MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486"

Transcript

1

2

3 MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον καλύπτονται από την παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση και μέχρι των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται, για έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση της υγείας αυτών συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης και κάτω από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής και τους Κοινούς Όρους των Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση οι όροι της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης, εφόσον εισάγουν διαφορετική ρύθμιση, είναι ισχυρότεροι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής και των Κοινών Όρων Συμπληρωματικών Παροχών. ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με αυτή τη Συμπληρωματική Κάλυψη η Εταιρία θα καταβάλει, τα λογικά και συνήθη έξοδα για ιατρική θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, σε Νοσηλευτικό ίδρυμα εξαιτίας σωματικής βλάβης από ατύχημα ή εξαιτίας ασθένειας του Ασφαλιζομένου ή των εξαρτωμένων μελών της οικογένειας του που ασφαλίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και υπό την αίρεση ότι η εισαγωγή στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα είναι απολύτως απαραίτητη για τη θεραπεία της καλυπτόμενης ασθένειας ή ατυχήματος. 1.1 Το ανώτατο ποσό κάλυψης ανά περίπτωση Νοσηλείας στην Ελλάδα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (πεντακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ), ενώ για το Εξωτερικό το ανώτατο ποσό κάλυψης ανά περίπτωση Νοσηλείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ). ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλισμένος: Είναι το πρόσωπο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική με το παρόν προσάρτημα Πρόσθετη Πράξη και τα μέλη της οικογένειας του, σύζυγος και τέκνα, εφόσον περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση και αναγράφονται στο Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική με το παρόν προσάρτημα Πρόσθετη Πράξη και καλύπτονται από την παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση. Μέλη Οικογένειας: Θεωρούνται ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου και τα ανύπανδρα τέκνα αυτού ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών και κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή κάτω των είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους. Νοσηλευτικό Ίδρυμα: Θεωρείται κάθε Νοσοκομείο ή Κλινική (δημόσιο ή ιδιωτικό) με νόμιμη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Τα ιδρύματα για τοξικομανείς ή αλκοολικούς, τα ιδρύματα ή μονάδες αποκατάστασης, τα εξωτερικά ιατρεία, τα αναρρωτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, τα αναπαυτήρια και τα φυσικοθεραπευτήρια δε θεωρούνται Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα: Ορίζεται κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί νόμιμα και συνεργάζεται με την Εταιρία (Ασφαλιστή) έχοντας υπογράψει απευθείας σχετική σύμβαση συνεργασίας ή μέσω άλλου παροχέα, ο οποίος έχει συμβληθεί με Νοσηλευτικά Ιδρύματα μέσω ειδικών συμβάσεων συνεργασίας και παρέχει τις υπηρεσίες του στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση. Στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα η Εταιρία (Ασφαλιστής) παρέχει στον Ασφαλισμένο απ ευθείας κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η Εταιρία (Ασφαλιστής) διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής της λίστας των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλισμένος πριν από κάθε νοσηλεία επικοινωνεί με την Εταιρία (Ασφαλιστή) και ενημερώνεται για τα εκάστοτε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Νοσοκομειακή Περίθαλψη Νοσηλεία εσωτερική θεραπεία : Όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3.1 του παρόντος. Επείγον Περιστατικό: Ορίζεται ως η ξαφνική επιδείνωση της υγείας του Ασφαλισμένου, η οποία συνοδεύεται από εμφανή συμπτώματα και η οποία απαιτεί άμεση ιατρική βοήθεια εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος προς αποφυγή επιδείνωσης της κατάστασης του Ασφαλισμένου. Θέση Νοσηλείας: Θεωρείται η κατηγορία του δωματίου στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Στην παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) μπορεί να επιλέξει μια από τις τρεις (3) παρακάτω κατηγορίες Θέσης Νοσηλείας ως εξής : ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Α : Δωμάτιο με ένα (1) κρεβάτι.

4 ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Β : Δωμάτιο με δύο (2) κρεβάτια. ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Γ : Δωμάτιο με τρία (3) ή περισσότερα κρεβάτια ή δωμάτιο το οποίο δε μοιράζεται με παραπάνω από άλλους δύο (2) ασθενείς και χρεώνεται ως τρίκλινο. Για τους σκοπούς των Άρθρων 3.3 και 4.2 του παρόντος ως ΘΕΣΗ LUX ορίζεται το αποκλειστικό δωμάτιο πολυτελείας με επιπλέον παροχές και ανέσεις από το μονόκλινο δωμάτιο. Διευκρινίζεται ότι η θέση Νοσηλείας Lux είναι η υψηλότερη κατηγορία δωματίου και η Θέση Νοσηλείας Γ η χαμηλότερη. Νοσοκομειακά Έξοδα Νοσηλείας Αναγνωρισμένα έξοδα: Ορίζονται τα έξοδα για δωμάτιο και τροφή, ανάλογα με την επιλεγείσα Θέση Νοσηλείας, όπως αυτά αναλύονται στα παρακάτω άρθρα της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης καθώς επίσης και οι δαπάνες, οι οποίες απαιτούνται για την αποκατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου και αναλύονται επακριβώς στα παρακάτω άρθρα της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης. Λογική και συνήθης χρέωση: Λογική και συνήθης χρέωση για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν, θεωρείται η χρέωση για αμοιβές ιατρών εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος σύμφωνα με το γενικό επίπεδο τιμών, η οποία δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση ιατρικών αμοιβών για παρόμοιες υπηρεσίες σε άτομα με παρεμφερή χαρακτηριστικά (ηλικία, είδος ασθένειας ή ατυχήματος). Συντονιστικό Κέντρο: Ορίζεται το Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο είναι στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και για 365 ημέρες τον χρόνο, στο οποίο έχει την άμεση πρόσβαση ο Ασφαλισμένος μέσω τηλεφώνου στον αριθμό ή , ο οποίος αναγράφεται στην Κάρτα Υγείας, με την οποία τον εφοδιάζει η Εταιρία (Ασφαλιστής). Το εξειδικευμένο προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου παρέχει τηλεφωνικώς ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες για εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Φαρμακεία, καθώς επίσης και για τα Συμβεβλημένα με την Εταιρία (Ασφαλιστή) Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Το Συντονιστικό Κέντρο είναι το αποκλειστικό όργανο το οποίο συντονίζει τις παροχές της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 3 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 3.1 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Νοσηλεία Εσωτερική Θεραπεία: Ορίζεται η χειρουργική ή ιατρική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ίαση ασθενειών ή την αποκατάσταση σωματικής βλάβης, είναι δε ιατρικώς επιβεβλημένο να λάβει χώρα εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος (Εσωτερικός Ασθενής). Εξαιρείται κάθε νοσηλεία απλής περιποίησης και η εισαγωγή για διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς να συνοδεύεται από συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή για την ίαση ασθένειας ή ατυχήματος, όπως και η παραμονή εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος (νοσηλεία) η οποία δεν είναι αναγκαία για θεραπεία, που θα μπορούσε να γίνει ικανοποιητικά εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή στα εξωτερικά ιατρεία αυτού. Αν ο Ασφαλισμένος επανεισαχθεί στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη της προηγούμενης θεραπείας, τότε διαδοχικές Νοσηλείες (θεραπείες) οι οποίες οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές της, θεωρούνται ως συνέχεια της αρχικής και αντιμετωπίζονται ως μια Νοσηλεία (θεραπεία). 3.2 Θεραπεία εντός θέσης: Ορίζεται η εσωτερική θεραπεία κατά τη διάρκεια της οποίας, ο ασθενής νοσηλεύεται στη Θέση Νοσηλείας, που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη ή σε χαμηλότερη θέση. 3.3 Θεραπεία εκτός θέσης: Ορίζεται η εσωτερική θεραπεία κατά τη διάρκεια της οποίας ο ασθενής νοσηλεύεται σε υψηλότερη κατηγορία Θέσης Νοσηλείας από αυτήν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. 3.4 Κατηγορία Χειρουργικής Επέμβασης: Ορίζεται η κατάταξη χειρουργικών επεμβάσεων σύμφωνα με τη σοβαρότητα τους, όπως καθορίζεται στον αναφερόμενο στο Άρθρο 5 Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεμβάσεων. 3.5 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ): Θεωρείται η ειδική μονάδα μέσα στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα για τους ασθενείς, η κατάσταση της υγείας των οποίων απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση και αυξημένη φροντίδα. Δε θεωρούνται Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τα δωμάτια ανάρρωσης και τα ιδιωτικά δωμάτια ή μονάδες παρακολούθησης. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ): Θεωρείται η κάθε τύπου ενδιάμεση μονάδα η οποία παρέχει επίπεδο νοσηλείας μεταξύ των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και των Θέσεων Νοσηλείας. Η Νοσηλεία σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας καλύπτεται για ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών ανά περίπτωση Νοσηλείας. 3.6 Χρέωση: Στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα εντός Ελλάδας, καλύπτεται το εκατό επί τοις εκατό (100%) του συνόλου των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης. Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο εντός Ελλάδας τα αναγνωρισμένα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) με βάση τη λογική και συνήθη χρέωση. Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα

5 του εξωτερικού η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει το ογδόντα επί τοις εκατό (80%) των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν. Στα ανωτέρω έξοδα Νοσηλείας δεν περιλαμβάνονται οι Αμοιβές των Ιατρών για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 4.7 και 5 της παρούσας ασφάλισης. 3.7 Έξοδα Νοσηλείας: Θεωρούνται τα έξοδα τα οποία χρεώνονται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τον Ασφαλισμένο κατά την περίοδο της θεραπείας του, περιλαμβάνονται δε περιοριστικά τα εξής: α) Το κόστος διαμονής, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα έξοδα δωματίου και τροφής που αφορούν τη θεραπεία και επιπλέον το κόστος ενός κρεβατιού για ένα συνοδό εφόσον ο Ασφαλισμένος είναι παιδί ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών. β) Έξοδα βοηθητικών υπηρεσιών, τα οποία συμπεριλαμβάνουν έξοδα για φάρμακα, υγειονομικό υλικό (επιδέσμους, νάρθηκες, κ.λ.π.), νοσοκόμες, έξοδα χειρουργείου και χρήσης χειρουργικών συσκευών, που είναι απαραίτητες για την επέμβαση, αίμα, πλάσμα αίματος, ορούς, οξυγόνο, ακτινοθεραπείες, ραδιοϊσότοπα, κ.λ.π. γ) Διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα για τις αναγκαίες για τη θεραπεία, ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, τομογραφίες (αξονικές ή μαγνητικές), υπερηχογραφήματα, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, στεφανιογραφίες, αρτηριογραφίες καθώς και τη γνωμάτευση τους από ειδικό, όποτε τέτοια έξοδα πραγματοποιούνται. δ) Έξοδα νοσηλείας του Ασφαλισμένου για μεταμόσχευση οργάνου από άλλο δότη προς αυτόν. Σε κάθε περίπτωση καλύπτεται μόνο ο Λήπτης του μοσχεύματος και όχι ο δότης. Σημειώνεται ότι δεν καλύπτεται η δαπάνη του μοσχεύματος. ε) Αποκλειστικές νυχτερινές νοσοκόμες με την προσκόμιση πρωτότυπου Δ.Π.Υ. με την προϋπόθεση ότι έχει συστηθεί από τον θεράποντα ιατρό και για ανώτατο διάστημα 30 (τριάντα) ημερών κατά περίπτωση νοσηλείας. 3.8 Έξοδα Χειρουργού και Βοηθού του: Θεωρείται η αμοιβή του χειρουργού και του βοηθού του για την εγχείρηση εντός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 4.7 και 5 της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης. 3.9 Έξοδα Αναισθησιολόγου: Θεωρείται η αμοιβή του αναισθησιολόγου για την αναισθησία που απαιτείται για τη διεξαγωγή εγχείρησης ή εξέτασης, όποτε είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 4.7 και 5 της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης Έξοδα θεράποντος Ιατρού Νοσηλευτικού Ιδρύματος: Θεωρείται η αμοιβή του Ιατρού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος που παρακολουθεί τον Ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ως εσωτερικός ασθενής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 4.7 και 5 της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης Έξοδα Ημερήσιας Νοσηλείας Εξωτερικά Ιατρεία : Α) Πάντα κάτω από τους όρους και τα όρια του παρόντος καλύπτονται : οι μικρές χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται στα εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικού Ιδρύματος. οι μικρές χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο Ιατρείο του Χειρουργού Ιατρού, εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση της εταιρίας. οι ημερήσιες νοσηλείες για χημειοθεραπεία. Β) Κάτω από τους όρους και τα όρια του παρόντος καλύπτονται τα έξοδα για πρώτες βοήθειες στα εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικού Ιδρύματος συνεπεία ατυχήματος εφόσον αυτά πραγματοποιηθούν την ημέρα του ατυχήματος, έως του ποσού των 500 (πεντακοσίων ευρώ) κατά ατύχημα, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψη το τυχόν εκπιπτόμενο ποσό του Άρθρου Γ) Σημειώνεται πως για τα ανωτέρω Α και Β δεν καλύπτονται τα έξοδα για εξετάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν ικανοποιητικά εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος Ασθένεια: Θεωρείται κάθε νόσος που δεν προϋπάρχει της ασφάλισης και εκδηλώνεται για πρώτη φορά μετά την πάροδο σαράντα πέντε (45) ημερών από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή την επαναφορά της σε ισχύ, προκειμένου για νοσηλεία στην Ελλάδα και ενενήντα (90) ημερών προκειμένου για νοσηλεία στο Εξωτερικό Ατύχημα: Θεωρείται η σωματική βλάβη που οφείλεται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, αιφνίδια, ορατή και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου ή Δικαιούχου αποζημίωσης και επέρχεται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης Καλυπτόμενα Άτομα: Είναι τα Ασφαλισμένα άτομα, το όνομα των οποίων αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η Συμπληρωματική αυτή Ασφάλιση ισχύει μόνο για μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας. Κάθε Ασφαλισμένος, ο οποίος πρόκειται να μετοικήσει ή να απουσιάσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών εκτός Ελλάδας, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρία (Ασφαλιστή) Εκπιπτόμενο ποσό απαλλαγή : Το εκπιπτόμενο ποσό είναι το σταθερό ποσό με το οποίο

6 συμμετέχει ο κάθε Ασφαλισμένος στο κόστος κάθε νοσηλείας του. Στην παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) μπορεί να επιλέξει ένα από τα εξής πέντε (5) εκπιπτόμενα ποσά : 0 (μηδέν ευρώ), (χίλια ευρώ), (δύο χιλιάδες ευρώ), (τρεις χιλιάδες ευρώ), (πέντε χιλιάδες ευρώ) και μια από τις εξής τρεις (3) κατηγορίες Θέσης Νοσηλείας : Α ΘΕΣΗ, Β ΘΕΣΗ, Γ ΘΕΣΗ. Η επιλογή του αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη, ισχύει για κάθε περίπτωση νοσηλείας και ρητά συμφωνείται ότι όλες οι παροχές της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης είναι οφειλόμενες από την Εταιρία (Ασφαλιστή) για ποσό πέραν αυτού του ποσού ή μέρους αυτού σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 4: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Οι καλυπτόμενες παροχές καθορίζονται ανάλογα με το είδος και τις συνθήκες της νοσηλείας και καταβάλλονται με βάση τους ορισμούς του προηγούμενου Άρθρου 3 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η ανώτατη περίοδος κάλυψης ανά νοσηλεία είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες για νοσηλεία εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή αθροιστικά για διαδοχικές νοσηλείες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3.1 του παρόντος. 4.1 Θεραπεία εντός Θέσης Νοσηλείας. Για θεραπεία εντός της Θέσης Νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα εντός Ελλάδας ή σε Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα εντός Ελλάδας, η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει το εκατό επί τοις εκατό (100%) των αναγνωρισμένων Νοσοκομειακών εξόδων νοσηλείας που πραγματοποιούνται και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο εντός Ελλάδας τα αναγνωρισμένα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) με βάση τη λογική και συνήθη χρέωση. Για θεραπεία εντός της Θέσης Νοσηλείας σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει το ογδόντα επί τοις εκατό (80%) των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας που πραγματοποιούνται, μέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο Άρθρο 1.1 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 4.2 Θεραπεία εκτός Θέσης Νοσηλείας. Για θεραπεία εκτός της Θέσης Νοσηλείας η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει ποσοστό εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) ή πενήντα πέντε επί τοις εκατό (55%) ή σαράντα επί τοις εκατό (40%) των αναγνωρισμένων εντός Θέσης Νοσηλείας εξόδων νοσηλείας, εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε Θέση Νοσηλείας ανώτερη κατά μία (1), δύο (2) ή τρεις (3) Θέσεις Νοσηλείας αντίστοιχα. 4.3 Έξοδα Ημερήσιας Επέμβασης. Η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει τα έξοδα ημερήσιας χειρουργικής επέμβασης σύμφωνα πάντα με τα Άρθρα 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8 και 5 του παρόντος. 4.4 Νοσοκομειακό Επίδομα Συμμετοχή άλλου φορέα ασφάλισης. Εάν ο Ασφαλισμένος δεν αξιώσει καμία αποζημίωση για τη νοσηλεία του, η Εταιρία θα καταβάλει νοσοκομειακό επίδομα ίσο προς το ποσό των 160 ΕΥΡΩ (εκατόν εξήντα ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας Α, 140 ΕΥΡΩ (εκατόν σαράντα ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας Β, 120 ΕΥΡΩ (εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας Γ, για κάθε ημέρα νοσηλείας εντός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, με ανώτατο όριο νοσηλείας τις 10 (δέκα) ημέρες. Σε περίπτωση ύπαρξης εκπιπτόμενου ποσού θα αφαιρείται από το Νοσοκομειακό Επίδομα το είκοσι τοις εκατό (20%) του εκπιπτόμενου ποσού. 4.5 Παροχή Μητρότητας. Η κάλυψη του τοκετού παρέχεται ως επίδομα μετά από εικοσιτέσσερις (24) μήνες συνεχούς ισχύος της κάλυψης από την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά της σε ισχύ. Το ποσόν του επιδόματος παρέχεται σε κλίμακα, ανάλογα με τη Θέση Νοσηλείας που έχει επιλέξει ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) και η οποία αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. Το ποσό καθορίζεται σε (δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας Α, (χίλια πεντακόσια ΕΥΡΩ) για θέση νοσηλείας Β, ΕΥΡΩ (χίλια διακόσια ) για θέση νοσηλείας Γ. Σε περίπτωση ύπαρξης εκπιπτόμενου ποσού θα αφαιρείται από το ανωτέρω επίδομα το πενήντα τοις εκατό (50%) του εκπιπτόμενου ποσού. 4.6 Νοσηλεία στο Εξωτερικό. Η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει ποσοστό ογδόντα επί τοις εκατό (80%) του συνόλου των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης εντός Θέσης Νοσηλείας για νοσηλεία στο εξωτερικό και μέχρι του ανώτατου ποσού που αναγράφεται στο Άρθρο 1.1 και μέχρι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες εσωτερικής νοσηλείας. Για θεραπεία εκτός Θέσης Νοσηλείας ισχύουν επιπλέον οι περιορισμοί του Άρθρου 4.2 του παρόντος. 4.7 Ανώτατα Όρια Ιατρικών Αμοιβών. Θεωρείται το ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού για έξοδα του θεράποντος ιατρού, χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου που θα βαρύνει την Εταιρία (Ασφαλιστή). Τα όρια χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου καθορίζονται βάσει της βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης και αναφέρονται στο Άρθρο 5. Οι χειρουργικές επεμβάσεις χαρακτηρίζονται ως:

7 - Πολύ μικρές επεμβάσεις - Μικρές επεμβάσεις - Μεσαίες επεμβάσεις - Μεγάλες επεμβάσεις - Βαρείες επεμβάσεις - Εξαιρετικά βαρείες επεμβάσεις Σε περίπτωση βαρείας ή εξαιρετικά βαρείας χειρουργικής επέμβασης όπως αυτή καθορίζεται στον Πίνακα Κατάταξης του Άρθρου 5 του παρόντος, η Εταιρία (Ασφαλιστής) καλύπτει και την αμοιβή δεύτερου χειρουργού ιατρού με απαραίτητη προϋπόθεση το ύψος αυτής να μην υπερβαίνει το είκοσι επί τοις εκατό (20%) της αμοιβής του βασικού χειρουργού. Για την καταβολή του ποσού των ιατρικών αμοιβών απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Σ. 4.8 Χειρουργικό Επίδομα. Εάν ο Ασφαλισμένος δεν αξιώσει καμία αποζημίωση για έξοδα χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, η Εταιρία (Ασφαλιστής) θα καταβάλλει εφάπαξ χειρουργικό επίδομα ανάλογα με τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: - Μικρές επεμβάσεις Μεσαίες επεμβάσεις Μεγάλες επεμβάσεις Βαρείες επεμβάσεις Εξαιρετικά βαρείες επεμβάσεις Σε περίπτωση ύπαρξης εκπιπτόμενου ποσού θα αφαιρείται από το ανωτέρω επίδομα το πενήντα τοις εκατό (50%) του εκπιπτόμενου ποσού. ΑΡΘΡΟ 5: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Α ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Στον ακόλουθο Πίνακα κατατάσσονται οι χειρουργικές επεμβάσεις με βάση την σοβαρότητα τους. Σε περίπτωση που η πραγματοποιηθείσα χειρουργική επέμβαση δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα αυτόν, οι ιατρικές αμοιβές θα προσδιορίζονται από την Εταιρία με βάση την αναλογούσα σε παρόμοιας σοβαρότητας επέμβαση που περιλαμβάνεται στον Πίνακα. Η κατηγοριοποίηση αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβανομένης υπ όψη της προόδου της ιατρικής επιστήμης. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Απολίνωση κιρσού - φλέβας - Ακρωτηριασμός δακτύλου (χεριού, ποδιού) ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Ακρωτηριασμός άκρου (ποδός, κνήμης, μηρού, χεριού, πήχεος, βραχίονος) - Συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας), κατόπιν τραύματος - Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους ή δύο σκελών ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αρτηριακή εμβολεκτομή - θρομβεκτομή - Αφαίρεση αυχενικής πλευράς - Διατομή ή εκτομή προσθίου σκαληνού μυός - Οσφυϊκή συμπαθεκτομή ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αορτο - λαγόνιος ή μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση - Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή - Υποκλείδιο - υποκλείδιο φλεβική - αρτηριακή παράκαμψη με φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση - Φλεβική θρομβεκτομή (μάσχαλο - υποκλειδίου, λαγονομηριαίας, κάτω κοίλης φλέβας) - Αγγειοπλαστική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αορτο - αμφω - μηριαία - ιγνυακή παράκαμψη

8 - Αορτο - νεφρική - αρτηριακή παράκαμψη - Αορτο - σπλαχνική αρτηριακή παράκαμψη - Αορτο - καρωτιδική ή αορτο υποκλείδιο παράκαμψη - Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας - Εγχείρηση κοιλιακής αορτής - Εγχείρηση καρδιάς με εξωσωματική ή μη ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση αθηρωματώδους κύστης, μικρού λιπώματος, ινώματος, θηλώματος, κλπ. - Διατομή βραχέος χαλινού - Συρραφή τραύματος ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Εκτεταμένα θλαστικά τραύματα αντιμετωπισθέντα με γενική νάρκωση - Πλαστική κήλης (βουβωνοκήλη, μηροκήλη, ομφαλοκήλη, μετεγχειρητική κήλη, κλπ.) - Σκωληκοειδεκτομή - Παροχέτευση περιγεγραμμένου ενδοκοιλιακού αποστήματος - Χολοκυστοστομία - Εκτομή περιεδρικού συριγγίου, ραγάδος - Αιμορροιδεκτομή - Εκτομή κύστης κόκκυγος - Εκτομή κονδυλωμάτων, θηλωμάτων, πολυπόδων - Συστροφή όρχεως - ορχεοπηξία - Επιδιδυμιδεκτομή - Υδροκήλη - Κιρσοκήλη - Εκτομή συγγενών κύστεων - συριγγίων τραχήλου - Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος - Τεταρτεκτομή μαστού ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Ερευνητική λαπαροτομία - Κολοστομία - νηστιδοστομία - ειλεοστομία - Γαστρεκτομή μερική - Βαγοτομή + αναστόμωση ή πυλωροπλαστική - Εντεροαναστόμωση - Μαστεκτομή απλή ή ριζική - Παρωτιδεκτομή - Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός - τραχήλου βουβώνων - Θυρεοειδεκτομή ολική ή υφολική - Χολοκυστεκτομή - Εκτομή λεπτού εντέρου - Πλαστική διαφραγματοκήλης ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Κολεκτομή - Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστης/παγκρέατος - Σπληνεκτομή - Αφαίρεση εχινόκοκκου κύστης ήπατος ή κοιλίας - Διακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού - Νεφρεκτομή επινεφριδεκτομή - Απεμπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση - Ριζική εκτομή ουροδόχου κύστης - Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου - Χολοκυστεκτομή + χοληδοχοτομή - Χολοκυστεκτομή + σφιγκτηροπλαστική ή χολοπεπτική αναστόμωση ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Οισοφαγεκτομή (μερική ή ολική) - Ολική γαστρεκτομή - Παγκρεατεκτομή (ολική-μερική) - Τυπική λοβεκτομή ήπατος

9 - Ολική κολεκτομή - Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή ορθού ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου - Κρυοπηξία και εξάχνωση τραχήλου - μαρσιποποίηση ή εξαίρεση Βαρθολινείου Αδένος - Διαγνωστική απόξεση - Περίδεση τραχήλου (κύηση) ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Κωνοειδής εκτομή τραχήλου - Πρόσθια, οπίσθια κολπορραφή - Διαγνωστική λαπαροσκόπηση επεμβατική /Διαγνωστική υστεροσκόπηση επεμβατική - Τραχηλεκτομή - Αφαίρεση κύστης ωοθήκης ή ωοθηκεκτομή - Απολίνωση σαλπίγγων ή εκτομή - Αφαίρεση /τεχθέντος ινομυώματος - Εκτομή αιδοίου (laser) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Εκπυρήνηση ινομυώματος μήτρας - Ολική υστερεκτομή με ή χωρίς τα εξαρτήματα - Ολική κολπική υστερεκτομή - Ευρεία ολική υστερεκτομή ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Ριζική εκτομή αιδοίου με βουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό άμφω - Ριζική υστερεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Διασωλήνωση θώρακος - Παροχέτευση ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Μεσοθωρακοσκόπηση με ή χωρίς βιοψία ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Λοβεκτομή - Σφηνεκτομή πνεύμονας - Πνευμοθώρακας με θωρακοτομή - Ερευνητική θώρακος ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακείου με στερνοτομή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Ολική πνευμονεκτομή ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Κρανιοανάρτηση ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Οσφυϊκή δισκεκτομή, πεταλεκτομή - Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου - Υποσκληρίδιο αιμάτωμα ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αυχενική - θωρακική δισκεκτομή - Κρανιοπλαστική/μηνιγγοπλαστική - Σπονδυλοδεσία - Κρανιοτομία ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

10 - Διασφηνοειδής υποφυσεκτομή/αδενωμεκτομή - Όγκοι νωτιαίου μυελού - Ανευρύσματα εγκεφάλου - Ενδομυελικοί όγκοι νωτιαίου μυελού - Όγκοι κρανίου ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Συρραφή κερατοειδούς - Αφαίρεση χαλάζιου - Αφαίρεση πτερυγίου - Τραύμα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Εντρόπιο - εκτρόπιο - Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού - Γλαύκωμα - Βλεφαροπλαστική - πτώση βλεφάρου - Αφαίρεση ή αντικατάταση ενδοφακού ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς - Τραύμα σκληρού κερατοειδούς - υαλώδους - Εξόρυξη & πρόθεση ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Μεταμόσχευση κερατοειδούς ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση όνυχος - Τοποθέτηση σκελετικής έλξης - Συρραφή μικρού μεγέθους τραύματος χωρίς συμμετοχή νεύρων τενόντων ή αγγείων ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση γαγγλίου, επιπολής ευρισκομένων όγκων και ξένων σωμάτων - Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνος - Διάνοιξη ελύτρου τένοντος (π.χ. εκτεινασσόμενος δάκτυλος, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα De Quervain) - Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γενική αναισθησία - Συρραφή μεμονωμένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων - Διαδερμική τοποθέτηση βελόνων Kirschner ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Τοποθέτηση κρανιακής έλξης Hallo με ή χωρίς κηδεμόνα Minerva - Διαγνωστική αρθροσκόπηση - Αφαίρεση μικρών καλοηθών όγκων - Οστεοσύνθεση καταγμάτων αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγμάτων επικονδύλων - Διορθωτικές επεμβάσεις επί μεμονωμένου βλαισού μεγάλου δακτύλου ή μεμονωμένων παραμορφώσεων δακτύλων ή πτώσεων μεταταρσίων - Συρραφή ρήξης μεμονωμένων συνδέσμων πλην χιαστών - Συρραφή διατομής τενόντων ή νεύρων μεμονωμένα - Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων - Επεμβάσεις επί οστεοχονδρίτιδος - Αφαίρεση παλαμιαίας απονεύρωσης επί νόσου Dupuytren - Ακρωτηριασμοί άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός - Αφαίρεση υλικών πλην σύρματος Kirschner ή μεμονωμένου κοχλίου - Λήψη μοσχευμάτων ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Επανασυγκόληση δακτύλων

11 - Χειρουργική αρθροσκοπική επέμβαση γόνατος ή ώμου - Πλαστική χιαστών συνδέσμων γόνατος - Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων κνημιαίων ή μηριαίων κονδύλων ή άλλων ενδοαρθρικών καταγμάτων - αγκώνος - τροχιλίας - Πολλαπλές τενοντοσυρραφές, πολλαπλές συρραφές νεύρων - Αντιμετώπιση καταγμάτων βραχιονίου, μηρού, λεκάνης δια εξωτερικής οστεοσυνθέσεως - Αρθροδεσία μεσαίου μεγέθους αρθρώσεων - π.χ. ποδοκνημικής - υπαστραγαλικών - Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής, στερνοκλειδικής - Αφαίρεση καλοηθών οστικών όγκων - Οστεοσύνθεση καταγμάτων βραχιονίου κνήμης, μηρού λεκάνης, κατάγματα ΡILΟΝ - Χειρουργική αντιμετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήματος του ώμου και της επιγονατίδος - Αρθροδεσία καρπού - ταρσού - Χειρουργική αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεως μεγάλων αυλοειδών οστών (μηριαίου, κνήμης, βραχιονίου) ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αντιμετώπιση κατάγματος - εξαρθρήματος ισχίου - Δισκεκτομή (με πεταλεκτομή) - Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων όγκων μαλακών μορίων - Μεταφορά αγγειουμένων μοσχευμάτων και εκτενών μίσχων ή ελευθέρων μυϊκών κρημνών - Ενδαρθρικά - υπερκονδύλια κατάγματα αγκώνος και γόνατος - Ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων πυέλου, κοτύλης - Επανασυγκόλληση άκρων (πάνω από το επίπεδο των δακτύλων) - Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες - Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών μεγάλων αρθρώσεων (revision) - Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοηθών όγκων μακρών οστών και λεκάνης - Συρραφή βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια μικροχειρουργικής και Οστεοσύνθεση -επανασυγκόλληση μελών - Απεξάρθρωση ισχίου ή ώμου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια μικροχειρουργικής ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Κυστεοσκόπηση με λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστης - Βιοψία προστάτη - Απολίνωση και εκτομή σπερματικού πόρου - Βιοψία όρχεως - Περιτομή ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Πλαστική στομίου ουρήθρας - Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα - Ενδοσκοπική ουρηθροτομία - Υπερηβική κυστεοτομία - Ενδοσκοπική μηχανική ή δι' υπερήχων λιθοτριψία λίθων ουροδόχου κύστης - Ενδοσκοπική αφαίρεση μικρού όγκου κύστης - Διαδερμική νεφροστομία - Ριζική ορχεκτομή - Λιθοτριψία νεφρού ή ουρητήρων ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Ενδοσκοπική αφαίρεση μεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων - Πλαστική συριγγίου και στενώματος ουρήθρας - Τραύμα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική - Προστατεκτομή - Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

12 - Πυελική λεμφαδενεκτομή - Νεφρεκτομή - Πυελοπλαστική - Μερική κυστεκτομή - Αφαίρεση εκκολπώματος ουροδόχου κύστης - Μετατραυματική ρήξη κύστης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Ριζική αφαίρεση πέους με λεμφαδενεκτομή - Ριζική προστατεκτομή επί καρκίνου προστάτου με πυελική λεμφαδενεκτομή - Ριζική κυστεκτομή επί καρκίνου κύστης με πυελική λεμφαδενεκτομή - Ριζική οπισθοπεριτοναϊκή και πυελική λεμφαδενεκτομή αμφοτερόπλευρα ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Αφαίρεση αιμορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού διαφράγματος - Καυτηριασμός ρινικών κογχών - Παρακέντηση και πλύση ιγμορείου άντρου - μετωπιαίου κόλπου - Λύση συμφύσεων ρινικής κοιλότητας - Ανάταξη απλού κατάγματος ρινικών οστών - Παρακέντηση τύμπανου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού - Αφαίρεση πολύποδος ωτός - Διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος - Αδενοειδεκτομή - Διατομή χαλινού γλώσσας - Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας - Μυριγγοτομή ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Kογχοτομή - Πλαστική ρινικού διαφράγματος (χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος) - Ανάταξη επιπλεγμένου κατάγματος ρινός - Αφαίρεση εξοστόσεως ή οστεώματος από τον έξω ακουστικό πόρο - Αμυγδαλεκτομή - Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος - Αφαίρεση πολύποδα ή κομβίου φωνητικών χορδών - Τραχειοστομία - Αποκατάσταση μετά τραχειοτομία ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Ανάτρηση ιγμορείου και άλλων παραρινίων κόλπων - Ενδορινική ηθμοειδεκτομή, απλή - Απολίνωση έξω καρωτίδας ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Tυμπανοπλαστικές - Απλή - ριζική μαστοειδεκτομή - Γλωσσεκτομή - Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος με εκσκαφή - Αφαίρεση φαρυγγικού εκκολπώματος - Λαρυγγεκτομή - Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου - Λαρυγγοπλαστική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Γναθεκτομή - Ολική γναθεκτομή με εξόρυξη του οφθαλμού (χειρουργική commando) - Αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος - Εκτομή λιθοειδούς σε όγκους ωτός - Φαρυγγεκτομή - Φαρυγγολαρυγγεκτομή Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

13 Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται τα ανώτατα όρια των ιατρικών αμοιβών που καλύπτονται από την Εταιρία (Ασφαλιστής) με βάση την παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση, εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε μη συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις (με ανώτατο όριο τρεις (3) συνολικά) γίνονται κατά τη διάρκεια μίας Νοσηλείας ταυτόχρονα, ή οφείλονται στην ίδια πάθηση ή επιπλοκή της, θα καταβάλλεται από την Εταιρία (Ασφαλιστή) ως αμοιβή χειρουργού το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση και το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού που αντιστοιχεί στις επιπλέον επεμβάσεις. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ ΒΑΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 500 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 300 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ 900 ΒΑΡΙΕΣ 700 ΜΕΓΑΛΕΣ 550 ΜΕΣΑΙΕΣ 400 ΜΙΚΡΕΣ 250 ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ Έως 20 ημέρες παραμονή 100 Από 20 ημέρες παραμονής και άνω 70 ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Για θεραπεία μίας ημέρας 300 Για θεραπεία περισσότερων ημερών, ημερησίως 190 Για χημειοθεραπεία με Platina,Taxol, Methotrexate, Ιφοσμαμιίδη που χρειάζονται προετοιμασία μίας ημέρας 190 προστίθενται εφάπαξ Για χημειοθεραπεία που απαιτείται 24ωρη έγχυση προστίθενται εφάπαξ 190 Για περιοχικές θεραπείες 700 Για θεραπεία συνεχούς εκχύσεως με αντλία Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, εφόσον οι ιατρικές αμοιβές ξεπερνούν τα ανωτέρω ανώτατα όρια, θα καλύπτονται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και με βάση τη λογική και συνήθη χρέωση. ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Με αυτή τη Συμπληρωματική Κάλυψη η Εταιρία αποζημιώνει τα λογικά και συνήθη αναγνωρισθέντα έξοδα του Ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος ή ασθενείας που απαιτεί θεραπεία της πάθησης εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφαλιστική σύμβαση να είναι πλήρως σε ισχύ με το να έχουν εκπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης. Οι προβλεπόμενες παροχές θα καταβάλλονται σε Ευρώ. Όταν τα έξοδα νοσηλείας έχουν καταβληθεί σε συνάλλαγμα το ποσό θα μετατρέπεται σε Ευρώ σύμφωνα με την επίσημη τιμή του νομίσματος την ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών νοσηλείας. Οι προβλεπόμενες παροχές θα καταβάλλονται είτε στον Ασφαλιζόμενο, είτε με τη συγκατάθεση της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλισμένου σε αυτούς οι οποίοι προσέφεραν τις καλυπτόμενες ιατρικές υπηρεσίες και των οποίων η εξοφλητική απόδειξη θα απαλλάσσει την Εταιρία από περαιτέρω υποχρεώσεις για αυτές τις παροχές.

14 ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ο Ασφαλισμένος, ο οποίος πρόκειται να εισαχθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα για νοσηλεία, υποχρεούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, στο τηλέφωνο ή προκειμένου να αναγγείλει την εισαγωγή του εικοσιτέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν την εισαγωγή. Η ανωτέρω διαδικασία ενημέρωσης της Εταιρίας (Ασφαλιστή) δεν ισχύει σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού, αλλά πρέπει οπωσδήποτε το Συντονιστικό Κέντρο να ειδοποιηθεί αμέσως κατά την εισαγωγή και πάντως πριν την έξοδο του Ασφαλισμένου από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα χωρίς την ανωτέρω ενημέρωση της Εταιρίας (Ασφαλιστή), ο Ασφαλισμένος πρέπει να εξοφλήσει το Νοσηλευτικό Ίδρυμα με ίδια μέσα και να υποβάλει στην Εταιρία (Ασφαλιστή) τα πρωτότυπα εξοφλημένα φορολογικά παραστατικά προκειμένου να αποζημιωθεί απολογιστικά, έστω και αν η νοσηλεία πραγματοποιήθηκε σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία (Ασφαλιστής) καταβάλλει ποσοστό ενενήντα επί τοις εκατό (90%) της προβλεπόμενης, με βάση τους όρους της πρόσθετης αυτής κάλυψης, αποζημίωσης. Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε Νοσηλευτικό ίδρυμα, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να συμπληρώσει αίτηση αποζημίωσης και να τη στείλει στην Εταιρία (Ασφαλιστή) μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία το συντομότερο δυνατό ή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας (Ασφαλιστή), εάν τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν εντός τριάντα (30) ημερών. Υποχρεούται επίσης να δίνει γραπτά και προφορικά, κάθε πληροφορία η οποία του ζητείται από την Εταιρία (Ασφαλιστή) σχετικά με τη νοσηλεία και να προσκομίζει κάθε στοιχείο για την απόδειξη των προϋποθέσεων του δικαιώματος του. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει στην Εταιρία (Ασφαλιστή) πρωτότυπα δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις ή πρωτότυπη βεβαίωση εξόδων άλλου ασφαλιστικού φορέα. Με την καταβολή της αποζημίωσης τα στοιχεία αυτά γίνονται ιδιοκτησία της Εταιρίας (Ασφαλιστή). Εάν ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει τα παραπάνω δικαιολογητικά στοιχεία να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα και να επικυρωθούν από την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου νοσηλείας. Εάν η Εταιρία (Ασφαλιστής) ζητήσει από τον Ασφαλισμένο συμπληρωματικές ιατρικές εκθέσεις ή εξετάσεις από ιατρό της επιλογής της για την απόδειξη του δικαιώματος αποζημίωσης, τα έξοδα θα επιβαρύνουν την Εταιρία (Ασφαλιστή). Εκπρόθεσμη γραπτή αναγγελία, άρνηση να δοθούν τα παραπάνω στοιχεία ή άρνηση εξέτασης του Ασφαλισμένου από τον ιατρό της Εταιρίας (Ασφαλιστή), δίνουν το δικαίωμα στην Εταιρία (Ασφαλιστή) να αρνηθεί την αποζημίωση. Αν η παράβαση οφείλεται σε δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενου) ή του Ασφαλισμένου, η Εταιρία (Ασφαλιστής) έχει επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση κάθε ζημίας την οποία υπέστη. Κάθε ενέργεια της Εταιρίας (Ασφαλιστή) που αποβλέπει στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος ή της ασθένειας δεν συνεπάγεται και υποχρέωση της να αποδεχτεί την προβαλλόμενη αξίωση για αποζημίωση. Καμία αγωγή αποζημίωσης δεν μπορεί να εγερθεί κατά της Εταιρίας (Ασφαλιστή) πριν περάσουν εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για το ατύχημα ή την ασθένεια. Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) ή ο Ασφαλισμένος έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν την Εταιρία (Ασφαλιστή) για την ύπαρξη άλλης ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης. Περισσότερες ασφαλίσεις νοσοκομειακής περίθαλψης είναι ισχυρές μέχρι την έκταση των πραγματοποιηθεισών δαπανών, ενώ η Εταιρία (Ασφαλιστής) ευθύνεται μέχρι το ασφαλιστικό ποσό της σύμβασης της. Παράβαση από δόλο της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία (Ασφαλιστή) να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει στο διάστημα αυτό, η Εταιρία (Ασφαλιστής) απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσματος, ενώ ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρίας (Ασφαλιστή). Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση έχει άμεσα αποτελέσματα, ενώ η Εταιρία (Ασφαλιστή) δικαιούται τα ασφάλιστρα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου ή κατά το χρόνο που επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας. ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Στην περίπτωση κατά την οποία στα αναγνωρισμένα από την παρούσα ασφάλιση έξοδα νοσηλείας (δικαιούμενη αποζημίωση), συμμετέχει άλλος ασφαλιστικός φορέας κοινωνικής ή ιδιωτικής ασφάλισης η Εταιρία (Ασφαλιστής) θα καταβάλλει: 1) τη διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας και των ποσών που κάλυψε ο άλλος ασφαλιστικός φορέας και μέχρι των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο παρόν. Για τον υπολογισμό των αναγνωρισμένων εξόδων σε περίπτωση ύπαρξης εκπιπτόμενου ποσού η συμμετοχή που κάλυψε ο άλλος

15 ασφαλιστικός φορέας θα μειώνει ισόποσα το εκπιπτόμενο ποσό. 2) εφάπαξ ποσό (επίδομα) ίσο με το 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) των αναγνωρισμένων εξόδων που κάλυψε ο άλλος ασφαλιστικός φορέας με ανώτατο όριο (δέκα χιλιάδες ευρώ) κατά περίπτωση νοσηλείας. Σε περίπτωση ύπαρξης εκπιπτόμενου ποσού από το εφάπαξ ποσό (επίδομα) θα αφαιρείται το είκοσι τοις εκατό (20%) του εκπιπτόμενου ποσού. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό καταβληθέν από την Εταιρία (Ασφαλιστή) ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τα ανώτατα όρια όπως ορίζονται στους όρους του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 9: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η Εταιρία (Ασφαλιστής) θα αναπροσαρμόζει τα ασφάλιστρα της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου και για το σύνολο των Ασφαλισμένων με την κάλυψη αυτή σε ποσοστό τρία επί τοις εκατό (3%) επί των ασφαλίστρων του προηγούμενου έτους. Όλα τα ανώτατα όρια παροχών του παρόντος προσαρτήματος αυξάνονται κατά πέντε επί τοις εκατό (5%) ανά τριετία συνεχούς ασφάλισης, για το σύνολο των Ασφαλισμένων με την παρούσα κάλυψη. ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Επιπλέον της ανωτέρω αυτόματης αναπροσαρμογής ασφαλίστρων του Άρθρου 9, η Εταιρία (Ασφαλιστής) διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης στην ετήσια επέτειο του Ασφαλιστηρίου και για το σύνολο των Ασφαλισμένων με την παρούσα κάλυψη της ίδιας ηλικίας, εφόσον μεταβληθεί ένας ή περισσότεροι από τους συντελεστές υπολογισμού του ασφαλίστρου, οι οποίοι είναι : Α. Αύξηση της τιμής του δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή/και της τιμής του Δείκτη Ιατρικού και Νοσηλευτικού Πληθωρισμού όπως αυτοί δημοσιεύονται από επίσημη Αρχή, σε ποσοστό άνω του τρία επί τοις εκατό (3 %) μεταξύ των δύο (2) τελευταίων ημερολογιακών ετών. Β. Αύξηση της νοσηρότητας της συγκεκριμένης ηλικίας, όπως αυτή αναφέρεται σε Ελληνικούς ή Διεθνείς Πίνακες Νοσηρότητας, σε ποσοστό άνω του 3%. Σε κάθε περίπτωση η επιπλέον του άρθρου 9 αναπροσαρμογή ασφαλίστρων δεν μπορεί να υπερβαίνει την αύξηση της τιμής του δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή την αύξηση της τιμής του Δείκτη Ιατρικού και Νοσηλευτικού Πληθωρισμού (την μεγαλύτερη εκ των δύο αυτών), προσαυξημένη κατά τρείς (3) μονάδες. Η Εταιρία (Ασφαλιστής) δύναται να αναστείλει μέρος ή ολόκληρη την αναπροσαρμογή προς όφελος του ασφαλισμένου, χωρίς όμως να παραιτείται του δικαιώματός της να εφαρμόσει την ανωτέρω περιγραφόμενη αναπροσαρμογή στις επόμενες επετείους. ΑΡΘΡΟ 11: ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η Εταιρία (Ασφαλιστής) παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας, που καλύπτονται από την παρούσα Ασφάλιση, να συνεχίσουν την ασφάλιση ως κύριοι Ασφαλισμένοι με αίτησή τους που θα υποβληθεί έως ένα (1) μήνα από τη λήξη της ασφάλισης ή ενηλικίωσης αυτών, με Νοσοκομειακό Πρόγραμμα αντίστοιχης μορφής ασφάλισης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια της Εταιρίας (Ασφαλιστή), καταβάλλοντας το αναλογούν ασφάλιστρο. ΑΡΘΡΟ 12: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται. Μπορεί να συμφωνηθεί ρητά η καταβολή του ασφαλίστρου σε τρίμηνες ή εξάμηνες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση πάντοτε προκαταβάλλεται. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του ετήσιου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής. Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία (Ασφαλιστή) να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή δήλωση στο Λήπτη της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενο), στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με την έκδοση σχετικής απόδειξης από την Εταιρία (Ασφαλιστή), υπογεγραμμένης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ή από την ειδοποίηση της καταβολής των ασφαλίστρων συνοδευόμενη από την απόδειξη καταβολής των ασφαλίστρων σε Τράπεζα ή το Ταχυδρομείο, αποκλειομένων άλλων αποδεικτικών μέσων. ΑΡΘΡΟ 13: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Με αυτή τη Συμπληρωματική Ασφάλιση και συμπληρωματικά του Άρθρου 4 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 3 των Κοινών Όρων Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων, η Εταιρία (Ασφαλιστής) δεν υποχρεούται να

16 καταβάλει αποζημίωση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η θεραπεία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα ή είναι το αποτέλεσμα των παρακάτω γεγονότων, πράξεων ή καταστάσεων: 13.1 Κάθε γνωστής προϋπάρχουσας ασθένειας ή σωματικής βλάβης κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης ή την επαναφορά της σε ισχύ και των επιπλοκών τους, ή υποτροπής παλαιότερης ασθένειας ή πάθησης, εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί στην Εταιρία (Ασφαλιστή) στην Αίτηση Ασφάλισης και η Εταιρία (Ασφαλιστής) έχει αποδεχτεί την κάλυψη της Ασθενειών που εκδηλώθηκαν πριν περάσουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης ή την επαναφορά της σε ισχύ για νοσηλείες εντός Ελλάδος και ενενήντα (90) ημέρες για νοσηλείες εκτός Ελλάδος. Οι ασθένειες που εκδηλώθηκαν κατά τις πρώτες σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας ή την επαναφορά της σε ισχύ, θεωρούνται ως προϋπάρχουσες και δεν καλύπτονται καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης Σωματικών βλαβών ή ασθενειών που προκαλούνται από τον Ασφαλισμένο ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, μερικά ή ολικά, σε απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλιζομένου, σε χρόνιο αλκοολισμό, σε χρήση ή εξάρτηση φαρμάκων - ναρκωτικών Συμμετοχής ή εκπαίδευσης σε επικίνδυνα σπορ, επικίνδυνα χόμπι, σε αγώνες, καθώς και σε ράλι. Ενδεικτικά αναφέρονται ως επικίνδυνες ενασχολήσεις: η αεροπλοΐα, η ανεμοπλοϊα, είτε με μηχανή είτε με ανεμόπτερο, η ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, οι αγώνες ταχύτητας με κρις κραφτ, η επαγγελματική ιστιοπλοΐα (μεγάλοι αγώνες σε ανοικτή θάλασσα),τα ράλι αυτοκινήτων, μοτοσικλετών ή ποδηλασίας, οι ιππικοί αγώνες, οι καταδύσεις, η εξερεύνηση σπηλαίων, η αναρρίχηση σε βουνά, οι πολεμικές τέχνες και το μποξ, και εκείνες των επαγγελματιών αθλητών και των αθλητών που συμμετέχουν σε επίσημες διοργανώσεις. Διευκρινίζεται ότι αντιθέτως καλύπτεται η περιστασιακή ενασχόληση του Ασφαλισμένου με αθλήματα και σπορ, όπως π.χ. το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γκολφ, σκι, ιππασία, κωπηλασία, κολύμβηση, απλή γυμναστική, συνηθισμένο κυνήγι, αλιεία, απλές ορειβατικές εκδρομές (χωρίς αναρριχήσεις) Αεροπορικών ατυχημάτων, εκτός εάν ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους, αεροπορικής Εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί κανονικά δρομολόγια, τακτικά ή charters Σωματικών βλαβών ή ασθενειών που προκαλούνται από εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πολιτική ή στρατιωτική στάση, ανταρσίες, πολιτικές ταραχές και εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις οποιασδήποτε Χώρας ή Οργανισμού, καθώς και από ατυχήματα οφειλόμενα σε πυρηνική ενέργεια. Δεν καλύπτονται επίσης: 13.7 Εσωτερική θεραπεία ή ημερήσια επέμβαση, η οποία δεν πραγματοποιείται σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο Οδοντιατρική θεραπεία ή θεραπεία ούλων, χειρουργική ή μη, εκτός εάν είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος που συνέβη ενόσω αυτή η κάλυψη είναι σε ισχύ Αισθητική και πλαστική χειρουργική, εκτός εάν είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος που συνέβη ενόσω αυτή η κάλυψη είναι σε ισχύ Αποβολή και άμβλωση καθώς και εγκυμοσύνη και τοκετός για οποιαδήποτε άλλη παροχή εκτός αυτής που αναφέρεται στο Άρθρο 4.5 του παρόντος Τεχνητά προσθετικά τμήματα, διορθωτικές συσκευές και ιατρικά μηχανήματα που δεν είναι χειρουργικά απαραίτητα για τη θεραπεία του Ασφαλισμένου. Επίσης δεν καλύπτεται η αλλαγή οποιωνδήποτε προσθετικών τμημάτων ή διορθωτικών συσκευών λόγω φθοράς ή άλλης αιτίας Θεραπεία διανοητικών και ψυχιατρικών παθήσεων, ψυχικών και ψυχωσικών διαταραχών Θεραπεία και εξετάσεις που αφορούν το ΑIDS και κάθε ασθένεια ή κατάσταση που συνδέεται με το ΑΙDS Αφαίρεση σπίλων εκτός εάν προηγηθεί γραπτή έγκριση της εταιρίας Έξοδα ανάρρωσης, αποκατάστασης, γηριατρικής θεραπείας, προληπτική ιατρική και ανάπαυση Νοσηλείες για αντιμετώπιση της στειρότητας, ή νοσηλείες που σχετίζονται με γονιμοποίηση ή βελτίωση της ικανότητας τεκνοποίησης και επιπλοκές αυτών Ερευνητικές επεμβάσεις γεννητικών οργάνων, λαπαροσκοπικές ή μη, οι οποίες δεν σχετίζονται με ασθένεια όπως αυτή αποδεικνύεται από την προσκόμιση των εκάστοτε απαραίτητων δικαιολογητικών Διαγνωστικές εξετάσεις κατά την διάρκεια της Νοσηλείας του Ασφαλισμένου οι οποίες δε σχετίζονται με την αιτία της Νοσηλείας Εκ γενετής παθήσεις καθώς και ανατομικές δυσπλασίες και επιπλοκές τους Πρόσωπα με διαμονή εκτός Ελλάδας Νοσηλείες μεγαλύτερες των 365 ημερών Εγχείριση αμυγδαλών ή αδενοειδών εκβλαστήσεων, αρθροσκοπήσεις, νοσηλείες για κιρσούς,

17 αιμορροιδοπάθεια, ρινικό διάφραγμα και κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη ή την επαναφορά σε ισχύ της παρούσας ασφάλισης Νοσηλείες σχετικές με τα γεννητικά όργανα του Ασφαλισμένου και νοσηλείες που οφείλονται σε κήλη, πλην αυτής της μεσοσπονδυλίου δίσκου κατά το πρώτο έτος από την έναρξη ή την επαναφορά σε ισχύ της παρούσας Ασφάλισης Πάσης φύσεως θεραπείες ή επεμβάσεις για παχυσαρκία, θεραπεία ακμής, αλλεργικά tests και ανοσοθεραπείες Αιμοκάθαρση. Διευκρινίζεται ότι καλύπτονται, πάντα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, οι περιπτώσεις Ασθένειας Οφθαλμών εκτός Διαθλαστικών Ανωμαλιών. Η ασθένεια θόλωσης του φυσικού φακού του ματιού (καταρράκτης) καλύπτεται εφόσον η παρούσα ασφάλιση βρίσκεται σε συνεχή ισχύ για δέκα (10) έτη πριν την επέμβαση αποκατάστασης. ΑΡΘΡΟ 14: ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ) Ρητά συμφωνείται ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και οι Ιατροί λειτουργούν νόμιμα, έχοντας εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και εξάσκησης επαγγέλματος, ενεργούν πάντοτε κατά την εκτέλεση του έργου τους με επιστημονικά κριτήρια, μη έχοντας την δυνατότητα η Εταιρία (Ασφαλιστής) παρεμβολής στο έργο αυτών και ως εκ τούτου φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη των πράξεων ή των παραλείψεών τους, η δε Εταιρία (Ασφαλιστής) ουδεμία ευθύνη φέρει επί των πράξεων η/και παραλείψεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Από της καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης κατά τους όρους του παρόντος η Εταιρία (Ασφαλιστής) υποκαθίσταται στα δικαιώματα του Ασφαλισμένου έναντι κάθε τρίτου προσώπου υπευθύνου για την επέλευση της ζημίας ή υπόχρεου στην καταβολή της ή μέρους της. Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) και ο Ασφαλισμένος εκχωρούν με το παρόν στην Εταιρία (Ασφαλιστή) κάθε σχετικό ουσιαστικό και δικονομικό δικαίωμα. Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία (Ασφαλιστή), ενώ σε περίπτωση ενάσκησης εκ μέρους της Εταιρίας (Ασφαλιστή) των σχετικών έναντι του υπευθύνου τρίτου δικαιωμάτων της προς επανείσπραξη, τόσο ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) όσο και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να παράσχουν στην Εταιρία (Ασφαλιστή) κάθε δυνατή συνδρομή ευθυνόμενοι άλλως απέναντι της σε αποζημίωση για κάθε ζημία της που θα προκύψει από την εκ μέρους τους παράβαση αυτής της υποχρέωσης. ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση είναι ισόβιας διάρκειας με απαραίτητη προϋπόθεση όμως να διατηρείται σε ισχύ η Βασική Ασφάλιση του Ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 17: ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Συμπληρωματικά του Άρθρου 4 των Κοινών Όρων Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων, η ισχύς του προσαρτήματος αυτού λήγει: α) Με τη λήξη της ισχύος της Βασικής Ασφάλισης Ζωής. Διευκρινίζεται ότι παραμένει σε ισχύ και κατά τη διάρκεια του διαστήματος όπου ο Δικαιούχος Ασφαλισμένος λαμβάνει παροχή σύνταξης από το παρόν Ασφαλιστήριο, οπότε λήγει με το θάνατο του. β) Η Εταιρία (Ασφαλιστής) διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να καταγγείλει το προσάρτημα αυτό στις κάτωθι περιπτώσεις: i) εάν έχει γίνει από δόλο ψευδής δήλωση ή αποσιώπηση εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενου) ή του Ασφαλισμένου, περιστατικών τέτοιων τα οποία αν η Εταιρία (Ασφαλιστής) γνώριζε δεν θα προέβαινε στην ασφάλιση ή δεν θα την αποδεχόταν με τους ίδιους όρους. ii) εάν δεν καταβληθούν τα αντίστοιχα ασφάλιστρα iii) εάν ο Ασφαλισμένος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του(άρθρα 7 και 11 ). ΑΡΘΡΟ 18: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Για κάθε διαφορά απορρέουσα από τις διατάξεις του παρόντος, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. ΑΡΘΡΟ 19: ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ Κάθε σχετικός με το παρόν φόρος ή τέλος χαρτοσήμου βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Λήπτη της

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους και σύµφωνα µε τα ιατρικά δεδοµένα που ισχύουν κάθε φορά. Οι πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 150 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 481

MEGACARE 150 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 481 MEGACARE 150 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 481 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 10/11/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 10/11/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 16 2 12/10/2017 12/10/2017 15/11/2017 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΤΗ ΣΑΦΗΝΟΜΗΡΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ, Ή ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΤΡΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 17 2 12/10/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 17/11/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 17/11/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 17 2 12/10/2017 12/10/2017 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΤΗ ΣΑΦΗΝΟΜΗΡΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ, Ή ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΤΡΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 23 2 13/11/2017 16/11/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 13/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 13/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 16 2 12/10/2017 12/10/2017 15/11/2017 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΤΗ ΣΑΦΗΝΟΜΗΡΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ, Ή ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΤΡΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 17 2 12/10/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΛΙΣΤΑΣ (ΜΟΝ. ΑΡΙΘΜ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α ΗΜ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

ΑΑ ΛΙΣΤΑΣ (ΜΟΝ. ΑΡΙΘΜ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α ΗΜ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΑ ΛΙΣΤΑΣ (ΜΟΝ. ΑΡΙΘΜ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α ΗΜ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ. ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Ζ161-ΚΡΑΤ ΟΦΘΑΛΜ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 7 1 6/13/17 11:59 6/13/17 12:10 6/14/2017 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 29/09/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 29/09/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 79 3 13/07/2017 13/07/2017 ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ ΑΠΛΗ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 91 2 17/08/2017 28/08/2017 Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 92 3 24/08/2017 28/08/2017 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 20/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΗΜ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 20/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΗΜ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΑ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ. ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 16 2 12/10/2017 12/10/2017 15/11/2017 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ Γ.Ν.Α> Ν.Π.Δ.Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΕΡΡΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ 1/10/2017 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ 1/10/2017 ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΡΑΓΑΔΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 06/10/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 06/10/2017 Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 79 3 13/07/2017 13/07/2017 ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ ΑΠΛΗ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 91 2 17/08/2017 28/08/2017 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΤ' Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 28/4/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH/ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 14/07/2017 ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 14/07/2017 ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 56 3 02/06/2017 07/06/2017 17/07/2017 ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ Ή ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ Ή ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 20/7/2017 GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από 85 χρόνια, με όνομα αναγνωρισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

λαπαροσκοπική sleeve-γαστρεκτομή 16/5/2017 πλαστική αποκατάσταση και τοποθέτηση πλέγματος [αρ] βουβωνοκήλης 16/5/2017

λαπαροσκοπική sleeve-γαστρεκτομή 16/5/2017 πλαστική αποκατάσταση και τοποθέτηση πλέγματος [αρ] βουβωνοκήλης 16/5/2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σας διαβιβάζουμε την λίστα έκτακτων χειρουργικών επεμβασεων από 16/5/2017

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ µεταµόσχευση νεφρού 1/7/2017

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ µεταµόσχευση νεφρού 1/7/2017 Γ.Ν.Α> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ECONOMY

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ECONOMY ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ECONOMY ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συμπληρωματική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ.Ν.Α> Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705)

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705) Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ. 30704, 30705) Οι παροχές της παρούσας Συμπληρωματική Κάλυψη παρέχονται αποκλειστικά και μόνο: α) για τους Ασφαλισμένους ηλικίας 30 ημερών και μέχρι της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Ειδικών Όρων:30282, 30283, 30284, 30285/ / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο.

Κωδικοί Ειδικών Όρων:30282, 30283, 30284, 30285/ / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Premium (Premium Νοσοκομειακό Α -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30284), Premium Νοσοκομειακό Β -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30285), Premium Νοσοκομειακό Α -1500 (ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 16/6/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 16/06/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 16/06/2017 Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 44 3 25/05/2017 31/05/2017 19/06/2017 X678999 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΑΝΑΤΑΞΙΜΗ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 48 3 01/06/2017 01/06/2017 X600119 ΤΟΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠO 16/06/2017 ΕΩΣ 30/06/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠO 16/06/2017 ΕΩΣ 30/06/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠO 16/06/2017 ΕΩΣ 30/06/2017 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 1 16/6/2017 Ε Χ ΚΥΣΤΗ & ΣΠΙΛΟΣ ΡΑΧΗΣ, ΕΚΤΟΜΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 159 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 Η Εταιρία αντιλαµβανόµενη την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 08/09/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 08/09/2017 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 14 2 10/08/2017 08/09/2017 13/09/2017 ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ. ΑΜΕΣΗ, ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ (ΠΧ. ΤΥΠΟΣ CIMINO) (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 15 3 01/08/2017 08/09/2017 13/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Γ.Ν.Α<< Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Γ.Ν.Α> Ν.Π.Δ.Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΡΕΚΤΟΜΗ -ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ [ΑΡ] ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 7/27/2017 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ 7/27/2017 ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΑΡ) ΒΙΟΨΙΑ

ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 7/27/2017 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ 7/27/2017 ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΑΡ) ΒΙΟΨΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑ (ΑΡ) ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΩΤΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 7/25/2017 ΕΙΛΕΟΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ 7/25/2017 ΕΙΛΕΟΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ 7/25/2017 ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΣ - ΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Ιατρική Εξέταση στο Ιατρείο 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 1. Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως μικρής (μεσαίας Χ 2 και μεγάλης Χ 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α << Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ

Γ.Ν.Α << Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >> Ν.Π.Δ.Δ Γ.Ν.Α > Ν.Π.Δ.Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. Υποσκληρίδιο αιμάτωμα 7/7/2017

ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. Υποσκληρίδιο αιμάτωμα 7/7/2017 ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ (ΔΕ) ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΜΗΡΟΥ 3/7/2017 ΡΗΞΗ Α.Κ.Α. EVAR 3/7/2017 ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΌ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ - ΕΡΕΥΝ. ΛΑΠΑΡ/ΜΙΑ 3/7/2017 ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15/9/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

15/9/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 15/9/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

22/12/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

22/12/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 22/12/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

8/12/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

8/12/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 8/12/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1 ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ «SUPER» {Καλύπτεται η Νοσηλεία του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομεία (Ιδιωτικά ή Δημόσια) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν από τη νοσηλεία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συνεργαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

29/9/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

29/9/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 29/9/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 30/06/2017 ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 30/06/2017 ΗΜ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 56 3 02/06/2017 07/06/2017 17/07/2017 ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ Ή ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ Ή ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1 25/10/2017 X634449 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ, Ή ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ ΗΛΟ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 25/10/2017 X694999 ΚΩΝΟΕΙΔΗΣ ΒΙΟΨΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. MetLife HealthNet ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Ασφαλιστήριο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 01/09/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ. ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 01/09/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ. ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΘΑΝΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 13 2 28/08/2017 01/09/2017 06/09/2017 ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ. ΑΜΕΣΗ, ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ (ΠΧ. ΤΥΠΟΣ CIMINO) (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ) 79 3 13/07/2017 13/07/2017 ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15/12/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

15/12/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 15/12/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 26/5/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17/11/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

17/11/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 17/11/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 5/5/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH/ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ερευνητική λαπαροτομία έλεγχος αιμορραγίας και εκτομή τμήματος [δε] επινεφριδίου 1/6/2017 τοποθέτηση γαστροστομίας 1/6/2017

ερευνητική λαπαροτομία έλεγχος αιμορραγίας και εκτομή τμήματος [δε] επινεφριδίου 1/6/2017 τοποθέτηση γαστροστομίας 1/6/2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σας διαβιβάζουμε την λίστα έκτακτων χειρουργικών επεμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. έχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1 12/6/2017 X669859 ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 2 12/6/2017 X631759 ΠΥΟΓΕΝΗΣ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ ΩΛΕΚΡΑΝΟΥ- ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 3 12/6/2017 X698987 ΜΟΝΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΓΕΝΝΑ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3/11/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

3/11/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 3/11/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ MAIEYTIKH / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2017 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤHΣΗ ΚΟΙΛΙΟ/ΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ EVD ΑΝΑΘ.ΠΕΡ.ΣΚΕΛΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡ.ΥΠΟΣ/ΔΙΟ Υ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΟΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤHΣΗ ΚΟΙΛΙΟ/ΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ EVD ΑΝΑΘ.ΠΕΡ.ΣΚΕΛΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡ.ΥΠΟΣ/ΔΙΟ Υ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΟΣ ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤHΣΗ ΚΟΙΛΙΟ/ΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 23-Μαρ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ 23-Μαρ ΤΟΠΟΘΕΤHΣΗ EVD 24-Μαρ ΑΝΑΘ.ΠΕΡ.ΣΚΕΛΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑΘ.ΠΕΡ.ΣΚΕΛΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 26-Μαρ 26-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADY CARE 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife Alico που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο την Ασφαλισμένη που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΗΜΕΡΟΙΑ Σ 28/8/2017 ΤΡΙΤΗ 29/8/2017 ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ* ΚΛΙΝΙΚΗ 1563 ΣΑΚΚΕΚΤΟΜΗ (ΔΕ) 2 1564 ΟΡΧΕΟΠΗΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Κιν.

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης   Κιν. Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Email: moulakakisg@agency.interamerican.gr Κιν. 6973 773926 Μάϊος 2017 Οικονοµικά στοιχεία INTERAMERICAN Δείκτης Φερεγγυότητας INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΙΣΤΑ ΗΜΕΡΟΙΑ Σ 2/10/2017 3/10/2017 4/10/2017 ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ* ΚΛΙΝΙΚΗ 2139 ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΑ 2 2140

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1 9/10/2017 X669859 ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ. 2 9/10/2017 X679073 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΜΗΡΟΚΗΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΣΦΙΓΜΕΝΗ 3 10/10/2017 X601969 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 07/07/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 07/07/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 11 2 06/07/2017 06/07/2017 12/07/2017 12 2 06/07/2017 06/07/2017 12/07/2017 56 3 02/06/2017 07/06/2017 17/07/2017 ΘΡΟΜΒΟΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα