ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 14/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί Απαγορεύσεως της Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως Μεθόδων Αλλοιώσεως τοϋ Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 'Αριθμός 14 του 1978 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥ ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ "Η ΕΤΕΡΑΣ ΕΧθΡΙΚΗΣ ΧΡΗ ΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 1. Ό παρών Νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί τής Συμβάσεως Συνοπτικός περί 'Απαγορεύσεως τής Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρη τίτλος, σιμοποιήσεως Μεθόδ.ων 'Αλλοιώσεως του Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. διάφορος έννοια «Σύμβασις» σημαίνει την περί τής 'Απαγορεύσεως τής Στρατιωτικής ή Ετέρας 'Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως Μεθόδων 'Αλλοιώσεως του Περιβάλλοντος Σύμβασιν, την έγκριθεΐσαν ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών την ΙΟην Δεκεμβρίου, 1976, το κείμενον τής οποίας έν τω Άγγλικω Πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ του Πίνακος και έν μετά πίναξ. φράσει εις την Έλληνικήν ε'ις το ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ του Πίνακος. Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει το είς το Πρώτον Μέρος τοϋ Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 3. Ή Σύμβασις, τής οποίας ή έπικύρωσις ύπό τής Κυπριακής Κύρωσιςτης Δημοκρατίας απεφασίσθη διά τής ύπ' άρ 'Αποφάσεως του Συμβάσεως. Υπουργικού Συμβουλίου, ήμερ. 1 Σεπτεμβρίου, 1977, διά του παρόντος Νόμου κυρουται. (579)

2 Ν. 14/ ΠΙΝΑΞ ("Αρθρον 2) ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ CONVENTION ON THE PROHIBITION OF MILITARY OR ANY OTHER HOSTILE USE OF ENVIRONMENT TECHNIQUES The States Parties to this Convention, Guided by the interest of consolidating peace, and wishing to contribute to the cause of halting the arms race, and of bringing about general and complete disarmament under strict and effective international control, and of saving mankind from the danger of using new means of welfare, Determined to continue negotiations with a view to achieving effective progress towards further measures in the field of disarmament, Recognizing that scientific and technical advances may open new possibilities with respect to modification of the environment, Recalling the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972, Realizing that the use of environmental modification techniques for peaceful purposes could improve the interrelationship of man and nature and contribute to the preservation and improvement of the environment for the benefit of present and future generations, Recognizing, however, that military or any other hostile use of such techniques could have effects extremely harmful to human welfare, Desiring to prohibit effectively military or any other hostile use of environmental modification techniques in order to eliminate the dangers to mankind from such use, and affirming their willingness to work towards the achievement of this objective, Desiring also to contribute to the strengthening of trust among nations and to the further improvement of the international situation in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, Have agreed as follows : Article I 1. Each State Party to this Convention undertakes not to engage in military or any other hostile use of environmental modification techniques having widespread, long lasting or severe effects as the means of destruction, damage or injury to any other State Party. 2. Each State Party to this Convention undertakes not to assist, encourage or induce any State, group of States or international organization to engage in activities contrary to the provisions of paragraph 1 of this article. Article II As used in article I, the term "environmental modification techniques" refers to any technique for changing through the deliberate manipulation of natural processes the dynamics, composition or structure of the earth, including its biota, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or of outer space. Article III 1. The provisions of this Convention shall not hinder the use of environmental modification techniques for peaceful purposes and shall be without prejudice' to the generally recognized principles and applicable rules of international law concerning such use.

3 581 Ν. 14/78 2. The States Parties to this Convention undertake to facilitate, and have the right to participate, in, the fullest possible exchange of scientific and technological information on the use of environmental modification techniques for peaceful purposes. States Parties in a position to do so shall contribute, alone or together with other States or international organizations, to international economic and scientific co operation in the preservation improvement and peaceful utilization of the environment, with due consideration for the needs of the developing areas of the world. Article IV Each State Party to this Convention undertakes to take any measures it considers necessary in accordance with its constitutional processes to prohibit and prevent any activity in violation of the provisions of the Convention anywhere under its jurisdiction or control. Article V 1. The States Parties to this Convention undertake to consult one another and to co operate in solving any problems which may arise in relation to the objectives of, or in the application of the provisions of, the Convention, Consultation and co operation pursuant to this article may also be undertaken through appropriate international procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter. These international procedures may include the services of appropriate international organizations, as well as of a Consultative Committe of Experts as provided for in paragraph 2 of this article. 2. For the purposes set forth in paragraph 1 of this article, the Depositary shall, within one month of the receipt of a request from any State Party to this Convention, convene a Consultative Committee of Experts. Any State Party may appoint an expert to the Committee whose functions and rules of procedure are set out in the annex, which constitutes an integral part of this Convention. The Committee shall transmit to the Depositary a summary of its findings of fact, incorporating all views and information presented to the Committee during its proceedings. The Depositary shall distribute the summary to all States Parties. 3. Any State Party to this Convention which has reason to believe that any other State Party is acting in breach of obligations deriving from the provisions of the Convention may lodge a complaint with the Security Council of the United Nations. Such a complaint should include all relevant information as well as all possible evidence supporting its validity. 4. Each State Party to this Convention undertakes to co operate in carrying out any.investigation which the Security Council may initiate, in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, on the basis of the complaint received by the Council. The Security Council shall inform the States Parties of the results of the investigation. 5. Each State Party to this Convention undertakes to provide or support assistance, in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, to any State Party which so requests, if the Security Council decides that such Party has been harmed or,is likely to be harmed as a result of violation of the Convention. Article VI 1. Any State Party to this Convention may propose amendments to the Convention. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary, who shall.promptly circulate it to all States Parties. 2. An amendment shall enter into force for all States Parties to this Convention which have accepted it, upon the deposit with the Depositary of instruments of acceptance by a majority of States Parties. Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instruments of acceptance.

4 Ν. 14/78 m Article VII This Convention shall be of unlimited duration. Article VIII 1. Five years after the entry into force of this Convention, a conference of the States Parties to the Oonvention shall be convened by the Depositary at Geneva, Switzerland. The conference shall review the operation of the Convention with a view to ensuring that its purposes and provisions are being realized, and shall in particular examine the effectiveness of the provisions of paragraph 1 of article I in eliminiating the dangers of military or any other hostile use of environmental modification techniques. 2. At intervals of not less than five years thereafter, a majority of the States Parties to this Convention may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary, the convening of a conference with the same objectives. 3. If no conference has been convened pursuant to paragraph 2 of this article within ten years following the conclusion of a previous conference, the Depositary shall solicit the views of all States Parties to this Convention, concerning the convening of such a conference. If one third or ten of the States Parties, whichever number is less, respond affirmatively, the Depositary shall take immediate steps to convene the conference. Article IX 1. This Convention shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time. 2. This Convention shall be subject to ratification by signatory States, Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary General of the United Nations. 3. This Convention shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification by twenty Governments in accordance with paragraph 2 of this article. 4. For those States whose instruments of ratification or accession are deposited after the entry into force of this Convention, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession. 5. The Depositary shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession and the date of the entry into force of this Convention and of any amendments thereto, as well as of the receipt of other notices. 6. This Convention shall be registered by the Depositary in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. Article X This Convention, of which the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary General of the United Nations, who shall send duly certified copies thereof to the Governments of the signatory and acceding States. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their, respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at Geneva on the eighteenth day of May, one thousand nine hundred and seventy seven.

5 583 Ν. 14/78 ANNEX TO THE CONVENTION Consultative Committee of Experts 1. The Consultative Committee of Experts shall undertake to make appropriate findings of fact and provide expert views relevant to any problem raised pursuant to paragraph 1 of article V of this Convention by the State Party requesting the convening of the Committee. 2. The work of the Consultative Committee of Experts shall be organized in such a way as to permit it to perform the functions set forth in paragraph 1 of this annex. The Committee shall decide procedural questions relative to the organization of its work, where possible by consensus, but otherwise by a majority of those present and voting. There shall be no voting on matters of substance. 3. The Depositary or his representative shall serve as the Chairman of the Committee, 4. Each expert may be assisted at meetings by one or more advisers. 5. Each expert shall have the right, through the Chairman, to request from States, and from international organizations, such information and assistance as the expert considers desirable for the accomplishment of the Committee's work. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ "Η ΕΤΕΡΑΣ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τα Κράτη Μέρη, της παρούσης Συμβάσεως, 'Οδηγούμενα ύπό του ενδιαφέροντος παγιώσέως της ειρήνης και επιθυμούντα νά συμβάλουν εις τήν ύπόθεσιν της καταπαύσεως του εξοπλιστικού ανταγωνισμού και της επιτεύξεως γενικού και πλήρους αφοπλισμού ύπό αύστηρόν καΐ λυσιτελή διεθνή έλεγχαν, ώς κάί τής διασώσεως τής άνθρωπότητος εκ του κινδύνου χρησιμοποιήσεως νέων πολεμικών μέσων, 'Αποφασισμένα νά συνεχίσουν.τάς διαπραγματεύσεις έπ! τω τέλει επιτεύξεως προόδου διά περαιτέρω μέτρων εις τον τομέα του αφοπλισμού, Αναγνωρίζοντα δτι αϊ επιστημονικά! καΐ τεχνικαί πρόοδοι δυνατόν νά ανοίξουν νέας δυνατότητας δσον άφορα ε'ις την άλλοίωσιν του περιβάλλοντος, Ύπενθυμίζοντα τήν Διακήρυξιν τής Διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών περί του 'Ανθρωπίνου Περιβάλλοντος, υίοθετηθεΐσαν έν Στοκχόλμη τήν 16ην 'Ιουνίου, 1972, Κατανοοΰντα δτι ή χρησιμοποίησις μεθόδων αλλοιώσεως τού περιβάλλοντος δι' ειρηνικούς σκοπούς θά ήδύνατο νά βελτίωση" τήν άμοιβαίαν εξάρτησα άνθρωπου και φύσεως καΐ νά συμβάλη εις την διατήρησιν και βελτίωσιν του περιβάλλοντος έπ* ωφελεία των παρουσών και μελλουσών γενεών, 'Αναγνωρίζοντα, εντούτοις, δτι στρατιωτική ή έτερα εχθρική χρησιμοποίησις τοιούτων μεθόδων θά ήδύνατο νά εχη εξαιρετικώς επιβλαβείς επιπτώσεις εις τήν ανθρωπινή ν εύημερίαν, Επιθυμούντα δπως απαγορεύσουν λυσιτελώς τήν στρατιωτικήν ή έτέραν εχθρικήν χρησιμοποίησιν μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος έπι τω τέλει εξαλείψεως τών κινδύνων της άνθρωπότητος συνεπεία της τοιαύτης χρησιμοποιήσεως και έπιβεβαιοοντα τήν επιθυμίαν των δπως εργασθούν διά τήν έπίτευςίν του στόχου τούτου, 'Επιθυμούντα επίσης νά συμβάλουν εις τήν ένίσχυσιν τής εμπιστοσύνης μεταξύ τών εθνών και εις τήν περαιτέρω βελτίωσιν της διεθνούς καταστάσεως συμφώνως προς τους σκοπούς και τάς αρχάς του Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών,

6 Ν. 14/ Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : k " ' '.;.. r "Αρθρον Ι. 1. "Εκαστον Κράτος Μέρος της Συμβάσεως αναλαμβάνει να μη προσφεύγη έίς την. στρατιωτικών ή έτέραν. έχθρικήν χρησιμοποίησιν μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος έχούσης ευρείας, μακροχρόνιους ή σσβαράς συνεπείας ώς μέσον καταστροφής, ζημίας ή βλάβης οιουδήποτε ετέρου Κράτους Μέρους. 2. "Εκαστον Κράτος Μέρος της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει δπως μη βοηθή, ένθαρρύνη ή ν παροτρύνη οιονδήποτε Κράτος, ομάδα Κρατών ή διεθνή όργανισμόν νά προσφυγή εις δραστηριότητας κατά παράβασιν τών διατάξεων της παραγράφουλ του παρόντος άρθρου. "Αρθρον' I I. Ώς χρησιμοποιείται εν άρθρω Ι, ό δρος «μέθοδοι αλλοιώσεως του περιβάλλοντος» αναφέρεται εις οιανδήποτε μέθοδον μεταβολής ν μέσω του εσκεμμένου χειρισμού φυσικών διεργασιών της δυναμικής, τής συνθέσεως ή της δομής τής γής, περιλαμβανομένου του ζωϊκοΰ και φυτικού κόσμου αυτής, τής λιθοσφαίρας, ύδροσφαίρας και ατμοσφαίρας αυτής, ή του απωτέρου διαστήματος..:.. ' "Αρθρον Ι ΓΙ ' 1. Αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως ουδόλως κωλύουν την χρησιμοποίησιν μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος δι 5 ειρηνικούς σκοπούς καΐ τίθενται άνευ επηρεασμού τών γενικώς παραδεδεγμένων αρχών και εφαρμοστέων κανόνων του* διεθνούς δικαίου άναφορικώς προς την τοιαύτην χρησιμοποίησιν. 2. Τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν δπως διευκολύνουν την πληρεστέραν δυνατή ν ανταλλαγή ν επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών περί τής χρησιμοποιήσεως μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος δι' ειρηνικούς σκοπούς, έχουν δε το δικαίωμα νά συμμετέχουν εις αυτήν. Τά Κράτη Μέρη άτινα είναι είς θέσιν νά πράξουν τοΰτο οφείλουν νά συμβάλουν, μόνα ή από κρίνου μεθ' ετέρων Κρατών ή διεθνών οργανισμών, ε'ις την διεθνή οίκονομικήν και έπιστημονικήν συνεργασίαν διά την διατήρησιν, βελτίωσιν και. ειρηνικήν χρησιμοποίησιν τού περιβάλλοντος, λαμβανομένων προσηκόντως ύπ' δψιν τών αναγκών τών αναπτυσσομένων περιοχών του κόσμου. ' '.' "Αρθρον IV "Εκαστον Κράτος Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει νά πραβή είς τήν λήψιν οιωνδήποτε μέτρων άτινα κρίνει αναγκαία συμφώνως προς τάς συνταγματικάς αύτόυ διαδικασίας ίνα απαγόρευση και εμπόδιση πασαν κατά παράβασιν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως δραστηριότητα πράγμα^ τοποιουμένην οπουδήποτε υπό τήν δικαιοδοσίαν ή τον ελεγχον αύτοΰ. "Αρθρον V 1. Τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν δπως διαβου, λεύωνται μεταξύ των. και συνεργάζονται.εις τήν έπίλυσιν οιωνδήποτε προβλημάτων άτινα δυνατόν νά προκύψουν εν σχέσει προς τους αντικειμενικούς στόχους τής Συμβάσεως ή κατά την. έφαρμογήν τών διατάξεων αυτής. Διαβουλεύσεις και συνεργασία κατ' εφαρμογή ν του παρόντος άρθρου δύνανται ωσαύτως ν' άναλαμβάνωνται μέσω καταλλήλων διεθνών διαδικασιών εντός του πλαισίου τών Ηνωμένων 'Εθνών και συμφώνως προς τον Καταστατικόν Χάρτη ν αυτών. Αί εν λόγω διεθνείς διαδικασίαι δυνατόν νά περιλαμβάνουν τάς υπηρεσίας καταλλήλων διεθνών οργανισμών, ώς επίσης Συμβουλευτικής τίνος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ώς προβλέπεται εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου. 2. Διά τους εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου εκτιθεμένους σκοπούς, ό θεματσφύλάξ,. εντός μηνός από τής λήψεως σχετικής αιτήσεως οιουδήποτε Κράτους Μέρους τής Συμβάσεως, θά συγκάλεση μίαν Συμβουλευτικήν Έπιτροπήν 'Εμπειρογνωμόνων. Πάν Κράτος Μέρος δύναται νά διορίση εμπειρογνώμονα είς. τήν έν λόγω Έπιτρρπήν της όποιας αί αρμοδιότητες και οί κανό

7 585 Ν. 14/78 νες διαδικασίας εκτίθενται έν τω παραρτήματι, τό όποιον αποτελεί άναπόσπαστον τμήμα της Συμβάσεως. Ή 'Επιτροπή θα διαβίβαση, εις τον θεματοφύλακα μίαν περίληψιν των πραγματικών πορισμάτων αυτής, περιέχουσαν πάσας τάς απόψεις και πληροφορίας αΐτινες υπεβλήθησαν προς την 'Επιτροπήν διαρκούσης της διαδικασίας^ Ό θεματοφύλαξ θα διάνείμη την περίληψιν προς άπαντα τά Κράτη Μέρη. 3. Παν Κράτος Μέρος της παρούσης Συμβάσεως έχον λόγους να πιστεύη ότι οιονδήποτε έτερον Κράτος Μέρος ενεργεί κατά παράβασιν τών εκ των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως πηγάζουσών υποχρεώσεων δύναται νά ύποβάλη παράπονον εις'τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας τών Ηνωμένων Εθνών; Τόέν λόγω παράπονον δέον νά περιλάμβάνη πάσαν σχετικήν πληροφόρίαν, ώς επίσης και πασαν δυνατή ν μαρτυρίαν υποστηρίζουσαν τό βάσιμον αύτόυ. 4. "Εκαστον Κράτος Μέρος της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει όπως συνεργάζεται είς τήν διεξαγωγήν οιουδήποτε ερευνητικού έργου τό όποιον ήθελε αρχίσει τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, συμφώνώς προς τάς διατάξεις του Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, επί τη βάσει του ληφθέντος υπό του Συμβουλίου παραπόνου. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θα πληροφορη τά Κράτη Μέρη περί τών αποτελεσμάτων τοΰ ερευνητικού έργου. :>'. ;. 5. "Εκαστον Κράτος Μέρος της, παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει όπως παρέχη βοήθειαν ή ύποατηρίζη ταύτην, συμφώνως προς τάς διατάξεις του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, προς παν Κράτος Μέρος τό.όποιον ζητεί'τοιαύτην, έφ' όσον τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας αποφασίζει ότι τό έν. λόγω Κράτος Μέρος έχει βλαβή ή εΐναι πιθανόν νά βλαβή συνεπεία της παραβάσεως της Σ υμβάσεως. "Αρθρον VI Τ. Παν Κράτος Μέρος δύναται να προτείνη τροποποιήσεις εις τήν παροοσαν Σύμβασιν. Τόκείμενον πάσης προτεινομένης τροποποιήσεως θά υποβάλλεται είς τον θεματοφύλακα, όστις θά κυκλοφορή τούτο αμέσως προς άπαντα τά Κράτη Μέρη. '._.' 2. Ή τροποποίησις θά άρχίζη Ισχύουσα έναντι πάντων τών άποβεξαμένων ταύτην ΚρατώνΜερών άμα ώς κατατεθούν παρά τω θεματοφυλάκι τά έγγραφα αποδοχής ύπό τής πλειονότητος τών Κρατών Μερών. Μετέπειτα δε έναντι ενός έκαστου τών υπολοίπων Κρατών Μερών αΰτη θά άρχίζη ισχύουσα από. της ημερομηνίας της καταθέσεως του. οικείου αύτου Ιγγράφου αποδοχής. "Αρθρον VII Ή παρούσα Σύμβασις θά εινάι απεριορίστου διαρκείας. ;.... "' "Αρθρον VIII " 1. Πέντε έτη μετά τήν έναρξιν ισχύος της παρούσης Συμβάσεως θά συγκλήθή υπό του θεματοφύλακος έν Γενεύη* διάσκέψις τών Κρατών ^ερών της Συμβάσεως. Ή διάσκεψις θά ανασκόπηση την λειτουργίαν της Συμβάσεως επί τω τέλει εξακριβώσεως κατά πόσον υλοποιούνται όί σκοποί και αϊ διατάξεις αυτής καΐ θά έξετάση Ιδιαιτέρως τήν αποτελεσματικότητα τών διατάξεων του άρθρου Ι, παράγραφος 1 άναφορικώς προς την έξάλειψιν τών "κινδύνων στρατιωτικής ή ετέρας εχθρικής χρησιμοποιήσεως μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος. 2.. Κατά χρονικά διαστήματα ουχί μικρότερα τών πέντε ετών μεταταυτα, ή πλειονότης των Κρατών Μερών της παρούσης Συμβάσεως δύναται νά έπιτυγχάνη, δι' υποβολής είς τον θεματοφύλακα σχετικής προς τούτο προτάσεως, τήν σύγκλησιν διασκέψεως έχούσης τους αύτόύς αντικειμενικούς στόχους. 3. Έάν εντός τών επομένων δέκα ετών άπό της λήξεως,προηγουμένης τινός προς άνασκόπησιν διασκέψεως ουδεμία νέα τοιαύτη έχη συγκλήθή συμφώνως προς τήν παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου, ό θεματοφύλαξ θά ζήτηση τάς απόψεις πάντων τών Κρατών Μερών τής παρούσης Συμβάσεως περί τής συγκλήσεως τοιαύτης διασκέψεως. Έάν τό έν τρίτον ή δέκα εκ τών Κρατών Μερών, οιοσδήποτε τών αριθμών τούτων ήθελε είναι ό μικρότερος, απαντήσουν καταφατικώς, ό θεματοφύλαξ θά προβή εις άμεσα διαβήματα προς σύγκλησιν της διασκέψεως.

8 Ν. 14/ " "Αρθρον IX 1. Ή παρούσα, Σ ύμβασις θα είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό πάντων των Κρατών.^ Πάν Κράτος το όποιον δεν θέλει υπογράψει την Συμβασιν προ της ενάρξεως ισχύος αυτής συμφώνώς προς τήν παράγραφον 3 του'παρόντος άρθρου δύναται νά προσχώρηση εις ταύτην καθ' οιονδήποτε χρόνον. 2. Ή παρούσα Σ ύμβασις υπόκειται εις έπικύρωσιν ύπό τών ύπογρσψάντών. ταύτην Κρατών. Τά έγγραφα επικυρώσεως καΐ προσχωρήσεως θά κάτατίθενται παρά τώ.γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών. '." 3. Ή παρούσα Σ ύμβασις.θέλει τεθή εν Ίσχύϊ άμα ως κατατεθούν παρά τω θεματοφύλακι τά έγγραφα επικυρώσεως ύπό είκοσι 'Κυβερνήσεων συμφώνως προς τήν παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου; ;..4. "Εναντι τών Κρατών τών οποίων τά έγγραφα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως κατατίθενται μετά τήν εναρξιν της παρούσης Συμβάσεως, αύτη θέλει τεθή εν ίσχύί.'κατά τήν ήμερομηνίαντής καταθέσεως τών οικείων αυτών εγγράφων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 5. Ό θεματοφυλάξ θά πλήροφορή αμέσως άπαντα τά υπογράφοντα καΐ προσχωροΰντα Κράτη περί της ημερομηνίας εκάστης υπογραφής, της ημερομηνίας της. καταθέσεως εκάστου εγγράφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως καΐ της ημερομηνίας ενάρξεως 'ισχύος της παρούσης Συμβάσεως και οιωνδήποτε τροποποιήσεων αυτής, ώς επίσης και περί της λήψεως έτερων γνωστοποιήσεων. "6. Ή,παρούσα Σΰμβασις θέλει καταχωρηθή ύπό του θεματοφύλακος συμφώνως προς το "Αρθρον 102 του Χάρτου των "Ηνωμένων Εθνών. "Αρθρον Χ 'Ή πο:ρουσά Σύμβασις, της οποίας τά είς τήν Άραβικήν, Κινεζικήν, Άγγλικήν; Γάλλίκήν, Ρωσσικήν καΐ 'Ισπάνικήν κείμενα είναι έξ ίσου αυθεντικά, θέλει κάτάτεθη παρά τώ Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών, ό όποιος θά άποστέίλη δεόντως κεκυρωμενα αντίγραφα ταύτης προς τάς Κυβερνήσεις τών ύπογραψάντων και προσχωρούντων Κροττών. ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι, υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοΰτό εξουσιοδοτημένοι ύπό τών αντιστοίχων αυτών Κυβερνήσεων, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμβασιν, άνοιγεΐσαν προς ύπογραφήν εν Γενεύη τήν δεκάτην όγδόην Μαΐου, του ετούς χίλια έννεακόσια έβδομήκοντα επτά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. Συμβουλευτική 'Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 1. Ή Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αναλαμβάνει νά προ. βαίνη εις καταλλήλους διαπιστώσεις γεγονότων, και νά παρέχη είδικάς απόψεις έφ* οιουδήποτε προβλήματος έγειρομενου συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 του άρθρου V της παρούσης Συμβάσεως ύπό του αιτουμένου'τήν σύγκλησιν,της Επιτροπής Κράτους Μέρους. '..." 2. Τό έργον της Συμβουλευτικής Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων δέον νά διοργοα/ωθή κατά τρόπον ώστε νά έπιτρέπη εις αυτήν νά έκτελη τάς έν παραγράφω.1 του. παρόντος παραρτήματος εκτιθεμένας αρμοδιότητας. Ή 'Επιτροπή θά άποφασίζη επί διαδικαστικών θεμάτων σχετικών προς τήν διοργάνωσιν τοο έργου.αύτης, ένθα είναι δυνατόν κατόπιν συναινέσεως, έν εναντία δέ περιπτώσει διά πλειοψηφίας τών παρόντων και ψηφιζόντων. Δεν θά διεξάγεται ψηφοφορία επί ζητημάτων ουσίας. 3. Ό θεματοφύλαξ.ή ό αντιπρόσωπος αυτού* θά άσκή καθήκοντα Προέδρου της 'Επιτροπής. 4. "Εκαστος εμπειρογνώμων δύναται νά ύποβοηθήται είς τάς συνεδριάσεις ύφ' ενός ή πλειόνων συμβούλων.. " "Εκαστος εμπειρογνώμων θά εχη τό δικαίωμα μέσω τοο Προέδρου, νά ζητή παρά τών Κρατών, ώς καΐ παρά διεθνών οργανισμών, τοιαύτας πληροφορίας και βοήθειαν οίας ό εμπειρογνώμων, κρίνει έπιθυμητάς διά τήν συμπλήρωσιν τοο έργου της 'Επιτροπής.

Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, Ν. 10/82

Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, Ν. 10/82 Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, 19.3.82 557 Ν. 10/82 Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί της Προστασίας Ζώων κατά την Διάρκειαν Διεθνούς Μεταφοράς των (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337,

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, 9.7.99 76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 11(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΙΗ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3678 της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 16(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΠΪ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2856 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου του 1993 που Επεκτείνει τη Διεθνή Συμφωνία για το Ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 23(111) του ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ iitoy ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ

Αριθμός 23(111) του ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ iitoy ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ Έ.Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2791 Ν. 23(ΙΙΙ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 52/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2404 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τέταρτο Πρωτόκολλο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 8(III)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙII Αριθμός 4232 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2015 201 Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 10(ΙΠ)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3072 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποιήσεως των Άρθρων Ι, II, VIII, IX και XVI της Συμφωνίας περί του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029,

E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029, E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029, 1.2.85 Ο περί της Σύμβασης της Ναϊρόμπης για την Προστασία του Ολυμπιακού Συμβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3836/2010. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 3836/2010. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3836/2010 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής ημοκρατίας του Πακιστάν. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3836 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004 Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΠΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3580 της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΝΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ 'Αρ. 905 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΝΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ 'Αρ. 905 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΝΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ 'Αρ. 905 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί της Συνθήκης δια τήν Άπαγόρευσιν Τοποθετήσεως Πυρηνικών "Οπλων και Έτερων "Οπλων Μαζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ *Αρ της 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ *Αρ της 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ *Αρ. 1451 της 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί Έγγραφης Αντικειμένων Έκτοξευομένων εις τό Απώτερον Διάστημα (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 1509 της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου τής Ευρωπαϊκής Συμβάοεως περί Παροχής Πληροφοριών επί τοϋ Κρατούντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Παναγιώτου Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, 23.12.99 464 Ν. 27(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Έκτου. Πρωτοκόλλου της Γενικής Συμφωνίας για τα Προνόμια και Ασυλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 2(ΠΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3117 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αποζημίωση θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 30(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3022 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2431.02/10/07 (1) Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρό ληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (ΙΟPPC)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969) Νόμος 1127 της 3/10.2.81: Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας.- (Α' 32). 'Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 776 τής 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι 'Q περί Διεθνούς Συνθήκης περί Μή Διασποράς Πυρηνικών "Οπλων (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2269 της 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης (Αρ. 100) περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

573 Ν. 23/79. 'Αριθμός 23 του 1979

573 Ν. 23/79. 'Αριθμός 23 του 1979 573 Ν. 23/79 Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως 'Εκδόσεως Φυγόδικων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως είς την έπίοημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψώνως

Διαβάστε περισσότερα

9599/15 ΔΑ/μκρ 1 DGD 1C

9599/15 ΔΑ/μκρ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9599/15 ENFOPOL 133 COMIX 263 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Ομάδα «Επιβολή του νόμου» αριθ. προηγ. εγγρ.: 11431/13, 8541/15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 3/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 1582 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί τής Συμφωνίας περί Πολιτιστικής, 'Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 23 Μαΐου 2008 Θέμα: Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος προς κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό ττερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της./αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο.

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Κυρία Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτή, Κυρία Μαυρονικόλα Βουλευτή Κύριε Γενικέ Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 6(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αριθμός 6(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ε.Ε. Παρ. I(III) 119 Ν. 6(III)/2004 Αρ. 3812, 20.2.2004 Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση Αντι-Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:...

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 17(ΙΙΙ)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2694 της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο Κυρωτικός του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ &ττ* Αρ της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ &ττ* Αρ της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 45/81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ &ττ* Αρ. 1725. της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Συνεργασίας εις τόν Τομέα της Υγείας μεταξύ της Κυβερνήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Ε Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 2721, 3.7.92 163 Ν. 25(ΙΙΙ)/92 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ένατο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AMENDMENTS 1-9. XM United in diversity XM. European Parliament 2015/2156(DEC) Draft report Ryszard Czarnecki. PE589.

AMENDMENTS 1-9. XM United in diversity XM. European Parliament 2015/2156(DEC) Draft report Ryszard Czarnecki. PE589. European Parliament 2014-2019 Committee on Budgetary Control 2015/2156(DEC) 6.9.2016 AMENDMENTS 1-9 Draft report Ryszard Czarnecki (PE584.118v01-00) Discharge 2014: EU general budget - Council and European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9209 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 192 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 107 Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 120/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2236 της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων) Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/75 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Μεταφοράς Νεκρών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 12(ΠΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3496 της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα