Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο ήµαρχος Νέας Ιωνίας Έχοντας υπόψη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο ήµαρχος Νέας Ιωνίας Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Ιωνία 15/3/2016 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ : 7177 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων, για ανακαίνιση χρωµατισµών σχολικών κτιρίων, οδών και κοινόχρηστων χώρων, του ήµου Νέας Ιωνίας. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος Νέας Ιωνίας Έχοντας υπόψη: 1) Στον προϋπολογισµό του ήµου οικονοµικού έτους 2016, και στους κωδικούς: K.A µε τίτλο «Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµών», ποσού ,93 (ΕΑΥ 466/ ) και Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων» ποσού ,28 (ΕΑΥ 467/ ), βρίσκονται γραµµένες πιστώσεις για την αντιµετώπιση της προµήθειας αυτής. 2) Η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου µε την 8 α /2016 Μελέτη καθόρισε την συγγραφή υποχρεώσεων και το ενδεικτικό προϋπολογισµό για τα υπό προµήθεια είδη. 3) Με την 67/ Πράξη Οικονοµικής Επιτροπής (Α Α:77ΤΠΩΚΥ-ΟΛ1 ) εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης Ποσού ,21 ευρώ µε το Φ.Π.Α. και καθορίστηκαν οι όροι του Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων για ανακαίνιση χρωµατισµών σχολικών κτιρίων, οδών και κοινόχρηστων χώρων του ήµου, στους: α) Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµών», ποσού ,93 (ΕΑΥ 466/ Α ΑΜ 16REQ ) β) Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων» ποσού ,28 (ΕΑΥ 467/ Α ΑΜ 16REQ ) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων, για ανακαίνιση χρωµατισµών σχολικών κτιρίων, οδών και κοινόχρηστων χώρων του ήµου Νέας Ιωνίας. Άρθρο 1 Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων για ανακαίνιση χρωµατισµών σχολικών κτιρίων, οδών και κοινόχρηστων χώρων του ήµου. Τα προς προµήθεια είδη και οι ποσότητες αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσης µελέτης. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2016 και τους: ΚΑ µε τίτλο «Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµών», ποσού ,93 (ΕΑΥ 466/ Α ΑΜ 16REQ ) ΚΑ µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων» ποσού ,28 (ΕΑΥ 467/ Α ΑΜ 16REQ )

2 Άρθρο 2 Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ /93 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του Νόµου 3463/2006. Οι ενδιαφερόµενοι Προµηθευτές πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού να προσφέρουν τα προϊόντα που περιγράφονται αναλυτικά στην 8α/2016 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Άρθρο 3 Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί εντός δέκα (10) ηµερών ( από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ανακοίνωσης στον Τύπο ) και θα πραγµατοποιηθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα, 1ος όροφος, Τµήµα Προµηθειών επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθµός 40, στην Νέα Ιωνία, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής ιενέργειας του διαγωνισµού που ορίσθηκε για το Οικ. Έτος 2016 µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό ( δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) παρέχονται µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού, και όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών. (αρµόδιος υπάλληλος: Ε. Στυλογιάννης, στο τηλέφωνο & στο φαξ ). Άρθρο 4 Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προµηθευτών ή Συνεταιρισµοί εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ο νόµος ορίζει. Άρθρο 5 Προσφορές Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσης µελέτης για τα οποία ενδιαφέρονται. Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρει το σύνολο των ειδών στο οποίο αναφέρεται όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών που προσαρτάται στο τέλος της παρούσης. Σε περίπτωση που τα είδη δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας Το ελάχιστο των προδιαγραφών θεωρείται υποχρεωτικό για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Οι προσφορές θα πρέπει αποδεδειγµένα να εξασφαλίζουν την ποιότητα, την απόδοση, την λειτουργικότητα, την αξιοπιστία και την ευκολία χειρισµού των ειδών. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει ότι η µεταφορά, θα γίνει στην αποθήκη του ήµου (οδός Σεβάστείας 59 Ν. Ιωνία) θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο µε δικά του έξοδα. Οι τιµές µονάδος της προσφοράς του προµηθευτή είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού, σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά : 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σε ποσοστό ίσο µε το 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού της Μελέτης, ήτοι του ποσού των ευρώ, σε επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό.

3 3. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί για την λειτουργία της επιχείρησης και δεν έχει αποκλειστεί για κάποιο λόγο η συµµετοχή τους από διαγωνισµό του ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 4. Υπεύθυνη ήλωση ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της µελέτης και της διακήρυξης του διαγωνισµού και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 5. Οικονοµική προσφορά εσώκλειστη σε φάκελο 6. Τεχνικά χαρακτηριστικά και αναλυτική περιγραφή των προσφεροµένων µηχανηµάτων Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρηµένα αντίγραφα. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση. Άρθρο 6 Σύµβαση Οι ανάδοχοι, µετά την κατά νόµο ανάδειξη τους, θα πρέπει να προσέλθουν εντός δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Οι υπογράφοντες την σύµβαση ανάδοχοι πρέπει απαραίτητα να έχουν υπόψη τους ότι τα είδη πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης µελέτης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει µε την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% της οικονοµικής προσφοράς που κατέθεσε χωρίς το Φπα. Άρθρο 7 Παράδοση-Παραλαβή Με την υπογραφή του συµφωνητικού, θα καθοριστεί η προθεσµία παράδοσης των ειδών η οποία θα γίνεται τµηµατικά κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία. Σε περίπτωση υπερβάσεων, µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα προς προµήθεια είδη θα µεταφερθούν µε δαπάνη του αναδόχου στην αποθήκη του ήµου στην οδό Σεβαστείας 59 Ν. Ιωνία και στο χρόνο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή µε τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση και σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8 Εγγύηση Ο χρόνος εγγύησης των προς προµήθεια ειδών, καθορίζεται σε ένα (1) έτος εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης και αρχίζει από την ηµεροµηνία της παραλαβής. Άρθρο 9

4 Πληρωµή Αναδόχου Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα. Ο προβλεπόµενος από τη νοµοθεσία τρόπος και χρόνος εξόφλησης θα καθοριστεί µε την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 10 Έξοδα δηµοσίευσης, φόροι, τέλη, κρατήσεις Οι ανάδοχοι βαρύνονται µε τα έξοδα δηµοσίευσης και υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις δαπάνες αυτές. Άρθρο 11 Άλλοι όροι- ιατάξεις Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να είναι σύµφωνοι µε τους όρους της µελέτης και εν συνεχεία της σύµβασης, αλλιώς υπόκειται σε κυρώσεις σύµφωνα µε το νόµο και αν δεν συµµορφωθεί διακόπτεται η σύµβαση σε βάρους του. Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να έχουν τις αναγραφόµενες στις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιήσεις. Τα προµηθευόµενα είδη που αναφέρονται στην µελέτη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Ο προµηθευτής υποχρεούται εφόσον τα προϊόντα παρουσιάζουν ελαττώµατα ή ατέλειες ή δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα µελέτη να τα αντικαταστήσει µε υπόδειξη της Υπηρεσίας µε άλλα όµοια, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση από πλευράς ήµου. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις, της σχετικής νοµοθεσίας, όπως ακριβώς ισχύουν. Άρθρο 12 Η Ανακοίνωση του Πρόχειρου διαγωνισµού θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στις εφηµερίδες : α) Ζώ, β) Μαχητική φωνή Χαλανδρίου και τα έξοδα των υποχρεωτικών δηµοσιεύσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή ( Νόµος 3801/2009). Η Ανακοίνωση του Πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί επίσης στο ιαύγεια και στο site του ήµου Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 8α / 16 / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια χρωµάτων & αναλώσιµων για ανακαίνιση χρωµατισµών σχολικών κτιρίων, οδών & κοινόχρηστων χώρων του ήµου ΚΑ Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµών Κ.Α Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Η παρούσα αναφέρεται στην προµήθεια χρωµάτων αναλώσιµων για ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων του ήµου, για διαγραµµίσεις οδών, για χρωµατισµό κιγκλιδωµάτων κοινόχρηστων χώρων, παγκακίων κτλ.. Τα απαιτούµενα υλικά εµφανίζονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσης τεχνικής εκθέσεως. Ο προϋπολογισµός για την προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των ,21 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, εκ των οποίων : ,93 ευρώ θα πιστωθούν στον ΚΑ µε τίτλο : «Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµών» και ,28 ευρώ θα πιστωθούν στον Κ.Α µε τίτλο : «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων». Άρθρο 2 Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ /93 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). Ο ανάδοχος/οι ανάδοχοι θα αναδειχτεί/αναδειχτούν κατόπιν Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Άρθρο 3 Ο ανάδοχος/οι ανάδοχοι, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος, θα πρέπει να προσέλθει/προσέλθουν εντός δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Άρθρο 4 Τα υλικά θα πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα µελέτη, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή η τεχνική προσφορά. Η ποσότητα και το είδος των υλικών ανά σχολικό κτίριο φαίνονται παρακάτω :

6 Για τον ΚΑ Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµών : Α/ Α ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ ΜΕΤΡ 1 Πλαστικό χρώµα ΜΑΤ χρωµατιστό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 8-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 2 Πλαστικό χρώµα ΜΑΤ λευκό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 8-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 3 Ακρυλικό χρώµα χρωµατιστό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 9-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 4 Ακρυλικό χρώµα λευκό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 9-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 5 Ντουκόχρωµα γυαλιστερό για µεταλλικές επιφάνειες µε αραίωση 0-10% µε νέφτι, απόδοση τµ ανά λίτρο και στέγνωµα 2-3 ώρες 6 Χρώµα διαγραµµίσεως διαλύτου ακρυλικό αραιωµένο 5% µε διαλυτικό Ν1 και απόδοση 1-1,4 τµ/λίτρο στέγνωµα λεπτά 7 Ριπολίνη λευκή άοσµη αραιωµένη 5-10% µε νερό µε απόδοση τµ/λίτρο και στέγνωµα 2-3 ώρες 8 Ριπολίνη χρωµατιστή άοσµη αραιωµένη 5-10% µε νερό µε απόδοση τµ/λίτρο και στέγνωµα 2-3 ώρες ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ 9 Στοκαδόρος ΤΕΜ 10 Σετ ατσαλίνες ΤΕΜ 11 Πινέλο ρίγας Νο ΤΕΜ 12 Πινέλο ρίγας Νο ΤΕΜ 13 Πινέλο ρίγας Νο ΤΕΜ 14 Γυαλόχαρτο Νο 80,100,120,150,180, ΤΕΜ 15 Κοντάρι πτυσσόµενο 2µ,3µ ΤΕΜ 16 Στόκος σπατουλαρίσµατος, παρετίνα ΤΕΜ κιλών 17 Σιλικόνη ακρυλική άχρωµη ΤΕΜ 18 Σφουγγαράκι τριψίµατος ψιλό ΤΕΜ 19 Σφουγγαράκι τριψίµατος µεσαίο ΤΕΜ

7 20 Σφουγγαράκι τριψίµατος χοντρό ΤΕΜ ml αντισκωριακό αστάρι διαλύτη αραιωµένο 0-5% µε απόδοση τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-1,5 ώρες TEM gr ακρυλικός στόκος οικοδοµών για χρήση σε ξύλο, σοβά,µπετόν, γυψοσανίδα έτοιµο µε απόδοση 2-3 τµ/κιλό και στέγνωµα 1-2 ώρες ΤΕΜ ml βερνίκι ξύλου ΤΕΜ 24 Στραβοπίνελο 1,5 ίντσας ΤΕΜ 25 Στραβοπίνελο 2 ιντσών ΤΕΜ 26 Στραβοπίνελο 2,5 ιντσών ΤΕΜ 27 Κονταροπίνελο 2,5 ιντσών για πλαστικό χρώµα ΤΕΜ 28 ιαλύτης χρωµάτων νίτρου ΛΙΤΡΑ 29 Κύλινδρος βαφής πλαστικού χρώµατος ΤΕΜ Νο Νέφτι ΛΙΤΡΑ Για τον Κ.Α Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων : Α/ Α ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΜΟΝ ΜΕΤΡ 1 ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΟΧΕΡ ΤΕΜ 2 ΡΟΛΛΟ Νο ΤΕΜ 3 ΝΑΥΛΟΝ ΧΟΝ ΡΟ ΤΕΜ 4 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο80,120, ΤΕΜ 5 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ Μ.Μ. 6 ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ Kg 7 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 2 εκ ΤΕΜ 8 ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 100% ΒΑΣΗΣ ΛΕΥΚΟ ΛΙΤΡΑ 9 ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 100% ΒΑΣΗΣ ΛΙΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ 10 ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) ΛΙΤΡΑ 11 ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΛΙΤΡΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) 12 ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ (1Kg) ΤΕΜ 13 ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΛΙΤΡΑ 14 ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΙΑΛΥΤΟΥ ΛΙΤΡΑ 15 ΙΑΛΥΤΗΣ (WHITE SPIRIT) ΛΙΤΡΑ Επισηµαίνεται ότι : για τον Κ.Α «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων», Όλα τα προαναφερόµενα θα είναι οικολογικά χρώµατα, θα

8 φέρουν το Οικολογικό Σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( µαργαρίτα ) ως ένδειξη ότι το χρώµα είναι οικολογικό, θα είναι σύµφωνα µε τα Οικολογικά κριτήρια των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Ευρωπαϊκή Απόφαση ΕΕ C (2008) 4453}, και τα Οικολογικά Κριτήρια των ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Ευρωπαϊκή Απόφαση ΕΕ C (2008) 4452 }. Επίσης θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά ανά είδος : ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΤ ΤΟΙΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ: ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΕΝ 13300, ΚΛΑΣΗ 1). ΑΡΑΙΩΣΗ:5-15% ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΟΣΗ : 8-11m2/lt. ΣΤΕΓΝΩΜΑ:1-2 ΩΡΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% ΧΡΩΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΟΛΎΚΑΛΗ Α ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΡΑΙΩΣΗ:5-15% ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΟΣΗ : 9-11m2/lt. ΣΤΕΓΝΩΜΑ:1-2 ΩΡΕΣ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ: ΑΟΣΜΗ, Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΗ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ,ΑΚΡΥΛΙΚΗ. ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΡΑΣΗ. ΝΑ ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΞΥΛΟ, ΜΕΤΑΛΛΟ, ΓΥΑΛΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ PVC. ΑΡΑΙΩΣΗ:5-10% ΜΕ ΝΕΡΟ. ΑΠΟ ΟΣΗ: 11-13m2/lt ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 2-3 ΩΡΕΣ. ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ: ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ, ΣΟΒΑ, ΜΠΕΤΟΝ, ΓΥΨΟΣΑΝΙ Α. ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΟ ΟΣΗ: 2-3m2/Κg ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 1-2 ΩΡΕΣ. Άρθρο 5 Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού, η παράδοση των περιγραφέντων υλικών θα γίνεται στην αποθήκη του ήµου στην οδό Σεβαστείας 59 κατόπιν συνεννόησης. Άρθρο 6 Η πληρωµή του αναδόχου/των αναδόχων θα γίνει τµηµατικά µε εντάλµατα. Ο ακριβής τρόπος και χρόνος θα καθοριστούν µε την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 7 Ο ανάδοχος/οι ανάδοχοι επιβαρύνεται/επιβαρύνονται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. Άρθρο 8 Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις, της σχετικής νοµοθεσίας, όπως ακριβώς ισχύουν. Νέα Ιωνία 10/02/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Συντάξας O προϊστάµενος τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Έργων Ο ιευθυντής Βασίλειος Θεοφύλακτος Πολιτικός Μηχ. Τ.Ε. Νικόλαος Γιοβάνης Πολιτικός Μηχ. Εµµανουήλ Σµαραγδάκης Πολιτικός Μηχ.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 8α / 16 / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια χρωµάτων & αναλώσιµων για ανακαίνιση χρωµατισµών σχολικών κτιρίων, οδών & κοινόχρηστων χώρων του ήµου ΚΑ Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµών Κ.Α Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για τον ΚΑ Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµών : Α/ Α ΕΙ ΟΣ 1 Πλαστικό χρώµα ΜΑΤ χρωµατιστό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 8-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 2 Πλαστικό χρώµα ΜΑΤ λευκό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 8-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 3 Ακρυλικό χρώµα χρωµατιστό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 9-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 4 Ακρυλικό χρώµα λευκό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 9-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 5 Ντουκόχρωµα γυαλιστερό για µεταλλικές επιφάνειες µε αραίωση 0-10% µε νέφτι, απόδοση τµ ανά λίτρο και στέγνωµα 2-3 ώρες 6 Χρώµα διαγραµµίσεως διαλύτου ακρυλικό αραιωµένο 5% µε διαλυτικό Ν1 και απόδοση 1-1,4 τµ/λίτρο στέγνωµα λεπτά 7 Ριπολίνη λευκή άοσµη αραιωµένη 5-10% µε νερό µε απόδοση τµ/λίτρο και στέγνωµα 2-3 ώρες 8 Ριπολίνη χρωµατιστή άοσµη αραιωµένη 5-10% µε νερό µε απόδοση τµ/λίτρο και στέγνωµα 2-3 ώρες ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΤΡΑ 2, , ΛΙΤΡΑ 2,10 945, ΛΙΤΡΑ 3, , ΛΙΤΡΑ 2, , ΛΙΤΡΑ 9,00 450, ΛΙΤΡΑ 4, , ΛΙΤΡΑ 8,00 240, ΛΙΤΡΑ 10,00 300,00

10 9 Στοκαδόρος ΤΕΜ 3,00 15,00 10 Σετ ατσαλίνες ΤΕΜ 3,00 15,00 11 Πινέλο ρίγας Νο ΤΕΜ 1,00 15,00 12 Πινέλο ρίγας Νο ΤΕΜ 1,00 15,00 13 Πινέλο ρίγας Νο ΤΕΜ 1,00 15,00 14 Γυαλόχαρτο Νο ΤΕΜ 0,30 60,00 80,100,120,150,180, Κοντάρι πτυσσόµενο 2µ,3µ ΤΕΜ 3,00 15,00 16 Στόκος σπατουλαρίσµατος, παρετίνα ΤΕΜ 7,00 14,00 20 κιλών 17 Σιλικόνη ακρυλική άχρωµη ΤΕΜ 2,00 30,00 18 Σφουγγαράκι τριψίµατος ψιλό ΤΕΜ 1,00 30,00 19 Σφουγγαράκι τριψίµατος µεσαίο ΤΕΜ 1,00 30,00 20 Σφουγγαράκι τριψίµατος χοντρό ΤΕΜ 1,00 28, ml αντισκωριακό αστάρι διαλύτη αραιωµένο 0-5% µε απόδοση τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-1,5 ώρες TEM 5,00 140, gr ακρυλικός στόκος οικοδοµών για χρήση σε ξύλο, σοβά,µπετόν, γυψοσανίδα έτοιµο µε απόδοση 2-3 τµ/κιλό και στέγνωµα 1-2 ώρες ΤΕΜ 3,00 39, ml βερνίκι ξύλου ΤΕΜ 7,00 105,00 24 Στραβοπίνελο 1,5 ίντσας ΤΕΜ 3,00 45,00 25 Στραβοπίνελο 2 ιντσών ΤΕΜ 3,00 60,00 26 Στραβοπίνελο 2,5 ιντσών ΤΕΜ 3,00 60,00 27 Κονταροπίνελο 2,5 ιντσών για πλαστικό χρώµα ΤΕΜ 4,00 64,00 28 ιαλύτης χρωµάτων νίτρου ΛΙΤΡΑ 3,00 180,00 29 Κύλινδρος βαφής πλαστικού χρώµατος Νο ΤΕΜ 8,00 96,00 30 Νέφτι ΛΙΤΡΑ 2,50 150,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 2.803,93 ΣΥΝΟΛΟ ,93 Για τον Κ.Α Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων : Α/ Α ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΟΧΕΡ ΤΕΜ 1,00 20,00 2 ΡΟΛΛΟ Νο ΤΕΜ 8,00 80,00 3 ΝΑΥΛΟΝ ΧΟΝ ΡΟ ΤΕΜ 3,50 35,00 4 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο80,120, ΤΕΜ 0,30 15,00 5 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ Μ.Μ. 0,15 15,00

11 6 ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ Kg 1,15 11,50 7 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 2 εκ ΤΕΜ 1,20 60,00 8 ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 100% ΒΑΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 2,80 840,00 ΛΕΥΚΟ 9 ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 100% ΒΑΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΛΙΤΡΑ 3, ,00 10 ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΙΤΡΑ 3, ,00 11 ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΛΙΤΡΑ 3, ,00 12 ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ (1Kg) ΤΕΜ 5,60 280,00 13 ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΛΙΤΡΑ 10, ,00 14 ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΙΑΛΥΤΗ ΛΙΤΡΑ 9,35 561,00 15 ΙΑΛΥΤΗΣ (WHITE SPIRIT) ΛΙΤΡΑ 3,00 45,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΦΠΑ 23% 2.838,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,28 Νέα Ιωνία 10/02/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Συντάξας Ο προϊστάµενος τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Έργων Ο ιευθυντής Βασίλειος Θεοφύλακτος Πολιτικός Μηχ. Τ.Ε. Νικόλαος Γιοβάνης Πολιτικός Μηχ. Εµµανουήλ Σµαραγδάκης Πολιτικός Μηχ.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για τον ΚΑ Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµών : Α/ Α ΕΙ ΟΣ 1 Πλαστικό χρώµα ΜΑΤ χρωµατιστό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 8-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 2 Πλαστικό χρώµα ΜΑΤ λευκό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 8-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 3 Ακρυλικό χρώµα χρωµατιστό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 9-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 4 Ακρυλικό χρώµα λευκό αραιωµένο 5-15% µε νερό µε απόδοση 9-11τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-2 ώρες 5 Ντουκόχρωµα γυαλιστερό για µεταλλικές επιφάνειες µε αραίωση 0-10% µε νέφτι, απόδοση τµ ανά λίτρο και στέγνωµα 2-3 ώρες 6 Χρώµα διαγραµµίσεως διαλύτου ακρυλικό αραιωµένο 5% µε διαλυτικό Ν1 και απόδοση 1-1,4 τµ/λίτρο στέγνωµα λεπτά 7 Ριπολίνη λευκή άοσµη αραιωµένη 5-10% µε νερό µε απόδοση τµ/λίτρο και στέγνωµα 2-3 ώρες ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ 8 Ριπολίνη χρωµατιστή άοσµη αραιωµένη 5-10% µε νερό µε απόδοση τµ/λίτρο και στέγνωµα 2-3 ώρες ΛΙΤΡΑ 9 Στοκαδόρος ΤΕΜ 10 Σετ ατσαλίνες ΤΕΜ 11 Πινέλο ρίγας Νο ΤΕΜ 12 Πινέλο ρίγας Νο ΤΕΜ 13 Πινέλο ρίγας Νο ΤΕΜ 14 Γυαλόχαρτο Νο ΤΕΜ 80,100,120,150,180, Κοντάρι πτυσσόµενο 2µ,3µ ΤΕΜ 16 Στόκος σπατουλαρίσµατος, παρετίνα 20 κιλών ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

13 17 Σιλικόνη ακρυλική άχρωµη ΤΕΜ 18 Σφουγγαράκι τριψίµατος ψιλό ΤΕΜ 19 Σφουγγαράκι τριψίµατος µεσαίο ΤΕΜ 20 Σφουγγαράκι τριψίµατος χοντρό ΤΕΜ ml αντισκωριακό αστάρι διαλύτη αραιωµένο 0-5% µε απόδοση τµ/λίτρο και στέγνωµα 1-1,5 ώρες TEM gr ακρυλικός στόκος οικοδοµών για χρήση σε ξύλο, σοβά,µπετόν, γυψοσανίδα έτοιµο µε απόδοση 2-3 τµ/κιλό και στέγνωµα 1-2 ώρες ΤΕΜ ml βερνίκι ξύλου ΤΕΜ 24 Στραβοπίνελο 1,5 ίντσας ΤΕΜ 25 Στραβοπίνελο 2 ιντσών ΤΕΜ 26 Στραβοπίνελο 2,5 ιντσών ΤΕΜ 27 Κονταροπίνελο 2,5 ιντσών για πλαστικό χρώµα ΤΕΜ 28 ιαλύτης χρωµάτων νίτρου ΛΙΤΡΑ 29 Κύλινδρος βαφής πλαστικού χρώµατος Νο ΤΕΜ 30 Νέφτι ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Για τον Κ.Α Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων : Α/ Α ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΜΟΝ ΜΕΤΡ 1 ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΟΧΕΡ ΤΕΜ 2 ΡΟΛΛΟ Νο ΤΕΜ 3 ΝΑΥΛΟΝ ΧΟΝ ΡΟ ΤΕΜ 4 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο80,120, ΤΕΜ 5 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ Μ.Μ. 6 ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ Kg 7 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 2 εκ ΤΕΜ 8 ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 100% ΒΑΣΗΣ ΛΙΤΡΑ ΛΕΥΚΟ 9 ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 100% ΒΑΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΛΙΤΡΑ 10 ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΙΤΡΑ 11 ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΛΙΤΡΑ 12 ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ (1Kg) ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΣΥΝΟΛΟ

14 13 ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΛΙΤΡΑ 14 ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΙΑΛΥΤΗ ΛΙΤΡΑ 15 ΙΑΛΥΤΗΣ (WHITE SPIRIT) ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 143 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα TΡΙΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2014 & ώρα 13:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 372 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 92/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 24.394,10 + ΦΠΑ 23% 5.610,64 ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψαχνά, Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ. ΤΕ3 με βαθμό Α ΠΕ5 με βαθμό Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψαχνά, Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ. ΤΕ3 με βαθμό Α ΠΕ5 με βαθμό Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 15/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗMOY ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» Ενδ. Προϋπολογισμός: 17982.54 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 31-03-2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1172 Τηλ.: 2246360422 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 17PROC006006350 2017-03-31 Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV CODE : 44800000-8 44810000-1 44830000-7 ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

KA: ,50 & &

KA: ,50  & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ KA:30.6615.06 προϋπολογισµού 4.594,50 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έργο: υλικών µηχανογράφησης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6613 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

KA: ,00 & &

KA: ,00  & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ KA:30.6615.06 προϋπολογισµού 10.851,00 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου Ver. 1.1

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου Ver. 1.1 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Kαραμπατζάκη/Αναπαύσεως Πληροφορίες : Κυριαζής Κ. ΔΑΠΑΝΗ : Προμήθεια υλικών- εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

KA: ,40 & &

KA: ,40  & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ KA:30.6615.06 προϋπολογισµού 12.194,40 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ -------------- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 02/09/2015 Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 45931 ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 80/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 80/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 80/2015 ΠΡΟΥΠ: 25.000,00 (με Φ.Π.Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα προβλέπετε να γίνει η προμήθεια σε χρώματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ KTIΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΥΠΟΒΑΣΗ» προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΥΠΟΒΑΣΗ» προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ, 16 /12/2011 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 105107./ΝΣΗ TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Βολάνη Φιλιώ Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73 135 Τηλ.:28213-41718 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22079 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συντάξασα Ο Προϊστάμενος Θεωρήθηκε Του Τμήματος Μελετών Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συντάξασα Ο Προϊστάμενος Θεωρήθηκε Του Τμήματος Μελετών Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του έργου συντήρηση επισκευή και βελτίωση Δημοτικών Κτιριακών Υποδομών του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-36184 E-mail: savvaidismanolis@gmail.com Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.15 21:20:31 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 99ΗΣΩΚΩ-ΗΘ9 Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατιστή για το έτος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10/6641

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10/6641 Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για την κίνηση του µεταφορικού µέσου Έργο: Προµήθεια Πετρελαίου κίνησης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10/6641 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

9 Αστάρι πλαστικού lt 2,80 168,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.748,00

9 Αστάρι πλαστικού lt 2,80 168,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.748,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, -0-0 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 398 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Πρός : Οικονομικούς φορείς Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 8

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Μελέτη προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος

Θέµα : Μελέτη προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος /ΝΣΗ Θέµα : Μελέτη προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος 2016». Κωδικοί CPV: CPV : 34352100-0 Eλαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων. CPV : 34351100-3 Eλαστικά επίσωτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Αρ. Πρ. :44490 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με

Διαβάστε περισσότερα

KA : )

KA : ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μίσθωση χηµικών τουαλετών Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α έτους 2015-2016 KA : 30.6236.01 /ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός: 9.600,00 πλέον Φ.Π.Α & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 199/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 199/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 199/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ: 25.000,00 (με Φ.Π.Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα προβλέπετε να γίνει η προμήθεια σε χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία της Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αικατερίνης Τσαπικίδου

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία της Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αικατερίνης Τσαπικίδου Ρ.Β Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/10-11-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 457/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια οικοδομικών χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί προϋπολογισμού. Κωδικοί CPV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κωδικοί προϋπολογισμού. Κωδικοί CPV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία : 24/5/17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : 13902 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα : «Μελέτη προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13REQ001649579 2013-10-04

13REQ001649579 2013-10-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Έργο: Προµήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και ειδών Μηχανοργάνωσης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6612 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18980 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου Καρπενήσι 03-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17REQ006299304 2017-06-08 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια χρωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001070052 2013-05-21

13PROC001070052 2013-05-21 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.292 82.11.124 FAX: 210-82.15.909 http://www.aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 112/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος: 3/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 8624/ΔΕ1379

Βόλος: 3/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 8624/ΔΕ1379 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο εργολαβίας A. Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια καρεκλών πλαστικών λευκών καθώς επίσης και καθισµάτων σπαστών µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,79 KA:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,79 KA: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε: ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Προμήθεια σκυροδέματος ΔΗΜΟΣ ΤΡΙ ΦΥΛΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: 10.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / 2 0 1 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Προµήθεια ελαστικών

Έργο : «Προµήθεια ελαστικών Aρ. Πρωτ. : 42967 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 7-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 28643 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2016 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε ετήσια βάση ο Δήμος μας συντηρεί τα σχολεία του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 270 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προµήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 2015»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10446 Ημερομηνία : 27/ 03 /2015 Ταχ. Διεύθυνση : Κανάρη 18 Πληροφορίες : Φαφαλιός Α. Τηλ. : 22713 51702-713 Φαξ : 22713 51721 e-mail : promithies@chios.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18990 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 10/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δευτέρα (22α) Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πανίδου Βαρβάρα Γκαµίλης Νικόλαος ηµήτριος Αγγελάκης

Πανίδου Βαρβάρα Γκαµίλης Νικόλαος ηµήτριος Αγγελάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κ.Α. 15/7331.0046 ΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρή απάνη 11.426,80 /νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Φ.Π.Α.(24%) : 2.742,43 18756 Κερατσίνι Γενικό Συν. απάνης :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προµήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Τηλέφωνο: Fax: Ημερομηνία: Αρ. Πρωτ. : 1100/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Τηλέφωνο: Fax: Ημερομηνία: Αρ. Πρωτ. : 1100/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Τηλέφωνο: 2247360500 Fax: 2247041418 Ημερομηνία: 18-05-2016 Αρ. Πρωτ. : 1100/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Λειψών διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7Ζ16ΩΗΜ-507 ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7Ζ16ΩΗΜ-507 ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 6-10-2015 Αριθμός πρωτ. 20991 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα