ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

2 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 03 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης: O Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: O Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος "πιστοποίηση" καλύπτει την πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντος, την πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης (ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κτλ), τις επαληθεύσεις και την πιστοποίηση προσώπων. Ο όρος "έλεγχος" θεωρείται ότι καλύπτει την εξέταση του σχεδιασµού ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας, µιας διεργασίας ή µιας εγκατάστασης και τον καθορισµό της συµµόρφωσής τους µε ειδικές απαιτήσεις ή, βάσει επαγγελµατικής κρίσης, µε γενικές απαιτήσεις. Ο όρος "εργαστήριο" θεωρείται ότι καλύπτει τόσο τα εργαστήρια διακρίβωσης όσο και τα εργαστήρια δοκιµών. Οι όροι "αιτούντες φορείς" και "διαπιστευµένοι φορείς" θεωρείται ότι καλύπτουν τους φορείς πιστοποίησης, τους φορείς ελέγχου, τους φορείς επαλήθευσης, τους περιβαλλοντικούς επαληθευτές και τα εργαστήρια. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.., σύµφωνα µε τους παρόντες Κανονισµούς, είναι κατά βάση προαιρετική. Καθίσταται υποχρεωτική όπου εθνική ή Ευρωπαϊκή νοµοθεσία την επιβάλλει (υποχρεωτικός τοµέας). Το Ε.ΣΥ.., σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, µπορεί να αναλαµβάνει την αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας φορέων αξιολόγησης της συµµόρφωσης, που αξιολογούν σύµφωνα µε απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τις αρµόδιες Κρατικές Αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται η διαπίστευση επίσης να είναι υποχρεωτική. Η ιαπίστευση δεν πρέπει να θεωρείται ότι µειώνει µε οποιοδήποτε τρόπο τις συνήθεις συµβατικές υποχρεώσεις ανάµεσα στον ιαπιστευµένο Φορέα και τον Πελάτη του. Αν και η διαπίστευση αποτελεί ένδειξη της ακεραιότητας και ικανότητας ενός Φορέα, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εγγύηση εκ µέρους του Ε.ΣΥ.. ότι ο ιαπιστευµένος Φορέας διατηρεί πάντοτε ένα συγκεκριµένο επίπεδο επίδοσης. 1.2 Οι παρόντες κανονισµοί ισχύουν για τη διαπίστευση εργαστηρίων, φορέων πιστοποίησης, φορέων ελέγχου, φορέων επαλήθευσης και περιβαλλοντικών επαληθευτών, σύµφωνα µε κριτήρια και αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες, όπως αυτά προσδιορίζονται µε λεπτοµέρεια στο Έγγραφο Ε.ΣΥ.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ. 1.3 Η χορήγηση, διατήρηση, επέκταση και ανανέωση της διαπίστευσης θα παρέχεται µόνο σε φορέα ο οποίος: ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

4 (α) αποδεικνύει τη συµµόρφωσή του µε τους παρόντες Κανονισµούς, µε τα Κριτήρια ιαπίστευσης και, πέραν αυτών, µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, όπως αυτές καθορίζονται από το Ε.ΣΥ... (β) καταβάλει τα αναλογούντα τέλη Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.. περιορίζονται στην ικανοποίηση των ως άνω κριτηρίων διαπίστευσης και στη συµµόρφωση µε τους παρόντες κανονισµούς. 1.4 Το Ε.ΣΥ.. εξετάζει τις υποβαλλόµενες για διαπίστευση αιτήσεις, προκειµένου να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτές µπορεί να ικανοποιηθούν και ενηµερώνει τους αιτούντες φορείς σχετικά. 1.5 Όλοι οι φορείς που αιτούνται διαπίστευση υποβάλλονται σε αρχική αξιολόγηση, σύµφωνα µε τους κανόνες του Ε.ΣΥ.., προκειµένου οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. να προσδιορίσουν την ικανότητα του φορέα και τη συµµόρφωσή του µε τα κριτήρια έναντι των οποίων επιδιώκεται η απόκτηση διαπίστευσης. Στην περίπτωση απονοµής διαπίστευσης, χορηγείται στον διαπιστευµένο φορέα Πιστοποιητικό ιαπίστευσης καθώς και το Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης (ΕΠΕ ). 1.6 Το Ε.ΣΥ.. υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο θα παρακολουθείται η συνεχής συµµόρφωση µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή κριτήρια. 1.7 Το Ε.ΣΥ.. προδιαγράφει τη συχνότητα µε την οποία ο ιαπιστευµένος Φορέας υπόκειται σε επιτήρηση και επαναξιολόγηση. Οι επισκέψεις επιτήρησης πραγµατοποιούνται σε διαστήµατα 12 µηνών και η επαναξιολόγηση κάθε 4 χρόνια, βάσει της αρχικής ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. Κατά την τετραετή διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού διαπίστευσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τρεις επιτηρήσεις και εφόσον πρόκειται να ανανεωθεί η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ιαπίστευσης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η επαναξιολόγηση του διαπιστευµένου φορέα. Πέραν αυτών, το Ε.ΣΥ.. διατηρεί το δικαίωµα να εντέλλεται πρόσθετες ή µη προγραµµατισµένες επισκέψεις επιτήρησης ή επαναξιολόγησης κατά διαστήµατα που διαφέρουν από αυτά που έχουν προδιαγραφεί. Το Ε.ΣΥ.. διατηρεί το δικαίωµα να παρευρίσκεται µε εκπροσώπους του σε επισκέψεις ελέγχου που πραγµατοποιούνται από αιτούντες ή διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης. 1.8 Ιδιαιτέρως σε περίπτωση α) ατυχήµατος, β) καταγγελίας, γ) παραπόνου, δ) προσφυγής, ε) νοµικής απαίτησης ή πρόσκλησης δικαστικής Αρχής, στ) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας η οποία µπορεί να θέσει σε αµφισβήτηση το κύρος του Ε.ΣΥ.., τo Ε.ΣΥ.. διατηρεί το δικαίωµα πραγµατοποίησης έκτακτης αξιολόγησης του Φορέα για τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για το χειρισµό των παραπάνω. Η ενηµέρωση του Φορέα για την διενέργεια της εν λόγω έκτακτης αξιολόγησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πραγµατοποίησή της. ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

5 1.9 Το Ε.ΣΥ.. προδιαγράφει τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις διαπίστευσης, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση, τη διατήρηση, την επέκταση και την ανανέωση της διαπίστευσης και τις συνθήκες υπό τις οποίες µπορεί η διαπίστευση να απορριφθεί, να ανασταλεί, να ανακληθεί ή να αποκατασταθεί Το Ε.ΣΥ.. µπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη διαπίστευση, να µειώσει το πεδίο εφαρµογής µιας διαπίστευσης ή να απαιτήσει νέα αξιολόγηση, αν: (α) υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποια πτυχή της υπόστασης ή της λειτουργίας του διαπιστευµένου φορέα, η οποία επηρεάζει τη συµµόρφωσή του µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή κριτήρια ή που επηρεάζει την ικανότητα ή το πεδίο εφαρµογής των δραστηριοτήτων του ιαπιστευµένου Φορέα, ή (β) ο ιαπιστευµένος Φορέας δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών ή/και των συναφών κριτηρίων που προδιαγράφονται από το Ε.ΣΥ.. (γ) διαπιστωθεί ότι ο ιαπιστευµένος Φορέας ενεργεί ή εµπλέκεται σε διαδικασίες που µπορεί να βλάψουν το κύρος του Ε.ΣΥ.. ή/ και την αξιοπιστία της ιαπίστευσης Τα αντίστοιχα ευρήµατα, που αφορούν τα παραπάνω, αποτυπώνονται είτε σε κατάλληλη έκθεση (από την Οµάδα Αξιολόγησης) είτε σε εισήγηση της υπηρεσίας αν δεν υπάρχει τρέχουσα Οµάδα Αξιολόγησης Το Ε.ΣΥ. ανακαλεί τη διαπίστευση: (α) αν, στην περίπτωση ιαπιστευµένου Φορέα που ανήκει στην ιδιοκτησία κάποιου µεµονωµένου ατόµου, το άτοµο αυτό κηρύξει πτώχευση ή συνάψει συµβιβασµό για µερική εξόφληση των πιστωτών του ή (β) αν ο ιαπιστευµένος Φορέας, ως Εταιρεία, υποστεί εκκαθάριση, υποχρεωτική ή εθελούσια (µη συµπεριλαµβανοµένης της εκκαθάρισης για σκοπούς ανασυγκρότησης), ή έχει διοριστεί Εκκαθαριστής της επιχείρησης ή (γ) αν η διοίκηση ή/και τα στελέχη του ιαπιστευµένου Φορέα παραλείψει µε οποιονδήποτε τρόπο να συµµορφωθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία. (δ) αν η διοίκηση ή/και τα στελέχη του ιαπιστευµένου Φορέα εµπλέκονται σε παραβάσεις της νοµοθεσίας και οι πράξεις του αυτές αφορούν και στη ιαπίστευση Τα αντίστοιχα ευρήµατα, που αφορούν τα παραπάνω, αποτυπώνονται είτε σε κατάλληλη έκθεση είτε σε εισήγηση της υπηρεσίας, αν δεν υπάρχει τρέχουσα Οµάδα Αξιολόγησης Όλες οι πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του κατά τη χορήγηση, διατήρηση και ανανέωση της διαπίστευσης τηρούνται εµπιστευτικές ανάµεσα στον ιαπιστευµένο Φορέα και στο Ε.ΣΥ.. Αυτές οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται εντός του Ε.ΣΥ.. πάνω σε µια αυστηρή βάση "ανάγκης για πληροφόρηση" και σε καµία ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

6 περίπτωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δεν θα αποκαλύπτονται χωρίς τις ρητές γραπτές οδηγίες της διοίκησης του ιαπιστευµένου Φορέα, εκτός αν ο νόµος επιτάσσει διαφορετικά, οπότε ο φορέας ενηµερώνεται για τις παρασχεθείσες πληροφορίες που τον αφορούν. Το Ε.ΣΥ.., σε περιπτώσεις όπως αναφέρονται στις παρ , και όταν η διαπίστευση εµπίπτει στον υποχρεωτικό τοµέα δηλαδή σε περιπτώσεις που η ύπαρξη διαπίστευσης αποτελεί κανονιστική απαίτηση (εθνική ή Ευρωπαϊκή νοµοθεσία) για την έγκριση από αρµόδια αρχή της δραστηριότητας ενός φορέα (για την κοινοποίησή του ή/και αδειοδότησή του), υποχρεούται να ενηµερώνει την αρµόδια εποπτεύουσα κρατική αρχή για τη σοβαρότητα των ευρηµάτων, ώστε αυτή ενδεχοµένως να λάβει τα κατάλληλα µέτρα Το Ε.ΣΥ.. ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους φορείς σχετικά µε τις απαιτήσεις για διαπίστευση και παρέχει επεξηγήσεις για εξειδικευµένα θέµατα ή άλλες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τη διαπίστευση Το πιστοποιητικό διαπίστευσης ανήκει στο Ε.ΣΥ.. και εκχωρείται στο φορέα µε τη διαπίστευσή του. Η εκχώρηση παύει εάν: α) διακοπεί η λειτουργία του φορέα, β) ανακληθεί η διαπίστευσή του. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αναστολής της διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.. ο φορέας θα πρέπει να διακόψει τη χρήση του πιστοποιητικού διαπίστευσης Οι οικονοµικές διευθετήσεις ανάµεσα σε ένα ιαπιστευµένο Φορέα και τους Πελάτες του δεν εµπίπτουν σε καµία περίπτωση στην ευθύνη και στον έλεγχο του Ε.ΣΥ.. 2. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 2.1 Το Ε.ΣΥ.. έχει το δικαίωµα να προδιαγράφει τα συναφή κριτήρια διαπίστευσης βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι αιτούντες φορείς. 2.2 Τα κριτήρια που παρατίθενται στα συναφή πρότυπα λαµβάνονται ως βάση για την αξιολόγηση της ικανότητας των φορέων. Το Ε.ΣΥ.. κατά την κρίση του µπορεί να καθιερώσει επιπρόσθετα κριτήρια. 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 3.1 Προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι ιαπιστευµένοι Φορείς Ο ιαπιστευµένος Φορέας πρέπει : (α) να συµµορφώνεται πάντοτε µε τους παρόντες Κανονισµούς, µε τα συναφή Κριτήρια και µε τις συνθήκες τις οποίες καθιερώνει το Ε.ΣΥ.. σχετικά µε τη χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.., σύµφωνα µε τον Κανονισµό για τη χρήση του Εθνικού ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

7 Λογοτύπου ιαπίστευσης (ΕΣΥ ΕΛ ), ή σχετικά µε την αναφορά στη διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.., (β) να αναφέρει ότι είναι διαπιστευµένος µόνο σε σχέση µε εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες καθορίζονται στο Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης και οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή Κριτήρια που καθιερώνει το Ε.ΣΥ.., (γ) να καταβάλει εγκαίρως όλα τα οφειλόµενα τέλη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Ε.ΣΥ.., (δ) να µη χρησιµοποιεί τη διαπίστευσή του µε τρόπο που να δυσφηµεί το Ε.ΣΥ.. και να µη κάνει οποιαδήποτε δήλωση σχετικά µε την διαπίστευσή του, την οποία το Ε.ΣΥ.. µπορεί εύλογα να θεωρήσει ως παραπλανητική, (ε) να διακόψει πάραυτα τη χρήση διαπίστευσης και όλο το διαφηµιστικό υλικό που περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σ' αυτή, στην περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της διαπίστευσής του (ανεξαρτήτως του λόγου ή της αιτίας), (στ) να επιστρέψει το πιστοποιητικό διαπίστευσης σε περίπτωση ανάκλησης της διαπίστευσής του από το Ε.ΣΥ.., (ζ) να καταστήσει σαφές σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες του ότι η διαπίστευσή του ή οποιαδήποτε από τις εκθέσεις ή πιστοποιητικά, δεν αποτελούν ούτε υπονοούν µε κανένα τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από το Ε.ΣΥ..,. (η) να εξασφαλίζει ότι : κανένα πιστοποιητικό ή έκθεση ή µέρος αυτών δεν θα χρησιµοποιηθούν από πελάτη, ούτε θα εγκριθεί η χρήση τους από πελάτη, για σκοπούς προβολής ή διαφήµισης, αν το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης κρίνει ότι αυτού του είδους η χρήση είναι παραπλανητική, σε περίπτωση που πιστοποιητικό ή έκθεση αναπαράγεται εν µέρει από πελάτη, θα λαµβάνεται προηγουµένως η γραπτή έγκριση του ιαπιστευµένου Φορέα, (θ) να εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε γραπτό και πλήρως τεκµηριωµένο παράπονο από τρίτους, διερευνάται εγκαίρως και επιλύεται σύµφωνα µε τις τεκµηριωµένες πολιτικές και διαδικασίες χειρισµού των παραπόνων του ιαπιστευµένου Φορέα, (ι) η επωνυµία του φορέα να µη δηµιουργεί ενδεχόµενη παραπλάνηση στο κοινό ως προς τη φύση του και τις δραστηριότητες ή τις αρµοδιότητες του, (κ) στο καταστατικό του να λαµβάνει µέριµνα ώστε να µην παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για θέµατα που εµπίπτουν στα πεδία διαπίστευσής του και αφορούν στην πιστοποίηση / επαλήθευση / έλεγχο επιχειρήσεων ή προϊόντων και πάντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου διαπίστευσης. Αυτό ισχύει και για φορείς, οι οποίοι είτε ανήκουν σε συγγενή φορέα είτε τους έχει παραχωρηθεί ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

8 η χρήση του διακριτικού τίτλου του φορέα είτε λειτουργούν ως θυγατρικοί του µητρικού φορέα, (λ) να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την απρόσκοπτη συµµετοχή εντεταλµένων από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή όργανα, που εκτελούν υπηρεσίες αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.., κατά τις αξιολογήσεις που διενεργεί το Ε.ΣΥ.. στους διαπιστευµένους φορείς και τους πελάτες τους, (µ) να προσφέρει σε όλους τους πελάτες του ποιότητα υπηρεσιών συνεπή µε τους παρόντες Κανονισµούς και µε το Πρότυπο ως προς το οποίο έχει διαπιστευτεί Τα πιστοποιητικά/ εκθέσεις δοκιµών, ανεξαρτήτως αν κάνουν χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.., των οποίων το αντικείµενο εντάσσεται στο ΕΠΕ του φορέα υπόκεινται σε αξιολόγηση από τις οµάδες αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.. O ιαπιστευµένος Φορέας δεν επιτρέπεται να προσφέρει στους πελάτες του υπηρεσίες αξιολόγησης συµµόρφωσης, που εµπίπτουν στο πεδίο διαπίστευσής του αλλά δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διαπίστευσης και δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 3.2 Προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου / Επαλήθευσης Ο Φορέας Πιστοποίησης/ Ελέγχου/ Επαλήθευσης πρέπει να προσφέρει στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του τα απαραίτητα στοιχεία και την αναγκαία πρόσβαση και συνεργασία, προκειµένου να είναι σε θέση το Ε.ΣΥ.. να παρακολουθεί τη συµµόρφωση προς τους Κανονισµούς και τα συναφή Κριτήρια Οι κάτοχοι πιστοποιητικών µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.., τα οποία έχουν απονεµηθεί από διαπιστευµένους Φορείς Πιστοποίησης/ Ελέγχου/ Επαλήθευσης υποχρεούνται να επιτρέπουν στους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους, προκειµένου να διεξάγουν διαδικασία αξιολόγησης. Οι διαπιστευµένοι Φορείς Πιστοποίησης/ Ελέγχου/ Επαλήθευσης αναµένονται να κάνουν τις αναγκαίες διευθετήσεις για το σκοπό αυτό µε τους πελάτες τους Ο Φορέας Πιστοποίησης/ Ελέγχου/ Επαλήθευσης µπορεί να χρησιµοποιεί σε έγγραφα, φυλλάδια ή διαφηµιστικά µέσα, χωρίς παραλλαγές, τις ακόλουθες φράσεις: " ιαπιστευµένος Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου / Επαλήθευσης καταχωρηµένος µε αριθµό πιστοποιητικού διαπίστευσης..." και "καταχωρηµένος στον Κατάλογο Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου / Επαλήθευσης του Ε.ΣΥ.. µε αριθµό εγγραφής...". Σε περίπτωση ανάκλησης της διαπίστευσης από τον Ε.ΣΥ.., ο φορέας πρέπει να διακόψει αµέσως την έκδοση πιστοποιητικών µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.., να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει την άµεση απόσυρση όλων των συναφών εγγράφων, φυλλαδίων και διαφηµιστικού υλικού και µε τους υπάρχοντες πελάτες να δράσει όπως θα ορίσει το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης. ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

9 3.2.4 Τα Εργαστήρια που κατέχουν διαπιστευµένη πιστοποίηση, ως προς το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001 ή συναφή πρότυπα διαχείρισης δεν µπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά ή εκθέσεις για δοκιµές και διακριβώσεις µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.. εφόσον δεν είναι διαπιστευµένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Ο Φορέας οφείλει να εξετάζει κατά πόσον, αιτήµατα για πιστοποίηση / έλεγχο / επαλήθευση, έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλo φορέα πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης και είναι σε εξέλιξη ή έχει δοθεί αρνητική απάντηση από αυτόν. Τέτοια αιτήµατα µπορούν να αναληφθούν από το Φορέα αρκεί να έχει διερευνηθεί και καταγραφεί στα αρχεία του το σχετικό ιστορικό του πελάτη Οι Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου/ Επαλήθευσης οφείλουν να διαθέτουν και να γνωστοποιούν ετησίως στο Ε.ΣΥ.. τον κατάλογο των επιχειρήσεων ή τον αριθµό επιχειρήσεων / δραστηριότητα που έχουν πιστοποιήσει / ελέγξει / επαληθεύσει, το αργότερο µέχρι τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους και όποτε άλλοτε ζητηθεί από το Ε.ΣΥ.. Επιπλέον οι Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου/ Επαλήθευσης οφείλουν να γνωστοποιούν όλα τα προβλεπόµενα στην ΟΕΦ Οι Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου/ Επαλήθευσης οφείλουν να διαθέτουν και να γνωστοποιούν ετησίως στο Ε.ΣΥ.. κατάλογο µε τους επιθεωρητές / ελεγκτές / επαληθευτές τους µε τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο και ειδικότητα / πεδίο τεχνικής επάρκειας (κωδικοί ΕΑ, ΝΑCE, αντικείµενο πιστοποίησης/ελέγχου/επαλήθευσης)/ ηµεροµηνία ενεργοποίησης και διακοπής χρήσης αυτών, το αργότερο µέχρι τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους, όποτε άλλοτε ζητηθεί από το Ε.ΣΥ.. και σε κάθε µεταβολή Οι Φορείς οφείλουν να προετοιµάζουν το οριστικό πρόγραµµα των επιτόπιων αξιολογήσεων (διαθεσιµότητα) έως την ηµεροµηνία διεξαγωγής της πρώτης ηµέρας αξιολόγησης Η τεχνική ικανότητα των φορέων πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας διακρίνεται σε επιµέρους υποτοµείς, εντός των τοµέων που προσδιορίζονται στο ΙΑF ID1:2014 ή όποιο άλλο τo αντικαταστήσει (κωδικούς IAF/ΕΑ). Οι υποτοµείς αυτοί προσδιορίζονται στο Έγγραφο Ε.ΣΥ.. ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Μετά από επιτυχή αξιολόγηση και σχετική απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου ιαπίστευσης, θα προσφέρεται στον φορέα πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης (ΕΠΕ ) που θα έχει ως βάση τους τοµείς ΕΑ. Στο ΕΠΕ περιγράφεται για κάθε κωδικό ΕΑ εάν η έκταση της διαπίστευσης είναι πλήρης ή περιορισµένη και στην περίπτωση της περιορισµένης διαπίστευσης αναγράφονται οι διαπιστευµένοι Υποτοµείς. Ο φορέας πιστοποίησης, όσον αφορά την προσφορά διαπιστευµένων υπηρεσιών, δύναται: Να προσφέρει χωρίς κανένα περιορισµό υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στο ΕΠΕ. Για υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά στο στο ΕΠΕ (περιορισµένης έκτασης διαπίστευση Κωδικού ΕΑ) ο φορέας πιστοποίησης θα γνωστοποιεί εγγράφως στο ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

10 Ε.ΣΥ.. την πρόθεσή του να παράσχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία καθώς και τον Υποτοµέα που αυτή υπάγεται, καθώς και τα µέτρα που θα λάβει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης πιστοποίησης, δηλ. συγκρότηση καθορισµένης οµάδας επιθεώρησης, τυχόν συµπληρωµατική εκπαίδευση ή τεκµηρίωση και ότι άλλο ενδείκνυται. Το Ε.ΣΥ.. εξετάζει την ως άνω γνωστοποίηση και ενηµερώνει το φορέα σχετικά εντός 20 εργάσιµων ηµερών. Για υπηρεσίες που δεν εµπίπτουν στο ΕΠΕ, ο φορέας πιστοποίησης θα υποβάλλει αίτηση για επέκταση του ΕΠΕ Ο υποψήφιος για διαπίστευση φορέας πιστοποίησης προϊόντων/ φορέας ελέγχου, θα πρέπει να έχει διενεργήσει τουλάχιστον µια αντίστοιχη ολοκληρωµένη επιθεώρηση/έλεγχο σε κάθε αντικείµενο πιστοποίησης/ ελέγχου. Ειδικότερα ο υποψήφιος για διαπίστευση φορέας πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας, θα πρέπει να έχει διενεργήσει ολοκληρωµένη επιθεώρηση σε τουλάχιστον µια επιχείρηση για κάθε υποτοµέα του αντικειµένου του Στον υποχρεωτικό τοµέα, δηλαδή στις περιπτώσεις που η ύπαρξη διαπίστευσης αποτελεί κανονιστική απαίτηση για την έγκριση από αρµόδια αρχή της δραστηριότητας ενός φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου (για την κοινοποίησή του ή/και αδειοδότησή του), χορηγείται διαπίστευση ύστερα από την επιτυχή επιτόπια αξιολόγηση προσοµοιωµένης διαδικασίας πιστοποίησης/ελέγχου, στα αντικείµενα που έχει ζητηθεί από το Ε.ΣΥ.. να πραγµατοποιηθούν επιτόπιες αξιολογήσεις. Προϋπόθεση για την διενέργεια της προσοµοιωµένης επιτόπιας αξιολόγησης είναι ότι ο υπό επιθεώρηση/έλεγχο πελάτης του φορέα (κατασκευαστής, παραγωγός, επιχείρηση κτλ) θα πρέπει να έχει εφαρµόσει τις απαιτήσεις της κατά περίπτωση οδηγίας, κανονισµού, εναρµονισµένου προτύπου ή άλλης διάταξης, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθεί συµπέρασµα κατά πόσον ο φορέας πιστοποίησης ή ελέγχου εφαρµόζει στην πράξη το συγκεκριµένο σύστηµα πιστοποίησης Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόµενη ηµεροµηνία διενέργειας επιτόπιας επιθεώρησης θα πρέπει να γνωστοποιείται από το φορέα στο Ε.ΣΥ.., τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν (µε δυνατότητα απόκλισης 1-2 µέρες), ειδάλλως το Ε.ΣΥ.. διατηρεί το δικαίωµα να θεωρήσει την επιτόπια ως µη γενόµενη βασιζόµενο στο γεγονός ότι δεν γίνεται ρεαλιστικός προγραµµατισµός των επιθεωρήσεων από το φορέα. Βάσει σωστού προγραµµατισµού θα πρέπει η διεξαγωγή όλων των επιθυµητών επιτόπιων αξιολογήσεων να γίνεται εντός 8 µηνών το αργότερο από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της οµάδας αξιολόγησης στο φορέα και αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του τελευταίου να γίνεται έγκαιρος προγραµµατισµός. Ειδικά για περιπτώσεις επέκτασης, οι επιτόπιες αξιολογήσεις θα πρέπει να διενεργηθούν στο αργότερο εντός 1 έτους από την αξιολόγηση στα Κεντρικά Γραφεία, ειδάλλως το Ε.ΣΥ.. θέτει την αίτηση επέκτασης σε αρχείο Η διαπίστωση ότι ένας φορέας δεν διαθέτει πελάτη σε διαπιστευµένο τοµέα (π.χ. κωδικός ΙΑF/ υποτοµέας/ κωδικός ΝACE/ κατηγορία/ προϊόν/ αντικείµενο ) επί δύο διαδοχικά έτη, συνεπάγεται την ανάκληση της διαπίστευσης στον συγκεκριµένο τοµέα, βάσει εισήγησης της ΟΑ. ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

11 Προκειµένου να χορηγηθεί διαπίστευση και πάλι στον υπόψη τοµέα διότι αποκτήθηκε πελάτης, εφαρµόζεται η διαδικασία επέκτασης πεδίου. 3.3 Προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα Εργαστήρια ιακρίβωσης και οκιµών Το Εργαστήριο και το προσωπικό του πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από οποιεσδήποτε εµπορικές, οικονοµικές ή άλλες πιέσεις ή δεσµεύσεις που µπορεί να επηρεάσουν την τεχνική τους κρίση Το Εργαστήριο δεν πρέπει να επιτρέπει σε άτοµα ή φορείς εκτός του Εργαστηρίου να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων ή δοκιµών που εκτελούνται από το Εργαστήριο Το Εργαστήριο δεν πρέπει να συµµετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να διακυβεύσει την εµπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της κρίσης του και την ακεραιότητά του σε ότι αφορά τις δραστηριότητες διακριβώσεων και δοκιµών Οι αµοιβές του προσωπικού που συµµετέχει σε δραστηριότητες διακρίβωσης ή δοκιµών δεν πρέπει να εξαρτώνται από τον αριθµό των διακριβώσεων ή δοκιµών που διενεργούνται ούτε από τα αποτελέσµατα αυτών των διακριβώσεων ή δοκιµών Όταν τα προϊόντα δοκιµάζονται από φορείς (π.χ. κατασκευαστές) που συµµετείχαν στο σχεδιασµό τους, στην παραγωγή ή στην πώλησή τους, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για ένα σαφή διαχωρισµό των διαφόρων υπευθυνοτήτων και πρέπει να γίνεται κατάλληλη δήλωση Το Εργαστήριο πρέπει να προσφέρει στον Πελάτη ή στον Αντιπρόσωπό του εύλογη συνεργασία προκειµένου να του δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την επίδοση του Εργαστηρίου σε σχέση µε τη σχετική σύµβαση. Αυτή η συνεργασία πρέπει να περιλαµβάνει: (α) την πραγµατοποίηση οποιωνδήποτε λογικών διακριβώσεων ή δοκιµών για έλεγχο, προκειµένου να είναι σε θέση ο Πελάτης να επαληθεύσει την ικανότητα διακρίβωσης και δοκιµών του Εργαστηρίου (β) την παροχή πρόσβασης στον Πελάτη ή στους εκπροσώπους του στους σχετικούς χώρους του Εργαστηρίου, όπου διενεργούνται διακριβώσεις και δοκιµές για το συγκεκριµένο Πελάτη, προκειµένου να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως στη διενέργεια των παραπάνω διακριβώσεων και δοκιµών (µε την προϋπόθεση της τήρησης της εµπιστευτικότητας έργου που διενεργείται για λογαριασµό άλλων πελατών). ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

12 (γ) την προετοιµασία, συσκευασία και αποστολή αντικειµένων διακρίβωσης, δοκιµίων, δειγµάτων ή άλλων αντικειµένων που χρειάζεται ο Πελάτης για σκοπούς επαλήθευσης Το Εργαστήριο πρέπει να προσφέρει στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του τις κατάλληλες εύλογες διευκολύνσεις και την αρµόζουσα συνεργασία που απαιτούνται προκειµένου να είναι σε θέση το Ε.ΣΥ.. να παρακολουθεί τη συµµόρφωση του προς τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή Κριτήρια ικανότητας. Αυτή η συνεργασία πρέπει να περιλαµβάνει: (α) την παροχή πρόσβασης στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του στους σχετικούς χώρους του Εργαστηρίου όπου διενεργούνται διακριβώσεις και δοκιµές προκειµένου να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη διενέργεια αυτών, (β) την πραγµατοποίηση οποιωνδήποτε λογικών διακριβώσεων ή δοκιµών για έλεγχο, προκειµένου να είναι σε θέση το Ε.ΣΥ.. να επαληθεύσει την ικανότητα διακρίβωσης και δοκιµών του Εργαστηρίου, (γ) την προετοιµασία, συσκευασία και αποστολή αντικειµένων διακρίβωσης, δοκιµίων, δειγµάτων ή άλλων αντικειµένων που χρειάζεται το Ε.ΣΥ.. για σκοπούς επαλήθευσης, (δ) την παροχή άδειας στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του να διεξάγουν λεπτοµερή έλεγχο των πιστοποιητικών διακρίβωσης, εκθέσεων δοκιµών, πιστοποιητικών δοκιµών και άλλων αρχείων που έχουν σχέση µε διαπιστευµένες δραστηριότητες, (ε) την παροχή άδειας στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του να διεξάγουν λεπτοµερή έλεγχο των αποτελεσµάτων, των εσωτερικών επιθεωρήσεων του συστήµατος ποιότητας, των επιθεωρήσεων µέτρησης και των δοκιµών ικανότητας του ιδίου του Εργαστηρίου, (στ) την παροχή βοήθειας στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του στη διερεύνηση της επίλυσης οποιωνδήποτε καταλλήλως τεκµηριωµένων παραπόνων (γραπτών και πλήρως τεκµηριωµένων) τα οποία έχουν υποβληθεί από τρίτους σχετικά µε τις διαπιστευµένες διακριβώσεις ή δοκιµές του Εργαστηρίου Το εργαστήριο πρέπει να προσφέρει σε όλους τους πελάτες του ποιότητα υπηρεσιών συνεπή µε τους παρόντες Κανονισµούς και µε το Πρότυπο ως προς το οποίο έχει διαπιστευτεί. Ένα εργαστήριο δεν επιτρέπεται να προσφέρει στους πελάτες του υπηρεσίες δοκιµών και διακριβώσεων, στο πλαίσιο της διαπίστευσής του, οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις των Κριτηρίων ιαπίστευσης. ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

13 3.4 Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων διαπίστευσης Σε περίπτωση που διαπιστευµένος φορέας δεν ικανοποιεί κάποια από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3.1 έως 3.3 ή των 4.1 έως 4.3 ή τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογότυπου ιαπίστευσης, που προδιαγράφονται στον Κανονισµό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ιαπίστευσης (ΕΣΥ ΕΛ ), το Ε.ΣΥ.. µπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως το φορέα για την παράβαση και να δώσει προθεσµία για υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, και Να προβεί σε γραπτή επίπληξη του φορέα, ή Να αναστείλει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα τη χορηγηθείσα διαπίστευση εν µέρει ή εν συνόλω, Το διάστηµα αναστολής δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Μετά το πέρας αυτών ανακαλείται η χορηγηθείσα διαπίστευση εφόσον δεν έχουν αρθεί οι λόγοι της αναστολής. ή Να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα διαπίστευση εν µέρει ή εν συνόλω Όταν διαπιστωθεί, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.., ότι δραστηριότητα ενός διαπιστευµένου από το Ε.ΣΥ.. φορέα δεν πληροί απαιτήσεις των Προτύπων και των Κανονισµών ιαπίστευσης, µε αποτέλεσµα να θέτει σε άµεσο κίνδυνο την αξιοπιστία της διαπίστευσης, είναι δυνατόν να επιβληθεί στο φορέα από τον Προϊστάµενο του Ε.ΣΥ.. άµεσα απαγόρευση έκδοσης εκθέσεων/πιστοποιητικών µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ., για όλο ή µέρος του πεδίου διαπίστευσης, µέχρις ότου οµάδα αξιολόγησης του ΕΣΥ διαπιστώσει είτε ότι ήρθη ο κίνδυνος ή αντίθετα, ότι στοιχειοθετούνται λόγοι για την αναστολή ή την ανάκληση της διαπίστευσης, µε την καθιερωµένη διαδικασία λήψης απόφασης. Σε κάθε περίπτωση το Ε.ΣΥ.. δύναται να δηµοσιοποιεί τις ως άνω ενέργειές του. Στις περιπτώσεις αναστολής/ ανάκλησης, το Ε.ΣΥ.. υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν την πρόθεσή του στο φορέα. 4. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 4.1 Ο ιαπιστευµένος Φορέας πρέπει αµέσως να ενηµερώνει εγγράφως το Ε.ΣΥ.. σχετικά µε οποιεσδήποτε αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τη συµµόρφωσή του µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα αντίστοιχα Κριτήρια ιαπίστευσης ή που επηρεάζουν µε άλλο τρόπο την ικανότητα ή το πεδίο εφαρµογής της διαπίστευσής του. 4.2 Ο ιαπιστευµένος Φορέας πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως και το αργότερο εντός 15 ηµερών το Ε.ΣΥ.. σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή: (α) της νοµικής, εµπορικής ή οργανωτικής του δοµής, (β) της οργάνωσης και διοίκησής του, π.χ. αλλαγές σε Σ, Υ Π, ιευθυντής Πιστοποίησης, Τεχνικός ιευθυντής ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

14 (γ) της πολιτικής ή των διαδικασιών, (δ) του οικήµατος (κτιριακών εγκαταστάσεων), (ε) του προσωπικού, εξοπλισµού, εγκαταστάσεων ή άλλων πόρων, τα οποία σχετίζονται µε τις διαπιστευµένες δραστηριότητές του, (στ) των ατόµων που είναι εξουσιοδοτηµένα να υπογράφουν, (ζ) της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.., (η) του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Φορέα. Το Ε.ΣΥ.. εξετάζει τις σηµειωθείσες αλλαγές και ενηµερώνει το Φορέα για τις ενέργειες, οι οποίες ενδεχοµένως είναι απαραίτητο να αναληφθούν, προκειµένου να συνεχισθεί η αρχικά χορηγηθείσα διαπίστευση. 4.3 Ο Φορέας Πιστοποίησης/ Ελέγχου/ Επαλήθευσης είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει εκ των προτέρων το Ε.ΣΥ.. για αλλαγές στους επιθεωρητές του, στις περιπτώσεις που, για τον επιθεωρητή ο οποίος αντικαθίσταται, έχει χορηγηθεί αντίστοιχη διαπίστευση, µε βάση τη διαθεσιµότητα και την ικανότητα του τελευταίου. Οι άλλες περιπτώσεις αλλαγών των επιθεωρητών θα ελέγχονται από το Ε.ΣΥ.. κατά την τακτική επιτήρηση του Φορέα. 4.4 Το Ε.ΣΥ.. θα πληροφορεί εγκαίρως, µέσω του ιαδικτύου ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τους ιαπιστευµένους Φορείς για οποιεσδήποτε αλλαγές πρόκειται να γίνουν στους παρόντες Κανονισµούς, στα συναφή Κριτήρια και στις άλλες απαιτήσεις που ορίζει το Ε.ΣΥ.. και θα δίδεται κατάλληλη χρονική προθεσµία για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων προσαρµογών στις διαδικασίες του φορέα. 4.5 Οι απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών, σχετικά µε τις επικείµενες αλλαγές, µπορεί να διατυπώνονται στο Ε.ΣΥ.., µέσω των εκπροσώπων τους, οι οποίοι συµµετέχουν στο Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης. 4.6 Ο ιαπιστευµένος Φορέας µπορεί να παραιτηθεί της διαπίστευσης αφού κοινοποιήσει στο Ε.ΣΥ.. σχετική γραπτή ειδοποίηση. ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

15 5. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Προσφυγή µπορεί να υποβάλλει ένας φορέας για επανεξέταση της απόφασης του Ε.ΣΥ.. σχετικά µε την κατάσταση διαπίστευσης του. Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν: - απόρριψη αίτησης για διαπίστευση, - άρνηση διενέργειας αξιολόγησης, - απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες, - αλλαγές στο πεδίο διαπίστευσης, - αποφάσεις για άρνηση, αναστολή και ανάκληση διαπίστευσης, - κάθε άλλη ενέργεια που παρεµποδίζει τη διαπίστευση. Α) Κατά των αποφάσεων του Ε.ΣΥ.. µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίησή τους σε αυτόν. Η προσφυγή κατατίθεται στην αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει επί των προσφυγών µετά από γνώµη τριµελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφασή του. Μέλη της επιτροπής ορίζονται ένας ανώτερος υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος είτε της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων είτε της Ένωσης των Φορέων Πιστοποίησης. Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. θα ορίσει ένα µέλος της υπηρεσίας για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Προσφυγών και για να παράσχει στην Επιτροπή την απαραίτητη τεκµηρίωση για την εξέταση της Προσφυγής. Τα Μέλη της Επιτροπής Προσφυγών πρέπει να υπογράψουν τη δήλωση εµπιστευτικότητας που υπογράφουν και όλα τα µέλη του Ε.ΣΥ... Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφυγής, η άσκηση της οποίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Β) Προσφυγή εναντίον απόφασης του Ε.ΣΥ.. µπορεί να κατατεθεί στην Υπηρεσία. Την προσφυγή παραλαµβάνει ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ... ο οποίος συγκαλεί και την Επιτροπή Προσφυγών και η οποία αποτελείται από: τον Υπεύθυνο ιαχείριση Ποιότητας, ο οποίος προεδρεύει έναν εκπρόσωπο της HellasCert ή της HellasLab, αναλόγως αν η προσφυγή αφορά σε Φορέα Πιστοποίησης/ Ελέγχου / Επαλήθευσης ή Εργαστήριο. έναν εκπρόσωπο του εποπτεύοντος Υπουργείου έναν Επικεφαλής Αξιολογητή του Ε.ΣΥ.., τεχνικά ικανό στο συγκεκριµένο πρότυπο διαπίστευσης το Νοµικό Σύµβουλο του Ε.ΣΥ.. Υπάρχει η δυνατότητα αν κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή προσφυγών να κληθεί εµπειρογνώµονας για συγκεκριµένο τεχνικό αντικείµενο. Όλα τα µέλη της Επιτροπής Προσφυγών δεν θα πρέπει να έχουν εµπλακεί στη διαδικασία διαπίστευσης του προσφεύγοντος. ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

16 Η Επιτροπή Προσφυγών: εξετάζει αρχικά τη βασιµότητα της προσφυγής διερευνά τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των προτύπων και του Ε.ΣΥ.. λαµβάνει τελική απόφαση επί της προσφυγής την οποία κοινοποιεί προς τον ενδιαφερόµενο Οι προσφυγές, τα πρακτικά της Επιτροπής Προσφυγών καθώς και τυχόν επακόλουθες ενέργειες αρχειοθετούνται. Και στις δύο περιπτώσεις προσφυγών, η Υπηρεσία θα προβεί στις ενέργειες που προκύπτουν από την έκθεση της Επιτροπής Προσφυγών. Μετά την απόφαση επί της προσφυγής, ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ. εξετάζει εάν η σχετική Προσφυγή ή µία σειρά Προσφυγών, θέτει υπό αµφισβήτηση την εγκυρότητα συγκεκριµένων πολιτικών ή/και διαδικασιών του Ε.ΣΥ.. Όλοι οι εµπλεκόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι κατά το χειρισµό µίας Προσφυγής µπορεί να προκύψουν αστικές και µη ευθύνες. Η αλληλογραφία και οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας µίας Προσφυγής µπορεί να χρησιµοποιηθούν για νοµικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια ή µετά την έρευνα της Προσφυγής. 6. ΠΑΡΑΠΟΝΑ Παράπονα εναντίον του Ε.ΣΥ.. ή της λειτουργίας του θα πρέπει να απευθύνονται Προϊστάµενο του Ε.ΣΥ.. γραπτώς. Ο χειρισµός παραπόνων περιγράφεται στη διαδικασία ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ. 7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Οι προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ιαπίστευσης από τους ιαπιστευµένους Φορείς περιγράφονται στον Κανονισµό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ιαπίστευσης (ΕΣΥ ΕΛ ). ΕΣΥ ΚΑ /03/00/ /16

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/01/14-02-2012 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14-02-2012 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/03/21-07-2015 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 21-07-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/10 ΕΣΥ Α_Φ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 287/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016 Της µε αρ. πρωτ. 357/10/14-6-2016 Απόφασης ορισµού της TUV NORD Mobilitat Gmbh & Co. KG ως τεχνικής υπηρεσίας κατηγορίας Α, Β και, λόγω τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο θέμα Διαχείριση Παραπόνων και Προσφυγών Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 01 Ανασκοπήθηκε Αποδεσμεύτηκε Από :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS µεταξύ της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ1-Χ87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ1-Χ87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 20 / 6 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12996/908

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Έκδοση 02 15 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...3 2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ...3 2.1 Γενικά...3 2.2 Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine Σελίδα 1 από 5 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εντάσσονται στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0014(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0014(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0014(COD) 20.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 402-542 Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587.469v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα