ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7299 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 765/23905 Τεχνικός Κανονισµός για τον καθορισµό των ελαχί στων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελα χίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτα σης ορισµένων ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ ΕΚ και 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύουν µετά και την τελευ ταία τροποποίησή τους µε την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/1168 της Επιτροπής. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 3 και 3α του Ν. 1564/1985 «Οργά νωση παραγωγής και εµπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α 164), όπως η παρ. 3α προστέ θηκε µε το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 4351/2015 «Bοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α 164). β) Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (Α 32). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη κε µε το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Την αριθµ. Υ26/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάρκο Μπόλαρη» (Β 2144/ ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα ελάχιστα προς εξέταση χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διενέργεια της εξέτασης ορισµένων ποικιλιών φυτών µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών ειδών για την επίσηµη αποδοχή τους στον Εθνικό Κατάλογο ποι κιλιών, σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 254 της , σ. 7) και 2003/91/ ΕΚ της Επιτροπής (EE L 254 της , σ. 11), όπως ισχύουν µετά και την τελευταία τροποποίησή τους µε την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/1168 της Επιτροπής (ΕΕ L 188 της , σ. 39). Άρθρο 2 Απαιτήσεις για την αποδοχή ποικιλιών φυτών µεγάλης καλλιέργειας (άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2003/90/ΕΚ και εθνικές διατάξεις) 1. Οι ποικιλίες φυτών µεγάλης καλλιέργειας εγγράφο νται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών του άρθρου 3 παρ. 1 της αριθµ / 2645/ απόφασης (Β 443/ ), εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 2. Όσον αφορά τη διακριτότητα, τη σταθερότητα και την οµοιοµορφία: α) Τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα I πληρούν τους όρους των «πρωτοκόλλων για δοκιµές διακριτότη τας, οµοιοµορφίας και σταθερότητας» του διοικητικού συµβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτηµα αυτό. β) Τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα IΙ αντα ποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραµµές για τη δι εξαγωγή δοκιµών όσον αφορά τη διακριτότητα, την οµοιοµορφία και τη σταθερότητα, της ιεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών ( ΕΠΝΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτηµα αυτό.

2 7300 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Για τα είδη του Παραρτήµατος III, σε ότι αφορά την οµοιοµορφία οι επίσηµες εξετάσεις λαµβάνουν υπόψη τα όρια οµοιοµορφίας που ορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. δ) Για τα είδη τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα IV, η εξέταση διενεργείται σύµφωνα µε τους Ειδικούς Τεχνικούς Κανονισµούς Αποδοχής της εθνικής νοµοθε σίας του Παραρτήµατος αυτού. ε) Για τα είδη τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα V, η εξέταση διενεργείται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτηµα αυτό. 3. Σχετικά µε την καλλιεργητική αξία ή τη χρήση, οι ποικιλίες συµµορφούνται προς τους όρους του παραρ τήµατος VI, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 2 της αριθµ /2645/ απόφασης. 4. Όλα τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών των φυτών µεγάλης καλλιέργειας υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 περ. α και όποια χαρακτηριστικά σηµειώ νονται µε αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραµµές για τη διεξαγωγή δοκιµών που αναφέρονται στην παρ. 2 περ. β, χρησιµοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρα κτηριστικού δεν εµποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγµατοποιείται η δοκιµή. Άρθρο 3 Απαιτήσεις για την αποδοχή ποικιλιών κηπευτικών ειδών (άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2003/91/ΕΚ και εθνικές διατάξεις) 1. Οι ποικιλίες κηπευτικών ειδών εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών του άρθρου 3 παρ. 2 της αριθµ / απόφασης (Β 705/ ), εφόσον πληρούν τις απαι τήσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 2. Όσον αφορά τη διακριτότητα, τη σταθερότητα και την οµοιοµορφία: α) Τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα VII πλη ρούν τους όρους των «πρωτοκόλλων για δοκιµές δια κριτότητας, οµοιοµορφίας και σταθερότητας» του διοι κητικού συµβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτηµα αυτό. β) Τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα VIII ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραµµές για τη διεξαγωγή δοκιµών όσον αφορά τη διακριτότητα, την οµοιοµορφία και τη σταθερότητα, της ιεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών ( ΕΠΝΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτηµα αυτό. γ) Οι ποικιλίες του κηπευτικού είδους που αναφέ ρονται στο Παράρτηµα IX, εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών σύµφωνα µε το άρθρο 3 της αριθµ / απόφασης (Β 705/ ), εφόσον γίνουν επίσηµα αποδεκτές µετά από εξέταση, η οποία διενεργείται ως προς τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και σύµφωνα µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πα ράρτηµα αυτό. δ) Για το είδος το οποίο αναφέρεται στο Παράρτηµα X, η εξέταση διενεργείται σύµφωνα µε τον Ειδικό Τε χνικό Κανονισµό Αποδοχής της εθνικής νοµοθεσίας του Παραρτήµατος αυτού. 3. Όλα τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών των κηπευτι κών ειδών υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 περ. α και όποια χαρακτηριστικά σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραµµές για τη διεξαγωγή δο κιµών στα κηπευτικά είδη που αναφέρονται στην παρ. 2 περ. β, χρησιµοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρα κτηριστικού δεν εµποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγµατοποιείται η δοκιµή. Άρθρο 4 Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση (άρθρο 3 των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ και εθνικές διατάξεις) Η επίσηµη εξέταση στα είδη που αναφέρονται στα Παραρτήµατα I, II, III, IV, VIΙ, VIII και ΙΧ όσον αφορά το σχεδιασµό της δοκιµής και τις συνθήκες καλλιέργειας, διενεργείται σύµφωνα µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραµµές για δοκιµές που αναφέρονται στα εν λόγω Παραρτήµατα. Σε ότι αφορά τα είδη του Παραρτήµατος V, η επίσηµη εξέταση διενεργείται σύµφωνα µε τις εν χρήσει διεθνείς επιστηµονικές µεθόδους. Άρθρο 5 Παραρτήµατα Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση Παραρτήµατα I X, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της και έχουν ως εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7301 ( 2003/90/, 1 ( ) 2015/1168 ) ( ). Festuca filiformis Pourr TP 67/ Festuca ovina L. TP 67/ Festuca rubra L. TP 67/ Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina TP 67/ Lolium multiflorum Lam. TP 4/ Lolium perenne L. TP 4/ Lolium x boucheanum Kunth TP 4/ Pisum sativum L. TP 7/ Brassica napus L. TP 36/ Brassica napus L. TP 89/ var. napobrassica (L.) Rchb Cannabis sativa L. 276/ Helianthus annuus L. H TP 81/ Linum usitatissimum L. ( ) TP 57/ Avena nuda L. TP 20/ Avena sativa L. B TP 20/ ( A. byzantina K.Koch) Hordeum vulgare L. TP 19/ Oryza sativa L. TP 16/ Secale cereale L. TP 58/ xtriticosecale TP 121/ Wittm. ex A.Camus Triticum Secale Triticum aestivum L. TP 3/ Triticum durum Desf. TP 120/ Zea mays L. TP 2/ Solanum tuberosum L. TP 23/ /90/, Cicer arietinum L. TP 143/ Phaseolus vulgaris L. 12/ (

4 7302 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) II ( 2003/90/, 1 ( ) 2015/1168 ) ( ). Beta vulgaris L. TG/150/ Agrostis canina L. TG/30/ Agrostis gigantea Roth. TG/30/ Agrostis stolonifera L. TG/30/ Agrostis capillaris L. TG/30/ Bromus catharticus Vahl TG/180/ Bromus sitchensis Trin. TG/180/ Dactylis glomerata L. TG/31/ Festuca arundinacea Schreber TG/39/ Festuca pratensis Huds. TG/39/ xfestulolium Asch. Et Graebn. TG/243/ Festuca Lolium Phleum nodosum L. TG/34/ Phleum pratense L. TG/34/ Poa pratensis L. TG/33/ Lotus corniculatus L. TG/193/ Lupinus albus L. TG/66/ Lupinus angustifolius L. TG/66/ Lupinus luteus L. TG/66/ Medicago sativa L. TG/6/ Medicago x varia T. Martyn TG/6/ Trifolium pratense L. TG/5/ Trifolium repens L. TG/38/ Vicia faba L. TG/8/ Vicia sativa L. TG/32/ Raphanus sativus L. TG/178/ var. oleiformis Pers. Arachis hypogea L. TG/93/ Brassica rapa L. TG/185/ var. silvestris (Lam.)Briggs Carthamus tinctorius L. ` ( ) TG/134/ Gossypium spp. TG/88/ Papaver somniferum L. TG/166/ Sinapis alba L. TG/179/ Glycine max (L.) Merr. TG/80/ Sorghum bicolor (L.) Moench TG/122/ I 2003/90/,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7303 Lens culinaris Medik. TG/210/ Nicotiana tabacum TG/195/ To ( III (Lolium perenne L.) (Dactylis glomerata L.), (Festuca arundinacea Schreber) (Medicago sativa L.), (off types) 3% ( 97% 95%, ). IV, ( ) : /4504/ ( 1051) /4507/ ( 1051) /4506/ ( 1051) / ( 85) / ( 454) / ( 498) /4506/ ( 1051) /4503/ ( 1051) 9. (T. resupinatum) / (B 545) /4502/ ( 1051) 11. (T. alexandrinum) / ( 537) 12. ( ) Lathyrus sativus L / ( 175) V,.. : ( ), ( 1),, ( 2), ( 3). 1. Alopecurus pratensis L.

6 7304 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ( ) 2. : ( ) ( ) 3. : ( ) 4. ( ): ( ) 5. ( ) ( ) 6. ( ) 7. ( ) 2. Arrhenatherum elatius (L) J. C. Presl. 1. ( ) 2. : ( ) ( ) 3. ( ): ( ) 4. ( ) ( ) 5. ( ) 6. ( ) 3. Poa annua L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa trivialis L. 1. ( ) 2. : ( ) ( ) 3. : ( ) 4. : 4.1 (, ) 4.2 ( ) 4.3 ( ) ( ) 5. : : ( ) 8. ( ) ( ) 9. ( ) 10. ( ) 4. Trisetum flavescents (L) Pal. Beauv. 1. ( ) 2. : ( ) ( ) 3. : 3.1 (, ) 3.2 ( ) 3.3 ( ) ( ) 4. ( ) ( ) 5. ( ) ( ) 6. ( ) 5. Medicago lupulina L. 1. : ( ) 2. ( ) 6. Onobrychis sativa L.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : ( ) 2. : 2.1 ( ) 2.2 ( ) 3. ( ) 7. Trifolium incarnatum L. 1. : ( ) 2. : ( ) 8. Vicia pannonica Crantz Vicia villosa Roth 1. : 1.1 ( ) 1.2 ( ) : ( ) 3. ( ): 3.1 ( ) 3.2 ( ) 4. ( ) 9. Brassica oleracea L. Conver. acephala (DC) 1. ( ): 1.1 ( 1) ( 2) 1.2 ( 2) 2. : 2.1 ( 2) 2.2 ( 1 ( 2) ( ) 2.3 ( 1) ( 2) ( ) 2.4 ( 2) 3. : 3.1 ( 1 ( 2) 3.2 ( 2) 3.3 ( 2) 3.4 : ( 2) 3.5 : ( 1 ( 2) 3.6 ( 2) 4. : 4.1 ( 2) 4.2 ( 2) 4.3 ( 2) 4.4 : : ( 1 ( 2) 10. Phalaris canariensis L. 1. : ( ) 2. : ( ) ( ) 3. : ( ) 11. Triticum spelta L. 1. : ( ) 2. ( ) ( ) 3. : 3.1 ( ) 3.2 : ( ) 4. ( ): 4.1 ( ) 4.2 ( ) 5. :

8 7306 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5.1 ( ) 5.2 ( ) 6. : 6.1. ( ) 6.2 ( ) 6.3 ( ) 6.4 ( ) 6.5 ( ) 6.6 ( ) ( ): : 7.1 ( ) 7.2 ( ) 7.3 ( ) 7. 4 ( ) 7.5 ( ) 7.6 ( ) 8. : 8.1 ( ) 8.2 ( ) 9. ( ) 10. ( ) 12. Brassica juncea L. 1. : ( ) ( ) 2. : ( ) ( ) 3. : ( ) 4. : 4.1 ( ) 4.2 ( ) 5. ( ) 13. Brassica nigra (L.) W. Koch 1. : ( ) ( ) 2. : ( ) 3. : ( ) ) 4. ( ) 14. Carum carvi L. 1. : ( ) 2. : : ( ) 4. ( ) 4.1 ( ) 4.2 ( ) 4.3 ( ) 5. ( ) 15. ( ) Trifolium hybridum L. 1. : ( ) 2. : 2.1 ( ) 2.2 ( ) 3. ( ) 4. ( )

9 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7307 VI ( II 2003/90/ ),, V: I, II IV,, : I / ( 93) / ( 50) / ( 87) /197/ ( 40) /198/ ( 40) /199/ ( 40) / ( 346) / ( 545) / ( 346) /1454/ ( 304) / ( 338) / ( 792) / ( 924) / ( 940) II 1. (T. pratense) / ( 546) 2. (Trifolium repens) /1986 ( 546) / ( 710) / ( 338) 4. (Vicia faba L.) / ( 710) 5. (Festuca arundinacea / ( 710) Schreber) / ( 545) / ( 305) / ( 454) / ( 940) 10. (Dactylis glomerata L.) / ( 87) / ( 423) IV /4506/ ( 1051) / ( 85) / ( 454) / ( 498)

10 7308 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /4506/ ( 1051) /4503/ ( 1051) 7. (T. resupinatum) / (B 545) 8. (T / ( 537) alexandrinum) 9. ( ) Lathyrus / ( 175) sativus L. V ( 2003/91/, 2 ( ) 2015/1168) ( ). Allium cepa L. (Cepa group) 46/ Allium cepa L. 46/ (Aggregatum group) Allium fistulosum L. TP 161/ Allium porrum L. 85/ Allium sativum L. 162/ Allium schoenoprasum L. 198/ Apium graveolens L. 82/ Apium graveolens L. 74/ Asparagus officinalis L. 130/ Beta vulgaris L. 60/ Cheltenham beet Beta vulgaris L. TP 106/ Brassica oleracea L. 90/ Brassica oleracea L. 45/ Brassica oleracea L. 151/ Brassica oleracea L. 54/ Brassica oleracea L. 65/ Brassica oleracea L., 48/ , Brassica rapa L. 105/ Capsicum annuum L. 76/ Cichorium endivia L. 118/ Cichorium intybus L. 172/ Cichorium intybus L. (witloof) 173/ Citrullus lanatus (Thumb.) 142/ Matsum. et Nakai Cucumis melo L. 104/

11 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7309 Cucumis sativus L. 61/ Cucurbita maxima Duchesne TP 155/ Cucurbita pepo L. 119/ Cynara cardunculus L. 184/ Daucus carota L. 49/ Foeniculum vulgare Mill. 183/ Lactuca sativa L. 13/ Solanum lycopersicum L. 44/ Petroselinum crispum (Mill.) 136/ Nyman ex A.W. Hill Phaseolus coccineus L. 9/ Phaseolus vulgaris L. 12/ Pisum sativum L. (partim), 7/ Raphanus sativus L., 64/ Scorzonera hispanica L. TP 116/ Solanum melongena L. 117/ Spinacia oleracea L. 55/ Valerianella locusta (L.) Laterr. 75/ Vicia faba L. (partim) Broadbean/ Zea mays L. (partim) 2/ Solanum lycopersicum L. TP 294/ Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner, Solanum lycopersicum L. Solanum peruvianum (L.) Mill., Solanum lycopersicum L. Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg ( VIII ( 2003/91/, 2 ( ) 2015/1168 ) ( ). Brassica rapa L. ( ) TG/37/ Cichorium intybus L. TG/154/

12 7310 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Rheum rhabarbarum L. TG/62/ I 2003/91/, Cucurbita moschata Duch. TG/234/ To ( ). IX 1. - Anthriscus cerefolium (L.) Hoffman : :. / = = + =. (m2) 1 ) ) X 1. (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) / ( 129). Άρθρο 6 Καταργούµενες διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η αριθµ. 43/1939/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίµων «Τεχνικός Κανονισµός για τον καθορισµό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέ τασης ορισµένων ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύουν µετά και την τελευταία τροποποίησή τους µε την Εκτελεστική Οδηγία 2014/105/ ΕΕ της Επιτροπής» (Β 54/ ). 2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στην ως άνω καταργούµενη απόφαση νοείται ως αναφορά στην παρούσα. * * Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 3 της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1168) Στις εξετάσεις που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύ ος της παρούσας απόφασης, εξακολουθούν να εφαρµό ζονται οι διατάξεις της καταργούµενης απόφασης του άρθρου 6. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος (άρθρο 4 της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1168) Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 526 5 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 134641 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 20 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43/1939 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχί στων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Παράρτημα I της Οδηγίας 2003/90/ΕΚ, όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2014/105/ΕΕ και εθνικές διατάξεις) Κατάλογος ειδών τα οποία πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 8 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 9581/118230 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχί στων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/2/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/2/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡ/ΓΗΣ /ΝΣH ΦΥΤ. ΠΟΡΩΝ & ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛ/ΝΩΝ ΦΥΤ. ΕΙ ΩΝ TMHMA: Α1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 3 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 319/51839 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχί στων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/145/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/145/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 312/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/145/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή ντόπιων αβελτίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1140 28 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 287620/1762 Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17 6 2003, 225020/ 31 03 2003, 236989/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21543 22 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1803/66609 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά κατά τον μετέλεγχο φυτών μεγάλης καλλιέργειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά κατά τον μετέλεγχο φυτών μεγάλης καλλιέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά κατά τον μετέλεγχο φυτών μεγάλης καλλιέργειας Φυτικό Είδος Ί. ΒΑΜΒΑΚΙ (Gossypium spp) Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά Ί.Άνθος: χρώμα πετάλων 2. Φυτό: τύπος ανθοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (6) Οι εναρμονισμένοι αυτοί όροι, στο βαθμό που αφορούν

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (6) Οι εναρμονισμένοι αυτοί όροι, στο βαθμό που αφορούν L 205/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.8.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/72/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58043 13 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4350 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2791/129051 Τροποποίηση της αριθμ. 250744/17.6.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 134599 Μέτρα για την κατά παρέκκλιση αποδοχή ντόπιων αβελτί ωτων πληθυσμών και

Διαβάστε περισσότερα

(ii) που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων. 63(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Παράρτημα Ι. Παράρτημα II.

(ii) που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων. 63(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Παράρτημα Ι. Παράρτημα II. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4937 Κ.Α.Π. 46/22 Αρ. 3639, 27.9.22 Αριθμός 46 Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμοί του 22, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1979L0641 EL 09.08.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζβνιή ζε θύιιν από Liriomyza

Πξνζβνιή ζε θύιιν από Liriomyza Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθϋλ έιεγτφλ γηα ηε δηαπίζηφζε ή κή ηοσ επηβιαβοϊς οργαληζκοϊ Liriomyza trifolii (Burgess) θαη Liriomyza huidobrenis (Blanchard) 1. Δπηβιαβής οργαληζκως: Liriomyza trifolii

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των αγγειοσπέρμων (Magnoliophyta) Τα αγγειόσπερμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛ/ΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910 7 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργαστήριο Αναγνώριση των σπόρων των κηπευτικών

1 ο Εργαστήριο Αναγνώριση των σπόρων των κηπευτικών 1 ο Εργαστήριο Αναγνώριση των σπόρων των κηπευτικών Αντικείμενο του εργαστηρίου: Θα γίνει επίδειξη δειγμάτων σπόρων των κυριότερων λαχανοκομικών ειδών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, ώστε οι φοιτητές να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΣΑΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ : ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΛΥΠΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2002 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις

Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις Εξερευνητικές αποστολές και συλλογή σε εθνικό επίπεδο των φυτικών γενετικών πόρων Αναπολλαπλασιασμός γενετικού υλικού Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση λαχανικών

Αναγνώριση λαχανικών Αναγνώριση λαχανικών Βοτανική ταξινόμηση των λαχανικών Φυτικό βασίλειο Αγγειόσπέρμα Δικότυλα Μονοκότυλα Κλάση Δικότυλα Οικογένεια Solanaceae (Σολανώδη) Τομάτα (Solanum lycopersicum L.) Πιπεριά (Capsicum

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1972L0168 EL 14.02.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Απριλίου 1972 περί καθορισµού των χαρακτηριστικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 2) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 2) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2013 COM(2013) 290 final Annex II - Part 2/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα I-A του τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα

Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα Κ. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 163(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/842/ΕΚ) (2) Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2002/55/ΕΚ, τα κράτη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/842/ΕΚ) (2) Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2002/55/ΕΚ, τα κράτη 9.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 362/21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με κανόνες εφαρμογής βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στο

Διαβάστε περισσότερα

22/5/2007 Κλ Κ ά λ ση η Li L liata t e (Μον ο ο ν κ ο ό κ τ ό υ τ λα λ ) ΙΚΟΤΥΛΑ ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ Φυτάριο ύο κοτυληδόνες Μία κοτυληδόνα 1

22/5/2007 Κλ Κ ά λ ση η Li L liata t e (Μον ο ο ν κ ο ό κ τ ό υ τ λα λ ) ΙΚΟΤΥΛΑ ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ Φυτάριο ύο κοτυληδόνες Μία κοτυληδόνα 1 Κλάση Liliatae (Μονοκότυλα) ΙΚΟΤΥΛΑ Φυτάριο ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ ύο κοτυληδόνες Μία κοτυληδόνα 1 ΙΚΟΤΥΛΑ Ρίζα ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ Κύρια πασσαλώδης ρίζα µε αρκετές δευτερεύουσες εν υπάρχει κύρια ρίζα, αλλά πολλές παρόµοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31651 19 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2987 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφή ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 29.10.2013 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 92999 ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΑΙ ΕΊΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 29.10.2013 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 92999 ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΑΙ ΕΊΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 29.10.2013 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 92999 ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΑΙ ΕΊΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Πληρ. Μαρµαριτσάκη Μαρία Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 2821341692 Fax:28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των Λαχανικών Ταξινόμηση με βάση το βρώσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1317 30 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 330799 π.έ./29 03 2007 (Φ.Ε.Κ. Β 539) απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.2.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 57/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2770 Κ.Δ.Π. 306/2005

2770 Κ.Δ.Π. 306/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4009, 1.7.2005 2770 Κ.Δ.Π. 306/2005 Αριθμός 306 Ο ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 63(1) ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ 173(1) ΤΟΥ 2002) Γνωστοποίηση δημοσίευσης Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 60ό έτος 7 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα II Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 260 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 60ό έτος 9 Αυγούστου 2017 Περιεχόμενα II Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2157 7 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 321125/31.1.2005 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ενεργειακά Φυτά

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ενεργειακά Φυτά ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ενεργειακά Φυτά Δρ. ΕΛΕΝΗ Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 2011 Alopecurus pratensis L. (αλωπέκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002.

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002. Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1687 Κ.Δ.Π. 192/2005 Αρ. 3980, 15.4.2005 Αριθμός 192 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ L 285/114 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυςακχαρίτεσ των ανώτερων φυτών Ομογενείσ πολυςακχαρίτεσ

Πολυςακχαρίτεσ των ανώτερων φυτών Ομογενείσ πολυςακχαρίτεσ Πολυςακχαρίτεσ των ανώτερων φυτών Ομογενείσ πολυςακχαρίτεσ 1. Άμυλο Α. Κφριεσ πθγζσ αμφλου 1. Αμυλοφχα δθμθτριακά 2. Άμυλα από κονδφλουσ και ριηϊματα 3. Άμυλα από ςπζρματα 4. Χαρακτθριςτικά και δοκιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

"Ποιοτικός έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας"

Ποιοτικός έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας Τ εχνολογικ ό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κ αλαμάτας Σχολή ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία "Ποιοτικός έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας" Σπουδάστρια ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003L0090 EL 24.12.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2003/90/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2003 για τη θέσπιση μέτρων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (Trifolium alexandrinum) ΜΗΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (Trifolium alexandrinum) ΜΗΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΑΣ ΜΗΔΙΚΗ GEA Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή ανθεκτικότητα στο κρύο. Προσαρμόζεται σε μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών και δίνει πολύ υψηλές παραγωγές. Δίνει άριστης ποιότητας ζωοτροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Συμβατική υπαίθρια καλλιέργεια κηπευτικών Καλλιέργεια στην ύπαιθρο με εδαφοκάλυψη Καλλιέργεια κηπευτικών σε χαμηλή κάλυψη Καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά: Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά: Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά: Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση Θανόπουλος, Ρ. 1, Σαμαράς, Στ. 2, Γανίτης Κ. 2, Γκατζελάκη Χ. 2, Κόταλη Ε. 2, Ψαρρά Ε. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 65/2017 Αρ. 5000, Αριθμός 65

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 65/2017 Αρ. 5000, Αριθμός 65 506 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 65/2017 Αρ. 5000, 24.2.2017 Αριθμός 65 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14655 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 22 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1551/48648 Τροποποίηση της αριθμ. 225021/31 3 2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/13 21.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/13 ΟΔΗΓΙΑ 2008/62/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 για την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών ντόπιων αβελτίωτων φυλών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994R2100 EL 31.01.2008 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Συμβατική υπαίθρια καλλιέργεια κηπευτικών Καλλιέργεια στην ύπαιθρο με εδαφοκάλυψη Καλλιέργεια κηπευτικών σε χαμηλή κάλυψη Καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 243 26 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 116077 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμά κων captan, dichlorvos,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13845 10 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1263 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 381/2005 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.6.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των

Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των λιβαδιών Ε. Κοντσιώτου Γεωπόνος, τ. Ερευνήτρια του ΕθlΑΓΕ, Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών, Λάρισα ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ Η χλωρίδα μεγάλου μέρους των λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1038 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε μένης ενίσχυσης στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση Θανόπουλος, Ρ. 1, Σαμαράς, Στ. 2, Γανίτης Κ. 2, Γκατζελάκη Χ. 2, Κόταλη Ε. 2, Ψαρρά Ε. 2,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 462 13 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 84761/3.8.2006 (ΦΕΚ 1088/τ.Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ. Δεύτερο συμπλήρωμα της τριακοστής πέμπτης πλήρους έκδοσης (2017/C 057/02) Περιεχόμενα

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ. Δεύτερο συμπλήρωμα της τριακοστής πέμπτης πλήρους έκδοσης (2017/C 057/02) Περιεχόμενα C 57/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.2.2017 ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δεύτερο συμπλήρωμα της τριακοστής πέμπτης πλήρους έκδοσης (2017/C 057/02) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

965/90307/2017,ΦΕΚ-3114/Β/

965/90307/2017,ΦΕΚ-3114/Β/ 1 965/90307/2017,ΦΕΚ-3114/Β/8.9.2017 Τροποποίηση της αριθ. 593/58837/30.05.2017 (ΦΕΚ Β 1972/07.06.2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3266 6 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φακέλου: 531.5 6/2012 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα IV και VI της Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 855 15 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε μένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τεχνικός Κανονισµός αποδοχής ποικιλιών αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών (άνηθος, βασιλικός, χαµοµήλι, θυµάρι και ρίγανη)».

ΘΕΜΑ: «Τεχνικός Κανονισµός αποδοχής ποικιλιών αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών (άνηθος, βασιλικός, χαµοµήλι, θυµάρι και ρίγανη)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 /8 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ.:7057/102367 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τµήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 26-04-2017 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 1195/45928 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεωπόνος MSc.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεωπόνος MSc. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεωπόνος MSc. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 Ερμηνεία ανάλυσης αρδευτικού νερού Πεπονάκης Κωνσταντίνος, 2012 www.kpeponakis.gr kostas.peponakis@gmail.com Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2260/155064 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/νση : ΖΩΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ Τμήμα : Βοοτροφίας & Μονόπλων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Ταυτότητα σκευάσµατος 1. Αριθµός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : ΕΚΣΦΜ Εµπορικό όνοµα σκευάσµατος : NEMASYS H ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Ταυτότητα σκευάσµατος 1. Αριθµός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : ΕΚΣΦΜ Εµπορικό όνοµα σκευάσµατος : NEMASYS H ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-12-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4.4.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 106/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2587 14 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 10088/115732 Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 5 Απριλίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 34 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160) «Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 H EΝΑΛΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 5.1 Εισαγωγή. 5.2 Mέθοδοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 H EΝΑΛΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 5.1 Εισαγωγή. 5.2 Mέθοδοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 H EΝΑΛΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 5.1 Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό, στο εδαφικό διάλυμα των κανονικών εδαφών, υπάρχει μια μικρή ποσότητα υδατοδιαλυτών κατιόντων σε ισορροπία με μια πολύ μεγαλύτερη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια ανάπτυξης σιτηρών

Στάδια ανάπτυξης σιτηρών Στάδια ανάπτυξης σιτηρών Ξεστάχυασμα Ωρίμανση Επιμ στελέχους Σπορά φύτρ Αδέλφωμα Αγριοβρώμη Φάλαρη Ήρα Σιτάρι Κριθάρι Σίκαλη ΣΠΟΡΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ Ο σπόρος των σιτηρών είναι καρύοψη (καρπός ξηρός, μονόσπερμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5376 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ: B 2400/03-08-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος

των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος Ποικιλότητα των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος Όσπρια στην Ελλάδα Μπιζέλι (Pisum sativum) Φακή (Lens culinaris) Ρεβίθι (Cicer arientinum) Λαθούρια (Lathyrus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ / ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ / ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ / ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ / ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ Ταξινόμηση και ονοματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των Λαχανικών Ταξινόμηση με βάση την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς EN-STRIP

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς EN-STRIP ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-11-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πεύκος. brevifolia. Όνομα κοινό: Κέδρος Όνομα επιστημονικό: Cedrus

Πεύκος. brevifolia. Όνομα κοινό: Κέδρος Όνομα επιστημονικό: Cedrus Όνομα κοινό: Πεύκος Όνομα επιστημονικό: Pinus brutia Βιότοπος: Φυτρώνει στα βουνά και στη πεδιάδα. Αυτοφυές και καλλιεργούμενο: Φυτρώνει από μόνο του ή το φυτεύουν οι άνθρωποι. Περίοδος άνθισης: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τοπικών Ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο

Κατάλογος Τοπικών Ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Κατάλογος Τοπικών Ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ΣΙΤΗΡΑ Α/Α Είδος Ποικιλίες Περιοχές-Νομοί Εκτιμώμενη έκταση (ha) Στοχοποίηση Παρατηρήσεις Κριθάρι 1 Hordeum vulgare

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 074233 Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Επαγγελμα τικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Ταυτότητα σκευάσµατος 1. Αριθµός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : ΕΚΣΦΜ Εµπορικό όνοµα σκευάσµατος : ENERMIX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Ταυτότητα σκευάσµατος 1. Αριθµός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : ΕΚΣΦΜ Εµπορικό όνοµα σκευάσµατος : ENERMIX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15-11-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα