ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 93 /2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 93 /2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 93 /2016 «ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 93/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών τροφίμων σίτισης (παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου,) για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δημοτικής κατασκήνωσης και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λεβαδέων. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Από το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσό ,01 ευρώ χωρίς ΦΠΑ θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λεβαδέων.. Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οι ποσότητες ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων και ύστερα από εντολή του υπευθύνου για την προμήθεια, αλλά χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της μελέτης. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία των τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006). Για την ομάδα 1 για τα ΤΜΗΜΑΤA 1Α και 2Α 3A(Είδη Παντοπωλείου ) και ομάδα 4 (Είδη Αρτοπειού), της μελέτης, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της μελέτης. Για ομάδα 1 για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1B και 2Β (ελαιόλαδο και αυγά) ομάδα 2(Είδη Κρεοπωλείου), και ομάδα 5(Είδη οπωροπωλείου ) της μελέτης κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών στο Νομό Αττικής την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, καθώς το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας δεν εκδίδει Δελτίο Μέσων Τιμών των αντίστοιχων προϊόντων. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λιβαδειά 12 / 5/ /2016 Λιβαδειά 12/5/2016 Η Διευθυντρια Η Συντάξασα Παπαγεωργίου Μαρία Αναστασίου Μαρία

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης /16 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»,. Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) β) του Ν. 2286/95 γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση ) δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 5ο - Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 2% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35). Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

4 Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-πληρωμή Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού. Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λιβαδειά 12 / 5/ /2016 Λιβαδειά 12/5/2016 Η Διευθυντρια Η Συντάξασα Παπαγεωργίου Μαρία Αναστασίου Μαρία

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 93/16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV ( ΟΜΑΔΑ 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. Επίσης τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ κοινό και όλες οι βιομηχανίες (που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα) να εφαρμόζουν σύστημα HACCP και να κατέχουν πιστοποιητικό ISO22000 (ή παρόμοιο πιστοποιητικό) και να κατατεθούν. Σε όλες τις συσκευές τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ειδικά για τα τυποποιημένα συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά είναι: Η ονομασία πώλησης. Οκατάλογος των συστατικών. Η κ α θ α ρ ή π ο σ ό τ η τ α γ ι α τ α π ρ ο σ υ σ κ ε υ α σ μ έ ν α τ ρ ό φι μ α. Η χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α ε λ ά χ ι σ τ η ς διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι ευαλλοίωτα από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης. Ο ι ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς σ υ ν τ ή ρ η σ η ς, χ ρ ή σ η ς. Τ ο ό ν ο μ α ή η ε μ π ο ρ ι κ ή ε π ων υ μ ί α και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή. Ο τ ό π ο ς π α ρ α γ ωγ ή ς ή π ρ ο στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου. Ιδιαίτερα: 1. ΑΛΑΤΙ: λευκό, κρυσταλιζέ, ιωδιούχο συσκευασμένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 2. ΑΛΕΥΡΙ: Α ποιότητας, για όλες τις χρήσεις, λευκό εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 3. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: σκόνη για την παρασκευή κρέμας συσκευασμένη σε ειδικό αεροστεγή φάκελο γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 4. ΑΥΓΑ: Θα πρέπει να είναι Α ποιότητας, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. και να είναι μεσαίου βάρους από γρ., συσκευασμένα σε εξάδες. 5. ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 6. ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ: φιαλίδια βανίλιας σε συσκευασία των 5 τεμαχίων, βάρους 0,3 γρ. ανά τεμάχιο. 7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 20 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του.

6 8. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ: θα είναι ολικής αλέσεως με σοκολάτα, σε χάρτινη συσκευασία των 375 γρ., δεν θα περιέχουν χρωστικές ουσίες και θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης, β)σύνθεση του προϊόντος και γ)περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 9. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: θα είναι σε συσκευασία ειδικού για τη φύλαξή τους αεροστεγούς φακέλου 375 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, η σύνθεση του προϊόντος και η περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 10. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, οξύτητας 0-1%, να είναι ελληνικό και σε συσκευασία ειδικής φιάλης 1 λιτ. και να πληροί τους όρους των υγειονομικών διατάξεων. 11. ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ: θα πρέπει να είναι ελληνικό και σε συσκευασία ειδικής φιάλης 5 λιτ. και να πληροί τους όρους των υγειονομικών διατάξεων. 12. ΖΑΧΑΡΗ: λευκή, κρυσταλλική σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού παρασκευασμένη στην Ελλάδα. 13. ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ: λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία κατάλληλη για το προϊόν, παρασκευασμένη στην Ελλάδα, με ημερομηνία λήξης που θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Η συσκευασία να μη φέρει σχίματα ή ελαττώματα. 14. ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ: αρίστης ποιότητας τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 200 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 15. ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι Α ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι, να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα. 16. ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ: Νο 6, 3 σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι Α ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι, να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα 17. ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΕΝΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι Α ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι, να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα 18. ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ : σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία των 20 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 19. ΚΑΝΕΛΛΟΞΥΛΟ: κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 20. ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ: σε συσκευασία 1 κιλού gel. 21. ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ: σκόνη για την παρασκευή κρέμας συσκευασμένη σε ειδικό αεροστεγή φάκελο 200 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 22. ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι. 23. ΚΥΜΙΝΟ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 20 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 24. ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ: Θα διατίθενται σε φακελάκια 3 τεμαχίων των 8-10 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 25. ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT: σε ειδικό για την φύλαξή της κεσεδάκι 500 γρ. σφραγισμένο αεροστεγώς και με επιπλέον καπάκι φύλαξης που συντηρείται στο ψυγείο. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα θα φέρει δε ημερομηνία λήξης του

7 προϊόντος που θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσή του. 26. ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ για επάλειψη SOFT: για την φύλαξή της σε ατομική συσκευασία των 10 γρ. Δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από 80% σε λιπαρές ύλες και όχι πάνω από 20% σε υγρασία και το αλάτι να μην ξεπερνά το 0,2%. Να αναγράφεται η περιεκτικότητα αναλυτικά στη συσκευασία καθώς και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 27. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: εγχώριας παραγωγής (ροδάκινο, βερίκοκο ή φράουλα) σε βάζο γυάλινο ή πλαστικό ειδικό για τη φύλαξή του. Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος καθώς και η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι γρ. 28. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: εγχώριας παραγωγής (ροδάκινο, βερίκοκο ή φράουλα) σε ατομική συσκευασία 20γρ, ειδικό για τη φύλαξή του. Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος καθώς και η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. 29. ΜΕΛΙ: εγχώριας παραγωγής πευκόμελο, ανθόμελο ή θυμάρι σε γυάλινο ή μεταλλικό βάζο 450 γρ. ειδικό για την φύλαξή του με αναγραφόμενα στοιχεία εταιρίας ή παραγωγού. 30. ΜΕΛΙ: εγχώριας παραγωγής πευκόμελο, ανθόμελο ή θυμάρι,δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνήθιστη γεύση και οσμή, ούτε να αρχίσει να υφίσταται ζύμωση. Η οξύτητά του δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί τεχνικώς. Σε κατάλληλη ατομική συσκευασία 20 γρ. Που να φέρει στα Ελληνικά ενδείξεις όπως αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. 31. ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ: τριμμένο σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 20 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 32. ΜΠΑΧΑΡΙ: Θα διατίθενται σε συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 33. ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ: ειδική για την ζαχαροπλαστική σκόνη σε φακελάκι 16 γρ. στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 34. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ MΙΡΑΝΤΑ : σε ειδική για την φύλαξή τους συσκευασία 275 γρ. στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζονται και θα συσκευάζονται στην Ελλάδα. 35. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ : τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε πρωτεϊνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική συσκευασία των 250 γρ. Θα παρασκευάζονται και θα συσκευάζονται στην Ελλάδα. 36. ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ: ειδικό κιτίο 500 γρ. στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα ΞΥΔΙ: κατάλληλα συσκευασμένο σε φιάλη πλαστική 500 ml όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 38. ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ: μαύρο σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 39. ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 400γρ, χωρίς συντηρητικά, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 40. ΡΕΒΥΘΙΑ: εγχώρια τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς, απαλλαγμένα από ξένα σώματα σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας. 41. ΡΙΓΑΝΗ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 42. ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ: εγχώριο τυποποιημένο σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς που θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 43. ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ: εγχώριο τυποποιημένο σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς που θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. Στη συσκευασία

8 θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 44. ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ: τύπου Αμερικής τυποποιημένο σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς που θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 45. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ :από 100% σκληρό σίτο, θα διατίθενται σε συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 46. ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 350 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 47. ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ: συσκευασμένος σε ειδικό κιτίο 500 γρ. στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 48. ΤΡΑΧΑΝΑΣ: γλυκός, που θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα από 100% σιμιγδάλι και 180 γρ. γάλα ανά συσκευασία των 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 49. ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ: εγχώριες τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς απαλλαγμένες από ξένα σώματα σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας. 50. ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ --ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ: αλεύρι που φουσκώνει μόνο του Α ποιότητας λευκό εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 500 γρ. στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 51. ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ: εγχώρια τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς απαλλαγμένα από ξένα σώματα σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας. 52. ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ: Να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ των επιτρεπόμενων. Να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 200 γρ. Θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 53. ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ: Να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ των επιτρεπόμενων. Να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της συσκευασίας να είναι γρ. Θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 54. ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι. 55. ΔΑΦΝΗ: εγχώρια τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, με ολόκληρα φύλλα, ξηρά, απαλλαγμένα από ξένα σώματα σε αεροστεγή συσκευασία των 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας 56. ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ: απαλή γεύση, σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 57. ΚΑΚΑΟ: Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου 58. ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ: Άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία καθαρού βάρους 250γρ, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 59. ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ: από διάφορα φρούτα χωρίς ζάχαρη 1 λίτρου 60. ΦΥΤΙΝΗ: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο(λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να πληρεί τους όρους του άρθρου 78 του κώδικα τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε 400γρ.

9 61. ΚΕΤΣΑΠ:Χαρακτηριστική του κέτσαπ (τομάτα, όξινες νότες & καρυκευμάτων)τυπική οσμή ντομάτας με όξινες νότες & καρυκεύματα και χρώμα σκούρο κόκκινο 62. ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Να είναι σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία των 200 γρ. με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. - Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις 63. ΜΠΕΪΚΟΝ: ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ Καλά συντηρημένο, σε χρώμα φυσιολογικό και μυρωδιά φυσιολογική 64. ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ Καλά συντηρημένο, σε χρώμα φυσιολογικό και μυρωδιά φυσιολογική 65. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ Καλά συντηρημένο, σε χρώμα φυσιολογικό και μυρωδιά φυσιολογική 66. ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ σε φέτες: ΣΥΣΚ. 1 κιλού Τύπου EDAM: Α κατηγορίας υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, ασβέστιο, με γάλα αγελαδινό - και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Να παράγεται δε σε χώρες της Ε.Ο.Κ. 67. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ: 1 ΚΙΛΟΥ 68. ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ: συσκευασμένο σε ειδικό αεροστεγή φάκελο 450 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής της όπου θα φθάνει στην ορισμένη από τον παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 69. ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ: συσκευασμένο σε ειδικό αεροστεγή φάκελο 450 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής της όπου θα φθάνει στην ορισμένη από τον παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV ( ΟΜΑΔΑ 2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη κρεοπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών και αλλοιωμένων ειδών. Το κρέας να είναι από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι άσπρο για το χοιρινό, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. Πολύ μεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος όπου θα επιδεικνύεται η ταυτότητα του ζώου (χώρος προέλευσης, χώρος σφαγής). Τα πουλερικά θα είναι νωπά, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα μαλακό λείο χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, σπασμένα κόκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές, χωρίς εγκαύματα ψύξης, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας. Πρέπει δε να είναι σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 1. ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-12 μηνών) ΧΚ ΜΠΟΥΤΙ: από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 2. ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-12 μηνών) ΧΚ: από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 3. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ: τύπου 65%. Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας, σφαγμένα να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1 cm πάνω από τους ταρσούς. Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5 1,8 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. Σε περίπτωση οποιαδήποτε ένδειξης σαλμονέλας

10 έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 4.ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ (8-12 μηνών) ΧΚ ΜΠΟΥΤΙ ΣΟΥΒΛΑΚΙ : από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, χρώματος άσπρο για το χοιρινό, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων 5.ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ Τ ΚΑΡΡΕ ΧΚ 8.ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ Καλά συντηρημένα, σε χρώμα φυσιολογικό και μυρωδιά φυσιολογική ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ( ΟΜΑΔΑ 3) ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα είδη Αρτοποιίας πρέπει να είναι Α ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 1. ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ: φρέσκο καθαρού βάρους 750gr. Ο άρτος πρέπει να είναι λευκός, παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 2. ΤΣΟΥΡΕΚΙ: Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή του. 3. ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Τα μελομακάρονα πρέπει να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους. 4. ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ: Οι κουραμπιέδες πρέπει να είναι καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους. 5. ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΟΥΛΟΥΡΙ - ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΙΚ - ΝΤΟΝΑΤΣ:. Τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους 6. ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ: λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 500 γρ το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληρεί τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV ( ΟΜΑΔΑ 4) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α ποιότητας, της εποχής, νωπά και απαλλαγμένα από ξένα σώματα. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή οπωρών ελαττωματικών. Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 1. ΜΗΛΑ: στάρκιν Α ποιότητας εγχώρια χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 2. ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα, κουκούτσια και στίγματα. 3. ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 4. ΜΠΑΝΑΝΕΣ: Α ποιότητας φρέσκες χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 5. ΑΓΓΟΥΡΙΑ: εγχώρια, νωπά τρυφερά χωρίς χτυπήματα και γδαρσίματα.

11 6. ΜΑΡΟΥΛΙΑ: Α ποιότητας εγχώριο νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα. 7. ΠΑΤΑΤΕΣ: εγχώριες Α ποιότητας, χωρίς μαύρα στίματα, χτυπήματα, ομοιογενείς, γδαρσίματα. 8. ΝΤΟΜΑΤΕΣ: Α ποιότητας εγχώριες ομοιογενείς, χωρίς χτυπήματα γδαρσίματα και στίγματα σε κατάσταση κατάλληλη προς βρώση (ούτε άγουρες ούτε υπερώριμες). 9. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ: εγχώρια Α ποιότητας. 10. ΚΑΡΟΤΑ: Α ποιότητας εγχώρια νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα 11. ΛΕΜΟΝΙΑ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 12. ΛΑΧΑΝΟ: Α ποιότητας εγχώριο νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα. 13. ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ: Α ποιότητας εγχώρια νωπά ομοιογενή χωρίς κτυπήματα και καφέ στίγματα. 14. ΠΕΠΟΝΙ: Α ποιότητας εγχώριο, φρέσκο, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα σε κατάσταση κατάλληλη προς βρώση (ούτε άγουρα, ούτε υπερώριμα). 15. ΚΑΡΠΟΥΖΙ: Α ποιότητας εγχώριο, φρέσκο μέχρι 10 κιλών χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα σε κατάσταση κατάλληλη προς βρώση (ούτε άγουρα, ούτε υπερώριμα). 16. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ομοιογενή, ζουμερά κατάλληλα προς βρώση χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 17. ΦΡΑΟΥΛΕΣ: Α ποιότητας εγχώριες, φρέσκες, ομοιογενείς, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 18. ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά ομοιογενή χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 19. ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΡΟΔΑΚΙΝΑ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 20. ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (για γεμιστά): Α ποιότητας εγχώριες χωρίς κτυπήματα και καφέ στίγματα. 21. ΣΕΛΙΝΟ: Α ποιότητας εγχώριο, φρέσκο. 22. ΣΠΑΝΑΚΙ: Α ποιότητας εγχώριο νωπό χωρίς ξένα σώματα. 23. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ: εγχώρια Α ποιότητας. 24. ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ: δέμα 450 γρ. εγχώριος, φρέσκος Α ποιότητας. 25. ΑΝΗΘΟΣ: δέμα 450 γρ. εγχώριο, φρέσκο Α ποιότητας. 26. ΣΚΟΡΔΑ: (το ένα) εγχώρια Α ποιότητας. 27. ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ: εγχώρια νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα Α ποιότητας 28. ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ: Α ποιότητας εγχώριες χωρίς κτυπήματα και καφέ στίγματα. 1. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λιβαδειά 12 / 5/ /2016 Λιβαδειά 12/5/2016 Η Διευθυντρια Η Συντάξασα Παπαγεωργίου Μαρία Αναστασίου Μαρία

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 93/16 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) 1 ΑΛΑΤΙ 400gr ΤΕΜΑΧΙΑ 180 0,96 172,80 2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 27 1,40 37,80 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ gr ΤΕΜΑΧΙΑ 162 1,90 307,80 4 ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΚΙΛΑ 7,2 20,00 144,00 5 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 5τεμ ΤΕΜΑΧΙΑ 45 1,00 45,00 6 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΙΦΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 9 1,50 13,50 7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΠΛΑ 375 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 91 2,50 227,50 8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375gr ΤΕΜΑΧΙΑ 108 2,90 313,20 9 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 81 0,80 64,80 10 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 37 1,00 37,00 11 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 630 0,70 441,00 12 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 90 0,70 63,00 13 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 20gr ΤΕΜΑΧΙΑ 18 0,50 9,00 14 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 9 2,90 26,10 15 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕ 1 kg ΤΕΜΑΧΙΑ 14 1,10 15,40 16 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 22 2,00 44,00 17 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 414 0,85 351,90 18 ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 9 4,30 38,70 19 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 90 1,00 90,00 20 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ SOFT 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 315 1,70 535,50 21 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 135 1,60 216,00

13 22 ΜΕΛΙ 450gr ΤΕΜΑΧΙΑ 162 2,50 405,00 23 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 7 1,30 9,10 24 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 11 0,89 9,79 25 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 16gr ΤΕΜΑΧΙΑ 13 2,00 26,00 26 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 275gr ΤΕΜΑΧΙΑ 180 1,05 189,00 27 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 414 0,70 289,80 28 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 585 0,70 409,50 29 ΞΥΔΙ 500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 99 0,60 59,40 30 ΠΙΠΕΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 7 12,00 84,00 31 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 90 1,90 171,00 32 ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 99 2,40 237,60 33 ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 16 11,00 176,00 34 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 205 0,80 166,40 35 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 225 1,30 292,50 36 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 270 1,30 351,00 37 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 16 0,90 14,40 38 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr ΤΕΜΑΧΙΑ 9 0,70 6,30 39 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛ. ΣΥΜΠ. 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 109 0,65 70,85 40 ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 54 3,20 172,80 41 ΦΑΚΕΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 306 1,21 370,26 42 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ) 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 107 1,10 117,70 43 ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 234 1,70 397,80 44 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 72 1,00 72,00 45 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ gr ΤΕΜΑΧΙΑ 93 1,10 102,30 46 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 207 2,90 600,30 47 ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 500gr ΤΜΧ 26 3,27 85,02 48 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚ. 800gr ΤΜΧ 72 3,7 266,40 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.346,22 ΤΜΗΜΑ 1Β ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 350 0,20 70,00 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt ΤΕΜΑΧΙΑ 500 4, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.170,00

14 ΤΜΗΜΑ 2Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) 1 ΑΛΑΤΙ 400gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,96 9,60 2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,4 84,00 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,9 152,00 4 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 5τεμ ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΠΛΑ 375 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 2,5 200,00 6 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,8 32,00 7 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 8 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,7 70,00 9 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 20gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,5 5,00 10 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 11 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,85 85,00 12 ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 4,3 8,60 13 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ATOM ΣΥΣΚ ΤΕΜΑΧΙΑ ,1 260,00 14 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜ ΣΥΣΚ ΤΕΜΑΧΙΑ ,3 390,00 15 ΜΕΛΙ ΑΤΟΜ ΣΥΣΚ ΤΕΜΑΧΙΑ ,3 390,00 16 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 1,3 3,90 17 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 16gr ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 18 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,7 42,00 19 ΞΥΔΙ 500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,6 9,00 20 ΠΙΠΕΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 21 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 18 1,9 34,20 22 ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 23 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,8 24,00 24 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,3 78,00 25 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛ. ΣΥΜΠ. 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,65 32,50 26 ΦΑΚΕΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,21 60,50 27 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ) 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,1 88,00 28 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 29 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10 Lt ΤΕΜΑΧΙΑ 5 9,35 46,75 30 ΔΑΦΝΗ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 2 2 4,00 31 ΚΑΚΑΟ 125gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,5 45,00 32 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,2 12,00 33 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 1lt ΤΕΜΑΧΙΑ 350 1,3 455,00 34 ΦΥΤΙΝΗ (συσκ. 400 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ ,00

15 35 ΚΕΤΣΑΠ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 36 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4,5 90,00 37 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 38 ΜΠΕΙΚΟΝ ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 6,56 32,80 39 ΠΑΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ (συσκ. 1 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 25 4,95 123,75 40 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕ ΚΙΛΑ 5 7,25 36,25 41 ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ (ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΑΜ) ΚΙΛΑ 25 7,20 180,00 42 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 συσκ. 500gr TEMAXIA 80 0,87 69,60 43 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 2 0,89 1,78 44 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 45 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 12 0,9 10,80 46 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 2,4 24,00 47 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ (συσκ. 500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,89 106,80 48 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚ. 800gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 3,7 296,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.995,83 ΤΜΗΜΑ 2Β ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 0,2 120,00 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt ΤΕΜΑΧΙΑ 50 4,2 210,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 330,00 ΤΜΗΜΑ 3Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) 1 ΑΛΑΤΙ 400gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,96 192,00 2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,4 210,00 3 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 250 0,8 200,00 4 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 251 0,85 213,35 5 ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 252 2,4 604,80 6 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 253 0,8 202,40 7 ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 254 1,7 431,80 8 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ,00 9 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500gr TEMAXIA 250 0,7 175,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.779,35

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,40 ΟΜΑΔΑ 2 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 2 Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥΧ/Κ(8-12 μηνών) ΚΙΛΑ 400 9, ,00 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥΧ/Κ(8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ 400 9, ,00 3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ65%Α ΚΙΛΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 1 Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥΧ/Κ(8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ 100 9,00 900,00 2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ65%Α ΚΙΛΑ 150 3,00 450,00 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΑ 100 5,00 500,00 4 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΚΙΛΑ 100 9,00 900,00 5 ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΜΑΣ ΜΠΟΥΤΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΚΙΛΑ 60 6,00 360,00 6 ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 100 5,00 500,00 7 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ) ΚΙΛΑ 30 6,6 198,00 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΙΛΑ 50 3,7 185,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.993,00 ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) 1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ65%Α ΚΙΛΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.080,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 ΟΜΑΔΑ 3 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) 1 ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ , ,00 2 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 450 1,1 495,00 3 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 450 1,1 495,00 4 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 900 0,3 270,00

17 5 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 1,3 156,00 6 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 350 1,5 525,00 7 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 1,3 390,00 8 ΝΤΟΝΑΤΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 1,5 600,00 9 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΑ ,00 10 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ ,00 11 ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΙΚ ΤΕΜΑΧΙΑ 350 1,3 455,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6.953,00 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) 1 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 500 1, ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 500ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1, ΝΤΟΝΑΤΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 800 1, ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ , ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.495,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) 1 Μήλα Α ποιότητας εγχώρια κιλό 650 1,4 910,00 2 Μανταρίνια Κλημεντίνες κιλό ,00 3 Αχλάδια Κρυστάλλια εγχώρια κιλό 950 1, ,00 4 Μπανάνες κιλό , ,00 5 Αγγούρια τεμ 350 0,4 140,00 6 Μαρούλια τεμ 120 0,5 60,00 7 Πατάτες ΕΓΧΩΡΙΕΣ κιλό , ,00 8 Ντομάτες Α ποιότητας κιλό 350 1,2 420,00 9 Κρεμμύδια ξερά κιλό 500 0,9 450,00 10 Καρότα κιλό 180 0,9 162,00 11 Λεμόνια κιλό ,00 12 Λάχανο κιλό 170 0,8 136,00 13 Κολοκυθάκια κιλό ,00 14 Πεπόνι κιλό 150 0,8 120,00 15 Καρπούζια κιλό 160 0,5 80,00 16 Πορτοκάλια μέρλιν ή νάβελ κιλό 200 0,7 140,00

18 17 Φράουλες κιλό 65 2,6 169,00 18 Βερίκοκα Διαμαντοπούλου κιλό ,00 19 Νεκταρίνια-Ροδάκινα κιλά 150 1,7 255,00 20 Πιπεριές για γεμιστά κιλά 5 1 5,00 21 Σέλινο ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,85 102,00 22 Σπανάκι κιλά 60 1,7 102,00 23 Κρεμμυδάκια φρέσκα κιλά 15 1,8 27,00 24 Μαϊντανός ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,5 50,00 25 Άνηθος 100γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,5 50,00 26 Σκόρδα ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,5 15,00 27 Φασολάκια φρέσκα κιλά 25 2,5 62,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9.080,50 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Τιμή (ανευ ΦΠΑ) Αξία (ανευ ΦΠΑ) 1 Αγγούρια ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,4 80,00 2 Πατάτες ΕΓΧΩΡΙΕΣ κιλό 900 0,8 720,00 3 Ντομάτες Α ποιότητας κιλό 600 1,2 720,00 4 Κρεμμύδια ξερά κιλό 40 0,9 36,00 5 Καρότα κιλό 4 0,9 3,60 6 Λεμόνια κιλό ,00 7 Κολοκυθάκια κιλό ,00 8 Πεπόνι κιλό 800 0,8 640,00 9 Καρπούζια κιλό ,5 650,00 10 Πιπεριές για γεμιστά κιλά ,00 11 Μαϊντανός ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,5 5,00 12 Σκόρδα ΤΕΜΑΧΙΑ 5 0,5 2,50 13 Άνηθος 100γρ τεμ 10 0,5 5,00 14 Ροδακινα κιλά 200 1,7 340,00 15 Νεκταρίνια κιλά 400 1,7 680,00 16 Μελιτζάνες κιλά ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.537,10 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,60 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λιβαδειά 12/ 5/ /2016 Λιβαδειά 12/5/2016 Η Διευθυντρια Η Συντάξασα Παπαγεωργίου Μαρία Αναστασίου Μαρία

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 93/16 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ,40 ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ,22 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 4.325,83 ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2.779,35 ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ,00 ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ,00 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 3.993,00 ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 4.080,00 ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΕΙΟΥ ,00 ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 6.953,00 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 3.495,00 ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ,60 ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 9.080,50 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 4.537,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 ΦΠΑ 13% 6.240,13 ΦΠΑ 23% 2.751,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,16 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λιβαδειά 12/ 5/ /2016 Λιβαδειά 12/5/2016 Η Διευθυντρια Η Συντάξασα Παπαγεωργίου Μαρία Αναστασίου Μαρία

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 93/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΑΛΑΤΙ 400gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 27 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΚΙΛΑ 7,2 5 6 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 5τεμ ΤΕΜΑΧΙΑ 45 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΙΦΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 9 7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΠΛΑ 375 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 91 8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 20gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 9 15 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕ 1 kg ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 9 19 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ SOFT 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 135

21 22 ΜΕΛΙ 450gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 7 24 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 16gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 275gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΔΙ 500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΠΕΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 7 31 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr ΤΕΜΑΧΙΑ 9 39 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛ. ΣΥΜΠ. 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΚΕΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ) 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 500gr ΤΜΧ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚ. 800gr ΤΜΧ 72 ΤΜΗΜΑ 1Β ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 350 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt ΤΕΜΑΧΙΑ 500 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

22 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΤΜΗΜΑ 2Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 1 ΑΛΑΤΙ 400gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 4 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 5τεμ ΤΕΜΑΧΙΑ 12 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΠΛΑ 375 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 6 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 40 7 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 8 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 20gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 13 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ATOM ΣΥΣΚ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜ ΣΥΣΚ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΛΙ ΑΤΟΜ ΣΥΣΚ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 17 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 16gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΔΙ 500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΠΕΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 21 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 23 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛ. ΣΥΜΠ. 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΚΕΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ) 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10 Lt ΤΕΜΑΧΙΑ 5 30 ΔΑΦΝΗ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 2 31 ΚΑΚΑΟ 125gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 1lt ΤΕΜΑΧΙΑ 350 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

23 34 ΦΥΤΙΝΗ (συσκ. 400 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΕΤΣΑΠ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΕΙΚΟΝ ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 39 ΠΑΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ (συσκ. 1 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕ ΚΙΛΑ ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ (ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΑΜ) ΚΙΛΑ 25 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 συσκ. 500gr TEMAXIA ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 2 44 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ (συσκ. 500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚ. 800gr ΤΜΧ 80 ΤΜΗΜΑ 2Β ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt ΤΕΜΑΧΙΑ 50 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 3Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 1 ΑΛΑΤΙ 400gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 9 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500gr TEMAXIA 250 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

24 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 93/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 2 ΟΜΑΔΑ 2 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥΧ/Κ(8-12 μηνών) ΚΙΛΑ 400 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥΧ/Κ(8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ65%Α ΚΙΛΑ ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥΧ/Κ(8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ65%Α ΚΙΛΑ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΚΙΛΑ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΜΑΣ ΜΠΟΥΤΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΚΙΛΑ 60 6 ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ) ΚΙΛΑ 30 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΙΛΑ 50 ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ65%Α ΚΙΛΑ 1360 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 93/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 3 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΤΜΧ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΤΜΧ ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΤΜΧ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΙΚΡΟ ΤΜΧ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ ΤΜΧ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΤΜΧ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 500ΓΡ ΤΜΧ ΝΤΟΝΑΤΣ ΤΜΧ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΑ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΙΚ ΤΜΧ 350 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 1 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΤΜΧ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 500ΓΡ ΤΜΧ ΝΤΟΝΑΤΣ ΤΜΧ ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΤΜΧ 1000 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης /16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 Μήλα Α ποιότητας εγχώρια κιλό Μανταρίνια Κλημεντίνες κιλό Αχλάδια Κρυστάλλια εγχώρια κιλό Μπανάνες κιλό Αγγούρια τεμ Μαρούλια τεμ Πατάτες ΕΓΧΩΡΙΕΣ κιλό Ντομάτες Α ποιότητας κιλό Κρεμμύδια ξερά κιλό Καρότα κιλό Λεμόνια κιλό Λάχανο κιλό Κολοκυθάκια κιλό Πεπόνι κιλό Καρπούζια κιλό Πορτοκάλια μέρλιν ή νάβελ κιλό Φράουλες κιλό Βερίκοκα Διαμαντοπούλου κιλό Νεκταρίνια-Ροδάκινα κιλά Πιπεριές για γεμιστά κιλά 5 21 Σέλινο τεμ Σπανάκι κιλά Κρεμμυδάκια φρέσκα κιλά Μαϊντανός τμχ 100 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

27 25 Άνηθος 100γρ τμχ Σκόρδα τμχ Φασολάκια φρέσκα κιλά 25 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 1 Αγγούρια τεμ Πατάτες ΕΓΧΩΡΙΕΣ κιλό Ντομάτες Α ποιότητας κιλό Κρεμμύδια ξερά κιλό 40 5 Καρότα κιλό 4 6 Λεμόνια κιλό Κολοκυθάκια κιλό 20 8 Πεπόνι κιλό Καρπούζια κιλό Πιπεριές για γεμιστά κιλά Μαϊντανός τμχ Σκόρδα τμχ 5 13 Άνηθος 100γρ τεμ Ροδακινα κιλά Νεκταρίνια κιλά Μελιτζάνες κιλά 20 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.867,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 128/17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 128/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 128/17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ.Μ. CPV ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 3% ΣΥΝΟΛΟ Άρτος τύπου Μ χωριάτικο(750 γρ) ψωμάκια για σάντουϊτς(0 γρ) Τεμάχια 5800-7.300 Τεμάχια 5800-8 800 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. µελέτης : 1/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. µελέτης : 1/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ : Ν.Π.. ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.. ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑ Α Α ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο χαµηλότερη τιµή) ΕΙ Η ΜΕ 13% ΦΠΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της Επιχείρησης, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.., που εδρεύει στ.., οδός., αριθμός.., τηλ.., fax.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της Επιχείρησης, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.., που εδρεύει στ.., οδός., αριθμός.., τηλ.., fax. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη 28/01/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Λεχόβου & Ιασονίδου 8 Τ.Κ. 56430 Τηλ.: 654 135 εσωτ. 3 Αριθμός Μελέτης : 02 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΆΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΆΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ»..Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 1. Κρέας µοσχαρίσιο καθαρό (ποντίκι) 110 ΚΙΛΑ Κιµάς µοσχαρίσιος (µπούτι) 110

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ.Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % Κρέας µοσχαρίσιο καθαρό (ποντίκι) 110

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: Κρέας) ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: Κρέας) ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ, 23 /05/2016 Αρ.Πρωτ: 26639 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 46.963,46

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ.Ε.Υ.ΑΤ. ΣΤΗΝ Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ.Ε.Υ.ΑΤ. ΣΤΗΝ Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»..Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 1. Κρέας µοσχαρίσιο καθαρό (νουά) 180 ΚΙΛΑ Κιµάς µοσχαρίσιος (µπούτι) 150 ΚΙΛΑ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., με ισχύ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 CPV ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 CPV ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια τροφίµων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του ήµου Πύργου και Νοµικών Προσώπων αυτού, περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΊΟΝ ΤΜΗΜΑ 1Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΊΟΝ ΤΜΗΜΑ 1Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Μελέτης 62/17 ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΊΟΝ ΤΜΗΜΑ 1Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 ΑΛΑΤΙ 500gr ΤΜΧ 120 2 AΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ 1000gr ΤΜΧ 20 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΜΧ 30 4 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 150-160gr ΤΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κωδ.: 24500 Κυπαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Tηλ/πία: 2761360773 Email: billi1geo@yahoo.gr Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Βασιλική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διδυμότειχο 17 / 9 /2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διδυμότειχο 17 / 9 /2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διδυμότειχο 17 / 9 /2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ταχ.Δ/νση :Βασιλ. Γεωργίου 1 Ταχ.Κώδικας : 68300 Πληροφορίες : 25533 50662-663 Fax :2553024424 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΚΕΔΗΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΚΕΔΗΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΚΕΔΗΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 Αριθ. Πρωτ: 11610/5-3-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις αναγκες του Δήμου και των ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νομικών Προσώπων του. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. Μελέτης 1/2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Του:... Έδρα:... Οδός:... Αριθμός:... Τηλ... Fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Του:... Έδρα:... Οδός:... Αριθμός:... Τηλ... Fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2016 & 2017 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 & 2017 ΟΜΑΔΑ Α : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 & 2017 ΟΜΑΔΑ Α : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ & ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3 /2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-mail: info@dimosaristoteli.gr Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 2372 3 50108, 50115, 50209 & 2372 0 22632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

46.963,46 (με Φ.Π.Α.)

46.963,46 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350024 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 0000165786 17PROC001902322 2017-09-06 Κως, 05/09/2017 Α. Π.: 27691 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... µε έδρα.., οδός..., αριθµός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τα κάτωθι τµήµατα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... µε έδρα.., οδός..., αριθµός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τα κάτωθι τµήµατα ηµόσιος ιαγωνισµός για την Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες του ήµου Τυρνάβου και των Νοµικών του Προσώπων Αρ. ιακήρυξης 27433/3-12-2013 Ηµεροµηνία ιαγωνισµού 27/12/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» Αριθμός Μελέτης 44/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ CPV ΟΜΑ ΤΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Γ ,68 678,21 0, , ,89

ΕΙΔΗ CPV ΟΜΑ ΤΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Γ ,68 678,21 0, , ,89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 19/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 13192 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Μ. : Π 4 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.708,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 «για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:.... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009

Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΙΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 01/04/2009 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : 06-12-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός:66.073,60 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΙΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 20 /7/2011 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. Θήβα Τ.Κ.32 200 του Δήμου Θηβαίων Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 4/2/2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ.πρωτ.:93 «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ταχ.Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 2821341760 2821093300 g-promitheies@chania.gr Χανιά Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Β. Τζανιδάκης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡ.Π: 37179 / 31-03-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της. & του Κοιν. Παντοπωλείου ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της. & του Κοιν. Παντοπωλείου ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ.Η.Κ.Ε.Θ., του Δ.Ο.Θ. & του & του Κοιν. Παντοπωλείου ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του Δήμου Θηβαίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ταχ.Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 2821341760 2821093300 g-promitheies@chania.gr Χανιά Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : 05-12-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός:68.211,56 Προμήθει τροφίμων γι τις νάγκες του Δήμου κι των Νομικών του Προσώπων γι το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 1,20 1,20 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 0,65 0,40 0,53 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 0,50 0,50 0,50 4 ΒΛΗΤΑ 1,60 1,60 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 0,70 1,00 0,85 6 ΚΑΡΟΤΑ 1,50 1,00 1,25 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,10 1,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ Μολάοι:.18-6-2014 230 52 Μολάοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων Αριθμός Μελέτης: 144/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων ΚΩΔΙΚΟΙ CPV Ταχ. Δ/νση : Στ. Καράσσου 1 401 00 Πληροφορίες : Μπαντραλέξης Παναγιώτης Τηλέφωνο : 24923 50133 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 15411110-6 15881000-7 15811100-7 Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Πρόσθετων Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» Αρ. Πρωτ. :343/ΧΕΝΙΑ/ 14-11-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ» Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ» Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος Ταχ. Κωδ. : 35015 Πληροφορίες : Ε.Τριφύλλη, Ε.Καραχάλιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ Προς: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικού-οικονοµικού Ταχ. /νση: Γ. Γεννηµατά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350025 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 07/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου»

«Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 Κ.Μ. : Π 3 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 57.747,74 με

Διαβάστε περισσότερα