ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Ι.Δ., ΣΤΗ Σ.Γ. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Α.Δ. 705 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2

3 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΙ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Ι.Δ., ΣΤΗ Σ. Γ. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ» (Α.Δ. 705) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I (Προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες Ομοειδών Εργασιών με έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008) ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών Α.1 ΟΔΟ Α-1 ΟΔΟ-1110 Μ ,00 4, ,00 2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες Α.2 ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ-1123Α Μ ,00 4, ,50 3 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες Α.3 ΟΔΟ Α-4.1 ΟΔΟ-1212 Μ3 350,00 5, ,50 Καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξευόμενο 4 σκυρόδεμα Α.4 ΟΔΟ Α-11 ΟΙΚ-2226 Μ2 550,00 3, ,00 5 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων Α.5 ΟΔΟ Α-12 ΟΙΚ-2227 Μ3 150,00 22, ,00 Προμήθεια Δανείων - Δάνεια θραυστών επίλεκτων 6 υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4 Α.6 ΟΔΟ Α-18.3 ΟΔΟ-1510 Μ ,00 9, ,20 7 Κατασκευή επιχωμάτων Α.7 ΟΔΟ Α-20 ΟΔΟ-1530 Μ ,00 0, ,20 Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού 8 πάχους Α.8 ΟΔΟ Α-23 ΟΔΟ-3121Α Μ3 295,00 8, ,75 9 Επένδυση πρανών με φυτική γη Α.9 ΟΔΟ Α-24.1 ΟΔΟ-1610 Μ2 400,00 0,61 244,00 10 Πλήρωση νησίδων με φυτική γή Α.10 ΟΔΟ Α-25 ΟΔΟ-1620 Μ3 35,00 2,01 70,35 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΟΜΑΔΑ Β: - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΝΟΙΧΤΑ) Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών εργων και τάφρων 11 πλάτους έως 3,00μ. Β.1 ΟΔΟ Β-1 ΟΔΟ-2151 Μ3 800,00 3, ,00 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών 12 από Ο.Κ.Ω. Β.2 ΟΔΟ Β-2 ΥΔΡ-6087 Μ ,00 2, ,00 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και 13 επιχώματα ζώνης αγωγών Β.3 ΟΔΟ Β-4.2 ΥΔΡ-6068 Μ ,00 5, ,20 Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών 14 εκσκαφών, Φέρουσας ικανότητας 200 kν με Φ25 Β.4 ΟΔΟ Β-23.1 ΥΔΡ-7025 Μ 250,00 20, ,00 (S500s) Άοπλο σκυρόδεμα C8/10, (B10), κοιτοστρώσεων, 15 εξομαλυντικών στρώσεων κλπ Β.5 ΟΔΟ Β ΟΔΟ-2521 Μ3 830,00 63, ,00 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, (B10), 16 κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, Β.6 ΟΔΟ Β ΟΔΟ-2531 Μ3 330,00 75, ,00 εξομαλυντικών στρώσεων, κ.λ.π. Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, 17 πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης Β.7 ΟΔΟ Β ΟΔΟ-2532 Μ3 20,00 99, ,00 πασσαλοστοιχιών, κλπ ,50 Σελίδα 1 από 7

4 A/A 18 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, μικροκατασκευών Β.8 ΟΔΟ Β ΟΔΟ-2551 Μ3 110,00 124, ,00 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 19 ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών Β.9 ΟΔΟ Β ΟΔΟ-2551 Μ ,00 117, ,00 έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π. Σιδηρούς Οπλισμός Β500c κατά ΕΛΟΤ (S500s) (Σιδηρούς Οπλισμός ST III (S400) Ή ST IV Β.10 ΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ-2612 kg ,00 1, ,00 (S500s)) εκτός υπογείων έργων 21 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ Β.11 ΟΔΟ Β-32 ΥΔΡ Μ ,00 5, ,00 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0εκ. εσωτερικών 22 επιφανειών υπονόμων και φρεατίων Β.12 ΟΔΟ Β-34 ΥΔΡ Μ2 80,00 6,90 552,00 23 Αντιρρυπαντική επάλειψη Β.13 ΟΔΟ Β-35 ΟIK-7902 Μ2 315,00 4, ,50 24 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη Β.14 ΟΔΟ Β-36 ΟΔΟ-2411 Μ ,00 1, ,00 Στεγανωτική μεμβράνη πάχους > 2 χλστ για την 25 στεγάνωση C&C Β.15 ΟΔΟ Β-39 ΟΔΟ-2412 Μ ,00 11, ,00 Αποστράγγιστική στρώση με υλικό τύπου 26 ENKADRAIN ST Β.16 ΟΔΟ Β-40 ΟΙΚ Μ ,00 28, ,50 Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιμένων αρμών με 27 PLASTI JOINT ή αναλόγου Β.17 ΟΔΟ Β-43.2 ΥΔΡ Μ 765,00 3, ,20 Μόρφωση αρμών με προκατ/νες πλάκες 12mm 28 τύπου flexcell ή αναλόγου Β.18 ΟΔΟ Β-43.3 ΥΔΡ Μ2 220,00 11, ,40 Στεγάνωση αρμού με ταινία τύπου HYDROFOIL 29 PVC ή αναλόγου Β.19 ΟΔΟ Β-44 ΥΔΡ Μ 350,00 10, ,00 30 Πρόχυτα κράσπεδα 0,15 χ 0,30 μ. από σκυρόδεμα Β.20 ΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ Μ 660,00 6, ,00 31 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ Β.21 ΟΔΟ Β-52 ΟΔΟ Μ2 850,00 11, ,00 Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους 32 πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C12/15. Άοπλος Β.22 ΟΔΟ Β ΟΔΟ Μ 55,00 26, ,00 πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ 0,40μ Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους 33 πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C12/15. Άοπλος Β.23 ΟΔΟ Β ΟΔΟ Μ 410,00 33, ,00 πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ 0,50μ Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 34 atm, Σωλήνες Φ90 Β.24 ΟΔΟ Β-58.3 ΥΔΡ Μ 500,00 6, ,00 35 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης Β.25 ΟΔΟ Β-59 ΗΛΜ-5 Μ 25,00 22,00 550,00 Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων. 36 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,20m Β.26 ΟΔΟ Β ΟΔΟ Μ 180,00 13, ,00 Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων. 37 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,60m Β.27 ΟΔΟ Β ΟΔΟ Μ 11,00 39,70 436,70 38 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Β.28 ΟΔΟ Β-62 ΟΔΟ Μ3 36,00 11,30 406,80 Γεωύφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων σε "μαλακά 39 εδάφη" Β.29 ΟΔΟ Β-64.3 ΟΙΚ-7914 Μ2 720,00 2, ,00 Γεωύφασμα επένδυσης C.Α.C. Γεωύφασμα βάρους gr/m2 Β.30 ΟΔΟ Β ΟΙΚ-7914 Μ ,00 2, ,00 Σελίδα 2 από 7

5 41 42 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής, Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m Β.31 ΟΔΟ Β %ΟΔΟ %ΥΔΡ-6751 Τεμ. 7,00 152, ,85 Β.32 ΥΔΡ ΥΔΡ Μ ,00 11, ,00 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 43 συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή Β.33 ΥΔΡ ΥΔΡ h ,00 3, ,00 βενζινοκίνητα. Ισχύος έως 1,0 ΗΡ 44 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο Β.34 ΥΔΡ ΥΔΡ kg 105,00 2,20 231,00 45 Καλύματα χυτοσιδηρά - κοινά Β.35 ΥΔΡ ΥΔΡ kg 1.150,00 1, ,00 46 Οπλισμένοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες, με σύνδεση τύπου τόρμου εντορμίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του σιδηροπλισμού, ονομαστικής διαμέτρου D500 mm. Β.36 ΥΔΡ ΥΔΡ Μ 15,00 25,00 375,00 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής 47 πίεσης 6atm ονομαστικής διαμέτρου D 225mm Β.37 ΥΔΡ ΥΔΡ Μ 260,00 16, ,00 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής 48 πίεσης 6atm ονομαστικής διαμέτρου D 200mm Β.38 ΥΔΡ ΥΔΡ Μ 620,00 13, ,00 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής 49 πίεσης 6atm ονομαστικής διαμέτρου D 140mm Β.39 ΥΔΡ ΥΔΡ Μ 28,00 7,90 221,20 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 50 MRS10=10MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ Β.40 ΥΔΡ ΥΔΡ Μ 44,00 26, ,20 ΕΝ :2011 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm 51 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε υπαίθρια έργα Β.41 ΥΔΡ ΣΗΡ ΦΡ ΥΔΡ Μ3 70,00 84, ,00 Δομικό πλέγμα εκτοξευoμένου σκυροδέματος σε ΥΔΡ ΣΗΡ ΦΡ 52 Β.42 υπαίθρια έργα ΥΔΡ-7018 kg 4.300,00 0, ,00 Αποστραγγιστικές οπές διαμέτρου Φ90 με Ν ΥΔΡ ΣΗΡ ΦΡ 53 ενσωματωμένο διάτρητο σωλήνα PVC Φ50 και Β γεωϋφασμα ΥΔΡ Μ 100,00 20, ,00 54 Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου Β.44 ΟΙΚ ΟΙΚ Μ2 970,00 20, ,00 55 Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, παροχής 190m3/h και μαν. h=13μ Β.45 N. ATHE ΗΛΜ - 21 Τεμ. 1, , ,00 56 Φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Α1 Β.46 Ν.ΟΔΟ Β ΟΔΟ Τεμ. 10,00 585, ,00 Σελίδα 3 από 7

6 Φρεάτια επίσκεψης αγωγών ομβρίων υδάτων τύπου 57 Ε1-0 Β.47 Ν ΟΔΟ Β ΟΔΟ Τεμ. 20,00 610, ,00 58 Φρεάτια επίσκεψης αγωγών ομβρίων υδάτων 40x40 Β.48 Ν ΟΔΟ Β-51.1 ΟΔΟ Τεμ. 50,00 70, ,00 Κιβωτοειδή ρείθρα από πολυμερικό μπετόν κλάσης 59 αντοχής D400, τύπου Meadrain C1500/D400, ή Β.49 Ν ΟΔΟ Β-51.2 ΟΔΟ Μ 58,00 215, ,42 αντίστοιχου Κανάλι υδροσυλλογής ομβρίων από πολυμερικό 60 μπετόν κλάσης αντοχής Α15, τύπου Meadrain C1500/A15, ή αντίστοιχου Β.50 Ν ΟΔΟ Β-51.3 ΟΔΟ Μ 80,00 235, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 61 Υπόβαση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-150) Δ.1 ΟΔΟ Γ-1.1 ΟΔΟ Β Μ3 300,00 14, ,00 62 Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) Δ.2 ΟΔΟ Γ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β Μ ,00 1, ,00 63 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ (ΠΤΠ Ο-155) Δ.3 ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ Β Μ ,00 1, ,00 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος 64 βάθους έως 4 cm Δ.4 ΟΔΟ Δ-2.1 ΟΔΟ-1132 Μ2 540,00 0,99 534,60 65 Ασφαλτική προεπάλειψη Δ.5 ΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ Μ ,00 1, ,60 66 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Δ.6 ΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ-4120 Μ ,00 0,36 972,00 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π.Α260), πάχους 67 0,05m Δ.7 ΟΔΟ Δ-5.1 ΟΔΟ Β Μ ,00 4, ,20 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, πάχους 0,05m με 68 χρήση κοινής ασφάλτου Δ.8 ΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ Β Μ ,00 4, ,20 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 69 0,04 μ. Αντιολισθηρή στρώση 0,04m με χρήση Δ.9 ΟΔΟ Δ-9.1 ΟΔΟ Β Μ ,00 6, ,40 κοινής ασφάλτου ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ: ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 70 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο Ε.1 ΟΔΟ Ε ΟΔΟ-2653 Μ 1.100,00 35, ,00 ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 71 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο Ε.2 ΟΔΟ Ε ΟΔΟ Μ 320,00 45, ,00 ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου 72 ΣΤΕ-1 Ε.3 ΟΔΟ Ε-2.1 ΟΔΟ 2653 kg 9.500,00 1, ,00 73 Σιδηρά κιγκλιδώματα Ε.4 ΟΔΟ Ε-4.2 ΟΔΟ kg 4.252,00 2, ,40 74 Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62μ. Ε.5 ΟΔΟ Ε-5.2 ΥΔΡ Μ 500,00 12, , , ,00 Σελίδα 4 από 7

7 Πληροφοριακες πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από 75 μεμβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙΙ) Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων 76 θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας. Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης Πινακίδα επικινδύνων θέσεων πλευράς 1,20m 77 απλής όψης Ε.6 ΟΔΟ Ε ΟΙΚ Μ2 7,00 138,20 967,40 Ε.7 ΟΔΟ Ε-9.1 ΟΙΚ-6541 Τεμ. 30,00 46, ,50 Ε.8 ΟΔΟ Ε-9.2 ΟΙΚ Τεμ. 6,00 80,50 483,00 78 Πινακίδα ρυθμιστική μεγάλου μεγέθους απλής όψης Ε.9 ΟΔΟ Ε-9.5 ΟΙΚ Τεμ. 45,00 80, , Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 3" Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια και μια ανακλαστική επιφάνεια Ε.10 ΟΔΟ Ε-10.2 ΟΔΟ Τεμ. 61,00 49, ,85 Ε.11 ΟΔΟ Ε-15.1 OIK-6532 Τεμ. 150,00 4,08 612,00 Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος με υλικό υψηλής 81 αντοχής και αντανακλαστικότητας Ε.12 ΟΔΟ Ε-17.2 ΟΙΚ Μ ,00 5, ,50 82 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2'' Ε.13 ΟΙΚ ΟΙΚ Μ 850,00 15, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών από γαλβανισμένο 83 σιδηροϊστό ύψους 10μ. ΣΤ.1 Ν. ΟΔΟ Ζ-1.3 ΗΛΜ-101 Τεμ. 8, , ,40 84 Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών ύψους 6μ ΣΤ.2 ΟΔΟ Ζ ΗΛΜ-101 Τεμ. 9,00 969, ,10 85 Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών ύψους 9μ ΣΤ.3 ΟΔΟ Ζ ΗΛΜ-101 Τεμ. 23, , ,00 Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na, 86 χαμηλής πίεσης, ισχύος 180W ΣΤ.4 ΟΔΟ Ζ ΗΛΜ 103 Τεμ. 26,00 461, ,00 Φωτιστικό Σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Νa 87 Υψηλής Πίεσης Ισχύος 250 W ΣΤ.5 ΟΔΟ Ζ ΗΛΜ 103 Τεμ. 74,00 384, ,20 88 Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι οκτώ αναχωρήσεων ΣΤ.6 ΟΔΟ Ζ ΗΛΜ-52 Τεμ. 6, , ,60 89 Πλάκα γείωσης χάλκινη 500x500x3mm ΣΤ.7 Ν. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-45 Τεμ. 12,00 115, ,00 Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων και φορτίων 90 ικανότητας ανύψωσης 20 ατόμων δύο στάσεων ΣΤ.8 Ν. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-63 Τεμ. 2, , ,00 ολικής διαδρομής 4,05μ 91 Χαλύβδινοι σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών Φ16 ΣΤ.9 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 42 Μ 230,00 10, ,70 92 Χαλύβδινοι σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών Φ36 ΣΤ.10 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 42 Μ 80,00 13, ,20 93 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3x1,5mm2 ΣΤ.11 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 46 Μ 450,00 5, ,00 94 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3x2,5mm2 ΣΤ.12 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 47 Μ 380,00 6, ,00 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως με ελλειψοειδή 95 ΣΤ.13 κόδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) ΗΛΜ-60 Τεμ. 110,00 37, ,60 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 96 Φ3 ΣΤ.14 ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Μ 70,00 59, , ,15 Σελίδα 5 από 7

8 97 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 ΣΤ Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. 4 X 10mm2 ΣΤ Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. 5 X 10mm2 ΣΤ Εσχάρα καλωδίων 200x45mm ΣΤ.18 Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων οροφής ή ανηρτημένο IP20 επιμήκες με δύο λυχνίες W Φωτεινοί σηματοδότες με LED (Ζεύγος Φωτεινών 102 σηματοδοτών δύο πεδίων τύπου LED (κίτρινο αναλάμπον) (Φ300) σε ιστό και βραχίονα) 103 Προμήθεια και Τοποθέτηση Προκατασκευασμένων πλακών σε Ισόπεδη Διάβαση. ΣΤ ΣΤ.20 Ν. ΑΤΗΕ ΗΛΜ 10 Τεμ. 7,00 166, ,08 ΗΛΜ 47 Μ 400,00 13, ,00 ΗΛΜ 47 Μ 504,00 16, ,44 ΗΛΜ 34 Τεμ. 103,00 29, ,55 ΗΛΜ 59 Τεμ. 16,00 58,89 942,24 50% ΗΛΜ % ΗΛΜ - 48 Τεμ. 4, , ,00 ΣΤ.21 Ν. ΟΔΟ Ε 17.2 ΟΔΟ 2912 Μ 100, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: ΟΜΑΔΑ Θ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σκυρόστρωση-Τακτοποίηση γραμμής (Με διάθεση 104 μηχανημάτων από τον Ανάδοχο) Θ.1 Ν. ΟΔΟ Γ ΟΔΟ 1211 Μ 250,00 35, , Στρώση γραμμής Θ.2 Ν. ΟΔΟ Γ ΟΔΟ 1211 Μ 250,00 35, , Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις Θ.3 Ν. ΟΔΟ Β ΟΔΟ-1320 Τεμ. 10,00 125, , Απελευθέρωση τάσεων Θ.4 Ν. ΟΔΟ Β ΟΔΟ 3121.Β Μ 2.000,00 9, ,00 Αφαίρεση και μεταφορά προγεφυρώματος 108 προσωρινής Αντιστήριξης 1ης Σιδ. Γραμμής Θ.5 Ν. ΥΔΡ ΥΔΡ 6751 Τεμ. 1, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ: ΟΜΑΔΑ Κ: ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλός Ερυθρός Οδικός Σηματοδότης με Συσκευή Ν. ΑΤΗΕ Ως άρθρο Κ.1 Εκπομπής Ηχητικού Σήματος Ε.Σ.Υ. Τεμ. 6, , ,00 Αποξήλωση - Μεταφορά και Εγκατάσταση Ν. ΑΤΗΕ Ως άρθρο Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος Επιτήρησης ή Κ Ε.Σ.Υ. Επαναληπτικού Φωτοσήματος Τεμ. 6, , , Ερμάριο λογικής Α.Σ.Ι.Δ. Κ.3 Ν. ΑΤΗΕ Μηχανισμός κίνησης Δρυφράκτων με δρύφρακτα Κ.4 Ν. ΑΤΗΕ Καλωδιώσεις Α.Σ.Ι.Δ. Χ.Θ Κ.5 Ν. ΑΤΗΕ Ειδικά Εργαλεία Κ.6 Ν. ΑΤΗΕ Ως άρθρο 25 Ε.Σ.Υ. Ως άρθρο 25 Ε.Σ.Υ. Ως άρθρο 25 Ε.Σ.Υ. Ως άρθρο 25 Ε.Σ.Υ. Τεμ. 1, , ,00 Τεμ. 6, , ,00 Τεμ. 1, , ,00 Τεμ. 1, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Κ: , , ,00 Σελίδα 6 από 7

9 A/A Άθροισμα συνόλου δαπανών εργασιών Κατηγορίας Ι: Σσ = ΣA + ΣΒ + ΣΔ + ΣΕ + ΣΣΤ + ΣΘ + ΣΚ ,43 Ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις Η/Π για πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου και όφελος αυτού 18% *Σσ = σi ,22 Συνολική Δαπάνη Εργασιών κατά τη μελέτη = Σσ + σi = ΣΣ ,65 Ολογράφως (σε ΕΥΡΩ ) : ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Ποσό κατ' εκτίμηση για απρόβλεπτες δαπάνες ή μη δυνάμενες να εκτιμηθούν 15% x ΣΣ = ,50 Σύνολο Σ1 = ΣΣ + 15% x ΣΣ ,15 Άσφαλτος απολογιστικά ,23 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ασφάλτου 5.396,62 Σύνολο Δαπάνης του Έργου (χωρίς ΦΠΑ και χωρίς αναθεώρηση) κατά τη μελέτη =Σ1 + Ασφ + 18% Ασφ = Σ ,00 Ολογράφως (σε ΕΥΡΩ ) : ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ Εκτιμώμενο ποσό για αναθεώρηση (σε ΕΥΡΩ ) : ,00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 7 από 7

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα