GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente"

Transcript

1 GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35

2 Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito un prodotto tecnicamente valido. Questo libretto è stato preparato per informarla, con avvertenze e consigli, sulla sua installazione, il suo uso corretto e la sua manutenzione per poterne apprezzare tutte le qualità. Conservi con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione. Il nostro servizio tecnico di zona rimane a Sua completa disposizione per tutte le necessità. Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον λέβητα της εταιρείας μας. Είμαστε βέβαιοι ότι σας προσφέρουμε ένα τεχνικά αξιόπιστο προϊόν. Το παρόν εγχειρίδιο έχει εκπονηθεί για να σας προσφέρει τις πληροφορίες, τις προειδοποιήσεις και τις συμβουλές για την εγκατάσταση και τη σωστή χρήση και συντήρηση, προκειμένου να εκμεταλλευθείτε όλες τις δυνατότητές του. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε μελλοντική χρήση. Η τοπική τεχνική μας υπηρεσία παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περίσταση. GARANZIA Per beneficiare della garanzia è necessario contattare il Centro Assistenza ARISTON di zona entro 3 mesi dalla data di installazione della caldaia. Verificato il buon funzionamento della caldaia, il Centro Assistenza ARISTON Le fornirà tutte le informazioni per il suo corretto utilizzo e procederà all attivazione della Garanzia ARISTON consegnando- Le copia dell apposita cartolina. Per avere il numero di telefono del Centro Assistenza più vicino può chiamare il Numero Unico ΕΓΓΥΗΣΗ Για να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα εγγύησης, απευθυνθείτε στο τοπικό Σέρβις της ARISTON εντός 3 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης του λέβητα. Αφού ελέγξει τη σωστή λειτουργία του λέβητα, το Σέρβις της ARISTON θα σας χορηγήσει όλες τις πληροφορίες για τη σωστή χρήση του και θα επικυρώσει την εγγύηση ARISTON παραδίδοντας αντίγραφο του ειδικού δελτίου. auto Funzione Auto Consente alla caldaia di adattarsi alle condizioni ambientali interne ed esterne all abitazione scegliendo la temperatura ottimale di mandata all impianto, garantendo cosi un risparmio energetico, che può arrivare oltre il 15%, nel caso di sostituzione di una vecchia caldaia a bassa efficienza, e riducendo notevolmente l usura dei componenti. auto Λειτουργία Auto Η λειτουργία AUTO επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του λέβητα, διατηρώντας βέλτιστη θερμοκρασία στα σώματα και μέγιστη άνεση για το χρήστη. Εγγυάται έτσι την ιδανική θερμοκρασία μέσα στην κατοικία, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού εξόδου του λέβητα, σε συνάρτηση με την εσωτερική θερμοκρασία του χώρου. Marcatura CE Il marchio CE garantisce la rispondenza dell apparecchio alle seguenti direttive: /142/CEE - relativa agli apparecchi a gas /108/EC - relativa alla compatibilità elettromagnetica - 92/42/CEE - relativa al rendimento energetico /95/EC - relativa alla sicurezza elettrica Σήμανση CE Το σήμα CE εγγυάται τη συμφωνία της συσκευής με τις ακόλουθες οδηγίες: /142CE σχετική με συσκευές αερίου /108/EC σχετική με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - 92/42/CEE σχετική με την ενεργειακή απόδοση /95/EC σχετική με την ηλεκτρική ασφάλεια 2

3 Il presente libretto insieme al manuale Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto. Entrambi vanno conservati con cura dall utente e dovranno sempre accompagnare la caldaia anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente e/o di trasferimento su altro impianto. Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e nel manuale di installazione e manutenzione in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d uso e di manutenzione. Questo apparecchio serve a produrre acqua calda per uso domestico. Deve essere allacciato ad un impianto di riscaldamento e ad una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza. È vietata l utilizzazione per scopi diversi da quanto specificato. Il costruttore non è considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli o da un mancato rispetto delle istruzioni riportate sul presente libretto. Il tecnico installatore deve essere abilitato all installazione degli apparecchi per il riscaldamento secondo la Legge n.46 del 05/03/1990 ed a fine lavoro deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità L installazione, la manutenzione e qualsiasi altro intervento devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni fornite dal costruttore. In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l apparecchio, chiudere il rubinetto del gas e non tentare di ripararlo ma rivolgersi a personale qualificato. Eventuali riparazioni, effettuate utilizzando esclusivamente ricambi originali, devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell apparecchio e fa decadere ogni responsabilità del costruttore. Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti o dei dispositivi di scarico dei fumi e loro accessori, spegnere l apparecchio e a lavori ultimati far verificare l efficienza dei condotti o dei dispositivi da personale tecnico qualificato. In caso di inutilizzo prolungato della caldaia è necessario: - togliere l alimentazione elettrica portando l interruttore esterno in posizione OFF ; - chiudere i rubinetti del gas, dell impianto termico e dell impianto sanitario; - svuotare l impianto termico e sanitario se c è pericolo di gelo. In caso di disattivazione definitiva della caldaia far eseguire le operazioni da personale tecnico qualificato. Per la pulizia delle parti esterne spegnere la caldaia e portare l interruttore esterno in posizione OFF. Non utilizzare o conservare sostanze facilmente infiammabili nel locale in cui è installata la caldaia. Το παρόν εγχειρίδιο, μαζί με το εγχειρίδιο «Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση», αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Αμφότερα πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά από τον χρήστη και πρέπει να συνοδεύουν πάντοτε τον λέβητα, ακόμη και σε περίπτωση μεταπώλησης ή μεταφοράς σε άλλη εγκατάσταση. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου και του εγχειριδίου εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση. Η παρούσα συσκευή χρησιμεύει για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Πρέπει να συνδεθεί με εγκατάσταση θέρμανσης και δίκτυο διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσης που θα είναι συμβατά με τις επιδόσεις και την ισχύ της. Απαγορεύεται η χρήση για διαφορετικούς σκοπούς. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση ή στη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου. Ο εγκαταστάτης τεχνικός πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος για την εγκατάσταση συσκευών θέρμανσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να χορηγεί στον πελάτη τη δήλωση συμμόρφωσης. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε περίπτωση βλάβης ή/και κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή, κλείστε τη βάνα αερίου και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε, αλλά απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Ενδεχόμενες επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη. Σε περίπτωση εργασιών ή συντήρησης κατασκευών που βρίσκονται κοντά στους αγωγούς ή στα συστήματα απαγωγής καυσαερίων και τα εξαρτήματά τους, σβήστε τη συσκευή και μετά το τέλος των εργασιών απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για να ελέγξει τους αγωγούς και τις διατάξεις. Σε περίπτωση που λέβητας πρόκειται μα παραμείνει εκτός χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα: - διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία γυρνώντας τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF - κλείστε τις βάνες αερίου, της εγκατάστασης θέρμανσης και του ζεστού νερού οικιακής χρήσης - αδειάστε την εγκατάσταση θέρμανσης και ζεστού νερού σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παγετού. Σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε οριστικά εκτός χρήσης τον λέβητα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών σβήστε τον λέβητα και γυρίστε τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF. Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάτε εύφλεκτες ουσίες στον χώρο εγκατάστασης του λέβητα. Conforme al DM 174 del in attuazione della Direttiva Europea 98/83 CE relativa alla qualità delle acque 3

4 Norme di sicurezza Legenda simboli: Il mancato rispetto dell avvertenza comporta rischio di lesioni, in determinate circostanze anche mortali, per le persone Il mancato rispetto dell avvertenza comporta rischio di danneggiamenti, in determinate circostanze anche gravi, per oggetti, piante o animali Non effettuare operazioni che implichino l apertura dell apparecchio. Folgorazione per presenza di componenti sotto tensione. Lesioni personali per ustioni per presenza di componenti surriscaldati o per ferite per presenza di bordi e protuberanze taglienti. Non effettuare operazioni che implichino la rimozione dell apparecchio dalla sua installazione. Folgorazione per presenza di componenti sotto tensione. Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni scollegate. Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni scollegate. Non danneggiare il cavo di alimentazione elettrica. Folgorazione per presenza di fili scoperti sotto tensione. Non lasciare oggetti sull apparecchio. Lesioni personali per la caduta dell oggetto a seguito di vibrazioni. Danneggiamento dell apparecchio o degli oggetti sottostanti per la caduta dell oggetto a seguito di vibrazioni. Non salire sull apparecchio. Lesioni personali per la caduta dell apparecchio Danneggiamento dell apparecchio o degli oggetti sottostanti per la caduta dell apparecchio a seguito del distacco dal fissaggio. Non salire su sedie, sgabelli, scale o supporti instabili per effettuare la pulizia dell apparecchio. Lesioni personali per la caduta dall alto o per cesoiamento (scale doppie). Non effettuare operazioni di pulizia dell apparecchio senza aver prima spento l apparecchio, e portato l interruttore esterno in posizione OFF. Folgorazione per presenza di componenti sotto tensione. Non utilizzare insetticidi, solventi o detersivi aggressivi per la pulizia dell apparecchio. Danneggiamento delle parti in materiale plastico o verniciate. Non utilizzare l apparecchio per scopi diversi da quello di un normale uso domestico. Danneggiamento dell apparecchio per sovraccarico di funzionamento. Danneggiamento degli oggetti indebitamente trattati. Non fare utilizzare l apparecchio da bambini o persone inesperte. Danneggiamento dell apparecchio per uso improprio. Nel caso si avverta odore di bruciato o si veda del fumo fuoriuscire dall apparecchio, togliere l alimentazione elettrica, chiudere il rubinetto principale del gas, aprire le finestre ed avvisare il tecnico. Lesioni personali per ustioni, inalazione fumi, intossicazione. Nel caso si avverta forte odore di gas, chiudere il rubinetto principale del gas, aprire le finestre ed avvisare il tecnico. Esplosioni, incendi o intossicazioni. L apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l uso dell apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l apparecchio Κανόνες ασφαλείας Σημασία των συμβόλων: Η μη τήρηση της προειδοποίησης προκαλεί κινδύνους τραυματισμού, ο οποίος σε συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να είναι και θανάσιμος. Η μη τήρηση της προειδοποίησης προκαλεί κινδύνους για ενδεχόμενους σοβαρούς τραυματισμούς ή βλάβες. Αποφύγετε εργασίες που απαιτούν το άνοιγμα της συσκευής. Ηλεκτροπληξία λόγω εξαρτημάτων υπό τάση. Εγκαύματα λόγω της παρουσίας υπέρθερμων εξαρτημάτων ή τραυματισμοί από αιχμηρά άκρα ή προεξοχές. Αποφύγετε εργασίες που απαιτούν την αφαίρεση της συσκευής από τη θέση εγκατάστασης. Ηλεκτροπληξία λόγω εξαρτημάτων υπό τάση. Πλημμύρες λόγω διαρροής νερού από αποσυνδεδεμένους σωλήνες. Εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλητηριάσεις λόγω διαρροής αερίων από αποσυνδεδεμένες σωληνώσεις Αποφύγετε τη φθορά του ηλεκτρικού καλωδίου. Ηλεκτροπληξία λόγω ακάλυπτων αγωγών υπό τάση. Μην αφήνετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Τραυματισμοί λόγω πτώσης του αντικειμένου εξαιτίας των κραδασμών. Βλάβη της συσκευής ή άλλων αντικειμένων λόγω πτώσης του αντικειμένου εξαιτίας των κραδασμών. Μην ανεβαίνετε στη συσκευή. Τραυματισμοί λόγω πτώσης. Βλάβη της συσκευής ή άλλων αντικειμένων λόγω πτώσης της συσκευής εξαιτίας της αποκόλλησης από τα στηρίγματα. Μην ανεβαίνετε σε καθίσματα, σκαμνάκια, σκάλες ή ασταθή στηρίγματα για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τραυματισμοί από πτώση ή κοπή (διπλές σκάλες). Μην καθαρίζετε τη συσκευή χωρίς να την έχετε σβήσει και χωρίς να γυρίσετε τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF. Ηλεκτροπληξία λόγω εξαρτημάτων υπό τάση. Μην χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής. Φθορά των πλαστικών ή βαμμένων επιφανειών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για κοινή οικιακή χρήση. Βλάβη της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης. Βλάβη αντικειμένων λόγω ακατάλληλης χρήσης. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη έμπειρα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Βλάβη της συσκευής λόγω ακατάλληλης χρήσης. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οσμή καμένου ή διαπιστώσετε έξοδο καπνού από τη συσκευή, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία, κλείστε τη βάνα αερίου, ανοίξτε τα παράθυρα και καλέστε τον τεχνικό. Τραυματισμοί από εγκαύματα, εισπνοή καυσαερίων, δηλητηρίαση. Σε περίπτωση έντονης οσμής αερίου κλείστε τη βάνα αερίου, ανοίξτε τα παράθυρα και καλέστε τον τεχνικό. Εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλητηριάσεις. Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες είναι μειωμένες, ή χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός κι αν αυτά μπορούν, μέσω μεσολάβησης ενός ατόμου υπευθύνου για την ασφάλειά τους, να εποπτεύονται ή να έχουν πάρει οδηγίες σχετικές με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή. 4

5 ATTENZIONE L installazione, la prima accensione, le regolazioni di manutenzione devono essere effettuate, secondo le istruzioni, esclusivamente da personale qualificato. Un errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non è considerato responsabile. ΠΡΟΣΟΧΗ Η εγκατάσταση, το πρώτο άναμμα και οι ρυθμίσεις συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και μόνον από εξειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και ζημίες για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Pannello comandi Πίνακας χειριστηρίων /01/ :25 44 C 40 C Legenda: 1. Display 2. Tasti +/- regolazione temperatura acqua sanitaria 3. Tasto ON/OFF 4. Idrometro 5. Led blu - segnalazione presenza fiamma 6. Tasto ESC (Back) 7. Encoder programmazione 8. Tasto OK 9. Tasto Mode Selezione modalità di funzionamento caldaia) 10. Tasto RESET 11. Tasto AUTO (Attivazione Termoregolazione) 12. Tasti +/- regolazione temperatura riscaldamento Υπόμνημα: 1. Οθόνη 2. Κουμπί ρύθμισης του Οικιακού Ζεστού Νερού +/- 3. Κουμπί ON/OFF 4. Μανόμετρο 5. Ανίχνευση φλόγας Μπλε LED 6. Κουμπί Esc (Πίσω) 7. επιλογέας προγραμματισμού 8. Κουμπί Ok πλήκτρο προγραμματισμού 9. Κουμπί MODE (Επιλογή τρόπου λειτουργίας καλοκαίρι/ χειμώνας) 10. Κουμπί RESET 11. Κουμπί Auto (Για ενεργοποίηση της Θερμορύθμισης) 12. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας της θέρμανσης +/- 5

6 Display Οθόνη 01/01/ :00 Modalità riscaldamento Temperatura impostata riscaldamento Modalità riscaldamento attivo XX C Ορισμός λειτουργίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας Κ.Θ. Λειτουργία θέρμανσης ενεργή Temperatura impostata riscaldamento XX C Modalità sanitario Ρύθμιση θερμοκρασίας Κ.Θ. Ορισμός λειτουργίας Ζ.Ν.Χ. Temperatura impostata acqua calda sanitaria XX C Modalità sanitario attivo Ρύθμιση θερμοκρασίας Ζ.Ν.Χ. Λειτουργία Ζ.Ν.Χ. ενεργή Temperatura impostata acqua calda sanitaria XX C Temperatura esterna (attivo con sonda esterna collegata - option) XX C Ρύθμιση θερμοκρασίας Ζ.Ν.Χ. Εξωτερική θερμοκρασία ( C) (μόνο με συνδεμένο εξωτερικό αισθητήρα) Segnalazione errori con indicazione codice e descrizione ALERT Σήματα σφαλμάτων Η οθόνη δείχνει τον κωδικό και την περιγραφή Funzione AUTO attivata auto Λειτουργία AUTO ενεργή Funzione Comfort attivata COMFORT Λειτουργία Comfort ενεργή Sonda solare collegata (optional) (set display: boiler complete - see user s menù) Segnalazione presenza fiamma con indicazione potenza utilizzata (modalità display: caldaia completa - vedi menu utente) Pressione impianto - bar (modalità display: caldaia completa - vedi menu utente) Testo descrittivo (modalità display: caldaia completa - vedi menu utente) 1.3 bar Riscaldamento Καλοκαίρι Ηλιακός αισθητήρας θερμοκρασίας συνδεμένος (προαιρετικά) (ρυθμίστε οθόνη: λέβητας πλήρης βλέπε μενού 5 του χρήστη) Ανίχνευση φλόγας με ένδειξης της ισχύος που χρησιμοποιείται (ρύθμιση οθόνης: λέβητας πλήρης βλέπε μενού 5 του χρήστη) Ψηφιακός δείκτης πίεσης (ρύθμιση οθόνης: λέβητας πλήρης βλέπε μενού 5 του χρήστη) Μήνυμα που δείχνει την λειτουργία και πληροφορίες (ρύθμιση οθόνης: λέβητας πλήρης - βλέπε μενού 5 του χρήστη) 6

7 Predisposizione al funzionamento Se la caldaia è installata all interno dell appartamento verificare che siano rispettate le disposizioni relative all entrata dell aria ed alla ventilazione del locale (secondo le leggi vigenti). Controllare periodicamente la pressione dell acqua sul display e verificare, in condizione di impianto freddo, che questa abbia un valore tra 0,6 e 1,5 bar. Se la pressione è al di sotto del valore minimo il display segnalerà la richiesta di riempimento. Provvedere al tramite il rubinetto di riempimento posto sotto la caldaia. Se il calo di pressione è molto frequente è probabile che ci sia una perdita d acqua nell impianto. In questo caso è necessario l intervento dell idraulico. Προετοιμασία για το άναμμα Αν ο λέβητας έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό του διαμερίσματος, ελέγξτε αν τηρούνται οι υποδείξεις οι σχετικές με την είσοδο του αέρα και τον αερισμό του χώρου (σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους). Να ελέγχετε περιοδικά την πίεση του νερού στο υδρόμετρο και να ελέγχετε, σε κατάσταση κρύας εγκατάστασης, αν αυτή έχει μια τιμή μεταξύ 0,6 και 1,5 bar. Αν η πίεση είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή φροντίστε για την συμπλήρωση ανοίγοντας τον κρουνό που είναι κάτω από το λέβητα και κλείστε τον μόλις πετύχετε την προαναφερθείσα τιμή. Αν η πτώση πίεσης είναι πολύ συχνή είναι πιθανόν να υπάρχει μια απώλεια νερού στην εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επέμβαση του υδραυλικού. Procedura di accensione Premere il tasto ON/OFF, il display si illumina. Διαδικασία ανάμματος Πιέστε το κουμπί ON/OFF λέβητα., στον πίνακα ελέγχου για ανάψετε τον Inizia la procedura di inizializzazione, indicata dalla barra. Η οθόνη δείχνει την διαδικασία εκκίνησης - Που σημαίνεται από την μπάρα. Al termine sul display vengono visualizzate le temperature impostate per il riscaldamento e l acqua sanitaria (configurazione display: caldaia base). Viene inoltre richiesto l impostazione della data, ora e lingua. Procedere come indicato al paragrafo MENU UTENTE. 01/01/ :00 Αφού τελειώσει η διαδικασία, η οθόνη θα δείξει τις ορισμένες θερμοκρασίες για τα κυκλώματα κεντρικής θέρμανσης και ζεστού οικιακού νερού. (διαμόρφωση οθόνης: λέβητας βασική). Πρέπει επίσης να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και την γλώσσα. Προχωρήστε όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Selezione modalità di funzionamento La scelta della modalità di funzionamento viene effettuata tramite il tasto MODE 9: Επιλογή τρόπου λειτουργίας Για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MODE 9: Modalità di funzionamento Inverno riscaldamento + produzione acqua calda ad uso sanitario con indicazione delle temperature impostate Display 01/01/ :00 Τρόπος λειτουργίας χειμερινή - θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού Οθόνη 01/01/ :00 Estate solo produzione acqua calda ad uso sanitario, con indicazione della temperatura impostata 24/01/ :00 40 C θερινή - μόνο παραγωγή ζεστού νερού 24/01/ :00 40 C Solo Riscaldamento GENUS PREMIUM EVO SYSTEM (bollitore escluso) 24/01/ :00 70 C μόνο θέρμανση GENUS PREMIUM EVO SYSTEM (απαγόρευση θερμοσίφωνα) 24/01/ :00 70 C L accensione del bruciatore viene segnalata dal led blu 5. Η ανάφλεξη του καυστήρα θα επισημανθεί από το μπλε LED 5. 7

8 Regolazione riscaldamento È possibile regolare la temperatura dell acqua di riscaldamento premendo i tasti 12 +/-, si ottiene una temperatura variabile da 20 C a 45 C (impianti basse temp.) o da 35 C a 82 C (impianti alte temp.). Il valore prescelto viene visualizzato sul display. 24/01/ :22 40 C 72 C Ρύθμιση θέρμανσης Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού της θέρμανσης πιέζοντας τα πλήκτρα 12 +/-. Η θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί ποικίλει από 20 C έως 45 C (χαμηλή θερμοκρασία) ή 40 C έως 82 C (υψηλή θερμοκρασία). Η τιμή της εντολής εμφανίζεται αναβοσβήνοντας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Regolazione temperatura sanitario GENUS PREMIUM EVO È possibile regolare la temperatura dell acqua sanitaria premendo i tasti 2 +/-; si ottiene una temperatura variabile da 36 C a 60 C. Il valore prescelto viene visualizzato sul display lampeggiante. 24/01/ :22 Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης GENUS PREMIUM EVO Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του οικιακού ζεστού νερού πιέζοντας τα πλήκτρα 2 a Η θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί ποικίλει από 36 C έως 60 C. Η τιμή της εντολής εμφανίζεται αναβοσβήνοντας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Regolazione temperatura sanitario GENUS PREMIUM EVO SYSTEM collegata ad un bollitore esterno attraverso un Kit ARISTON - optional In caso di collegamento ad un bollitore esterno con un Kit ARISTON, è possibile regolare la temperatura dell acqua sanitaria premendo i tasti 2 +/-, si ottiene una temperatura variabile da 40 C a 60 C. Il valore prescelto viene visualizzato sul display lampeggiante. Per escludere il bollitore è sufficiente premere il tasto MODE e selezionare la modalità Solo Riscaldamento. 24/01/ :22 Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης GENUS PREMIUM EVO SYSTEM (συνδεδεμένος με εξωτερικό θερμοσίφωνα με προαιρετικό Κιτ ARISTON) Μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης πιέζοντας τα πλήκτρα 2 a η θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί είναι μεταξύ 40 C και 60 C. Η τιμή της εντολής εμφανίζεται αναβοσβήνοντας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Interruzione riscaldamento Per interrompere il riscaldamento premere il tasto MODE 9, dal display scompare il simbolo. La caldaia rimarrà in funzionamento estivo per la sola richiesta di acqua calda ad uso sanitario, indicando la temperatura impostata. 01/01/ :00 44 C Διακοπή θέρμανσης Για να διακόψετε τη θέρμανση πιέστε το πλήκτρο MODE 9. Στην οθόνη σβήνει το σύμβολο. Ο λέβητας παραμένει σε θερινή λειτουργία μόνο για παραγωγή ζεστού νερού και εμφανίζει την επιλεγμένη θερμοκρασία. Procedura di spegnimento Per spegnere la caldaia premere il tasto ON/ OFF, il display si spegne. La funzione antigelo è attiva. IMPORTANTE!! Per spegnere completamente la caldaia portare l interruttore elettrico esterno in posizione OFF. Chiudere il rubinetto del gas. OFF Διαδικασία σβησίματος Για να σβήσετε τον λέβητα πιέστε το κουμπί ON/OFF, η οθόνη θα σβήσει. Η Αντιπαγετική Λειτουργία είναι ήδη ενεργή. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σβήστε τον λέβητα εντελώς γυρίζοντας τον εξωτερικό ηλεκτρικό διακόπτη στην θέση OFF. Κλείστε τη βαλβίδα αερίου. 8

9 Funzione COMFORT L apparecchio consente di massimizzare il comfort nell erogazione di acqua sanitaria tramite la funzione COMFORT, che mantiene caldo lo scambiatore secondario (o bollitore esterno) durante i periodi di inattività. Per attivare la Funzione Comfort procedere come segue: - premere il tasto Ok per accedere al MENU UTENTE - premere il tasto OK per accedere al MENU COMPLETO - ruotare l encoder e selezionare Impostazione acqua calda - premere il tasto OK per accedere - ruotare l encoder per selezionare Comfort - premere il tasto OK per accedere alla funzione, il display visualizza Disabilitata (Impostazione di fabbrica) Temporizzata (Attiva per 30 minuti dopo un prelievo sanitario) Sempre attiva - ruotare l encoder per selezionare la modalità prescelta, esempio: Sempre attiva - premere il tasto OK per attivare la funzione, il display visualizza Funzione comfort impostata a Sempre Attiva Quando la funzione è attiva sul display si illumina la scritta COMFORT. Λειτουργία COMFORT Υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της άνεσης στη διανομή ζεστού νερού χρήσης, χάρη στη λειτουργία COMFORT. Η λειτουργία αυτή διατηρεί τον δευτερεύοντα εναλλάκτη (ή την εξωτερική δεξαμενή) ζεστό, τις περιόδους στις οποίες ο λέβητας είναι ανενεργός. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Comfort προχωρήστε ως ακολούθως: - πιέστε το κουμπί Ok για να μπείτε στον ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ - πιέστε το κουμπί OK για να μπείτε στο ΜΕΝΟΥ - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ΖΝΧ - πιέστε το κουμπί OK για να μπείτε στο υπο-μενού - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε Λειτουργία COMFORT, - πιέστε το κουμπίok, η οθόνη δείχνει απενεργοποιημένη (Εργοστασιακή ρύθμιση) Βάσει χρόνου (Η λειτουργία Comfort ενεργή για 30 λεπτά μετά από ζήτηση Ζ.Ν.Χ.) πάντα ενεργή - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο εργασίας του comfort, παράδειγμα: πάντα ενεργή - πιέστε το κουμπί OK, η οθόνη δείχνει Ορισμός λειτουργίας COMFORT σε πάντα ενεργή Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη το κείμενο COMFORT. 24/01/ :03 COMFORT 9

10 Condizioni di arresto dell apparecchio La caldaia è protetta da malfunzionamento tramite controlli interni da parte della scheda elettronica, che opera se necessario un blocco di sicurezza. In caso di blocco viene visualizzato sul display del pannello comandi un codice e la relativa descrizione che si riferisce al tipo di arresto ed alla causa che lo ha generato. Si possono verificare due tipi di arresto. Arresto di sicurezza Questo tipo di errore è di tipo volatile, ciò significa che viene automaticamente rimosso al cessare della causa che lo aveva provocato. Sul display viene visualizzato il codice e la descrizione dell errore. Errore Circuito aperto o cortocircuito sonda mandata Συνθήκες εμπλοκής του λέβητα Ο λέβητας προστατεύεται από δυσλειτουργίες με διαγνωστικούς ελέγχους από την ηλεκτρονική πλακέτα η οποία επεμβαίνει σε περίπτωση που είναι αναγκαία η εμπλοκή ασφαλείας. Σε περίπτωση εμπλοκής στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός και η περιγραφή που αναφέρεται στον τύπο της εμπλοκής και στην αιτία που την προκάλεσε. Υπάρχουν δύο τύποι εμπλοκής. Εμπλοκή ασφαλείας Το σφάλμα αυτό είναι «προσωρινό», πράγμα που σημαίνει ότι αποκαθίσταται αυτόματα όταν πάψει η αιτία που το προκάλεσε. Η οθόνη δείχνει τον κωδικό και την περιγραφή του σφάλματος. Σφάλμα Αισθητήρας θέρμανσης χαλασμένος Errore 110 ALERT ALERT Sonda RISC Difettosa Contatta il Centro assistenza Non appena la causa dell arresto scompare, la caldaia riparte e riprende il suo normale funzionamento. Se la caldaia segnalerà ancora l arresto di sicurezza, spegnere la caldaia. Portare l interruttore elettrico esterno in posizione OFF, chiudere il rubinetto del gas e contattare un tecnico qualificato. Arresto di sicurezza per pressione insufficiente acqua In caso di insufficiente pressione dell acqua nel circuito riscaldamento la caldaia segnala un arresto di sicurezza. Sul display appare il codice errore Riempi impianto E possibile ripristinare il sistema reintegrando l acqua tramite il Μόλις πάψει η αιτία που προκάλεσε την εμπλοκή. ο λέβητας ανάβει και αποκαθίσταται η λειτουργία του. Εάν η οθόνη επισημαίνει ακόμη την εμπλοκή ασφαλείας, σβήστε το λέβητα, γυρίστε τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF, κλείστε τη βάνα αερίου και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Εμπλοκή ασφαλείας από χαμηλή πίεση νερού Σε περίπτωση που η πίεση του νερού στο κύκλωμα θέρμανσης είναι ανεπαρκής, ο λέβητας πραγματοποιεί διακοπή ασφαλείας. Η οθόνη δείχνει Σφάλμα πλήρωση εγκατάστασης ALERT Errore 108 Riempi Impianto ALERT rubinetto di riempimento posto sotto la caldaia. Verificare la pressione sull idrometro e chiudere il rubinetto non appena si raggiunge 1-1,5 bar. Se la richiesta di reintegro dovesse essere frequente, spegnere la caldaia, portare l interruttore elettrico esterno in posizione OFF, chiudere il rubinetto del gas e contattare un tecnico qualificato per verificare la presenza di eventuali perdite di acqua. Blocco di funzionamento Questo tipo di errore è di tipo non volatile, ciò significa che non viene automaticamente rimosso. Sul display appare il segnale di allerta con il codice errore e la descrizione. In questo caso la caldaia non riparte automaticamente e potrà essere sbloccata solo tramite la pressione del tasto. Il display visualizza Reset in corso e a seguire Errore risolto. Se dopo alcuni tentativi di sblocco, il problema si ripete è necessario far intervenire un tecnico qualificato. Μπορείτε να αποκαταστήσετε το σύστημα ενσωματώνοντας το νερό μέσω της στρόφιγγας πλήρωσης που βρίσκεται κάτω από το λέβητα. Ελέγξτε την πίεση στο υδρόμετρο και κλείστε τη στρόφιγγα μόλις φτάσει στα 1-1,5 bar. Αν το αίτημα αποκατάστασης είναι συχνό, σβήστε το λέβητα, φέρτε τον εξωτερικό ηλεκτρικό διακόπτη σε θέση OFF, κλείστε τη στρόφιγγα του αερίου και επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο τεχνικό για να διαπιστώσετε την παρουσία ενδεχόμενων απωλειών νερού. Εμπλοκή λειτουργίας Το σφάλμα αυτό δεν είναι «προσωρινό», πράγμα που σημαίνει ότι η λειτουργία δεν αποκαθίσταται αυτόματα. Η οθόνη δείχνει τον κωδικό και την περιγραφή του σφάλματος. Για να επαναφέρετε κανονική λειτουργία πιέστε το κουμπί στον πίνακα ελέγχου. Η οθόνη δείχνει: Επανεκκίνηση σε εξέλιξη and then Το σφάλμα διορθώθηκε. Εάν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται μετά από κάποιες προσπάθειες απεμπλοκής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.. Errore 501 Reset in corso ALERT Mancanza fiamma ALERT Premere il pulsante Reset Errore risolto 10

11 Importante Se il blocco si ripete con frequenza, si consiglia l intervento del Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Per motivi di sicurezza, la caldaia consentirà comunque un numero massimo di 5 riarmi in 15 minuti (pressioni del tasto ). Nel caso in cui il blocco sia sporadico o isolato non costituisce un problema. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εάν η εμπλοκή επαναλαμβάνεται συχνά, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Για λόγους ασφαλείας ο λέβητας επιτρέπει έως 5 προσπάθειες απεμπλοκής σε 15 λεπτά (πιέσεις του πλήκτρου ). Σε περίπτωση που η εμπλοκή είναι σποραδική ή μεμονωμένο γεγονός δεν αποτελεί πρόβλημα. Tabella Errori per Blocco di Funzionamento Display Descrizione 1 01 Sovratemperatura 5 01 Mancanza fiamma Circolazione Insufficiente Circolazione Insufficiente (richiesto reintegro) 3 05 Errore scheda 3 06 Errore scheda 3 07 Errore scheda Πίνακας σφαλμάτων για εμπλοκή λειτουργίας οθόνη περιγραφή 1 01 Υπερθέρμανση 5 01 Απουσία φλόγας Ανεπαρκής κυκλοφορία πλήρωση εγκατάστασης 3 05 Σφάλμα πλακέτας 3 06 Σφάλμα πλακέτας 3 07 Σφάλμα πλακέτας Sicurezza antigelo La caldaia è dotata di una protezione antigelo che provvede al controllo della temperatura di mandata della caldaia: se tale temperatura scende sotto i 8 C si attiva la pompa (circolazione nell impianto di riscaldamento) per 2 minuti. Dopo i due minuti di circolazione la scheda elettronica verifica quanto segue: a- se la temperatura di mandata è > di 8 C la pompa si ferma; b- se la temperatura di mandata è > di 4 C e < di 8 C la pompa si attiva per altri 2 minuti; c- se la temperatura di mandata è < di 4 C si 8 C accende il bruciatore (in riscaldamento alla minima potenza) fino al raggiungimento dei 33 C. Raggiunta la temperatura il bruciatore si spegne ed il circolatore 3 C continua a funzionare per altri due minuti. La protezione antigelo è attiva solo con la caldaia perfettamente funzionante: - la pressione dell installazione è sufficiente; - l interruttore bipolare esterno è in posizione ON; - il gas viene erogato; - la caldaia non segnala alcun errore. Αντιπαγωτική προστασία Ο λέβητας διαθέτει αντιπαγωτική προστασία που ελέγχει τη θερμοκρασία κατάθλιψης. Εάν η θερμοκρασία αυτή πέσει κάτω από τους 8 C, ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής (κυκλοφορία στο κύκλωμα θέρμανσης) επί 2 λεπτά. Μετά τα 2 λεπτά η ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχει τα ακόλουθα στοιχεία: α - εάν η θερμοκρασία κατάθλιψης υπερβεί τους 8 C ο κυκλοφορητής διακόπτει τη λειτουργία του β - εάν η θερμοκρασία κατάθλιψης είναι >4 C και >8 C ο κυκλοφορητής λειτουργεί για άλλα 2 λεπτά γ - εάν η θερμοκρασία κατάθλιψης είναι <4 C, ανάβει ο καυστήρας (θέρμανση με ελάχιστη ισχύ) έως τους 33 C. Στη θερμοκρασία αυτή ο καυστήρας σβήνει και ο κυκλοφορητής εξακολουθεί να λειτουργεί για ακόμη 2 λεπτά. Η αντιπαγωτική προστασία είναι ενεργή μόνο όταν ο λέβητας λειτουργεί κανονικά: - υπάρχει επαρκής πίεση στην εγκατάσταση - η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη - υπάρχει παροχή αερίου. 8 C 3 C 11

12 Impostazioni Utente Premere il tasto di programmazione Ok per accedere al Menu Utente. Menu completo Ρυθμίσεις Χρήστη Για να μπείτε στις ρυθμίσεις Χρήστη πιέστε το κουμπί OK, Η οθόνη δείχνει : Per accedere ai menu o ai sottomenu premere il pulsante OK. Per muoversi all interno dei menu o dei sottomenu ruotare l encoder. Per variare un valore impostato, ruotare l encoder. Per memorizzare premere il tasto OK. Per uscire o tornare indietro premere il tasto ESC. L accesso e la modifica dei vari parametri viene effettuata attraverso il tasto OK e l enconder (vedi figura). Tasto ESC Πλήκτρο ESC Impostazione riscaldamento Impostazione acqua calda Impostazioni schermo Guida Πιέστε το κουμπί OK για να μπείτε στο μενού και υπο-μενού. Γυρίστε τον επιλογέα για να πλοηγηθείτε στα μενού και υπο-μενού. Γυρίστε τον επιλογέα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων. Πιέστε το κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις. Πιέστε το κουμπί ESC για να βγείτε μέχρι να εμφανιστεί η κανονική ένδειξη της οθόνης. Η επιλογή και η τροποποίηση των διαφόρων παραμέτρων επιτυγχάνονται με το πλήκτρο OK και το διακόπτη encoder (βλ. εικόνα που ακολουθεί). Tasto OK Πλήκτρο OK Encoder Impostazione lingua display L impostazione della lingua viene effettuata dal menu UTENTE, procedere come segue: - premere il tasto OK, il display visualizza il Menu completo - premere il tasto OK, per accedere al Menu completo - ruotare l endorer per selezionare Impostazioni schermo - premere il tasto OK per accedere al sotto-menu - premere il tasto OK per accedere al sotto-menu Lingua - ruotare l encoder per selezionare Italiano - premere il tasto OK sul display compare Lingua selezionata italiano - premere il tasto ESC per uscire dal menu. Impostazione Data e ora display L impostazione della data e dell ora viene effettuata dal menu UTENTE - premere il tasto OK, il display visualizza il Menu utente - premere il tasto OK per accedere al menu - ruotare l encoder per selezionare Impostazioni schermo - premere il tasto OK per accedere al sotto-menu - ruotare l encoder per selezionare il sotto-menu Data e ora - premere il tasto OK per accedere al sotto-menu - premere il tasto OK per accedere alla modifica del giorno (lampeggia) - ruotare l encoder per impostare il giorno - premere il tasto OK per conferma - ruotare l encoder per selezionare il mese - premere il tasto OK per accedere alla modifica del mese (lampeggia) - ruotare l encoder per impostare il mese - premere il tasto OK per conferma - ruotare l encoder per selezionare l anno (lampeggia) - premere il tasto OK per accedere alla modifica dell anno - ruotare l encoder per impostare l anno - premere il tasto OK per conferma - ruotare l encoder per selezionare l ora - premere il tasto OK per accedere alla modifica dell ora (lampeggia) - ruotare l encoder per impostare l ora. - premere il tasto OK per conferma - ruotare l encoder per selezionare i minuti - premere il tasto OK per accedere alla modifica dei minuti (lampeggia) - ruotare l encoder per impostare i minuti. - premere il tasto OK per conferma - premere il tasto ESC per uscire dal menu. Ορισμός Γλώσσας Οθόνης Για να ρυθμίσετε την Γλώσσα Οθόνης, μπείτε στο μενού Χρήστη και προχωρήστε ως ακολούθως: - πιέστε το κουμπί ΟΚ, Η οθόνη δείχνει Μενού - πιέστε το κουμπί ΟΚ, για να μπείτε στο Μενού - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε Ρυθμίσεις Οθόνης - πιέστε το κουμπί ΟΚ, για να μπείτε στα υπο-μενού - πιέστε το κουμπί OK για να μπείτε στο υπο-μενού Γλώσσα - πιέστε το κουμπί ΟK για να επιλέξετε Ελληνικά η οθόνη δείχνει Επιλέξτε γλώσσα Ελληνικά - πιέστε το κουμπί ESC για να βγείτε από το μενού. Ορισμός της ώρας και ημερομηνίας Για να ρυθμίσετε την Ώρα και την Ημερομηνία, μπείτε στο μενού Χρήστη και προχωρήστε ως ακολούθως: - Πιέστε το κουμπί ΟΚ, η οθόνη δείχνει Μενού - πιέστε το κουμπί ΟΚ, για να μπείτε στο Μενού - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε Ρυθμίσεις Οθόνης - πιέστε το κουμπί ΟΚ, για να μπείτε στο Ρυθμίσεις Οθόνης - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε Ώρα και Ημερομηνία - πιέστε το κουμπί ΟΚ, για να μπείτε στο υπο-μενού - πιέστε το κουμπί ESC για να ενεργοποιήσετε τον ορισμό της ημέρας (ο αριθμός αναβοσβήνει) - γυρίστε τον επιλογέα για να ορίσετε την ημέρα - πιέστε το κουμπί ESC για επιβεβαίωση - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε τον μήνα - πιέστε το κουμπί ESC για να ενεργοποιήσετε τον ορισμό του μήνα (ο αριθμός αναβοσβήνει) - γυρίστε τον επιλογέα για να ορίσετε τον μήνα - πιέστε το κουμπί ESC για επιβεβαίωση - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε το έτος - πιέστε το κουμπί ESC για να ενεργοποιήσετε τον ορισμό του έτους (ο αριθμός αναβοσβήνει) - γυρίστε τον επιλογέα για να ορίσετε το έτος - πιέστε το κουμπί ESC για επιβεβαίωση - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την ώρα - πιέστε το κουμπί ESC για να ενεργοποιήσετε τον ορισμό της ώρας (ο αριθμός αναβοσβήνει) - γυρίστε τον επιλογέα για να ορίσετε την ώρα - πιέστε το κουμπί ESC για επιβεβαίωση - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε τα λεπτά - πιέστε το κουμπί ESC για να ενεργοποιήσετε τον ορισμό των λεπτών (ο αριθμός αναβοσβήνει) - γυρίστε τον επιλογέα για να ορίσετε τα λεπτά - πιέστε το κουμπί ESC για επιβεβαίωση - πιέστε το κουμπί ESC για να βγείτε από το μενού. 12

13 Utente - MENU COMPLETO Impostazione riscaldamento Ρυθμίσεις ΚΘ Impostazione acqua calda Ρυθμίσεις ΖΝΧ Impostazione temperatura riscaldamento Ορισθείσα θερμοκρασία ΚΘ manuale d uso Temperatura setpoint acqua calda Ορισμός Θ ΖΝΧ Funzione Comfort Λειτουργία COMFORT Μενού Χρήστη Temperatura impostata Zona 1 Θ ρύθμισης Ζώνης 1 Temperatura impostata Zona 2 Θ ρύθμισης Ζώνης2 Temperatura impostata Zona 3 Θ ρύθμισης Ζώνης3 Disabilitata (impostazione di fabbrica) Απενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση) Temporizzata Βάσει χρόνου Sempre attiva πάντα ενεργή Regolabile dal pannello di controllo tasti 12 Ρυθμίστε στον πίνακα ελέγχου - πλήκτρα 12 Attivo con Modulo gestione zone collegato Ενεργή μόνο με πολυζωνική μονάδα Attivo con Modulo gestione zone collegato Ενεργή μόνο με πολυζωνική μονάδαe Regolabile dal pannello di controllo tasti 1 Ρυθμίστε στον πίνακα ελέγχου - πλήκτρα 1 Ruotare l encoder per selezionare la funzione e premere OK. Sul display comprare la scritta COMFORT - vedi pag. 6 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε και πιέστε το κουμπί OK. Η οθόνη δείχνει COMFORT βλέπε σελίδα 6 Impostazioni schermo Ρυθμίσεις Οθόνης Lingua Γλώσσα Data e ora Ώρα και Ημερομηνία Schermata iniziale Αρχική οθόνη Luminosità in standby Φωτεινότητα σε αναμονή Retroilluminazione Φωτεινή ένδειξη Temporizzazione schermata iniziale Χρονισμός αρχικής οθόνης Ruotare l encoder per selezionare la lingua e premere OK Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την γλώσσα και πιέστε το κουμπί ΟΚ Vedi paragrafo Impostazione data e ora - pagina 12 Βλέπε παράγραφο ώρα και ημερομηνία - σελίδα 12 Caldaia base (impostazione di fabbrica) βάση λέβητα (εργοστασιακή ρύθμιση) Caldaia completa πλήρης λέβητα Ruotare l encoder e premere OK Γυρίστε τον επιλογέα και πιέστε το κουμπί ΟΚ Ruotare l encoder per selezionare e premere OK Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε και πιέστε το κουμπί OK Selezionare il tempo (minuti) ruotando l encoder e premere OK Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε τον χρόνο (λεπτά) και πιέστε το κουμπί ΟΚ Selezionare il tempo (minuti) ruotando l encoder e premere OK Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε τον χρόνο (λεπτά) και πιέστε το κουμπί ΟΚ 13

14 Schermata iniziale - impostazione di fabbrica - caldaia base L impostazione della schermata iniziale viene effettuata dal menu UTENTE. Per modificare la schermata iniziale procedere come segue: - premere il tasto OK, il display visualizza Menu Completo - premere il tasto OK, per accedere al Menu Completo - ruotare l endorer per selezionare Impostazioni schermo - premere il tasto OK per accedere alle impostazioni - ruotare l encoder per selezionare schermata iniziale - premere il tasto OK per accedere alle impostazioni dello schermo - ruotare l encoder per selezionare la modalità caldaia completa - premere il tasto OK per memorizzare la scelta - premere il tasto ESC per uscire dal menu. Η ΟΘΟΝΗ ΜΟΥ - εργοστασιακή ρύθμιση Με βάση τον λέβητα Για να ρυθμίσετε τον Οθόνη σας, μπείτε στο μενού Χρήστη και προχωρήστε ως ακολούθως : - πιέστε το κουμπί ΟΚ, Η οθόνη δείχνει Μενού - πιέστε το κουμπί ΟΚ, για να μπείτε στ Μενού - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε Ρυθμίσεις Οθόνης - πιέστε το κουμπί ΟΚ, για να μπείτε στο Ρυθμίσεις Οθόνης - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε Αρχική οθόνη - πιέστε το κουμπί ΟΚ, για να μπείτε στο Αρχική οθόνη - γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε πλήρης λέβητα - πιέστε το κουμπί ESC για να αποθηκεύσετε την ρύθμιση - πιέστε το κουμπί ESC για να βγείτε από το μενού. Caldaia base Caldaia completa βάση λέβητα πλήρης λέβητα 0,7 bar Stand-by 0,7 bar Stand-by La modalità base visualizza: - data e ora - modalità di funzionamento impostata - temperature impostate - Funzione COMFORT - Funzione AUTO La modalità completa visualizza: - data e ora - modalità di funzionamento impostata - temperature impostate - Funzione COMFORT - Funzione AUTO - pressione impianto - testo descrittivo operazioni caldaia - indicazione accensione bruciatore - sonda solare collegata Στην διάταξη με βασική διάταξη Λέβητα η οθόνη δείχνει: - ώρα και ημερομηνία - τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας - την θερμοκρασία που επιλέχθηκε - την Λειτουργία Comfort - την Λειτουργία Auto Στην διάταξη Πλήρης Λέβητας η οθόνη δείχνει: - ώρα και ημερομηνία - τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας - την θερμοκρασία που επιλέχθηκε - την Λειτουργία Comfort - την Λειτουργία Auto - την πίεση ψηφιακά - κείμενο που δείχνει την λειτουργία σαν πληροφορία - Ανίχνευση φλόγας με ένδειξη ισχύος που χρησιμοποιείται ή ένδειξη - Συνδεμένος ηλιακός αισθητήρας θερμοκρασίας 14

15 Tasto AUTO - Attivazione Termoregolazione auto Πλήκτρο AUTO - Ενεργοποίηση Θερμορύθμισης auto La funzione AUTO consente di adattare il funzionamento della caldaia alle condizioni ambientali esterne ed alla tipologia dell impianto in cui è installata. Consente di raggiungere nella maniera più veloce il comfort ambientale senza inutili sprechi di denaro, energia, efficienza riducendo notevolmente l usura dei componenti. Contattare un nostro tecnico qualificato che provvederà ad informarvi sui dispositivi collegabili alla caldaia ed a programmarla in base all impianto. Nelle normali caldaie infatti, la temperatura dell acqua negli elementi scaldanti viene normalmente impostata ad un valore elevato (70-80 C) garantendo un riscaldamento efficace nelle poche giornate fredde dell inverno e rivelandosi esuberante nelle tante giornate meno fredde tipiche delle stagioni autunnali e primaverili. Questa consuetudine comporta fenomeni di eccessivo riscaldamento degli ambienti dopo lo spegnimento del termostato con conseguenti sprechi di energia e condizioni di scarso benessere ambientale. La nuova funzione AUTO prende il comando della caldaia e sceglie il miglior regime di funzionamento in base alle condizioni ambientali, ai dispositivi esterni connessi alla caldaia e alle perfomance richieste (decide in continuo a che potenza funzionare in base alle condizioni ambientali e alla temperatura dell ambiente richiesta). Η λειτουργία AUTO επιτρέπει την προσαρμογή της λειτουργίας του λέβητα στις εξωτερικές συνθήκες και στον τύπο της εγκατάστασης. Επιτρέπει την ταχύτερη επίτευξη των συνθηκών άνεσης χωρίς άσκοπες σπατάλες χρήματος, ενέργειας και απόδοσης, μειώνοντας σημαντικά τη φθορά των εξαρτημάτων. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για πληροφορίες σχετικά με τις συνδεόμενες διατάξεις και για τον προγραμματισμό του λέβητα αναλόγως με την εγκατάσταση. Πράγματι, στους κοινούς λέβητες το νερό των στοιχείων θέρμανσης ρυθμίζεται σε υψηλή τιμή (70-80 C) εξασφαλίζοντας αποτελεσματική θέρμανση λίγες ημέρες του χειμώνα και προκαλώντας σπατάλες στις λιγότερο ψυχρές ημέρες του φθινοπώρου ή της άνοιξης. Η συνήθεια αυτή προκαλεί υπερβολική θέρμανση των χώρων μετά το σβήσιμο του θερμοστάτη με συνεπακόλουθη σπατάλη ενέργειας και μειωμένες συνθήκες άνεσης. Η νέα λειτουργία AUTO αναλαμβάνει τον έλεγχο του λέβητα και επιλέγει τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας αναλόγως με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τα εξωτερικά συστήματα που συνδέονται με τον λέβητα και τις απαιτούμενες επιδόσεις (ελέγχει συνεχώς την ισχύ αναλόγως με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την επιλεγμένη θερμοκρασία του χώρου). 24/01/ :38 auto 44 C 38 C Cambio gas Le nostre caldaie sono progettate sia per il funzionamento con il gas metano che con i gas GPL. In caso si renda necessaria la trasformazione, rivolgersi ad un tecnico qualificato o ad un nostro Servizio Assistenza Tecnica autorizzato. Manutenzione La manutenzione è essenziale per la sicurezza, il buon funzionamento e la durata della caldaia. Leggere quanto riportato al paragrafo Manutenzione del manuale Istruzioni Tecniche per l installazione e la manutenzione. Tutte le operazioni effettuate vanno registrate sul libretto di impianto. Αλλαγή αερίου Οι λέβητες έχουν μελετηθεί για λειτουργία είτε με μεθάνιο είτε με υγραέριο. Εάν καταστεί αναγκαία η μετατροπή, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό ή στο Σέρβις. Συντήρηση Η συντήρηση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια, τη σωστή λειτουργία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του λέβητα. Πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Συνιστάται η περιοδική εκτέλεση της ανάλυσης των καυσαερίων για να ελέγχεται η απόδοση και οι εκπομπές ρύπων του λέβητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να καταχωρούνται στο δελτίο της εγκατάστασης. 15

16 Servizio clienti Costo della chiamata al telefono fisso: 0,143 Euro al minuto in fascia oraria intera e 0,056 Euro in fascia oraraia ridotta (IVA inclusa) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η κλήση χρεώνεται με το κόστος μιας αστικής μονάδας Ariston Thermo SpA Viale A. Merloni, Fabriano (AN)

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente CLAS EVO Manuale d uso per l utente CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32 FF CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24 CF CLAS EVO SYSTEM 28 CF Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη Manuale d'uso per l'utente Βιβλίο χρήσης για το χρήστη IT GR CALDAIA MURALE A GAS CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAST EVO FAST EVO ONT C 16

FAST EVO FAST EVO ONT C 16 FAST EVO Manuale d uso per l utente Εγχειρίδιο Χρήστη Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS - TIPO B11bs ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno IT caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore EN high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno it caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore en high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione CALDAIA MURALE ISTANTANEA CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24 CF CLAS EVO SYSTEM 28 CF V INDICE Generalità...3 Avvertenze

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ALIXIA V01. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

ALIXIA V01. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C Green V00. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione. Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης

NIAGARA C Green V00. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione. Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης IT GR CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ЕПІТОІХОΣ ΛΕΒΗΤΑΣ АЕРІОΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO

CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO A it CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO Manuale per l uso destinato all utente e all installatore el ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ TALIA

Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ TALIA Βιβλίο χρήσης για το χρήστη GR ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ TALIA 25-30 - 35 Αγαπητή κυρία, Αγαπητέ κύριε, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα λέβητα κατασκευής μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η τεχνική ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

NINFA T 24 MS 3540G951

NINFA T 24 MS 3540G951 cod. 3540G951 02/2008 (Rev. 00) 3540G951 NINF T 24 MS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione CALDAIA MURALE ISTANTANEA CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου

Επίτοιχοι λέβητες αερίου Επίτοιχοι λέβητες αερίου Επίτοιχοι λέβητες Murelle EV θέρμανσης και στιγμιαίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Murelle EV με αποθήκευση Ο ευέλικτος λέβητας Ο Murelle EV είναι επίτοιχος λέβητας μικρών διαστάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

CLIMA MANAGER ISTRUZIONI OPERATIVE OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONSDE FONCTIONNEMENT INSTRUCCIONES OPERATIVAS ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

CLIMA MANAGER ISTRUZIONI OPERATIVE OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONSDE FONCTIONNEMENT INSTRUCCIONES OPERATIVAS ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CLIMA MANAGER CONTROLLO REMOTO MODULANTE MODULATING REMOTE CONTROL COMMANDE A DISTANCE MODULAIRE CONTROL REMOTO MODULANTE ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ISTRUZIONI OPERATIVE OPERATING INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI TECNICHE PER L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ISTRUZIONI TECNICHE PER L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ GENUS PREMIUM EVO EXT ISTRUZIONI TECNICHE PER L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore Marcatura CE Targhetta caratteristiche...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione. Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione. Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης IT GR CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

Διαβάστε περισσότερα

NINFA 24 MCS 3540F611

NINFA 24 MCS 3540F611 cod. 3540F611 05/2007 (Rev. 00) 3540F611 NINF 24 MCS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

PIGMA GREEN EXT CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

PIGMA GREEN EXT CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ C ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΕΛΚΥΣΜΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100%

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% Predisposizione Solare Low NOx Funzione CALDO SUBITO Pompa MODULANTE 100% άνεση και οικονομία μειωμένη κατανάλωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Smile Solar Balturella 1986 Genio C 1996 Smile Sola r 2012 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RK 100. για το µοντέλο CE 0694. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter

Eγχειρίδιο χρήσης RK 100. για το µοντέλο CE 0694. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RK 100 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Comando Remoto - Remote Control Control Remoto - Απομακρυσμένο Χειριστήριο

Comando Remoto - Remote Control Control Remoto - Απομακρυσμένο Χειριστήριο Comando Remoto - Remote Control Control Remoto - Απομακρυσμένο Χειριστήριο Sime HOME MANUALE PER L INSTALLAZIONE E L USO - INSTALLATION AND USE MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ Τηλ.: ,

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ Τηλ.: , ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com Ο θερμοστάτης UTH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Gruppo idraulico solare a singola via

Gruppo idraulico solare a singola via Gruppo idraulico a singola via per impianti solari termici ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Il Descrizione Περιγραφή gruppo di circolazione viene utilizzato

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RHR 34. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RHR 34. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RHR 34 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR 6720812424-00.1Wo Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 20 & 30 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεων ασφαλείας........... 3 1.1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

CLIMA MANAGER CONTROLLO REMOTO MODULANTE MODULATING REMOTE CONTROL ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CONTROL REMOTO MODULANTE

CLIMA MANAGER CONTROLLO REMOTO MODULANTE MODULATING REMOTE CONTROL ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CONTROL REMOTO MODULANTE CLIMA MANAGER CONTROLLO REMOTO MODULANTE MODULATING REMOTE CONTROL ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CONTROL REMOTO MODULANTE ISTRUZIONI OPERATIVE OPERATING INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ INSTRUCCIONES

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΖΗΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΛΗ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ Η ποιότητα μιας εγκατάστασης θέρμανσης βασίζεται σε τέσσερα ουσιώδη στοιχεία: στην επιλογή της πηγής ενέργειας για την αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

εγκατάσταση Για τη διαστασιολόγηση των σωλήνων και των θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαθέσιµο µανοµετρικό ύψος σε συνδυασµό µε την απαιτούµενη παροχή και σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης 3-285-370-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD510E/DVD910E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-61(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT IT/ DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα