ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 28 η Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7 στην Αθήνα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής. Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα: 1. Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα 2. Μέλη: Λουρίκας Δημήτριος (με τηλεδιάσκεψη) Κουλούρη Ιωάννα (με τηλεδιάσκεψη) Σταθακόπουλος Δημήτριος Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν. Γραμματέας: Στυλιανή Τσιάβου Εισηγητές: Στυλιανή Παρασκευά, Χημικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η Εισηγήτρια κ. Παρασκευά, η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. ΘΕΜΑ: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων (Αξονικού Τομογράφου Brilliance 64, Ψηφιακού Αγγειογράφου Allura Xper FD20, Τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού Essenta RC, Φορητού C-arm BV Pulsera) και προμήθειας δύο (2) ακτινολογικών λυχνιών για τον Αξονικό Τομογράφο Brilliance 64, του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Πατησίων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 άνευ ΦΠΑ, για τρία έτη. 1. Με το υπ' αριθ. πρωτ / έγγραφο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το οποίο παρελήφθη από την Αρχή την και έλαβε αριθμό πρωτ. 2844, όπως συμπληρώθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ / έγγραφο που παρελήφθη από την Αρχή στις (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1

2 3270) και το υπ' αριθ. πρωτ / έγγραφο που παρελήφθη από την Αρχή στις (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3428), το Νοσοκομείο αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων (Αξονικού Τομογράφου Brilliance 64, Ψηφιακού Αγγειογράφου Allura Xper FD20, Τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού Essenta RC, Φορητού C-arm BV Pulsera) και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 άνευ ΦΠΑ, για τρία έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 60/2007, παρ. 1. β' (για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων). Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά 2. Από τα αναφερόμενα στο κρινόμενο αίτημα και στα συνυποβληθέντα αρχικά και συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 2.1.Με την από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου (Απόσπασμα Διοικητικού Συμβουλίου 9 ης Συνεδρίασης ΕΚΤΑΚΤΟ 1), εγκρίθηκε η σύναψη τριετούς σύμβασης με την εταιρεία PHILIPS για την συντήρηση τεσσάρων ιατρικών μηχανημάτων (Αξονικού Τομογράφου Brilliance 64, Ψηφιακού Αγγειογράφου Allura Xper FD20, Τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού Essenta RC, Φορητού C-arm BV Pulsera) και για την προμήθεια δύο (2) ακτινολογικών λυχνιών για τον Αξονικό Τομογράφο Brilliance 64, με διαδικασία διαπραγμάτευσης - απ' ευθείας ανάθεση αντί του συνολικού ποσού των ,00 πλέον ΦΠΑ 23%, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Αναλυτικά οι έως σήμερα υπηρεσίες για την ετήσια συντήρηση ανά είδος μηχανήματος ήταν οι κάτωθι: α. β. γ. δ. Μηχάνημα Καλυπτόμενες υπηρεσίες Αξία ανά έτος Αξονικός τομογράφος Brilliance 64 Αγγειογράφος Allura Xper FD20 Τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό Essenta RC Φορητό C-arm BV Pulsera Εργασίες προγραμματισμένης και επανορθωτικής συντήρησης, πλήρης κάλυψη ανταλλακτικών και πλήρης κάλυψη της λυχνίας ακτίνων Χ Εργασίες προγραμματισμένης και επανορθωτικής συντήρησης, πλήρης κάλυψη κάλυψη ανταλλακτικών και απεριόριστη κάλυψη της λυχνίας ακτίνων Χ Εργασίες προγραμματισμένης και επανορθωτικής συντήρησης, πλήρης κάλυψη ανταλλακτικών Εργασίες προγραμματισμένης και επανορθωτικής συντήρησης, πλήρης κάλυψη ανταλλακτικών και πλήρης κάλυψη λυχνιών (λυχνία ακτίνων Χ και ενισχυτού εικόνας) ,00 πλέον ΦΠΑ ,00 πλέον ΦΠΑ 7.200,00 πλέον ΦΠΑ 8.820,00 πλέον ΦΠΑ Επιπρόσθετα, στην προβλεπόμενη τριετία θα απαιτηθεί η αντικατάσταση δύο (2) ακτινολογικών λυχνιών ποσού ,00, ήτοι ,00 ανά έτος Αναφορικά με τον Αξονικό Τομογράφο Brilliance 64 (α.) : Με την από υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» και της «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», πραγματοποιήθηκε η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος υπολογιστικής τομογραφίας με το λογισμικό του στον ειδικό χώρο του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα», ποσού ,00 πλέον ΦΠΑ. Με την από 2

3 Συνεδρίαση του ΔΣ του Νοσοκομείου (απόσπασμα Διοικητικού Συμβουλίου 15 ης Συνεδρίασης) έγινε η αποδοχή της εκ μέρους του ΟΠΑΠ δωρεάς του Πολυατομικού Αξονικού Τομογράφου νέας τεχνολογίας (64 τομών) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Στο Προοίμιο της ως άνω σύμβασης αναφέρεται ότι: «3. Το ΔΣ της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη με αριθμό 28/ /θέμα 9 ο απόφασή του, αποφάσισε την κατακύρωση όλου του έργου της 1 ης Ενότητας του ως άνω διαγωνισμού στην Ανάδοχο, που αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία ενός (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, στο Κωνταντινοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα», στην εκπαίδευση του προσωπικού του, καθώς επίσης και σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες που αφορούν στη διαμόρφωση και στη θωράκιση των χώρων εγκατάστασης του εξοπλισμού,έναντι συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων ( ,00) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 4. Σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης του ΔΣ της ΟΠΑΠ Α.Ε., το έργο της παροχής υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, θα υλοποιηθεί από την Ανάδοχο καταρτίζοντας και υπογράφοντας ξεχωριστή σύμβαση με το Κωνσταντινοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα», έναντι συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ( ,00)ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ». Στο άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σημείο 6, αναφέρεται ότι: «Η παροχή από την Ανάδοχο εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία περιλαμβάνει δωρεάν προληπτική και διορθωτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μαζί με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και μονοπωλιακά αναλώσιμα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (εξυπακούεται ότι δεν θα περιλαμβάνονται βλάβες από κακή ή μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές χρήση του εξοπλισμού), από την οριστική παραλαβή για όλον τον υπό προμήθεια νοσοκομειακό εξοπλισμό και λογισμικό της 1 ης Ενότητας του Παραρτήματος Α της οικείας διακήρυξης, καθώς επίσης και το έργο της 8ετούς παροχής υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής του και των λοιπών αναφερόμενων υπηρεσιών στην οικεία διακήρυξη, θα υλοποιηθούν από την Ανάδοχο, καταρτίζοντας και υπογράφοντας ξεχωριστή σχετική σύμβαση με το εν λόγω Νοσοκομείο. Το κόστος της 8ετούς συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης επιβαρύνει το Νοσοκομείο». Η εγγύηση καλής λειτουργίας έληξε την Αναφορικά με τον Αγγειογράφο Allura Xper FD20 (β.) και με το Τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό Essenta RC (γ.): Με το από ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς, μεταξύ της Δωρήτριας - Φυσικού Προσώπου και της Προμηθεύτριας Εταιρείας «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», πραγματοποιήθηκε η παράδοση, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ενός συγκροτήματος Αγγειογράφου με Ψηφιακό Ανιχνευτή, τύπου Allura Xper FD20, της εταιρείας PHILIPS, το οποίο το Φυσικό Πρόσωπο δώρησε στο Νοσοκομείο. Μέρος του εξοπλισμού του ανωτέρω συμφωνητικού αποτελούσε και ένα τηλεχειριζόμενο αναλογικό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου Essenta RC της εταιρείας PHILIPS (βλέπε άρθρο 3.5). Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανήλθε στο ποσό του συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Με την από Συνεδρίαση του ΔΣ του Νοσοκομείου (απόσπασμα Διοικητικού Συμβουλίου 14 ης Συνεδρίασης) έγινε η αποδοχή της δωρεάς του Ψηφιακού Αγγειογράφου για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Στο άρθρο 3.5 του ανωτέρω συμφωνητικού αναφέρεται ότι: «Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται και ο συμφωνηθείς με την προμηθεύτρια επιπλέον εξοπλισμός, ήτοι: 1. Τηλεχειριζόμενο αναλογικό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου Essenta RC της εταιρείας Philips, 2. Μία ενδοαρτική αντλία, 3. Ένα Monitor παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών MP20 Philips, 4. 3

4 Ένα τροχήλατο πιεσόμετρο, 5. Ένας απινιδιστής διφασικός, 6. Δεκαπέντε μπλούζες,...». Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 του ανωτέρω συμφωνητικού: «Η προμηθεύτρια εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για χρονική περίοδο τριάντα (30) μηνών, αρχής γενομένης από την παραλαβή του εξοπλισμού. Κατά το ως άνω διάστημα, η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τόσο τις ακτινολογικές λυχνίες του εξοπλισμού όσο και άπαντα τα είδη του λοιπού εξοπλισμού». Στο άρθρο 4.10 αυτού αναφέρεται ότι: «Μετά τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και επί διάστημα 7,5 ετών (επτάμισυ ετών), ήτοι 90 (ενενήντα μηνών), η προμηθεύτρια υποχρεούται, εφόσον της ανατεθεί, με έγγραφη δήλωση του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου, έναντι ετήσιας αμοιβής, να αναλάβει την πλήρη συντήρηση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των υπ' αριθμ. (2), (3), (4) και (5) ειδών του επιπλέον εξοπλισμού. Είναι αυτονόητο ότι η πλήρης συντήρηση του εξοπλισμού, μετά το πέρας της εγγύησης, θα γίνεται με τους ίδιους όρους οι οποίοι ισχύουν και για το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Το τίμημα της ετήσιας συντήρησης θα ανέρχεται σε ,00 (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ), συν ΦΠΑ, προσαυξανόμενο ετησίως κατά τον κρατούντα τιμάριθμο. Στο τίμημα αυτό περιλαμβάνεται και το κόστος τυχόν αντικατάστασης των ακτινολογικών λυχνιών του εξοπλισμού». Η εγγύηση καλής λειτουργίας έληξε την Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα οι εν λόγω υπηρεσίες συντήρησης πραγματοποιούνταν ως εξής: Για τον Αγγειογράφο Allura Xper FD20 (β.): Με την από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου (Απόσπασμα Διοικητικού Συμβουλίου 3 ης Έκτακτης Συνεδρίασης Θέμα Α1) εγκρίθηκε η δαπάνη των ,00 με ΦΠΑ για την αποκατάσταση της βλάβης της λυχνίας του Ψηφιακού Αγγειογράφου και στην εν λόγω δαπάνη είχε συμπεριληφθεί και το κόστος συντήρησης από έως Επίσης, εγκρίθηκε και η πληρωμή της δαπάνης συντήρησης και επισκευής για το χρονικό διάστημα από έως και ποσού ,00. Με την από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου (Απόσπασμα Διοικητικού Συμβουλίου 1 ης Συνεδρίασης Θέμα Α19) εγκρίθηκε η ανανέωση της ετήσιας σύμβασης με την εταιρεία PHILIPS Α.Ε. για την συντήρηση του Ψηφιακού Αγγειογράφου τύπου Allura Xper FD20 του οίκου PHILIPS, αντί του ποσού των ,00 με ΦΠΑ23% συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της ακτινολογικής λυχνίας και με ισχύ από έως (αριθ. σύμβασης 59/13 ΑΔΑ: ΒΕΝΔ ΙΗΟ). Για το Τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό Essenta RC (γ.): Σύμφωνα με την υπ αριθ. 248/12 σύμβαση (ΑΔΑ: Β Σ) μεταξύ της ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Κωνσταντινοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, η συντήρηση του τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού τύπου Essenta RC είχε ισχύ από έως έναντι ποσού 7.200,00 πλέον ΦΠΑ Αναφορικά με το Φορητό C-arm BV Pulsera (δ.): Η προμήθεια του Φορητού C-arm BV Pulsera πραγματοποιήθηκε έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία από το Υπουργείο Ανάπτυξης για λογαριασμό του Νοσοκομείου, το έτος 2007 και η εγγύησή του έληξε στις Σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 26/09 και 247/12 συμβάσεις μεταξύ της ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Κωνσταντινοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, η συντήρηση του εν λόγω ιατρικού μηχανήματος (Φορητό C-arm BV Pulsera) για τις χρονικές περιόδους έως και έως κόστισε 8.820,00 για κάθε μία εξ αυτών Η εταιρεία PHILIPS, με την από προσφορά της προς το Νοσοκομείο (αριθ. πρωτ. Νοσοκομείου 11226/ ), αναφορικά με το θέμα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συνόλου του εξοπλισμού του οίκου PHILIPS, πρότεινε τριετή σύμβαση συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων με ετήσιο συμβατικό τίμημα προτεινόμενης κάλυψης ποσού ,00 πλέον ΦΠΑ. Το συμβατικό προτεινόμενο τίμημα αφορούσε στην ετήσια συντήρηση και των 4

5 τεσσάρων ιατρικών μηχανημάτων και στην προβλεπόμενη αντικατάσταση, με βάση τις ώρες λειτουργίας, συνολικά δύο ακτινολογικών (2) λυχνιών. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι: «Η εταιρεία μας «PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INTERNATIONAL B.V.» δια της παρούσας πιστοποιούμε και βεβαιώνουμε ότι η «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», είναι ο αποκλειστικός και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου διαθέτει όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υποδομή για την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση όλων των μηχανημάτων του οίκου μας. Επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση του οίκου». Η επισυναπτόμενη επιστολή αποκλειστικότητας με αρ. πρωτ. FM/DP/ , με επίσημη μετάφραση από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρει ότι: «Η ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι ο αποκλειστικός και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την εισαγωγή, πώληση και τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα προϊόντων με τα εμπορικά σήματα της PHILIPS, και συγκεκριμένα ιατρικών μηχανημάτων, συναφών ανταλλακτικών και αναβαθμίσεων που κατασκευάζονται ή / και πωλούνται από την εταιρεία μας» Σύμφωνα με το Απόσπασμα της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, : «Η συντήρηση των ακτινολογικών Essenta RC και C-arm BV Pulsera έχει συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται σε φάση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης από το ΔΣ». 3. Κατόπιν των ανωτέρω, το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων, με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο αίτημά του, όπως συμπληρώθηκε, υπέβαλε στην Αρχή σχέδιο απόφασης και ζητά τη σύμφωνη γνώμη της για τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων και προμήθεια δύο (2) ακτινολογικών λυχνιών για τον Αξονικό Τομογράφο Brilliance 64, του οίκου PHILIPS, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1. β' του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007. Με το υπ αριθ. πρωτ. 2844/ έγγραφο υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων της Αρχής προς το Νοσοκομείο, ζητήθηκε η τεκμηρίωση του αν επιβάλλεται οι εν λόγω υπηρεσίες συντήρησης να παρασχεθούν από το συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, είτε για λόγους τεχνικούς (όπως η κατοχή αποκλειστικών τεχνικών μέσων, γνώσεων ή μεθόδων) ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, και όχι από περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπό συνθήκες ανταγωνισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Διεύθυνση Τεχνικού Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με το υπ' αριθ. πρωτ / έγγραφό της προς την Αρχή, αναφέρει ότι: «Η εταιρεία PHILIPS είναι αντιπρόσωπος του οίκου PHILIPS στην Ελλάδα. Σαφώς και υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι, του οίκου PHILIPS, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λόγω του ότι τα μηχανήματα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Νοσοκομείου χρειάζεται και η άμεση ανταπόκριση στην περίπτωση βλάβης. Για το λόγο αυτό έχουμε βάλει προϋπόθεση την άμεση ανταπόκριση εντός ολίγων ωρών, για την επισκευή της οποιαδήποτε βλάβης. Καμιά άλλη εταιρεία εκτός Ελλάδας δεν θα μπορούσε και δεν θα τη συνέφερε να ανταποκριθεί σε αυτό τον χρονικό περιορισμό». ΙΙ. Νομικό πλαίσιο 4. Tο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση δδ) του ν. 4013/2011 ορίζει: δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 5

6 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων. 5. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» ορίζει: Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια: α) ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV. [...] β) ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, είτε ii) από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V, είτε iii) από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οςποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Β. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του αριθ. 1336/2013 Κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, το ως άνω ποσό αναπροσαρμόστηκε στα και ευρώ αντίστοιχα. 6. Το άρθρο 25 παρ. 1 περ. β του π.δ/τος 60/2007 προβλέπει: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: [ ]β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. ΙΙΙ. Νομική εκτίμηση 7. Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το αίτημα της αναθέτουσας αρχής και από τα συμπληρωματικά υποβληθέντα έγγραφα, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων του οίκου PHILIPS (με προμήθεια δύο ακτινολογικών λυχνιών για τον Αξονικό Τομογράφο Brilliance 64), ανέρχεται στο ποσό των ,00 άνευ ΦΠΑ. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι το αίτημα του Νοσοκομείου αφορά προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, σε συνδυασμό με το συνολικό προϋπολογισμό, συντρέχει κατ αρχήν η αρμοδιότητα της Αρχής κατ άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του αιτήματος. 8. Όπως προκύπτει από τις ως άνω, προπαρατεθείσες στην Ενότητα ΙΙ της παρούσας διατάξεις, η διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περιπτώσεις 6

7 (αντίστοιχα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007) (βλ. σχετικώς ΔΕE, απόφαση της 8ης Απριλίου 2008, C- 337/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, Ι-2173, σκέψη 56). 9. Συναφώς επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από την βασική ρύθμιση, ήτοι από τους κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των αναγνωριζομένων από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) δικαιωμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συσταλτικής ερμηνείας. Συγκεκριμένα, προκειμένου η οδηγία 2004/18/ΕΚ να μην απωλέσει την πρακτική αποτελεσματικότητά της, τα κράτη μέλη και οι αναθέτουσες αρχές τους δεν επιτρέπεται να προβλέπουν περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση που δεν προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία ή να συνοδεύουν τις ρητώς προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή περιπτώσεις με νέους όρους που έχουν ως αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία (βλ. ΔΕΕ, αποφάσεις της 18ης Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη 23, της 28ης Μαρτίου 1996, C-318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. 1996, σ. Ι-1949, σκέψη 13 και της 13ης Ιανουαρίου 2005, C-84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, Ι-13947, σκέψη 48).Το βάρος αποδείξεως περί του ότι συντρέχουν όντως οι έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν την απόκλιση το φέρει ο προτιθέμενος να κάνει χρήση των διατάξεων αυτών (βλ. υπό το πνεύμα αυτό Δ.Ε.Ε., αποφάσεις της 10ης Μαρτίου 1987, C-199/85, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1987, σ. 1039, σκέψη 14, προαναφερεθείσα C-57/94, σκέψη 23, προαναφερθείσα C-318/94, σκέψη 14, της 10ης Απριλίου 2003, C-20/01 και C-28/01, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. 2003, Ι-360, σκέψη 58, της 14ης Σεπτεμβρίου 2004, C-385/02, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2004, σ. I-8121, σκέψη 19, της 14ης Οκτωβρίου 2004, C-340/02, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλ. 2004, Ι-9845, σκέψη 38, και της 2ας Ιουνίου 2005, C-394/02, Επιτροπή κατά Ελλάδας, Συλλ. 2005, Ι-4713, σκέψη 33). 10. Ως προς την αρμοδιότητα της Αρχής και εν συνεχεία εφαρμογή του άρθρου 25 περ. 1 υποπερ. β' του π.δ. 60/2007 που επικαλείται στο αίτημά του το Νοσοκομείο, διακρίνονται δύο ειδικότερες περιπτώσεις: Α. Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης των μηχανημάτων: α. Αξονικού τομογράφου Brilliance 64 και β. Αγγειογράφου Allura Xper FD20 : Προκειμένου να αποφασιστεί εάν συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής, κατ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ` του Ν. 4013/2011, για την παροχή σύμφωνης γνώμης, απαιτείται όπως καθοριστεί η φύση του υπό εξέταση αιτήματος. 1. Ειδικότερα, στην περίπτωση του Αγγειογράφου Allura Xper FD20,θα πρέπει να εξετασθεί εάν, με βάση τους όρους της οικείας σύμβασης, έχει συναφθεί σύμφωνο προαίρεσης υπέρ του Νοσοκομείου (option), καθώς η σύμβαση που συνάπτεται δυνάμει ρήτρας δικαιώματος προαίρεσης δεν μπορεί να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25, παρ. 1, περ. β. Τούτο πρωτίστως διότι οι ρυθμίσεις του άρ. 25 αφορούν στη σύναψη νέας σύμβασης με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και όχι στη σύναψη σύμβασης με μονομερή δήλωση του δικαιούχου του δικαιώματος προαίρεσης. Συγκεκριμένα, προκύπτουν οι ακόλουθες βασικές διαφοροποιήσεις του συμφώνου προαίρεσης του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), σε σχέση με τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης νέων υπηρεσιών με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, επί τη βάσει του άρθρου 25 παρ 1 περ β του Π.Δ. 60/2007: α. Στην περίπτωση του συμφώνου προαίρεσης (Α.Κ.), υφίσταται μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα του δικαιούχου να θέσει σε ενέργεια την συμβατική σχέση, μόνο με σχετική δήλωσή 7

8 του προς τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, το δε δικαίωμα προαίρεσης αποκτάται με την επίτευξη της σχετικής συμφωνίας. Αντιθέτως, στην περίπτωση του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, τέτοιο διαπλαστικό δικαίωμα της αρχής δεν υφίσταται και η σύμβαση συνάπτεται βάσει διαπραγμάτευσης με τον οικονομικό φορέα-ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. β. Στην περίπτωση του συμφώνου προαίρεσης (Α.Κ.), το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί έχει ήδη περιγραφεί, τουλάχιστον ως προς τα βασικά του στοιχεία, στη σύμβαση. Στην περίπτωση του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, αντιθέτως, οι ως άνω όροι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου, όπως αυτά αναπτύχθηκαν ανωτέρω (παρ. 2.3), προκύπτουν τα ακόλουθα: Η ενεργοποίηση των προσφερομένων υπηρεσιών συντήρησης για τον Αγγειογράφο Allura Xper FD20 δόθηκε συμβατικά στο Νοσοκομείο, το οποίο, βάσει αυτής, δύναται με μονομερή δήλωση βούλησης να επιφέρει την κατάρτιση της σύμβασης. Περαιτέρω, τα βασικά στοιχεία των υπό κρίση υπηρεσιών, όπως η τεχνική περιγραφή της, αλλά και το σχετικό τίμημα, αναφέρονται στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση. Ειδικότερα, στην από σύμβαση για τον Αγγειογράφο Allura Xper FD20 ορίστηκε ότι «Μετά τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και επί διάστημα 7,5 ετών (επτάμισυ ετών), ήτοι 90 (ενενήντα μηνών), η προμηθεύτρια υποχρεούται, εφόσον της ανατεθεί, με έγγραφη δήλωση του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου, έναντι ετήσιας αμοιβής, να αναλάβει την πλήρη συντήρηση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των υπ' αριθμ. (2), (3), (4) και (5) ειδών του επιπλέον εξοπλισμού. Είναι αυτονόητο ότι η πλήρης συντήρηση του εξοπλισμού, μετά το πέρας της εγγύησης, θα γίνεται με τους ίδιους όρους οι οποίοι ισχύουν και για το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας [...] Στην περίπτωση κατά την οποίαν, μετά τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο αποφασίσει να αναθέσει εγγράφως στην προμηθεύτρια [...] το τίμημα ετήσιας συντήρησης ανέρχεται σε ευρώ συν ΦΠΑ, προσαυξανόμενο ετησίως κατά τον επίσημο τιμάριθμο. Στο ως άνω τίμημα συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά και εξαιρούνται οι ακτινολογικές λυχνίες του ως άνω εξοπλισμού» (άρθρο 4 παρ. 10) Εκ των ανωτέρω αναφερθέντων, η Αρχή άγεται στο συμπέρασμα ότι, στην περίπτωση του Αγγειογράφου Allura Xper FD20, συνομολογήθηκε σὑμφωνο προαίρεσης του Α.Κ., το οποίο ορίζεται και περιγράφεται στην υπογεγραμμένη σύμβαση και με το οποίο παραχωρήθηκε στο Νοσοκομείο το διαπλαστικό δικαίωμα με μονομερή δήλωση βούλησης, να ενεργοποιήσει τη σχετική σύμβαση. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες που πρόκειται να ανατεθούν με την υπό σύναψη σύμβαση, έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης της αρχικής σύμβασης και συνεπώς δεν απαιτείται η προσφυγή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, προκειμένου να καθοριστούν οι όροι αυτής. Κατά συνέπεια και ανεξαρτήτως της ευχέρειας του Νοσοκομείου να ενεργοποιήσει το εν λόγω δικαίωμα προαίρεσης ή της δυνατότητάς της να προβεί σε διαπραγμάτευση με βάση το άρθρο 25 παρ. 1 περ β Π.Δ. 60/2007 στην περίπτωση του Αγγειογράφου Allura Xper FD20, προκύπτει ότι σχετικά με το υποβληθέν αίτημα δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007 και για το λόγο αυτό η Αρχή απέχει από τη παροχή γνώμης λόγω έλλειψης αρμοδιότητας. 2. Ως προς δε τον Aξονικό Τομογράφο Brilliance 64 και την προμήθεια δύο (2) ακτινολογικών λυχνιών για τον ίδιο Αξονικό Τομογράφο, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι οι υπηρεσίες συντήρησής του κατά το αιτούμενο διάστημα προβλέπονται ήδη στην από

9 σύμβαση, η οποία ανατέθηκε σε συνέχεια κλειστού μειοδοτικού διαγωνισμού (βλ. Παρ. 1 Προοιμίου σύμβασης). Ειδικότερα, στην από σύμβαση για τον Αξονικό Τομογράφο Brilliance 64 προβλέπεται ότι το έργο της 8ετούς παροχής υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής του και των λοιπών αναφερόμενων υπηρεσιών στην οικεία διακήρυξη, θα υλοποιηθούν από την Ανάδοχο, καταρτίζοντας και υπογράφοντας ξεχωριστή σχετική σύμβαση με το εν λόγω Νοσοκομείο. Το κόστος της 8ετούς συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης επιβαρύνει το Νοσοκομείο» (άρθρο 1 παρ. 6) καθώς και ότι Σύμφωνα με την από οικονομική προσφορά της Αναδόχου (Παράρτημα Γ), το συνολικό κόστος που αφορά στην 8ετή παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης καθώς και των λοιπών υπηρεσιών, όπου απαιτούνται (μετά τη λήξη της διετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας) συμπεριλαμβάνομένων και των ανταλλακτικών [...] ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ( ) ευρώ (άρθρο 4 παρ. 9). Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες που πρόκειται να ανατεθούν με την υπό σύναψη σύμβαση, έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης της αρχικής σύμβασης, συνεπώς δεν απαιτείται η προσφυγή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, και ως εκ τούτου δεν συντρέχει η κατ' άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011 αρμοδιότητα της Αρχής. Β. Γ ια την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των μηχανημάτων: γ. Τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό Essenta RC και δ. Φορητό C-arm BV Pulsera: Στο πλαίσιο της ερμηνευόμενης διάταξης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν, εκτός των άλλων, για λόγους τεχνικούς (όπως η κατοχή αποκλειστικών τεχνικών μέσων, γνώσεων ή μεθόδων) ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, καθίσταται απολύτως αναγκαίο να ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας σε συγκεκριμένο προμηθευτή ο οποίος όμως δεν αρκεί να είναι απλώς ικανός να εκτελέσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τη ζητούμενη προμήθεια, αλλά απαιτείται να είναι και ο μοναδικός έναντι οιουδήποτε άλλου προμηθευτή (ΔΕΚ 199/85 Επιτροπή κατά Ιταλίας, ΔΕΚ 296/92 Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, ΔΕΚ 57/94 Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας). Συνεπώς, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι αναθέτουσες αρχές δύναται να προβούν, ύστερα από διαπραγματεύσεις, σε απευθείας ανάθεση προμηθειών για λόγους τεχνικούς ή προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, έχοντας όμως προηγουμένως σταθμίσει όλες τις οικονομοτεχνικές παραμέτρους, που καθιστούν συμφερότερη την προσφυγή σε αυτήν την όλως εξαιρετική διαδικασία, με πλήρη και ειδική αιτιολογία που πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, για τους λόγους που επέβαλαν την απόφασή τους αυτή, διαφορετικά η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν είναι νόμιμη (βλ. Πράξεις 186, 187, 188, 189, 190, 191/2006, 263/2007, 77/2008, 3334/2009, VI Τμ Ελ.Συν.). Ο λόγος που επικαλείται η αναθέτουσα αρχή, με το παρόν αίτημά της, όπως προκύπτει ρητά από το παρατεθέν ιστορικό (παρ. 2.5), για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, είναι ότι η εταιρεία Philips είναι «αποκλειστικός και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα», και από την προσκομιζόμενη τεχνική έκθεση (ιστορικό παρ. 2.8) ότι «σε περίπτωση βλάβης χρειάζεται η άμεση ανταπόκριση εντός ολίγων ωρών και καμιά άλλη εταιρεία εκτός Ελλάδας δεν θα μπορούσε και δεν θα τη συνέφερε να ανταποκριθεί σε αυτό τον χρονικό περιορισμό». 9

10 Από τα παραπάνω στοιχεία που προσκομίστηκαν εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, δεν τεκμηριώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, διότι δεν παρατίθενται με σαφήνεια και επάρκεια και δεν αποδεικνύονται οι τεχνικοί λόγοι που καταδεικνύουν την τεχνική μοναδικότητα της προτεινόμενης εταιρείας «PHILIPS» ως προς την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των μηχανημάτων: γ) Τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό Essenta RC και δ) Φορητό C-arm BV Pulsera. Επιπρόσθετα, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η μη ύπαρξη εναλλακτικών παρόχων υπηρεσιών συντήρησης και προμηθευτών ανταλλακτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα ανωτέρω συνηγορεί και το γεγονός ότι το Νοσοκομείο έχει ήδη προβεί σε προκήρυξη για διαγωνισμό ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη συντήρηση των ακτινολογικών Essenta RC και C-arm BV Pulsera, ο οποίος βρίσκεται σε φάση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης από το ΔΣ. Κατά τη γνώμη, όμως, του μέλους, κ. Δημητρίου Σταθακόπουλου, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. Β, ήτοι ότι για λόγους τεχνικούς και σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων είναι αναγκαίο να ανατεθούν οι περιγραφόμενες υπηρεσίες και προμήθεια στον συγκεκριμένο πάροχο. 11. Κατά συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση: Α. Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων: α. Αξονικού τομογράφου Brilliance 64 συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας δύο (2) ακτινολογικών λυχνιών και β. Αγγειογράφου Allura Xper FD20, από την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, διαπιστώνεται ότι αμφότερες δεν τυγχάνουν εφαρμογής και για το λόγο αυτό η Αρχή απέχει από τη παροχή γνώμης λόγω έλλειψης αρμοδιότητας καθόσον οι αιτούμενες υπηρεσίες προβλέπονται στις από και συμβάσεις αντίστοιχα. Β. Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων: γ. Τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού Essenta RC και δ. Φορητού C-arm BV Pulsera, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 1 περ. β' του π.δ. 60/2007 για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. IV. Συμπέρασμα Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και την υπαγωγή αυτού στις προαναφερόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ζητήματος: α) Ομόφωνα διαπιστώνει έλλειψη αρμοδιότητας της Αρχής για έκδοση της απόφασης της παρ. 2 περ. γ', υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, και αποφασίζει την, ως εκ τούτου, αποχή από την εξέταση του αιτήματος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των μηχανημάτων: α. Αξονικού τομογράφου Brilliance 64 και β. Αγγειογράφου Allura Xper FD20 και προμήθειας δύο (2) ακτινολογικών λυχνιών για τον Αξονικό Τομογράφο Brilliance 64. β) Κατά πλειοψηφία αποφασίζει τη μη αποδοχή του αιτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Πατησίων, όπως ισχύει, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων (γ. Τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού Essenta RC και δ. Φορητού C-arm BV Pulsera) για τρία έτη και τη μη παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ 10

11 (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προϋποθέσεων. λόγω μη συνδρομής των τασσόμενων από το νόμο Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Αντιπρόεδρος Μπουσουλέγκα Χριστίνα 11

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ` του Ν 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ` του Ν 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ` του Ν 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 270/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 270/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 270/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 63 /2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 63 /2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ a ΑΠΟΦΑΣΗ 63 /2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/ (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/ (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 180/ 2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 316/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011)

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 389/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 389/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 389/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 220/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 220/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 134 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 134 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 134 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Κασάπη Ευαγγελία Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Γραμματέας: Κασάπη Ευαγγελία Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα: 1. Πρόεδρος: Ράικος Δημήτριος

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα: 1. Πρόεδρος: Ράικος Δημήτριος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2016. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2016. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 390/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 390/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 390/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 120 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

ΑΠΟΦΑΣΗ 120 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 142/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμό πρωτ. ΓΠ-06/1564/ έγγραφο της Υπηρεσίας σας προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το οποίο παρελήφθη από την Αρχή στις

Το με αριθμό πρωτ. ΓΠ-06/1564/ έγγραφο της Υπηρεσίας σας προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το οποίο παρελήφθη από την Αρχή στις EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο : : : : 210 3893285 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 Αριθ.Πρωτ: ΠΡΟΣ: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 74/2017 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 74/2017 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2017 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 7677/ εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 7677/ εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 113/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 113/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 170/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 170/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 328/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 328/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 328/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 38ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 38ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 361/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λάρισα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 47693/14-10-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ GE Healthcare Α.Ε. Σώρου 8-10 (Κτίριο C) 15125 Mαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Yπόψη: κας Α. Συμνιανάκη Τηλ. 28210 22306

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223392-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S 111-223392 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 380/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 380/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 380/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι ) 3.Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι ) 3.Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι ) 1.Ανοικτός Διαγωνισμός 2.Κλειστός διαγωνισμός 3.Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση Κοινές για σύναψη συμβάσεων Κάτω των ορίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: 10 3501536, Φαξ: 10 800398

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 2825/21-01-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 2825/21-01-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η απευθείας ανάθεση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου για την. κατασκευή έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου,

Η απευθείας ανάθεση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου για την. κατασκευή έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου, Πράξεως : 0242 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 31η/31-10-2017 Περίληψη Η απευθείας ανάθεση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου για την κατασκευή έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:399626-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μαρούσι, ΑΠ.: 744/ 3

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μαρούσι, ΑΠ.: 744/ 3 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μαρούσι, 8-1-2015 ΑΠ.: 744/ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με το έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: «Διαγωνισμοί Προγράμματος Δακοκτονίας, Θεσμικό Πλαίσιο και Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών»

Εισήγηση με θέμα: «Διαγωνισμοί Προγράμματος Δακοκτονίας, Θεσμικό Πλαίσιο και Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» Συμμετοχή στην Κωνσταντίνα Λιώση Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Δ/νσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών Εισήγηση με θέμα: «Διαγωνισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:441080-2017:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Θειικό άλας αργιλίου 2017/S 212-441080 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 11377

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 11377 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 03-06-16 Αριθμ. Πρωτ.: 11377 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2013 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. ια' του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2013 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. ια' του Ν. 4013/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2013 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. ια' του Ν. 4013/2011) η Στην Αθήνα σήμερα, την 20 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281998-2017:text:el:html Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S 137-281998 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 524-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά

Ελλάδα-Αθήνα: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:455294-2016:text:el:html Ελλάδα-: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S 248-455294 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τα δεδομένα αυτά τα ως άνω απορριμματοφόρα οχήματα, στην. εντάλματος, και τα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, η προμήθεια των οποίων

Με τα δεδομένα αυτά τα ως άνω απορριμματοφόρα οχήματα, στην. εντάλματος, και τα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, η προμήθεια των οποίων Πράξεως : 0266 Αριθμ. : ----------------------------------- Συνεδρ. : 32η/13-11-2017 Περίληψη Με τα δεδομένα αυτά τα ως άνω απορριμματοφόρα οχήματα, στην προμήθεια των οποίων αφορά η δαπάνη του ελεγχόμενου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:289924-2017:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.24 11:25:51 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨ2Κ469Η2Π-ΨΛΦ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. ια' του Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. ια' του Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. ια' του Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28.11.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ. 5657 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12Α Τ.Κ.: 10433, Αθήνα Τηλ: 213 2037542-545 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10329 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: EL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nstefoua NO_DOC_EXT: 2017-089855 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231904-2013:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα