ΤΝΘΕΡΜΙΑ Σο Υεςτιβάλ θα διεξαχθεί παράλληλα ςτο Δημοτικό Ωδείο τησ Θέρμησ και ςτο Κέντρο Διάδοςησ Επιςτημών & Μουςείου Σεχνολογίασ - ΝΟΗΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΘΕΡΜΙΑ 2012. Σο Υεςτιβάλ θα διεξαχθεί παράλληλα ςτο Δημοτικό Ωδείο τησ Θέρμησ και ςτο Κέντρο Διάδοςησ Επιςτημών & Μουςείου Σεχνολογίασ - ΝΟΗΙ"

Transcript

1 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΝΘΕΡΜΙΑ οσ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΤΝΘΕΗ & 4 ο ΔΙΕΘΝΕ ΥΕΣΙΒΑΛ ΤΓΦΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ & 22 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2012 Σο Διεθνέσ Υεςτιβάλ ύγχρονησ Μουςικήσ υνθέρμια, θεςμόσ που ξεκίνηςε το 2005 από το Δημοτικό Ωδείο Θέρμησ (Δ.Ω.Θ.) με ςκοπό την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και δημιουργών τησ ελληνικήσ ςύγχρονησ λόγιασ μουςικήσ & ςυμπεριλαμβάνει και τον Διεθνή Διαγωνιςμό ύνθεςησ, ςυνεχίζει τη δράςη του διευρύνοντασ τουσ ορίζοντεσ τησ πολιτιςτικήσ του παρέμβαςησ. Σο φεςτιβάλ φέτοσ ςυνδιοργανώνεται από τουσ κάτωθι φορείσ: Δημοτικό Ωδείο Θέρμησ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. ύλλογο Καθηγητών Δημοτικού Ωδείου Θέρμησ Κέντρο Διάδοςησ Επιςτημών & Μουςείο Σεχνολογίασ «ΝΟΗΙ» και θα αποτελέςει ένα κορυφαίο διεθνέσ καλλιτεχνικό γεγονόσ τησ Ελλάδασ με έδρα την πόλη τησ Θεςςαλονίκησ και ςκοπεύει να ςτηρίξει με την εμβέλειά του την εορταςτική εικόνα τησ επετείου των εκατό χρόνων τησ απελευθέρωςησ τησ πόλησ. Σο διαρκώσ αυξανόμενο και «ανήςυχο» κοινό που απαρτίζεται από Μαθητέσ (Δημοτικά ςχολεία, Γυμνάςια & Λύκεια) φοιτητέσ (Ελληνικών και Ευρωπαΰκών Πανεπιςτημίων) ςπουδαςτέσ ωδείων (Ελλάδασ και μουςικών Ακαδημιών εξωτερικού) επαγγελματίεσ μουςικούσ ςυνθέτεσ (Τποςτήριξη Ένωςησ Ελλήνων Μουςουργών) επιςτήμονεσ ερευνητέσ εκπαιδευτικούσ νέουσ επαγγελματίεσ ανθρώπουσ των τεχνολογιών του ήχου (ανθρώπουσ που εμπλέκονται ςε κλάδουσ και επαγγέλματα που χρηςιμοποιούν τεχνολογίεσ τησ πληροφορικήσ για τη παραγωγή, τη διαχείριςη και τη διανομή του μουςικού προΰόντοσ ) και γενικότερα ανθρώπουσ από όλεσ τισ ηλικιακέσ ομάδεσ που ενδιαφέρονται για τον πολιτιςμό και αγαπούν τη μουςική και τον πολιτιςμό. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΕΣΙΒΑΛ 2012 Σο Υεςτιβάλ θα διεξαχθεί παράλληλα ςτο Δημοτικό Ωδείο τησ Θέρμησ και ςτο Κέντρο Διάδοςησ Επιςτημών & Μουςείου Σεχνολογίασ - ΝΟΗΙ Δημοτικό Θέατρο Δήμου Θέρμησ Σο Διεθνέσ Υεςτιβάλ υνθέρμια 2012 θα λάβει χώρα ςτισ 20, 21 & 22 Απριλίου ςτο Δημοτικό Θέατρο Δήμου Θέρμησ και ςτο πρόγραμμά του περιλαμβάνει: ομιλίεσ, ςεμινάρια και εργαςτήρια ςύνθεςησ, πρόβεσ εργαςτηριακού χαρακτήρα, ςυναυλίεσ και ςεμινάρια με διακεκριμένουσ καλλιτέχνεσ, ημερίδα, παράλληλεσ ετήςιεσ εκδηλώςεισ, εκθέςεισ και τέλοσ την τελευταία φάςη του Διεθνούσ Διαγωνιςμού ύνθεςησ υνθέρμια 2012.

2 Κέντρου Διάδοςησ Επιςτημών και Μουςείου Σεχνολογίασ - ΝΟΗΙ Η χρήςη ηλεκτρονικών μουςικών οργάνων, οι μουςικέσ εφαρμογέσ τησ πληροφορικήσ και γενικότερα ο τομέασ τησ ηλεκτρονικήσ μουςικήσ, θα είναι ένα νέο θέμα ςτο περιεχόμενο του Διεθνούσ Υεςτιβάλ ύγχρονησ Μουςικήσ υνθέρμια Σο φεςτιβάλ από φέτοσ θα περιλαμβάνει ένα παράλληλο φόρουμ με μια ςειρά από εκδηλώςεισ ςτισ οποίεσ ειδικοί καλλιτέχνεσ και επιςτήμονεσ θα παρουςιάςουν θέματα ςχετικά με τη χρήςη εργαλείων πληροφορικήσ και ηλεκτρονικών μουςικών οργάνων ςτη διαδικαςία τησ εκτέλεςησ, ςύνθεςησ και παραγωγήσ τησ μουςικήσ και θα περιλαμβάνει: Διαλέξεισ παρουςιάςεισ, Επιμορφωτικά ςεμινάρια και εργαςτήρια (workshops), Έκθεςη ηχητικών εγκαταςτάςεων (installations), ςυναυλίεσ και ακροάςεισ έργων ηλεκτροακουςτικήσ και ηλεκτρονικήσ μουςικήσ, video works, happenings, κ. α. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ WORKSHOP ΕΝΙΝΑΡΙΩΝ Παραςκευή 20 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΡΜΗ Γενική ομιλία Liza Lim εμινάριο ύνθεςησ Liza Lim Γενική Ομιλία- Ενεργά Mέλη εμιναρίου: 120 Ακροατέσ: Workshop Idée Fixe ensemble & Μίλτοσ Λογιάδησ Έργα των έξι φιναλίςτ του Διαγωνιςμού ομιλία Θωμάσ Σαμβάκοσ Παρουςίαςη Έργου Ελλήνων υνθετών Η φωνογραφική παρουςία με προςωπικά ηχογραφήματα των ελληνικήσ καταγωγήσ μουςουργών τησ διαςποράσ, από το 1950 και εντεύθεν ( Η αθέατη πλευρά τησ πέραν των ςυνόρων διςκογραφίασ λόγιασ μουςικήσ ). Αναφορά ςτα πορίςματα μέρουσ του ερευνητικού έργου ςτο Αρχείο Ελλήνων Μουςουργών Θωμά Σαμβάκου με τη χρήςη οπτικοακουςτικού υλικού και την προβολή διαφανειών. Θα υπάρχει παράλληλη δειγματοληπτική έκθεςη υλικού (εξώφυλλα φωνογραφημάτων) Workshop Κώςτασ Κόντοσ Εργαςτήριο Ηχογράφηςησ μουςικού ςυνόλου Ομιλία Λεόντιοσ Φατζηλεοντιάδησ «Ενβιομουςική: Μια γεφύρωςη ακουςτικού και βιωματικού χώρου ςτη ςύνθεςη» Ομιλία Θόδωροσ Αντωνίου «ύνθεςη. Δηλαδή;» ομιλία Κώςτασ ιέμπησ Ανάλυςη του Κουαρτέτου Lutoslawski Ερμηνεύει Lutoslawski Quartet ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΔΟΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ & ΜΟΤΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΙ Theremin Workshop Barbara Buccholz Ενεργά Μέλη εμιναρίου: 50 Ακροατέσ: Workshop Παναγιώτησ Κόκκορασ Workshop MAX 4 Live υμμετοχή: Workshop Ανδρέασ Μονόπολησ Circuit bending υμμετοχή: τα υλικά Workshop - εμινάριο Αναςτάςιοσ Κοκκινίδησ Ηχητικόσ ςχεδιαςμόσ & παραγωγή για κινούμενη εικόνα υμμετοχή: 30

3 άββατο 21 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΡΜΗ Γενική Ομιλία Dmitri Smirnov εμινάριο ύνθεςησ Dmitri Smirnov Γενική Ομιλία- Ενεργά Μέλη εμιναρίου: 120 Ακροατέσ: Workshop Idée Fixe ensemble & Μίλτοσ Λογιάδησ Έργα των έξι φιναλίςτ του Διαγωνιςμού Είςοδοσ: Workshop υναυλία Μηνάσ Μπορμπουδάκησ Είςοδοσ: Workshop - Ρεςιτάλ Υλάουτου Carin Levine (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Είςοδοσ: Ομιλία Κωςταντίνοσ Ράπτησ «Ο θαυμαςτόσ κόςμοσ του μπαγιάν» Ομιλία Κώςτασ Σςούγκρασ «Ανάλυςη τησ ΦΙΙΙ Sequentzes του Berio για ςόλο ακορντεόν» Παράςταςη Κώςτασ Ράπτησ Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΡΜΗ Γενική ομιλία Carin Levine εμινάριο Υλάουτου Carin Levine Γενική ομιλία: 5 Ενεργά Μέλη εμιναρίου: 100 Ακροατέσ:50 ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΔΟΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ & ΜΟΤΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΙ Theremin Workshop Barbara Buccholz Ενεργά Μέλη εμιναρίου: 50 Ακροατέσ: Workshop Δημήτρησ Αδάμ Synthesizers & joysticks και άλλα game controllers ςτην υπηρεςία του μουςικού performance Είςοδοσ: Workshop Ανδρέασ Μονόπολησ 555 oscillator υμμετοχή: υλικά εμινάριο Αναςτάςιοσ Κοκκινίδησ Ηχητικόσ ςχεδιαςμόσ και παραγωγή για κινούμενη εικόνα υμμετοχή:30 ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΔΟΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ & ΜΟΤΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΙ Workshop Ανδρέασ Μονόπολησ Drawdio υμμετοχή: υλικά Workshop-εμινάριο Αναςτάςιοσ Κοκκινίδησ Ηχητικόσ ςχεδιαςμόσ & παραγωγή για κινούμενη εικόνα υμμετοχή: εμινάριο Δημήτρησ Αδάμ Synthesizers υμμετοχή: Ομιλία Μιχάλησ Σραυλόσ «Μεταμορφώςεισ» υμμετοχή: 5

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΑΤΛΙΩΝ LUTOSLAWSKI QUARTET (Πολωνία) Παραςκευή 20 Απριλίου 2012 Ώρα Δημοτικό Θέατρο Θέρμησ Είςοδοσ 10 Mykietyn Paweł String Quartet no 2, Witold Lutoslawski String Quartet Marcin Markowicz String Quartet no 3 Grażyna Bacewicz String Quartet no 7 KLASIK KEYIFLER TRIO (Σουρκία) άββατο 21 Απριλίου 2012 Ώρα Δημοτικό Θέατρο Θέρμησ Είςοδοσ 10 Ozkan Manav Lacin for Pinao Trio Fazil Say Dances of Nasreddin Hoca for Solo Piano Steve Reich Violin Phase for violin and electronics Kamran Ince MKG Variations for Solo Cello Marc Mellits Fruity Pebbles for Piano Trio CARIN LEVINE (Γερμανία) Υλάουτο άββατο 21 Απριλίου 2012 Ώρα Δημοτικό Θέατρο Θέρμησ Είςοδοσ 10 Motoharu Kawashima (1973)- Manic Psychosis for Flute solo, Giacinto Scelsi - Pwyll for Flute solo (1954) & Quays for Alto flute solo Brian Ferneyhough (1943)- Sisyphus Redux for Alto flute solo Trevor Baca (1975) - Cary for Bass flute solo Keiko Harada - Bone ++ for Bass flute solo Younghi Pagh-Paan (1945) - Dreisam-Nore for Flute solo BARBARA BUCHOLLZ (Γερμανία) Theremin Κυριακή 22 Απρίλιου 2012 Ώρα 19:00 Κέντρου Διάδοςησ Επιςτημών και Μουςείου Σεχνολογίασ - ΝΟΗΙ Είςοδοσ 10 Intrighinu comp. by Gavino Murgia Moonstruck comp. by Barbara Buchholz Skywalker comp. by Barbara Buchholz Emerald comp. by Barbara Buchholz Lied ohne Worte comp. by Juliane Klein Stokes Shift comp. by Peter Gahn Spiritual comp. by Barbara Buchholz MΗΝΑ ΜΠΟΡΜΠΟΤΔΑΚΗ Beyond the piano. Tinkering with sounds άββατο 21 Απριλίου 2012 Ώρα 14:30 Δημοτικό Θέατρο Θέρμησ Είςοδοσ 10 Ροέσ ΙΙΙ [Dataflow] για πιάνο και ηλεκτροακουςτικούσ ήχουσ Ι-II-III-IV-V Ροέσ ΙΙΙ [Dataflow] για πιάνο και ηλεκτροακουςτικούσ ήχουσ IV-V-Ι-II-III IDÉE FIXE ENSEMBLE (Ελλάδα) Σελική Υάςη 4ου Διεθνούσ Διαγωνιςμού ύνθεςησ υνθέρμια Διεύθυνςη ςυνόλου Μίλτοσ Λογιάδησ Κυριακή 22 Απριλίου 2012 Ώρα 20:30 Δημοτικό Θέατρο Θέρμησ Eίςοδοσ 10 (έργα των 6 φιναλίςτ) Lin Lin με το έργο Masquerade (KINA) Ανγκελάκησ Ιωάννησ με το έργο Noir (ΕΛΛΑΔΑ) Ηong Sungji με το έργο Tremulous light (ΚΟΡΕΑ)

5 Liu Lin με το έργο In the mood of moon (ΚΙΝΑ) Peter Koeszeghy με το έργο Flight of Icaros (ΟΤΓΓΑΡΙΑ) Koboyashi Sumio με το έργο On the top of a tree of amethyst (IΑΠΩΝΙΑ) ΑΥΙΕΡΩΜΑ DMITRI SMIRNOV & ELENA FIRSOVA Ομιλητέσ Μαρία Σςαντςάνογλου & Βαςίλησ Κίτςοσ υνέντευξη ςυνθετών - Ακρόαςη έργων Κυριακή 22 Απριλίου 2012 Ώρα 12:00-15:00 Δημοτικό Θέατρο Θέρμησ Είςοδοσ ελεύθερη Dmitri Smirnov Abel (Blake s Picture No. 3) for Clarinet, Violin, Cello & Piano Elena Firsova Tender is The Sorrow for flute, piano, violin, viola, cello ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΥΕΣΙΒΑΛ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΤΡΟΤΠΟ Επέτειοσ 70 χρόνων Πορτραίτα Ελλήνων υνθετών Ιdée Fixe ensemble Soloist/ Άρτεμισ Μπόγρη (ςοπράνο) άββατο 7 Απριλίου 2012 Ώρα 20:30 Αίθουςα υναυλιών «Παλλάσ» Είςοδοσ Ελεύθερη Έκθεςη Μεςογειακών Οργάνων του Γιάννη Καΰμάκη Μάρτιοσ - Απρίλιοσ 2012 Κέντρο Διάδοςησ Επιςτημών & Μουςείο Σεχνολογίασ «Νόηςισ» ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΚΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΣΩΕΙ ΝΟΗΙ Μία μέρα ΝΟΗΙ 130 (ενεργά μέλη)/110 (ακροατέσ) Δύο Μέρεσ 200 (ενεργά μέλη)/150 (ακροατέσ) Σρείσ Μέρεσ 230 (ενεργά μέλη)/180 (ακροατέσ) ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΘΕΡΜΗ Μία μέρα 170 (ενεργά μέλη)/150 (ακροατέσ) Δύο μέρεσ 240 (ενεργά μέλη)/190 (ακροατέσ) ΝΟΗΙ & ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΘΕΡΜΗ Σρείσ μέρεσ επιλογήσ 250 (δωρεάν είςοδοσ ςτισ ςυναυλίεσ + επιλογή δύο ςεμιναρίων ωσ ενεργό μέλοσ). πουδαςτέσ ωδείων +Υοιτητέσ 150 (δωρεάν είςοδοσ ςτισ ςυναυλίεσ+ επιλογή ενόσ ςεμιναρίου ωσ ενεργό μέλοσ). πουδαςτέσ Δημοτικού Ωδείου Θέρμησ 115 (δωρεάν είςοδοσ ςτισ ςυναυλίεσ+ επιλογή ενόσ ςεμιναρίου ωσ ενεργό μέλοσ) ΠΑΚΕΣΑ ΤΝΑΤΛΙΩΝ Επιλογή μίασ (1) ςυναυλίασ 10 Επιλογή δύο (2) ςυναυλιών 18 Επιλογή τριών (3) ςυναυλιών 27 Επιλογή τεςςάρων (4) ςυναυλιών 34 Επιλογή πέντε (5) ςυναυλιών 40 Για τουσ φοιτητέσ και τουσ ςπουδαςτέσ ωδείων Επιλογή μίασ (1) ςυναυλίασ 8 Πακέτο τριών (3) ςυναυλιών 20 Πακέτο πέντε (5) ςυναυλιών 25

6 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΔΟΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ & ΜΟΤΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ «ΝΟΗΙ» Για τα ςεμινάρια του κ. Κοκκινίδη Κόςτοσ ανά ημέρα/30 Κόςτοσ ανά δύο ημέρεσ/55 Κόςτοσ ανά τρείσ ημέρεσ/60 Για τα ςεμινάρια του κ. Αδάμ Κόςτοσ ανά ημέρα/25 Κόςτοσ δύο ημερών/40 Για το ςεμινάρια του κ. Μονόπολη 1.Circuit Bending: υλικά oscillator: υλικά 38 3.Drawdio: υλικά 45 Για δύο ςεμινάρια επιλογήσ κόςτοσ (1+2) 50 +υλικά (2+3)45 +υλικά Για όλα τα ςεμινάρια επιλογήσ(1+2+3) 55 + υλικά Για το ςεμινάριο τησ κ. Buccholz Κόςτοσ ενεργών ςυμμετοχών μία μέρα 50 /ακροατέσ 25 Κόςτοσ ενεργών ςυμμετοχών δύο ημέρεσ 70 /ακροατέσ 40 (+είςοδοσ δωρεάν για την ςυναυλία ) ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΘΕΡΜΗ Για το ςεμινάριο του κ. Smirnov Ομιλία 5 Για ενεργά μέλη ςεμιναρίου 120 (είςοδοσ ςτην ομιλία δωρεάν) Ακροατέσ 70 Για το ςεμινάριο τησ κ. Lim Ομιλία 5 Για ενεργά μέλη ςεμιναρίου 120 (είςοδοσ ςτην ομιλία δωρεάν) Ακροατέσ 70 ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΤΟ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Για τα δύο ςεμινάρια ςύνθεςησ Ενεργά μέλη 110 Ακροατέσ 60 Για το ςεμινάριο φλάουτου τησ κ. Levine Ενεργά μέλη 100 (Δωρεάν είςοδοσ ςτην ςυναυλία) Ακροατέσ 50!Για τουσ ενεργούσ ςυμμετέχοντεσ θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. Για τισ εκδηλώςεισ που έχουν δεν έχουν είςοδο θα τηρηθεί λίςτα ειςόδου. Για τισ εκπτώςεισ ςπουδαςτών ωδείων και φοιτητών απαραίτητη η προςκόμιςη φοιτητική ή ςπουδαςτικήσ ταυτότητασ. Κρατήςεισ θέςεων και ειςιτηρίων ςτην γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμησ Σ κ. Σςώτςη, κ. Κοκόρια Ε E Οι κρατήςεισ για τισ εκδηλώςεισ ξεκινούν από 1η Μαρτίου 2012

7 Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ επιςκεφτείτε την επίςημη ιςτοςελίδα τησ διοργάνωςησ: Διοργανωτέσ Φορηγοί Τποςτηρικτέσ Φορηγοί επικοινωνίασ Προπώληςη ειςιτηρίων

5 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΑΡΟΣ 29 Σεπτεμβρίου 6 Οκτωβρίου 2013 The Shoe Factory, Λευκωσία

5 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΑΡΟΣ 29 Σεπτεμβρίου 6 Οκτωβρίου 2013 The Shoe Factory, Λευκωσία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΑΡΟΣ 29 Σεπτεμβρίου 6 Οκτωβρίου 2013 The Shoe Factory, Λευκωσία Έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους πιο πρωτοποριακούς και δημιουργικούς ετήσιους θεσμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός 25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07 Χορηγός Νοέμβριος 2007 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

"Γιατί όλα είναι θέμα χημείας"

Γιατί όλα είναι θέμα χημείας "Γιατί όλα είναι θέμα χημείας" Πρόγραμμα Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής Αγωγής ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Eνεργός Πολίτης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, σχ. έτος 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου

150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου Τα Νέα του Μήνα Μάιος 2014 3ος ΗμιΜαραθώνιος Αθήνας Ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνει τον 3ο ΗμιΜαραθώνιο Αθήνας την Κυριακή 4

Διαβάστε περισσότερα

20 Μαΐου 20 Ιουνίου 2015

20 Μαΐου 20 Ιουνίου 2015 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ωδειο 20 Μαΐου 20 Ιουνίου 2015 Εαρινό Φεστιβάλ Τέχνης & Πολιτισμού Εδώ παράγουμε Πολιτισμό! Εαρινό Φεστιβάλ Τέχνης & Πολιτισμού καλλιτεχνική επιμέλεια Φεστιβάλ Mαρινάκη Εύη ...λίγα λόγια για το

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 / Τεύχος 73

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 / Τεύχος 73 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 / Τεύχος 73 Δημιουργία Κέντρου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Αναγνώριση των Δωρητών του Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ" ΤΕΥΧΟΣ 6 // ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 www.moraitis.edu.gr Αποτελέσματα 2010 Γενικό Λύκειο: Επέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: 70 στους 73, δηλαδή 96%, από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ, Περιεχόμενα

Newsletter. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ, Περιεχόμενα Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 9 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Χαιρετισμός προέδρου... 1 Ημερίδα Εσωτερικού Ελέγχου... 2 Αποτελέσματα Εκλογών... 3 Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου Βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2013 2014. Τα νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής Σεπτέμβριος 2012 www.ionios.gr Η Ιόνιος Σχολή σας καλωσορίζει... Αγαπητοί φίλοι, παιδιά, γονείς, Στο «κατώφλι» της Ιονίου Σχολής ξεκινά το πιο καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων Το Θέατρο του Κολλεγίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Τ ο ΠΕΕ λειτουργεί από το 1984 στο πλαίσιο των αρχών της «διά βίου εκπαιδεύσεως» με σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση Αδελφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας. www.kinapsi.gr. Μαζί είναι καλύτερα. Ετήσιος Απολογισμός

Κίνηση Αδελφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας. www.kinapsi.gr. Μαζί είναι καλύτερα. Ετήσιος Απολογισμός Κίνηση Αδελφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας www.kinapsi.gr Μαζί είναι καλύτερα Ετήσιος Απολογισμός 2012 Κίνηση Αδελφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας www.kinapsi.gr, info@kinapsi.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Το ελληνικό τραγούδι που δικαιούται να συμμετέχει θα πρέπει :

Το ελληνικό τραγούδι που δικαιούται να συμμετέχει θα πρέπει : ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Χρονιά 3 η : ΣΥΝΘΕΣΗ+ΣΤΙΧΟΣ =ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19,20,21 Δεκεμβρίου 2013 ΤΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Οι Αγώνες βραβεύουν το έντεχνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α) Του άρθρου παρ. 1γ

Διαβάστε περισσότερα