ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.). Το Σωματείον δύναται να εμφανίζεται οσάκις απαιτείται τούτο και υπό την Αγγλόγλωσσον επωνυμίαν «AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION OF GREECE» (A.T.C.A.GR.). Άρθρον 2ον Σκοποί (α) Η συνένωσις των ασκούντων το επάγγελμα του Ελεγκτού Εναερίου Κυκλοφορίας ανεξαρτήτως φύλου, χάριν της προαγωγής και της συνεχούς αναπτύξεως της Αεροπλοΐας και του Ελεγκτού Εναερίου Κυκλοφορίας ως και η διατήρησίς των εις τοιούτον επιστημονικόν και επαγγελματικόν επίπεδον ώστε να ανταποκρίνωνται εις τας απαιτήσεις της Εθνικής Οικονομίας, της Εθνικής Αμύνης, των μεταφορικών αναγκών και της ευημερίας της Ελλάδος. (β) Η εδραίωσις, εξύψωσις και προβολή του επαγγέλματος του Ελεγκτού Εναερίου Κυκλοφορίας. (γ) Η συνδρομή και συμβολή εις την ανάπτυξιν ασφαλών και ευρύθμων συστημάτων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. (δ) Η προαγωγή της επαγγελματικής ικανότητος και μορφώσεως των Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας. (ε) Η εθνική, πνευματική και κοινωνική εξύψωσις των μελών της, η ανάπτυξις του πνεύματος της συναδελφώσεως και της αλληλεγγύης μεταξύ αυτών. (στ) Η προστασία, εξασφάλισις και προαγωγή των Επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτής. (ζ) Η επικοινωνία και συνεργασία με Υπηρεσίας, Οργανώσεις, Οργανισμούς πάσης φύσεως εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή ιδιαιτέρως δε μετά της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) ως και η συμμετοχή εις συσκέψεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις και παρεμφερείς εκδη- 1

2 λώσεις πραγματοποιουμένας υπ' αυτών, χάριν ή σχέσιν εχοσών μετά της Αεροπλοΐας ή της Ενώσεως. (η) Η δημιουργία ειδικού κεφαλαίου από εισφορές των εργαζομένων που ανήκουν στη δύναμη της ΕΕΕΚΕ καθώς και από άλλες νόμιμες πηγές εσόδων προκειμένου να καταβάλλεται επικουρική αποζημίωση στους εξερχόμενους από το επάγγελμα, ή σε περίπτωση θανάτου στα μέλη των οικογενειών καθώς και άλλες παροχές αλληλεγγύης της αλληλοβοήθειας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίσει ειδικός κανονισμός λειτουργίας και παροχών. Ο κανονισμός ψηφίζεται και τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΕΕΚΕ στην οποία απαιτείται η αντίστοιχη παρουσία και πλειοψηφία που προβλέπει το καταστατικό για την έγκριση και τροποποίησή του. Άρθρον 3ον Μέσα (α) Η απόκτησις επιστημονικών οργάνων, συσκευών, ειδικών συγγραμμάτων, βιβλιοθηκών και λοιπών αναγκαιούντων υλικών μέσων. (β) Συγκεντρώσεις ειδικών τεχνικών και επιστημόνων. (γ) Οργανώσεις διαλέξεων και κοινωνικών εκδηλώσεων εν γένει. (δ) Έκδοσις βιβλίων, περιοδικών, δελτίων και λοιπών εντύπων. (ε) Αποστολή συνέδρων ή αντιπροσωπειών εις Εθνικά, Παγκόσμια και Διεθνή Συνέδρια, διασκέψεις, εκθέσεις και λοιπάς συναφείς εκδηλώσεις. (στ) Συμμετοχή της Ενώσεως εις Εθνικάς, Διεθνείς και Παγκοσμίους Ομοσπονδίας Συλλόγων ή Οργανώσεων ενδιαφερομένων ή συμβαλλουσών εις την επίτευξιν των σκοπών της Ενώσεως ή συναφών σκοπών. (ζ) Πάσα παράλληλος δράσις προς επίτευξιν των σκοπών της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. Άρθρον 4ον Μέλη Μέλη της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. διακρινόμενα εις ενεργά και μη ενεργά, δύνανται να γίνουν κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τη εισηγήσει του Γενικού Γραμματέως, αιτήσει των επιθυμούντων και προτάσσει δύο ενεργών μελών ως κατωτέρω: (α) Ενεργά μέλη Άπαντες οι ανήκοντες εις τον Κλάδον Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α.. ή προ- 2

3 σληφθέντες εις τον Κλάδον τούτον κατόπιν προκηρύξεως. (β) Μη ενεργά μέλη Άπαντες οι Έλληνες υπήκοοι, οι αποκτήσαντες πτυχίον Ελεγκτού Εναερίου Κυκλοφορίας ημεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως εφ' όσον δεν κέκτηνται τα εν τη άνω παραγράφω (α) προσόντα. Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφαίνεται εντός 30 ημερών επί της αποδοχής ή μη της αιτήσεως εγγραφής μέλους εις περίπτωσιν δε απορριπτικής αποφάσεως, η πρώτη μετά την άνω απόρριψιν Γενική Συνέλευση αποφαίνεται τελεσιδίκως κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Άρθρον 5ον Αποχώρησις διαγραφή μελών Παν ενεργόν ή μη ενεργόν μέλος δύναται να αποχωρήση της Ενώσεως υποβάλλον σχετικήν αίτησιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούμενον όμως εις την καταβολήν των τυχόν οφειλών του προς την Ένωσιν μέχρι της ημερομηνίας της περί διαγραφής αιτήσεώς του. Μέλος της ενώσεως ενεργούν καθ' οιονδήποτε τρόπον εναντίον των εις το παρόν καταστατικόν αναφερομένων σκοπών ή όπερ εγένετο υπαίτιον, δια πράξεων ή παραλείψεών του, παραβιάσεως τινός των διατάξεων της περί σωματείων νομοθεσίας διαγράφεται της ενώσεως κατόπιν αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου. Η άνω απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται μετά προηγουμένη έγγραφον κλήσιν εις απολογίαν του υπό διαγραφήν μέλους, κοινοποιείται δε εγγράφως εις τούτο. Μέλος καθυστερούν την συνδρομήν αυτού πλέον του έτους διαγράφεται άνευ ετέρας ειδοποιήσεως κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος διαγραφέν κατά τα ανωτέρω δύναται να προσφύγη εις την πρώτην μετά την διαγραφήν συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν ήτις και θα αποφασίση τελεσιδίκως επί της διαγραφής. Απόφαση για διαγραφή λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Ενεργόν μέλος αποχωρούν του Κλάδου Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας δι' οιονδήποτε λόγον, διαγράφεται ως τοιούτον, δυνάμενον κατόπιν αιτήσεώς του να παραμείνη εις την Ένωσιν ως μη ενεργών μέλος, εφ' όσον διατηρεί τα εν τω άρθρω 4 αναφερόμενα περί μη ενεργών μελών προσόντα. Μέλος της Ενώσεως αποχωρούν ή διαγραφόμενον καθ' οιονδήποτε τρόπον ουδέν δικαίωμα διατηρεί επί της περιουσίας της Ενώσεως. 3

4 Άρθρον 6ον Δικαιώματα Μελών (α) Τα ενεργά μέλη άτινα έχουν εκπληρώσει τας Ταμιακάς των υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, του δε εκλέγεσθαι εφ' όσον κατοικούν εντός της Περιφερείας Αττικής και έχουν θητείαν ενός έτους ως μέλη. Δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής: (1) Οι ανήλικοι, (2) οι υπό δικαστικήν αντίληψιν ή απαγόρευσιν τελούντες και (3) οι μετέχοντες της Διοικήσεως ετέρων συναφών συλλόγων. (β) Άπαντα τα ενεργά μέλη δικαιούνται να απολαμβάνουν πάσης ωφελείας και εξυπηρετήσεως νομίμως επιδιωκομένης υπό της Ενώσεως. Δικαιούνται επίσης να συμμετέχουν εις απάσας τας συγκαλουμένας Γενικάς Συνελεύσεις, τακτικάς ή εκτάκτους ως και εις οιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις της Ενώσεως, να ελέγχουν την διοίκησιν της Ενώσεως, να εκφέρουν ελευθέρως την γνώμη των επί παντός θέματος έχοντος σχέσιν ή αφορώντος τα συμφέροντα, τους σκοπούς, τας επιδιώξεις και την εν γένει δραστηριότητα της Ενώσεως. (γ) Τα μη ενεργά μέλη άτινα έχουν εκπληρώσει τας ταμιακάς των υποχρεώσεις δικαιούνται να παρίστανται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις άνευ ψήφου. Επιδιώξεις και εν γένει εκδηλώσεις τούτων αίτινες τυγχάνουν σύμφωνοι με τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού, θα έχουν την αμέριστον συμπαράστασιν της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. Ωσαύτως τα ως άνω μέλη δικαιούνται συμμετοχής εις τας εκδηλώσεις της Ενώσεως και να χρησιμοποιούν τα μέσα αυτής. Άρθρον 7ον [υποχρεώσεις μελών] Παν μέλος της Ενώσεως υποχρεούται να καταβάλη το δικαίωμα εγγραφής του και τακτικώς την εκάστοτε μηνιαίαν συνδρομήν του. Επίσης υποχρεούται όπως συμμορφούται προς τον κανονισμόν της Ενώσεως, τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και τας διατάξεις της περί σωματείων νομοθεσίας να προσφέρη τας υπηρεσίας του εις την Ένωσιν και να συμβάλη εις την επίτευξιν των σκοπών και επιδιώξεων της. Τα ενεργά μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν ανελλιπώς εις τας τακτικάς και εκτάκτους Γενικάς Συνελεύσεις ή οιασδήποτε εκδηλώσεις της Ενώσεως. Άπαντα τα ενεργά μέλη της Ενώσεως καταβάλλουν (1ον) εφ' άπαξ ποσόν δια δικαίωμα εγγραφής και (2ον) μηνιαία εισφορά το ύψος των οποίων καθορίζει η Γενική Συνέλευση. Τα μη ενεργά μέλη καταβάλλουν το ήμισυ των αντιστοίχων ποσών των ενεργών μελών. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να καθορίζει εκτάκτους εισφοράς αναλόγως των αναγκών της Ενώσε- 4

5 ως. Εν επειγούση όμως περιπτώσει, απόφασιν, περί επιβολής εκτάκτου εισφοράς, δυνατόν να λάβη και το Διοικητικόν Συμβούλιον. Άρθρον 8ον Διοικητικόν Συμβούλιον (α) Η Ένωσις διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εξ εννέα (9) τακτικών μελών, εκλεγομένων ανά διετίαν δια καθολικής μυστικής ψηφοφορίας των μελών συμφώνως τω Νόμω. Το διακριτικόν δικαίωμα της ενωρίτερον της διετίας προκλήσεως αρχαιρεσιών επαφίεται εις την πλειοψηφίαν των ενεργών και ταμειακώς εντάξει μελών της Ενώσεως. Το ούτω εκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον, συνερχόμενον εις πρώτην συνεδρίασιν ολομελείας εντός δεκαημέρου από της εκλογής του, επιμελεία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον, Α' Αντιπρόεδρον, Β' Αντιπρόεδρον, Γενικόν Γραμματέα, Ειδικόν Γραμματέα, Ταμία και Έφορον. (β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδος: Εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη, ή εάν το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι δι' εγγράφου αιτήσεως, εις ην δέον να αναφέρωνται τα πρός συζήτησιν θέματα. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον κατά την Συνεδρίασιν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη αυτού, αι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, εν ισοψηφία υπερισχυούσης της ψήφου του Προέδρου. (γ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί υπευθύνως την Ένωσιν βάσει των κειμένων Νόμων και του Καταστατικού και αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντος την εκπλήρωσιν των επιδιωκομένων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσίαν της Ενώσεως, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια την αντιμετώπισιν και λύσιν των αφορόντων την Ένωσιν ζητημάτων, εκτελεί τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και εφαρμόζει το Καταστατικόν. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εις την πρώτην Συνεδρίασιν αυτού από της εις αυτό υποβολής αναφοράς αδικουμένου μέλους της Ενώσεως οφείλει να ελέγξη ταύτην και ν' αποφανθή επ' αυτής, την δε σχετικήν απόφασίν του ν' ανακοινώση εγγράφως εντός δεκαπενθημέρου προς τον αναφερόμενον. (δ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζον αδικαιολογήτως πλέον των τριών κατά σειρά Συνεδριάσεων αντικαθίσταται μετά από απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου και επιμελεία του Προέδρου δια του κατά σειράν πρώτου αναπληρωματικού συμβούλου. Εν περιπτώσει παραιτήσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται προς αναπλήρωσιν, μερίμνη του Προέδρου, ο κατά σειράν εκλεγείς ως αναπληρωματικώς κατά τας αρχαιρεσίας, εις ην δε περίπτωσιν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί ο κατά σειράν πρώτος επιλαχών, εάν δε δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται η Γενική Συνέλευσις ίνα αποφασίση περί της εκλογής αντικαταστάτου του παραιτηθέντος μέλους. 5

6 Άρθρον 9ον Πρόεδρος Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωσιν τόσον εξωδίκως όσον και ενώπιον των Δικαστηρίων, των Κρατικών Αρχών και όλων εν γένει των οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δίδει τον λόγον εις τους ζητούντας τούτον κατά σειράν, κηρύσσει την έναρξιν και λήξιν των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα θέματα εις ψηφοφορίαν, εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως πάντα εν γένει τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής μετά προηγουμένην έγκρισιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάσα επιτροπή συσταθείσα κατά τας διατάξεις του παρόντος παρουσιαζομένη δι' υπόθεσιν της Ενώσεως ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού ή προσώπου δέον να είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένη διά σχετικού εγγράφου του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Α' Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο Β' Αντιπρόεδρος. Άρθρον 10ον Α' Αντιπρόεδρος Ο Α' Αντιπρόεδρος αναπληροί τον απόντα ή κωλυόμενον Πρόεδρο εις πάντα εν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού. Είναι υπεύθυνος για τις Δημόσιες Σχέσεις και την οργάνωση εκδηλώσεων της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. Είναι υπεύθυνος για θέματα συνθηκών εργασίας (προγράμματα, άδειες κ.λ.π.) Άρθρον 11ον Β' Αντιπρόεδρος Αναπληροί τον Α' Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον. Είναι υπεύθυνος για τους περιφερειακούς αερολιμένες. Είναι σύνδεσμος με διεθνείς οργανισμούς και αρμόδιος για τις διεθνείς σχέσεις της ενώσεως. Τον Β' Αντιπρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί είς των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 6

7 Άρθρον 12ον Γενικός Γραμματεύς Ο Γενικός Γραμματεύς διευθύνει το γραφείον, τηρεί την αλληλογραφίαν, φυλάττει το αρχείο και την σφραγίδα της Ενώσεως, τηρεί το Μητρώον των Μελών, ως και τα διοικητικά και λογιστικά βιβλία. Συντάσσει τις ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μετά του Προέδρου άπαντα τα έγγραφα της Ενώσεως και τα εντάλματα πληρωμής. Καταρτίζει μετά του Προέδρου την ημερησίαν διάταξιν εκάστης Συνεδριάσεως και πληροφορεί περί πάντων το Διοικητικόν Συμβούλιον. Καταθέτει αρμοδίως τον εγκεκριμένον ισολογισμόν και υπολογισμόν εκάστου έτους ως και τον πίνακα των Μελών της εκάστοτε διοικήσεως της Ενώσεως μετά του επαγγέλματος και της διευθύνσεως κατοικίας αυτών και υποβάλλει προς την Εποπτεύουσα Αρχήν τα υπό του νόμου οριζόμενα στοιχεία. Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Ειδικός Γραμματέας. Άρθρον 13ον Ειδικός Γραμματεύς Αναπληροί τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον. Τηρεί αρχείον δημοσιευμάτων σχετικών με την Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο επ' αυτών. Είναι υπεύθυνος διά την έκδοσιν διαφόρων εντύπων και την κυκλοφορία τους. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Ειδικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί είς των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρον 14ον Ταμίας Ο Ταμίας εισπράττει διά διπλοτύπου αποδείξεων, αίτινος φέρουσιν την σφραγίδα της Ενώσεως και την υπογραφήν τούτου, τας μηνιαίας εισφοράς των μελών και πάντα εν γένει τα έσοδα της Ενώσεως. Ο Ταμίας ενεργεί πάσαν πληρωμήν βάσει ενταλμάτων εκδιδομένων μετ' έγκρισιν της σχετικής δαπάνης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως και σφραγισμένων διά της σφραγίδας της Ενώσεως. Εις έκαστον ένταλμα πληρωμής δέον να επισυνάπτεται απαραιτήτως απόσπασμα της σχετικής 7

8 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί της εγκρίσεως της πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητικής αποδείξεως του δικαιούχου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινικήν και αστικήν ευθύνην διά πάσαν απώλειαν χρημάτων ή πληρωμήν άνευ εντάλματος ή απλήν είσπραξιν συνδρομής μέλους της Ενώσεως. Ούτος καταθέτει υποχρεωτικώς εις την Εθνικήν Τράπεζαν Ελλάδος ή τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια τα πέραν των χιλίων δραχμών χρηματικά ποσά. Ανάληψις κατατιθεμένων, ενεργείται υπό του Ταμίου κατόπιν εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίον ταμείου και φυλάσσει πάντα τα δικαιολογητικά εκάστης πληρωμής. Καθ' εκάστην συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ταμίας υποχρεούται να υποβάλη πρώτον αναλυτικήν κατάστασιν των εσόδων και εξόδων της Ενώσεως του προηγουμένου μηνός, ήτις εγκρινομένη παρά του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται εις την πρώτην μετά ταύτα Γενικήν Συνέλευσιν, δεύτερον κατάστασιν εμφαίνουσα τον αριθμόν των μη ταμειακώς εν τάξει μελών, ως και τον αριθμόν των νέων εγγραφέντων μελών κατά την διάρκειαν του παρελθόντος μηνός. Κατά δε το τέλος εκάστου έτους, τον απολογισμόν της διαχειρήσεως της περιουσίας της ενώσεως. Ο Ταμίας δύναται να διορίζη υπό ιδίαν του ευθύνην εισπράκτορα, τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας υποχρεούται επίσης όπως εις πάσαν τακτικήν ή έκτακτον συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζη τα βιβλία του ταμείου ζητούμενα δε να παραδίδη ταύτα εις την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν προς έλεγχον, καλούμενος υπ' αυτής προς τούτο εγγράφως και να δίδη τας ζητουμένας υπ' αυτής εξηγήσεις και πληροφορίας επί εκάστου προηγουμένου μηνός. Ο Ταμίας υποχρεούται όπως, εν εκάστη τακτική Γενική Συνελεύσει, αναρτά εις την αίθουσαν της Συνελεύσεως και εις μέρος εμφανές λεπτομερή κατάστασιν των εσόδων της Ενώσεως των πραγματοποιηθέντων κατά το από της αμέσως προηγουμένης Συνελεύσεως διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα. Η ως άνω κατάστασις θα αναρτάται και εις τα Γραφεία της Συνελεύσεως πέντε ημέρας πρό της ημέρας της Συνελεύσεως. Άρθρον 15ον Έφορος Ο Έφορος μεριμνά διά την οργάνωσιν και επιβλέπει δια την τάξιν κατά τας συνεδριάσεις, εορτάς ή οιανδήποτε άλλην εκδήλωσιν, παραλαμβάνει διά πρωτοκόλλου άπασαν την κινητήν περιουσίαν της ενώσεως, εκτός της οικονομικής διαχειρίσεως, παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και διαφυλάσσει ταύτην υπευθύνως, τηρών ειδικόν προς τούτο βιβλίον. 8

9 Άρθρον 16ον Γενικαί Συνελεύσεις Αι Γενικαί Συνελεύσεις των μελών της Ενώσεως είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτική γίνεται άπαξ του έτους κατά μήνα Ιανουάριο. Έκτακτοι γίνονται οσάκις ήθελε κρίνει τούτο απαραίτητον το Διοικητικόν Συμβούλιον, ή ήθελε ζητήσει τούτο το εν πέμπτο τουλάχιστον των ταμιακώς εν τάξει μελών δι' εγγράφου αιτήσεως απευθυνομένης προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν η δέον όπως αναφέρεται και το προς συζήτησιν θέμα, υποχρεουμένου του Προέδρου εν τη περιπτώσει ταύτη να καλέση την Συνέλευσιν εντός δέκα το πολύ ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Η Γενική Συνέλευσις επιλέγει δια φανεράς ψηφοφορίας τον Πρόεδρον και τον Γραμματέα αυτής. Αι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβανονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων εκτός από τα θέματα στα οποία ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό και είναι άκυροι αν δεν παρέστησαν κατ αυτάς το εν τρίτον τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμιακώς εν τάξει εν τη έδρα της Ενώσεως υπαρχόντων μελών. Μη επιτευχθείσης απαρτίας καλείται νέα τοιαύτη εντός οκτώ ημερών με τα αυτά θέματα. Η απαρτία της Συνελεύσεως ταύτης δεν δίναται να είναι κάτω του ενός τετάρτου του όλου αριθμού των ως άνω ταμιακώς εν τάξει μελών. Εάν δεν ήθελον ευρεθή εν απαρτία και η δευτέρα αύτη συνέλευσις, καλείται τρίτη εντός οκτώ ημερών της οποίας η απαρτία δέον να είναι το εν πέμπτον τουλάχιστον του αυτού ως ανω αριθμού μελών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των περί σωματείων νόμων και του Α.Κ. Προς λήψιν όμως αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού ή περί διαλύσεως της ενώσεως απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ημίσεως των μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Αι προσκλήσεις διά τας Γενικάς Συνελεύσεις γίνονται υπό του Προέδρου, συνυπογραφόμεναι υπό του Γενικού Γραμματέως, επιμελεία του οποίου κοινοποιούνται προς άπαντα τα μέλη διά τοιχοκολλήσεως εις καταλλήλους θέσεις των καταστημάτων όπου εργάζονται μέλη της Ενώσεως, δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της διά την Συνέλευσιν ορισθείσας ημέρας Συνεδριάσεως. Η πρόσκλησις δέον ν' αναγράφη λεπτομερώς τον τόπον και χρόνον της Συνεδριάσεως, ως και τα συζητητέα θέματα, τοιχοκολλάται δε και εις τα γραφεία της Ενώσεως. Άρθρον 17ον Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου Κατά τας τακτικάς Γενικάς Συνελεύσεις του μηνός Ιανουαρίου λογοδοτεί το Διοικητικόν Συμβούλιον δια του Προέδρου επί των πεπραγμένων του λήξαντος έτους, δι' εγγράφου εκθέσεως, διά δε του Ταμείου γίνεται η λογοδοσία της Ταμειακής διαχειρήσεως, ως και η επί του ελέγχου 9

10 της διαχειρίσεως «έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής», μεθ' ο η Συνέλευσις αποφαίνεται περί εγκρίσεως ή μη των πεπραγμένων του λήξαντος έτους και διά μυστικής ψηφοφορίας. Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως των πεπραγμένων του λήξαντος έτους, δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρισταμένων μελών, το Διοικητικόν Συμβούλιον θεωρείται παρητημένων, η δε Γενική Συνέλευσις εκλέγει εκτος της Εφορευτικής Επιτροπής, δια την διενέργειαν αρχαιρεσιών εντός μηνός το βραδύτερον και προσωρινήν Διοικούσαν Επιτροπήν, εις ην αύτη δια της αυτής αποφάσεως καθορίζει τας δικαιοδοσίας της. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εντός τρίων (3) ημερών από της συγκροτήσεως εις σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδει την διοίκησιν και υποβάλλει εις τούτο έκθεσιν πεπραγμένων. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνον εις περίπτωσιν καθ' ην ρητώς δια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή του Νόμου επιβάλλεται αύτη ως και επί προσωπικών θεμάτων, άλλως η ψηφοφορία γίνεται δι' ονομαστικής κλήσεως. Θέματα εισαγόμενα προς συζήτησιν εκτός Ημερησίας διατάξεως υπό μελών, συζητούνται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά την αυτήν Γενικήν Συνέλευσιν εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχομένου έτους, ον υποχρεωτικώς καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκρισιν το Διοικητικόν Συμβούλιον. Άρθρον 18ον Αρχαιρεσίαι Μετά την λογοδοσίαν του Διοικητικού Συμβουλίου εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν του μηνός Ιανουαρίου μεθ' εκάστην διετίαν, διενεργούνται αρχαιρεσίαι εντός μηνός προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής της οποίας η θητεία είναι η αυτή με την του Διοικητικού Συμβουλίου. Πληρωμαί καθυστερουμένων εισφορών δύνανται να γίνουν μέχρι και της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως ταύτης. Οι υποψήφιοι δια το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δύνανται να υποβάλλουν εγγράφους αιτήσεις προς το Διοικητικόν Συμβούλιον τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρας προ της διενεργείας των αρχαιρεσιών, το οποίον ανακηρύσσει τους υποψηφίους, συντάσσει δε και αναρτά πίνακα των υποψηφίων ως υπό του άρθρου 14 προβλέπεται. Εις ην περίπτωσιν δεν υποβληθούν, κατά τα ανωτέρω, αιτήσεις υποψηφίων, τουλάχιστον ισαρίθμων των τακτικών αναπληρωματικών μελών, έκαστος εκλογεύς ψηφίζει ελευθέρως, τους κατά την κρίσιν του καταλλήλους δια τα αξιώματα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Υπό των υποψηφίων διά το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται παράβολο 25 δραχμών, διατιθέμενον υπέρ του Ταμείου της Ενώσεως. Η ψηφοφορία διενεργείται μυστικώς και διά ψηφοδελτίων συμφώνως τω νόμω. Τα εν επαρχίαις μέλη της Ενώσεως ψηφίζουν εν Αθήναις πλην εκείνων διά τα οποία έχουν εκλεγεί τοπικές εφορευτικές επιτροπές. Εις περίπτωσιν παραίτησης της πλειοψηφίας ή ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου εις 10

11 τίνα Συνεδρίασή του, τούτο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν ήτις προκηρύσσει νέας αρχαιρεσίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει διά τον λόγον αυτόν Διοικούσα Επιτροπή και Εφορευτικάς Επιτροπάς. Άρθρον 19ον Εξελεγκτική Επιτροπή Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται εις την εκάστοτε Εξελεγκτικήν Επιτροπήν. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την οικονομικήν διαχείρισιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιούται να εξετάζη τα λογιστικά βιβλία της Ενώσεως και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξιν του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεσιν περί της οικονομικής διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ην υποβάλλει εις τας τακτικάς Γενικάς Συνελεύσεις. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτην μετά την εκλογήν αυτής συνεδρίασιν, πραγματοποιουμένην εντός δέκα ημερών από της εκλογής της, συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρον αυτής, όστις διευθύνει τας εργασίας της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικώς μεν ανά τρίμηνον, εκτάκτως δε οσάκις θεωρήσει τούτο αναγκαίον. Άρθρον 20ον Εφορευτική Επιτροπή (α) Κατά την πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν του μηνός Ιανουαρίου μεθ εκάστην διετίαν ληγούσης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται παρά ταύτης διά μυστικής ψηφοφορίας και κατ απόλυτον πλειοψηφίαν η Εφορευτική Επιτροπή των Αθηνών και οι τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές της Θεσσαλονίκης, Κερκύρας, Ηρακλείου και Ρόδου αποτελούμεναι εκάστη εκ τριών Τακτικών μελών και δύο αναπληρωματικών αίτινες συνερχόμενοι εντός πέντε ημερών από της εκλογής των συγκροτούνται εις Σώμα, εκλέγουσα εκάστη μεταξύ των μελών της έναν Αντιπρόεδρον και έναν Γραμματέα, Εκάστης Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο κατά νόμον παριστάμενος κατά τας αρχαιρεσίας Δικαστικός Λειτουργός. Ενώπιον των Εφορευτικών Επιτροπών διενεργούνται οι αρχαιρεσίαι της Ενώσεως κατά τας διατἀξεις του παρόντος καταστατικού και της κείμενης Νομοθεσίας περί Σωματείων. (β) Αι Εφορευτικαί Επιτροπαί γνωστοποιούν εντός πέντε ημερών από της καταρτίσεώς των εις Σώμα, τον χρόνον και τον τόπον των ενεργηθησομένων αρχαιρεσιών, λαμβάνουν άπαντα τα προσήκοντα μέτρα κατά την διεξαγωγήν των αρχαιρεσιών εις τρόπον ώστε να τηρήται απόλυτος μυστικότης κατά την εκλογήν. Παραλαμβάνουν αύται από το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσε- 11

12 ως το Μητρώον των μελών ως και παν χρήσιμον βιβλίον διά την απρόσκοπτον διεξαγωγήν των αρχαιρεσιών. Αι Εφορευτικαί Επιτροπαί υποχρεούνται βάσει του Μητρώου των μελών, να καταρτίσουν πίνακα των ταμιακώς εντάξει μελών της Ενώσεως, ον πίνακα αναρτούν εις καταστήματα ένθα εργάζονται μέλη της Ενώσεως δέκα ημέρας προ της διενεργείας των αρχαιρεσιών. Επίσης τον πίνακα τούτον αναρτούν και έξωθι της αιθούσης των αρχαιρεσιών κατά την ημέραν της διενεργείας αυτών. Η θητεία της Εφορευτικής Επιτροπής λήγει άμα τη ανακοινώσει των αποτελεσμάτων των υπ αυτής διενεργηθεισών αρχαιρεσιών. (γ) Αι Εφορευτικαί Επιτροπαί υποχρεούνται να συντάξουν πρακτικόν περί της εκλογής όπερ καταχωρείται εις το βιβλίον Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, το δε βιβλίον Πρακτικών παραδίδεται εντός πέντε ημερών από του πέρατος της εκλογής εις το Διοικητικόν Συμβούλιον διά πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής. Τα έξοδα των αρχαιρεσιών κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον μάλλον συμφέροντα διά την Ένωσιν τρόπον. Άρθρον 21ον Ασυμβίβαστα Αποζημιώσεις Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής επιτροπής της Ενώσεως, ως και εις παν μέλος της Ενώσεως ενεργόν ή μη ενεργόν ουδεμία αντιμισθία ή αποζημίωσις χορηγείται. Ο εσωτερικός κανονισμός θέλει ρυθμίσει τα της εκλογής και αποζημιώσεως των μελών δια τας περιπτώσεις συμμετοχής αυτών εις Διεθνή Συνέδρια διεξαγόμενα εκτός Ελλάδος. Απαγορεύτεαι εις τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ενώσεως ως και εις τα συζύγους και τα τέκνα αυτών να συνάπτουν μετά της Ενώσεως συμβάσεις, συνεπαγόμενας την λήψιν αμοιβής διά προσφοράν πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλέποντας εις την επίτευξιν κέρδους διά της αναλήψεως έργου, προμηθείας ή οιασδήποτε άλλης παροχής. Άρθρον 22ον Πόροι Διαχειριστικόν Έτος Πόροι της Ενώσεως είναι: (1) το δικαίωμα εγγραφής, (2) αι μηνιαίαι εισφοραί των μελών και (3) το εκ δραχμών 25 παράβολον ως δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος διά την εκλογήν τινός ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως και πάσα άλλη δωρεά ή νόμιμος έσοδον της Ενώσε- 12

13 ως. Το Διαχειριστικών και Λογιστικόν έτος άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται δι' έκαστον ετήσιον χρονικόν διάστημα, κατά την λήξιν του Οικονομικού έτους, και υποβάλλονται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μελών το αργότερον εντός διμήνου από της λήξεως του Οικονομικού έτους. Άρθρον 23ον Εσωτερικός Κανονισμός Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως δύναται να εκπονήση εσωτερικόν κανονισμόν, προς ρύθμισιν θεμάτων αναγομένων εις την εσωτερικήν οργάνωσιν και λειτουργίαν της Ενώσεως. Ο τυχόν εκπονηθησόμενος εσωτερικός κανονισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μελών της Ενώσεως και κατατίθεται εν αντιγράφω όπως ο Νόμος ορίζει. Άρθρον 24ον Διάλυσις της Ενώσεως Η Ένωσις διαλύεται μόνον διά τους υπό του Αστικού Κώδικος και των λοιπών νόμων αναφερομένους λόγους. Η Ένωσις διαλύεται κατά πάντα χρόνον δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. Η Γενική Συνέλευσις περί διαλύσεως της Ενώσεως ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον συμμετέχουν εις αυτήν το ήμισυ των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εν τάξει ενεργών μελών και αποφασίζει διά μυστικής ψηφοφορίας και διά πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρόντων. Διαλυομένης της Ενώσεως η διαχείρισις της περιουσίας αυτής ανατίθεται εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος τη επιβλέψει της Εποπτευούσης Αρχής μέχρις ανασυστάσεως νέας ενώσεως επιδιωκούσης τον αυτόν σκοπόν εις την οποίαν και περιέχεται η περιουσία. Το δε Αρχείον της Ενώσεως κατατίθεται εις την Εποπτεύουσαν Αρχήν υπό τον όρον της επιστροφής του εις την νέαν Ένωσιν. Εις περίπτωσιν καθ' ήν εντός δεκαετίας από της διαλύσεως της Ενώσεως δεν ανασυσταθή κατά τα ως άνω νέα ένωσις η περιουσία περιέρχεται εις το Ταμείον Αρωγής Υπαλλήλων Υ.Π.Α. ή εις τον υποκατάστατον τούτου Οργανισμόν. 13

14 Άρθρον 25ον Σφραγίς Έμβλημα Η Ένωσις έχει σφραγίδα κυκλική φέρουσα περιφερειακώς την επωνυμίαν της Ενώσεως, περιβάλλουσαν δακτύλιον αποτελούμενον εκ μαιάνδρου και της συντμήσεως Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., εις το μέσον δε οφθαλμόν παρακολουθούντα ιπτάμενον αεροσκάφος. Εκτός της άνω σφραγίδας η Ένωσις δύναται να χρησιμοποιή σφραγίδα με τας αυτάς απεικονίσεις και με ξενόγλωσσον μετάφρασιν των άνω Ελληνικών λέξεων. Τα αυτά φέρει και η σημαία της Ενώσεως. Η Ένωσις εορτάζει την 1ην Απριλίου εκάστου έτους, επέτειον αναλήψεως του εν τη χώρα Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας παρ' Ελλήνων. Άρθρον 26ον Τροποποιήσεις αυτού. Τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού επιτρέπονται μετά εν έτος από της εγκρίσεως Άρθρον 27ον Διάφοροι Διατάξεις Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται: (α) Να συσταθώσι διάφοροι Επιτροπαί μόνιμοι ή προσωριναί. (β) Να ανατίθεται η μελέτη θεμάτων και ζητημάτων εις πρόσωπο, οργανισμούς ή εις επιτροπάς ετέρων Συλλόγων και Οργανισμών, προς εξέτασιν και συναγωγήν συμπερασμάτων, διά παν θέμα αφορούν τον έλεγχον Εναερίου Κυκλοφορίας, τους εις τον Κλάδον εργαζομένους και τα μέλη της Ενώσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατόπιν αποφάσεώς του, δύναται να διορίζη διά την χρονικήν διάρκειαν της θητείας του, εκπροσώπους της Ενώσεως διά τας ομάδας των μελών των μη κατοικούντων εις την έδραν της Ενώσεως. Οι εκπρόσωποι ούτοι θα ενεργούν γενικώς ως σύνδεσμοι μεταξύ των άνω ομάδων και της Ενώσεως και ειδικώς κατά τας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστοτε διδομένας οδηγίας. 14

15 Άρθρον 28ον Το παρόν καταστατικό συγκείμενον εξ άρθρων είκοσι οκτώ (28) ενεκρίθη τόσον ως προς τας τροποποιήσεις αυτού όσον και ως προς την κωδικοποίησίν του εις ενιαίον κείμενον σήμερον την 30ην Ιανουαρίου 1989 υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Ενώσεως Εναερίου Κυκλοφορίας Ελλάδος, συγκληθείσης εν Ελληνικώ και εις το επί της οδού Βασ. Γεωργίου 1, Αμφιθέατρον της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να αποφασίση την τροποποίησιν ενιαίων άρθρων του καταστατικού. Εγκρίθηκε παμψηφεί. Εν Αθήναις τη 30η Ιανουαρίου 1989 ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ [υπογραφή] [σφραγίδα της ΕΕΕΚΕ] [υπογραφή] ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΣΣΙΑΣ ΔΗΜ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 15

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου», με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ψαθοπύργου του Δήμου Ρίου Αχαΐας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου», με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ψαθοπύργου του Δήμου Ρίου Αχαΐας. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμία, με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ψαθοπύργου του Δήμου Ρίου Αχαΐας. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Συλλόγου είναι: α/ η συνένωση πάντων των κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός Άρθρο 1 ον. Ιδρύεται σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Λάρισα, Σύλλογος με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» με έδρα την Λάρισα. Άρθρο 2 Σκοπός του Συλλόγου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό, Ιατρικό Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ - (ΕΧΕΜ). Για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Καταστατικό του Σωµατείου

Το Καταστατικό του Σωµατείου Άρθρον 1ον Ι ΡΥΣΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείον υπό την επωνυµίαν Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, µε έδραν την πόλιν της Θεσσαλονίκης. Το Καταστατικό του Σωµατείου Αρχικό Καταστατικό 7/11/1978

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1 Επωνυμία Έδρα Τμήματα

Άρθρον 1 Επωνυμία Έδρα Τμήματα Άρθρον 1 Επωνυμία Έδρα Τμήματα Ιδρύεται εν Αθήναις Σωματείον υπό την επωνυμίαν Ελληνικόν Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Αναπτύξεως και Έδραν τάς Αθήνας. Τμήματά του δύνανται να ιδρύονται και

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ Γ Ε Ν Ι Κ Α Άρθρο 1 ο Ίδρυση- Έδρα Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ " Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σωματείο με έδρα τα Ιωάννινα και με επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ". Η συντομογραφία του ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (Ε.Ε.Θ.Α.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Αρθρο 1ο: Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται στην Αθήνα σύλλογος, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ», με έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ: Επιστημονικού Σωματείου που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία «Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Section of the American Society of Civil Engineers

Section of the American Society of Civil Engineers Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών» και

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) Άρθρο 1: Ίδρυση-επωνυμία-έδρα 1.1. Ιδρύεται επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία "Πανελλήνια Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

αυτή έχει το δικαίωµα το Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέ

αυτή έχει το δικαίωµα το Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ που θα έχει έδρα την πόλη των Χανίων. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός του συλλόγου είναι να συµβάλει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS.

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Καταστατικό Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Άρθρο 2 Περιοχή, έδρα και έμβλημα Η Ένωση έχει έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1. Ιδρύεται στην Πάτρα Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ιδρύεται Σωματείον εν Αθήναις υπό την επωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» έχον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Σ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Σ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Σ» Άρθρο 1 Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ένωση με την Επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ, και με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ Πρακτικό 1 ο /2008 Στο Ψαθόπυργο και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μητροπούλειου Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου σήμερα την 3 Η ΜΑΙΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 6 ο Τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε (5) έως έντεκα (11) μελών, εκλεγομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΖΑΚ ΣΤΗΝ ΛΗΜΝΟ»

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΖΑΚ ΣΤΗΝ ΛΗΜΝΟ» 1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΖΑΚ ΣΤΗΝ ΛΗΜΝΟ» Ι Δ Ρ Υ Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α: Άρθρο 1 ο : Ιδρύεται εκπολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΖΑΚ ΣΤΗΝ ΛΗΜΝΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης.

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ στελεχη ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα