ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6"

Transcript

1 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. ήκεξα Σεηάξηε 30 Μαξηίνπ 2011 θαη ψξα ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ θχδξαο, ζπλεδξίαζε δεκφζηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θχδξαο, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε αξηζκ. 4079/ ηεο πξνέδξνπ ηνπ, πνπ είρε δεκνζηεπζεί ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θχδξαο θαη είρε επηδνζεί κε απνδεηθηηθφ ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζην Γήκαξρν, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε ζην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ε πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ: Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ 1.Ηγλαηηάδνπ Αηθαηεξίλε (Πξφεδξνο) 2.Βαζηιείνπ Φψηηνο (Αληηπξφεδξνο) 3.Αιεμαλδξίδνπ Ραρήι (Γξακκαηέαο) 4.Παπαδφπνπινο Θσκάο 5.Πεληεξίδεο Αιέμηνο 6.νπξνπηδίδεο ηπιηαλφο 7.Θενδσξίδεο Ησάλλεο 8.Καξαγηάλλεο Μηραήι 9.Κσζηφπνπινο Κσλ/λνο 10.Μελάο ηπιηαλφο 11.Καιψζε Αηθαηεξίλε 12.Καξαζαββίδεο Λάδαξνο 13.Παπαδνπνχινπ Μαξία 14.εκεξηζίδεο Θενθάλεο 15. Κειεζίδεο Υξήζηνο 16.Πνιπρξνληάδεο Γεκήηξηνο 17.Κεξκαλίδεο Κσλ/λνο 18.Σδακηδήο Ηνξδάλεο 19. Κξεηίδνπ Δπθξνζχλε 20. Μίκεο Γεκήηξηνο 21. Καξαθειίδεο Γακηαλφο 22.Ξαλζφπνπινο Υξήζηνο 23.Αιαηδάο άββαο 24.Παπαδφπνπινο Αλαζηάζηνο 25.Καξξά Γεσξγία 26.σηεξηάδεο Υαξάιακπνο Πξφεδξνο Γ.Κ. θχδξαο 27.Ληάθνο Γαληήι Σ.Κ. Αλχδξνπ 28.Γεξαληίδεο Υαξάιακπνο Αξζελίνπ 29.Μφθξεο Βαζίιεηνο Άζπξνπ 30.Παζραιίδεο ηαχξνο Γάθλεο 31.Καξχπεο Μάξθνο Καιήο 32.Υαηδεζηξαηήο Γεψξγηνο Καιιίπνιεο 33.Μελάο ηέξγηνο Καιπβίσλ 34.Πεξπεξίδεο Παχινο Κξαλέαο 35.Υνπηνπξίδεο Δπζηάζηνο Ληπνρσξίνπ 36.Αβξακίδεο Υξήζηνο Μαλδάινπ 37.Μπαμεβάλεο Μηραήι Μαπξνβνπλίνπ 38.Υξπζνπιίδεο Θεφδσξνο Νέαο Εσήο 39.Σζέκπηεο Νηθεθφξνο Πεηξαίαο 40.Γνχκνο Υξήζηνο Πξ. Ζιία 41.ηδεξφπνπινο Βαζίιεηνο Ρηδνχ 42.Κνινβνχ Διπίδα εβαζηεηαλψλ Α Π Ο Ν Σ Δ 1. Αλδξεάδεο Δπζηάζηνο 2. Καιατηδφγινπ Νηθφιανο ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Κπξηάθνο Παπαδφπνπινο, ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Γήκαξρνο Υνίδεο Γεψξγηνο. Ζ πξφεδξνο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία θάλεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αξρίδνπλ λα ζπδεηνχλ ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

2 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε πξφεδξνο είπε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, εθηφο ησλ άιισλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, απνθαζίδεη θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. ηε ζπλέρεηα έζεζε ππφςε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξφηππν Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη θάιεζε ην ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.. Σν ζπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2006 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, νκφθσλα Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η ΔΓΚΡΗΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΚΤΓΡΑ Ω ΔΞΖ: Άρθρο 1 Γηνίθεζε Γήκνπ Ο Γήκνο θχδξαο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ην Γήκαξρν. Άρθρο 2 χλζεζε Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο Ζ Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ απνηεινχκελε απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ αληηδήκαξρν, πνπ νξίδεη ν δήκαξρνο, σο πξφεδξν απηήο θαη απφ 6 κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 εθιέγνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Άρθρο 3 Δθινγή κειψλ & Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 1. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κεηά ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ θαη πξνεδξεχνληνο ηνπ λενεθιεγέληνο πξνέδξνπ, θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.3852/2010 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ζπλεδξίαζεο, εθιέγεη, κεηά ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 1.1. Απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο παξάηαμεο ηεο πιεηνςεθίαο, δχλαληαη λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα φπνηνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε δηαδηθαζία αλάδεημήο ηνπο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο παξάηαμεο απηήο. 1.2 Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο κεηνςεθίαο πνπ επηζπκνχλ ηελ αλάδεημή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή, πξέπεη λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε απηή ηε ζπλεδξίαζε ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, πνπ ζπγθξνηνχλ ζην ζχλνιν ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ηε ζπλεδξίαζε απηή πξψηα εθιέγνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ νη ππνςήθηνη ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη, πνπ αλαινγνχλ ζηελ κεηνςεθία, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ην άξζ.2 ηνπ παξφληνο. Ζ αλάδεημε ησλ ππνςεθίσλ απηψλ γίλεηαη σο εμήο: 1.3 Ωο ππνςήθηνη ηεο κεηνςεθίαο αλαδεηθλχνληαη απηνί πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο. Δάλ δελ επηηεπρζεί ε απφιπηε πιεηνςεθία, ηφηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη απηφο πνπ ζπγθέληξσζε πάιη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο. Δάλ θαη πάιη δελ ζπγθεληξσζεί ε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο ή ππάξμεη ηζνςεθία, ηφηε δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ δχν επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ, πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Καηά ηελ ςεθνθνξία απηή εθιέγεηαη φπνηνο κεηαμχ ησλ δχν επηθξαηέζηεξσλ ζπγθεληξψζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, δει. πήξε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλππνςήθηφ ηνπ, έζησ θαη αλ πήξε κία ςήθν.

3 1.4 ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππνςεθίσλ, γίλεηαη θιήξσζε, ηελ νπνία δηελεξγεί ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Γηα ηελ εθινγή, ε ιεπθή ςήθνο θαη ε άξλεζε ςήθνπ (δήισζε «παξψλ»), ππνινγίδνληαη σο αξλεηηθέο ςήθνη θαη, επνκέλσο, δελ πξνζκεηξψληαη ζηε δεκηνπξγία ηεο πιεηνςεθίαο (απφιπηεο ή ζρεηηθήο), θαηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. 3. Τπνςήθηνη κπνξεί λα αλαδεηρζνχλ θαη ζχκβνπινη, πνπ ηπρφλ απνπζηάδνπλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απφ ηε ζπλεδξίαζε απηή, εθφζνλ έρνπλ εθδειψζεη ηε βνχιεζή ηνπο λα είλαη ππνςήθηνη. 4. Αλ απφ ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο δελ ππάξμεη ππνςήθηνο, ηφηε ζηε ζέζε ηνπο εθιέγεηαη ζχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηεο πιεηνςεθίαο. 5. Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, δηελεξγείηαη ε εθινγή, απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ, γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 5.1 Γηα λα εθιεγεί κέινο ηεο Δπηηξνπήο ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παρόντων κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δάλ παξακείλνπλ θελέο ζέζεηο, πνπ αλαινγνχλ ζηελ πιεηνςεθία ή ζηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηφηε δηελεξγείηαη δεχηεξε ςεθνθνξία. ε απηήλ εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 5.2 Αλ θαη ζηε δεχηεξε ςεθνθνξία δελ επηηεπρζεί εθινγή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξακέλνπλ θελέο ζέζεηο, γίλεηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία, νπφηε εθιέγνληαη φζνη ζπγθεληξψζνπλ ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δειαδή φζνη έρνπλ πάξεη έζησ θαη κία ςήθν Δάλ ππάξμεη ηζνςεθία ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία, ηφηε δηελεξγείηαη θιήξσζε, ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 5.4 Μεηά ηελ εθινγή ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεη ηα αλαινγνχληα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, ή παίξλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ, φηαλ απηέο κέλνπλ θελέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε αλά θαηεγνξία, κε ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο, θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ κέλνπλ θελέο. Όηαλ ηα κέιε ηεο κεηνςεθίαο παξαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο θαη δελ εθιεγεί αληηθαηαζηάηεο ηνπο, ηε ζέζε ηνπο θαηαιακβάλνπλ ηα κέιε ηεο πιεηνςεθίαο. 5.5 Ζ εθινγή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ γηα ηελ εθινγή ησλ ηαθηηθψλ κειψλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία εθιέγνληαη λέα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, κφλν ζε πεξίπησζε, πνπ έρεη εμαληιεζεί ν αξηζκφο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ αλά θαηεγνξία, δειαδή ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηεο κεηνςεθίαο. 6. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηπγράλεηαη εθινγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο, επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία εθινγήο ηελ επφκελε Κπξηαθή. 7. Αλ θαη ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε δελ επηηεπρζεί εθινγή ή ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί, επεηδή δελ ζρεκαηίζζεθε απαξηία, ζεσξείηαη φηη εθιέγνληαη: α) γηα ηηο ζέζεηο ηεο πιεηνςεθίαο νη ζχκβνπινη πνπ έιαβαλ θαηά ζεηξά ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζηελ παξάηαμε ηεο πιεηνςεθίαο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη β) γηα ηηο ζέζεηο ηεο κεηνςεθίαο νη ζχκβνπινη ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο ζχκθσλα κε ηελ ίδηα δηθαζηηθή απφθαζε. 8. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγεί κέινο ηεο Δπηηξνπήο ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αληίζεηα δελ απνηειεί αζπκβίβαζην ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αληηπξνέδξνπ θαη γξακκαηέα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ αληηδεκάξρνπ. 9. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ εμειέγεζαλ σο αλσηέξσ, ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπο εθιέγνπλ, κε θαλεξή ςεθνθνξία, ηνλ αληηπξφεδξν, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηηο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο. Γηθαίσκα ςήθνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο. 10. Αληηπξφεδξνο εθιέγεηαη φπνηνο ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, δειαδή ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ πιεηνςεθία θαη ησλ κειψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηε κεηνςεθία. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απφιπηε πιεηνςεθία, ηφηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Δάλ, θαη πάιη, δελ επηηεπρζεί ε απφιπηε πιεηνςεθία, ηφηε δηεμάγεηαη ηξίηε

4 ςεθνθνξία θαη εθιέγεηαη φπνηνο ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. 11. Σα πξαθηηθά ηεο εθινγήο δηαβηβάδνληαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, ν νπνίνο απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ πξνζθπγή δεκφηε ελψπηνλ ηνπ, ε νπνία αζθείηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο, απνθαίλεηαη, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο ην αξγφηεξν αθφηνπ παξέιαβε ηα πξαθηηθά, γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο εθινγήο. 12. Όηαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο παχνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα είλαη κέιε ησλ αληίζηνηρσλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη αληηθαζίζηαληαη, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο, φπσο πξνβιέπεηαη αλσηέξσ. Άρθρο 4 Αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 1. Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο είλαη απνθαζηζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ φξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ δήκνπ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα γηα ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ελ γέλεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Δηδηθφηεξα: Α. Δίλαη αξκφδηα, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζ.83, γηα: i) ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηά απφ πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηη) ηελ αλάθιεζε ή ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ δήκνπ, iii) ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο αθφηνπ πεξηέιζνπλ ζηελ επηηξνπή φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Β. Δηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην: i) ζέκαηα θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο, ηη) ζέκαηα ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηψλ πφιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..), πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, αλάπιαζεο πεξηνρψλ, πνιενδνκηθψλ επεκβάζεσλ, ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξφηεζεο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ, απνδεκίσζεο ξπκνηνκνχκελσλ, πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε ρξήκα, πεξηνρψλ εηδηθά ξπζκηδφκελεο πνιενδφκεζεο (Π.Δ.Ρ.ΠΟ.) θαη έγθξηζεο πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, iii) ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, iv) ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα ρσξνζέηεζεο θνηκεηεξίσλ, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 2508/1997 (ΦΔΚ 124 Α), θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, θαζψο θαη άιισλ, ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν, αξκνδηνηήησλ ηνπ, λ) ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Κ.Γ.Κ.. 2. Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηεο, ε νπνία ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη θαη πνζνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηελ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο, ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη ηηο ιεθζείζεο απνθάζεηο. Τπεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ είλαη ν Πξφεδξφο ηεο. ηελ ελ ιφγσ έθζεζε ελζσκαηψλνληαη, σο παξάξηεκα, θαη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ ππνβάινπλ ηα κέιε ηεο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζεη ηελ έθζεζε εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηα κέιε ηεο πξνθεηκέλνπ απηά λα ηνπ ππνβάινπλ εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο εληφο ηεο πξψηεο εβδνκάδαο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. ηε ζπλέρεηα, εληφο ηεο δεχηεξεο εβδνκάδαο ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ν πξφεδξνο ππνβάιεη ην πιήξεο θείκελν ηεο εηήζηαο έθζεζεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη κεξηκλά γηα ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 3. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί, γηα ζέκαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά, κε εηδηθή αηηηνινγία, θαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ λα απνθαζίδεη φηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ

5 4. Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο κε εηδηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο κπνξεί λα παξαπέκπεη ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηε ιήςε απφθαζεο, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηα ηνπ. 5. Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππ'φςηλ ηεο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εηζήγεζεο ηεο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηα ζέκαηα ηεο παξ.1 πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/10 θαζψο θαη γηα ηα ζέκαηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 3852/2010 ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηεο νηθείαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο αληηζηνίρσο θνηλφηεηαο. Άρθρο 5 χγθιεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 1. Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαιεί ηα κέιε ηεο ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξφζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα ή φπνηε ην δεηήζεη ν δήκαξρνο - ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο πξφεδξνο - ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. ηελ ίδηα πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επαλππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζεη δίκελν, αθφηνπ εθδφζεθε απνξξηπηηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε λεφηεξσλ ζηνηρείσλ. Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ηφηε ν αξηζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνδηαίξεζε κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ εκίζεσο (0,5). Αλ ε επηηξνπή δελ ζπγθιεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα, γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ε ζχγθιεζε ηεο. 2. Ο πξφεδξνο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ν δήκαξρνο. Ζ επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο φηη ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην νπνίν δελ έρεη εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη θαηεπείγνλ λα ην ζπδεηά θαη λα ιακβάλεη απφθαζε γγ απηφ κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 3. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. Ζ αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηνπ πξνέδξνπ, γηα δχν ζπλερείο θνξέο, λα θαιέζεη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο. Άρθρο 6 Σφπνο ζπλεδξίαζεο, απαξηία, ιήςε θαη δεκνζηφηεηα απνθάζεσλ, έιεγρνο λνκηκφηεηαο 1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο είλαη δεκφζηεο θαη γίλνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα κε ηελ πξνεδξεία ηνπ πξνέδξνπ ηεο. 2. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα αιιά θαη φπνηε ην απαηηεί ν ξφινο ηεο, κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζ.5 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 3. Ζ Δπηηξνπή, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε πνπ απαγγέιιεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαη κε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ ηεο, κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010). 4. Ζ Δπηηξνπή έρεη απαξηία, εθφζνλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ απνπζηάδνπλ. Αλ ζε δχν ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο δελ επηηπγράλεηαη απαξηία, αξκφδην λα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνθάζεηο, είλαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 5. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο ππήξμε απαξηία, θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ κεηαγελέζηεξα, ζεσξνχληαη παξφληα

6 κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, σο πξνο ηελ χπαξμε απαξηίαο. Ζ απαξηία απηή ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηε ιήςε απφθαζεο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, αιιά επί ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απαξηία (παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010). 6. Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηεο κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. Αλ ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, πξνεδξεχεη ν αληηπξφεδξνο ή ν ζχκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. 7. Αλ θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο αξλεζεί ή δψζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξφλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαη ηφζν ε άξλεζε φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο ινγίδνληαη σο αξλεηηθέο ςήθνη. 8. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία, εθηφο ησλ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελσλ ζην λφκν πεξηπηψζεσλ, φπνπ απαηηείηαη κπζηηθή ςεθνθνξία. Ζ ςεθνθνξία γίλεηαη γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά, θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ηάζζνληαη ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο δηακνξθσζείζαο γλψκεο (παξ. 1, 2 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 105 θαη παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.3463/2006). 9. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, κε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ. Ζ κε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ζπληζηά ιφγν αθπξφηεηάο ηνπο. 10. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζ. 225 παξ.1 ηνπ Ν.3852/10 απνθάζεηο απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο εληφο 15 εκεξψλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν. Γηα ηηο ινηπέο απνθάζεηο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί απηεπάγγειηνπ ειέγρνπ θαη πξνζθπγήο ησλ άξζ. 226 θαη 227 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. Άρθρο 7 Λεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο (άξζξν 75 Ν.3852/2010) 1. Μεηά ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ηελ εθινγή ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο, απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη λφκηκα. Αλ ζε δχν ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο θαηά ηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο δελ επηηπγράλεηαη ε απφιπηε πιεηνςεθία γηα ηε ιήςε απφθαζεο, αξκφδην λα απνθαζίζεη είλαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζην νπνίν θαη παξαπέκπεη ν πξφεδξνο ην ελ ιφγσ ζέκα. 2. Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο, δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ επηαμία ηεο ζπλεδξίαζεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη αθφκα θαη ηελ απνβνιή, φπνηνπ ηε δηαηαξάζζεη. 3. Αλ ν πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεηαη λνκίκσο, θαηά ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/2010, δειαδή πξνεδξεχεη ν αληηπξφεδξνο ή ην κέινο ηεο πιεηνςεθίαο, πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Δπίζεο, αλ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη ηα ηαθηηθά κέιε, θαινχληαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κε ηε ζεηξά εθινγήο ηνπο. 4. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν πξφεδξνο εθθσλεί ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ, θαη ζηε δηάξθεηα απηήο φζνπο απνρσξνχλ, ζεκεηψλεη ηνπο ππνςήθηνπο νκηιεηέο θαη ηελ ςήθν ησλ κειψλ θαη έρεη ηελ επζχλε ζχληαμεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην δεκνηηθφ ππάιιειν πνπ εθηειεί ρξέε εηδηθνχ γξακκαηέα. 5. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ζηελ Δπηηξνπή θάζε έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη πξνο απηή. ηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο κεηνςεθίαο θαη αθνινχζσο ηα ππφινηπα κέιε, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο ή πξνηάζεηο θαη λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο ή λα δεηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ησλ απαληήζεσλ, ρσξίο δηάινγν, κε ηε δπλαηφηεηα θαη ππνρξέσζε ηνπ πξνέδξνπ γηα παξνρή ησλ δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εληφο ελφο κελφο. 6. Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σα ζέκαηα ηα εηζεγείηαη ν πξφεδξνο ή φπνηνλ ππνδείμεη απηφο θαη κπνξεί λα είλαη: θάπνην απφ ηα κέιε ηεο πιεηνςεθίαο ή ν εθάζηνηε αξκφδηνο αληηδήκαξρνο ή ππεξεζηαθφο παξάγνληαο, πνπ ζα εηζεγεζεί ην ζέκα. Ζ εηζήγεζε

7 ζε θάζε ζέκα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα δέθα ιεπηά ηεο ψξαο. Μεηά ην πέξαο ηεο εηζήγεζεο, ν πξφεδξνο θαηαξηίδεη θαηάινγν νκηιεηψλ θαη ν ιφγνο δίλεηαη ζηα κέιε, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο. Ζ δηάξθεηα ηεο πξσηνκηιίαο δελ μεπεξλά ηα πέληε ιεπηά ηεο ψξαο. Σπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, έπνληαη ηεο εηζήγεζεο θαη πξνεγνχληαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ νκηιεηψλ. Αθνχ εμαληιεζεί ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηψλ κε ηηο πξσηνκηιίεο, ν πξφεδξνο δηαηππψλεη ηελ νξηζηηθή πξφηαζε πξνο ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο δηακνξθψζεθε, κε ηηο ηξνπνινγίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ επέιζεη. Δπί ηεο ηειηθήο απηήο πξφηαζεο, έρνπλ δηθαίσκα λα δεπηεξνινγήζνπλ φζνη κίιεζαλ, ρσξίο λα μεπεξάζνπλ ηα ηξία ιεπηά ηεο ψξαο. Ο εηζεγεηήο επίζεο δεπηεξνινγεί γηα πέληε ιεπηά ηεο ψξαο, εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Σέινο, ν πξφεδξνο επαλαιακβάλεη ηελ πξφηαζε ή ηηο πξνηάζεηο θαη γίλεηαη ςεθνθνξία. 7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ, νη νκηιεηέο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη, απεπζχλνληαη πξνο ην φξγαλν θαη φρη πξνζσπηθά. Σα κέιε εθθξάδνληαη θαηά ζπλείδεζε, απνζθνπνχληεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ δήκνπ γεληθφηεξα. Ο νκηιεηήο δελ δηαθφπηεηαη, παξά κφλν αλ εθθεχγεη ηνπ ρξφλνπ ή ηνπ ζέκαηνο ή εθηξέπεηαη ζε πξνζσπηθέο χβξεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξφεδξνο δηθαηνχηαη αθφκε θαη λα ηνπ αθαηξέζεη ην ιφγν. Όπνηνο δεηήζεη λα απαληήζεη ζε πξνζσπηθφ δήηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηνπ δίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ν ιφγνο, αθνχ πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ην πξνζσπηθφ δήηεκα ζε έλα ιεπηφ θαη ε νκηιία ηνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα ηξία ιεπηά. Άρθρο 8 Αθξναηήξην 1. Ζ παξνπζία θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο απνηειεί ιεηηνπξγηθή ζπλέπεηα ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηδνπνηνχληαη κε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ. 2. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο νη παξεπξηζθφκελνη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη εππξεπείο θαη ήζπρνη. Γελ επηηξέπεηαη λα ζπλνκηινχλ, λα ζρνιηάδνπλ, λα επηδνθηκάδνπλ ή απνδνθηκάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ ζπκβνχισλ θαη γεληθά λα παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο. Ο πξφεδξνο κπνξεί λα απνβάιεη απφ ηελ αίζνπζα θαζέλα πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε ή παξαθσιχεη ηε ζπλεδξίαζε ή θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο αίζνπζαο απφ ην αθξναηήξην. 3. ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, παξέρεηαη θάζε δηεπθφιπλζε. Δπηηξέπεηαη ε ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. Άρθρο 9 Γηθαηψκαηα & ππνρξεψζεηο πξνέδξνπ & κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 1. Αλ πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν αληηδήκαξρνο, πνπ έρεη νξίζεη ν δήκαξρνο, απηφο ζπλεξγάδεηαη κε ην δήκαξρν, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηα ζέκαηα πνπ ν δήκαξρνο πξνηείλεη. 2. Φξνληίδεη ε πξφζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε λα επηδνζεί λνκίκσο ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, φπσο επίζεο λα γλσζηνπνηεζεί ζην δήκαξρν, αλ απηφο δελ πξνεδξεχεη. 3. Δπίζεο, δχλαηαη λα θαιεί δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο θνξέσλ ή θαη πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξήζνπλ ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη. 4. Πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. Κεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εθθσλεί ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ηα κέιε πνπ απνρσξνχλ ή πξνζέξρνληαη ζηε ζπλεδξίαζε. εκεηψλεη ηνπο ππνςήθηνπο νκηιεηέο θαη ηελ ςήθν ησλ κειψλ, θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Γηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνβάιεη απφ ηελ αίζνπζα φπνηνλ δηαηαξάζζεη ηε ζπλεδξίαζε, λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζή ηεο απφ ην αθξναηήξην, λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή θαη λα πξνβαίλεη ζηε ιχζε ηεο ζπλεδξίαζεο αλ παξαθσιχεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ηεο, λα θαιεί ζηελ ηάμε ή θαη λα αθαηξεί ην ιφγν απφ φπνηνλ νκηιεηή δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε εππξέπεηα ή εθθεχγεη ηνπ ζέκαηνο πνπ ζπδεηείηαη.

8 5. Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ζε ζπλεξγαζία κε ην δεκνηηθφ ππάιιειν πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη νη ζπδεηήζεηο, απνθάζεηο θαη κεηνςεθνχζεο γλψκεο. 6. Δλεκεξψλεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα αδηθαηνιφγεηε απνπζία κέινπο απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο θαηά ηελ παξ. 4 άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 7. Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ Δπηηξνπή δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3852/2010 φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 8. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νθείινπλ λα κεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο θαη λα πξνζέξρνληαη θαηά ηελ θαζνξηζκέλε ψξα. 9. Αλ θάπνην κέινο πξνζέιζεη ζηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ έλαξμή ηεο, εηδνπνηεί ηνλ πξφεδξν θαη αλαγγέιιεηαη ε πξνζέιεπζή ηνπ, ε νπνία θαη θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 10. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πξφζθαηξεο ή νξηζηηθήο απνρψξεζεο κέινπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, φπσο θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ. 11. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηαθηηθνχ κέινπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξακκαηηζζείζα ζπλεδξίαζε, νθείιεη έγθαηξα λα ελεκεξψζεη ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ κε ηε θξνληίδα ηνπ λα πξνζθιεζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλεδξίαζε ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010). 12. Σν κέινο ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξεί λα απνπζηάζεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο. Αλ απηφ ζπκβεί, ελεκεξψλεηαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη κε πξάμε ηνπ ην αληηθαζηζηά (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010). 13. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηε ιήςε απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, εθφζνλ ν ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ έσο ην β' βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, έρεη πιηθφ ή εζηθφ ζπκθέξνλ. Γηαθνξεηηθά, ε απφθαζε είλαη άθπξε θαη ην κέινο ηηκσξείηαη γηα ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο, κε ηελ πνηλή ηεο αξγίαο (παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010). 14. Σα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο θαηά ζπλείδεζε γλψκεο θαη ηεο ςήθνπ θαηά ζπλείδεζε. ηηο ζπλεδξηάζεηο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε εππξέπεηα θαη ακνηβαίν ζεβαζκφ. Γελ επηηξέπεηαη λα εθηξέπνληαη ζε χβξεηο ή θαηαθξνλεηηθέο εθδειψζεηο θαη πξνζσπηθέο επηζέζεηο θαη λα δηαηαξάζζνπλ ηε ζπλεδξίαζε. Ο πξφεδξνο θαιεί ηνλ εθηξεπφκελν λα αλαθαιέζεη ή λα αλαηξέζεη ηηο χβξεηο θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνλ θαιεί ζηελ ηάμε θαη ηνπ αθαηξεί ην ιφγν. 15. Σν κέινο δηθαηνχηαη λα ζέζεη ζέκα δηαδηθαζίαο θαηά ηε ζπδήηεζε, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ παξαβηάδεηαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο απφ ηνλ πξφεδξν ή άιιν κέινο ηεο Δπηηξνπήο θαη λα δεηήζεη λα απνθαλζεί ε Δπηηξνπή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν πξφεδξνο ζέηεη άκεζα ην ζέκα γηα ςήθηζε θαη ε Δπηηξνπή απνθαίλεηαη, ρσξίο αγνξεχζεηο θαη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο. 16. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηθαηνχληαη λα δεηνχλ αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ή λα ιάβνπλ πιήξε γλψζε απηψλ, εάλ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. 17. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ππνρξενχληαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.61 ηνπ Ν.3852/10, α) λα εθπιεξψλνπλ επζπλείδεηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, β) λα ζέβνληαη θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαζνιηθή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πξνο ην δήκν ρσξίο δηαθξίζεηο ζε βάξνο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο, γ) λα δειψλνπλ θάζε πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ (ηδηνθηεζηαθφ ή νηθνγελεηαθφ) πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ζέκαηα ηνπ δήκνπ, δ) λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ θάζε κέηξν πνπ πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. 18. Δίλαη ππνρξεσκέλνη επίζεο λα ππνβάιινπλ ηελ εηήζηα δήισζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα ηε δεκνζηνπνηνχλ κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Άρθρο 10 Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 1. ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε καηαίσζήο ηεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

9 2. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη ζπλνπηηθά νη εηζεγήζεηο θαη ζπδεηήζεηο, ή φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαηαρσξνχληαη απηνχζηεο ζπδεηήζεηο θαη εηζεγήζεηο γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα. Καηαρσξνχληαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, θαζψο θαη ε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο. 3. ηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη απαξαηηήησο ε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο, ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε, νη παξφληεο, νη απφληεο, αλ ηνπο απεδφζε ε πξφζθιεζε, ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα θάζε έλα ζέκα, θαζψο θαη ε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο, αλ ππάξρεη. 4. Δίλαη δπλαηφλ ηα πξαθηηθά λα θαηαξηίδνληαη κε ηε βνήζεηα καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή «βίληεν» ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν. ηελ πεξίπησζε απηή ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα ή απνκαγλεηνζθνπεκέλα θείκελα κεηαθέξνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, πνπ αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ βηβιηνδεηνχληαη κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ ππαιιήινπ - εηδηθνχ γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ο εθηειψλ ρξέε εηδηθνχ γξακκαηέα δεκνηηθφο ππάιιεινο, ηεξεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 5. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ άξλεζε ππνγξαθήο θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά, αθνχ πξνεγνπκέλσο ην κέινο πνπ αξλείηαη λα ππνγξάςεη θαηαζέζεη εγγξάθσο ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηνπ. Σφηε, ε κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο. 6. Σα πξαθηηθά ηεο θάζε ζπλεδξίαζεο, φπσο θαη θάζε απφθαζε, παίξλνπλ αχμνληα αξηζκφ. Κάζε ρξφλν αξρίδεη ε λέα αξίζκεζή ηνπο. 7. Σξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξφεδξν, δεκνζηεχεηαη πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ηνλ αξηζκφ ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Ο πίλαθαο απηφο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, εθηφο αλ άιιεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ εηδηθφ ηξφπν γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. 8. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο, θπξσκέλα αληίγξαθα ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη απνθάζεσλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. Σν ίδην δηθαίσκα έρνπλ θαη φια ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Άρθρο 11 Έιεγρνο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 1. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ εθ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο. Αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζ. 68 ηνπ Ν.3852/10, πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηβάιινληαη νη πνηλέο ηεο αξγίαο ή έθπησζεο αλαιφγσο. 2. Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα θάζε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ζπκβνχινπ ζε ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκβνχινπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεηο (3) ζπλερείο κήλεο. Ζ παξάιεηςε απηήο ηεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο. Άρθρο 12 Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο ηελ Δπηηξνπή παξέρεηαη γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, κε ηελ αλάζεζε απφ ηνλ δήκαξρν ζε δεκνηηθφ ή δεκνηηθνχο ππαιιήινπο αξκνδηνηήησλ ηήξεζεο πξαθηηθψλ θαη δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ απηή, φπσο ε ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, ε δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο, ε ζχληαμε θαη ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ε πξνψζεζε θαη δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ, ε ελεκέξσζε ησλ κειψλ επί ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη γεληθά θάζε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο εξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ εξγαζηψλ, επί ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, φηαλ θαηαζέηνπλ αλαθνξέο θαη εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο

10 Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ο ππεχζπλνο ππάιιεινο, επζχλεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζεκάησλ, ψζηε νη απαληήζεηο λα δίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ. Άρθρο 13 Ησχύς Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνχ Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ηελ δεκνζίεπζή ηνπ θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηηο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. ηα ζέκαηα, πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ο παξψλ Καλνληζκφο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Έηζη ζπληάρηεθε ε απφθαζε απηή θαη πήξε αξηζκφ 111/2011 Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΑ ΜΔΛΖ Αθνινπζνχλ Τπνγξαθέο Αθξηβέο απφζπαζκα. Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ΗΓΝΑΣΗΑΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 110/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-Θ9Μ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-Θ9Μ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-Θ9Μ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 112/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο πκβνπιίνπ Έληαμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α37Ω12-1 ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α37Ω12-1 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α37Ω12-1 Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 108/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο Πρακηικό 4/2015 ηης ζσνεδρίαζης ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής ηοσ Γήμοσ Σερβίων Βελβενηού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο Πρακηικό 4/2015 ηης ζσνεδρίαζης ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής ηοσ Γήμοσ Σερβίων Βελβενηού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο Πρακηικό 4/2015 ηης ζσνεδρίαζης ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής ηοσ Γήμοσ Σερβίων Βελβενηού ήκεξα ηελ 27 ε Μαξηίνπ 2015, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14:00 ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζπλήιζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΚΟΚΖΙΟ ΘΓΖΣΟΤΡΓΖΑ Γπιηροπής Ποιόηηηας Δωής Δήμοσ Πέλλας

ΗΑΚΟΚΖΙΟ ΘΓΖΣΟΤΡΓΖΑ Γπιηροπής Ποιόηηηας Δωής Δήμοσ Πέλλας ΠΡΟΟΙΟΖΩΕ ΔΕΙΟΣΖΗΟΤ ΤΙΒΟΤΘΖΟΤ «ΓΚ ΓΡΓΩ» ΗΑΚΟΚΖΙΟ ΘΓΖΣΟΤΡΓΖΑ Γπιηροπής Ποιόηηηας Δωής Δήμοσ Πέλλας 1 εηξά : Ελ Έξγω Πξάμε Δεκνθξαηίαο Πξνζνκνίωζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σίηινο Εγγξάθνπ : ΙΑΜΟΜΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩ12-6 ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩ12-6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩ12-6 Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 107/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ υμβουλίου Ένηαξης Μεηαναζηών Δήμου Πέλλας

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ υμβουλίου Ένηαξης Μεηαναζηών Δήμου Πέλλας ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ «ΓΝ ΓΡΓΩ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ υμβουλίου Ένηαξης Μεηαναζηών Δήμου Πέλλας εηξά : Γλ Έξγω Πξάμε Δεκνθξαηίαο Πξνζνκνίωζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σίηινο Γγγξάθνπ : ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ Δημοηικής Γπιηροπής Παιδείας Δήμοσ Πέλλας

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ Δημοηικής Γπιηροπής Παιδείας Δήμοσ Πέλλας ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ «ΓΝ ΓΡΓΩ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ Δημοηικής Γπιηροπής Παιδείας Δήμοσ Πέλλας 1 εηξά : Ελ Έξγω Πξάμε Δεκνθξαηίαο Πξνζνκνίωζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σίηινο Εγγξάθνπ : ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ Αξηζ. Πξση. : 5926/4331/09-03-2017 Αξηζ. Απόθαζεο 42/2017 ΑΠΟΦΑΗ Για «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». ην Πέξακα θαη ζηελ αίζνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην αξηζ.6/ πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,

ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην αξηζ.6/ πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο, ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην αξηζ.6/11-4-2011 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο, Απιθ. Απόθαζηρ 207 Πεξίιεςε Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ πκβνπιίσλ ησλ Σνπηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελφο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην αξηζ.6/ πξαθηηθό ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην αξηζ.6/ πξαθηηθό ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο, ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην αξηζ.6/11-4-2011 πξαθηηθό ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο, Αριθ. Απόφασης 206 Πεξίιεςε Έγθξηζε θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ησλ πκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πεξί: Έγθξηζεο Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πεξί: Έγθξηζεο Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 16 εο Αξηζκφο απφθαζεο : 185/2011 7/9/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νέαο κχξλεο. Πεξί: Έγθξηζεο Καλνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ Αζήvα,

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ Αζήvα, ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ Αζήvα, 19-5-2017 ΤΠΟΤΡΓΔIΟ ΓIΚΑIΟΤΝΗ, Αξ. πξση.: 28761 νίθ. ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΔΝIΚΗ ΓIΔΤΘΤΝΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ζπκθψλεζαλ λα ζπζηήζνπλ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 133513804000 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7β παπ. 11 ηος Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ Αριθμός:...

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ Αριθμός:... ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ -...- Αριθμός:... Σηελ... (ηφπνο ππνγξαθήο) ζήκεξα ζηηο... (...) (εκεξνκελία ππνγξαθήο) ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο... (200..), εκέξα... θαη ζην ζπκβoιαηoγξαθείo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα