Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 144/44 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/867 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών και πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφοι 2 και 5, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1 και 34.1, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( 2 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα και δεδομένα πιστωτικού κινδύνου (εφεξής «τα πιστωτικά δεδομένα») συνίστανται σε λεπτομερείς και εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με μέσα που μπορούν να προκαλέσουν πιστωτικό κίνδυνο για τις εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, τις χρηματοοικονομικές εταιρείες, πλην των εταιρειών που δέχονται καταθέσεις, ή τους φορείς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων σε σημαντική κλίμακα. Οι λεπτομερείς αυτές πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής και των πράξεων νομισματικής πολιτικής, της διαχείρισης των κινδύνων, της εποπτείας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της μακροπροληπτικής πολιτικής και έρευνας. Εξάλλου, τα δεδομένα αυτά θα είναι χρήσιμα και για τους σκοπούς της τραπεζικής εποπτείας στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). (2) Το άρθρο 5.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής «το καταστατικό του ΕΣΚΤ») ορίζει ότι προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συλλέγει με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) του ΕΣΚΤ τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, η ΕΚΤ οφείλει να προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων, της παρέχεται δε η ευχέρεια να εξαιρεί ολικώς ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που η ίδια θεσπίζει. (3) Τα πιστωτικά δεδομένα θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των υφιστάμενων στατιστικών του ΕΣΚΤ και στην ανάπτυξη νέων, δεδομένου ότι παρέχουν σημαντικές αναλύσεις στοιχείων και λεπτομέρειες τις οποίες δεν παρέχουν οι πηγές που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τα χαρακτηριστικά του κινδύνου των πιστώσεων που χορηγεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Για παράδειγμα, τα πιστωτικά δεδομένα θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων για α) τα δάνεια βάσει του μεγέθους των εταιρειών, τα οποία αποτελούν βασικό παράγοντα αξιολόγησης και παρακολούθησης της χορήγησης πιστώσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις β) τα πιστωτικά όρια, αναλυόμενα ανά τομέα αντισυμβαλλομένου γ) τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, αναλυόμενα ανά οικονομική δραστηριότητα δ) τα δάνεια που καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων και ε) τα διασυνοριακά δάνεια και συναφή εισοδήματα ως μέρος των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. (4) Η διαθεσιμότητα των πιστωτικών θα βελτιώσει τη χρηστικότητα των πληροφοριών μικροοικονομικού επιπέδου που συλλέγονται σήμερα για τα στατιστικά στοιχεία των εκδόσεων τίτλων και διακρατήσεων και θα συμβάλει στην παρακολούθηση και την προαγωγή της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας στην Ένωση. Τέλος, τα πιστωτικά δεδομένα που αφορούν υποκαταστήματα που είναι κάτοικοι εκτός της ζώνης του ευρώ και των οποίων τα κεντρικά καταστήματα είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων, είναι σημαντικά για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, ιδίως όσον αφορά την ανάλυση της νομισματικής πολιτικής και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να υποστηρίξουν καθήκοντα μακροπροληπτικής εποπτείας, όπως αναλύσεις χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αξιολογήσεις κινδύνων και προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων. Πλέον, η παράγραφος 1 στοιχείο δ) και η παράγραφος 4α του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 επιτρέπουν ειδικότερα τη χρήση στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ για εποπτικούς σκοπούς. ( 1 ) ΕΕ L 318 της , σ. 8. ( 2 ) Γνώμη της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2015, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών και πιστωτικού κινδύνου (ΕΕ C 261 της , σ. 1).

2 L 144/45 (5) Μία ολοκληρωμένη δέσμη εναρμονισμένων αναλυτικών πιστωτικών αναμένεται ότι θα ελαχιστοποιήσει τον φόρτο παροχής στοιχείων, καθιστώντας σταθερότερες τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η ενσωμάτωση μεταβολών στα υψηλής αυτοματοποίησης συστήματα επεξεργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή. Επίσης, η εναρμονισμένη δέσμη πιστωτικών θα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, ελαχιστοποιώντας, κατά τον τρόπο αυτό, την ανάγκη προσφυγής στις μονάδες παροχής στοιχείων με επιπρόσθετα αιτήματα. (6) Η απόφαση ΕΚΤ/2014/6 ( 1 ) καθορίζει τη διαδικασία εκπόνησης ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών, βασισμένου στις εναρμονισμένες απαιτήσεις της ΕΚΤ για παροχή στατιστικών στοιχείων. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει τη δημιουργία: α) εθνικών δεσμών αναλυτικών πιστωτικών, τις οποίες θα χειρίζονται οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με κοινές ελάχιστες προδιαγραφές και β) μιας κοινής βάσης αναλυτικών πιστωτικών χρησιμοποιούμενης από όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος (εφεξής «η βάση AnaCredit»), η οποία θα περιλαμβάνει δεδομένα (input data) εισαγόμενα από όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. (7) Η σύσταση ΕΚΤ/2014/7 ( 2 ) προτρέπει τις ΕθνΚΤ των κρατών μελών των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αλλά οι οποίες προετοιμάζονται να προσχωρήσουν στο μακροπρόθεσμο πλαίσιο, να εφαρμόζουν τις διατάξεις της απόφασης ΕΚΤ/2014/6. Η βάση AnaCredit θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε οικειοθελή βάση από κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ, ιδίως από όσα συμμετέχουν στον ΕΕΜ, έτσι ώστε να διευρυνθεί η γεωγραφική της εμβέλεια και η εμβέλεια των καλυπτόμενων στοιχείων και να ενισχυθεί η εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ένωση. (8) Αν και σκοπός των προπαρασκευαστικών μέτρων βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2014/6 ήταν ο καθορισμός «ενός βασικού συνόλου εναρμονισμένων αναλυτικών πιστωτικών τα οποία θα παρέχονται μακροπρόθεσμα στην ΕΚΤ από τις ΕθνΚΤ», η ολοκλήρωση της διαδικασίας όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και το κόστος κατέδειξε την ύπαρξη έντονων απαιτήσεων χρηστών που υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα όχι μόνο «ενός βασικού συνόλου» αλλά και ενός ολοκληρωμένου καταλόγου χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και τιμών που αφορούν τα μέσα που προκαλούν πιστωτικό κίνδυνο για τον πληθυσμό παροχής στοιχείων. Επιπλέον, η μεγαλύτερη εναρμόνιση που θα προκύψει αναμένεται ότι θα αυξήσει τη συγκρισιμότητα των τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ θεσμικών οργάνων, διασφαλίζοντας έτσι υψηλότερη ποιότητα για σκοπούς ανάλυσης. (9) Η βάση AnaCredit σκοπό έχει να παρέχει, σε συνδυασμό με άλλα στατιστικά πλαίσια συλλογής αναλυτικών πληροφοριών, αναλυτική εικόνα του πιστωτικού κινδύνου των μονάδων παροχής στοιχείων, ανεξάρτητα από το χρηματοδοτικό μέσο, το είδος του χρηματοδοτικού ανοίγματος ή τη λογιστική ταξινόμηση. Από την άποψη αυτή, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων θα παρέχουν στις ΕθνΚΤ μία κοινή δέσμη εναρμονισμένων πληροφοριών. (10) Η βάση AnaCredit θα πρέπει να αναπτυχθεί σταδιακά, δεδομένου ότι η σημαντική ετερογένεια που διακρίνει σήμερα τη συλλογή πιστωτικών μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών μπορεί να επιτρέψει την εναρμόνιση μόνο σταδιακά. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση λαμβάνει επίσης υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τη συμμόρφωση των μονάδων παροχής στοιχείων με τις διάφορες απαιτήσεις. Εν γένει, η εμβέλεια και το περιεχόμενο των που θα συλλέγονται στα διάφορα στάδια θα πρέπει να καθοριστούν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, προκειμένου όλες οι μονάδες παροχής στοιχείων να προετοιμαστούν για τη χρήση μιας εναρμονισμένης δέσμης εννοιών και ορισμών. Συνεπώς, το διοικητικό συμβούλιο θα λαμβάνει την απόφασή του για κάθε επόμενο στάδιο τουλάχιστον δύο έτη πριν από την υλοποίηση κάθε σταδίου. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα έξοδα και ο φόρτος εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων, η περίπτωση παροχής πληροφοριών όσον αφορά τα δάνεια για αγορά κατοικίας με τη μέθοδο της δειγματοληψίας θα διερευνηθεί σε επόμενο στάδιο. (11) Ενώ ένας από τους σκοπούς της βάσης AnaCredit μακροπρόθεσμα είναι η εναρμόνιση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων και των πρακτικών εφαρμογής, η ετερογένεια που διακρίνει σήμερα τις πρακτικές συλλογής επιβάλλει τη διατήρηση της διακριτικής ευχέρειας των ΕθνΚΤ σε ορισμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, όσον αφορά τις αποφάσεις των ΕθνΚΤ να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρές μονάδες παροχής στοιχείων. Μελλοντικά αυτοί οι τομείς άσκησης της διακριτικής ευχέρειας των ΕθνΚΤ θα πρέπει να επανεξετάζονται σε κάθε στάδιο παροχής στοιχείων, προκειμένου να εκτιμάται η δυνατότητα επίτευξης περαιτέρω εναρμόνισης μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. (12) Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, το πρώτο στάδιο παροχής στοιχείων σύμφωνα με τη βάση AnaCredit θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πιστώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις νομικές οντότητες. Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, φορείς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και λοιπές χρηματοοικονομικές εταιρείες, εφόσον όλοι οι ανωτέρω ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων, καθώς και ξένες θυγατρικές των ανωτέρω οντοτήτων είναι δυνατό να περιληφθούν στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων σε επόμενο στάδιο. Όσον αφορά τα μέσα, η εμβέλεια της παροχής αναλυτικών στοιχείων μπορεί να επεκταθεί στα παράγωγα, τους λοιπούς εισπρακτέους λογαριασμούς, τα στοιχεία εκτός ισολογισμού (όπως χρηματοοικονομικές εγγυήσεις) και τις πιστώσεις προς πρόσωπα πλην νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων. Στο πρώτο στάδιο δεν θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στους ισχύοντες κανόνες προστασίας των, συμπεριλαμβανομένων των που αφορούν πιστώσεις πλειόνων οφειλετών στις οποίες συμμετέχουν ( 1 ) Απόφαση ΕΚΤ/2014/6, της 24ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΕ L 104 της , σ. 72). ( 2 ) Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την οργάνωση προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2014/7) (ΕΕ C 103 της , σ. 1).

3 L 144/46 φυσικά πρόσωπα ως οφειλέτες ή των περιπτώσεων όπου φυσικά πρόσωπα συνδέονται με μέσα που αποτελούν αντικείμενο παροχής στοιχείων στη βάση AnaCredit. Εφόσον η εμβέλεια της παροχής στοιχείων επεκτείνεται για να συμπεριληφθούν αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επόμενα στάδια, θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. Επίσης, στα επόμενα στάδια μπορούν να ενσωματωθούν υποχρεώσεις παροχής στοιχείων σε ενοποιημένη βάση. Τυχόν διεύρυνση του πληθυσμού παροχής στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα των ΕθνΚΤ να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρές μονάδες παροχής στοιχείων, πρέπει δε να εισάγεται δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την έναρξη της εφαρμογής της προκειμένου οι μονάδες παροχής στοιχείων και οι ΕθνΚΤ να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την υλοποίησή της. (13) Εν όψει της προετοιμασίας για τα μελλοντικά στάδια, η διεύρυνση του πληθυσμού παροχής στοιχείων και η θέσπιση πρόσθετων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων θα πρέπει να βασίζονται σε ανάλυση της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ (εφεξής «η επιτροπή στατιστικής»), λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των χρηστών, του εκτιμώμενου κόστους για τις μονάδες παροχής στοιχείων και τις ΕθνΚΤ, των εξελίξεων της αγοράς και της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την προετοιμασία για το πρώτο στάδιο. (14) Οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων σχετικά με τα πιστωτικά δεδομένα θα πρέπει να καθορίζονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη επιβάρυνση ιδίως των μικρών μονάδων παροχής στοιχείων με περιορισμένο συνολικό πιστωτικό άνοιγμα. Για τον ίδιο λόγο οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρές μονάδες παροχής στοιχείων. (15) Προς διασφάλιση της αποτελεσματικής παροχής στοιχείων και της επαρκούς διαλειτουργικότητας με άλλα υφιστάμενα ή νέα πλαίσια παροχής στοιχείων οι ΕθνΚΤ θα πρέπει, για τους σκοπούς του οικείου νομοθετικού πλαισίου, να μπορούν να συλλέγουν τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ ως μέρος ενός ευρύτερου εθνικού πλαισίου παροχής στοιχείων και να διευρύνουν την εμβέλεια της παροχής στοιχείων σχετικά με τα πιστωτικά δεδομένα πέραν της οριζόμενης στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο. (16) Για να συνεισφέρουν στη βάση AnaCredit, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους βάσεις, τα δεδομένα που λαμβάνουν από μονάδες παροχής στοιχείων και από κάθε άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένων σχετικών βάσεων αναφοράς. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) ή τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) για την εποπτεία των μονάδων παροχής στοιχείων ή με άλλες εθνικές αρχές, εφόσον τα παρεχόμενα στοιχεία πληρούν τα πρότυπα ποιότητας του παρόντος κανονισμού. Λόγω των διαφορετικών εθνικών διατάξεων που ισχύουν σήμερα και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος παροχής στοιχείων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συνιστάται η αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία με τις ΕΣΥ, τις ΕΑΑ και άλλες εθνικές αρχές. (17) Η σύσταση του μακροπρόθεσμου πλαισίου για τη συλλογή πιστωτικών θα πρέπει αποβλέπει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ κεντρικών μητρώων πιστώσεων (ΚΜΠ) και άλλων σχετικών δεσμών πιστωτικών που καταρτίζουν φορείς του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων για τις στατιστικές τίτλων, καθώς και του συστήματος «Register of Institutions and Affiliates Dataset» του ΕΣΚΤ. (18) Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δέσμη κοινών αναλυτικών πιστωτικών πολλαπλών σκοπών, προκειμένου να δημιουργούν κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών με τις μονάδες παροχής στοιχείων ή να εμπλουτίζουν τα υφιστάμενα κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών από ΚΜΠ προς μονάδες παροχής στοιχείων. Τα εν λόγω κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών θα ενισχύσουν τη συμβολή του ΕΣΚΤ στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα και με τη θεσμική του αποστολή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 127 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών θα παρέχουν στις μονάδες παροχής στοιχείων μία ευρύτερη βάση για τις αξιολογήσεις τους σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα, ιδίως όσον αφορά τους διασυνοριακούς οφειλέτες, και θα καταστήσουν δυνατή την εναρμόνιση των ορισμών και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των σε όλες τις δανειοδοτικές πρακτικές τους. Θα βελτιώσουν τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων δανειστών. Ειδικότερα, θα ενισχύσουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην αποφυγή άσκοπης εξάρτησης από εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Το κύκλωμα ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές και να διασφαλίζει τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας. Το υποσύνολο αναλυτικών πιστωτικών που μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ των ΕθνΚΤ για τους σκοπούς των κυκλωμάτων ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του συγκεκριμένου επιπέδου εμπιστευτικότητας των σχετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των και των αντίστοιχων υποχρεώσεων προστασίας της εμπιστευτικότητας, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση. Περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με την εμβέλεια και την εφαρμογή των κυκλωμάτων ανταλλαγής πληροφοριών είναι δυνατό να καθορίζονται με ξεχωριστή νομοθετική πράξη, ενώ οι ΕθνΚΤ μπορούν να συνομολογούν μνημόνια συνεννόησης, βάσει των εφαρμοστέων νομικών πλαισίων, αναφορικά με την αντίστοιχη συνεργασία τους στα κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών. Ενώ ορισμένες ΕθνΚΤ που διαχειρίζονται ΚΜΠ

4 L 144/47 ήδη ανταλλάσσουν μεταξύ τους αναλυτικά διασυνοριακά πιστωτικά δεδομένα και δεδομένα πιστωτικού κινδύνου σε διμερή βάση ( 1 ), άλλες ενδέχεται για νομικούς λόγους να χρειάζονται κάποιο χρόνο για την υλοποίηση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών και τη διαβίβαση των εν λόγω στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τους παρέχουν στοιχεία. Η σύσταση και υλοποίηση κυκλωμάτων ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές νομικές διατάξεις σχετικά με τη μεταχείριση των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. (19) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών των άρθρων 8 έως 8γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98. (20) Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορίζει ότι η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων τις οποίες καθορίζουν ή επιβάλλουν οι κανονισμοί ή οι αποφάσεις της ΕΚΤ. Αυτή η εξουσία επιβολής κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από το δικαίωμα των ΕθνΚΤ να επιβάλουν κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις στατιστικές ή άλλες υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που ισχύουν για αυτές σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό νομικό πλαίσιο. (21) Είναι αναγκαία η θέσπιση διαδικασίας για την αποτελεσματική διενέργεια τεχνικών τροποποιήσεων των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας είναι αναγκαίο να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ. (22) Το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ θεωρούν κατάλληλα: α) για τη συλλογή των απαιτούμενων στατιστικών πληροφοριών προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ και β) για την έγκαιρη προετοιμασία στον τομέα της στατιστικής, προκειμένου τα εν λόγω κράτη μέλη να καταστούν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. (23) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της συλλογής πιστωτικών σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του ΕΕΜ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: Άρθρο 1 Ορισμοί (1) «κράτος μέλος παροχής στοιχείων»: κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ κράτος μέλος του οποίου νόμισμα δεν είναι το ευρώ μπορεί να αποφασίσει να γίνει κράτος μέλος παροχής στοιχείων ενσωματώνοντας τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού στο οικείο εθνικό δίκαιο ή θεσπίζοντας βάσει του εν λόγω δικαίου σχετικές υποχρεώσεις παροχής στοιχείων εν προκειμένω κράτη μέλη παροχής στοιχείων μπορούν να καθίστανται ιδίως κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ μέσω στενής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου ( 2 ) (2) «κάτοικος»: νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 (3) «θεσμική μονάδα»: νοείται όπως ορίζεται στα σημεία 2.12 και 2.13 του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) (4) «αλλοδαπό υποκατάστημα»: θεσμική μονάδα η οποία αποτελεί τμήμα νομικά εξαρτώμενο από νομική οντότητα, κάτοικο χώρας διαφορετικής από τη χώρα στην οποία αυτή έχει συσταθεί, κατά την έννοια του «ενιαίου υποκαταστήματος» του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 (5) «νομική οντότητα»: κάθε οντότητα η οποία μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο στο οποίο υπάγεται (6) «κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας» (legal entity identifier LEI): αλφαριθμητικός κωδικός αναφοράς βάσει του προτύπου ISO ( 4 ) ο οποίος αποδίδεται σε νομική οντότητα ( 1 ) Μνημόνιο συνεννόησης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κεντρικών μητρώων πιστώσεων και τη διαβίβασή τους στα ιδρύματα παροχής στοιχείων. Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΤ ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της , σ. 63). ( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της , σ. 1). ( 4 ) Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) (

5 L 144/48 (7) «εθνικός κωδικός αναγνώρισης»: κωδικός αναγνώρισης που χρησιμοποιείται συνήθως για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ορισμένου αντισυμβαλλομένου εντός της χώρας κατοικίας του (8) «μονάδα παροχής στοιχείων»: νομική οντότητα ή αλλοδαπό υποκατάστημα κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων που υπόκειται στις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ βάσει του παρόντος κανονισμού (9) «παρατηρούμενη μονάδα»: θεσμική μονάδα η δραστηριότητα της οποίας ως πιστωτή ή διαχειριστή αποτελεί αντικείμενο παροχής στοιχείων από τη μονάδα παροχής στοιχείων. Η παρατηρούμενη μονάδα είναι: α) η θεσμική μονάδα η οποία είναι κάτοικος της χώρας της μονάδας παροχής στοιχείων της οποίας αποτελεί τμήμα ή β) αλλοδαπό υποκατάστημα μονάδας παροχής στοιχείων, το οποίο είναι κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων ή γ) αλλοδαπό υποκατάστημα μονάδας παροχής στοιχείων, το οποίο δεν είναι κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων (10) «αντισυμβαλλόμενος»: θεσμική μονάδα που συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος σε ορισμένο μέσο ή είναι συνδεδεμένη με συμβαλλόμενο μέρος σε ορισμένο μέσο (11) «πιστωτής»: ο αντισυμβαλλόμενος που φέρει τον πιστωτικό κίνδυνο ορισμένου μέσου, πλην του παρόχου προστασίας (12) «οφειλέτης»: ο αντισυμβαλλόμενος που υποχρεούται ανεπιφύλακτα να διενεργεί τις αποπληρωμές που απορρέουν από το μέσο (13) «πάροχος προστασίας»: ο αντισυμβαλλόμενος που παρέχει προστασία έναντι συμβατικά συμφωνηθέντος αρνητικού πιστωτικού γεγονότος και φέρει τον σχετικό πιστωτικό κίνδυνο (14) «διαχειριστής»: ο αντισυμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση ορισμένου μέσου (15) «εθνική κεντρική τράπεζα» ή «ΕθνΚΤ»: η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (16) «οικεία ΕθνΚΤ»: η ΕθνΚΤ του κράτους μέλους παροχής στοιχείων του οποίου είναι κάτοικος η μονάδα παροχής στοιχείων (17) «κεντρικό μητρώο πιστώσεων» (ΚΜΠ): μητρώο πιστώσεων το οποίο χειρίζεται ορισμένη ΕθνΚΤ και το οποίο λαμβάνει εκθέσεις προερχόμενες από δανειστές και παρέχει σε αυτούς υποστήριξη στον χρηματοπιστωτικό τομέα, παρέχοντάς τους πιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο (18) «πιστωτικό ίδρυμα»: νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) (19) «ίδρυμα»: νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (20) «περιουσιακό στοιχείο»: νοείται όπως ορίζεται στο σημείο 7.15 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 (21) «πιστωτικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος μη διενέργειας από αντισυμβαλλόμενο πληρωμών για τις οποίες υπέχει συμβατική υποχρέωση (22) «σύμβαση»: νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών βάσει της οποίας δημιουργούνται ένα ή διάφορα μέσα (23) «μέσο»: οποιοδήποτε στοιχείο προσδιορίζεται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα «είδος μέσου», όπως ορίζεται στο παράρτημα IV. (24) «προστασία»: μέθοδος εξασφάλισης ή κάλυψης έναντι αρνητικού πιστωτικού γεγονότος με τη μορφή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα «είδος μέσου», όπως ορίζεται στο παράρτημα IV (25) «ποσό δέσμευσης»: το άθροισμα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων «ανεξόφλητο ονομαστικό υπόλοιπο» και «υπόλοιπο εκτός ισολογισμού», όπως ορίζονται στο παράρτημα IV (26) «σε ατομική βάση»: χρησιμοποιείται αναφορικά με μία θεσμική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών μονάδων που αποτελούν τμήμα νομικής οντότητας. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της , σ. 1).

6 L 144/49 Άρθρο 2 Στάδια εφαρμογής και πρώτη παροχή στοιχείων 1. Η κοινή δέσμη πιστωτικών πολλαπλών σκοπών του παρόντος κανονισμού τίθεται σε ισχύ σταδιακά. Το πρώτο στάδιο ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου Η πρώτη μηνιαία και τριμηνιαία διαβίβαση στοιχείων κατά το στάδιο αυτό και βάσει του παρόντος κανονισμού ξεκινά με τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου Για να διασφαλιστεί η δέουσα ταυτοποίηση των αντισυμβαλλομένων οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ μία πρώτη δέσμη στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος I, έξι μήνες πριν από την πρώτη διαβίβαση πιστωτικών κατά την παράγραφο Για να καταστούν δυνατές οι απαραίτητες οργανωτικές και τεχνικές προετοιμασίες για τη διαβίβαση των στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλομένου κατά την παράγραφο 2 οι ΕθνΚΤ μπορούν να απαιτούν από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν επιμέρους ή πλήρη στοιχεία αναφοράς και πιστωτικά δεδομένα για τους αντισυμβαλλομένους από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και εφεξής. Άρθρο 3 Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων 1. Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα κατοίκους και αλλοδαπά υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων κατοίκους, ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν ιδρύματα εποπτευόμενα βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). 2. Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν πιστωτικά δεδομένα σε ατομική βάση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων 1. Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν πιστωτικά δεδομένα της παρατηρούμενης μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 6, σχετικά με τα μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5: α) εφόσον το μέσο, σε οποιαδήποτε ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων εντός της περιόδου αναφοράς: i) προκαλεί πιστωτικό κίνδυνο για την παρατηρούμενη μονάδα ή ii) είναι περιουσιακό στοιχείο της παρατηρούμενης μονάδας ή iii) αναγνωρίζεται σύμφωνα με το οικείο λογιστικό πρότυπο που χρησιμοποιείται από τη νομική οντότητα της παρατηρούμενης μονάδας και στο παρελθόν προκάλεσε πιστωτικό κίνδυνο για εκείνη ή iv) εξυπηρετείται από την παρατηρούμενη μονάδα η οποία είναι κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων και i. χορηγήθηκε σε άλλες θεσμικές μονάδες της ίδιας νομικής οντότητας της οποίας η παρατηρούμενη μονάδα αποτελεί τμήμα ή ii. διακρατείται από νομική οντότητα που δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων διαφορετικού από το κράτος μέλος της παρατηρούμενης μονάδας και β) εφόσον τουλάχιστον ένας οφειλέτης είναι νομική οντότητα ή τμήμα νομικής οντότητας κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος Για μία δεδομένη ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων η περίοδος αναφοράς είναι η περίοδος που αρχίζει από την τελευταία ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας αναφοράς παροχής στοιχείων και λήγει κατά τη δεδομένη ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων. ( 1 ) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της , σ. 338).

7 L 144/50 Άρθρο 5 Όριο παροχής στοιχείων 1. Για τα μέσα του άρθρου 4 η παροχή πιστωτικών πραγματοποιείται εφόσον το ποσό δέσμευσης του οφειλέτη είναι ίσο ή μεγαλύτερο των ευρώ σε οποιαδήποτε ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων εντός της περιόδου αναφοράς. 2. Το ποσό δέσμευσης του οφειλέτη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσών δέσμευσης για όλα τα μέσα του οφειλέτη σε σχέση με την παρατηρούμενη μονάδα με βάση το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 και τα μέσα που ορίζονται σε αυτό. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων σε ατομική βάση 1. Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν πιστωτικά δεδομένα σε ατομική βάση σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος I. 2. Οι μονάδες παροχής στοιχείων που είναι νομικές οντότητες παρέχουν στοιχεία σε σχέση με όλες τις παρατηρούμενες μονάδες οι οποίες αποτελούν τμήμα της νομικής οντότητας. Οι μονάδες παροχής στοιχείων που είναι αλλοδαπά υποκαταστήματα παρέχουν στοιχεία σε σχέση με την οικεία δραστηριότητά τους. 3. Με την επιφύλαξη του συντονισμού των οικείων ΕθνΚΤ μεταξύ τους και προς αποφυγή διπλής παροχής στοιχείων, σε περίπτωση που και η νομική οντότητα και το αλλοδαπό υποκατάστημά της είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων: α) η οικεία ΕθνΚΤ της νομικής οντότητας μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα συλλέξει από τη νομική οντότητα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του υποδείγματος 1 του παραρτήματος I ή ότι θα συλλέξει μόνο μέρος τους, όταν τα μέσα διακρατούνται ή εξυπηρετούνται από το αλλοδαπό υποκατάστημα β) η οικεία ΕθνΚΤ του αλλοδαπού υποκαταστήματος μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα συλλέξει από το υποκατάστημα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του υποδείγματος 2 του παραρτήματος I ή ότι θα συλλέξει μόνο μέρος τους. 4. Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίσει τη μη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με αλλοδαπά υποκαταστήματα που δεν είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων και αποτελούν τμήμα της νομικής οντότητας η οποία είναι η μονάδα παροχής στοιχείων. Άρθρο 7 Συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων Οι υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του άρθρου 6 περιορίζονται ως προς τα πιστωτικά δεδομένα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στο παράρτημα II. Άρθρο 8 Γενικές υποχρεώσεις ενισχυμένης παροχής στοιχείων 1. Οι μονάδες παροχής στοιχείων και τα αλλοδαπά υποκαταστήματά τους που δεν είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων θεσπίζουν την αναγκαία οργανωτική δομή και τους κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δέουσα επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των στοιχείων που παρέχονται σε ατομική βάση κατά τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο Τα αλλοδαπά υποκαταστήματα που δεν είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων δεν αποτελούν μονάδες παροχής στοιχείων κατά τον παρόντα κανονισμό. Οι μονάδες παροχής στοιχείων μεριμνούν ώστε τα εν λόγω αλλοδαπά υποκαταστήματα να εφαρμόζουν ρυθμίσεις, διαδικασίες και μηχανισμούς που διασφαλίζουν τη δέουσα τήρηση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων σε ατομική βάση. 3. Οι υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν άλλων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων, υφιστάμενων ή μελλοντικών, βάσει του εθνικού δικαίου ή άλλων πλαισίων παροχής στοιχείων, σε σχέση με πιστωτικά δεδομένα. 4. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να συλλέγουν τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ ως μέρος ενός ευρύτερου εθνικού πλαισίου παροχής στοιχείων, το οποίο συνάδει με το σχετικό ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτών των ευρύτερων πλαισίων παροχής στοιχείων μπορούν να περιλαμβάνονται και πληροφορίες που εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς, πέραν των στατιστικών, όπως η κάλυψη εποπτικών αναγκών.

8 L 144/51 5. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να συλλέγουν πιστωτικά δεδομένα και από άλλες πηγές. 6. Οι ελάχιστες απαιτήσεις εναρμόνισης, πληρότητας, ανάλυσης και ταυτοποίησης αντισυμβαλλομένων των πιστωτικών ορίζονται στα υποδείγματα του παραρτήματος I. Άρθρο 9 Ταυτοποίηση αντισυμβαλλομένων 1. Για τους σκοπούς της παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό οι μονάδες παροχής στοιχείων και οι ΕθνΚΤ προσδιορίζουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων χρησιμοποιώντας: α) κωδικό LEI, εφόσον αυτός έχει αποδοθεί ή β) εθνικό κωδικό αναγνώρισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο παράρτημα IV, εφόσον δεν έχει αποδοθεί κωδικός LEI. 2. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα III, με απευθείας παροχή στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων ή μέσω της συνομολόγησης μνημονίων συνεννόησης ή παρόμοιων ρυθμίσεων με τις ΕΣΥ, τις ΕΑΑ και άλλες εθνικές αρχές. Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που απαιτούνται για τη δέουσα ταυτοποίηση των αντισυμβαλλομένων βάσει του ρυθμιστικού πεδίου των πληροφοριών του παραρτήματος III. Άρθρο 10 Πρόσβαση στα πιστωτικά δεδομένα και χρήση τους 1. Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν τα πιστωτικά δεδομένα που παρέχονται βάσει του παρόντος κανονισμού στον βαθμό και για τους σκοπούς που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής χρήσης πιστωτικών που επιτρέπεται ή απαιτείται βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου ή μνημονίων συνεννόησης, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής ανταλλαγής των εν λόγω. Άρθρο 11 Κύκλωμα ανταλλαγής πληροφοριών με αποδέκτες τις μονάδες παροχής στοιχείων 1. Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα να παρέχουν πιστωτικά δεδομένα σε μονάδες παροχής στοιχείων, περιλαμβανομένων και των που συλλέγονται από άλλη ΕθνΚΤ, συστήνοντας ή ενισχύοντας κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών ή άλλες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών από τα ΚΜΠ προς τις μονάδες παροχής στοιχείων. Μπορούν να παρέχουν ένα υποσύνολο των πιστωτικών που συλλέγονται βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και στον βαθμό που το επιτρέπει το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς εμπιστευτικότητας. Οι μονάδες παροχής στοιχείων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αποκλειστικά για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τη βελτίωση της ποιότητας των πιστωτικών πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους όσον αφορά υφιστάμενα ή μελλοντικά μέσα. Δεν ανταλλάσσουν τα δεδομένα με τρίτους, εκτός εάν η ανταλλαγή με παρόχους υπηρεσιών είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς αυτούς και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με τη μονάδα παροχής στοιχείων και υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία, αφενός, εξασφαλίζει κατάλληλη προστασία της εμπιστευτικότητας δυνάμει συμβατικής συμφωνίας που αποκλείει οποιαδήποτε άλλη χρήση των και, αφετέρου, μεριμνά για την ανωνυμοποίηση των, όπου είναι δυνατόν, και τη διαγραφή τους αμέσως μόλις επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση της από τον πάροχο υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε ανταλλαγή με εμπορικούς παρόχους. 2. Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν την εμβέλεια των παρεχόμενων, τη διαδικασία για την παροχή πρόσβασης σε αυτά και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς ως προς τη χρήση τους, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό νομικό πλαίσιο και τυχόν άλλους περιορισμούς που συνδέονται με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα τους. 3. Το παρόν άρθρο δεν παρέχει στις μονάδες παροχής στοιχείων δικαίωμα σε κύκλωμα ανταλλαγής πληροφοριών ή στη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών μέσω κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών ή άλλης υπηρεσίας παροχής πληροφοριών από τα ΚΜΠ προς τις ίδιες.

9 L 144/52 4. Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα να αρνούνται προσωρινά την πρόσβαση μονάδας παροχής στοιχείων σε συγκεκριμένα πιστωτικά δεδομένα στο πλαίσιο κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση που η μονάδα παροχής στοιχείων δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της για παροχή στατιστικών στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και σε περιπτώσεις που η ίδια δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της παραγράφου Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα να αρνούνται την πρόσβαση άλλων ΕθνΚΤ σε αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα που συλλέγουν για τους σκοπούς ορισμένου κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών. Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα να απαιτούν αμοιβαιότητα όσον αφορά την παροχή αναλυτικών πιστωτικών έναντι ΕθνΚΤ που ζητεί δεδομένα από άλλη ΕθνΚΤ για τους σκοπούς ορισμένου κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών. Πληροφορίες σχετικά με θεσμική μονάδα ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων που συστάθηκε σε κράτος μέλος παροχής στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση από την οικεία ΕθνΚΤ της μονάδας παροχής στοιχείων για σκοπούς κυκλωμάτων ανταλλαγής πληροφοριών, ανεξαρτήτως της χώρας κατοικίας της θεσμικής μονάδας. Άρθρο 12 Πρόσβαση νομικών οντοτήτων 1. Νομικές οντότητες ή τμήματα νομικών οντοτήτων για τις οποίες έχουν παρασχεθεί πιστωτικά δεδομένα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά στην οικεία ΕθνΚΤ. Επίσης, οι νομικές οντότητες μπορούν να ζητούν από τις μονάδες παροχής στοιχείων τη διόρθωση εσφαλμένων που τις αφορούν. 2. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να αρνούνται την πρόσβαση νομικών οντοτήτων ή τμημάτων τους σε παρασχεθέντα πιστωτικά δεδομένα που τα αφορούν, μόνο εφόσον: α) η πρόσβαση αυτή συνιστά παραβίαση των έννομων συμφερόντων εμπιστευτικότητας της μονάδας παροχής στοιχείων, σε σχέση, για παράδειγμα, με τις εσωτερικές αξιολογήσεις πιστωτικού κινδύνου, ή τρίτων και ιδίως των νομικών οντοτήτων για τις οποίες έχουν παρασχεθεί τα πιστωτικά δεδομένα ή β) τα δεδομένα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύσταση ή ενίσχυση κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών κατά το άρθρο 11 και οι ίδιες δεν υποχρεούνται σε χορήγηση πρόσβασης σε αυτά βάσει άλλου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Άρθρο 13 Προθεσμίες 1. Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν πιστωτικά δεδομένα κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες αναφοράς παροχής στοιχείων: α) για μηνιαίες διαβιβάσεις, την τελευταία ημέρα κάθε μήνα β) για τριμηνιαίες διαβιβάσεις, την τελευταία ημέρα του Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. 2. Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν πότε και με ποια συχνότητα λαμβάνουν δεδομένα από τις μονάδες παροχής στοιχείων, προκειμένου με τη σειρά τους να τηρούν τις προθεσμίες παροχής στοιχείων προς την ΕΚΤ, και ενημερώνουν σχετικά τις μονάδες παροχής στοιχείων. 3. Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν τις μονάδες παροχής στοιχείων σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την πρώτη ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων για την οποία οι εν λόγω μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν δεδομένα βάσει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων βάσει του εθνικού δικαίου ή άλλων πλαισίων παροχής στοιχείων. 4. Για τις παρατηρούμενες μονάδες που είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν μηνιαία πιστωτικά δεδομένα στην ΕΚΤ έως το πέρας των εργασιών της 30ής εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα τον οποίο αφορούν τα δεδομένα. 5. Για τις παρατηρούμενες μονάδες που είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τριμηνιαία πιστωτικά δεδομένα στην ΕΚΤ έως το πέρας των εργασιών της 15ης εργάσιμης ημέρας μετά τις ημερομηνίες αποστολής του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής ( 1 ). ( 1 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της , σ. 1).

10 L 144/53 6. Για τις παρατηρούμενες μονάδες που είναι αλλοδαπά υποκαταστήματα μη κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν μηνιαία πιστωτικά δεδομένα στην ΕΚΤ έως το πέρας των εργασιών της 35ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα τον οποίο αφορούν τα δεδομένα. 7. Για τις παρατηρούμενες μονάδες που είναι αλλοδαπά υποκαταστήματα μη κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τριμηνιαία πιστωτικά δεδομένα στην ΕΚΤ έως το πέρας των εργασιών της 20ής εργάσιμης ημέρας μετά τις ημερομηνίες αποστολής του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/ Με την πρώτη διαβίβαση πιστωτικών οι ΕθνΚΤ αποστέλλουν στην ΕΚΤ και στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλομένων για όλους τους αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα με την ενότητα 1 του υποδείγματος 1 του παραρτήματος I. Εάν λάβει χώρα κάποια μεταβολή, οι ΕθνΚΤ επικαιροποιούν τα στοιχεία το αργότερο κατά τη διαβίβαση των πιστωτικών που αφορούν την πρώτη ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία, ή πριν από την οποία, η μεταβολή άρχισε να παράγει αποτελέσματα. Οι μονάδες παροχής στοιχείων επικαιροποιούν τα στοιχεία αναφοράς για τους αντισυμβαλλόμενους και ενημερώνουν την οικεία ΕθνΚΤ για τυχόν μεταβολές όποτε αυτή το ζητήσει, και πάντως το αργότερο κατά την ημερομηνία παροχής σε αυτή των πιστωτικών που αφορούν την πρώτη ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων μετά την ημερομηνία έναρξης της παραγωγής των αποτελεσμάτων της μεταβολής, εκτός εάν η οικεία ΕθνΚΤ ενημερώσει τις μονάδες παροχής στοιχείων ότι έλαβε τα ως άνω επικαιροποιημένα στοιχεία από άλλες πηγές. Άρθρο 14 Ελάχιστα κοινά πρότυπα και εθνικές ρυθμίσεις παροχής στοιχείων 1. Οι μονάδες παροχής στοιχείων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στις οποίες υπόκεινται σύμφωνα με τα ελάχιστα κοινά πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, ταυτοποίησης αντισυμβαλλομένων, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος V. 2. Οι ΕθνΚΤ ορίζουν και εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρούν οι μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα οικεία εθνικά νομικά πλαίσια, στον βαθμό που δεν αντιβαίνουν προς τον παρόντα κανονισμό. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις παροχής στοιχείων: α) παρέχουν τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και β) επιτρέπουν την επαλήθευση της τήρησης των ελάχιστων προτύπων διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος V. 3. Για τη διαβίβαση πιστωτικών προς την ΕΚΤ οι ΕθνΚΤ μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνουν από άλλες πηγές, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5, στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και επικαιρότητας που ισχύουν βάσει του παρόντος κανονισμού για τα δεδομένα που συλλέγονται από τις μονάδες παροχής στοιχείων. Ειδικότερα, πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος V. Άρθρο 15 Συγχωνεύσεις, διασπάσεις και εξυγιάνσεις 1. Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης μονάδων παροχής στοιχείων που θα μπορούσε να επηρεάσει την τήρηση των στατιστικών τους υποχρεώσεων, αυτές, αμέσως μόλις δημοσιοποιηθεί η πρόθεσή τους να προβούν σε συγχώνευση, διάσπαση ή εξυγίανση και προτού αυτή αρχίσει να παράγει τα αποτελέσματά της, ενημερώνουν την οικεία ΕθνΚΤ σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν προβλέψει με σκοπό την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεών τους βάσει του παρόντος κανονισμού. 2. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να επιτρέπει στο απορροφούν ίδρυμα να εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παροχή στατιστικών στοιχείων βάσει προσωρινών διαδικασιών. Αυτή η εξαίρεση από τις συνήθεις διαδικασίες παροχής στοιχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι μήνες από την ημερομηνία υλοποίησης της συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης. Η εξαίρεση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του απορροφούντος ιδρύματος να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για παροχή στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

11 L 144/54 Άρθρο 16 Παρεκκλίσεις και μειωμένη συχνότητα παροχής στοιχείων 1. Προκειμένου να διασφαλίζεται η αναλογικότητα των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις σε μικρές μονάδες παροχής στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική συμβολή όλων των μονάδων παροχής στοιχείων στις οποίες χορηγείται παρέκκλιση στο συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων για τα οποία παρέχονται στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EΚΤ/2013/33) ( 1 ) από όλες τις μονάδες παροχής στοιχείων που είναι κάτοικοι του κράτους μέλους παροχής στοιχείων δεν υπερβαίνει το 2 %. Οι παρεκκλίσεις είναι δυνατό να καλύπτουν ορισμένες ή όλες τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του παρόντος κανονισμού. 2. Για τη στήριξη της εφαρμογής των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να επιτρέπει σε μικρές μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν πιστωτικά δεδομένα που αφορούν ημερομηνίες αναφοράς παροχής στοιχείων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 σε τριμηνιαία αντί μηνιαίας βάσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική συμβολή όλων των μονάδων παροχής στοιχείων σε τριμηνιαία βάση στο συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων για τα οποία παρέχονται στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 από όλες τις μονάδες παροχής στοιχείων που είναι κάτοικοι του κράτους μέλους παροχής στοιχείων δεν υπερβαίνει το 4 %, με την επιφύλαξη των πιστωτικών που παρέχουν βάσει άλλου νομικού πλαισίου. 3. Στο βαθμό που λαμβάνουν δεδομένα από άλλες πηγές οι οποίες πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και επικαιρότητας του άρθρου 14 παράγραφος 3, οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μονάδες παροχής στοιχείων. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3, οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν τις ακόλουθες μονάδες παροχής στοιχείων σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που υπέχουν: α) μονάδες παροχής στοιχείων στις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση κατά την παράγραφο 1 β) μονάδες παροχής στοιχείων που μπορούν να παρέχουν δεδομένα με μειωμένη συχνότητα παροχής στοιχείων κατά την παράγραφο 2 γ) μονάδες παροχής στοιχείων που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση παρέκκλισης ή για μειωμένη συχνότητα παροχής στοιχείων κατά τις παραγράφους 1 και 2. Άρθρο 17 Επαλήθευση, υποχρεωτική συλλογή και ελάχιστα πρότυπα ποιότητας Οι ΕθνΚΤ επαληθεύουν και, στο βαθμό που είναι αναγκαίο, συλλέγουν υποχρεωτικά τις πληροφορίες που υποχρεούνται να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια τα δικαιώματα αυτά. Ειδικότερα, οι ΕθνΚΤ ασκούν το εν λόγω δικαίωμα όταν ορισμένη μονάδα παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος V. Άρθρο 18 Κυρώσεις Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Οι μονάδες παροχής στοιχείων δεν υπόκεινται σε κυρώσεις εφόσον αποδεικνύουν ότι το εθνικό δίκαιο της χώρας κατοικίας του υποκαταστήματος για το οποίο απαιτείται η παροχή των εν λόγω πληροφοριών τους δημιουργεί πρόσκομμα στην παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών. Η εξουσία της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του παρόντος κανονισμού είναι ανεξάρτητη από το δικαίωμα ορισμένης ΕθνΚΤ να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο λόγω μη συμμόρφωσης με στατιστικές ή άλλες υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που ισχύουν για τις μονάδες παροχής στοιχείων βάσει του οικείου εθνικού νομικού πλαισίου του άρθρου 8 παράγραφος 3. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της , σ. 1).

12 L 144/55 Άρθρο 19 Μεταβατική διάταξη Οι ΕθνΚΤ μπορούν να αναβάλουν την πρώτη διαβίβαση στην ΕΚΤ πιστωτικών που αφορούν ημερομηνίες αναφοράς παροχής στοιχείων πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι διαβιβάζουν τα εν λόγω δεδομένα στην ΕΚΤ το αργότερο την 31η Μαρτίου Άρθρο 20 Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, εφόσον αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων όσον αφορά την παροχή των στοιχείων. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με κάθε τέτοια τροποποίηση. Άρθρο 21 Τελικές διατάξεις Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 31 Δεκεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες. Φρανκφούρτη, 18 Μαΐου Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

13 L 144/56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Παρεχόμενα στοιχεία και υποδείγματα 1. Τα δεδομένα που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αναφέρονται σε διάφορα επιμέρους στοιχεία τα οποία αλληλοσυνδέονται, π.χ. πιστωτές, οφειλέτες, μέσα, προστασία κ.λπ.. Για παράδειγμα, σε ορισμένο οφειλέτη μπορεί να έχουν χορηγηθεί περισσότερα από ένα δάνεια ή μία προστασία να εξασφαλίζει περισσότερα μέσα. Στο παρόν παράρτημα παρατίθεται μία δέσμη για την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών για κάθε ένα από τα εν λόγω επιμέρους στοιχεία. 2. Οι πληροφορίες για κάθε δέσμη αναφέρονται σε μεμονωμένο στοιχείο, π.χ. μέσο, ή σε συνδυασμό στοιχείων, π.χ. «μέσο-προστασία», καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο ανάλυσης που παρέχει η κάθε δέσμη. Οι εν λόγω δέσμες οργανώνονται σε δύο υποδείγματα. 3. Οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των που περιλαμβάνονται σε κάθε υπόδειγμα καθορίζονται στα παραρτήματα II και III. 4. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των που περιλαμβάνονται σε κάθε υπόδειγμα καθορίζονται στο παράρτημα IV. 5. Τα ποσά αναφέρονται σε μονάδες ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), δηλαδή στη μέση τιμή κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων. Υπόδειγμα 1 1. Στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλομένου 1.1 Το επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλομένου είναι ο αντισυμβαλλόμενος. Κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των : α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων και β) κωδικού αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου. 1.2 Ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε αντισυμβαλλόμενο για τον οποίο παρέχει στοιχεία η ίδια μονάδα παροχής στοιχείων, η οποία πρέπει πάντοτε να ταυτοποιεί τον κάθε αντισυμβαλλόμενο χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου. Ένας κωδικός αναγνώρισης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ξανά για την ταυτοποίηση άλλου αντισυμβαλλομένου. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να απαιτούν από τις μονάδες παροχής στοιχείων να χρησιμοποιούν τους κωδικούς αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου που καθορίζει η οικεία ΕθνΚΤ. 1.3 Οι αντισυμβαλλόμενοι που καταχωρίζονται είναι θεσμικές μονάδες που συνιστούν νομικές οντότητες ή αποτελούν τμήμα νομικών οντοτήτων και συνδέονται με μέσα για τα οποία παρέχονται στοιχεία σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 ή παρέχουν προστασία για την εξασφάλιση των εν λόγω μέσων. Ειδικότερα, οι αντισυμβαλλόμενοι που καταχωρίζονται είναι: α) πιστωτές β) οφειλέτες γ) πάροχοι προστασίας δ) αρχικοί δικαιούχοι ε) διαχειριστές στ) κεντρικά καταστήματα επιχειρήσεων ζ) άμεσες μητρικές επιχειρήσεις και η) επικεφαλής μητρικές επιχειρήσεις. Η ίδια οντότητα μπορεί να είναι αντισυμβαλλόμενος σε σχέση με περισσότερα μέσα ή να αποκτά διαφορετικούς ρόλους ως αντισυμβαλλόμενος στο ίδιο μέσο. Ωστόσο, κάθε αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να καταχωρίζεται μόνο μία φορά. 1.4 Οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε κατηγορία αντισυμβαλλομένου αναφέρονται στο παράρτημα III. 1.5 Τα στοιχεία αντισυμβαλλομένου περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του αντισυμβαλλομένου. 1.6 Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που συνδέονται με μέσα για τα οποία παρέχονται στοιχεία στη βάση AnaCredit η καταχώριση δεν επιτρέπεται να παρέχει στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα. 1.7 Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται το αργότερο κατά τη μηνιαία διαβίβαση των πιστωτικών που αφορούν την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία ο αντισυμβαλλόμενος συνομολόγησε σύμβαση που καταχωρίζεται στη βάση AnaCredit. Σε περίπτωση μεταβολής οι καταχωρίσεις πρέπει να επικαιροποιούνται το αργότερο κατά τη μηνιαία διαβίβαση των πιστωτικών που αφορούν την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία η μεταβολή άρχισε να παράγει αποτελέσματα.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 333/66 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/2335 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 104/72 EL 8.4.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 394/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21367 21 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2124 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 2677/19.05.2017 Υποβολή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2677/ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2677/ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2677/19.05.2017 ΘΕΜΑ: Υποβολή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου σε μηνιαία βάση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 40/72 17.2.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2014 EL L 300/57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0024 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/24 17.8.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1384 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.10.2008 C 251/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ)

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ) EL L 2/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012O0018 EL 09.11.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 30.11.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0363 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 30 Νοεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2017

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου νέων καθηκόντων που αφορούν την ενυπόθηκη πίστη (CON/2017/3) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002O0007 EL 01.10. 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 29 Αυγούστου 2017 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα