ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/ , 3/319/ , 23/367/ , 34/419/ και 2/465/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 900Β / , 1884Β / , 96 Β / , 922Β / και 353Β / , αντίστοιχα)

2 Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως: Αγορά Παραγώγων: Η οργανωμένη αγορά του Χ.Α. αντικείμενο συναλλαγών της οποίας είναι τα εκάστοτε εισηγμένα σε αυτή παράγωγα. Αγοραστής ως προς δικαίωμα προαίρεσης: Αυτός που οφείλει να καταβάλει τίμημα για την απόκτηση δικαιώματος ως προς τις υποκείμενες αξίες. Αγοραστής ως προς ΣΜΕ: Αυτός που αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει την εκάστοτε υποκείμενη αξία. Αγοραστής στη σύμβαση αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης: Αυτός που αγοράζει και αποκτά κατά κυριότητα από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποκείμενες μετοχές με υποχρέωση επαναπώλησής τους, λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναπώλησης ή του δικαιώματος επαναγοράς της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή λόγω λήξης του συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αγοραστής στη σύμβαση επαναγοράς: Αυτός που αγοράζει και αποκτά κατά κυριότητα υποκείμενες μετοχές με υποχρέωση επαναπώλησής τους, λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναπώλησης ή άσκησης από τον πωλητή του δικαιώματός του επαναγοράς ή λήξης του συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος.. Ανοικτή θέση: Η εκάστοτε αποτύπωση των πάσης φύσης δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων οποιουδήποτε παραγγελέα που απορρέουν από συναλλαγές επί παραγώγων στο Χ.Α. Η αποτύπωση αυτή μπορεί να γίνει ως προς οποιοδήποτε σχετικό μέγεθος, ενδεικτικά αριθμό συμβάσεων, ποσότητα υποκείμενης αξίας ή αξία υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων. Ασφάλεια: Η αξία σε μετρητά ή άλλες κινητές αξίες ή η εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που παρέχονται στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. από τα Μέλη του Χ.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό και το νόμο, όπως ισχύει. ΑΧΕ: Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1806/1988, όπως ισχύει. Δήλωση: Η δήλωση βούλησης που διαβιβάζεται προς την αγορά σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαπραγμάτευσης και συνιστά είτε προσφορά είτε αποδοχή άλλης δήλωσης με σκοπό την κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής. Δήλωση υπό όριο: Η δήλωση η οποία προσδιορίζει τιμή πέραν της οποίας ο αγοραστής δεν επιθυμεί να αγοράσει ή ο πωλητής να πουλήσει κατά περίπτωση. Δικαίωμα προαίρεσης: Σύμβαση που παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει υπό προθεσμία την υποκείμενη αξία σε μία προκαθορισμένη τιμή. Δικαίωμα αμερικανικού τύπου: Δικαίωμα προαίρεσης (option) η άσκηση του οποίου επιτρέπεται οποτεδήποτε εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Δικαίωμα προαίρεσης ευρωπαϊκού τύπου: Δικαίωμα προαίρεσης (option) η άσκηση του οποίου επιτρέπεται μόνο κατά την ημερομηνία λήξης της ορισμένης προθεσμίας. 2

3 Δικαίωμα επαναγοράς ή επαναπώλησης: Δικαίωμα των συμβαλλομένων για επαναγορά ή επαναπώληση υποκείμενων μετοχών στις συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς, αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης και στις συμβάσεις επαναγοράς. Ειδικός Διαπραγματευτής τύπου Α ή Διαπραγματευτής: Το Μέλος του Χ.Α. που δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές παραγώγων για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. Ειδικός Διαπραγματευτής τύπου Β ή Ειδικός Διαπραγματευτής: Το Μέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., υποχρεώσεις παροχής τιμών επί εισηγμένων σε αυτή παραγώγων με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς. Ειδικός Διαπραγματευτής Αξιών: Το Μέλος Αγοράς Αξιών του Χ.Α. που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., υποχρεώσεις παροχής τιμών επί εισηγμένων σε αυτή κινητών αξιών με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς. Εκτός κύκλου συναλλαγή: Η χρηματιστηριακή συναλλαγή επί παραγώγου που καταρτίζεται εκτός συνεδρίασης του Χ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Εντός κύκλου συναλλαγή: Η χρηματιστηριακή σύμβαση επί παραγώγου που καταρτίζεται στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Χ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. ΕΠΕΥ: Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) κατά την έννοια του Ν. 2396/1996. Επίδοση (Put): Η υποχρέωση αγοράς υποκείμενης αξίας από τον πωλητή δικαιώματος προαίρεσης που γεννάται με την άσκησή του. ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.: Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων Α.Ε. Θεσμικός επενδυτής: Κάθε Ε.Π.Ε.Υ., εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστική εταιρία και ασφαλιστικό ταμείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Κ.Α.Α.: Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Κανονισμός: Ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων όπως αυτός εκδίδεται, εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3152/2003, όπως ισχύει. Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.: Ο Κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997, όπως ισχύει. Κανονισμός του Χ.Α.: Ο Κανονισμός του Χ.Α. όπως αυτός εκδίδεται, εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3152/2003, όπως ισχύει. Κατηγορίες παραγώγων: Οι εκάστοτε οριζόμενες από το Χ.Α. ομάδες παραγώγων, τα χαρακτηριστικά ή και οι υποκείμενες αξίες των οποίων είναι ομοειδείς. Κινητές αξίες: Οι κινητές αξίες σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2396/1996, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 350/85, όπως ισχύει. Κλήση (Call): Η υποχρέωση πώλησης υποκείμενης αξίας από τον πωλητή δικαιώματος προαίρεσης που γεννάται με την άσκησή του. Κωδικός Διαπραγμάτευσης: Ο αλφαριθμητικός κωδικός που τηρεί Μέλος του Χ.Α., το Χ.Α. και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ανά παραγγελέα, μέσω του οποίου το Μέλος καταρτίζει για λογαριασμό του παραγγελέα χρηματιστηριακές συμβάσεις επί παραγώγων. 3

4 Κωδικός Εκκαθάρισης: Ο αλφαριθμητικός κωδικός που τηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ανά παραγγελέα, μέσω του οποίου το Μέλος διενεργεί την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συμβάσεων επί παραγώγων που έχουν καταρτιστεί για λογαριασμό του παραγγελέα. Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.: Οι Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν κατά το νόμο το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συμβάσεων που συνάπτονται στο Χ.Α. Μέλη του Χ.Α.: Τα Μέλη του Χ.Α. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Αγορά Παραγώγων. Όριο θέσης: Ο τυχόν περιορισμός που επιβάλλει εκάστοτε το Χ.Α. ή και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς τη δυνατότητα οποιουδήποτε προσώπου να διατηρεί ανοικτή θέση ή και την δημιουργία ανοικτής θέσης ως προς την αγορά ως σύνολο. Παραγγελέας ή Συναλλασσόμενος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου Μέλος οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, ιδίως χρηματιστηριακές συναλλαγές. Παράγωγα: Συμβάσεις επί χρηματοοικονομικών μέσων, ιδίως ΣΜΕ, συμβάσεις προαίρεσης, υπό προθεσμία και ανταλλαγής δικαιωμάτων επί κινητών αξιών, χρηματιστηριακών δεικτών, μέσων της χρηματαγοράς, συναλλάγματος και επιτοκίων δανεισμού. Περιθώριο ασφάλισης: Η συνολική εκάστοτε αποτιμώμενη αξία σε μετρητά ή κινητές αξίες ή άλλες μορφές εξασφάλισης που παρέχεται από παραγγελέα μέσω Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεων του παραγγελέα προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οι οποίες απορρέουν από την εκκαθάριση συναλλαγών του στο Χ.Α. Προμήθεια: Το ποσό που οφείλεται από Μέλος του Χ.Α. ή και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στο Χ.Α., στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, για τη λειτουργία, εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών επί παραγώγων εισηγμένων στο Χ.Α. Πωλητής ως προς δικαίωμα προαίρεσης: Αυτός που εισπράττει τίμημα δικαιώματος για την παραχώρηση δικαιώματος ως προς την υποκείμενη αξία. Πωλητής ως προς ΣΜΕ: Αυτός που αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει την υποκείμενη αξία. Πωλητής στη σύμβαση πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς: Αυτός που πωλεί και μεταβιβάζει κατά κυριότητα στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποκείμενες μετοχές με υποχρέωση επαναγοράς τους, λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναγοράς ή του δικαιώματος επαναπώλησης της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή λόγω λήξης του συμβολαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Πωλητής στη σύμβαση επαναγοράς: Αυτός που πωλεί και μεταβιβάζει κατά κυριότητα υποκείμενες μετοχές με υποχρέωση επαναγοράς τους, λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναγοράς ή άσκησης από τον αγοραστή του δικαιώματός του επαναπώλησης ή λήξης του συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σ.Α.Τ.: Το Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κ.Α.Α. 4

5 Σειρά παραγώγου: Κατηγορία εισηγμένου παραγώγου, η οποία προσδιορίζεται με βάση το αν αφορά σε ανάληψη ή απόδοση, την ημερομηνία λήξης της ορισμένης προθεσμίας ή και την τιμή άσκησης. ΣΜΕ (Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης): Σύμβαση που δεσμεύει τους αντισυμβαλλομένους να πωλήσουν ή αγοράσουν αντιστοίχως υπό προθεσμία την υποκείμενη αξία. Συναλλαγές: Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές που καταρτίζονται στην Αγορά Παραγώγων σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. Σύμβαση αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης εντός κύκλου (stock reverse repo): Σύμβαση μεταξύ παραγγελέα και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., με την οποία ο παραγγελέας αγοράζει και αποκτά κατά κυριότητα από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποκείμενες μετοχές, τις οποίες υποχρεούται να επαναπωλήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναπώλησης ή του δικαιώματος επαναγοράς της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή λόγω λήξης του συμβολαίου, έναντι τιμήματος αγοράς που πιστώνεται άτοκα μέχρι την ημέρα της άσκησης του σχετικού δικαιώματος ή της λήξης του συμβολαίου και τιμήματος επαναπώλησης, τα οποία και καθορίζονται την ημέρα κατάρτισης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σύμβαση πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς εντός κύκλου (stock repo): Σύμβαση μεταξύ παραγγελέα και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., με την οποία ο παραγγελέας πωλεί και μεταβιβάζει κατά κυριότητα στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποκείμενες αξίες, τις οποίες υποχρεούται να επαναγοράσει από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναγοράς ή του δικαιώματος επαναπώλησης της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή λόγω λήξης του συμβολαίου, έναντι τιμήματος πώλησης που πιστώνεται άτοκα μέχρι την ημέρα της άσκησης του σχετικού δικαιώματος ή της λήξης του συμβολαίου και τιμήματος επαναγοράς που καθορίζεται την ημέρα της άσκησης του σχετικού δικαιώματος ή της λήξης του συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σύμβαση επαναγοράς (repurchase agreement): Σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης, με την οποία ο πωλητής πωλεί και μεταβιβάζει κατά κυριότητα στον αγοραστή υποκείμενες μετοχές, τις οποίες υποχρεούται να επαναγοράσει, λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναγοράς ή άσκησης από τον αγοραστή του δικαιώματός του επαναπώλησης ή λήξης του συμβολαίου, έναντι τιμήματος πώλησης, που πιστώνεται άτοκα μέχρι την ημέρα της άσκησης του σχετικού δικαιώματος ή της λήξης του συμβολαίου, και τιμήματος επαναγοράς, αμφότερα καθοριζόμενα την ημέρα κατάρτισης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σύστημα διαπραγμάτευσης: Το ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης με τον διακριτικό τίτλο ΟΑΣΗΣ, όπως τυχόν αναμορφώνεται εκάστοτε με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Σύστημα εκκαθάρισης: Το ηλεκτρονικό σύστημα εκκαθάρισης με τον διακριτικό τίτλο ΟΑΣΗΣ, όπως τυχόν αναμορφώνεται εκάστοτε με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Τίμημα δικαιώματος: Το ποσό που οφείλει να καταβάλει παραγγελέας για την αγορά δικαιώματος προαίρεσης. 5

6 Τράπεζα Περιθωρίου Ασφάλισης: Το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρούνται περιθώρια ασφάλισης και ασφάλειες. Τράπεζα Διακανονισμού: Πιστωτικό ίδρυμα ή Κεντρική Τράπεζα όπου διενεργείται ο ημερήσιος και οριστικός χρηματικός διακανονισμός συναλλαγών επί παραγώγων. 1 Υποκείμενες αξίες: Οι κινητές αξίες, οι δείκτες κινητών αξιών, οι αξίες της χρηματαγοράς και οι άλλες αξίες, συμβάσεις ή δείκτες, επί των οποίων παρέχεται δικαίωμα αγοράς ή πώλησης από παράγωγο ή βάσει των οποίων υπολογίζεται η χρηματιστηριακή αξία των παραγώγων. Χρηματιστηριακές συναλλαγές: Οι συμβάσεις που καταρτίζονται στο Χ.Α. σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονιστικές διατάξεις. Χ.Α.: Το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. 1 Η παράγραφος με τίτλο «Τράπεζα Διακανονισμού» αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 6

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Προϋποθέσεις για την ανάληψη από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. της εκκαθάρισης παραγώγων Άρθρο 2 Κριτήρια καταλληλότητας παραγώγων 1. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αναλαμβάνει την εκκαθάριση παραγώγων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων εφόσον διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες καταλληλότητας των παραγώγων ως τυποποιημένων μέσων συναλλαγής, δηλαδή οι αναγκαίες συνθήκες για την ομαλή διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης, της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των παραγώγων. 2. Για την ανάληψη προς εκκαθάριση παραγώγων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συνεκτιμά: α. Στις περιπτώσεις παραγώγων με υποκείμενη αξία κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου: i. Τους κανόνες λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς, περιλαμβανομένων και των κανόνων εκκαθάρισης και διακανονισμού που εφαρμόζονται ως προς την αγορά αυτή ii. Την εμπορευσιμότητα των κινητών αξιών iii. Τη διασπορά των κινητών αξιών. β. Στις περιπτώσεις παραγώγων με υποκείμενη αξία χρηματιστηριακούς δείκτες, τους κανόνες διαχείρισης και υπολογισμού των τιμών των δεικτών από το οικείο χρηματιστήριο. γ. Στις περιπτώσεις παραγώγων με υποκείμενη αξία άλλους δείκτες, πέραν των χρηματιστηριακών, τους κανόνες διαχείρισης και υπολογισμού των τιμών των δεικτών από τον φορέα που είναι αρμόδιος για την κατάρτιση, τη διαχείριση και τον υπολογισμό των τιμών του σχετικού δείκτη. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρέχουν τα εχέγγυα για αμερόληπτη και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων διαχείριση και υπολογισμό των τιμών των δεικτών καθώς και να θέτουν διαδικασίες δημοσίευσης των τιμών αυτών. δ. Τη ρευστότητα της υποκείμενης αξίας του παραγώγου ε. Κάθε άλλο κριτήριο ή στοιχείο που αφορά τη λειτουργία του παραγώγου, όπως ενδεικτικά τον αριθμό των υποψηφίων Μελών για την άσκηση καθηκόντων ειδικής διαπραγμάτευσης στο παράγωγο ή την επάρκεια των συστημάτων των Μελών για τη συμμετοχή τους στη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και το διακανονισμό του παραγώγου. 3. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να καθορίζει ειδικά κριτήρια ως προς τα χαρακτηριστικά των παραγώγων τα οποία μπορεί να αναλάβει προς εκκαθάριση, ενδεικτικά προϋποθέσεις ως προς την καταλληλότητα των υποκείμενων αξιών παραγώγου (όπως όρια εμπορευσιμότητας ή διασποράς των υποκείμενων κινητών αξιών, ή όρια μεταβλητότητας της τιμής της Υποκείμενης Αξίας, όρους διαφάνειας ως προς τον υπολογισμό των τιμών υποκείμενου δείκτη ή άλλης υποκείμενης αξίας) και εν γένει ως προς την καταλληλότητα της λειτουργίας του παραγώγου. 7

8 Άρθρο 3 Προϋποθέσεις για την ανάληψη της εκκαθάρισης των προς εισαγωγή παραγώγων 1. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αναλαμβάνει την εκκαθάριση παραγώγων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. Προκειμένου το Χ.Α. να λάβει απόφαση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση παραγώγου σύμφωνα με τον Κανονισμό του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. παρέχει σχετική γνώμη στο Χ.Α. ως προς: i. τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του παραγώγου, το νόμισμα διακανονισμού και τους λοιπούς όρους εκκαθάρισης και διακανονισμού του παραγώγου που τυποποιούν το παράγωγο ως μέσο συναλλαγής ii. κάθε ειδικό όρο εισαγωγής που προσδιορίζει τη λειτουργία του παραγώγου, όπως ενδεικτικά τη διαδικασία εισαγωγής σειρών προς διαπραγμάτευση ως προς το παράγωγο, τη μεθοδολογία υπολογισμού της ημερήσιας τιμής εκκαθάρισης ή κλεισίματος ανά σειρά διαπραγμάτευσης του παραγώγου, τους όρους ειδικής διαπραγμάτευσης ως προς το παράγωγο, τη μεθοδολογία αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το παράγωγο στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων ή άλλων γεγονότων που επηρεάζουν την υποκείμενη αξία και εν γένει τα χαρακτηριστικά του παραγώγου. β. Μετά τη λήψη της απόφασης του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του παραγώγου, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ελέγχει εάν έχει ολοκληρωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αναφορικά με τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης, της εκκαθάρισης και του διακανονισμού του προς εισαγωγή παραγώγου σύμφωνα με την απόφαση αυτή. γ. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αναλαμβάνει την εκκαθάριση του προς εισαγωγή παραγώγου, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά το Χ.Α. Άρθρο 4 Τροποποίηση χαρακτηριστικών και ειδικών όρων εισηγμένου παραγώγου 1. Για την τροποποίηση των χαρακτηριστικών ή των ειδικών όρων εισηγμένου παραγώγου και την ανάληψη από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. της εκκαθάρισης του παραγώγου βάσει των τροποποιούμενων χαρακτηριστικών ή ειδικών όρων αυτού εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο. 2. Τροποποίηση των χαρακτηριστικών ή ειδικών όρων εισηγμένου παραγώγου είναι δυνατή στην περίπτωση κατά την οποία υφίστανται ανοιχτές θέσεις επί του παραγώγου μόνο εφόσον από την τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζεται η οικονομική αξία των ανοιχτών θέσεων. 8

9 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Οργάνωση χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Απόκτηση και διατήρηση ιδιότητας Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Άρθρο 5 Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1. Τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. διακρίνονται σε: α. Άμεσα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. (direct clearing members) β. Γενικά Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. (general clearing members) 2. Τα Άμεσα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούνται να εκκαθαρίζουν αποκλειστικά συναλλαγές που διενεργούν τα ίδια ως Μέλη του Χ.Α.. 3. Τα Γενικά Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούνται να εκκαθαρίζουν συναλλαγές επί όλων των κατηγοριών των παραγώγων προϊόντων που έχουν συναφθεί από οποιοδήποτε Μέλος του Χ.Α.. Άρθρο 6 Διαδικασία υποβολής και κρίσης των αιτήσεων για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο το οποίο χορηγείται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 2. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούται να δημοσιοποιήσει την υποβολή αίτησης και να καταστήσει δημόσια γνωστή την ταυτότητα της αιτούσας Ε.Π.Ε.Υ. 3. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούται να ζητήσει από την αιτούσα Ε.Π.Ε.Υ. συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και επιβεβαίωση των υποβληθέντων. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να ζητήσει την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιον οργάνων της ενός ή περισσοτέρων στελεχών της αιτούσας Ε.Π.Ε.Υ. 4. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δύναται να αναβάλει την έγκριση συμμετοχής Ε.Π.Ε.Υ. ως Μέλος της, για χρονικό διάστημα το οποίο κατά την κρίση της θα καθορίσει και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από το υποψήφιο Μέλος δεν κρίνονται επαρκή ή επαρκώς τεκμηριωμένα για την κρίση της αίτησης. 5. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., το Διοικητικό Συμβούλιο θα αιτιολογεί την απόφασή του. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η ανεπιτυχής εκπλήρωση οποιασδήποτε προϋπόθεσης συνιστά λόγο απόρριψης αίτησης. 6. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., αποδίδονται άτοκα σε αυτή τα πάσης φύσεως καταβληθέντα δικαιώματα εγγραφής Μέλους υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Άρθρο 7 Απόκτηση της ιδιότητας Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1. Η ιδιότητα του Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποκτάται εφόσον εγκριθεί σχετική αίτηση του υποψηφίου προσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Γίνεται δεκτό 9

10 πρόσωπο, το οποίο πληροί σωρευτικά τις προβλεπόμενες στο άρθρο 21 του ν. 2533/97, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, καθώς και τις ακόλουθες: α. Έχει καταβάλει ολοσχερώς τοις μετρητοίς τα δικαιώματα εγγραφής τα οποία προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με βάση την κατά περίπτωση ιδιότητα του Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τα παράγωγα που εκάστοτε αναλαμβάνονται από το Μέλος προς εκκαθάριση ως και τη συμμετοχή ή μη του υποψήφιου Μέλους στη διαπραγμάτευση των παραγώγων ως Μέλος του Χ.Α. Η καταβολή θα πιστοποιείται με απόδειξη του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο διενεργείται η κατάθεση υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. β. Ικανοποιεί κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού και γ. Έχει τηρήσει τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. 2. Για τη διατήρηση της ιδιότητάς του το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. καταβάλλει ετησίως, κατά τις ημερομηνίες που εκάστοτε η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ορίζει, το ποσό της ετήσιας συνδρομής που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με βάση την κατά περίπτωση ιδιότητα του Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τα παράγωγα που εκάστοτε αναλαμβάνονται από το Μέλος προς εκκαθάριση ως και τη συμμετοχή ή μη του υποψήφιου Μέλους στη διαπραγμάτευση των παραγώγων ως Μέλος του Χ.Α. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το Μέλος από συμμετοχή στην εκκαθάριση συναλλαγών που καταρτίστηκαν στο Χ.Α. για τη μη εμπρόθεσμη ικανοποίηση των υποχρεώσεων αυτού κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, ενδεικτικά λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ως προς την παροχή ασφάλειας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση αυτών των υποχρεώσεων. 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δικαιωμάτων από Μέλος σύμφωνα με τα παραπάνω επί του ποσού οφειλής θα λογίζεται τόκος υπερημερίας. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δεν θα οφείλει επιστροφή οποιουδήποτε δικαιώματος εγγραφής ή άλλης συνδρομής. Άρθρο 8 Προϋποθέσεις λειτουργικής επάρκειας Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1. Το υποψήφιο Μέλος ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να διαθέτει τμήμα Εκκαθάρισης Συναλλαγών (Back Office). Στο τμήμα αυτό θα απασχολεί κατά κύρια απασχόληση ένα τουλάχιστον υπάλληλο (υπεύθυνος εκκαθάρισης). Ο υπεύθυνος εκκαθάρισης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει εκάστοτε η Ε.Χ.Α.Ε., με Απόφασή της, ως και να ικανοποιεί τα κριτήρια καταλληλότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού. Για τις ανάγκες παροχής πιστοποιήσεων σε υπαλλήλους ή στελέχη των Μελών της για την άσκηση των ως άνω καθηκόντων υπευθύνου εκκαθάρισης, η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί με ευθύνη της να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διενέργεια σεμιναρίων ή εξετάσεων, που αφορούν στην εν λόγω πιστοποίηση, σε άλλες εταιρίες του Ομίλου Ε.Χ.Α.Ε. ή σε άλλους φορείς κατά τους ειδικότερους όρους που ορίζονται με τη σχετική Απόφασή της. 2 Υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα 2 Το τρίτο εδάφιο αντικαταστάθηκε και το τέταρτο προστέθηκε ως ανωτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 1 της απόφασης 157/ του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση / του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/922/ ). 10

11 υπευθύνου εκκαθάρισης δεν μπορεί να απασχολείται ταυτοχρόνως είτε σε Τμήμα Διαπραγμάτευσης Παραγώγων είτε σε Τμήμα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων. 2. Το υποψήφιο Μέλος οφείλει να έχει εξασφαλίσει την άμεση και επαρκή αναπλήρωση του υπευθύνου εκκαθάρισης της παραπάνω παραγράφου σε κάθε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του. 3. Το υποψήφιο Μέλος οφείλει να διαθέτει τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management) για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει ως Άμεσο ή Γενικό Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 4. Το υποψήφιο Μέλος οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη λογιστική και πληροφοριακή υποδομή, υποστήριξη και κατάλληλα τεχνικά μέσα: α. για την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ίδιου και των παραγγελέων του που απορρέουν από την εκκαθάριση συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί στο Χ.Α., ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά ως προς: i. την παροχή ασφάλειας και περιθωρίου ασφάλισης ii. την καταβολή τιμημάτων δικαιωμάτων iii. την παρακολούθηση των ανοικτών θέσεων iv. την άσκηση δικαιωμάτων v. τον ημερήσιο και οριστικό διακανονισμό. vi. την παρακολούθηση των ορίων θέσης που θέτει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. β. για την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραγγελέων προς αυτό και αυτού προς τους παραγγελείς του, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά ως προς την παράδοση και παραλαβή αξιών που υπόκεινται σε παράγωγα εισηγμένα στο Χ.Α., την είσπραξη και καταβολή μετρητών ή και παράδοση και παραλαβή αξιών κατά περίπτωση που αντιπροσωπεύουν περιθώριο ασφάλισης, τίμημα αγοράς ή πώλησης ή προϊόν άσκησης ή διακανονισμού παραγώγου, κατά περίπτωση. γ. για την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεών του προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και τις εποπτικές αρχές. δ. για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των ορίων θέσης που θέτει το Μέλος προς τους παραγγελείς του. 5. Το Μέλος οφείλει να έχει προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συνεργασία του με τις Τράπεζες Περιθωρίου Ασφάλισης και τις Τράπεζες Διακανονισμού Το Μέλος οφείλει να είναι ενεργός Χειριστής στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., όπως ισχύει. Άρθρο Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 4 Το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης 157/ του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί 11

12 Κριτήρια καταλληλότητας υπευθύνων εκκαθάρισης Για την άσκηση καθηκόντων υπευθύνου εκκαθάρισης, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων επαγγελματικής επάρκειας του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού, να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η Ε.Χ.Α.Ε. με Απόφασή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Συμμετοχή τρίτων στην εκκαθάριση Άρθρο 10 5 Τράπεζα Περιθωρίου Ασφάλισης 1. Κάθε Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποχρεούται να συνεργάζεται με μία τουλάχιστον Τράπεζα Περιθωρίου Ασφάλισης για την τήρηση των χρηματικών λογαριασμών περιθωρίων ασφάλισης ή και ασφαλειών. 2. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάλογο των πιστωτικών ιδρυμάτων που εγκρίνει ως Τράπεζες Περιθωρίου Ασφάλισης και τον ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση τροποποίησής του αποστέλλοντας κάθε φορά νέο πλήρη κατάλογο. Σχετικό κατάλογο όπως ισχύει κάθε φορά ανακοινώνει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με μέσο δημοσιότητας της επιλογής της και στο ευρύ κοινό. Άρθρο 11 6 Τράπεζα Διακανονισμού 1. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να ορίζει μία ή και περισσότερες Τράπεζες Διακανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών εισαγωγής των παραγώγων ως και των ειδικότερων κάθε φορά συναλλακτικών αναγκών και συνθηκών. Τα πιστωτικά ιδρύματα για να λειτουργούν ως Τράπεζες Διακανονισμού θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων Τραπεζών Διακανονισμού, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προσδιορίζει το είδος του διακανονισμού που αναλαμβάνεται κατά περίπτωση. 2. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάλογο των πιστωτικών ιδρυμάτων που εγκρίνει ως Τράπεζες Διακανονισμού με στοιχεία ως προς το είδος του διακανονισμού που αναλαμβάνεται κατά περίπτωση, και τον ενημερώνει άμεσα Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 34/419/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/922/ ). 5 Το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 6 Το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 12

13 σε περίπτωση τροποποίησής του αποστέλλοντας κάθε φορά νέο πλήρη κατάλογο. Σχετικό κατάλογο όπως ισχύει κάθε φορά ανακοινώνει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με μέσο δημοσιότητας της επιλογής της και στο ευρύ κοινό. 3. Κάθε Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να τηρεί λογαριασμούς σε Τράπεζα Διακανονισμού για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών που εκκαθαρίζει. Οι λογαριασμοί που απαιτείται να τηρούνται από το Μέλος διακρίνονται σε ειδικό λογαριασμό εξόδων, συγκεντρωτικό λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού παραγγελέων και λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού Μέλους. Το Μέλος οφείλει να τηρεί συγκεντρωτικό λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού παραγγελέων και λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού Μέλους ανά νόμισα στο οποίο διεξάγεται ο σχετικός διακανονισμός με βάση τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των παραγώγων. Ειδικότερα: α. Ο ειδικός λογαριασμός εξόδων αποτελεί το λογαριασμό στον οποίο το Μέλος καταβάλλει τα πάσης φύσεως οφειλόμενα δικαιώματα, έξοδα και προμήθειες υπέρ ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., Χ.Α. και τρίτων. β. Ο συγκεντρωτικός λογαριασμός χρηματικών διακανονισμών παραγγελέων αποτελεί το λογαριασμό τον οποίο τηρεί το Μέλος για το σχετικό διακανονισμό των συναλλαγών παραγγελέων του. γ. Ο λογαριασμός χρηματικού διακανονισμού Μέλους αποτελεί το λογαριασμό τον οποίο τηρεί το Μέλος για το σχετικό διακανονισμό των δικών του συναλλαγών. 4. Εάν Τράπεζα Διακανονισμού είναι Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τότε ισχύουν τα εξής: α. Η καταβολή από την Τράπεζα Διακανονισμού ως Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. των πάσης φύσεως εξόδων κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται απευθείας στους τηρούμενους σε αυτή λογαριασμούς της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και του Χ.Α. αντίστοιχα. β. Για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών που εκκαθαρίζει η Τράπεζα Διακανονισμού ως Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τους λογαριασμούς των περιπτώσεων β και γ της προηγούμενης παραγράφου διατηρεί σε αυτή η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στο όνομά της. Άρθρο 12 Ανάθεση διακανονισμού σε τρίτους Εάν σύμφωνα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά παραγώγου προϊόντος ο διακανονισμός των συναλλαγών επί του παραγώγου συνεπάγεται την παράδοση της υποκείμενης αξίας, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δύναται να αναθέτει το διακανονισμό των συναλλαγών αυτών ως προς την παράδοση της υποκείμενης αξίας, το χρηματικό διακανονισμό του τιμήματος έναντι της παράδοσης ή και την παρακολούθηση της παράδοσης έναντι της καταβολής του τιμήματος, στο Κ.Α.Α., σε Τράπεζες Περιθωρίου Ασφάλισης, σε Τράπεζα Διακανονισμού ή και στο Σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που τελεί υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Διαφάνεια των συναλλαγών και εποπτεία Άρθρο 13 7 Κωδικοί εκκαθάρισης Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τηρεί κωδικούς εκκαθάρισης ανά παραγγελέα (επενδυτή) ή και ανά Μέλος στις περιπτώσεις όπου αυτό ενεργεί για ίδιο λογαριασμό. Τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων των κωδικών εκκαθάρισης θα είναι σε κάθε περίπτωση διαθέσιμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α. Άρθρο 13α 8 Κωδικός εκκαθάρισης παραγγελέα 1. Κωδικός εκκαθάρισης παραγγελέα ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μετά από αίτηση Μέλους της που εκπροσωπεί τον παραγγελέα στην εκκαθάριση των συναλλαγών του και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του παραγγελέα, β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών του παραγγελέα στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει το Μέλος στον παραγγελέα για την εκκαθάριση, δ. Τον κωδικό διαπραγμάτευσης ή τον κωδικό υπό διαχείριση που έχει παράσχει Μέλος του Χ.Α. στον παραγγελέα κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για τον παραγγελέα, στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Επενδυτή του παραγγελέα στο Σ.Α.Τ. 2. Κάθε κωδικός εκκαθάρισης παραγγελέα που τηρείται από Άμεσο Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συνδέεται υποχρεωτικά με έναν και μόνο κωδικό διαπραγμάτευσης ή κωδικό υπό διαχείριση τον οποίο τηρεί για τον παραγγελέα το Άμεσο Μέλος ως Μέλος του Χ.Α. 3. Κάθε κωδικός εκκαθάρισης παραγγελέα που τηρείται από Γενικό Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συνδέεται με έναν τουλάχιστον κωδικό διαπραγμάτευσης ή κωδικό υπό 7 Το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 8 Το άρθρο 13α προστέθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 14

15 διαχείριση τον οποίο τηρεί για τον παραγγελέα Μέλος του Χ.Α., που είναι συμβεβλημένο με το Γενικό Μέλος, ή και το ίδιο το Γενικό Μέλος εφόσον ενεργεί ως Μέλος του Χ.Α. 4. Για τις ανάγκες εκκαθάρισης συναλλαγών παραγγελέα που καταρτίζονται μέσω ενός ή περισσοτέρων κωδικών διαπραγμάτευσης, το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που αναλαμβάνει την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών οφείλει να τηρεί έναν και μόνο κωδικό εκκαθάρισης για τον παραγγελέα. 5. Για τις ανάγκες εκκαθάρισης συναλλαγών παραγγελέα που καταρτίζονται μέσω μεταβατικών λογαριασμών διαπραγμάτευσης (transitory trading account) σε εκτέλεση συγκεντρωτικών εντολών Ε.Π.Ε.Υ. και καταχωρούνται σε κωδικό υπό διαχείριση του παραγγελέα ή που καταρτίζονται σε τέτοιο κωδικό χάριν διαχείρισης παρεχόμενης από Ε.Π.Ε.Υ. σε παραγγελέα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που αναλαμβάνει την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών οφείλει να τηρεί έναν και μόνο κωδικό εκκαθάρισης για τον παραγγελέα ανά Ε.Π.Ε.Υ. και Μέλος του Χ.Α. που δραστηριοποιούνται για λογαριασμό του στις σχετικές συναλλαγές. 6. Κάθε Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να ανοίγει και να διατηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης ανά κωδικό εκκαθάρισης που τηρεί κατά τα ανωτέρω για τον αυτό παραγγελέα. Άρθρο 13β 9 Κωδικοί εκκαθάρισης Μέλους 1. Οι κωδικοί εκκαθάρισης Μέλους διακρίνονται σε: α. κωδικό λαθών Μέλους β. κωδικό Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. γ. κωδικό Διαπραγματευτή δ. κωδικό Ειδικού Διαπραγματευτή ε. κωδικό Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών στ. κωδικό ατελών συναλλαγών Μέλους. 2. Ο κωδικός λαθών Μέλους αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργεί Μέλος του Χ.Α., συνεπεία λανθασμένης εκτέλεσης εντολών του Μέλους του Χ.Α. κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. Κωδικός λαθών Μέλους ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για Μέλος του Χ.Α., μετά από αίτηση Μέλους της και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους του Χ.Α., 9 Το άρθρο 13β προστέθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 15

16 β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στο Μέλος του Χ.Α. για την εκκαθάριση, δ. Τον κωδικό λαθών που διατηρεί το Μέλος του Χ.Α. για την καταχώρηση των λανθασμένων συναλλαγών του κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., ε. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Επενδυτή του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ. 3. Ο κωδικός Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση των δικών του συναλλαγών. Κωδικός Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ανοίγεται από αυτή για Μέλος της, μετά από αίτηση του Μέλους και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους, β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών του Μέλους στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει το Μέλος στον εαυτό του για την εκκαθάριση, δ. Τον κωδικό διαπραγμάτευσης ή υπό διαχείριση που έχει παράσχει Μέλος του Χ.Α. στο Μέλος, ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για τις συναλλαγές που διενεργεί για ίδιο λογαριασμό. στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Επενδυτή του Μέλους στο Σ.Α.Τ. 4. Ο κωδικός Διαπραγματευτή αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργεί Μέλος του Χ.Α ως Διαπραγματευτής. Κωδικός Διαπραγματευτή ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για Διαπραγματευτή, μετά από αίτηση Μέλους της και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους του Χ.Α., β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει για την εκκαθάριση το Μέλος στο Μέλος του Χ.Α. ως Διαπραγματευτή, δ. Τον κωδικό ή τους κωδικούς διαπραγματευτή που διατηρεί το Μέλος του Χ.Α. ως Διαπραγματευτής κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για το Μέλος του Χ.Α. για τις συναλλαγές που διενεργεί αυτό για ίδιο λογαριασμό, στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Επενδυτή του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ. 16

17 5. Ο κωδικός Ειδικού Διαπραγματευτή αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργεί Μέλος του Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής. Κωδικός Ειδικού Διαπραγματευτή ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για Ειδικό Διαπραγματευτή, μετά από αίτηση Μέλους της και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους του Χ.Α., β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων και Λογαριασμού Αξιών του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει για την εκκαθάριση το Μέλος στο Μέλος του Χ.Α. ως Ειδικό Διαπραγματευτή, δ. Τον κωδικό ή τους κωδικούς ειδικού διαπραγματευτή που διατηρεί το Μέλος του Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για το Μέλος του Χ.Α. για τις συναλλαγές που διενεργεί αυτό για ίδιο λογαριασμό, στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ. 6. Ο κωδικός Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της Ε.Χ.Α.Ε. για την εκκαθάριση των συναλλαγών σε συμβάσεις επαναγοράς, όπως ορίζονται στον Κανονισμό του Χ.Α., που διενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο Ειδικός Διαπραγματευτής Αξιών ή και για την εκκαθάριση άλλων συναλλαγών του επί παραγώγων που διενεργεί για λόγους κάλυψης κινδύνων από την ειδική διαπραγμάτευση αξιών. 10 Κωδικός Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών, μετά από αίτηση Μέλους της και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών, β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών και Λογαριασμού Αξιών του στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει για την εκκαθάριση το Μέλος στον Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών, δ. Τον κωδικό διαπραγμάτευσης που έχει παράσχει Μέλος του Χ.Α. στον Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών, ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για τον Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών για τις συναλλαγές που διενεργεί αυτό για ίδιο λογαριασμό, 10 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της απόφασης 157/ του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση / του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/922/ ). 17

18 στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ. 7. Ο κωδικός ατελών συναλλαγών Μέλους αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση των συμβάσεων σε συμβόλαια επαναγοράς ειδικού τύπου που διενεργεί Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. για την κάλυψη ατελών συναλλαγών (failed trades) κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. Κωδικός ατελών συναλλαγών Μέλους ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για Μέλος Αγοράς Αξιών του Χ.Α., μετά από αίτηση Μέλους της και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Μέλους και Λογαριασμού Αξιών του στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει για την εκκαθάριση το Μέλος στο Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δ. Τον κωδικό διαπραγμάτευσης που έχει παράσχει Μέλος του Χ.Α. στο Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για το Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. για τις συναλλαγές που διενεργεί αυτό για ίδιο λογαριασμό, στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Μέλους του Μέλους της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ. 8. Κωδικοί εκκαθάρισης Μέλους που ανήκουν στο ίδιο Μέλος πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά από ένα και μόνο Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Για τους κωδικούς αυτούς το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να ανοίγει και να διατηρεί στο όνομα του Μέλους έναν και μόνο τραπεζικό λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης. 9. Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων παράδοσης, παρακολουθούμενων από το Σ.Α.Τ., κινητών αξιών που προκύπτουν από θέσεις κωδικού εκκαθάρισης Μέλους συντελείται υποχρεωτικά μέσω της Μερίδας με την οποία συνδέεται ο κωδικός αυτός, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Κανόνες Εκκαθάρισης των Εισηγμένων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Μέρος Άρθρο 14 Γενική διάταξη Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228), όπως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού του Χ.Α., απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων ή η μεταβίβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από ανοιχτές θέσεις 18

19 συμβάσεων επί παραγώγων ή η μεταβίβαση έννομης σχέσης από συμβάσεις επί παραγώγων ή η μεταφορά ανοιχτής θέσης μεταξύ κωδικών εκκαθάρισης διαφορετικών παραγγελέων. Εκχώρηση ή μεταβίβαση, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, είναι αυτοδικαίως άκυρη έναντι της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Άρθρο 15 Προϋποθέσεις Εκκαθάρισης Συναλλαγών 1. Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης παροχής ασφάλειας, για την κάλυψη των πάσης φύσεως υποχρεώσεών τους προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 2. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δύναται να μην καταχωρεί συναλλαγή προς εκκαθάριση για λογαριασμό παραγγελέα, εφόσον ο παραγγελέας και το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που τον εκπροσωπεί στην εκκαθάριση, δεν είναι ενήμεροι ως προς την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών τους προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. κατά το χρόνο της καταχώρισης. Κατ εξαίρεση, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. καταχωρεί συναλλαγή προς εκκαθάριση για λογαριασμό παραγγελέα σε περίπτωση που: α. η συναλλαγή έχει καταρτισθεί για το κλείσιμο ανοικτής θέσης και έχει παρασχεθεί σχετική γνωστοποίηση από το Μέλος του Χ.Α. προς το Χ.Α. και την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή β. η συναλλαγή έχει καταρτισθεί από ή κατ εντολή της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση μη καταχώρισης συναλλαγής σύμφωνα με τα παραπάνω, η συναλλαγή καταχωρείται στο λογαριασμό του Μέλους του Χ.Α. που την κατήρτισε. Κάθε ανοικτή θέση που δημιουργείται από παρόμοια καταχώρηση μπορεί να διατηρηθεί μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα. Άρθρο 16 Συναλλαγή κάλυψης από Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1. Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που δεν διαχειρίζεται ως Μέλος του Χ.Α. κωδικό διαπραγμάτευσης για λογαριασμό παραγγελέα του δύναται να προβεί στην κατάρτιση, μέσω της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., συναλλαγής κάλυψης για το αναγκαστικό κλείσιμο ή την εξισορρόπηση ανοιχτών θέσεων για λογαριασμό του παραγγελέα του, ακόμη και αν κατά το χρόνο της κατάρτισης της συναλλαγής κάλυψης ο παραγγελέας του Μέλους είναι ενήμερος ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 2. Για την κατάρτιση μέσω της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συναλλαγής κάλυψης, για λογαριασμό παραγγελέα του, το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δηλώνει προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. την πρόθεσή του αυτή, προσδιορίζοντας τα στοιχεία του κωδικού εκκαθάρισης του παραγγελέα καθώς και το περιεχόμενο της σχετικής δήλωσης βούλησης που εισάγεται για λογαριασμό του. 3. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προβαίνει στην κατάρτιση συναλλαγής κάλυψης με τη λήψη της δήλωσης του Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης αυτής, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων και του λόγου της συναλλαγής κάλυψης. 4. Σε κάθε περίπτωση το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να προσδιορίζει στα στοιχεία που εκδίδει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για λογαριασμό του παραγγελέα ότι πρόκειται για συναλλαγή κάλυψης καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία που αφορά το λόγο κατάρτισης της συναλλαγής αυτής. 19

20 Άρθρο Σύστημα Εκκαθάρισης Η εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χ.Α. γίνεται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Σε ειδικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όταν η εκκαθάριση μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης δεν είναι εφικτή για χρονικό διάστημα το οποίο κατ εκτίμηση ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχή στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και βλάβη στα συμφέροντα των επενδυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή εκκαθάριση των συναλλαγών που καταχωρούνται με άλλο πρόσφορο μέσο ή μέσα και αντίστοιχες διαδικασίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτου ανάγκης η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί να αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας της εκκαθάρισης και του διακανονισμού για λόγους ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών, καθορίζοντας με την οικεία απόφαση τη διάρκεια της αναστολής ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Οι ημέρες κατά τις οποίες τελεί σε αναστολή η λειτουργία της εκκαθάρισης και του διακανονισμού δεν συνυπολογίζονται στην αντίστοιχη προθεσμία ημερήσιας ή περιοδικής ή τελικής εκκαθάρισης των συναλλαγών παραγώγων. Άρθρο 18 Συναλλαγές προς εκκαθάριση 1. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. εκκαθαρίζει συναλλαγές επί παραγώγων σύμφωνα με κατάσταση που της διαβιβάζει για κάθε συνεδρίασή του το Χ.Α. και εφόσον προηγουμένως επέλθουν τυχόν διορθώσεις λαθών ή άλλες μεταβολές των αρχικά καταχωρημένων στοιχείων συναλλαγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό του Χ.Α. 2. Οι εντολές μεταβίβασης ως προς τις πράξεις εκκαθάρισης των συναλλαγών επί παραγώγων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ως τέτοιων και των πράξεων συμψηφισμού, καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες με την εισαγωγή τους από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στο σύστημα εκκαθάρισης, βάσει της οποίας διενεργείται από αυτή η σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης προς τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 3. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δεν έχει ευθύνη για τα στοιχεία συναλλαγών που της διαβιβάζονται προς εκκαθάριση. 4. Μέλος του Χ.Α. δύναται να μεταθέτει την εκκαθάριση συναλλαγών που καταρτίζει σε Γενικά Μέλη ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., εφόσον έχει καταρτίσει με αυτά σύμβαση μετάθεσης της εκκαθάρισης. 11 Μετά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 17 προστέθηκε νέο εδάφιο ως ανωτέρω με την απόφαση 174/ του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 2/465./ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/353/ ). 20

21 Άρθρο 19 Εκκαθάριση βάσει επαρκών στοιχείων Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. εκκαθαρίζει μόνο συναλλαγές, ως προς τις οποίες της παρέχονται επαρκώς τα ακόλουθα στοιχεία: α. Κωδικό αναγνώρισης Μέλους Χ.Α. και Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για κάθε παραγγελέα β. Σειρά παραγώγου γ. Αγορά ή πώληση ή άσκηση δικαιώματος δ. Ποσότητα ε. Τιμή στ. Κωδικό εκκαθάρισης για κάθε παραγγελέα Άρθρο 20 Ανακοινώσεις Κάθε ανακοίνωση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προς τα Μέλη της γίνεται μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης ή και με άλλο μέσο ή μέσα της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Οι ανακοινώσεις θεωρούνται ληφθείσες από τα Μέλη με την καταχώρησή τους στο Σύστημα Εκκαθάρισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ειδικό Μέρος Άρθρο 21 Λειτουργίες Εκκαθάρισης Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους ενέργειες: α. Διακανονισμό των τιμημάτων δικαιώματος, β. Ημερήσια αποτίμηση, γ. Γνωστοποίηση στα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ως προς την εκκαθάριση, δ. Ημερήσιο, περιοδικό και τελικό χρηματικό διακανονισμό, των παράγωγων προϊόντων, ε. Άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, στ. Παράδοση υποκείμενων αξιών, όπου προβλέπεται, ζ. Αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε περίπτωση εταιρικών πράξεων επί των υποκείμενων αξιών η. Είσπραξη δικαιωμάτων και προμηθειών που οφείλονται στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., στο Χ.Α., στο Κ.Α.Α. και σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο ή φορέα, θ. Υπολογισμό των απαιτήσεων παροχής περιθωρίου ασφάλισης και ασφαλειών, ι. Υπολογισμό και παρακολούθηση ορίων θέσης, ια. Επιβεβαίωση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων των Μελών και των παραγγελέων, ιβ. Διαχείριση υπερημεριών ως προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και 21

22 ιγ. Μεταβίβαση λογαριασμών εκκαθάρισης σε άλλο Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Άρθρο 22 Διακανονισμός τιμήματος δικαιώματος προαίρεσης Ο διακανονισμός τιμήματος δικαιώματος συντελείται την επόμενη της συναλλαγής ημέρα. Το τίμημα δικαιώματος οφείλεται από τον αγοραστή στον πωλητή και εξοφλείται με καταβολή τοις μετρητοίς ή συμψηφιστικά, υποχρεωτικά μέσω της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Άρθρο 23 Ημερήσια αποτίμηση και συμψηφισμός 1. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποτιμά μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης του Χ.Α. την αξία των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε ανεκκαθάριστες συναλλαγές, βάσει των τιμών των υποκείμενων σε κάθε περίπτωση αξιών και των αντίστοιχων τιμών διακανονισμού. 2. Εκτός εάν άλλως προβλέπουν οι προδιαγραφές του παραγώγου προϊόντος ή ρητά δηλωθεί από τον παραγγελέα ο μη συμψηφισμός, η καταχώριση σε κωδικό εκκαθάρισης του παραγγελέα συναλλαγής επί παραγώγου επιτρέπει τον αυτόματο συμψηφισμό των ανοιχτών θέσεων. Άρθρο 24 Γενικές αρχές χρηματικού διακανονισμού 1. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υπολογίζει καθημερινά, ως προς κάθε κωδικό εκκαθάρισης, τις χρηματικές απαιτήσεις και δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από την περιγραφή των αντίστοιχων χαρακτηριστικών των παράγωγων προϊόντων. Οι χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν ανά νόμισμα σύμφωνα με τα ως άνω χαρακτηριστικά, συμψηφίζονται σε κάθε περίπτωση ανά κωδικό εκκαθάρισης ανά ημέρα. 2. Ο χρηματικός διακανονισμός των παραγώγων γίνεται μεταξύ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και των Μελών της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που εκπροσωπούν τους παραγγελείς με χρεοπιστώσεις, κατά περίπτωση, του λογαριασμού διακανονισμού της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και των αντίστοιχων συγκεντρωτικών λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού που τηρούν τα Μέλη για λογαριασμό παραγγελέων στην Τράπεζα Διακανονισμού. Σε περίπτωση που το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. εκκαθαρίζει συναλλαγές που καταχωρήθηκαν στον κωδικό εκκαθάρισης του Μέλους, ο διακανονισμός των συναλλαγών αυτών γίνεται απευθείας μέσω του λογαριασμού χρηματικού διακανονισμού του Μέλους στην Τράπεζα Διακανονισμού. 3. Οι πάσης φύσης υποχρεώσεις ημερήσιου διακανονισμού πρέπει να εκπληρώνονται το αργότερο τριάντα λεπτά (30 ) πριν από την έναρξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης του Χ.Α. Άρθρο 25 Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης 1. Η δήλωση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης παρέχεται στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εκκαθάρισης (ΟΑΣΗΣ). Οποιοδήποτε άλλο μέσο γνωστοποίησης δεν ισχύει έναντι της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και δεν παράγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα ακόμα και αν έχει περιέλθει σε γνώση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 22

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) και την εγκριτική απόφαση 7/556/8.7.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.2 Νοέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/21.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015, 18.5.2015, 29.6.2015 και 28.8.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ»

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ» - 1025 - * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Σ.Υ.Λ. * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2000 Αριθ.Πρωτ.: Λ.Σ. 2568 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νο 307 ΘΕΜΑ: Λογιστικός

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 1 Σύμφωνα με την από 26.05.2004 απόφαση της 236 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195/17.08.2007), την από 43/28.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 και 27.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.4 Δεκέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1. «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1. «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 18/6/2012 και 24/9/2012 αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

«Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet»

«Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet» Απόφαση 1 «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 18/6/2012 και 24/9/2012 αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 16 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-20», όπως τροποποιήθηκε με τις από 5.4.2006 και 21.12.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ I. Προοίμιο Ορισμοί - Γενικές ρυθμίσεις 1. Προοίμιο 1.1. Το Χ.Α. διαχειρίζεται ηλεκτρονικό δίκτυο διόδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2. Απόφαση 14 «Διαδικασίες Μετάβασης Αξιών» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2.2015) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012,

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 8η Τροποποίηση - 9/5/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 8η Τροποποίηση - 9/5/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 8η Τροποποίηση - 9/5/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών 1. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές: I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1122/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1122

ΠΟΛ 1122/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1122 ΠΟΛ 1122/2015 ιευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα ημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003 Συνοπτικός Η Επιτροπή ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν το εδάφιο 3 του άρθρου 41 και το άρθρο 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα