Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT"

Transcript

1 Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT Comparison of empirial evaluation of liquefation resistane from SPT and CPT tests ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ. Καθηγητής ΕΜΠ ΒΑΛΣΑΜΗΣ, Α. Πολιτικός Μηχανικός ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εξετάζεται η συμβατότητα των σχέσεων εκτίμησης του κινδύνου ρευστοποίησης από επιτόπου δοκιμές SPT και CPT. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δεδομένα εκτενών γεωτεχνικών ερευνών σε πέντε (5) διαφορετικές θέσεις αλλουβιακών αποθέσεων. Αποδεικνύεται ότι η μεθοδολογία που βασίζεται στις δοκιμές (CPT) υπερεκτιμά συστηματικά την αντίσταση σε ρευστοποίηση και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα διόρθωσης της. ABSTRACT : The ompatibility between SPT-and CPT-based methods of liquefation resistane evaluation is examined, based on data from extensive geotehnial investigations in five (5) alluvial sites in Greee. It is shown that CPT-based methods systematially over predit the liquefation resistane. Certain orretions are proposed to eliminate this inonsisteny.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταστροφικές αστοχίες που προκλήθηκαν εξαιτίας της ρευστοποίησης του εδάφους σε πρόσφατους μεγάλους σεισμούς (Kobe 995, 999, κλπ) υπενθυμίζουν ότι η ρευστοποίηση συνεχίζει να αποτελεί σημαντική απειλή για κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού. Ως γνωστόν, δύο είναι οι επικρατέστερες επιτόπου δοκιμές για την εκτίμηση του κινδύνου έναντι ρευστοποίησης. Η Δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης ή SPT (Seed και Idriss 97, Seed et al. 985, Youd et al. 00 και Idriss & Boulanger 004) και η Δοκιμή Στατικής Πενετρομέτρησης CPT (Zhou 980, Shibata & Teparaksa 988, Stark & Olson 995, Suzuki et al. 995, Robertson & Wride 998, Youd et al. 00 και Idriss & Boulanger 004). Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να συγκρίνει τις αντίστοιχες μεθοδολογίες εκτίμησης της αντοχής έναντι ρευστοποίησης. Και τούτο διότι οι εν λόγω μεθοδολογίες αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, στηριζόμενες σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, με αποτέλεσμα η συμβατότητα τους να μην είναι δεδομένη. Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στην περιγραφή-αναφοράς των δύο μεθοδολογιών υπό των Youd et al (00) και στα πρόσθετα στοιχεία τα οποία παρέχονται υπό τους Idriss & Boulanger (004).. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ. Μεθοδολογία Youd et al. (00) Σύμφωνα με τους Youd et al (00) η αντίσταση του εδάφους σε ρευστοποίηση εκφράζεται μέσω του λόγου CRR (Cyli Resistane Ratio) ο οποίος ορίζεται ως η απαιτούμενη ανακυκλική διατμητική τάση για να προκληθεί ρευστοποίηση προς την αρχική κατακόρυφο ενεργό τάση. Οι Youd et al (00) προτείνουν την Σχέση () για τον υπολογισμό της καμπύλης CRR από αποτελέσματα δοκιμής SPT: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, /5-/6/006

2 ( N ) ( N ) 50 CRR = + + () 4 5 [ 0( N ) + 45] 00 Στην ανωτέρω σχέση, ( N ) είναι ο διορθωμένος αριθμός κρούσεων SPT, ο οποίος ορίζεται ως: ( N ) α + β( Ν ) ( ) N mc NC EC BC RCS = () N = () όπου Ν m είναι ο αριθμός κρούσεων SPT, C N =(P a /σ vo ), P a είναι η ατμοσφαιρική πίεση, σ vo είναι η κατακόρυφη ενεργός τάση και οι συντελεστές C E (διόρθωση για το ποσοστό ενεργείας που απελευθέρωσε η σφύρα), C B (διόρθωση για την διάμετρο της οπής της γεώτρησης), C R (διόρθωση για το μήκος του στελέχους της γεώτρησης), C S (διόρθωση για ειδικές συσκευές δοκιμίων) δίνονται από τον Πίνακα. Τα α και β στην Σχέση () εκφράζονται ως: 0 FC 5% α = exp(.76 ( 90 / FC ) για 5% < FC < 5% (4) 5.0 FC 5%.0 FC 5%.5 β = [ ( FC /000)] για 5% < FC < 5% (5). FC 5% όπου FC(%) είναι το ποσοστό των εμπεριεχόμενων λεπτόκοκκων (ιλύος και αργίλου). Πίνακας. Συντελεστές Σχέσης () Table. Fators of Equation () Παράγοντας Είδος εξοπλισμού Σύμβολο Διόρθωση Donut hammer C E -.0 Διόρθωση Safety hammer C E ενεργείας Automati trip Donuttype hammer C E χιλ C BB.00 Διάμμετρος γεώτρησης Μήκος γεώτρησης 50 χιλ C BB χιλ C BB.5 < μ C R μ C R μ C R μ C R μ C R.00 Μέθοδος standard sampler C S.00 δειγματοληψίας sampler without limers C S.-. Youd et al (00) Για τον υπολογισμό της αντίστασης σε ρευστοποίηση από δεδομένα δοκιμής CPT οι Youd et al (00) προτείνουν αντίστοιχα την Σχέση (6): CRR = 0.8 CRR = 9 N 000 N 000 +, , 50 N < 50 N (6) όπου (q N ) είναι η διορθωμένη αντίσταση αιχμής του κώνου, η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: q q = N CQ (7) Pa q = K q (8) ( N ) N όπου K K C Q =.0 ενώ για I = 0.40I P a = σ vo για >,64 4 I n I.6I [(.47 logq) + (. logf) ] I 7.88 I = + (9) Q = F = n [ ] [( q σ vo )/ Pa ]( Pa / σ vo ) [ f /( q σ )] 00% s vo Ο υπολογισμός του I γίνεται για αρχική τιμή n=.0. Αν η τιμή του I που θα προκύψει είναι μεγαλύτερη από.6, το έδαφος θεωρείται πολύ πλάσιμο για να ρευστοποιηθεί. Αντίθετα, αν είναι μικρότερη από.6 επαναλαμβάνονται οι υπολογισμοί για n=. Αν και πάλι είναι μικρότερη του.6 τότε αυτή θεωρείται η τελική τιμή του I. Αν όμως είναι μεγαλύτερη του.6 τότε επαναλαμβάνονται για τρίτη φορά οι υπολογισμοί με n=0.7 και η τιμή που προκύπτει είναι η τελική. Με βάση την τιμή του I χωρίζονται τα εδάφη σε 9 κύριες κατηγορίες οι οποίες φαίνονται στο Σχήμα.. Τροποποιήσεις Idriss & Boulanger (004) Πρόσφατα, οι Idriss & Boulanger (004) τροποποίησαν τον υπολογισμό των συντελεστών C N και C Q που εκφράζουν την επιρροή της αρχικής ενεργού τάσης, στην αντοχή έναντι ρευστοποίησης ως ακολούθως: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, /5-/6/006

3 C C N Q Pa = σ' P = σ' V0 a V0 α β.7.7 α = N όπου ( ) β =.8 49( ) q N (0) () ( N ) ( N ) CRR = exp +.6 ( N ) ( N ) q N q N CRR = exp 4 q N q N ().8 (4) Οι προτεινόμενες αλλαγές από τους Idriss & Boulanger (004) δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την καμπύλη CRR-(N ) -. Αντίθετα, υπάρχει αισθητή μετατόπιση της καμπύλης CRR-q N προς πιο συντηρητικές εκτιμήσεις του CRR.. «Κινέζικα» Κριτήρια Σχήμα. Κατηγορίες εδάφους σύμφωνα με τους Youd et al (00) Figure. Soil ategory aording to Youd et al (00) Επισημαίνεται όμως, ότι η χρήση αυτών των σχέσεων, μπορεί να βελτιώνει κατάτι την ακρίβεια των υπολογισμών, αλλά αυξάνει δυσανάλογα την έκταση τους (απαιτεί επαναληπτική διαδικασία). Οι ίδιοι ερευνητές, προτείνουν τροποποιημένες σχέσεις για τον υπολογισμό της επιρροής του ποσοστού λεπτόκοκκων στην μεθοδολογία SPT (Εξ. ) καθώς και για το υπολογισμό του λόγου CRR από αποτελέσματα δοκιμών SPT (Εξ. ) και CPT (Εξ. 4): ( N ) CS = ( N ) + Δ( N ) () όπου Δ( N ) = exp FC 5.7 FC Όπως είναι γνωστό τα συνεκτικά-πλάσιμα υλικά (π.χ. άργιλοι) δεν ρευστοποιούνται λόγω σεισμού, όσο μικρές και να είναι οι τιμές N SPT ή q. Στην μεθοδολογία CPT η επιρροή της πλασιμότητας του εδάφους λαμβάνεται υπόψη άμεσα, μέσω της τιμής του I. Για την μεθοδολογία SPT όμως, δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο μέγεθος. Η συνήθης πρακτική είναι η εκ των προτέρων διαλογή των εδαφικών στρώσεων και η εφαρμογή της μεθοδολογίας μόνο στις ρευστοποιήσιμες στρώσεις. Στο παρόν άρθρο για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα γνωστά ως «Κινέζικα» κριτήρια (Youd et al. 00). Σύμφωνα με αυτά για να είναι ρευστοποιήσιμο ένα έδαφος θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα οι παρακάτω συνθήκες: α. Το ποσοστό αργίλου (Clay ontent σωματίδια μικρότερα των 5 μ) να είναι μικρότερο του 5% κατά βάρος. β. Το όριο υδαρότητας (liquid limit) να είναι μικρότερο του 5%. γ. Η φυσική υγρασία να είναι μεγαλύτερη του 90% του ορίου υδαρότητας.. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ Για να ελεγχθεί η συμβατότητα των δύο διαφορετικών μεθοδολογιών, χρησιμοποιήθηκαν γεωτεχνικά στοιχεία από 5 τοποθεσίες ( ποταμός,, στενά Ακτίου- Πρεβέζης, Μαλιακός κόλπος και ) στις οποίες είχαν γίνει σε μικρή απόσταση μεταξύ τους δοκιμές SPT και CPT. Αρχικά, η σύγκριση έγινε μεταξύ γειτονικών θέσεων στις 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, /5-/6/006

4 οποίες υπάρχουν δεδομένα δοκιμών SPT και CPT σε αντίστοιχο βάθος και εντός του ιδίου υλικού. Η σύγκριση αυτή όμως (Σχήμα ) δεν οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Η διασπορά που παρατηρείται, αποδίδεται στο γεγονός ότι σε αλλουβιακές αποθέσεις διαταράσσεται η έννοια της «αντιστοιχίας βάθους» λόγω της έντονης στρωματογραφίας, με αποτέλεσμα η σύγκριση να γίνεται τελικώς για διαφορετικά υλικά. 5 σημεία Άκτιο-Πρέβεζα (α) λοιπόν, με βάση τον αριθμό κρούσεων SPT και τη μέση διάμετρο των κόκκων του εδάφους (D 50 ) υπολογίστηκε για κάθε θέση σε κάθε γεώτρηση μία «αντίστοιχη» τιμή της αντίστασης αιχμής κώνου (q ) eq. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το εμπειρικό διάγραμμα q D 50 που πρότειναν οι Robertson & N Campanella (98) και η αντίστοιχη Εξίσωση (6) των Stark & Olson (995) η οποία αποτελεί και την μέση τιμή του εύρους των Robertson & Campanella (98) όπως φαίνεται στο Σχήμα.,q N = (5) 0,5 D 50 CRR CPT 5 σημεία q /N (q σε ΜPa) Όρια Robertson & Campanella (98) Robertson & Campanella (98) (μέσες τιμές) Stark & Olson (995) 5 σημεία Άκτιο-Πρέβεζα CRR SPT *N.L. = Mη ρευστοποιήσιμο (β) D 50 (mm) Σχήμα. Συσχετίσεις του q με το (Ν ) Figure. Correlation of q with (Ν ) Στην συνέχεια υπολογίστηκε η «αντίστοιχη» πλευρική τριβή (f s ) eq του κώνου από την Εξίσωση 6 (Muromahi, 98). CRR CPT fs 00 q 0,7795 D = e (6) 50,5 5 σημεία CRR SPT *N.L. = Μη ρευστοποιήσιμο Σχήμα. Σύγκριση CRR από SPT και CPT. Figure. CRR omparison from SPT and CPT α. Youd et al (00) β. Idriss & Boulanger (004) Το παραπάνω συμπέρασμα μας οδήγησε στην αναζήτηση εναλλακτικού τρόπου σύγκρισης των δύο μεθοδολογιών. Έτσι Η αντίστροφη διαδικασία εφαρμόστηκε για την μετατροπή των δεδομένων q και f s από δοκιμές CPT σε «αντίστοιχο» αριθμό χτύπων Ν eq. Στο Σχήμα 4 γίνεται σύγκριση της αντίστασης σε ρευστοποίηση που προέκυψε κατ αυτό τον τρόπο από δεδομένα δοκιμών CPT. Στον κατακόρυφο άξονα παρουσιάζονται οι τιμές του CRR που προκύπτουν χρησιμοποιώντας το έμμεσα υπολογισμένο Ν eq, ενώ στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζονται οι τιμές του CRR που προέκυψαν άμεσα από τα αποτελέσματα των δοκιμών CPT. Αντίστοιχα, στο Σχήμα 5 συγκρίνονται οι τιμές της αντοχής σε ρευστοποίηση που προέκυψαν από δεδομένα SPT. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, /5-/6/006 4

5 Από τα διαγράμματα αυτά εξάγονται δύο κύρια συμπεράσματα: Υπάρχει σαφής τάση υπερεκτίμησης της αντοχής έναντι ρευστοποίησης όταν χρησιμοποιούνται αποτελέσματα από δοκιμές CPT Υπάρχει καλή συσχέτιση μεταξύ των εδαφών που χαρακτηρίζονται ως μη ρευστοποιήσιμα αφενός από τα «Κινέζικα» Κριτήρια και αφετέρου από τον δείκτη I. CRR CPT 4 σημεία Άκτιο-Πρέβεζα Μαλιακός Κόλπος 4. ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Για περαιτέρω διερεύνηση του πρώτου από τα ανωτέρω συμπεράσματα, επιχειρήθηκε η απευθείας σύγκριση των καμπυλών CRR- (Ν ) - και CRR-q N που προέκυψαν πρωτογενώς, από επιτόπου παρατηρήσεις και αποτελούν τον πυρήνα ανάπτυξης των δύο διαφορετικών μεθοδολογιών. Η μετατροπή του αριθμού κτύπων SPT CRR CPT(SPT) 4 σημεία CRR SPT(CPT) * N.L. = Μη ρευστοποιήσιμο Άκτιο-Πρέβεζα Μαλιακός Κόλπος (α) (α) 4 σημεία Μαλιακός Κόλπος CRR SPT *N.L. = Μη ρευστοποιήσιμο CRR CPT CRR CPT(SPT) (β) CRR SPT(CPT) *N.L. = Μη ρευστοποιήσιμο (β) 4 σημεία Μαλιακός Κόλπος CRR SPT *N.L. = Μη ρευστοποιήσιμο Σχήμα 4. Σύγκριση του CRR από το CPT και από το SPT (μετά την μετατροπή του q N σε (N ) ) α. Μεθοδολογία Youd et al (00) β. Μεθοδ. Idriss & Boulanger (004) Figure 4. Correlation of CRR from CPT and SPT (after transforming q N to (N ) ) a. Methodology Youd et al (00) b. Method. Idriss & Boulanger (004) Σχήμα 5. Σύγκριση του CRR από το SPT και από το CPT (μετά την μετατροπή του (N ) σε q N ) α. Μεθοδολογία Youd et al (00) β. Μεθοδ. Idriss & Boulanger (004) Figure 5. Correlation of CRR from SPT and CPT (after transforming (N ) to q N ) a. Methodology Youd et al (00) b. Method. Idriss & Boulanger (004) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, /5-/6/006 5

6 καθαρής άμμου (Ν ) - σε ισοδύναμη τιμή αντίστασης αιχμής κώνου καθαρής άμμου (q N ) έγινε θεωρώντας ότι αναφερόμαστε σε σημείο του εδάφους με ενεργό γεωστατική τάση ίση με 00KPa, έτσι ώστε C N =. Επίσης, θεωρήθηκε ότι η δοκιμή γίνεται υπό πρότυπες συνθήκες έτσι ώστε οι διορθωτικοί συντελεστές C E, C B B,CS,C R να είναι ίσοι με.0. Το ποσοστό λεπτόκοκκων θεωρήθηκε ως μικρότερο του 5% οπότε από τις Σχέσεις () και () έχουμε (Ν ) - = (Ν ) = Ν m, ενώ θεωρήθηκαν τρεις διαφορετικές τιμές του D 50 (0.0, και mm). Στο Σχήμα 6 συγκρίνονται οι καμπύλες CRR-q N οι οποίες: προτείνονται από τους Youd et al. (00) προτείνονται από τους Idriss & Boulanger (004) προέκυψαν από τις καμπύλες των Youd et al. (00) για δοκιμή SPT, μετά την μετατροπή του (N ) - σε q N, Αντίστοιχα στο Σχήμα 7 συγκρίνονται οι καμπύλες CRR-(N ) - οι οποίες: προτείνονται από τους Youd et al. (00) προτείνονται από τους Idriss & Boulanger (004) προέκυψαν από τις καμπύλες των Youd et al. (00) για δοκιμή CPT, μετά την μετατροπή του q N, σε (N ) - Και στα δύο Σχήματα, έχουν συμπεριληφθεί τα πρωτογενή δεδομένα από πραγματικά περιστατικά ρευστοποίησης όπως αναφέρονται από τους Youd et al. (00) Από τα δύο σχήματα προκύπτει ότι η καμπύλη υπολογισμού του CRR από δεδομένα CPT που πρότειναν οι Youd et al (00) είναι μη συντηρητικά «τραβηγμένη», ενόψει κυρίως των δεδομένων από ιστορικά περιστατικά για δοκιμές SPT (Σχήμα 7). Αντίθετα, η καμπύλη που προτείνουν οι Idriss & Boulanger (004) είναι περισσότερο ρεαλιστική. Οι καμπύλες CRR όπως προκύπτουν από δεδομένα SPT όταν μεταφράζονται σε όρους κανονικοποιημένης αντίστασης κώνου είναι ακόμα πιο συντηρητικές από τις αντίστοιχες για δεδομένα CPT. Φυσικά, η ακριβής τους εκτίμηση επηρεάζεται έντονα από την σχέση που χρησιμοποιείται για την συσχέτιση Ν και D 50 με το q. Με βάση τα στοιχεία αυτά προτείνεται η παρακάτω Σχέση (7) για τον προσδιορισμό του CRR από την κανονικοποιημένη αντίσταση αιχμής κώνου η οποία εξασφαλίζει την συμβατότητα των δύο διαφορετικών μεθοδολογιών. CRR = 0.4 CRR = 50 N 000 N 000 +, , N < ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ «ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ» ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ N (7) H Χρήση των «Κινέζικων» Κριτηρίων (CC<5%, LL<5% και w>0.9ll) για τον καταρχήν έλεγχο της πιθανότητας ρευστοποίησης λόγω πλαστιμότητας του υλικού προτάθηκε αρχικά από τον Wang (979), ενώ έχει πάρει την συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μορφή τους από τους Seed & Idriss (98). Συχνά, τα Κινέζικα Κριτήρια αμφισβητήθηκαν, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό των Bray & Sanio (004) και Sanio (004) οι οποίοι, αναλύοντας θέσεις ρευστοποίησης από το, θεωρούν ότι το πρώτο κριτήριο για το ποσοστό αργιλικών είναι πολύ «αυστηρό». Από την διερεύνηση μας προκύπτει ότι, στις περιοχές που υπήρχαν αρκετά δεδομένα για να εφαρμοστούν τα Κινέζικα Κριτήρια, τα αποτελέσματα ήταν απόλυτα συμβατά με τον δείκτη εδάφους I που προκύπτει από μετρήσεις CPT. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η συμβατότητα αυτή διαταράσσεται αν αφαιρεθεί το πρώτο κριτήριο (ποσοστό αργιλικών), όπως προτείνουν οι Bray & Sanio (004). Βέβαια, είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις στο, αν και οι δοκιμές SPT και CPT πραγματοποιήθηκαν σε γειτονικές θέσεις, υπήρξε ασυμφωνία ως προς το αν το έδαφος είναι ρευστοποιήσιμο. Δεδομένου όμως ότι το βρίσκεται σε αλλουβιακές αποθέσεις, το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να αποδοθεί στην έντονη στρωματογραφία της περιοχής, η οποία κάνει την σύγκριση ασύμβατη. Αυτή η παρατήρηση σε συνδυασμό με την εκτενή ρευστοποίηση που προβλέπει η μεθοδολογία CPT για το μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αδυναμία του SPT να προβλέψει την εκτενή ρευστοποίηση που παρατηρήθηκε οφείλεται στο ότι οι ρευστοποιήσιμες στρώσεις διέφυγαν λόγω του σημειακού χαρακτήρα της δοκιμής SPT και του μικρού σχετικά πάχους τους. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, /5-/6/006 6

7 CSR or CRR M=7.5 Ρευστοποιήσιμα εδάφη Μη ρευστοποιήσιμα εδάφη CPT - Youd et al. 00 CPT - Idriss & Boulanger 004 CPT από SPT, Youd et al.00, D 50 =mm 0 Συμπεριφορά στο πεδίο Ρευστ. Μη Ρευστ. Stark & Olson (995) Suzuki et al. (985) Διορθωμένη αντίσταση αιχμής κώνου CPT, q N Σχήμα 6. Σύγκριση καμπυλών CRR-q N και δεδομένων από ιστορικά περιστατικά ρευστοποίησης Figure 6. Comparison of CRR-q N urves and ase history data Ποσοστό λεπτόκοκκων = 5 5 >5 SPT από CPT, Youd et al. 00, D 50 = SPT - Youd et al. 00 SPT - Idriss & Boulanger 004 CSR or CRR 0 Ρευστοπ. Οριακή Όχι ρευστ. Pan-Ameria data Japansese data Chinese data Διορθωμένος αριθμός κτύπων SPT, (N ) 50 Σχήμα 7. Σύγκριση καμπυλών CRR-(N ) και δεδομένων από ιστορικά περιστατικά ρευστοποίησης Figure 7. Comparison of CRR-(N ) urves and ase history data 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, /5-/6/006 7

8 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάλυση οδήγησε στα παρακάτω συμπεράσματα: Υπάρχει ασυμβατότητα στην προτεινόμενη μεθοδολογία από τους Youd et al 00 για τον υπολογισμό της αντοχής σε ρευστοποίηση μεταξύ της μεθόδου που βασίζεται σε δεδομένα από δοκιμές CPT και αυτής που βασίζεται σε δεδομένα από δοκιμές SPT. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη μεθοδολογία υπερεκτιμά την αντοχή σε ρευστοποίηση. Η διαφορά μεταξύ των μεθοδολογιών μειώνεται αισθητά με την χρήση των προτεινόμενων σχέσεων από τους Idriss & Boulanger 004. Εναλλακτικά, για να επιτευχθεί ικανοποιητική συμβατότητα μεταξύ των δύο μεθοδολογιών προτείνεται μια νέα σχέση CRR-q N (εξίσωση 7) Τα «Κινέζικα» κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό μη-ρευστοποιήσιμων εδαφών λόγω πλασιμότητας όταν χρησιμοποιείται η δοκιμή SPT. Επισημαίνεται ότι εδαφικά δοκίμια που βρίσκονται στα όρια των κριτηρίων θα πρέπει να ελεγχθούν και εργαστηριακά. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bray, D. J. & Sanio, B. R. (004), Subsurfae Charaterization at Ground Failure Sites in, Turkey, ASCE J. Geot. & Geoenv. Engng No 7, pp Idriss, M. I. & Boulanger, W. R. (004), Semiempirial Proedures for Evaluating Liquefation Potential During Earthquakes, Pro. th Int. Conf. on resent Advanes in Geot. Earthquake Engng & Soil Dyn, Vol., pp -56 Muromahi, T. (98), Cone penetration testing in Japan Pro ACSE Nat. Convention: Penetration Testing and Experiene, St. Louis, pp Robertson P.K. & Campanella R.G. (98), Interpratation of Cone Penetration Tests, Part I: Sand, Part II:Clay, Canadian Geot. J., Vol 0, pp Sanio, B. R. (004), Ground Failure and Building Performane in, Turkey PhD dissertation, Un. of California, Berkeley Seed, H. B. & Idriss, M. I.(97), Simplified proedure for evaluating soil liquefation potential, ASCE J. Soil meh. & foundation div., 97(9), pp 49 7 Seed H.B. & Idriss I.M. (98), Ground motions and soil liquefation during Earthquakes, EERI Monograph, Berkeley, California, 4 p. Seed, H.B., Tokimatsu, K., Harder, L.F. & Chung, R.M. (985), The influene of SPT proedures in soil liquefation resistane evaluations, J. Geot. Engrg. ASCE (), Shibata, T. & Teparaksa W. (988), Evaluation of liquefation potentials of soils using one penetration tests, Soils & Foundations, Tokyo, Japan, 8(), pp. 49- Stark, T. D. & Olson, S. M. (995), Liquefation Resistane using CPT and field ases Histories, J. Geot. Engng ASCE (), pp Suzuki, Y., Tokimatsu, K., Koyamada, K., Taya, Y. & Kubota, Y.(995), Field orrelation of soil liquefation based on CPT data. Pro. Int. Symp. on Cone Penetration Testing, Vol., pp Youd, L. T., Idriss, M. I., Andrus R.D., Arango I., Castro G., Christian J.T., Dobry R., Finn W.D.L., Harder L.F.Jr, Hynes M.E., Ishihara K., Koester J.P., Liao S.S.C., Maruson W.F. III, Martin G.R., Mithell J.K., Moriwaki Y., Power M.S., Robertson P.K., Seed R.B. & Stokoe K.H. II (00), Liquefation resistane of soils: Summary report from the 996 NCEER and 998 NCEER/NSF workshops on evaluation of liquefation resistane of soils ASCE J. Geot. & Geoenv. Engng, No 0, pp 87-8 Wang, W. (979), Some findings in soil liquefation, Pro. Int. Conf. on resent Advanes in Geot. Earthquake Engng & Soil Dynami Vol., pp Zhou, S. (980), Evaluation of the liquefation of sand by stati one penetration test, Pro.7 th World Conf. Earthquake Engng, Istanbul, Turkey, Vol. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, /5-/6/006 8

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Estimation of Shear Strength of Clay by the Correlation of In Situ and Laboratory test results

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Numerical Simulation of the Pore Pressure Regime in Low Permeability Landslide Materials

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Γιάννης Μανιάτης Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2006 1 (1), 67-84 Social Cohesion and Development 2006 1 (1), 67-84 Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα