ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 14/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί Απαγορεύσεως της Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως Μεθόδων Αλλοιώσεως τοϋ Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 'Αριθμός 14 του 1978 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥ ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ "Η ΕΤΕΡΑΣ ΕΧθΡΙΚΗΣ ΧΡΗ ΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 1. Ό παρών Νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί τής Συμβάσεως Συνοπτικός περί 'Απαγορεύσεως τής Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρη τίτλος, σιμοποιήσεως Μεθόδ.ων 'Αλλοιώσεως του Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. διάφορος έννοια «Σύμβασις» σημαίνει την περί τής 'Απαγορεύσεως τής Στρατιωτικής ή Ετέρας 'Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως Μεθόδων 'Αλλοιώσεως του Περιβάλλοντος Σύμβασιν, την έγκριθεΐσαν ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών την ΙΟην Δεκεμβρίου, 1976, το κείμενον τής οποίας έν τω Άγγλικω Πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ του Πίνακος και έν μετά πίναξ. φράσει εις την Έλληνικήν ε'ις το ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ του Πίνακος. Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει το είς το Πρώτον Μέρος τοϋ Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 3. Ή Σύμβασις, τής οποίας ή έπικύρωσις ύπό τής Κυπριακής Κύρωσιςτης Δημοκρατίας απεφασίσθη διά τής ύπ' άρ 'Αποφάσεως του Συμβάσεως. Υπουργικού Συμβουλίου, ήμερ. 1 Σεπτεμβρίου, 1977, διά του παρόντος Νόμου κυρουται. (579)

2 Ν. 14/ ΠΙΝΑΞ ("Αρθρον 2) ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ CONVENTION ON THE PROHIBITION OF MILITARY OR ANY OTHER HOSTILE USE OF ENVIRONMENT TECHNIQUES The States Parties to this Convention, Guided by the interest of consolidating peace, and wishing to contribute to the cause of halting the arms race, and of bringing about general and complete disarmament under strict and effective international control, and of saving mankind from the danger of using new means of welfare, Determined to continue negotiations with a view to achieving effective progress towards further measures in the field of disarmament, Recognizing that scientific and technical advances may open new possibilities with respect to modification of the environment, Recalling the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972, Realizing that the use of environmental modification techniques for peaceful purposes could improve the interrelationship of man and nature and contribute to the preservation and improvement of the environment for the benefit of present and future generations, Recognizing, however, that military or any other hostile use of such techniques could have effects extremely harmful to human welfare, Desiring to prohibit effectively military or any other hostile use of environmental modification techniques in order to eliminate the dangers to mankind from such use, and affirming their willingness to work towards the achievement of this objective, Desiring also to contribute to the strengthening of trust among nations and to the further improvement of the international situation in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, Have agreed as follows : Article I 1. Each State Party to this Convention undertakes not to engage in military or any other hostile use of environmental modification techniques having widespread, long lasting or severe effects as the means of destruction, damage or injury to any other State Party. 2. Each State Party to this Convention undertakes not to assist, encourage or induce any State, group of States or international organization to engage in activities contrary to the provisions of paragraph 1 of this article. Article II As used in article I, the term "environmental modification techniques" refers to any technique for changing through the deliberate manipulation of natural processes the dynamics, composition or structure of the earth, including its biota, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or of outer space. Article III 1. The provisions of this Convention shall not hinder the use of environmental modification techniques for peaceful purposes and shall be without prejudice' to the generally recognized principles and applicable rules of international law concerning such use.

3 581 Ν. 14/78 2. The States Parties to this Convention undertake to facilitate, and have the right to participate, in, the fullest possible exchange of scientific and technological information on the use of environmental modification techniques for peaceful purposes. States Parties in a position to do so shall contribute, alone or together with other States or international organizations, to international economic and scientific co operation in the preservation improvement and peaceful utilization of the environment, with due consideration for the needs of the developing areas of the world. Article IV Each State Party to this Convention undertakes to take any measures it considers necessary in accordance with its constitutional processes to prohibit and prevent any activity in violation of the provisions of the Convention anywhere under its jurisdiction or control. Article V 1. The States Parties to this Convention undertake to consult one another and to co operate in solving any problems which may arise in relation to the objectives of, or in the application of the provisions of, the Convention, Consultation and co operation pursuant to this article may also be undertaken through appropriate international procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter. These international procedures may include the services of appropriate international organizations, as well as of a Consultative Committe of Experts as provided for in paragraph 2 of this article. 2. For the purposes set forth in paragraph 1 of this article, the Depositary shall, within one month of the receipt of a request from any State Party to this Convention, convene a Consultative Committee of Experts. Any State Party may appoint an expert to the Committee whose functions and rules of procedure are set out in the annex, which constitutes an integral part of this Convention. The Committee shall transmit to the Depositary a summary of its findings of fact, incorporating all views and information presented to the Committee during its proceedings. The Depositary shall distribute the summary to all States Parties. 3. Any State Party to this Convention which has reason to believe that any other State Party is acting in breach of obligations deriving from the provisions of the Convention may lodge a complaint with the Security Council of the United Nations. Such a complaint should include all relevant information as well as all possible evidence supporting its validity. 4. Each State Party to this Convention undertakes to co operate in carrying out any.investigation which the Security Council may initiate, in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, on the basis of the complaint received by the Council. The Security Council shall inform the States Parties of the results of the investigation. 5. Each State Party to this Convention undertakes to provide or support assistance, in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, to any State Party which so requests, if the Security Council decides that such Party has been harmed or,is likely to be harmed as a result of violation of the Convention. Article VI 1. Any State Party to this Convention may propose amendments to the Convention. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary, who shall.promptly circulate it to all States Parties. 2. An amendment shall enter into force for all States Parties to this Convention which have accepted it, upon the deposit with the Depositary of instruments of acceptance by a majority of States Parties. Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instruments of acceptance.

4 Ν. 14/78 m Article VII This Convention shall be of unlimited duration. Article VIII 1. Five years after the entry into force of this Convention, a conference of the States Parties to the Oonvention shall be convened by the Depositary at Geneva, Switzerland. The conference shall review the operation of the Convention with a view to ensuring that its purposes and provisions are being realized, and shall in particular examine the effectiveness of the provisions of paragraph 1 of article I in eliminiating the dangers of military or any other hostile use of environmental modification techniques. 2. At intervals of not less than five years thereafter, a majority of the States Parties to this Convention may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary, the convening of a conference with the same objectives. 3. If no conference has been convened pursuant to paragraph 2 of this article within ten years following the conclusion of a previous conference, the Depositary shall solicit the views of all States Parties to this Convention, concerning the convening of such a conference. If one third or ten of the States Parties, whichever number is less, respond affirmatively, the Depositary shall take immediate steps to convene the conference. Article IX 1. This Convention shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time. 2. This Convention shall be subject to ratification by signatory States, Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary General of the United Nations. 3. This Convention shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification by twenty Governments in accordance with paragraph 2 of this article. 4. For those States whose instruments of ratification or accession are deposited after the entry into force of this Convention, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession. 5. The Depositary shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession and the date of the entry into force of this Convention and of any amendments thereto, as well as of the receipt of other notices. 6. This Convention shall be registered by the Depositary in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. Article X This Convention, of which the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary General of the United Nations, who shall send duly certified copies thereof to the Governments of the signatory and acceding States. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their, respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at Geneva on the eighteenth day of May, one thousand nine hundred and seventy seven.

5 583 Ν. 14/78 ANNEX TO THE CONVENTION Consultative Committee of Experts 1. The Consultative Committee of Experts shall undertake to make appropriate findings of fact and provide expert views relevant to any problem raised pursuant to paragraph 1 of article V of this Convention by the State Party requesting the convening of the Committee. 2. The work of the Consultative Committee of Experts shall be organized in such a way as to permit it to perform the functions set forth in paragraph 1 of this annex. The Committee shall decide procedural questions relative to the organization of its work, where possible by consensus, but otherwise by a majority of those present and voting. There shall be no voting on matters of substance. 3. The Depositary or his representative shall serve as the Chairman of the Committee, 4. Each expert may be assisted at meetings by one or more advisers. 5. Each expert shall have the right, through the Chairman, to request from States, and from international organizations, such information and assistance as the expert considers desirable for the accomplishment of the Committee's work. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ "Η ΕΤΕΡΑΣ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τα Κράτη Μέρη, της παρούσης Συμβάσεως, 'Οδηγούμενα ύπό του ενδιαφέροντος παγιώσέως της ειρήνης και επιθυμούντα νά συμβάλουν εις τήν ύπόθεσιν της καταπαύσεως του εξοπλιστικού ανταγωνισμού και της επιτεύξεως γενικού και πλήρους αφοπλισμού ύπό αύστηρόν καΐ λυσιτελή διεθνή έλεγχαν, ώς κάί τής διασώσεως τής άνθρωπότητος εκ του κινδύνου χρησιμοποιήσεως νέων πολεμικών μέσων, 'Αποφασισμένα νά συνεχίσουν.τάς διαπραγματεύσεις έπ! τω τέλει επιτεύξεως προόδου διά περαιτέρω μέτρων εις τον τομέα του αφοπλισμού, Αναγνωρίζοντα δτι αϊ επιστημονικά! καΐ τεχνικαί πρόοδοι δυνατόν νά ανοίξουν νέας δυνατότητας δσον άφορα ε'ις την άλλοίωσιν του περιβάλλοντος, Ύπενθυμίζοντα τήν Διακήρυξιν τής Διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών περί του 'Ανθρωπίνου Περιβάλλοντος, υίοθετηθεΐσαν έν Στοκχόλμη τήν 16ην 'Ιουνίου, 1972, Κατανοοΰντα δτι ή χρησιμοποίησις μεθόδων αλλοιώσεως τού περιβάλλοντος δι' ειρηνικούς σκοπούς θά ήδύνατο νά βελτίωση" τήν άμοιβαίαν εξάρτησα άνθρωπου και φύσεως καΐ νά συμβάλη εις την διατήρησιν και βελτίωσιν του περιβάλλοντος έπ* ωφελεία των παρουσών και μελλουσών γενεών, 'Αναγνωρίζοντα, εντούτοις, δτι στρατιωτική ή έτερα εχθρική χρησιμοποίησις τοιούτων μεθόδων θά ήδύνατο νά εχη εξαιρετικώς επιβλαβείς επιπτώσεις εις τήν ανθρωπινή ν εύημερίαν, Επιθυμούντα δπως απαγορεύσουν λυσιτελώς τήν στρατιωτικήν ή έτέραν εχθρικήν χρησιμοποίησιν μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος έπι τω τέλει εξαλείψεως τών κινδύνων της άνθρωπότητος συνεπεία της τοιαύτης χρησιμοποιήσεως και έπιβεβαιοοντα τήν επιθυμίαν των δπως εργασθούν διά τήν έπίτευςίν του στόχου τούτου, 'Επιθυμούντα επίσης νά συμβάλουν εις τήν ένίσχυσιν τής εμπιστοσύνης μεταξύ τών εθνών και εις τήν περαιτέρω βελτίωσιν της διεθνούς καταστάσεως συμφώνως προς τους σκοπούς και τάς αρχάς του Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών,

6 Ν. 14/ Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : k " ' '.;.. r "Αρθρον Ι. 1. "Εκαστον Κράτος Μέρος της Συμβάσεως αναλαμβάνει να μη προσφεύγη έίς την. στρατιωτικών ή έτέραν. έχθρικήν χρησιμοποίησιν μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος έχούσης ευρείας, μακροχρόνιους ή σσβαράς συνεπείας ώς μέσον καταστροφής, ζημίας ή βλάβης οιουδήποτε ετέρου Κράτους Μέρους. 2. "Εκαστον Κράτος Μέρος της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει δπως μη βοηθή, ένθαρρύνη ή ν παροτρύνη οιονδήποτε Κράτος, ομάδα Κρατών ή διεθνή όργανισμόν νά προσφυγή εις δραστηριότητας κατά παράβασιν τών διατάξεων της παραγράφουλ του παρόντος άρθρου. "Αρθρον' I I. Ώς χρησιμοποιείται εν άρθρω Ι, ό δρος «μέθοδοι αλλοιώσεως του περιβάλλοντος» αναφέρεται εις οιανδήποτε μέθοδον μεταβολής ν μέσω του εσκεμμένου χειρισμού φυσικών διεργασιών της δυναμικής, τής συνθέσεως ή της δομής τής γής, περιλαμβανομένου του ζωϊκοΰ και φυτικού κόσμου αυτής, τής λιθοσφαίρας, ύδροσφαίρας και ατμοσφαίρας αυτής, ή του απωτέρου διαστήματος..:.. ' "Αρθρον Ι ΓΙ ' 1. Αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως ουδόλως κωλύουν την χρησιμοποίησιν μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος δι 5 ειρηνικούς σκοπούς καΐ τίθενται άνευ επηρεασμού τών γενικώς παραδεδεγμένων αρχών και εφαρμοστέων κανόνων του* διεθνούς δικαίου άναφορικώς προς την τοιαύτην χρησιμοποίησιν. 2. Τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν δπως διευκολύνουν την πληρεστέραν δυνατή ν ανταλλαγή ν επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών περί τής χρησιμοποιήσεως μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος δι' ειρηνικούς σκοπούς, έχουν δε το δικαίωμα νά συμμετέχουν εις αυτήν. Τά Κράτη Μέρη άτινα είναι είς θέσιν νά πράξουν τοΰτο οφείλουν νά συμβάλουν, μόνα ή από κρίνου μεθ' ετέρων Κρατών ή διεθνών οργανισμών, ε'ις την διεθνή οίκονομικήν και έπιστημονικήν συνεργασίαν διά την διατήρησιν, βελτίωσιν και. ειρηνικήν χρησιμοποίησιν τού περιβάλλοντος, λαμβανομένων προσηκόντως ύπ' δψιν τών αναγκών τών αναπτυσσομένων περιοχών του κόσμου. ' '.' "Αρθρον IV "Εκαστον Κράτος Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει νά πραβή είς τήν λήψιν οιωνδήποτε μέτρων άτινα κρίνει αναγκαία συμφώνως προς τάς συνταγματικάς αύτόυ διαδικασίας ίνα απαγόρευση και εμπόδιση πασαν κατά παράβασιν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως δραστηριότητα πράγμα^ τοποιουμένην οπουδήποτε υπό τήν δικαιοδοσίαν ή τον ελεγχον αύτοΰ. "Αρθρον V 1. Τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν δπως διαβου, λεύωνται μεταξύ των. και συνεργάζονται.εις τήν έπίλυσιν οιωνδήποτε προβλημάτων άτινα δυνατόν νά προκύψουν εν σχέσει προς τους αντικειμενικούς στόχους τής Συμβάσεως ή κατά την. έφαρμογήν τών διατάξεων αυτής. Διαβουλεύσεις και συνεργασία κατ' εφαρμογή ν του παρόντος άρθρου δύνανται ωσαύτως ν' άναλαμβάνωνται μέσω καταλλήλων διεθνών διαδικασιών εντός του πλαισίου τών Ηνωμένων 'Εθνών και συμφώνως προς τον Καταστατικόν Χάρτη ν αυτών. Αί εν λόγω διεθνείς διαδικασίαι δυνατόν νά περιλαμβάνουν τάς υπηρεσίας καταλλήλων διεθνών οργανισμών, ώς επίσης Συμβουλευτικής τίνος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ώς προβλέπεται εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου. 2. Διά τους εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου εκτιθεμένους σκοπούς, ό θεματσφύλάξ,. εντός μηνός από τής λήψεως σχετικής αιτήσεως οιουδήποτε Κράτους Μέρους τής Συμβάσεως, θά συγκάλεση μίαν Συμβουλευτικήν Έπιτροπήν 'Εμπειρογνωμόνων. Πάν Κράτος Μέρος δύναται νά διορίση εμπειρογνώμονα είς. τήν έν λόγω Έπιτρρπήν της όποιας αί αρμοδιότητες και οί κανό

7 585 Ν. 14/78 νες διαδικασίας εκτίθενται έν τω παραρτήματι, τό όποιον αποτελεί άναπόσπαστον τμήμα της Συμβάσεως. Ή 'Επιτροπή θα διαβίβαση, εις τον θεματοφύλακα μίαν περίληψιν των πραγματικών πορισμάτων αυτής, περιέχουσαν πάσας τάς απόψεις και πληροφορίας αΐτινες υπεβλήθησαν προς την 'Επιτροπήν διαρκούσης της διαδικασίας^ Ό θεματοφύλαξ θα διάνείμη την περίληψιν προς άπαντα τά Κράτη Μέρη. 3. Παν Κράτος Μέρος της παρούσης Συμβάσεως έχον λόγους να πιστεύη ότι οιονδήποτε έτερον Κράτος Μέρος ενεργεί κατά παράβασιν τών εκ των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως πηγάζουσών υποχρεώσεων δύναται νά ύποβάλη παράπονον εις'τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας τών Ηνωμένων Εθνών; Τόέν λόγω παράπονον δέον νά περιλάμβάνη πάσαν σχετικήν πληροφόρίαν, ώς επίσης και πασαν δυνατή ν μαρτυρίαν υποστηρίζουσαν τό βάσιμον αύτόυ. 4. "Εκαστον Κράτος Μέρος της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει όπως συνεργάζεται είς τήν διεξαγωγήν οιουδήποτε ερευνητικού έργου τό όποιον ήθελε αρχίσει τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, συμφώνώς προς τάς διατάξεις του Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, επί τη βάσει του ληφθέντος υπό του Συμβουλίου παραπόνου. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θα πληροφορη τά Κράτη Μέρη περί τών αποτελεσμάτων τοΰ ερευνητικού έργου. :>'. ;. 5. "Εκαστον Κράτος Μέρος της, παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει όπως παρέχη βοήθειαν ή ύποατηρίζη ταύτην, συμφώνως προς τάς διατάξεις του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, προς παν Κράτος Μέρος τό.όποιον ζητεί'τοιαύτην, έφ' όσον τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας αποφασίζει ότι τό έν. λόγω Κράτος Μέρος έχει βλαβή ή εΐναι πιθανόν νά βλαβή συνεπεία της παραβάσεως της Σ υμβάσεως. "Αρθρον VI Τ. Παν Κράτος Μέρος δύναται να προτείνη τροποποιήσεις εις τήν παροοσαν Σύμβασιν. Τόκείμενον πάσης προτεινομένης τροποποιήσεως θά υποβάλλεται είς τον θεματοφύλακα, όστις θά κυκλοφορή τούτο αμέσως προς άπαντα τά Κράτη Μέρη. '._.' 2. Ή τροποποίησις θά άρχίζη Ισχύουσα έναντι πάντων τών άποβεξαμένων ταύτην ΚρατώνΜερών άμα ώς κατατεθούν παρά τω θεματοφυλάκι τά έγγραφα αποδοχής ύπό τής πλειονότητος τών Κρατών Μερών. Μετέπειτα δε έναντι ενός έκαστου τών υπολοίπων Κρατών Μερών αΰτη θά άρχίζη ισχύουσα από. της ημερομηνίας της καταθέσεως του. οικείου αύτου Ιγγράφου αποδοχής. "Αρθρον VII Ή παρούσα Σύμβασις θά εινάι απεριορίστου διαρκείας. ;.... "' "Αρθρον VIII " 1. Πέντε έτη μετά τήν έναρξιν ισχύος της παρούσης Συμβάσεως θά συγκλήθή υπό του θεματοφύλακος έν Γενεύη* διάσκέψις τών Κρατών ^ερών της Συμβάσεως. Ή διάσκεψις θά ανασκόπηση την λειτουργίαν της Συμβάσεως επί τω τέλει εξακριβώσεως κατά πόσον υλοποιούνται όί σκοποί και αϊ διατάξεις αυτής καΐ θά έξετάση Ιδιαιτέρως τήν αποτελεσματικότητα τών διατάξεων του άρθρου Ι, παράγραφος 1 άναφορικώς προς την έξάλειψιν τών "κινδύνων στρατιωτικής ή ετέρας εχθρικής χρησιμοποιήσεως μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος. 2.. Κατά χρονικά διαστήματα ουχί μικρότερα τών πέντε ετών μεταταυτα, ή πλειονότης των Κρατών Μερών της παρούσης Συμβάσεως δύναται νά έπιτυγχάνη, δι' υποβολής είς τον θεματοφύλακα σχετικής προς τούτο προτάσεως, τήν σύγκλησιν διασκέψεως έχούσης τους αύτόύς αντικειμενικούς στόχους. 3. Έάν εντός τών επομένων δέκα ετών άπό της λήξεως,προηγουμένης τινός προς άνασκόπησιν διασκέψεως ουδεμία νέα τοιαύτη έχη συγκλήθή συμφώνως προς τήν παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου, ό θεματοφύλαξ θά ζήτηση τάς απόψεις πάντων τών Κρατών Μερών τής παρούσης Συμβάσεως περί τής συγκλήσεως τοιαύτης διασκέψεως. Έάν τό έν τρίτον ή δέκα εκ τών Κρατών Μερών, οιοσδήποτε τών αριθμών τούτων ήθελε είναι ό μικρότερος, απαντήσουν καταφατικώς, ό θεματοφύλαξ θά προβή εις άμεσα διαβήματα προς σύγκλησιν της διασκέψεως.

8 Ν. 14/ " "Αρθρον IX 1. Ή παρούσα, Σ ύμβασις θα είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό πάντων των Κρατών.^ Πάν Κράτος το όποιον δεν θέλει υπογράψει την Συμβασιν προ της ενάρξεως ισχύος αυτής συμφώνώς προς τήν παράγραφον 3 του'παρόντος άρθρου δύναται νά προσχώρηση εις ταύτην καθ' οιονδήποτε χρόνον. 2. Ή παρούσα Σ ύμβασις υπόκειται εις έπικύρωσιν ύπό τών ύπογρσψάντών. ταύτην Κρατών. Τά έγγραφα επικυρώσεως καΐ προσχωρήσεως θά κάτατίθενται παρά τώ.γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών. '." 3. Ή παρούσα Σ ύμβασις.θέλει τεθή εν Ίσχύϊ άμα ως κατατεθούν παρά τω θεματοφύλακι τά έγγραφα επικυρώσεως ύπό είκοσι 'Κυβερνήσεων συμφώνως προς τήν παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου; ;..4. "Εναντι τών Κρατών τών οποίων τά έγγραφα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως κατατίθενται μετά τήν εναρξιν της παρούσης Συμβάσεως, αύτη θέλει τεθή εν ίσχύί.'κατά τήν ήμερομηνίαντής καταθέσεως τών οικείων αυτών εγγράφων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 5. Ό θεματοφυλάξ θά πλήροφορή αμέσως άπαντα τά υπογράφοντα καΐ προσχωροΰντα Κράτη περί της ημερομηνίας εκάστης υπογραφής, της ημερομηνίας της. καταθέσεως εκάστου εγγράφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως καΐ της ημερομηνίας ενάρξεως 'ισχύος της παρούσης Συμβάσεως και οιωνδήποτε τροποποιήσεων αυτής, ώς επίσης και περί της λήψεως έτερων γνωστοποιήσεων. "6. Ή,παρούσα Σΰμβασις θέλει καταχωρηθή ύπό του θεματοφύλακος συμφώνως προς το "Αρθρον 102 του Χάρτου των "Ηνωμένων Εθνών. "Αρθρον Χ 'Ή πο:ρουσά Σύμβασις, της οποίας τά είς τήν Άραβικήν, Κινεζικήν, Άγγλικήν; Γάλλίκήν, Ρωσσικήν καΐ 'Ισπάνικήν κείμενα είναι έξ ίσου αυθεντικά, θέλει κάτάτεθη παρά τώ Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών, ό όποιος θά άποστέίλη δεόντως κεκυρωμενα αντίγραφα ταύτης προς τάς Κυβερνήσεις τών ύπογραψάντων και προσχωρούντων Κροττών. ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι, υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοΰτό εξουσιοδοτημένοι ύπό τών αντιστοίχων αυτών Κυβερνήσεων, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμβασιν, άνοιγεΐσαν προς ύπογραφήν εν Γενεύη τήν δεκάτην όγδόην Μαΐου, του ετούς χίλια έννεακόσια έβδομήκοντα επτά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. Συμβουλευτική 'Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 1. Ή Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αναλαμβάνει νά προ. βαίνη εις καταλλήλους διαπιστώσεις γεγονότων, και νά παρέχη είδικάς απόψεις έφ* οιουδήποτε προβλήματος έγειρομενου συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 του άρθρου V της παρούσης Συμβάσεως ύπό του αιτουμένου'τήν σύγκλησιν,της Επιτροπής Κράτους Μέρους. '..." 2. Τό έργον της Συμβουλευτικής Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων δέον νά διοργοα/ωθή κατά τρόπον ώστε νά έπιτρέπη εις αυτήν νά έκτελη τάς έν παραγράφω.1 του. παρόντος παραρτήματος εκτιθεμένας αρμοδιότητας. Ή 'Επιτροπή θά άποφασίζη επί διαδικαστικών θεμάτων σχετικών προς τήν διοργάνωσιν τοο έργου.αύτης, ένθα είναι δυνατόν κατόπιν συναινέσεως, έν εναντία δέ περιπτώσει διά πλειοψηφίας τών παρόντων και ψηφιζόντων. Δεν θά διεξάγεται ψηφοφορία επί ζητημάτων ουσίας. 3. Ό θεματοφύλαξ.ή ό αντιπρόσωπος αυτού* θά άσκή καθήκοντα Προέδρου της 'Επιτροπής. 4. "Εκαστος εμπειρογνώμων δύναται νά ύποβοηθήται είς τάς συνεδριάσεις ύφ' ενός ή πλειόνων συμβούλων.. " "Εκαστος εμπειρογνώμων θά εχη τό δικαίωμα μέσω τοο Προέδρου, νά ζητή παρά τών Κρατών, ώς καΐ παρά διεθνών οργανισμών, τοιαύτας πληροφορίας και βοήθειαν οίας ό εμπειρογνώμων, κρίνει έπιθυμητάς διά τήν συμπλήρωσιν τοο έργου της 'Επιτροπής.

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI CRI(2007)38 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI Στρασβούργο, Οκτώβρης 2007 Secrétariat de l'ecri /

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε περίπτωση ενόπλων συρράξεων

Η προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε περίπτωση ενόπλων συρράξεων περιβάλλοντος σε περίπτωση Με αφορµή την κύρωση, µε το Ν 3317/2005 (ΦΕΚ Α 45/23.2.2005), του εύτερου Πρωτοκόλλου του 1999 στη Σύµβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1795 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα