Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007"

Transcript

1 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει της από απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,54 και τιμής έκδοσης 0,90 η καθεμία με αναλογία 10 παλαιές μετοχές έναντι 2 νέων μετοχών. Διευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1, του Κ.Ν.2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Σελ. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρία Επιχειρηματική Δραστηριότητα Μετοχική Σύνθεση Διοίκηση της Εταιρίας Επενδυτικοί Κίνδυνοι Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και του Κ.Ν. 2190/ Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσης 2005 βάσει Δ.Π.Χ.Π Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιόδου βάσει Δ.Π.Χ.Π Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία - Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων 2003 και 2004 από τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν με βάση του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Κ.Ν. 2190/ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσης 2005 από τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει Δ.Π.Χ.Π Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιόδου από τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει Δ.Π.Χ.Π Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Υπεύθυνα Πρόσωπα Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Πληροφορίες μέσω Παραπομπής Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού Φορολογικός Έλεγχος Πληροφορίες για την Εταιρία Γενικά Σύντομο Ιστορικό Επενδύσεις Αντικείμενο Δραστηριότητας του Ομίλου CENTRIC Παραγωγική Διαδικασία Κυριότερες Αγορές Δραστηριοποίησης Δίκτυο πωλήσεων και διανομής Προμηθευτές Συμβάσεις Συμβάσεις με Προμηθευτές Δανειακές Συμβάσεις Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Σελ. 2

3 3.6 Πληροφορίες για τις Τάσεις Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ασφαλιστικές Καλύψεις Εμπράγματα Βάρη Εγγυήσεις Εγγυητικές Επιστολές Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Θυγατρικές Εταιρίες της CENTRIC ZILOS LTD Αναδιατυπωμένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεων βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Κ.Ν. 2190/ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ισολογισμού Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις μεταβολές της καθαρής θέσης Προσαρτήματα Περίληψη των Διαφορών μεταξύ Δ.Π.Χ.Π. και Ε.Γ.Λ.Σ Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσης 2005 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Απολογιστικές Πληροφορίες Χρήσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσεων 2004 και Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένου Ισολογισμού Χρήσεων και Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών Χρήσεων Πληροφορίες για τα Κεφάλαια Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές Χρήσεων Πηγές Κεφαλαίων Διαχείριση Διαθεσίμων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης των χρήσεων Απολογιστικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιούμενων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των Δ.Π.Χ.Π Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένου Ισολογισμού περιόδου Κεφαλαιακή Διάρθρωση και συνολικό Χρηματοοικονομικό Χρέος Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου Σημαντικές Αλλαγές στην Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εταιρίας Πηγές Κεφαλαίων Διαχείριση Διαθεσίμων Σελ. 3

4 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Μεταβολών Καθαρής Θέσης την και Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη Εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίες με Κοινή Διοίκηση Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων και για την περίοδο Συναλλαγές με τους Βασικούς Μετόχους Διεταιρικές Συναλλαγές Ομίλου χρήσεων και περιόδου Μερισματική Πολιτική Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη Εταιρική Διακυβέρνηση Δηλώσεις Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών Αμοιβές και Οφέλη Μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη Οργανόγραμμα Προσωπικό Προγράμματα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Καταστατικό Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Εταιρίας ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Όροι της Αύξησης Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης Αποκοπή Δικαιώματος Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Δαπάνες Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά με τις Νέες Μετοχές που εισάγονται προς Διαπραγμάτευση Προσαρμογή τιμής της μετοχής Δικαιώματα Μετόχων Δηλώσεις Μετόχων Σελ. 4

5 4.10 Μείωση Διασποράς Προορισμός των Νέων Κεφαλαίων Σελ. 5

6 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή μετρητών υπέρ παλαιών μετόχων της εταιρίας CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η «Εταιρία» ή «CENTRIC») και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αλλά μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. 1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρία Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η CENTRIC δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας ψηφιακών μέσων σύγχρονης τεχνολογίας. Ειδικότερα, η δραστηριότητα της Εταιρίας εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε δύο τομείς: τον παραγωγικό και τον εμπορικό. Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας συνίσταται αφ' ενός στην παραγωγή νέων τίτλων εξ' ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα και αφ' ετέρου στην προσαρμογή αξιόλογων και επιτυχημένων ξένων τίτλων στα ελληνικά. Οι τίτλοι μπορεί να είναι γενικού περιεχομένου, εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή απλά ψυχαγωγικοί, ενώ παράλληλα προσφέρονται και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις (Business to-business) για κατασκευή ψηφιακών εταιρικών παρουσιάσεων, εταιρικών προφίλ και άλλων τύπων εφαρμογών με τη χρήση πολυμέσων (Multimedia) που ζητούν οι σημερινές ελληνικές εταιρίες για την εκπαίδευση του προσωπικού τους ή ακόμα και για την εταιρική προβολή τους. Η εμπορική δραστηριότητα της Εταιρίας συνίσταται στην αντιπροσώπευση και διανομή ξένων τίτλων καθώς και περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Ελλάδα αλλά και η διάθεση στην ευρύτερη ελληνική αγορά των multimedia τίτλων που παράγει η Σελ. 6

7 Εταιρία. Η δραστηριότητα αυτή έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη με την αλματώδη εξέλιξη των αλυσίδων πολυμέσων και βίντεο παιχνιδιών (Mutlimedia & Games Stores) και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των τελικών χρηστών τέτοιων εφαρμογών Μετοχική Σύνθεση Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας, βάση του Π.Δ. 51/1992, κατά την ημερομηνία της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της : Μέτοχοι ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ CENTRIC THN ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ % Ροδόλφος Οντόνι του Φραγκίσκου ,78% Αντώνιος Πανώριος του Νικολάου ,78% TEXT & COLOR A.E ,52% SIS SEGAINTERSETTLE AG ,39% Νικόλαος Στυλιανέσης του Μάρκου ,39% Σπυράγγελος Μποζίκης του Γεράσιμου ,03% Λοιποί Μέτοχοι (<2%) ,10% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. *Ο αριθμός των μετόχων οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 2% των μετοχών της Εταιρίας ανέρχονται σε περίπου. Όπως δήλωσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 26 ης Σεπτεμβρίου 2006 και ανακοινώθηκε στην Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 07ης Νοεμβρίου 2006, ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας κ. Ροδόλφος Οντόνι, ο οποίος κατέχει το 30,78% του μετοχικού της κεφαλαίου και ο οποίος συμμετέχει ταυτόχρονα και στη διοίκηση της Εταιρίας με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, ανακοινώνει την πρόθεσή του σχετικά με την διατήρηση του ποσοστού του που κατέχει κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ι) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ιι) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών Διοίκηση της Εταιρίας Το παρόν Δ.Σ. της Εταιρίας που θα διοικήσει αυτήν μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της , (Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης υπ αριθμ. Κ /2006, Διπλότυπο /06) και αποτελείται από τους κάτωθι: Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερομηνία Εκλογής Ιδιότητα Ροδόλφο Οντόνι του Φραγκίσκου Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) Επιχειρηματίας Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) Οικονομολόγος Λεωνίδας Κοντογιάννης του Ηλία Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Δικηγόρος Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Χρήστου Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Ηλεκτρονικός Εμμανουήλ Βλάσης του Χρήστου Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Οικονομολόγος Νικόλαος Γεωργούλας του Πέτρου Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Επιχειρηματίας Σελ. 7

8 Ιωάννης Καποδίστριας του Γεωργίου Εκτελεστικό Μέλος) Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) Επιχειρηματίας Με την από ίδια ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. θα αποτελούν οι κ.κ. Ιωάννης Καποδίστριας του Γεωργίου και Νικόλαος Γεωργούλας του Πέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση». Το ανωτέρω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το από Πρακτικό του Δ.Σ. (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Κ (δις)/ ). Την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο κ. Ροδόλφος Οντόνι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της είναι οι κ.κ. Οντόνι Ροδόλφος (Γενικός Διευθυντής), Κοντογιάννης Λεωνίδας, Μαρία Αρβανίτη (Οικονομική Διευθύντρια), Κωνσταντόπουλος Νικόλαος (Διευθυντής Πωλήσεων) και Εμμανουήλ Βλάσης (Εμπορικός Διευθυντής). Ο κ. Σκλάβος Παναγιώτης είναι υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. 1.2 Επενδυτικοί Κίνδυνοι Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρία, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται καθώς και με την παρούσα έκδοση είναι οι κάτωθι: Κίνδυνος Μερικής Κάλυψης της Παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Εξάρτηση από τους Κυρίους Μετόχους Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων Έκτακτα γεγονότα - Ασφαλιστική κάλυψη Ανταγωνισμός Παράγοντες πολιτικής και οικονομικής φύσεως ή και φυσικές καταστροφές που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Εποχικότητα Κύκλος Ζωής Προϊόντων Πειρατεία Λογισμικού Η Τιμή της Κοινής Μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει Διακυμάνσεις Σελ. 8

9 1.3 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και του Κ.Ν. 2190/1920 Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2003 (σε εταιρικό επίπεδο) και οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2004 (σε ενοποιημένο επίπεδο), οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Κ.Ν. 2190/1920, εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας «Baker Tilly Hellas A.Ε.» (3ης Σεπτεμβρίου 76, , Αθήνα τηλ: ). Κατά τη χρήση 2003 η Εταιρία δεν συνέτασσε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η παράθεση των οικονομικών στοιχείων της χρήσης 2003 αφορά μόνο στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Κατά τη χρήση 2004 η Εταιρία συνέταξε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πέραν της μητρικής εταιρίας CENTRIC συμμετείχε και η κατά 70% θυγατρική εταιρία ZILOS LTD (εφεξής ο «Όμιλος») η οποία ενοποιήθηκε για τους τρεις τελευταίους μήνες της χρήσης Η θυγατρική εταιρία ενοποιήθηκε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου, η παράθεση των οικονομικών στοιχείων αφορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Συνεπεία των ανωτέρω, τα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2003 και 2004 δεν είναι συγκρίσιμα. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ποσά σε χιλ ) 2003 (1) 2004 (2) Σύνολο Κύκλου Εργασιών , ,69 Μικτό Κέρδος 2.302, ,37 Λειτουργικό Αποτέλεσμα 866,31 540,79 Κέρδη προ Φόρων και Τόκων 955,16 475,99 Κέρδη προ Φόρων 897,34 345,35 Κέρδη προ φόρων και μετά από Δικαιωμάτων Μειοψηφίας 897,34 327,21 Κέρδη μετά φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας 581,57 209,39 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Δικαιώματα Μειοψηφίας και Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 460,13 136,24 Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρία που βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ενότητας 20.1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Κ.Ν. 2190/1920 και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ Ιωάννη Καλογερόπουλο της ελεγκτικής εταιρίας «Baker Tilly Hellas A.Ε.». 1. Αφορά τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας 2. Αφορά τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως. Στην ενοποίηση κατά τη χρήση 2004 συμμετείχε η θυγατρική εταιρία ZILOS LTD με ποσοστό 70% και για το τελευταίο τρίμηνο της εν λόγω χρήσης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Ταμιακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.187,17 (262,01) Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (160,91) (255,94) Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (2.604,16) (74,92) Σελ. 9

10 Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ενότητας 20.1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Κ.Ν. 2190/1920 και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ Ιωάννη Καλογερόπουλο της ελεγκτικής εταιρίας «Baker Tilly Hellas A.Ε.».. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1 1,04:1 1,11:1 Γενική Ρευστότητα 2 1,83:1 1,79:1 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 3 14,46% 5,48% Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 4 7,38% 2,49% Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πελατών Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρία που βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ενότητας 20.1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Κ.Ν. 2190/1920 και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ Ιωάννη Καλογερόπουλο της ελεγκτικής εταιρίας «Baker Tilly Hellas A.Ε.».. Επεξηγήσεις Δεικτών: (1) (Προβλέψεις + Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων + Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού)/Ίδια Κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας) (ποσά σε χιλ. ) Προβλέψεις 55,61 67,78 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,00 0,00 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 6.363, ,83 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 6,22 6,28 Ίδια Κεφάλαια 6.205, ,83 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,04:1 1,11:1 (2) Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων / Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,38 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 6.363, ,83 Γενική Ρευστότητα 1,83:1 1,79:1 (3) Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας) (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ Φόρων 897,34 345,35 Ίδια Κεφάλαια 6.205, ,83 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 14,46% 5,48% (4) Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Κύκλου Εργασιών (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ Φόρων 897,34 345,35 Σύνολο κύκλου εργασιών , ,69 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 7,38% 2,49% (5) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πελατών (Πελάτες / Κύκλοε Εργασιών * 365) (ποσά σε χιλ. ) Πελάτες 6.637, ,98 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , ,69 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων (6) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Αποθέματα / Κόστος Πωληθέντων * 365) Σελ. 10

11 (ποσά σε χιλ. ) Αποθέματα 2.911, ,64 Κόστος Πωληθέντων 9.863, ,32 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (7) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών (Προμηθευτές / Αγορές Χρήσης * 365) (ποσά σε χιλ. ) Προμηθευτές 2.792, ,44 Αγορές Χρήσης 9.844, ,69 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσης 2005 βάσει Δ.Π.Χ.Π. Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες των χρήσεων 2004 και 2005 προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας «Baker Tilly Hellas A.Ε.» (3ης Σεπτεμβρίου 76, , Αθήνα τηλ: ) και εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις 2005 και 2004 περιλαμβάνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης η εταιρία ZILOS LTD (70%). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Έσοδα , ,66 Κόστος Πωληθέντων , ,33 Μικτό Κέρδος 2.156, ,33 Κέρδη (Ζημιές) Εκμετάλλευσης (172,49) 762,25 Κόστος Χρηματοοικονομικό 130,64 261,03 Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων (303,13) 501,22 Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) μετά την αφαίρεση Φόρου (480,08) 386,21 Δικαιώματα Μειοψηφίας 2,08 (8,02) Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρίας (478,00) 378,19 Κέρδη ανά Μετοχή - 0,04 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (741,91) (343,86) Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (377,17) (112,75) Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 525, ,65 Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005, βάσει Δ.Π.Χ.Π., που ελέγχθηκαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ Ιωάννη Καλογερόπουλο της ελεγκτικής εταιρίας «Baker Tilly Hellas A.Ε.».. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση των σημαντικότερων δεικτών του Ομίλου κατά τις χρήσεις : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1 1,62:1 1,89:1 Γενική Ρευστότητα 2 1,53:1 1,46:1 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 3 (7,30)% 11,55% Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 4 (2,19)% 3,14% Σελ. 11

12 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πελατών Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρία που βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005, βάσει Δ.Π.Χ.Π., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επεξηγήσεις Δεικτών: (1) (Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων + Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) / Ίδια Κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας) (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 6.708, ,29 Ίδια Κεφάλαια 4.153, ,07 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,62:1 1,89:1 (2) Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων/ Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων , ,19 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 6.708, ,29 Γενική Ρευστότητα 1,53:1 1,46:1 (3) Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων μειοψηφίας) (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ Φόρων (303,13) 501,22 Ίδια Κεφάλαια 4.153, ,07 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (7,30)% 11,55% (4) Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Κύκλου Εργασιών (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ Φόρων (303,13) 501,22 Έσοδα , ,66 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (2,19)% 3,14% (5) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων (Απαιτήσεις / Κύκλο Εργασιών * 365) (ποσά σε χιλ. ) Πελάτες 6.169, ,63 Έσοδα , ,66 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων (6) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Αποθέματα / Κόστος Πωληθέντων * 365) (ποσά σε χιλ. ) Αποθέματα 2.912, ,86 Κόστος Πωληθέντων , ,33 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (7) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών (Προμηθευτές / Αγορές Χρήσης * 365) (ποσά σε χιλ. ) Προμηθευτές 3.837, ,77 Αγορές Χρήσεις , ,46 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιόδου βάσει Δ.Π.Χ.Π. Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου προέρχονται από τις Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο Σελ. 12

13 Σημειώνεται ότι οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν επισκοπηθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Οι εν λόγω λογιστικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο περιλαμβάνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης η εταιρία ZILOS LTD (90%). Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο περιλαμβάνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης η εταιρία ZILOS LTD (70%). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Έσοδα 9.064, ,50 Κόστος Πωληθέντων 7.556, ,62 Μικτό Κέρδος 1.508, ,88 Κέρδη Εκμετάλλευσης 463,88 498,77 Κόστος Χρηματοοικονομικό 161,62 176,94 Κέρδη προ Φόρων 302,26 321,83 Καθαρά Κέρδη μετά την αφαίρεση Φόρου 246,07 177,70 Δικαιώματα Μειοψηφίας 4,09 2,12 Κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρίας 241,98 175,58 Κέρδη ανά Μετοχή 0,02 0,02 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (2.092,90) 897,50 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (92,20) (2.150,19) Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 1.729,29 176,68 *Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου η Εταιρία συμμετείχε στη ZILOS LTD με ποσοστό 70% ενώ στις ενοποιημένες οικονομικές της περιόδου η Εταιρία συμμετείχε στη ZILOS LTD με ποσοστό 90%. Πηγή: Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π. για τη περίοδο , οι οποίες δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση των σημαντικότερων δεικτών του Ομίλου κατά την και : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ * ** Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1 1,32:1 1,53:1 Γενική Ρευστότητα 2 1,65:1 1,27:1 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 3 7,27% 7,55% Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 4 3,33% 4,15% Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πελατών Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών Πηγή: *Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρία που βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου , βάσει Δ.Π.Χ.Π., οι οποίες δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή **Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρία που βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου , βάσει Δ.Π.Χ.Π., οι οποίες δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή Επεξηγήσεις Δεικτών: Σελ. 13

14 (1) (Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων + Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) / Ίδια Κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας) (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 5.466, ,53 Ίδια Κεφάλαια 4.159, ,66 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,32:1 1,53:1 (2) Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων/ Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων 9.010, ,86 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 5.466, ,53 Γενική Ρευστότητα 1,65:1 1,27:1 (3) Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων μειοψηφίας) (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ Φόρων 302,26 321,83 Ίδια Κεφάλαια 4.159, ,66 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 7,27% 7,55% (4) Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Κύκλου Εργασιών (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ Φόρων 302,26 321,83 Έσοδα 9.064, ,50 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 3,33% 4,15% (5) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πελατών (Πελάτες/ Κύκλος Εργασιών * 273) (ποσά σε χιλ. ) Πελάτες 3.995, ,58 Έσοδα 9.064, ,50 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων (6) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Αποθέματα / Κόστος Πωληθέντων * 273) (ποσά σε χιλ. ) Αποθέματα 2.917, ,38 Κόστος Πωληθέντων 7.556, ,62 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (7) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών (Προμηθευτές / Αγορές Χρήσης* 273) (ποσά σε χιλ. ) Προμηθευτές 2.415, ,83* Αγορές Χρήσεις 8.045, ,40 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών * Στο υπόλοιπο του λογαριασμού Προμηθευτές την ύψους 3.662,16 χιλ. περιλαμβάνεται ποσό 2.498,33 χιλ. που αφορά σε προμηθευτή παγίου για αγορά παγίου στοιχείο και ειδικότερα στην αγορά του ιστορικού αρχείου της εφημερίδας Αθλητική Ηχώ που δεν αφορά εμπορεύσιμο προϊόν αλλά αϋλο περιουσιακό στοιχείο και το οποίο αποκτήθηκε στο τέλος του εννιαμήνου του Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω δείκτες των περιόδων και είναι υπολογισμένοι με βάση τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των περιόδων και αντίστοιχα οι οποίες δεν έχουν επισκοπηθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας. Σελ. 14

15 1.4 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία - Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εφτακοσίων δέκα τριών ευρώ ( ) με καταβολή μετρητών με την έκδοση δύο εκατομμυρίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ( ) νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ ( 0,54) και με τιμή διάθεσης ενενήντα λεπτά του ευρώ ( 0,90). Οι νέες μετοχές έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τη χρήση του έτους Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με αναλογία δέκα (10) παλαιών μετοχών με δύο (2) νέες μετοχές. Η τιμή διάθεσης όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και εγκρίθηκε από την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 07 ης Νοεμβρίου 2006 θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης στην προαναφερθείσα Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δεν είναι πλήρης. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθορίστηκε σε ένα μήνα κατ άρθρ.13 παρ.5 Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 6 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Στην περίπτωση πλήρους κάλυψης της με μετρητά αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα εκδοθούν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και θα αντληθούν συνολικά κεφάλαια Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε ,80 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54. Συνοπτικά οι όροι της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Κοινές Μετοχές Ονομαστικές Αριθμός Μετοχών πριν την Έκδοση Ονομαστικές Έκδοση νέων μετοχών με Καταβολή Μετρητών Δυο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα Ονομαστικές παλιές κοινές (10) ονομαστικές μετοχές Αριθμός Μετοχών μετά την Έκδοση Ονομαστικές Ονομαστική Αξία Μετοχής 0,54 Τιμή Διάθεσης Μετοχής 0,90 Έσοδα Έκδοσης Μονάδα Διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Ένα (1) τεμάχιο Όλες οι νέες μετοχές θα είναι αύλες, ονομαστικές κοινές με δικαίωμα ψήφου Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Σελ. 15

16 Η Εταιρία προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για την χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης έτσι ώστε να μπορεί να χρηματοδοτήσει τις πωλήσεις της. Σημειώνεται ότι η ανάγκη για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης οφείλεται στη χρηματοδότηση των πελατών της Εταιρίας μέσω της πίστωσης των ημερών περίπου η οποία είναι διαφορετική από την πίστωση των προμηθευτών της Εταιρίας που είναι ημέρες και λόγο του περιορισμένου περιθωρίου κέρδους και των υψηλών τραπεζικών προμηθειών είναι ασύμφορο να καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης (π.χ. αποπληρωμή προμηθευτών, αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων κλπ) έως τον Ιούνιο του Η ανωτέρω αναφερόμενη διάθεση των κεφαλαίων που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προσεγγιστικά, παρατίθεται ακολούθως: Ποσά σε Α εξάμηνο 2007 Σύνολο Αποπληρωμή Προμηθευτών Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων Δαπάνες έκδοσης Σύνολο Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, η Εταιρεία δηλώνει ότι αφού καλυφθούν οι δαπάνες έκδοσης θα δοθεί προτεραιότητα καταρχήν στην αποπληρωμή προμηθευτών και ακολούθως στην αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο για την Εταιρία και τον Όμιλο της, οι επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση πιθανής επένδυσης σε μετοχές αυτής, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους παρακάτω αναφερομένους επενδυτικούς κινδύνους. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηματοοικονομική θέση της ή/και τα αποτελέσματά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των κοινών ονομαστικών μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται ακολούθως, δύνανται να μην είναι οι μόνοι που, ενδεχομένως, να αντιμετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες, που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά στην βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. Σελ. 16

17 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Κίνδυνος Μερικής Κάλυψης της Παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Ο κύριος μέτοχος, κ. Ροδόλφος Οντόνι δήλωσε ότι θα ασκήσει τα δικαιώματα που του αναλογούν και θα διατηρήσει συνολικά το ποσοστό των μετοχών που του αναλογεί. Η πιθανότητα υστέρησης της τιμής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. προ ή κατά την διάρκεια εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, έναντι της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά μέρος του επενδυτικού κοινού ως προς την απόφασή τους για την συμμετοχή τους στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 εδ. Γ του κ.ν. 2190/ Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν σύμφωνα με το Δ.Σ. της Εταιρίας στις : I. Όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και II. Όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής του στο Χ.Α. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5 εδ. γ και του άρθρου 6 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στις , σημειώνεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για τις τυχόν αδιάθετες μετοχές θα δοθεί προτεραιότητα στους παλαιούς μετόχους ως εξής : a. Στους ήδη ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης (ήτοι, στους υπό 1.I και 1.II ασκήσαντες δικαώματα προτίμησης), αναλογικά του ποσοστού συμμετοχής τους και του αριθμού μετοχών, πλέον αυτών που θα έχουν ήδη καλύψει, για τις οποίες θα έχουν επιδείξει ενδιαφέρον b. Σε περίπτωση που μετά τα ανωτέρω υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα τις διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση του. Εξάρτηση από τον Κύριο Μέτοχο Ο κύριος μέτοχος, κ. Ροδόλφος Οντόνι, θα κατέχει, αμέσως μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με την παραδοχή ότι όλοι οι μέτοχοι θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους, συνολικά το 30,78% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (σχετικά με την διαμόρφωση του ποσοστού του μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βλ. ενότητα 4.10 «Μείωση Διασποράς»). Ως αποτέλεσμα, ο κύριος μέτοχος έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει σημαντικά τις υποθέσεις της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να εγκρίνει ή να απορρίπτει άλλα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σελ. 17

18 Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Στην ελληνική αγορά ο πιστωτικός κίνδυνος μετριάζεται από την μεγάλη διασπορά του πελατολογίου και την τακτική παρακολούθηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Παρά ταύτα είναι ενδεχόμενο στο μέλλον τα αποτελέσματα της Εταιρίας να επηρεαστούν αρνητικά από τυχόν αφερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων της. Κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων Η πολιτική της Εταιρίας, είναι να διατηρεί περίπου το σύνολο του δανεισμού σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Τυχόν σημαντική αύξηση του επιτοκίου Euribor θα επιδράσει αρνητικά στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας λόγω της αύξησης των χρεωστικών τόκων. Έκτακτα γεγονότα - Ασφαλιστική κάλυψη Οι δραστηριότητες της Εταιρίας αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα όπως, μεταξύ άλλων, ατυχήματα, βλάβες, ζημίες σε εξοπλισμό και αποθέματα. Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις, ή στην δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή εργασιών. Τυχόν τέτοιες αρνητικές εξελίξεις, ενδέχεται, να επηρεάσουν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του ομίλου. Το σύνολο των ασφαλιζομένων κεφαλαίων του ομίλου ανέρχεται σε χιλ. Το εν λόγω ποσό υπερκαλύπτει το άθροισμα της αναπόσβεστης αξίας των παγίων και των αποθεμάτων ύψους 2.570,75 χιλ. όπως αυτά εμφανίζονται στην λογιστική κατάσταση του εννιαμήνου της χρήσης Παρά την ασφάλιση των εγκαταστάσεων και των αποθεμάτων (βλ. Ενότητα Ασφαλιστικές Καλύψεις), σε ενδεχόμενη μερική ή ολική καταστροφή τους, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία βεβαίωση ότι η εταιρία θα αποζημιωθεί άμεσα και στο ακέραιο από την ασφαλιστική εταιρία. Επίσης, λόγω της μερικής - ολικής καταστροφής, η Εταιρία θα έχει διαφυγόντα κέρδη, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αντίστοιχα τα οικονομικά της μεγέθη. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Ανταγωνισμός Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας ψηφιακών μέσων σύγχρονης τεχνολογίας. Η Εταιρία αντιπροσωπεύει και διανέμει στην Ελλάδα ξένους τίτλους Σελ. 18

19 και περιφερειακά συστήματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών και επιπλέον, διαθέτει στην ευρύτερη ελληνική αγορά τους τίτλους παιχνιδιών που παράγει η ίδια. Ο κλάδος των διαδραστικών παιχνιδιών όπου δραστηριοποιείται η Εταιρία χαρακτηρίζεται από την συνεχή εμφάνιση νέων τεχνολογιών. Η συνεχής τάση μετατόπισης από τη μία γενιά κονσόλων στην άλλη καταδεικνύει την κυκλική φύση του κλάδου. Ωστόσο, σήμερα ο κλάδος του Διαδραστικού Λογισμικού βρίσκεται στην περίοδο μετάβασης από τις κονσόλες των 32/64 bit στις κονσόλες της νέας γενιάς των 128 bit, καθώς και της ανάπτυξης της χρήσης ψυχαγωγικού λογισμικού μέσω του διαδικτύου (on-line gaming). Παράγοντες πολιτικής και οικονομικής φύσεως ή και φυσικές καταστροφές που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Η ζήτηση των προϊόντων και κατ' επέκταση οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρίας επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς µε την δραστηριότητα και τον κλάδο της Εταιρίας παράγοντες, όπως είναι η πολιτική αστάθεια, η οικονομική αβεβαιότητα και η ύφεση. Η απειλή ή η πραγματοποίηση ενός πολέμου ή μίας επίθεσης, η εξάπλωση μίας επιδημίας, η εμφάνιση τυφώνων ή ξηρασίας είναι παράγοντες τους οποίους δεν μπορεί να προβλέψει και να ελέγξει η εταιρία και οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν το οικονομικό, το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον µε αρνητικά αποτελέσματα για την εταιρία και τον όμιλο γενικότερα. Επιπλέον παράγοντες όπως φορολογικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν την εγχώρια αγορά ενδέχεται να έχουν αρνητική επιρροή στην πορεία της Εταιρίας. Εποχικότητα Οι πωλήσεις της Εταιρίας παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα, στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό του χώρου της οικιακής ψυχαγωγίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται έντονη αύξηση της ζήτησης κατά την πασχαλινή περίοδο και κυρίως κατά την περίοδο των Χριστουγέννων (Νοέμβριος, Δεκέμβριος). Επίσης παρατηρείται μείωση της ζήτησης τους υπόλοιπους μήνες σταδιακά με κατώτατο επίπεδο την περίοδο του καλοκαιριού. Κύκλος Ζωής Προϊόντων Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τόσο την τιμή όσο και την ζήτηση των προϊόντων της Εταιρίας βασίζεται στην ιδιομορφία του κύκλου ζωής των προϊόντων της. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους τίτλους παιχνιδιών, αυτοί παρουσιάζουν την υψηλότερη ζήτηση τις πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας τους και κάθετη πτώση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω των υψηλών ποσοστών πειρατείας που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Ανάλογα κινείται και η τιμή, με την διαφορά ότι δεν παρουσιάζει τόσο κάθετη πτώση, λόγω του στόχου για διατήρηση του περιθωρίου κέρδους σε υψηλά επίπεδα. Πειρατεία Λογισμικού Ένας παράγοντας που επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την κατάσταση της αγοράς του λογισμικού για κονσόλες παιχνιδιών και προσωπικούς υπολογιστές σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι το πρόβλημα της «πειρατείας λογισμικού». Το πρόβλημα αυτό δεν εντοπίζεται μόνο σε ψυχαγωγικούς τίτλους, αλλά και άλλες μορφές λογισμικού (εκπαιδευτικά προγράμματα, εμπορικές εφαρμογές κλπ.), όμως η πλειοψηφία των παράνομων αντιτύπων που διακινήθηκαν ήταν σαφώς τίτλοι ψυχαγωγίας για κονσόλες παιχνιδιών και προσωπικούς υπολογιστές. Σελ. 19

20 Ωστόσο, οι εταιρίες κατασκευής συστημάτων οικιακής ψυχαγωγίας επιδιώκουν πλέον την χρήση ιδιότυπων επεξεργασιών στα μέσα αποθήκευσης (ψηφιακούς δίσκους (CD-ROM)), τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντιγραφούν από μη εξουσιοδοτημένους φορείς ή κάνουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις στον υπολογιστικό εξοπλισμό των συστημάτων αυτών, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση παράνομων αντιγράφων (όπως η πιο πρόσφατη γενιά PLAYSTATION). Οι εταιρίες λογισμικού, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούν πλέον περίπλοκες μεθόδους προστασίας στους ψηφιακούς δίσκους (CD-ROM) που διανείμουν, ώστε να δυσχεραίνουν σε σημαντικό βαθμό ή ακόμη και να καθιστούν αδύνατη την παράνομη αντιγραφή των νέων τους τίτλων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 91/250 και τον νόμο 2121/93, για την αντιμετώπιση της πειρατείας λογισμικού, όλες οι χώρες-μέλη έχουν πλέον υποχρέωση να επιδιώξουν την επίλυση του προβλήματος. Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι συνεχείς επιτυχίες των Αστυνομικών Αρχών, έχουν επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην «Πειρατεία Λογισμικού». ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Η Τιμή της Κοινής Μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει Διακυμάνσεις Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας μπορεί να υπόκειται σε διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα πλήθους παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της. Μεταξύ των παραγόντων αυτών περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- οι ακόλουθοι: Διακυμάνσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας, η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρίας, η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και της οικονομίας των χωρών στις οποίες επεκτείνει τις δραστηριότητές της, πιθανή ή πραγματοποιηθείσα πώληση μεγάλων πακέτων κοινών μετοχών της Εταιρίας στην αγορά, αλλαγές εκτιμήσεων χρηματοοικονομικών μεγεθών από χρηματοοικονομικούς αναλυτές, ή η αδυναμία εκπλήρωσης των προσδοκιών των αναλυτών, πολιτική αστάθεια ή ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η γενικότερη κατάσταση των κεφαλαιαγορών. Επιπρόσθετα, στις χρηματιστηριακές αγορές, γενικότερα, έχουν παρατηρηθεί μεγάλες διακυμάνσεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου Περαιτέρω τρομοκρατικές επιθέσεις, πράξεις αντεπίθεσης ή κλιμάκωση εχθροπραξιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω διακυμάνσεις στην τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας. Αυτές οι διακυμάνσεις της αγοράς μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Εταιρίας, ασχέτως των αποτελεσμάτων της. Σημειώνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρίας, η αναμενόμενη μελλοντική πορεία της μετοχής είναι συνυφασμένη με τα μελλοντικά λειτουργικά αποτελέσματά της, και επιπλέον στις επιχειρηματικές κινήσεις της Διοίκησης όσον αφορά την εν γένει επέκταση της Εταιρίας και σε άλλους πιο προσοδοφόρους τομείς δραστηριότητας. Σελ. 20

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2013 A Εταιρική χρήση από 1 η Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα