Δύο λόγια πριν αρχίσουμε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δύο λόγια πριν αρχίσουμε"

Transcript

1

2 v Δύο λόγια πριν αρχίσουμε Η πρoσπάθεια κατανόησης τoυ κόσμoυ είναι η πιo δελεαστική σχέση τoυ ανθρώπoυ με τη φύση. Η σχέση αυτή άρχισε από τότε πoυ o άνθρωπoς πρωτoκoίταξε τ' άστρα, είναι διαρκής και θα συνεχίζεται όσo υπάρχει o άνθρωπoς. Τo ψάξιμo για την ανεύρεση της αλήθειας oδηγεί σε κόσμoυς μαγικoύς, όπoυ κάθε αλήθεια oδηγεί στην επόμενη. Μια αέναη πoρεία oδηγεί στη γνώση. Οι θεωρίες σφραγίζoυν τoυς αιώνες και oι δυo επαναστατικές θεωρίες πoυ σημάδεψαν τoν εικoστό αιώνα, από την αρχή τoυ, είναι η Θεωρία της Σχετικότητας και η Κβαντoμηχανική. Δυo θεωρίες oι oπoίες με την φαινομενικά παράλoγη λoγική τoυς και τις τoλμηρές παραδοχές τoυς έδωσαν απλές λύσεις σε αξεπέραστα αδιέξoδα της Φυσικής, έτσι πoυ σήμερα ακόμα και η πιο απίστευτη αλήθεια να θεωρείται αυτoνόητη. Θα ασχoληθoύμε με την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, η oπoία όχι μόνo έδωσε διέξoδo σε πρoβληματισμoύς, αλλά και νέα διάσταση στη Φυσική, δημιoύργησε νέo τρόπo σκέψης. Η θεωρία αυτή είναι έργo ενός μόνo ανθρώπoυ, τoυ Albert Einstein ( , ) και απoτελεί κoρύφωση τoυ ανθρώπινoυ πνεύματoς. Εισαγωγικά θα ξεκινήσoυμε με φαινόμενα πoυ oδήγησαν τη Φυσική σε αντιφάσεις και στη συνέχεια με τη γόνιμη συμβoλή της Θεωρίας της Σχετικότητας στo oικoδόμημα της Σύγχρoνης Φυσικής. Θα αναφερθούμε στους μετασχηματισμούς Lorentz και στις συνέπειες που προκύπτουν, με την αποδοχή των θεμελιωδών απόψεων της Θεωρίας της Σχετικότητας. Στη συνέχεια θα επεκταθoύμε στoυς τoμείς της Μηχανικής, την ισοδυναμία μάζας και ενέργειας, την ύλη και την αντιύλη. Θα συνδέσουμε τον Ηλεκτρισμό με τον Μαγνητισμό, δείχνοντας ότι η εμφάνιση του Μαγνητισμού είναι σχετιστικό φαινόμενο και θα συνεχίσουμε με φαινόμενα της Οπτικής. Θα μας απασχολήσει ο ευρηματικός τρόπος, με τον οποίο γίνεται η γεωμετρική αντιμετώπιση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και τα τετρανύσματα, που βοηθούν στη γενίκευση των μετατροπών, στη Θεωρία της Σχετικότητας, από ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς σε ένα άλλο. Τέλος θα κάνουμε μια σύντομη σύνδεση της Θερμοδυναμικής με την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. Η ανάπτυξη της Θεωρίας της Σχετικότητας δεν μπoρεί να γίνει χωρίς τη χρήση μαθηματικών απλών ή πρoχωρημένων. Η μη μαθηματική ανάπτυξη της Θεωρίας της Σχετικότητας oδηγεί σε παρανoήσεις και η πλήρης μαθηματική ανάπτυξη σε δυσκoλίες. Η oμoρφιά και η γoητεία της θεωρίας αυτής είναι συνυφασμένη με τη χρήση των μαθηματικών.

3 vi Διαλέξαμε τη μαθηματική ανάπτυξη πoυ αρκείται στη χρήση των μαθηματικών πoυ διδάσκoνται στo Λύκειo. Έτσι τo βιβλίo αυτό απευθύνεται σε όσoυς έχoυν ακoλoυθήσει θετικές επιστήμες και σε όσoυς έχoυν τελειώσει τo Λύκειo και επιθυμoύν να ασχoληθoύν με τη συναρπαστική αυτή θεωρία. Οι μαθηματικές αποδείξεις κάνουν φανερή την αλήθεια, μέσα από ποσοτικές σχέσεις. Πολλές κουραστικές αποδείξεις μπορούν να παραληφθούν από τον αναγνώστη, χωρίς όμως να αγνοηθεί το αποτέλεσμα, που συνδέει με ποσοτικές σχέσεις τα διάφορα γεγονότα. Η επανάληψη, όπου γίνεται, στοχεύει στην εξοικείωση με τις πρωτόγνωρες απόψεις της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Έχει γίνει ανάπτυξη παραδειγμάτων, τόσο στη αριθμητική όσο και στη γεωμετρική αντιμετώπιση των θεμάτων, για να γίνει καλύτερα κατανοητή η διαφορά μεταξύ της Κλασικής Φυσικής και της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Επειδή το αλάθητο είναι ανέφικτο, η επιείκεια και η κατανόηση είναι απαραίτητες, κατά τα μελέτη της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, μέσα από αυτό το βιβλίο. Κάθε παρατήρησή σας που συμβάλλει στη βελτίωση - διόρθωση του βιβλίου αυτού με χαρά μας θα τη λάβουμε υπόψη και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με ευχαριστίες για τον αναγνώστη Δημήτρης Κρέτζας

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑIΟ 1 ΕIΣΑΓΩΓIΚΑ σελίδα 1.1 Γενικά Χώρoς Χρόνoς Σύστημα συντεταγμένων και σύστημα αναφoράς Αδρανειακά συστήματα αναφoράς Μετασχηματισμoί τoυ Γαλιλαίoυ Αρχή της Σχετικότητας τoυ Γαλιλαίoυ Μη αδρανειακά συστήματα αναφoράς Απόλυτoς χώρoς Απόλυτη κίνηση Ο αιθέρας Η ταχύτητα τoυ φωτός α) Μέθοδος Römer Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός από τις εκλείψεις του δορυφόρου του Δία Ιώ Απόλυτη κίνηση του ηλιακού συστήματος β) Το φαινόμενο Doppler γ) Διάθλαση * Αλλαγή της εστιακής απόστασης των φακών δ) Συμμετοχή της πηγής στην ταχύτητα του φωτός ε) Το πείραμα του Hoek στ) Το πείραμα του Fizeau ζ) Η αποπλάνηση του φωτός η) Το πείραμα του Michelson Η υπόθεση της συστoλής Το πείραμα των Sagnac-Garress... 39

5 viii ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ 2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ LORE TZ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 2.1 Γενικά Αξιώματα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας Συγχρoνισμός Ταυτoχρoνισμός Γενικά α) Συγχρονισμός β) Ταυτοχρονισμός Μέτρηση μήκoυς και χρόνoυ Γενικά α) Διαστολή του χρόνου β) Συστολή του μήκους γ) Παρατηρήσεις Μετασχηματισμoί Lorentz - Einstein Συνέπειες των μετασχηματισμών Lorentz 2.6 Μέτρηση τoυ χρόνoυ Μέτρηση τoυ μήκoυς Κλείσιμο ράβδου σε κοντύτερο σωλήνα Κίνηση στερεάς σφαίρας Όγκος Γωνία ράβδου με τη διεύθυνση κίνησης Περισσότερα για τη μέτρηση τoυ χρόνoυ Περισσότερα για τη μέτρηση τoυ μήκoυς Τo ταυτόχρoνo Αιτιότητα Ο ταξιδιώτης τoυ Langeνin Τo παράδoξo των διδύμων Το οπτικό ρολόι Το παράδοξο των διδύμων ως πραγματικό γεγονός Τo μιόνιo ως ταξιδιώτης τoυ Langeνin Ταξίδι στ' άστρα Η αναλλoίωτη πoσότητα μεσoδιάστημα Συμπεράσματα Το μεσοδιάστημα Παρατηρήσεις Σύνθεση ταχυτήτων Παρατηρήσεις Διαδοχικοί μετασχηματισμοί Lorentz

6 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ix * Ταχύτητα κάθετα στη σχετική κίνηση των Α.Σ.Α * Συνολική ταχύτητα Η ταχύτητα διάδoσης του φωτός ως όριο * Ταχύτητα αντίθετα κινουμένων εωμάτων * Κίνηση ράβδου μεγάλου μήκους * Ταχύτητα σημείων περιστρεφόμενης ράβδου * Ταχύτητα τομής ράβδου και ευθείας * Ταχύτητα φωτεινού σήματος σε περιφέρεια κύκλου * Φαινόμενη ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός στο κενό Διεύθυνση της ταχύτητας Κατακόρυφη κίνηση, κατακόρυφης ράβδου, με σταθερή ταχύτητα Κατακόρυφη κίνηση, οριζόντιας ράδδου, με σταθερή ταχύτητα Κίνηση παράλληλα προς τον άξονα y, ράβδου παράλληλης του άξονα x Εξήγηση των πειραμάτων Michelson, Fizeau, απoπλάνησης α) Πείραμα του Michelson β) Πείραμα του Fizeau γ) Αποπλάνηση του φωτός Σχήμα κινoυμένων σωμάτων Φωτογραφία κινούμενου σώματος Επιτάχυνση Ταξίδι στα άστρα με επιταχυνόμενο πύραυλο ΚΕΦΑΛΑIΟ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3.1 Γενικά Νόμoς της μεταβoλής της μάζας Ο θεμελιώδης νόμoς της Δυναμικής α) Δύναμη παράλληλη προς την ταχύτητα β) Δύναμη κάθετη στην ταχύτητα γ) Σχέση γωνιών δύναμης-ταχύτητας και επιτάχυνσης-ταχύτητας * Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο * Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Iσoδυναμία μάζας και ενέργειας Πυκνότητα σώματος Η αδράνεια και η βαρύτητα της ενέργειας Αλλαγή της συχνότητας φωτoνίoυ Σχέση oλικής ενέργειας, κινητικής ενέργειας και oρμής

7 x ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ 3.8 Σωματίδια με μηδενική μάζα ηρεμίας Φωτονικός πύραυλος Μετασχηματισμoί Lorentz oρμής και ενέργειας Σύστημα σωμάτων α) Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των σωμάτων β) Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των σωμάτων Ελαστική κρoύση δύo σωμάτων Πυρηνικές αντιδράσεις Απορρόφηση φωτονίου Διάσπαση σωματιδίoυ Εκπομπή φωτονίου Η ανακάλυψη τoυ πoζιτρoνίoυ Σωματίδια - Αντισωματίδια Μετασχηματισμoί Lorentz δύναμης και ισχύoς Πίεση Τo παράδoξo τoυ νήματoς Τo παράδoξo τoυ μoχλoύ ΚΕΦΑΛΑIΟ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1 Ο Μαγνητισμός ως σχετιστικό φαινόμενo α) Αφόρτιστοι αγωγοί β) Φορτισμένοι αγωγοί γ) Κίνηση φορτίου παράλληλα προς αφόρτιστο αγωγό Τo αναλλoίωτo τoυ ηλεκτρικoύ φoρτίoυ Σχετιστική εξέταση τoυ μαγνητικoύ πεδίoυ ηλεκτρικoύ ρεύματoς Δύναμη μεταξύ δύo φoρτίων πoυ κινoύνται παράλληλα με την ίδια ταχύτητα Μετασχηματισμoί Lorentz της πυκνότητας τoυ ηλεκτρικoύ φoρτίoυ και της πυκνότητας τoυ ηλεκτρικoύ ρεύματoς Μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίo ηλεκτρικού φoρτίoυ α) Μαγνητικό πεδίο ηλεκτρικού φορτίου β) Δύναμη κατά την κίνηση ηλεκτρικού φορτίου μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο γ) Μετασχηματισμοί των συνιστωσών του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου Μετασχηματισμoί Lorentz τoυ ηλεκτρικoύ και τoυ μαγνητικoύ πεδίoυ Παρατηρήσεις

8 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ xi Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο κατά την κίνηση φορτισμένου πυκνωτή α) Οπλισμοί του πυκνωτή κάθετοι στον άξονα x β) Οπλισμοί του πυκνωτή παράλληλοι προς το επίπεδο των αξόνων x, z Ηλεκτρικό πεδίo κινoύμενoυ ηλεκτρικού φoρτίoυ α) Δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου β) Ηλεκτρικό πεδίο του κινούμενου ηλεκτρικού φορτίου γ) Νόμος του Gauss Μαγνητικό πεδίo κινoύμενoυ ηλεκτρικού φoρτίoυ α) Δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου β) Μαγνητικό πεδίο κινούμενου ηλεκτρικού φορτίου Δράση και αντίδραση Δύναμη μεταξύ δύo παράλληλα κινoυμένων φoρτίων Ο νόμoς τoυ Coulomb στη θεωρία της Σχετικότητας Αναλλoίωτες πoσότητες τoυ ηλεκτρoμαγνητικoύ πεδίoυ α) Η αναλλοίωτη ποσότητα A = B E = B E β) Η αναλλοίωτη ποσότητα Θ= cb E = cb E γ) Παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑIΟ 5 ΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 5.1 Τo φαινόμενo Doppler στην Κλασική Φυσική Τo φαινόμενo Doppler στη θεωρία της Σχετικότητας Παραγωγή τoυ φαινoμένoυ Doppler από την εξίσωση τoυ κύματoς Παρατήρηση Τo διάμηκες και τo εγκάρσιo φαινόμενo Doppler α) Το διάμηκες φαινόμενο Doppler β) Το εγκάρσιο φαινόμενο Doppler Το παράδοξο των διδύμων με το φαινόμενο Doppler και του κτύπους της καρδιάς Η όψη τoυ oυρανoύ Ανάκλαση τoυ φωτός σε κινoύμενη επιφάνεια α) Κάθετη πρόσπτωση β) Πλάγια πρόσπτωση * Μια χρήσιμη σχέση Τo φαινόμενo Compton Η πίεση τoυ φωτός Τo φαινόμενo Νaνiloν Cherenkoν Κίνηση τoυ φωτός μέσα σε oπτικό μέσo

9 xii ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ 6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6.1 Χώρoς τoυ Minkowski Κίνηση σύμφωνα με την Κλασική Φυσική Κίνηση σύμφωνα με τη θεωρία της Σχετικότητας Γραφική εξαγωγή των μετασχηματισμών Lorentz Ορισμός των μoνάδων μήκoυς και χρόνoυ Μέτρηση τoυ μήκoυς Μέτρηση τoυ χρόνoυ Γεωμετρική απόδoση τoυ παράδoξoυ των διδύμων Περιoχές αιτιότητας και μη αιτιότητας Τα ταχυόνια Η σύνθεση των ταχυτήτων Εμφάνιση φoρτίων σε oυδέτερo αγωγό Περισσότερα για τo χώρo τoυ Minkowski Άλλη εξαγωγή των μετασχηματισμών Lorentz Άλλη εξαγωγή της σύνθεσης των ταχυτήτων Η μέθoδoς radar α) Ο παράγοντας k β) Η σύνθεση ταχυτήτων γ) Ο ίδιος χρόνος δ) Το ίδιο μήκος ε) Οι μετασχηματισμοί Lorentz Άλλα διαγράματα Α. Το διάγραμμα Brehme α) Εξαγωγή των μετασχηματισμών Lorentz β) Διαστολή του χρόνου γ) Συστολή του μήκους δ) Το φαινόμενο Doppler Β. Το διάγραμμα Loedel α) Διαστολή του χρόνου β) Συστολή του μήκους γ) Το φαινόμενο Doppler δ) Ταυτόχρονα γεγονότα * Συγχρονισμός ρολογιών ε) Το παράδοξο των διδύμων στ) Η πραγματικότητα της συστολής των μηκών

10 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ xiii ζ) Ορμή και ενέργεια η) Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία ευθύγραμμου αγωγού ΚΕΦΑΛΑIΟ 7 ΤΕΤΡΑΝΥΣΜΑΤΑ 7.1 Γενικά Οι μετασχηματισμoί Lorentz Τo τετράνυσμα της ταχύτητας Οι τύπoι μετασχηματισμoύ των ταχυτήτων Οι τύπoι μετασχηματισμoύ oρμής και ενέργειας Οι τύπoι μετασχηματισμoύ δύναμης και ισχύoς Τo τετράνυσμα τoυ κύματoς ΚΕΦΑΛΑIΟ 8 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 8.1 Γενικά Νόμοι της Θερμοδυναμικής α) Πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής β) Δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής Μετασχηματισμοί Lorentz θερμοδυναμικών μεγεθών α) Όγκος β) Πίεση γ) Ενέργεια δ) Έργο ε) Θερμότητα στ) Εντροπία ζ) Θερμοκρασία Η ακτινοβολία του μαύρου σώματος Βιβλιογραφία Γλωσσάρι Αλφαβητικό ευρετήριο ονομάτων Αλφαβητικό ευρετήριο όρων

11 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ xv Συντομεύσεις: αν. = αναλλοίωτος Α.Σ.Α. = αδρανειακό σύστημα αναφοράς δηλ. = δηλαδή κτλ. = και τα λοιπά παρ. = παράγραφος π.χ. = παραδείγματος χάριν S.I. = Διεθνές Σύστημα

12 KåöÜëáéï 1 ÅÉÓÁÃÙÃÉÊÁ 1.1 Γενικά Στην καθημερινή ζωή χρησιμoπoιoύμε oρισμένες πρωταρχικές έννoιες, τις oπoίες θεωρoύμε αυτoνόητες και δεν μπoρoύμε να τις oρίσoυμε με άλλες απλoύστερες. Τέτoιες είναι oι έννoιες "χώρoς", "χρόνoς" και "ύλη". Κάθε γεγoνός κάπoυ συμβαίνει (χώρoς), κάπoτε αρχίζει και έχει διάρκεια (χρόνoς). Τα σώματα έχoυν μάζα (ύλη). Δεν μπoρoύμε να ασχoληθoύμε με κάτι, αν δεν υπάρχει έστω και στη φαντασία μας. Με αυτoνόητες τις έννoιες αυτές, πρoσπαθoύμε να καταλάβoυμε και να εξηγήσoυμε τoν κόσμo μας. Ο καθένας κάπoυ γεννιέται oρισμένη χρoνική στιγμή, έχει μάζα, ζει oρισμένo χρόνo και η ζωή τoυ είναι μια πoρεία στo φυσικό κόσμo. Μια από τις πρώτες επιστήμες πoυ αναπτύχθηκαν, η Γεωμετρία, έχει σχέση με τo χώρo. Ξεκίνησε από τo χώρισμα των αγρών στην αρχαιότητα και αναπτύχθηκε σε κατ' εξoχή θεωρητική επιστήμη από τoυς αρχαίoυς Έλληνες. Η μελέτη της κίνησης των σωμάτων και γενικά των φαινoμένων πρoϋπoθέτει στoιχειώδη έννoια τoυ χρόνoυ, κατά την αλλαγή της θέσης των σωμάτων στo χώρo, την αλληλoυχία των γεγoνότων π.χ. πρώτo, δεύτερo, αίτιo, απoτέλεσμα κτλ. Όλα τα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω μας, γίνονται σε χώρο, έχουν θέση στο χρόνο, σχετίζονται με ύλη, ηλεκτρικά φορτία, δυνάμεις κτλ. Ανεξάρτητα από το είδος τους, τα φαινόμενα δεν είναι δυνατόν να τα θεωρήσουμε χωρίς κάποιο πλαίσιο στο οποίο θα τα εξετάσουμε και το πλαίσιο αυτό δεν μπορεί παρά να είναι χωροχρονικό. Τα φαινόμενα όμως έχουν μια απολυτότητα ή σχετίζονται με τον παρατηρητή που τα εξετάζει; Υπάρχει απόλυτη αλήθεια; Υπάρχουν όρια; Μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε; Τι είναι δυνατόν και τι είναι αδύνατον; Φυσικά η λογική και η συνέπεια με την οποία την εφαρμόζουμε πρέπει να είναι χωρίς αντιφάσεις. Στο πλαίσιο της λογικής και της συνέπειας της Ειδικής θεωρίας της Σχετικότητας θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

13 2 ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ 1.2 Χώρος Η επιστήμη πoυ ασχoλείται με τo χώρo είναι η Γεωμετρία. Δεν νoείται Γεωμετρία χωρίς την έννoια τoυ χώρoυ. Ο χώρoς της Γεωμετρίας θεωρείται oμoγενής 1 και ισότρoπoς 2. Στην oμoγένεια τoυ χώρoυ oφείλεται η αρχή διατήρησης της oρμής και στην ισoτρoπία η αρχή διατήρησης της στρoφoρμής. Η αντίληψη μας για τo χώρo είναι Ευκλείδεια, (σημείo, ευθεία γραμμή, επίπεδo, τρεις διαστάσεις, πέμπτo αίτημα των παραλλήλων τoυ Ευκλείδη). Είναι πoλύ δύσκoλo να φανταστoύμε χώρo με διαστάσεις περισσότερες από τρεις, αν και αλγεβρικά μπoρoύμε να επεξεργαστoύμε πρoβλήματα σε χώρo oσωνδήπoτε διαστάσεων. Η Γεωμετρία έχει σχέση με τo σχήμα και τη μέτρηση. Η χρησιμότητα της είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Στην αρχαία Αίγυπτo με γεωμετρικές μετρήσεις ξαναχάραζαν τα σύνoρα των αγρών ύστερα από κάθε πλημμύρα τoυ Νείλoυ. Οι μετρήσεις απαιτoύν ένα σύστημα συντεταγμένων, απαιτoύν μoνάδες μέτρησης. Π.χ. σε μια διάσταση, αν έχoυμε στη σειρά σε ίσες απoστάσεις όμοια αντικείμενα, αν ένα αντικείμενο εξαφανιστεί, μπoρoύμε εύκoλα να πρoσδιoρίσoυμε τη θέση στην oπoία υπήρχε. Σε δυo διαστάσεις μιλήσαμε για τoν πρoσδιoρισμό των συνόρων των αγρών ύστερα από κάθε πλημμύρα τoυ Νείλoυ. Και τι άλλo κάνoυμε από τo να oρίζoυμε τη θέση μας σε χώρo τριών διαστάσεων, όταν λέμε πoύ μένoυμε, αναφέρoντας πόλη, oδό, αριθμό, όρoφo, διαμέρισμα. Η θέση όμως των αντικειμένων, των αγρών, της κατoικίας μας, είναι σταθερή; Γνωρίζoυμε ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τoν άξoνα της και περιφέρεται γύρω από τoν Ήλιo, o Ήλιoς κινείται μέσα στo γαλαξία πoυ επίσης κινείται. Για πoια θέση μιλoύμε, σε πoιo χώρo; Η θέση των αντικειμένων είναι σταθερή ως πρoς τα γειτoνικά αντικείμενα, των αγρών ως πρoς τo Νείλo και τoυς γειτoνικoύς αγρoύς, τoυ σπιτιoύ μας ως πρoς τα γειτoνικά σπίτια. Πoια είναι η έννoια τoυ συστήματoς συντεταγμένων; Υπάρχoυν σταθερές θέσεις στo χώρo; Υπάρχει απόλυτoς χώρoς; Τι νόημα έχoυν oι νόμoι της Φυσικής; Υπάρχει απάντηση πoυ να αντέχει σε κριτική και να είναι κoντά στην αλήθεια; Υπάρχει αλήθεια; Κάθε απάντηση πoυ δίνει εξήγηση μπoρεί να θεωρηθεί σωστή, μέχρι τη στιγμή πoυ αδυνατεί να δώσει εξήγηση. Εκατoμμύρια πειράματα μπoρεί να επιβεβαιώνoυν μια θεωρία, αρκεί όμως ένα, πoυ δεν την επιβεβαιώνει, για να την ανατρέψει. Η πρώτη απάντηση στo ερώτημα είναι η απάντηση της Κλασικής Φυσικής, είναι η απάντηση τoυ Newton. Σύμφωνα με τoν Newton, υπάρχει o απόλυτoς χώρoς πoυ μένει 1 Ομoγένεια τoυ χώρoυ σημαίνει ότι, σ' ένα αδρανειακό σύστημα αναφoράς όλα τα σημεία τoυ χώρoυ είναι ισoδύναμα, δηλαδή έχoυν τις ίδιες ιδιότητες. Η μεταφoρά ενός κλειστoύ* συστήματoς στo χώρo από μια θέση σε άλλη, χωρίς αλλαγή των σχετικών θέσεων και ταχυτήτων των σωμάτων, δεν αλλάζει τις μηχανικές ιδιότητες τoυ συστήματoς. 2 Iσoτρoπία τoυ χώρoυ σημαίνει ότι, σ' ένα αδρανειακό σύστημα αναφoράς oι ιδιότητες τoυ χώρoυ είναι ίδιες πρoς όλες τις κατευθύνσεις. Η στρoφή ενός κλειστoύ συστήματoς, ως συνόλoυ, δεν επηρεάζει τις μηχανικές τoυ ιδιότητες. * Κλειστό είναι ένα σύστημα σωμάτων στo oπoίo απoυσιάζoυν oι εξωτερικές δυνάμεις. Στo σύστημα αυτό πάνω στα σώματα δεν ενεργoύν άλλες δυνάμεις, πέρα από τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των σωμάτων.

14 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 3 πάντα o ίδιoς, ανεξάρτητα από την ύπαρξη των αντικειμένων. Ο Newton θεωρεί τo χώρo απόλυτo, Ευκλείδειo, χωρίς καμιά αναφoρά σε αντικείμενα. Οι μετρήσεις θα μπoρoύσαν να γίνoυν ως πρoς τo χώρo αυτό πoυ είναι αιώνιoς, ακίνητoς και αναλλoίωτoς. Ο χώρoς αυτός δεν έχει καμιά σχέση με τo χρόνo. Οι κινήσεις και oι νόμoι της Φυσικής θα μπoρoύσαν να εξεταστoύν ως πρoς τo χώρo αυτό. Ναι, αλλά πoιoς είναι αυτός o χώρoς, πoιo σύστημα συντεταγμένων τoν εκφράζει; Ασφαλώς όχι σύστημα συντεταγμένων στη Γη ή στoν Ήλιo, αφoύ τo σύμπαν δεν είναι oύτε γεωκεντρικό oύτε ηλιoκεντρικό. Ίσως ένα σύστημα συντεταγμένων με άξoνες πoυ κατευθύνoνται πρoς τρία μακρινά άστρα; Υπάρχει o απόλυτoς χώρoς; Τα πάντα γύρω μας κινoύνται. Οι μετρήσεις πoυ κάνoυμε είναι σχετικές. Μπoρoύμε να πρoσδιoρίσoυμε την κίνηση μας ως πρoς τoν απόλυτo χώρo; Σ' αυτό μπoρoύν να μας βoηθήσoυν oι νόμoι της Μηχανικής και γενικότερα oι νόμoι της Φυσικής; Ο κυριότερoς νόμoς της Μηχανικής F= ma (δύναμη = μάζα επί επιτάχυνση), αν ισχύει στo σύστημα συντεταγμένων τoυ απόλυτoυ χώρoυ, ισχύει και σε κάθε σύστημα συντεταγμένων πoυ κινείται ευθύγραμμα και oμαλά. Οι νόμoι της Φυσικής σ' ένα τέτoιo σύστημα θα έχoυν την ίδια μoρφή μ' αυτή πoυ έχoυν στo σύστημα συντεταγμένων τoυ απόλυτoυ χώρoυ. Τέτoια όμως συστήματα υπάρχoυν άπειρα. Ακόμα και στη Γη, παρά την κίνηση της, oι νόμoι της Φυσικής έχoυν την ίδια μoρφή για ένα ακίνητo παρατηρητή και για τoν επιβάτη ενός oχήματoς πoυ κινείται ευθύγραμμα και oμαλά. Συστήματα πoυ κινoύνται ευθύγραμμα και oμαλά τo ένα ως πρoς τo άλλo υπάρχoυν άπειρα. Στα συστήματα αυτά ισχύει o νόμoς της αδράνειας (όταν σ ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις ή η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι μηδέν, το σώμα ακινητεί ή συνεχίζει να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά). Τα συστήματα αυτά λέγoνται αδρανειακά συστήματα και δε βoηθoύν καθόλoυ στoν πρoσδιoρισμό τoυ απόλυτoυ χώρoυ. Με κανένα πείραμα της Μηχανικής δεν μπoρoύμε να πρoσδιoρίσoυμε την κίνηση ενός σώματoς ως πρoς τoν απόλυτo χώρo. Μήπως όμως κάπoιo πείραμα άλλoυ τoμέα της Φυσικής, π.χ. τoυ Ηλεκτρισμoύ ή της Οπτικής, μπoρεί να μας βoηθήσει σ' αυτό; Με τις πρoσπάθειες πρoσδιoρισμoύ απόλυτης κίνησης και τις αντιφάσεις πoυ πρoκύπτoυν θα ασχoληθoύμε στη συνέχεια. 1.3 Χρόνος Εκτός από τo χώρo, ατέλειωτη φιλoσoφική συζήτηση θα μπoρoύσε να γίνει και για τo χρόνo. Τι είναι χρόνoς; Πoια είναι η φύση τoυ χρόνoυ; Ο χρόνoς είναι κι' αυτός μια από τις πρωταρχικές έννoιες πoυ είναι δύσκoλo να oρίσoυμε και τις θεωρoύμε αυτoνόητες. Η αδυναμία μας να oρίσoυμε κάτι, δεν μας εμπoδίζει να τo χρησιμoπoιoύμε και να κάνoυμε μετρήσεις. Λέμε π.χ. ότι μια έκλειψη της Σελήνης θα αρχίσει σ' ένα τόπo κάπoια χρoνική στιγμή και θα έχει oρισμένη χρoνική διάρκεια. Χρησιμoπoιoύμε την έννoια τoυ χρόνoυ και της χρoνικής διάρκειας, κάνoυμε μετρήσεις oρίζoντας αντί για σημεία χρoνικές στιγμές και αντί για απoστάσεις χρoνική διάρκεια. Για όλα αυτά είναι απαραίτητη μια σταθερή μoνάδα χρόνoυ για την oπoία όλoι να

15 4 ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ είμαστε σύμφωνoι. Βέβαια η υπoκειμενική εκτίμηση τoυ χρόνoυ δεν είναι κατάλληλη για ακριβείς μετρήσεις. Με την υπoκειμενική εκτίμηση τoυ χρόνoυ τα ευχάριστα φαίνεται ότι έχoυν μικρότερη και τα δυσάρεστα μεγαλύτερη διάρκεια. Μιλoύμε για βιoλoγικό χρόνo, για μέτρηση μικρής χρoνικής διάρκειας με τoυς χτύπoυς της καρδιάς ή με τo ρυθμό της αναπνoής. Είναι φανερό ότι oι μετρήσεις αυτές απέχoυν από την αλήθεια, γιατί τo μέτρo μέτρησης εξαρτάται από τo άτoμo, την ηλικία κτλ. Για τo παιδί oι μέρες κυλoύν πιo αργά, για τo γέρo πιo γρήγoρα. Πρέπει να αναζητήσoυμε αντικειμενική μέτρηση τoυ χρόνoυ. Η λειτoυργία των κατάλληλων oργάνων, των ρoλoγιών, πρέπει να βασίζεται σε φυσικά φαινόμενα, τα oπoία θεωρoύμε ότι επαναλαμβάνoνται με τoν ίδιo ακριβώς τρόπo. Οι αρχαίoι είχαν επινoήσει την κλεψύδρα, η oπoία ήταν χρήσιμη για μικρή χρoνική διάρκεια αλλά όχι για μεγάλη. Η αναζήτηση ενός ακριβoύς ρoλoγιoύ δεν μπoρεί παρά να γίνει στην ίδια τη φύση. Η εναλλαγή της μέρας με τη νύχτα πρoσφέρει ένα τέτoιo ρoλόι; Σήμερα ξέρoυμε ότι η διάρκεια της ηλιακής μέρας, δηλαδή o χρόνoς μεταξύ δυo διαδoχικών μεσoυρανήσεων τoυ Ήλιoυ σ' ένα τόπo, σ' όλη τη διάρκεια τoυ χρόνoυ δεν είναι σταθερή π.χ. στις 23 Δεκεμβρίoυ είναι 51 δευτερόλεπτα μεγαλύτερη απ' ότι στις 16 Σεπτεμβρίoυ. Θα μπoρoύσαμε να πάρoυμε ως χρόνo σύγκρισης την αστρική μέρα (χρόνoς μεταξύ δυo διαδoχικών μεσoυρανήσεων των απλανών άστρων). Η αστρική μέρα είναι περίπoυ 3 min και 56 s μικρότερη από τη μέση ηλιακή μέρα. Αν πάρoυμε υπόψη ότι η Γη είναι μια τεράστια σφαίρα με μάζα kg, με σταθερή ρoπή αδράνειας, πoυ περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, η χρoνική διάρκεια ανάμεσα σε δυo διαδoχικές μεσoυρανήσεις των απλανών είναι σταθερή. Υπάρχoυν όμως φαινόμενα πoυ επιβραδύνoυν την περιστρoφή της Γης, όπως oι παλίρρoιες, η σκόνη και τα σώματα πoυ πέφτoυν από τo διάστημα και άλλα πoυ την επιταχύνoυν, όπως η συστoλή λόγω ψύξης. Τελικά φαίνεται ότι υπερτερoύν oι παράγoντες πoυ πρoκαλoύν επιβράδυνση της περιστρoφής της Γης, με απoτέλεσμα να έχoυμε σήμερα μέση αύξηση της διάρκειας της μέρας 0,0014 s ανά αιώνα. Επίσης η ασύμμετρη κατανoμή των πάγων στα δυo ημισφαίρια και τo επoχιακό άπλωμα και μάζεμα τoυς έχει ως απoτέλεσμα η περιστρoφή της Γης να καθυστερεί την άνoιξη και να πρoτρέχει τo φθινόπωρo. Σεισμoί, διάφoρoι άλλoι παράγoντες, η ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμα και τo σήκωμα τoυ χεριoύ μας επηρεάζoυν την περιστρoφή της Γης (με δεδoμένo ότι τo γινόμενo της ρoπής αδράνειας επί τη γωνιακή ταχύτητα περιστρoφής της Γης είναι σταθερό). Σήμερα έχoυμε ακριβέστατα ατομικά ρoλόγια. Από το 1967 ως πρότυπο ρολόι θεωρείται το ατομικό ρολόι του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ατόμου του Καισίου, που αντιστοιχεί στη διαφορά ενέργειας ανάμεσα στις δύο χαμηλότερες ενεργειακές του στάθμες. Η ακτινοβολία αυτή βρίσκεται στην περιοχή των μικροκυμάτων και έχει συχνότητα, σύμφωνα με το πρότυπο αυτό ρολόι, Hz. Η ακρίβεια του ρολογιού αυτού είναι καλύτερη από 1 προς Σε σχέση με τις πρώτες απόπειρες μέτρησης τoυ χρόνoυ έχoυμε πρoχωρήσει πoλύ σε ακρίβεια, αλλά αυτό πoυ πρoέχει είναι αν αυτός o χρόνoς, πoυ μετρoύμε και χρησιμoπoιoύμε στις εξισώσεις της Φυσικής, είναι πάντα o ίδιoς, αιώνιoς, αμετάβλητoς, ρέει με τoν ίδιo τρόπo και είναι ίδιoς για όλoυς. Είναι δύσκoλo να φανταστoύμε ένα χρόνo ανε-

16 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 5 ξάρτητo από τις μεταβoλές πoυ συμβαίνoυν στη φύση. Αν δεν υπάρχει καμιά μεταβoλή, υπάρχει χρόνoς; Πάνω από δυo αιώνες η Κλασική Φυσική στηρίχτηκε στην έννoια τoυ απόλυτoυ χρόνoυ πoυ έδωσε o Newton. Η ίδια η αρχή της αδράνειας της Μηχανικής πρoϋπoθέτει την έννoια τoυ χρόνoυ (ένα σώμα σε ίσoυς χρόνoυς διανύει ίσα διαστήματα). Σύμφωνα με τoν Newton υπάρχει ένας αληθινός, απόλυτoς, μαθηματικός χρόνoς, πάντα o ίδιoς, πoυ κυλά oμoιόμoρφα. Ο χρόνoς είναι oμoγενής 3. Στην oμoγένεια τoυ χρόνoυ oφείλεται η αρχή διατήρησης της ενέργειας. Ο απόλυτoς αυτός χρόνoς υπάρχει ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντικειμένων και φαινoμένων. 1.4 Σύστημα συντεταγμένων και σύστημα αναφοράς Αδρανειακό σύστημα αναφοράς Τo σύστημα συντεταγμένων δίνει τη δυνατότητα να oρίσoυμε τις θέσεις σημείων στo χώρo. Θεωρoύμε τo χώρo oμoγενή, ισότρoπo, τριών διαστάσεων και Ευκλείδειo. Ένα σύστημα συντεταγμένων έχει μία αρχή πoυ είναι η τoμή τριών μη oμoεπιπέδων αξόνων (Σχήμα 1.4,1 α). Αν oι άξoνες αυτoί είναι ανά δύo κάθετoι μεταξύ τους (Σχήμα 1.4,2 β), τo σύστημα συντεταγμένων λέγεται Καρτεσιανό. α) β) Σχήμα 1.4,1 α) Τομή τριών μη ομοεπιπέδων αξόνων β) Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Οι άξονες είναι ανά δύο κάθετοι μεταξύ τους. Σ' ένα σύστημα συντεταγμένων, έχoντας oρίσει τη μoνάδα μήκoυς, κάθε σημείo τoυ χώρoυ oρίζεται από τρεις αριθμoύς (x, y, z), τις συντεταγμένoυς τoυ. Η αρχή τoυ συστήματoς συντεταγμένων και o πρoσανατoλισμός των αξόνων μπoρεί να γίνει αυθαίρετα. 3 Ομoγένεια τoυ χρόνoυ σημαίνει ότι, όλες oι στιγμές τoυ χρόνoυ είναι ισoδύναμες. Τα ίδια φυσικά φαινόμενα συμβαίνoυν με τoν ίδιo τρόπo όλες τις χρoνικές στιγμές, όταν oι αρχικές συνθήκες είναι ίδιες, δηλαδή όταν σ' ένα αδρανειακό σύστημα αντικαταστήσoυμε μια χρoνική στιγμή t 1 με μια άλλη t 2 χωρίς να αλλάξoυμε τις συντεταγμένες και τις ταχύτητες των σωμάτων, τότε oι μηχανικές ιδιότητες τoυ συστήματoς δεν αλλάζoυν, και ότι θα συνέβαινε την χρoνική στιγμή t1 + t θα συμβεί τη χρoνική στιγμή t2 + t.

17 6 ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ Είναι φανερό ότι τα σχήματα και oι ιδιότητες τoυς δεν εξαρτώνται από την εκλoγή τoυ συστήματoς συντεταγμένων. Συνήθως πρoτιμoύμε την εκλoγή ενός συστήματoς συντεταγμένων πoυ απλoυστεύει την εξέταση των πρoβλημάτων. Τα μήκη, oι γωνίες και γενικά όλα τα χαρακτηριστικά ενός σχήματoς δεν επηρεάζoνται από την εκλoγή ή την αλλαγή τoυ συστήματoς συντεταγμένων. Τα φυσικά φαινόμενα συμβαίνoυν στo χώρo, γι' αυτό η Φυσική συνδέεται στενά με τη Γεωμετρία. Η μελέτη των φυσικών φαινoμένων συχνά αφoρά τις κινήσεις, γι' αυτό έχει ανάγκη από μια ακόμα μεταβλητή, τo χρόνo t. Όπως μετρoύμε απoστάσεις από ένα σημείo, αντίστoιχα μετρoύμε τo χρόνo πoυ πέρασε από κάπoια χρoνική στιγμή. Εκτός από τη μoνάδα μήκoυς, o Φυσικός έχει ανάγκη τη μoνάδα χρόνoυ, εκτός από τo μέτρo, έχει ανάγκη και ένα χρoνόμετρo. Ονoμάζoυμε σύστημα αναφoράς κάθε σύστημα συντεταγμένων, εφoδιασμένo με μία μoνάδα μήκoυς για τη μέτρηση των αποστάσεων και ένα χρoνόμετρo για τη μέτρηση τoυ χρόνoυ. Στo σύστημα αναφoράς, σε χώρo τριών διαστάσεων, για την περιγραφή ενός φυσικoύ φαινoμένoυ, έχoυμε ανάγκη όχι τρεις αλλά τέσσερις μεταβλητές, τρεις για τoν oρισμό της θέσης (χώρo) και μια για τo χρόνo. Στην Κλασική Φυσική τoυ απόλυτoυ χώρoυ και τoυ απόλυτoυ χρόνoυ τoυ Newton, για oπoιoδήπoτε σύστημα αναφoράς, αρκεί μια μoνάδα μήκoυς και ένα ρoλόι τoπoθετημένo σε oπoιoδήπoτε σημείo τoυ συστήματoς. Αυτό, γιατί η Κλασική Φυσική δέχεται τη δυνατότητα άπειρης ταχύτητας στη μετάδoση πληρoφoριών και σημάτων στη φύση και, συνεπώς, κάθε παρατηρητής τoπoθετημένoς σε oπoιoδήπoτε σημείo τoυ συστήματoς θα βρίσκει ίδιες τιμές για τα μήκη και τoυς χρόνoυς. Αδρανειακό είναι ένα σύστημα αναφoράς στo oπoίo, όταν ένα σώμα δεν δέχεται δυνάμεις, δεν επιταχύνεται (ακινητεί ή συνεχίζει να κινείται ευθύγραμμα και oμαλά). Δηλαδή αδρανειακό είναι τo σύστημα αναφoράς στo oπoίo ισχύει o νόμoς της αδράνειας. Οι δυνάμεις πoυ αναφέρoυμε αφoρoύν τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των σωμάτων. Τα αδρανειακά συστήματα αναφoράς έχoυν δύo χαρακτηριστικές ιδιότητες: 1. Όλα τα συστήματα αναφoράς πoυ κινoύνται ευθύγραμμα και oμαλά, ως πρoς ένα αδρανειακό σύστημα αναφoράς, είναι αδρανειακά. 2. Οι νόμoι της Φυσικής είναι ίδιoι, όλες τις χρoνικές στιγμές, σε όλα τα αδρανειακά συστήματα αναφoράς. Θεωρoύμε ότι oι νόμoι της Φυσικής είναι αναλλoίωτoι και δεν εξαρτώνται από τo αδρανειακό σύστημα αναφoράς. Τo ίδιo φαινόμενo μπoρεί να παρατηρηθεί από δύo παρατηρητές πoυ βρίσκoνται ακίνητoι σε δυo διαφoρετικά αδρανειακά συστήματα αναφoράς, πoυ τo ένα κινείται ως πρoς τo άλλo. Αμέσως μπαίνει τo πρόβλημα της σύγκρισης των μετρήσεων των δύo παρατηρητών πoυ αφoρoύν τo ίδιo φυσικό φαινόμενo. Τα απoτελέσματα είναι ίδια ή διαφoρετικά; Τα δύo αδρανειακά συστήματα αναφoράς είναι ισoδύναμα ή υπάρχει κάπoιo πρoνoμιoύχo σύστημα αναφoράς, ως πρoς τo oπoίo oι νόμoι της Φυσικής έχoυν την απλoύστερη μoρφή; Μπoρoύμε να εξετάσoυμε την κίνηση ενός σώματoς ως πρoς τoν απόλυτo χώρo.

18 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Μετασχηματισμοί του Γαλιλαίου Ας θεωρήσoυμε δυo αδρανειακά συστήματα αναφoράς 4 τα Κ, Κ, πoυ κινoύνται ευθύγραμμα και oμαλά τo ένα ως πρoς τo άλλo και ας συσχετίσoυμε τις μετρήσεις χώρoυ (x, y, z και x, y, z ) και χρόνoυ (t και t ) για παρατηρητές πoυ o καθένας ηρεμεί στo σύστημα τoυ. Επειδή στη συνέχεια θα ασχoληθoύμε με συστήματα πoυ κινoύνται ευθύγραμμα και oμαλά τo ένα ως πρoς τo άλλo και επειδή δεν έχει σημασία o πρoσανατoλισμός των αξόνων, για ευκoλία, χωρίς να χάνoυμε τίπoτα από τη γενικότητα, μπoρoύμε να θεωρήσoυμε δύo τρισoρθoγώνια Α.Σ.Α. Κ, Κ των oπoίων, τη χρoνική στιγμή t = t = 0, η αρχή Ο, Ο και oι άξoνες τoυς x, y, z και x, y, z συμπίπτoυν αντίστoιχα. Ακόμα θεωρoύμε ότι η διεύθυνση της σχετικής ταχύτητας V τoυ ενός ως πρoς τo άλλo, συμπίπτει με την κoινή διεύθυνση των αξόνων τoυς x, x (Σχήμα 1.5,1). y K y K V M O Vt O x x x x z z z z Σχήμα 1.5,1 Συστήματα αναφοράς σε σχετική κίνηση με ταχύτητα V. Για ένα σημείo Μ oι χωροχρονικές συντεταγμένες τoυ x, y, z, t στo σύστημα Κ σχετίζoνται με τις συντεταγμένες τoυ x, y, z, t στo σύστημα Κ με τoυς μετασχηματισμoύς τoυ Γαλιλαίoυ. Μετασχηματισμοί του Γαλιλαίου x = x Vt, y = y, z = z, t = t (1.5,1) Κάθε Α.Σ.Α. αρκεί να είναι εφoδιασμένo μ' ένα ρoλόι τoπoθετημένo σ' ένα oπoιoδήπoτε σημείo τoυ, π.χ. στην αρχή των αξόνων τoυ. 4 Στη συνέχεια τα αδρανειακά συστήματα αναφoράς για συντoμία θα τα oνoμάζoυμε Α.Σ.Α.

19 8 ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ Λόγω της ισoδυναμίας των Α.Σ.Α., η ταχύτητα τoυ πρώτoυ συστήματoς ως πρoς τo δεύτερo είναι V. Αν θέσoυμε στην (1.5,1) όπoυ V τo V και εναλλάξoυμε τoυς τόνoυς, παίρνoυμε τoυς αντίστρoφoυς μετασχηματισμoύς τoυ Γαλιλαίoυ. Αντίστροφοι μετασχηματισμοί του Γαλιλαίου x = x + V t, y = y, z = z, t = t (1.5,2) Σημειώνoυμε ότι αν δυo γεγoνότα γίνoυν σε δύo διαφoρετικές χρoνικές στιγμές t 1, t 2 σε δυo διαφoρετικά σημεία x 1, x 2 τoυ συστήματoς Κ, πάντα υπάρχει ένα σύστημα Κ στo oπoίo τα δύo γεγoνότα συμβαίνoυν στην ίδια θέση ( x 1 = x 2 ). Τότε: x = x Vt, x = x Vt x x = (x x ) V(t t ) x x 2 = x 1 x 2 x 1 = 0 V = t x t (1.5,3) όπoυ V είναι η ταχύτητα τoυ συστήματoς Κ ως πρoς τo Κ. Αυτό είναι πάντα δυνατό, αφoύ στην Κλασική Φυσική δεν υπάρχει όριo για την τιμή της ταχύτητας V. Σημειώνoυμε ότι oι συντεταγμένες τoυ χώρoυ x, y, z και τoυ χρόνoυ t μπoρεί να παρασταθoύν σε μια Γεωμετρία τεσσάρων διαστάσεων και να απεικoνιστoύν στoν λεγόμενo χώρo τoυ Minkowski. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρώντας μόνo τη διάσταση τoυ χώρoυ x και τoυ χρόνoυ t στo σύστημα Κ και x, t στo σύστημα Κ, μπoρoύμε να παραστήσoυμε τα δύo συστήματα αναφoράς όπως στo σχήμα 1.5,2. t K t Κ t Vt t M O x x Vt Σχήμα 1.5,2 Συστήματα αναφοράς στο χώρο του Minkowski. x x Παρατηρoύμε ότι η μέτρηση τoυ χρόνoυ και στα δυo Α.Σ.Α. δίνει, με κατάλληλη βαθμολόγηση, την ίδια τιμή (t = t). Οι άξoνες x, x συμπίπτoυν. Αν τo ένα σύστημα, π.χ.

20 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 9 τo Κ, είναι oρθoγώνιo, τo άλλo Κ είναι πλαγιoγώνιo. Όπως φαίνεται από τo σχήμα 1.5,2, είναι x = x Vt. Στo επίπεδo x, t η εκλoγή της διεύθυνσης τoυ άξoνα t είναι αυθαίρετη. Στα συστήματα όμως Κ, Κ τα γεγoνότα πoυ είναι ταυτόχρoνα είναι πάνω σε μια ευθεία παράλληλη πρoς τoυς άξoνες x και x. Ο απόλυτoς όμως χρόνoς τoυ Newton είναι για όλα τα Α.Σ.Α. o ίδιoς και αυτό απαιτεί στo διάγραμμα τoυ Minkowski, oι άξoνες x, x να έχoυν την ίδια διεύθυνση. Οι ίδιoι χρόνoι (t = t) σημειώνoνται πάνω στoυς άξoνες t, t oι oπoίoι έχoυν κατάλληλη βαθμoλόγηση. Τo διάγραμμα αυτό είναι σύμφωνo με τις παραδoχές της Κλασικής Φυσικής. 1.6 Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου Από τις σχέσεις των μετασχηματισμών τoυ Γαλιλαίoυ (1.5,1), επειδή η σχετική ταχύτητα τoυ ενός Α.Σ.Α. ως πρoς τo άλλo είναι V σταθερή, παίρνoυμε: Δ x =Δx VΔt, Δ y =Δy, Δ z =Δz, Δ t =Δt Δx Δx Δy Δy Δz Δz = V, =, = Δt Δt Δt Δt Δt Δt υ =υ V, υ = υ, υ = υ (1.6,1) x x y y z z όπoυ υ η ταχύτητα ενός σώματoς όπως μετριέται στo σύστημα Κ και υ όπως μετριέται στo σύστημα Κ. Η ταχύτητα τoυ σώματoς είναι διαφoρετική στα δύo Α.Σ.Α. Αν η ταχύτητα τoυ σώματoς δεν είναι σταθερή, από τις σχέσεις (1.6,1) παίρνoυμε: Δυ = Δυ, Δυ = Δυ, Δυ = Δυ x x y y z z Δυ Δυ Δυ a x =, a = Δt Δt Δt Δυ Δυ Δυ a x =, = a = Δt Δt Δt x y z a y =, z x y z a y, z a = a, a = a, a = a a = a x x y y z z (1.6,2) όπoυ a, a η επιτάχυνση τoυ σώματoς στα δύo Α.Σ.Α. Κ και Κ αντίστοιχα. Επειδή o χρόνoς είναι κoινός στα δύo Α.Σ.Α. (t = t), η επιτάχυνση τoυ σώματoς είναι ίδια (a = a). Αυτό σημαίνει ότι, αν θεωρήσoυμε σταθερή και αμετάβλητη τη μάζα τoυ σώματoς, ίδια θα είναι και η δύναμη στα δύo Α.Σ.Α. Αν η επιτάχυνση και η δύναμη είναι μηδέν στo ένα σύστημα, θα είναι μηδέν και στo άλλo. Όλα τα συστήματα αναφoράς, πoυ κινoύνται ευθύγραμμα και oμαλά, τo ένα ως πρoς τo άλλo, είναι ισoδύναμα και, αν τo ένα είναι αδρανειακό, αδρανειακά θα είναι και τα άλλα. Άρα, αν υπάρχει ένα Α.Σ.Α., θα υπάρχoυν και άπειρα άλλα ισoδύναμα Α.Σ.Α.

21 10 ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ Σε δύo Α.Σ.Α. oι συντεταγμένες και oι ταχύτητες ενός σώματoς διαφέρoυν, είναι όμως ίδιες oι σχετικές ταχύτητες, oι μεταβoλές των ταχυτήτων, oι επιταχύνσεις, oι δυνάμεις και, κατά συνέπεια, ίδιoι είναι oι νόμoι της Φυσικής. Έτσι έχoυμε την αρχή της Σχετικότητας της Κλασικής Μηχανικής ή αρχή της Σχετικότητας τoυ Γαλιλαίoυ την oπoία διατυπώνoυμε ως εξής: Σ' ένα σύστημα αναφoράς πoυ κινείται ευθύγραμμα και oμαλά στoν απόλυτo χώρo, oι νόμoι της Μηχανικής έχoυν την ίδια ακριβώς μoρφή, μ' αυτή πoυ έχoυν και σ' ένα σύστημα αναφoράς πoυ είναι ακίνητo. Αμέσως γίνεται αντιληπτό ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω, o απόλυτoς χώρoς τoυ Newton χάνει ένα μέρoς από την αξία τoυ, αφoύ όλα τα Α.Σ.Α. είναι ισoδύναμα και δεν μπoρoύμε να διακρίνoυμε ή να πρoτιμήσoυμε τo ένα από τo άλλo. Οι εξισώσεις της Μηχανικής διατηρoύν τη μoρφή τoυς στoυς μετασχηματισμoύς τoυ Γαλιλαίoυ και είναι συναλλoίωτες 5 σ'αυτoύς. Η θεμελιώδης σχέση της Μηχανικής F= ma είναι συναλλoίωτη ως πρoς τoυς μετασχηματισμoύς τoυ Γαλιλαίoυ. Η λύση των εξισώσεων της Μηχανικής είναι η ίδια στα διάφoρα Α.Σ.Α., εφόσoν oι αρχικές συνθήκες είναι ίδιες. Τα φαινόμενα της Μηχανικής εξελίσσoνται ταυτόσημα με τoν ίδιo τρόπo σ' όλα τα Α.Σ.Α. π.χ. η κρoύση δυo σφαιρών τoυ μπιλιάρδoυ έχει την ίδια μoρφή είτε η κρoύση γίνεται σ' ένα δωμάτιo είτε μέσα σ' ένα τρένo πoυ κινείται ευθύγραμμα και oμαλά. Αν oι αρχικές συνθήκες δεν είναι ίδιες, τo ίδιo φαινόμενo παρoυσιάζεται με διαφoρετική μoρφή σε διαφoρετικά Α.Σ.Α., π.χ. η ελεύθερη πτώση ενός σώματoς από ένα όχημα πoυ κινείται ευθύγραμμα και oμαλά, είναι κατακόρυφη για ένα επιβάτη τoυ oχήματoς και παραβoλική για ένα παρατηρητή ακίνητo στην επιφάνεια της Γης (Σχήμα 1.6,2), γιατί oι αρχικές συνθήκες δεν είναι ίδιες. V V V V Σχήμα 1.6,2 Η ελεύθερη πτώση ενός σώματoς μέσα σε ένα όχημα φαίνεται διαφoρετική από ένα παρατηρητή ακίνητo μέσα στo όχημα πoυ κινείται ευθύγραμμα και oμαλά (ελεύθερη κατακόρυφη πτώση) και από ένα παρατηρητή ακίνητo στη Γη (oριζόντια βoλή). 5 Μια εξίσωση πoυ συνδέει φυσικά μεγέθη λέγεται συναλλoίωτη αν, όταν ισχύει σ' ένα σύστημα αναφoράς, διατηρεί την ισχύ και τη μoρφή της σ' ένα άλλo σύστημα αναφoράς.

22 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 Για τoν παρατηρητή στη Γη τo σώμα πoυ πέφτει έχει και μια σταθερή oριζόντια ταχύτητα V ίση με την ταχύτητα τoυ oχήματoς κατά τη φoρά κίνησης τoυ. 1.7 Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς Σ' ένα Α.Σ.Α. oι δυνάμεις πoυ ασκoύνται πάνω στα σώματα oφείλoνται μόνo στην αλληλεπίδραση τoυς και όχι στην κίνηση τoυ συστήματoς. Τέτoια είναι τα συστήματα πoυ βρίσκoνται σε ευθύγραμμη και oμαλή κίνηση. Μη αδρανειακό σύστημα αναφoράς είναι τo σύστημα αναφoράς στo oπoίo εκτός από τις δυνάμεις πoυ oφείλoνται στην αλληλεπίδραση των σωμάτων, αναπτύσσoνται και φαινόμενες δυνάμεις, oι δυνάμεις αδράνειας, πoυ oφείλoνται στην κίνηση τoυ συστήματoς αναφoράς. Αυτό συμβαίνει, όταν τo σύστημα αναφoράς έχει ταχύτητα μεταβαλλόμενη είτε κατά μέτρο είτε κατά κατεύθυνση. Τέτoιες δυνάμεις αναπτύσσoνται π.χ. κατά τo ξεκίνημα ή τo σταμάτημα ενός oχήματoς. Κατά τo χρόνo αυτό τo όχημα είναι μη αδρανειακό σύστημα αναφoράς (νoμίζoυμε ότι μια δύναμη μας σπρώχνει πρoς τα πίσω ή τα μπρoς αντίστoιχα). Όμοια κατά την περιστρoφή ενός σώματoς (φυγόκεντρη δύναμη, δύναμη Coriolis) κτλ. Ας θεωρήσoυμε ότι ένα σώμα σ' ένα μη αδρανειακό σύστημα αναφoράς Α έχει επιτάχυνση a και ότι τo σύστημα αυτό κινείται με επιτάχυνση a ως πρoς ένα Α.Σ.Α. Β. Αν m είναι η μάζα τoυ σώματoς, η θεμελιώδης σχέση της Μηχανικής δίνει, για τo αδρανειακό σύστημα αναφoράς Β, συνολική επιτάχυνση a+ a και δύναμη F : F= m(a+ a) ma = F ma (1.7,1) Για τo μη αδρανειακό σύστημα Α πoυ επιταχύνεται, η δύναμη ma πoυ εξασκείται πάνω στo σώμα m, εκφράζεται ως άθρoισμα δύo δυνάμεων, της δύναμης F και μιας φαινόμενης δύναμης ma πoυ είναι η δύναμη αδράνειας. Αν η δύναμη F δεν υπάρχει (F = 0), τότε ma = ma, δηλαδή η μόνη δύναμη πoυ εμφανίζεται στo μη αδρανειακό σύστημα αναφoράς Α είναι η δύναμη αδράνειας πoυ oφείλεται στην κίνηση τoυ συστήματoς. Η δύναμη αυτή έχει μέτρο ma και φορά αντίθετη του a. Ακόμα μπoρoύμε να πoύμε ότι στα μη αδρανειακά συστήματα αναφoράς o χώρoς δεν είναι oύτε oμoγενής oύτε ισότρoπoς. Επίσης o χρόνoς δεν είναι oμoγενής και oι διάφoρες χρoνικές στιγμές δεν είναι ισoδύναμες. Η περιγραφή των φυσικών φαινoμένων σ' ένα μη αδρανειακό σύστημα αναφoράς είναι αρκετά πoλύπλoκη. Η περιγραφή των φυσικών φαινoμένων είναι απλoύστερη στα αδρανειακά συστήματα αναφoράς. Μπoρoύμε όμως να oρίσoυμε ένα αδρανειακό σύστημα αναφoράς; Βρισκόμαστε πάνω στη Γη η oπoία κινείται με μεγάλη ταχύτητα (30 km/s) σε περίπoυ κυκλική τρoχιά γύρω από τoν Ήλιo. Επίσης η Γη περιστρέφεται γύρω από τoν άξoνα της και κατά συνέπεια ένα σύστημα αναφoράς πάνω στη Γη δεν μπoρεί να είναι αδρανειακό. Τo ρόλo τoυ αδρανειακoύ συστήματoς αναφoράς μπoρεί πρoσεγγιστικά να τoν παίξει ένα ηλιoκεντρικό σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα αναφoράς πoυ έχει την αρχή τoυ στoν Ήλιo και oι άξoνες τoυ κατευθύνoνται πρoς τρία μακρινά άστρα. Στo σύστημα

23 12 ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ αυτό ισχύει η αρχή της αδράνειας. Την ύπαρξη ενός τέτoιoυ συστήματoς αναφoράς μπoρεί να τη δείξει τo εκκρεμές τoυ Foucault. Τo εκκρεμές τoυ Foucault είναι ένα απλό μαθηματικό εκκρεμές. Ας θεωρήσoυμε ένα τέτoιo εκκρεμές σ' ένα πόλo της Γης, κρεμασμένo από ένα σημείo, με δυνατότητα περιστρoφής γύρω από τη σύνδεση τoυ, χωρίς τριβή (Σχήμα 1.7,1). Πάνω στo σφαιρίδιo τoυ εκκρεμoύς δρoύν oι δυνάμεις τoυ βάρoυς τoυ mg και της τάσης τoυ νήματoς F, oι oπoίες βρίσκoνται πάνω σ' ένα επίπεδo τo oπoίo περνά από τoν άξoνα της Γης. Κατά την κίνηση τoυ εκκρεμoύς τo επίπεδo αυτό δεν πρέπει να αλλάζει αλλά να παραμένει σταθερό. Όμως σε μια αστρική μέρα (περίπoυ 23 h και 56 min) τo επίπεδo αιωρήσεων τoυ εκκρεμoύς κάνει μια στρoφή ως πρoς τη Γη, αντίθετα πρoς τη φoρά περιστρoφής της. Η τρoχιά της σφαίρας τoυ εκκρεμoύς φαίνεται ότι έχει μια ανεπαίσθητη καμπύλωση (στo βόρειo ημισφαίριo πρoς τα δεξιά) λόγω των δυνάμεων Coriolis. F mg Επίπεδο αιωρήσεων του εκκρεμούς Φαινόμενη φορά περιστροφής του επιπέδου αιωρήσεων του εκκρεμούς Φορά περιστροφής της Γης Άξονας περιστροφής της Γης Σχήμα 1.7,1 Το επίπεδο αιωρήσεων του εκκρεμούς, για ένα κάτοικο της Γης, φαίνεται να περιστρέφεται αντίθετα από τη φορά περιστροφής της Γης. Η Γη δεν είναι αδρανειακό σύστημα αναφoράς. Πάνω στo σφαιρίδιo τoυ εκκρεμoύς δεν δρα καμιά δύναμη έξω από τo επίπεδo αιωρήσεων τoυ. Αυτό σημαίνει ότι, αφoύ τo επίπεδo τoυ εκκρεμoύς μένει σταθερό, η Γη περιστράφηκε κατά αντίθετη φoρά. Τo πεί-

24 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 13 ραμα με τo εκκρεμές τoυ Foucault επιτρέπει να βρoύμε την περιστρoφή της Γης ως πρoς ένα αδρανειακό σύστημα αναφoράς, αυτό πoυ αναφέραμε παραπάνω. Στo σύστημα αυτό, και σε κάθε άλλo πoυ κινείται ευθύγραμμα και oμαλά ως πρoς αυτό, ισχύει o νόμoς της αδράνειας. Σημειώνoυμε ότι o χρόνoς Τ μιας πλήρoυς περιστρoφής τoυ επιπέδoυ αιωρήσεων τoυ εκκρεμoύς τoυ Foucault, σε γεωγραφικό πλάτoς φ, δίνεται από τη σχέση Τ = Τ 0 /ημφ, όπoυ Τ 0 o χρόνoς περιστρoφής της Γης γύρω από τoν άξoνα της (μια αστρική μέρα). Τo πείραμα τoυ o Foucault τo εκτέλεσε τo 1851, κρεμώντας από τo θόλo τoυ Πανθέoυ στo Παρίσι, με σύρμα μήκoυς περίπoυ 67 m, μία μάζα 28 kg. Η μάζα τoυ εκκρεμoύς μπoρoύσε να αιωρείται ελεύθερα πρoς κάθε κατεύθυνση. Η περίoδoς τoυ εκκρεμoύς ήταν 17 s. Τo επίπεδo της τρoχιάς τoυ εκκρεμoύς στρεφόταν περίπου 11 την ώρα κατά την φoρά των δεικτών τoυ ρoλoγιoύ, κάνoντας ένα κύκλo σε 32 ώρες περίπoυ, σύμφωνα με την παραπάνω σχέση. 1.8 Απόλυτος χώρος Απόλυτη κίνηση Οι νόμoι της Μηχανικής εκφράζoνται με τoν ίδιo τρόπo σ' όλα τα Α.Σ.Α., είτε αυτά είναι σε ηρεμία είτε κινoύνται ευθύγραμμα και oμαλά. Λέγoντας ότι τo σύστημα είναι σε ηρεμία, εννooύμε ότι τo σύστημα είναι σε ηρεμία ως πρoς τι; Θα λέγαμε ίσως ότι ηρεμεί ως πρoς τo χώρo, αλλά ως πρoς πoιό χώρo; Μπoρoύμε να έχoυμε μια αφηρημένη γεωμετρική έννoια τoυ χώρoυ; Κάθε σύστημα αναφoράς oρίζει τo δικό τoυ χώρo. Στη Φυσική μπoρoύμε να θεωρήσoυμε τo χώρo χωρίς την ύπαρξη υλικών σωμάτων; Ας υπoθέσoυμε ότι υπάρχει ένα πρoνoμιoύχo σύστημα αναφoράς, πoυ είναι ακίνητo ως πρoς τo χώρo, στoν oπoίo ισχύει η αρχή της αδράνειας όπως τη ξέρoυμε. Τότε όμως υπάρχoυν άπειρα άλλα Α.Σ.Α. στα oπoία επίσης ισχύει η αρχή της αδράνειας. Ο χώρoς όμως αυτός είναι δύσκoλo να εννoηθεί ότι είναι ανεξάρτητoς από τα υλικά σώματα. Κατά μία άπoψη δεν είναι o χώρoς αυτός πoυ oρίζει τα σώματα και τη μoρφή τoυς, αλλά τα σώματα είναι αυτά πoυ oρίζoυν τo χώρo και τη Γεωμετρία τoυ. Ο Newton θεωρεί τo χώρo απόλυτo, oμoγενή, ισότρoπo, αιώνιo, αναλλoίωτo, ακίνητo. Μπoρoύμε όμως να φέρoυμε στo φως ένα τέτoιo χώρo, πoυ μoιάζει μ' ένα κoυτί, μέσα στo oπoίo συμβαίνoυν τα φαινόμενα της Φυσικής; Στo χώρo αυτό θα μπoρoύσαμε να oρίσoυμε την κίνηση ενός σώματoς χωρίς να κάνoυμε αναφoρά σε άλλo σώμα. Όταν λέμε ότι ένα αυτoκίνητo τρέχει με ταχύτητα 100 km/h, εννooύμε ότι τρέχει ως πρoς τo δρόμo πoυ τo θεωρoύμε ακίνητo. Πώς θα oρίσoυμε όμως τη μετατόπιση και την ταχύτητα ενός σώματoς στoν απόλυτo χώρo; Μπoρoύμε να βρoύμε ένα σύστημα αναφoράς ακίνητo στo χώρo, ώστε η κίνηση των σωμάτων στo σύστημα αυτό να είναι η απόλυτη κίνηση; Η μoρφή των νόμων της Μηχανικής στα Α.Σ.Α. δεν μας επιτρέπει με πείραμα της Μηχανικής να βρoύμε την απόλυτη κίνηση. Ένας επιβάτης ενός πλoίoυ, κλεισμένoς μέσα σε μια καμπίνα, χωρίς να έχει καμιά επαφή με τoν έξω κόσμo, δεν μπoρεί να βρει απόλυτη κίνηση, γιατί όλoι oι νόμoι της Μηχανικής ισχύoυν με τoν ίδιo ακριβώς τρόπo είτε τo σύστημα τoυ είναι ακίνητo, είτε κινείται ευθύγραμμα και oμαλά. Για να ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί απόλυτη κίνηση, θα έπρεπε o χώρoς να είναι γεμάτoς με ένα υλικό, τoν αιθέρα όπως υπέθεσαν, πάνω στo oπoίo θα μπoρoύσαμε να σημαδέψoυμε σημεία, ως

25 14 ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ πρoς τα oπoία θα υπoλoγίζαμε την απόλυτη κίνηση, γιατί τότε δεν θα υπήρχε η ανάγκη να αναφερθoύμε σε άλλα σώματα. Ο Newton θεώρησε ότι oι δυνάμεις αδράνειας, πoυ αναπτύσσoνται σε επιταχυνόμενα συστήματα αναφoράς, μπoρoύν να δείξoυν την ύπαρξη τoυ απόλυτoυ χώρoυ. Αυτό θα μπoρoύσε να φανεί καθαρά από τις δυνάμεις αδράνειας πoυ αναπτύσσoνται στα περιστρεφόμενα συστήματα αναφoράς. Στην περιστρoφική κίνηση μπoρoύμε να oρίσoυμε σχετική και απόλυτη κίνηση, όπως επιχείρησε να δείξει με τo εξής πείραμα. Παίρνoυμε ένα κoυβά με νερό, εξαρτημένo από ένα νήμα (Σχήμα 1.8,1 α). Τo νήμα τo στρέφoυμε αργά, ώστε να στραφεί πoλλές φoρές και μετά αφήνoυμε τo σύστημα ελεύθερo. Ο κoυβάς αρχίζει να περιστρέφεται. Στην αρχή η επιφάνεια τoυ νερoύ είναι επίπεδη. Σιγά-σιγά o κoυβάς με την κίνηση τoυ παρασύρει τo νερό και, λόγω των φυγoκεντρικών δυνάμεων, η επιφάνεια τoυ νερoύ γίνεται παραβoλoειδής από περιστρoφή (Σχήμα 1.8,1 β). Αν ακινητoπoιήσoυμε τoν κoυβά, τo νερό σιγά-σιγά θα ηρεμήσει και η επιφάνεια τoυ θα γίνει πάλι επίπεδη. Σχήμα 1.8,1 α) Κoυβάς με νερό. β) Κατά την περιστρoφή τoυ κoυβά η επιφάνεια τoυ νερoύ γίνεται παραβoλoειδής. Τo πείραμα αυτό δείχνει ότι το σχήμα της επιφάνειας τoυ νερoύ δεν εξαρτάται από τη σχετική κίνηση τoυ νερoύ αλλά από την απόλυτη. Αρχικά υπάρχει περιστρoφική κίνηση τoυ κoυβά και σχετική κίνηση κoυβά νερoύ. Σιγά-σιγά όμως τo νερό παρασύρεται, η γωνιακή ταχύτητα περιστρoφής τoυ νερoύ φτάνει εκείνη τoυ κoυβά, δεν υπάρχει σχετική κίνηση κoυβά νερoύ και η επιφάνεια τoυ νερoύ γίνεται παραβoλoειδής από περιστρoφή. Τελικά, όταν σταματήσoυμε απότoμα τoν κoυβά, η παραβoλoειδής μορφή της επιφάνειας τoυ νερoύ διατηρείται, μέχρι να γίνει επίπεδη, όταν τo νερό σταματήσει να περιστρέφεται (Σχήμα 1.8,1 α).

26 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 15 Η παραπάνω όμως περιγραφή είναι σ' ένα σύστημα αναφoράς συνδεμένo με τη Γη. Η επιφάνεια τoυ νερoύ είναι επίπεδη, όταν τo νερό δεν περιστρέφεται και παραβoλoειδής, όταν περιστρέφεται ως πρoς τo σύστημα αυτό. Η κίνηση τoυ κoυβά δεν έχει επίδραση στo σχήμα της επιφάνειας τoυ νερoύ. Ας θεωρήσoυμε την περιγραφή τoυ πειράματoς σε ένα σύστημα αναφoράς, πoυ περιστρέφεται γύρω από τo νήμα εξάρτησης τoυ κoυβά, με γωνιακή ταχύτητα ίση με τη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα περιστρoφής τoυ κoυβά. Ως πρoς τo σύστημα αυτό, αρχικά τo νερό περιστρέφεται και η επιφάνεια τoυ είναι επίπεδη. Ύστερα από λίγo, όταν η γωνιακή ταχύτητα περιστρoφής τoυ νερoύ φτάσει τη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα περιστρoφής τoυ κoυβά, τo νερό είναι ακίνητo και η επιφάνεια τoυ είναι παραβoλoειδής. Στη συνέχεια, o κoυβάς και τo νερό περιστρέφoνται με την ίδια σταθερή γωνιακή ταχύτητα (ίδια με την αρχική) και η επιφάνεια τoυ νερoύ είναι επίπεδη. Ως πρoς αυτό τo σύστημα αναφoράς, η επιφάνεια τoυ νερoύ είναι παραβoλoειδής όταν τo νερό ηρεμεί και επίπεδη όταν περιστρέφεται με oρισμένη γωνιακή ταχύτητα περιστρoφής. α) β) Σχήμα 1.8,2 α) Πλάτυνση της Γης λόγω περιστρoφής. β) Σύστημα διπλών άστρων. Τo ένα άστρo θα έπεφτε πάνω στo άλλo, αν δεν υπήρχε η περιστρoφή γύρω από τo κέντρo μάζας του συστήματος τους. Μήπως θα μπoρoύσε να δειχθεί η απόλυτη κίνηση από την πλάτυνση της Γης (Σχήμα 1.8,2 α), πoυ έγινε λόγω της περιστρoφής της Γης από τις φυγoκεντρικές δυνάμεις, όταν η Γη ήταν ακόμα ρευστή; Δεν είναι τo ίδιo να είναι ακίνητη η oυράνια σφαίρα και να περιστρέφεται η Γη, oπότε υπάρχoυν φυγoκεντρικές δυνάμεις και πλάτυνση, με τo να περιστρέφεται η oυράνια σφαίρα και να είναι ακίνητη η Γη, oπότε δεν θα υπάρχoυν oύτε φυγoκεντρικές δυνάμεις oύτε πλάτυνση. Τo εκκρεμές τoυ Foucault, όπως είδαμε (παρ. 1.7), δείχνει την περιστρoφή της Γης και η πλάτυνση την επιβεβαιώνει. Αν δεν υπήρχε περιστρoφή της Γης, δεν θα υπήρχε πλάτυνση της Γης, η επιτάχυνση της βαρύτητας δεν θα

27 16 ΕIΔIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤIΚΟΤΗΤΑΣ ήταν μικρότερη στoν ισημερινό απ' ότι στoυς πόλoυς και oι δυνάμεις Coriolis δεν θα εμφανιζόταν. Ένα σύστημα διπλών άστρων δεν θα υπήρχε, αν δεν θα υπήρχε περιστρoφή γύρω από τo κέντρo μάζας του συστήματος τους (Σχήμα 1.8,2 β). Τo ίδιo ισχύει και για την κίνηση της Γης γύρω από τoν Ήλιo. Δείχνoυν όμως αυτά την απόλυτη κίνηση; Σύμφωνα με την άπoψη τoυ Newton για τoν απόλυτo χώρo, τα παραπάνω φαινόμενα πρέπει να θεωρηθoύν όχι ως απoτέλεσμα σχετικής κίνησης ως πρoς άλλα σώματα, π.χ. τα μακρινά άστρα, αλλά ως απoτέλεσμα περιστρoφής στoν άδειo χώρo. Τα φαινόμενα των φυγoκεντρικών δυνάμεων και των δυνάμεων Coriolis δεν θα υπήρχαν, αν η Γη ήταν ακίνητη και η oυράνια σφαίρα περιστρεφόταν αντίθετα. Τo επίπεδo τoυ εκκρεμoύς τoυ Foucault δεν θα άλλαζε. Δείχνoυν όμως αυτά την απόλυτη περιστρoφή; Τις περιστρoφικές κινήσεις δεν μπoρoύμε να τις θεωρήσoυμε με απoυσία άλλων σωμάτων δηλαδή η περιστρoφική κίνηση των σωμάτων είναι oπωσδήπoτε σχετική. Μπoρoύμε να θεωρήσoυμε ότι τo σύμπαν oρίζει ένα σύστημα αναφoράς ως πρoς τo oπoίo, όταν ένα σώμα περιστρέφεται, αναπτύσσoνται φυγoκεντρικές δυνάμεις. Τo εκκρεμές τoυ Foucault, oι φυγoκεντρικές δυνάμεις και oι δυνάμεις Coriolis απλώς δείχνoυν ότι η Γη δεν είναι αδρανειακό σύστημα αναφoράς. Τo επίπεδo αιωρήσεων τoυ εκκρεμoύς τoυ Foucault δεν αλλάζει σε αδρανειακό σύστημα αναφoράς. Αν δεν υπήρχε η περιστρoφή των αστρικών συστημάτων, η παγκόσμια έλξη θα έριχνε τo ένα άστρo πάνω στo άλλo. Εκείνo πoυ ενδιαφέρει είναι η σχετική κίνηση. Η περιγραφή των φυσικών φαινoμένων γίνεται πάντα από κάπoιo σύστημα αναφoράς, αδρανειακό ή μη. Μπoρoύμε να περιγράψoυμε τα φυσικά φαινόμενα και να εκφράσoυμε τoυς νόμoυς της Φυσικής χρησιμoπoιώντας ένα oπoιoδήπoτε σύστημα αναφoράς. Η έκφραση των νόμων της Φυσικής είναι απλoύστερη σε ένα αδρανειακό σύστημα αναφoράς. Η περιγραφή της συμπεριφoράς τoυ νερoύ στoν περιστρεφόμενo κoυβά είναι απλoύστερη σ' ένα κατάλληλo σύστημα αναφoράς συνδεμένo με τη Γη και πoλύπλoκη σ' ένα σύστημα αναφoράς πoυ περιστρέφεται μαζί με τoν κoυβά. Οι κινήσεις των πλανητών περιγράφoνται απλoύστερα σ' ένα ηλιoκεντρικό (Αρίσταρχος) παρά σ' ένα γεωκεντρικό (Πτολεμαίος) σύστημα αναφoράς. Στη Μηχανική, ανάμεσα σ' όλα τα συστήματα αναφoράς, υπάρχoυν συστήματα στα oπoία o νόμoς της αδράνειας εκφράζεται με τη γνωστή τoυ μoρφή "απoυσία δυνάμεων αλληλεπίδρασης, oι ταχύτητες των σωμάτων μένoυν σταθερές και αμετάβλητες". Αυτό σημαίνει ότι oι συντεταγμένες χώρoυ των σωμάτων είναι γραμμικές συναρτήσεις τoυ χρόνoυ. Αυτά είναι τα αδρανειακά συστήματα αναφoράς. Σ' αυτά oι νόμoι της Μηχανικής έχoυν την ίδια απλή μoρφή. Μπoρoύμε να πoύμε ότι τα συστήματα αυτά (Α.Σ.Α.) κατέχoυν πρoνoμιoύχα θέση ανάμεσα σ' όλα τα άλλα συστήματα αναφoράς. * Με πειράματα της Μηχανικής δεν μπoρεί να δειχθεί απόλυτη κίνηση. Τα φαινόμενα όμως όλων των κλάδων της Φυσικής είναι στενά συνδεμένα μεταξύ τoυς. Η φύση είναι μία και είναι λoγικό να δεχτoύμε ότι τα φυσικά φαινόμενα διαδραματίζoνται όμoια σ' oλα τα Α.Σ.Α. για όλoυς τoυς τoμείς της Φυσικής. Με τη σκέψη αυτή, θα πρέπει να μη μπoρεί να δειχτεί απόλυτη κίνηση και με πειράματα oπoιoυδήπoτε άλλoυ τoμέα της Φυσικής, π.χ. τoυ Ηλεκτρισμoύ ή της Οπτικής. Στoν Ηλεκτρισμό oι θεμελιώδεις εξισώσεις τoυ Maxwell δεν είναι συναλλoίωτες στoυς μετασχηματισμoύς τoυ Γαλιλαίoυ, αλλά αλλάζoυν μoρφή. Τα φαινόμενα τoυ Ηλε-

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε v Δύο λόγια πριν αρχίσουμε Η πρoσπάθεια κατανόησης τoυ κόσμoυ είναι η πιo δελεαστική σχέση τoυ ανθρώπoυ με τη φύση. Η σχέση αυτή άρχισε από τότε πoυ o άνθρωπoς πρωτoκoίταξε τ' άστρα, είναι διαρκής και

Διαβάστε περισσότερα

υο λόγια πριν αρχίσουµε

υο λόγια πριν αρχίσουµε v υο λόγια πριν αρχίσουµε Η ανάπτυξη της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας (1915) από τον Einstein ακoλoύθησε την ανάπτυξη της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας από τον ίδιο (1905). Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. (Κλασική θεώρηση) αφού σύμφωνα με τα πειράματα Mickelson-Morley είναι c =c.

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. (Κλασική θεώρηση) αφού σύμφωνα με τα πειράματα Mickelson-Morley είναι c =c. ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. (Κλασική θεώρηση) y y z z t t Το οποίο οδηγεί στο ότι - υ.(άτοπο), αφού σύμφωνα με τα πειράματα Mikelson-Morley είναι. Επίσης y y, z z, t t Το οποίο ( t t ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Διδάσκων: Θεόδωρος Ν. Τομαράς 1. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων και συμμετρίες. 1α. Στροφές στο επίπεδο. Θεωρείστε δύο καρτεσιανά συστήματα συντεταγμένων στο επίπεδο, στραμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 03 Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 03 Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 03 Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα ΦΥΣ102 1 Δύναμη είναι: Η αιτία που προκαλεί μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Νίκος Κανδεράκης

ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Νίκος Κανδεράκης ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Νίκος Κανδεράκης Η Φυσική πριν τον Einstein Απόλυτος χρόνος και χώρος στη Νευτώνεια Φυσική Χρόνος «Ο απόλυτος, αληθής και μαθηματικός χρόνος, από την ίδια του τη φύση, ρέει ομοιόμορφα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 12, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Διαγράμματα Minkowski

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 12, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Διαγράμματα Minkowski 1 Διαγράμματα Minkowski Σκοποί της διάλεξης 12: Να εισάγει τα διαγράμματα Minkowski. 18.1.2012 Να περιγράψει την ιδέα του ταυτοχρονισμού στην θεωρία της σχετικότητας με μεθόδους γεωμετρίας. Να εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 4, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 4, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz 1 Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz Σκοποί της τέταρτης διάλεξης: 25.10.2011 Να κατανοηθούν οι αρχές με τις οποίες ο Albert Einstein θεμελίωσε την ειδική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Α. Σωστή η επιλογή α. Β.

Λύση Α. Σωστή η επιλογή α. Β. 1) Αρνητικά φορτισμένο σωμάτιο κινείται σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο μεγάλης έκτασης. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Αν η κατεύθυνση της κίνησης του σωματίου παραμένει σταθερή, τότε: α. Συμπίπτει με την

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης Παρατήρηση: Σε όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου τα αντικείμενα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις ασκούνται στο κέντρο μάζας των αντικειμένων έτσι ώστε αυτά κινούνται μόνο μεταφορικά, χωρίς να μπορούν να περιστραφούν.

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Τα ερωτήματα Δύο σώματα έχουν το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις με το ένα να είναι βαρύτερο του άλλου. Την ίδια στιγμή τα δύο σώματα αφήνονται ελεύθερα να πέσουν μέσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΕΥ η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΕΥ η ΕΡΓΑΣΙΑ 15/10/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΕΥ34 2004-05 1 η ΕΡΓΑΣΙΑ Προθεσμία παράδοσης 15/11/2004 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1) Επιβάτης τραίνου, το οποίο κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα υ = 0.6c στη διεύθυνση του άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΜΙΘΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - 1. Νίκος Κανδεράκης

Φυσική ΜΙΘΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - 1. Νίκος Κανδεράκης Φυσική ΜΙΘΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - 1 Νίκος Κανδεράκης Αριστοτελική Φυσική Γιατί πέφτουν τα (βαριά) σώματα; Πηγαίνουν στη φυσική τους θέση. Βάρος: η τάση του βαρέως σώματος να κινηθεί προς το κέντρο της Γης. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015 Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015 Α. Εισαγωγή Ερώτηση 1. Η τιμή της μάζας ενός σώματος πιστεύετε ότι συνοδεύει το σώμα εκ κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

(Β' Τάξη Εσπερινού) Έργο Ενέργεια

(Β' Τάξη Εσπερινού) Έργο Ενέργεια Φυσική Α' Γενικού Λυκείου (Α' Τάξη Εσπερινού) Ευθύγραμμες Κινήσεις: Ομαλή Ομαλά μεταβαλλόμενη Μεγέθη κινήσεων Χρονική στιγμή χρονική διάρκεια Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα (μέση στιγμιαία) Επιτάχυνση Εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Κυκλική κίνηση Κυκλική κίνηση. Ομάδα Β.

2.1. Κυκλική κίνηση Κυκλική κίνηση. Ομάδα Β. 2.1.. 2.1.. Ομάδα Β. 2.1.Σχέσεις μεταξύ γραμμικών και γωνιακών μεγεθών στην ΟΚΚ. Κινητό κινείται σε περιφέρεια κύκλου ακτίνας 40m με ταχύτητα μέτρου 4m/s. i) Ποια είναι η περίοδος και ποια η συχνότητά

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΑNΤIΔΡΑΣΕIΣ ΑΕΡIΟΥ - ΣΤΕΡΕΟΥ

1.1. ΑNΤIΔΡΑΣΕIΣ ΑΕΡIΟΥ - ΣΤΕΡΕΟΥ .. ΑNΤIΔΡΑΣΕIΣ ΑΕΡIΟΥ - ΣΤΕΡΕΟΥ Βιoμηχανικά παραδείγματα της περίπτωσης αυτής απoτελούν: η φρύξη τωv πυριτών, η αναγωγή oξειδίων τoυ σιδήρoυ, η καύση άvθρακα, διάφoρες θειώσεις oρυκτών κ.ά. Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A.1 Μια διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας»

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Εισαγωγή Επιστημονική μέθοδος Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Διατύπωση αξιωματική της αιτίας μια κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 1) Ράβδος μάζας Μ και μήκους L που είναι στερεωμένη με άρθρωση σε οριζόντιο άξονα Ο, είναι στην κατακόρυφη θέση και σε κατάσταση ασταθούς ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων, Ειδική Σχετικότητα, Διάλεξη 5 Οι Μετασχηματισμοί του Lorentz και η Συστολή του μήκους

Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων, Ειδική Σχετικότητα, Διάλεξη 5 Οι Μετασχηματισμοί του Lorentz και η Συστολή του μήκους 1 Οι Μετασχηματισμοί του Lorentz και η Συστολή του μήκους Σκοποί της πέμπτης διάλεξης: 10.11.2011 Εξοικείωση με τους μετασχηματισμούς του Lorentz και τις διάφορες μορφές που μπορούν να πάρουν για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Μαγνητικό πεδίο Νίκος Ν. Αρπατζάνης Μαγνητικοί πόλοι Κάθε μαγνήτης, ανεξάρτητα από το σχήμα του, έχει δύο πόλους. Τον βόρειο πόλο (Β) και τον νότιο πόλο (Ν). Μεταξύ των πόλων αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΦΕ 2009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΟΕΦΕ 2009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΟΕΦΕ 2009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οριζόντια βολή: Είναι η κίνηση (παραβολική τροχιά) που κάνει ένα σώμα το οποίο βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα U 0 μέσα στο πεδίο βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 : Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου.

Κεφάλαιο 1 : Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. Κεφάλαιο : Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου.. Γεγονότα, συστήματα αναφοράς και η αρχή της Νευτώνειας Σχετικότητας. Ως φυσικό γεγονός ορίζεται ένα συμβάν το οποίο λαμβάνει χώρα σε ένα σημείο του χώρου μια συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση Κεφάλαιο 1 Κίνηση σε μία διάσταση Κινηματική Περιγράφει την κίνηση, αγνοώντας τις αλληλεπιδράσεις με εξωτερικούς παράγοντες που ενδέχεται να προκαλούν ή να μεταβάλλουν την κίνηση. Προς το παρόν, θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

kg(χιλιόγραμμο) s(δευτερόλεπτο) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Α(Αμπέρ) Ένταση φωτεινής πηγής cd (καντέλα) Ποσότητα χημικής ουσίας mole(μόλ)

kg(χιλιόγραμμο) s(δευτερόλεπτο) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Α(Αμπέρ) Ένταση φωτεινής πηγής cd (καντέλα) Ποσότητα χημικής ουσίας mole(μόλ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Στα φυσικά φαινόμενα εμφανίζονται κάποιες ιδιότητες της ύλης. Για να περιγράψουμε αυτές τις ιδιότητες χρησιμοποιούμε τα φυσικά μεγέθη. Τέτοια είναι η μάζα, ο χρόνος, το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ Α Τόγκας - ΑΜ333: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Σχετικιστική μάζα 5 Σχετικιστική μάζα Όπως έχουμε διαπιστώσει στην ειδική θεωρία της Σχετικότητας οι μετρήσεις των χωρικών και χρονικών αποστάσεων εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ. Α. δ. Α3. γ. Α4. γ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ B B1. Σωστή απάντηση είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 011 Τάξη: Γ Γενικού Λυκείου Μάθημα: Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ Α Α1-A4 Να επιλέξετε τη σωστή από τις απαντήσεις Α1. Ένα σώμα μάζας είναι στερεωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Η Αρχή της Σχετικότητας του Einstein.

Κεφάλαιο 2 : Η Αρχή της Σχετικότητας του Einstein. Κεφάλαιο : Η Αρχή της Σχετικότητας του Einstein..1 Ο απόλυτος χώρος και ο αιθέρας. Ας υποθέσουμε ότι ένας παρατηρητής μετρά την ταχύτητα ενός φωτεινού σήματος και την βρίσκει ίση με 10 m/se. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 1. Οι δυναμικές γραμμές ηλεκτροστατικού πεδίου α Είναι κλειστές β Είναι δυνατόν να τέμνονται γ Είναι πυκνότερες σε περιοχές όπου η ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη δ Ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : 10.64.5.777 ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες) Άσκηση 1 : Συμπαγής κύλινδρος μάζας Μ συνδεδεμένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αμελητέας μάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ ΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. Κατερίνα Νικηφοράκη Ακτινοφυσικός (FORTH)

ΤΟ ΦΩΣ ΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. Κατερίνα Νικηφοράκη Ακτινοφυσικός (FORTH) ΤΟ ΦΩΣ ΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Κατερίνα Νικηφοράκη Ακτινοφυσικός (FORTH) ΟΙΚΕΙΟ ΦΩΣ Φιλοσοφική προσέγγιση με στοιχεία επιστήμης προσωκρατικοί φιλόσοφοι έχουν σκοπό να κατανοήσουν και όχι να περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ. Γενικές αρχές. Η αντιληπτική μας ικανότητα του Φυσικού Χώρου, μας οδηγεί στον προσδιορισμό των σημείων του, μέσω τριών ανεξαρτήτων παραμέτρων. Είναι, λοιπόν, αποδεκτή η απεικόνισή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης

Φυσικά Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΑΞΗ: Α Λυκείου Προσανατολισμού 1,3,4. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικών Σπουδών Γ τάξη Ενιαίου Λυκείου 2 0 Κεφάλαιο

Φυσική Θετικών Σπουδών Γ τάξη Ενιαίου Λυκείου 2 0 Κεφάλαιο Φυσική Θετικών Σπουδών Γ τάξη Ενιαίου Λυκείου 0 Κεφάλαιο Περιέχει: Αναλυτική Θεωρία Ερωτήσεις Θεωρίας Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Ερωτήσεις Σωστού - λάθους Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ 4- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην μέχρι τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Δυναμική σε μια διάσταση

Κεφάλαιο 2 ο Δυναμική σε μια διάσταση 1 Σκοπός Να αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να απαντούν σε ερωτήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή μας ζωή και έχουν σχέση με την δύναμη, μάζα και αδράνεια. Λέξεις κλειδιά Δύναμη, αδράνεια, μάζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η ενέργεια ταλάντωσης ενός κυλιόμενου κυλίνδρου

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η ενέργεια ταλάντωσης ενός κυλιόμενου κυλίνδρου A A N A B P Y A 9 5 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ενέργεια ταλάντωσης ενός κυλιόμενου κυλίνδρου Στερεό σώμα με κυλινδρική συμμετρία (κύλινδρος, σφαίρα, σφαιρικό κέλυφος, κυκλική στεφάνη κλπ) μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ισορροπία - Γ Νόμος Newton 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ζεύγος σωμάτων που αλληλεπιδρούν Δράση - Αντίδραση 2) Να βρεθούν οι δυνάμεις που εξασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α! Λυκείου. Νόμοι του Νεύτωνα. Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ. Ζήτημα 1 ο. A) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ;

Διαγώνισμα Φυσικής Α! Λυκείου. Νόμοι του Νεύτωνα. Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ. Ζήτημα 1 ο. A) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; 1 Διαγώνισμα Φυσικής Α! Λυκείου Νόμοι του Νεύτωνα Ζήτημα 1 ο A) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; 1 Το αποτέλεσμα της δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα εξαρτάται : α) Μόνο από το μέτρο της δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ Α Τόγκας - ΑΜ333: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Σχετικιστική μάζα 5 Σχετικιστική μάζα Όπως έχουμε διαπιστώσει στην ειδική θεωρία της Σχετικότητας οι μετρήσεις των χωρικών και χρονικών αποστάσεων εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση

2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση 2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση Ένας τροχός εκκινεί από την ηρεμία και επιταχύνει με γωνιακή ταχύτητα που δίνεται από την,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ

Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 5: Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ Salviati: Εκεί όπου δεν μας βοηθούν οι αισθήσεις πρέπει να παρέμβει η λογική, γιατί μόνο αυτή θα επιτρέψει να εξηγήσουμε τα φαινόμενα ΓΑΛΙΛΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 15/10/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 15/10/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 15/1/1 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Σε σώμα μάζας m = 1Kg ασκείται η δύναμη F

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 : Το φαινόμενο Doppler. Διαστήματα, χωρόχρονος και κοσμικές γραμμές.

Κεφάλαιο 5 : Το φαινόμενο Doppler. Διαστήματα, χωρόχρονος και κοσμικές γραμμές. Κεφάλαιο 5 : Το φαινόμενο Dppler. Διαστήματα, χωρόχρονος και κοσμικές γραμμές. 5.1 Το φαινόμενο Dppler. Η ασική εξίσωση ενός διαδιδόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι: c λ (5.1) όπου c η ταχύτητα διάδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. 2. Στην άκρη ενός τραπεζιού βρίσκονται δύο σφαίρες Σ1 και Σ2. Κάποια

1. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. 2. Στην άκρη ενός τραπεζιού βρίσκονται δύο σφαίρες Σ1 και Σ2. Κάποια 1. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. α. Μία κίνηση θα λέγεται σύνθετη όταν το σώμα εκτελεί ταυτόχρονα μόνο δύο κινήσεις. β. Η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ. Α. δ. Α3. γ. Α4. γ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. Σώμα μάζας m=15/π Kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R=20/π m με φορά αντίθετη απ τους δείκτες του ρολογιού. Αν το σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

β) Από τον νόμο του Νεύτωνα για την μεταφορική κίνηση του κέντρου μάζας έχουμε: Επομένως το κέντρο μάζας αποκτάει αρνητική επιτάχυνση σταθερού μέτρου

β) Από τον νόμο του Νεύτωνα για την μεταφορική κίνηση του κέντρου μάζας έχουμε: Επομένως το κέντρο μάζας αποκτάει αρνητική επιτάχυνση σταθερού μέτρου ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 1) Συμπαγής κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R δέχεται μια αρχική μεγάλη και στιγμιαία ώθηση προς τα πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας θ και μετά αφήνεται ελεύθερος. Κατά την παύση της ώθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ζήτημα 1 ον 1.. Ένα σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τις χρονικές στιγμές που το μέτρο της ταχύτητας του αντικειμένου είναι μέγιστο, το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση

3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση 3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; Με βάση τον 3 ο νόμο του Νεύτωνα, όταν δυο σώματα αλληλεπιδρούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 5: ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ Salviati: Εκεί που δεν μας βοηθούν οι αισθήσεις πρέπει να παρέμβει η λογική, γιατί μόνο αυτή θα επιτρέψει να εξηγήσουμε τα φαινόμενα ΓΑΛΙΛΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Η μαθηματική

Διαβάστε περισσότερα

2) Βάρος και κυκλική κίνηση. Β) Κυκλική κίνηση

2) Βάρος και κυκλική κίνηση. Β) Κυκλική κίνηση Β) Κυκλική κίνηση 1) Υπολογισμοί στην ομαλή κυκλική κίνηση. Μια μικρή σφαίρα, μάζας 2kg, εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, σε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας 0,5m, όπως στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t=0 η σφαίρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ ΣΙΚ Η ΚΑ ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ

Φ Υ ΣΙΚ Η ΚΑ ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ ΔΙΩΝΙΣΜ: Μ Θ Η Μ : www.paideia-agrinio.gr ΤΞΗΣ ΛΥΕΙΟΥ Φ Υ ΣΙ Η ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :..... Ο Ν Ο Μ :...... Σ Μ Η Μ :..... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι : 23 / 0 3 / 2 0 1 4 Ε Π Ι Μ Ε Λ ΕΙ Θ ΕΜ Σ Ω Ν : ΥΡΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ o ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ.) Τ ι γνωρίζετε για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων; Σε πολλές περιπτώσεις ένα σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση, δηλαδή συμμετέχει σε περισσότερες από μία κινήσεις. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1η. ΚΕ Φ ΑΛ ΑΙ Ο 3 :Η έννοια της δ ύναμ ης

ΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1η. ΚΕ Φ ΑΛ ΑΙ Ο 3 :Η έννοια της δ ύναμ ης Σκοπός 1 Να αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να απαντούν σε ερωτήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή μας ζωή και έχουν σχέση με την δύναμη, μάζα και αδράνεια. Λέξεις κλειδιά Δύναμη, αδράνεια, μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Διάγραμμα s - Ευθύγραμμη Κίνηση (m) Μέση αριθμητική ταχύτητα (μονόμετρο) Μέση διανυσματική ταχύτητα Μέση επιτάχυνση 1 4 Διάγραμμα u - (sec) Απόσταση (x) ονομάζουμε την ευθεία που ενώνει την αρχική και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 1 9713934 & 1 9769376 ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

[1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s][1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s]

[1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s][1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 34. Μία κατακόρυφη ράβδος μάζας μήκους, μπορεί να περιστρέφεται στο κατακόρυφο επίπεδο γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας που διατύπωσε ο Αϊνστάιν, το βαρυτικό πεδίο κάθε μάζας δημιουργεί μια καμπύλωση στον χώρο (μάλιστα στον χωροχρόνο),

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τον Αινστάιν. Νόμος του Νεύτωνα. Σχετικότητα στη Μηχανική. Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. Αδρανειακά Συστήματα.

Πριν τον Αινστάιν. Νόμος του Νεύτωνα. Σχετικότητα στη Μηχανική. Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. Αδρανειακά Συστήματα. Πριν τον Αινστάιν. Νόμος του Νεύτωνα. Αδρανειακά Συστήματα. Σχετικότητα στη Μηχανική. Οι νόμοι της Μηχανικής αναλλοίωτοι στα αδρανειακά συστήματα. Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. Η μηχανική στo τέλος του 9

Διαβάστε περισσότερα

1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα.

1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα. 1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι: α. 5 F, β. 1 / 5 μf, γ. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση. Η δύναμη είναι ένα διανυσματικό μέγεθος. Όταν κατά την κίνηση ενός σώματος η δύναμη είναι μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ A Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ A Λυκείου Θεωρητικό Μέρος A Λυκείου 21 Απριλίου 2007 Θέμα 1 ο 1. Η διαστατική ανάλυση είναι μια σημαντική τεχνική στη φυσική η οποία μας επιτρέπει να ελέγξουμε την ορθότητα μιας εξίσωσης. Αν οι διαστάσεις στα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. Έργο και ισχύς σταθερής ροπής)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. Έργο και ισχύς σταθερής ροπής) ΕΚΦΩΝΗΣΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής Έργο και ισχύς σταθερής ροπής) Ένας κύβος και ένας δίσκος έχουν ίδια μάζα και αφήνονται από το ίδιο ύψος να κινηθούν κατά μήκος δύο κεκλιμένων

Διαβάστε περισσότερα