Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του στις 25 Απριλίου του 2013 χωρίς τη σύµπραξη Γραµµατέα, για να δικάσει την υπόθεση µεταξύ: ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ Γ. Κ., κατοίκου.. που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου. ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Π. Α., κατοίκου..που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου της Λάζαρου Μηνασίδη ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανετπυξαν τους ισχυρισµούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Κατά τη διάταξη του άρθρου 700 παρ. 1 του ΚΠολ, η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά µέτρα εκτελείται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 702παρ. 1 του ΚΠολ, διαφορές που αφορούν την εκτέλεση της απόφασης που διατάζει ασφαλιστικά µέτρα δικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση και εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 686 επ. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεως που διατάζει ασφαλιστικά µέτρα, δικάζεται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση αυτή, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων µε συµπληρωµατική εφαρµογή και των διατάξεων των άρθρων 933επ. του ΚΠολ, εφόσον βεβαίως συµβιβάζονται µε τη διαδικασία των µέτρων (ΑΠ 298/2003 Ελ , ΑΠ 1613/2000 Ελ , ΕφΑΘ Ελ , ΕφΑΘ 11094/1990 Ελ , Μπρίνια, Αναγκ. εκτ., β' έκδ., τόµ. Α', αρθρ. 933, σελ. 392, Τζίφρα, Ασφ.µέτρ., έκδ. δ 1, 1985, σελ. 72). Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειµένου περί αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεως που διατάζει ως ασφαλιστικό µέτρο την προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως κατ' άρθρα 728 επ. του ΚΠολ (ΜονΠρΘεσ

2 Σελίδα 2 από /2009 ΤρΝοµΠλ ΣΑΤ ΜονΠρ Ροδ 1969/2009 ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρ θεσ 11362/2009 ΤρΝοµΠλ ΣΑ?Ην1 ΠρΑΘ 4946/2007 Ελ , ΜΠρΑρτ 25/1993 Ελ , Τζίφρα ο.π. σελ. 268, Κεραµέα -Κονδύλη - Νίκα, Ερµ.ΚΠολ, αρθρ. 702 παρ. 1, σελ. 1378). Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο ΚΠολ, σε περίπτωση προσωρινής επιδικάσεως απαίτησης περιοδικών παροχών, όπως είναι η διατροφή, εκείνος, υπέρ του οποίου έγινε η προσωρινή επιδίκαση, οφείλει να ασκήσει (αν δεν την έχει ασκήσει) την κύρια αγωγή µέσα σε 30 ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών-µέτρων. ιαφορετικά, η απόφαση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Π' αυτό δεν µπορεί να στηρίξει την έναρξη ή την εξακολούθηση αναγκαστικής εκτελέσεως ούτε για τις απαιτήσεις που αφορούν προγενέστερο (της λήξεως της προθεσµίας για την άσκηση της κύριας αγωγής) χρόνο, διότι, κατά την ορθότερη άποψη, η παύση της ισχύος της είναι αναδροµική (ΜονΠρΛαρ 772/2012 ΤρΝοµΠλ ΣΑ ΜονΠρ Ξανθ 467/2012 ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρ θεσ 22003/2011 ΤρΝοµΠλ ΣΑ, ΜονΠρΒολ 1286/2004 Ελλ νη , ΜονΠρωτΑΘ 1985/2001 ίκη 33 (2002) σελ. 164 µε συµφώνα σχόλια Κ. Μπέη, ΜονΠρωτΑΘ 5108/1977 ΝοΒ 25 (1977) σελ. 775). Υπέρ της αναδροµικής ενέργειας της (αυτοδίκαιης) άρσης του ασφαλιστικού µέτρου συνηγορούν τα ακόλουθα επιχειρήµατα: Α) Η ανενέργεια της απόφασης είναι αποτέλεσµα της παραβάσεως από το δικαιούχο της αξιώσεως του δικονοµικού βάρους του να ασκήσει εµπρόθεσµα την κύρια αγωγή. Αν δεν τηρήσει το βάρος αυτό, η συνέπεια της ανενέργειας της απόφασης επέρχεται αυτοδικαίως. Η κατάργηση του διαπλαστικού αποτελέσµατος που επέφερε (στο χώρο του δηµόσιου δικαίου) η απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων, δεν µπορεί παρά να νοηθεί ενιαία σε όλη τη χρονική έκταση που αναπτύχθηκε η διάπλαση αυτή. Αν ο νοµοθέτης ήθελε κατ' εξαίρεση η απόφαση να διατηρεί την ισχύ της για το παρελθόν διάστηµα, θα είχε ρητά προβλέψει αυτό. Η µερική διατήρηση της ισχύος της απόφασης και η µερική παύση της δεν δικαιολογείται ως λύση ούτε από το γράµµα ούτε από το πνεύµα του νόµου που ήθελε ρητά -ως κύρωση της συνέπειας του δικαιούχου της αξιώσεως να ανταποκριθεί στο ανωτέρω δικονοµικό βάρος του- την (καθολική) απώλεια της ισχύος της απόφασης περί προσωρινής επιδικάσεως. Στην περίπτωση του άρθρου ΚΠολ, όταν δηλαδή η κύρια αγωγή απορριφθεί κατ' ουσίαν µε τελεσίδικη απόφαση, παύει αυτοδίκαια η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων και γεννιέται υποχρέωση αποδόσεως όλων όσων καταβλήθηκαν µε βάση την απόφαση της προσωρινής επιδίκασης. ηλαδή η παύση της ισχύος είναι αναδροµική. Για την

3 Σελίδα 3 από 6 ταυτότητα του νοµικού λόγου η ίδια λύση πρέπει να δοθεί και στην περίπτωση παύσεως της ισχύος λόγω µη ασκήσεως της κύριας αγωγής µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία (επιχειρήµατα υπέρ της αντίθετης άποψης βλ. σε: ΕΦΑΘ 5194/1977 Αρµ 31 (1977) σελ. 771, ΜονΠρωτΛαρ 6/1/1987 Ελλ νη 29 (1988) σελ. 766). Εποµένως η κατά τα ανωτέρω ανενέργεια της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων συνιστά επιγενόµενη µορφή της ελαττωµατικότητας αυτής ως εκτελεστού τίτλου και ισοδυναµεί, εφόσον καθίσταται αυτοδικαίως ανενεργής (ή ανίσχυρη κατά τη διατύπωση της ΑΠ 708/1999 ΠοινΧρ 2000 σελ. 254), µε έλλειψη εκτελεστού τίτλου, οπότε δεν µπορεί να δικαιολογήσει ούτε την έναρξη αναγκαστικής εκτελέσεως ούτε τη συνέχιση εκτελέσεως που είχε αρχίσει νόµιµα πριν από την παύση της ισχύος της (ΜονΠρ Θεσ 22003/2011 ΤρΝοµΠλ ΣΑ, ΜονΠρΒολ 1286/2004 Ελλ νη , ΜονΠρωτΑΘ 1985/2001, ο.ττ.). Τέλος, η υποχρέωση άσκησης κύριας αγωγής εντός 30 ηµερών, που προβλέπεται στην προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου 729 παρ.5 ΚΠολ αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσης της προσωρινής απόφασης (Ι. Χαµηλοθώρη Ασφαλιστικά µέτρα, έκδοση 2010 σελ. 287, Ιωαν. Κατρά, Σύστηµα Ασφαλιστικών Μέτρων εκδ σελ. 341 και 197, ΕφΑΘ 5194/1977 Αρµ ), χωρίς να απαιτείται επίδοση της στον αντίδικο και θεωρείται ότι τηρήθηκε αν ως τις 7 µ.µ., της 30ης ηµέρας από τη δηµοσίευση της απόφασης για την προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης και µε την προϋπόθεση ότι η ηµέρα αυτή δεν είναι Σάββατο ή γενικά µη εργάσιµη, επιδοθεί στον εναγόµενο αντίγραφο της αγωγής (Ι. Χαµηλοθώρη ό.π. σελ , ΜονΠρΑΘ 1985/2001 ό.ττ.). Στην προκειµένη περίπτωση, µε την υπό κρίση ανακοπή του, ο ανακόπτων ζητεί για τον αναφερόµενο σ' αυτήν λόγο, την ακύρωση της από επιταγής προς πληρωµή που συντάχθηκε κάτω από αντίγραφο της υπ' αριθ. /2012 απόφασης του ικαστηρίου αυτού, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, και της υπ' αριθ. /2013 διορθωτικής αυτής µε την οποία (επιταγή) επιτάσσεται να καταβάλει στην καθ' ης το συνολικό ποσό των ,05 ευρώ. Η υπό κρίση ανακοπή αρµοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος αρµοδίου ικαστηρίου (άρθρο 702 παρ. 1 ΚΠολ ) κατά την προκείµενη διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολ ), σύµφωνα και µε τα εκτιθέµενα στην προηγούµενη νοµική σκέψη. Έχει δε ασκηθεί εµπροθέσµως (άρθρο περ.α ΚΠολ ) (βλ. την υπ'αριθ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο της Έδεσσας Α.M. σε συνδυασµό µε την από

4 Σελίδα 4 από 6 επισηµείωση του δικαστικού επιµελητή.i. επί της επιδοθείσας στον ανακόπτοντα επιταγής προς πληρωµή) και είναι νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 700 1, 702 1, 933, 934 ΚΠολ Πρέπει, εποµένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιµο του λόγου της. Ο ανακόπτων, µε τον µοναδικό λόγο της κρινόµενης ανακοπής του, ζητά την ακύρωση της από επιταγής προς πληρωµή, που συντάχθηκε κάτω από αντίγραφο της υπ' αριθ. /2012 απόφασης του ικαστηρίου αυτού (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων) (όπως αυτή διορθώθηκε µε την υπ αριθ. /2013 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου), ισχυριζόµενος ότι η καθ ης απαραδέκτως ζητά µε την επιταγή αυτή, το προαναφερόµενο ποσό, καθόσον η απόφαση αυτή έπαυσε αυτοδικαίως να ισχύει, αφού η καθ' ης ουδόλως άσκησε εντός της, κατ' άρθρο 729 παρ. 5 ΚΠολ, προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών κύρια αγωγή για την επιδικασθείσα απαίτηση. Ο λόγος αυτός είναι νόµιµος κατ' άρθρο 729 παρ. 5 ΚΠολ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιµος και από ουσιαστική άποψη. Από την εκτίµηση των εγγράφων, που νοµότυπα προσκοµίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και από όλη γενικά τη διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: υνάµει της υπ αριθ. / απόφασης αυτού του ικαστηρίου επιδικάσθηκε προσωρινά η απαίτηση των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων Χ. και Ν. νοµίµως εκπροσωπουµένων από την καθ' ης για διατροφή τους από τον ανακόπτοντα, ο οποίος υποχρεώθηκε να προκαταβάλει, την πρώτη ηµέρα κάθε µήνα, στην καθ ης η ανακοπή, ως ασκούσα προσωρινά την επιµέλεια των ανηλίκων, τα ποσά των 380 και 380 ευρώ αντίστοιχα, ως προσωρινή µηνιαία διατροφή τους, (όπως η απόφαση αυτή διορθώθηκε δυνάµει της υπ' αριθ. /2013 απόφασης του ιδίου ικαστηρίου). Ωστόσο, η καθ' ης η ανακοπή παρέλειψε να ασκήσει την κύρια αγωγή για την οριστική επιδίκαση διατροφής µέσα στην προθεσµία των τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων, όπως ορίζει το άρθρο ΚΠολ. Συγκεκριµένα, η δηµοσίευση της ως άνω υπ' αριθ. /2012 απόφασης του ικαστηρίου αυτού, έλαβε χώρα στις (βλ. προσκοµιζόµενη απόφαση), ενώ η κύρια αγωγή για την οριστική επιδίκαση της ως άνω προσωρινώς επιδικασθείσας απαίτησης διατροφής (µε αριθ. έκθ. κατάθ. / ) κατατέθηκε µεν την , πλην όµως επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις (βλ. τη σχετική επισηµείωση του δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο Κοζάνης.I. επί του επιδοθέντος στον ανακόπτοντα

5 Σελίδα 5 από 6 ακριβούς επικυρωµένου αντιγράφου της εν λόγω αγωγής και την υπ' αριθ. / έκθεση επίδοσης του ίδιου δικαστικού επιµελητή) δηλαδή µετά την πάροδο της προβλεπόµενης από το άρθρο 729 παρ. 5 του ΚΠολ τριακονθήµερης - προθεσµίας η οποία άρχισε την (επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της υπ' αριθ. /2012 απόφασης) και έληξε την (βλ. και ΜονΠρΘ 22003/2011 ΤρΝοµΠλ ΣΑ)., χωρίς η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας (ηµέρα Τετάρτη) να είναι αργία. Συνεπώς και παρελθούσης απράκτου της προθεσµίας αυτής, η απόφαση αυτή έπαυσε αυτοδικαίως να ισχύει και κατέστη, ανενεργός και ως εκ τούτου ακύρως επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ανακόπτοντος µε βάση ανενεργό εκτελεστό τίτλο. Σηµειωτέον. δε ότι το γεγονός ότι εν συνεχεία έλαβε χώρα η διόρθωση της υπ αριθ. /2012 απόφασης, δυνάµει της υπ' αριθ. / απόφασης του ιδίου δικαστηρίου, δεν. ανατρέπει τα ανωτέρω, αφού η καθ' ης η ανακοπή, ουδόλως κωλυόταν να ασκήσει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας την κύρια αγωγή, σε κάθε δε περίπτωση η δηµοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων ακόµη και αν επακολούθησε διόρθωση της, κίνησε την ανωτέρω προθεσµία των τριάντα ηµερών, καθώς και στην ανάλογη περίπτωση, κατά την οποία µετά έκδοση πρωτόδικης απόφασης επακολουθήσει διόρθωση σφάλµατος, η επίδοση της πρωτόδικης απόφασης κινεί την προθεσµία της έφεσης, λαµβανοµένου υπόψη και του ότι η διόρθωση απόφασης δεν οριοθετείται χρονικώς (πρβλ Εφ Αθ 3461/2008 Ελλ νη 2008/1473, ΕφΑΘ 1236/1988 ΑρχΝ (Κεραµέας - Κονδύλης Νίκας Ερµηνεία ΚΠολ υπό άρθρο 319, Βαθρακοκοίλης ΚΠοΛ υπό το άρθρο 319 σηµ, 2). Εποµένως και ενόψει της αυτοδίκαιης άρσης του ανωτέρου ασφαλιστικού µέτρου, η υπό κρίση ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η εναντίον του ανακόπτοντος επισπευδόµενη αναγκαστική εκτέλεση, να συµψηφιστεί δε η δικαστική δαπάνη µεταξύ των διαδίκων (άρθρο 179 ΚΠολ ), λόγω της µεταξύ τους σχέσης όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΙΚΑΖΕΙ αντιµωλία των διαδίκων. ΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή. ΑΚΥΡΩΝΕΙ την από επιταγή προς πληρωµή, κάτω από το αντίγραφο της υπ' αριθµ. /2012 απόφασης αυτού του ικαστηρίου και της µε αριθµό /2013 απόφασης του ίδιου δικαστηρίου και τη βάσει της επιταγής αυτής επισπευδόµενη αναγκαστική εκτέλεση.

6 Σελίδα 6 από 6 ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα µεταξύ των διαδίκων. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη, δηµόσια συνεδρίαση στην Έδεσσα την... Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής]

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] Πρόεδρος Γ. Καραναστάση, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής Α. Αναστασίου Δικηγόρος Γ. Ζαχαρόπουλος Διατάξεις: άρθρα 99, 100 Ν 3588/2907 (ΠτΚ), 696 επ. ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο Νόµος 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο µόνο Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Παναγιώτη Παπανότη, Δικηγόρο Αθηνών, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ** Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η διαδικασία δημιουργίας της νέας ευρωπαϊκής έννομης τάξης προϋποθέτει, αφενός την πλήρη και ελεύθερη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 184 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 16/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: ΣτεφανίαΚαρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Μαρία Ανδρεοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009 Περίληψη: Η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.Δ/τος 496/1974 περί διετούς παραγραφής των μισθολογικών κ.λπ. αξιώσεων υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για τη ίκαιη ίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων Αρνησιδικίας» Α. Πολιτική ίκη - ΑΚ 1. ικαστική µεσολάβηση: Οργανώνεται µε πληρότητα η δυνατότητα προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»

«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα