαηαη λα ηεξεί ζην αξρείν ηνπ αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ αλειθπζηήξα πνπ ππνρξενύηαη λα επηδεηθλύεη νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί από αξκόδηνπο θνξείο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο αγνξάο.» Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Να δηαγξαθεί ε παξαπάλσ παξάγξαθνο Αηηηνινγία δηαγξαθήο: Ήδε πξνβιέπεηαη από ηε Ννκνζεζία όηη ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα έρεη ηελ ππνρξέσζε κεηά ηελ πεξάησζε ηεο εγθαηάζηαζεο λα παξαδίδεη ηνλ ηερληθό θάθειν ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηα εγρεηξίδηα ησλ νδεγηώλ ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηεξίνπ. Απηά ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζην θηήξην θαη λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηζθεπώλ, ειέγρνπ θαη απεγθισβηζκνύ. Επηπιένλ ν Φνξέαο ειέγρνπ δεζκεύεηαη κε εκπηζηεπηηθόηεηα έλαληη ηνπ πειάηε ηνπ (εγθαηαζηάηε αλειθπζηήξα ή ηδηνθηήηε / δηαρεηξηζηή θηεξίνπ) πνπ ηνπ θαηέζεζε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζπλεπώο εγείξνληαη λνκηθά δεηήκαηα άξζεο ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ δώζεη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά ζε ηξίην πξόζσπν, πιελ ηνπ άκεζνπ πειάηε ηνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ απηώλ από ην θηήξην, ζα πξέπεη λα δεηνύληαη κε αλάινγν αίηεκα πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο 6/11

7 Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαζώο ν Φνξέαο ειέγρνπ εθ ηνπ ξόινπ ηνπ δελ έρεη Δηνηθεηηθέο αξκνδηόηεηεο. 11) Άξζξν 10 «Πεξηνδηθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο», παξάγξαθνο 5. «Αλ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπο δηαθσλήζεη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θνξέα ειέγρνπ σο πξνο ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ηειεπηαίνπ κπνξεί είηε λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη θαη λα αλαζέζεη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία ζε άιινλ θνξέα ειέγρνπ είηε λα πξνζθύγεη ζην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΤΔΔ), ην νπνίν αλαζέηεη ηελ επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ζε αλεμάξηεην πξαγκαηνγλώκνλα κε ηελ παξνπζία ηνπ ελ πξνθεηκέλσ θνξέα ειέγρνπ. Τν πόξηζκα ηνπ ειέγρνπ απηνύ είλαη δεζκεπηηθό γηα όινπο θαη βάζεη απηνύ θαηακεξίδνληαη επζύλεο θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο θπξώζεηο. Δπηπιένλ, αλ δηαπηζησζνύλ επζύλεο ηνπ θνξέα ειέγρνπ επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνύζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο.» «Αλ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπο δηαθσλήζεη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θνξέα ειέγρνπ σο πξνο ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ηειεπηαίνπ κπνξεί λα πξνζθύγεη ζην Δζληθό Σύζηεκα Γηαπίζηεπζεο, ην νπνίν αλαζέηεη ηελ επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα ζε εμεηδηθεπκέλν αμηνινγεηή ηνπ κε ηελ παξνπζία ηνπ ελ πξνθεηκέλσ θνξέα ειέγρνπ. Τν πόξηζκα ηνπ ειέγρνπ απηνύ είλαη δεζκεπηηθό γηα όινπο θαη βάζεη απηνύ θαηακεξίδνληαη επζύλεο θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο θπξώζεηο. Δπηπιένλ, αλ δηαπηζησζνύλ επζύλεο ηνπ θνξέα ειέγρνπ επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνύζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο.» Σν Εζληθό ύζηεκα Δηαπίζηεπζεο είλαη ε αξκόδηα αξρή πνπ αξρηθά εγθξίλεη ηελ ηερληθή επάξθεηα ησλ Φνξέσλ ειέγρνπ θαη ελ ζπλερεία επηηεξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Η επηινγή απνθιεηζηηθά ελόο κόλνλ Φνξέα, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν θαη ηπρόλ επαλέιεγρν αλ δηαπηζησζνύλ ειιείςεηο θαηά ηνλ αξρηθό έιεγρν έσο ηελ ηειηθή πηζηνπνίεζε ηνπ αλειθπζηήξα, απνηξέπεη ηπρόλ θαηλόκελα αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ Φνξέσλ ειέγρνπ θαη δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ ειέγρνπ. Αθξηβώο γη απηό ην ιόγν ε επηινγή απνθιεηζηηθά ελόο κόλνλ Φνξέα, ν νπνίνο ζα νινθιεξώζεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ αλειθπζηήξα, είλαη ππνρξεσηηθή απαίηεζε ηεο Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ελαξκόληζεο κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία 95/16. 7/11

8 12) Άξζξν 10 «Πεξηνδηθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο», παξάγξαθνο 1. «α) Γηα αλειθπζηήξεο κέρξη (6) έμε ζηάζεηο, ζε θηίξηα κε ρξήζε θαηνηθίαο, θάζε εμαεηία. β) Γηα αλειθπζηήξεο κε πεξηζζόηεξεο από (6) έμε ζηάζεηο, ζε θηίξηα κε ρξήζε θαηνηθίαο, θάζε πεληαεηία. γ) Γηα αλειθπζηήξεο κέρξη (6) έμε ζηάζεηο ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε π.ρ. ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, ηαηξεία, γξαθεία θηι, θάζε ηεηξαεηία δ) Γηα αλειθπζηήξεο κε πεξηζζόηεξεο από (6) έμε ζηάζεηο ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε π.ρ. ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, ηαηξεία, γξαθεία θηι, ή / θαη ζε μελνδνρεία κέρξη 200 θιίλεο θάζε ηξηεηία. ε) Γηα αλειθπζηήξεο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ζε ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο, ζε αεξνδξόκηα, ζε ππόγεηεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο, ζε ρώξνπο ζηάζκεπζεο, ζε ρώξνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ηδηαίηεξεο επηδξάζεηο ηεο αηκόζθαηξαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ (π.ρ. ζε πνιύ πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε απμεκέλε αλάπηπμε ζθόλεο, ζε απμεκέλν θίλδπλν δηαβξώζεσλ, ζε θίλδπλν εθξήμεσλ θιπ), ζε μελνδνρεία πιένλ ησλ 200 θιηλώλ ή λνζνθνκεία, ζε ζέαηξα ή θηλεκαηνγξάθνπο, θαζώο επίζεο ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνύλ επξύ θνηλό π.ρ. εκπνξηθά θέληξα, πνιπθαηαζηήκαηα, ηαηξηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θηι, θάζε έηνο.» «α) Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε κνλνθαηνηθίεο, θάζε πεληαεηία. β) Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε πνιπθαηνηθίεο, θάζε ηξηεηία. γ) Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε π.ρ. ηαηξεία, γξαθεία θηι, ή / θαη ζε μελνδνρεία κέρξη 200 θιίλεο θάζε δηεηία. δ) Γηα αλειθπζηήξεο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ζε ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο, ζε αεξνδξόκηα, ζε ππόγεηεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο, ζε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο, ζε δεκόζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, ζε ρώξνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ηδηαίηεξεο επηδξάζεηο ηεο αηκόζθαηξαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ (π.ρ. ζε πνιύ πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε απμεκέλε αλάπηπμε ζθόλεο, ζε απμεκέλν θίλδπλν δηαβξώζεσλ, ζε θίλδπλν εθξήμεσλ θιπ), ζε μελνδνρεία πιένλ ησλ 200 θιηλώλ ή λνζνθνκεία, ζε ζέαηξα ή θηλεκαηνγξάθνπο, θαζώο επίζεο ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνύλ επξύ θνηλό π.ρ. εκπνξηθά θέληξα, πνιπθαηαζηήκαηα, ηαηξηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θηι, θάζε έηνο» Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ πεξηνδηθώλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΤΑ είλαη άλσ ηνπ ηξηπιάζηνπ από ηε κέζε πξαθηηθή ησλ ππνινίπσλ Επξσπατθώλ Κξαηώλ πνπ θπκαίλεηαη από έμη κήλεο έσο δύν ρξόληα. Ο πεξηνδηθόο έιεγρνο ζηνπο αλειθπζηήξεο από Αλαγλσξηζκέλν Φνξέα είλαη θεθηεκέλν αγαζό παλεπξσπατθά, εγγπάηαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ θαη πξνζδίδεη πξνζηηζέκελε αμία ζηα θηήξηα. 8/11

9 Επίζεο πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ όξσλ «ζρνιεία» θαη «θξνληηζηήξηα» κε ηνλ όξν «δεκόζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα» γηα κεγαιύηεξε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα θαη πξνο απνθπγή δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ. ηα «δεκόζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα» πξνηείλνπκε νη πεξηνδηθνί έιεγρνη λα επαλαιακβάλνληαη εηεζίσο ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο επαηζζεζία σο πξνο ηελ αζθάιεηα πνπ πξέπεη λα επηδερηεί γη απηνύο ηνπο αλειθπζηήξεο. 13) Άξζξν 15 «Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο», παξάγξαθνο 4, ζεκείν α. «Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ εδαθίνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε Γεκόζηνπο ρώξνπο ειέγρνληαη ηα ζεκεία 1-18 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ν έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (12) ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ αθνξά πξναηξεηηθό θαη όρη δεζκεπηηθό ζεκείν ζπκκόξθσζεο.» «Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ εδαθίνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε Γεκόζηνπο ρώξνπο ειέγρνληαη ηα ζεκεία 1-18 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ν έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (12) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ αθνξά πξναηξεηηθό θαη όρη δεζκεπηηθό ζεκείν ζπκκόξθσζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηώλ εηώλ ν έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (12) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθό ζεκείν ζπκκόξθσζεο» Πξνηείλνπκε ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε κε δεδνκέλα όηη ε εγθαηάζηαζε κέζσλ πξνζηαζίαο θαηά ηεο ππεξηάρπλζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηελ άλνδν, από ηε κηα απαηηεί κεγάιεο έθηαζεο, δαπαλεξή θαη ρξνλνβόξα αλαθαίληζε ζηνλ αλειθπζηήξα, αιιά από ηελ άιιε ραξαθηεξίδεηαη σο κέζεο - πςειήο πξνηεξαηόηεηαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα από ην πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ Ιδίσο γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ζε δεκόζηα θηήξηα ή ζε θηήξηα πξνζπειάζηκα από επξύ θνηλό. 14) Άξζξν 15 «Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο», παξάγξαθνο 4, ζεκείν β «Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4, δύλαηαη λα εθαξκόδνληαη πξναηξεηηθά νη παξάγξαθνη θαη ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ειέγρνληαη ηα ζεκεία 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο 9/11

10 ηνπ αλειθπζηήξα, ν έιεγρνο ησλ ζεκείσλ (3) θαη (6) ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ αθνξνύλ πξναηξεηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά ζεκεία ζπκκόξθσζεο.» «Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4, δύλαηαη λα εθαξκόδεηαη πξναηξεηηθά ε παξάγξαθνο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ειέγρνληαη ηα ζεκεία 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ν έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (6) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ αθνξά πξναηξεηηθό θαη όρη δεζκεπηηθά ζεκεία ζπκκόξθσζεο. Ο έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (3) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ θαη ε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ αθνξνύλ δεζκεπηηθά ζεκεία ζπκκόξθσζεο κε ηελ εμαίξεζε κόλν ησλ δύν παξαθάησ θαηεγνξηώλ αλειθπζηήξσλ: ηνπο αλειθπζηήξεο θνξηίσλ, θνξηίσλ κε ζπλνδεία αηόκσλ θαη ηνπο αλειθπζηήξεο απηνθηλήησλ, νη νπνίνη ηελ επνρή πνπ εγθαηαζηάζεθαλ, δελ ππνρξενύληαλ από ηηο ηόηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λα θέξνπλ πόξηεο ζε είζνδν / εηζόδνπο ζην ζάιακν. Πξόζζεηα ζηελ είζνδν / εηζόδνπο ζην ζάιακν ησλ αλειθπζηήξσλ απηώλ, όπνπ δελ ππάξρνπλ πόξηεο, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ θσηνθνπξηίλεο. ηνπο αλειθπζηήξεο αηόκσλ κε επηθάλεηα ζαιάκνπ κηθξόηεξε από 0,6 η.κ., νη νπνίνη ηελ επνρή πνπ εγθαηαζηάζεθαλ, δελ ππνρξενύληαλ από ηηο ηόηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λα θέξνπλ πόξηα ζε είζνδν ζην ζάιακν. Σηελ είζνδν ζην ζάιακν ησλ αλειθπζηήξσλ απηώλ, όπνπ δελ ππάξρεη πόξηα, πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ θσηνθνπξηίλεο.» Παξάξηεκα ΙΙΙ, ζεκείν 3. «Θάιακνο ρσξίο πόξηεο: Περιγραφή:Οη ζάιακνη ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα θέξνπλ ζύξεο ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: Ο αλειθπζηήξαο έρεη ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από 0,7 m/sec. Όπνπ κε ηελ είζνδν επηβάηε ζην ζάιακν δελ δηαθόπηνληαη νη εμσηεξηθνί ρεηξηζκνί. Δηδηθά γηα αλειθπζηήξεο κε επηθάλεηα ζαιάκνπ κηθξόηεξε από 0,6 η.κ. (έσο 2 αηόκσλ) εάλ δελ πξνβιέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο ε ύπαξμε ζπξώλ, δύλαηαη λα ζπζηήλεηαη ε ρξήζε θσηνθύηηαξσλ θαηαλεκεκέλσλ θαζ ύςνο ηεο εηζόδνπ ζην ζάιακν.» «Θάιακνο ρσξίο πόξηεο» Πξνηείλνπκε ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο δεδνκέλνπ όηη ε ύπαξμε πνξηώλ ζην ζάιακν ησλ αλειθπζηήξσλ ραξαθηεξίδεηαη σο πςειήο πξνηεξαηόηεηαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα από ην πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ Επίζεο νη ζηαηηζηηθέο αηπρεκάησλ επηβεβαηώλνπλ όηη ε απνπζία πνξηώλ ζαιάκνπ ζπληζηά ζπρλό αίηην πξόθιεζεο αηπρεκάησλ, ελίνηε δε ζαλαηεθόξσλ. Πξνηείλνπκε 10/11

11 κόλν θάπνηεο εμαηξέζεηο ζε κεκνλσκέλεο θαηεγνξίεο παιηώλ αλειθπζηήξσλ, όπνπ γηα πξαθηηθνύο θαη ρξεζηηθνύο ιόγνπο δελ είλαη δπλαηόλ εθ ησλ πζηέξσλ λα ηνπνζεηεζνύλ πόξηεο ζαιάκνπ. Σέινο πξνηείλνπκε ηε δηαγξαθή ησλ πεξηγξαθώλ ζην ζεκείν 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο ΚΤΑ επεηδή απηέο ζην παξειζόλ πξνθάιεζαλ ζσξεία αληηθξνπόκελσλ εξκελεηώλ θαη κεγάιε ζύγρπζε. 11/11

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα