Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης. Αρετή Βαλασίδου BSc, MSc, PhD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης. Αρετή Βαλασίδου BSc, MSc, PhD"

Transcript

1 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Αρετή Βαλασίδου BSc, MSc, PhD

2 Στόχοι Μαθήµατος Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των πληροφοριακών συστηµάτων Η επιχείρηση ως πληροφοριακό σύστηµα ιαδικασία λήψης αποφάσεων και πληροφοριακά συστήµατα

3 EΝΟΤΗΤΑ Α Βασικές Έννοιες

4 οµή Ενότητας Ορισµοί εδοµένα Πληροφορίες Κύκλος Ζωής εδοµένων Επίπεδα Πληροφοριών Κατηγορίες Πληροφοριών Χαρακτηριστικά Πληροφοριών

5 Ε ΟΜΕΝΑ Το εδοµένο (Datumπληθ. data) είναι µια παράσταση γεγονότων, εννοιών ή εντολών σε τυποποιηµένη µορφή, που είναι κατάλληλη για επικοινωνία, ερµηνεία ή επεξεργασία από τον άνθρωπο ή από αυτόµατα µέσα.

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η πληροφορία (Information) είναι το αποτέλεσµα επεξεργασίας δεδοµένων. Η πληροφόρησηαποτελεί τη συνολική εικόνα την οποία παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών (π.χ. ο διευθυντής προσωπικού της εταιρίας Χ γνωρίζει (έχει πληροφόρηση) για τις ηλικίες των υπαλλήλων της εταιρίας, όταν γνωρίζει τις ηµεροµηνίες γέννησης όλων των υπαλλήλων του). Όσο αυτό το σύνολο πληροφοριών είναι µεγαλύτερο και αξιοποιήσιµο, τόσο η πληροφόρηση είναι καλύτερη.

7 ΣΧΕΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Είσοδος εδοµένα Ανάδραση Επεξεργασία Πληροφορίες Έξοδος

8 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα στοιχεία του κύκλου που έχουν σηµασία: 1.Πρώτο, η γνώση του τρόπου µε τον οποίο δηµιουργούνται τα δεδοµένα, δηλαδή της διαδικασίας µε την οποία γεννιούνται. Η δηµιουργία των δεδοµένων αφορά τόσο τη διαδικασία όσο και τα αποτελέσµατα των συναλλαγών και γεγονότων, που γίνονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, και τα οποία παρατηρούνται και καταγράφονται. 2. εύτερο, η γνώση του τρόπου µε τον οποίο τα δεδοµένα µετασχηµατίζονται σε πληροφορίες. Όπως αναφέραµε προηγουµένως τα δεδοµένα µε την κατάλληλη επεξεργασία αλλάζουν µορφή κατά τρόπο, ώστε η πληροφορία που θα προκύψει, να έχει έννοια και αξία για τον αποδέκτη της. 3.Τρίτο, η γνώση του τρόπου µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι βασικοί τύποι επεξεργασίας πληροφοριών και ιδιαίτερα η µεταφορά των δεδοµένων και η µετάδοση των πληροφοριών, καθώς επίσης και η αποθήκευση και επανάκτησή τους.

9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ α. ηµιουργία: Όπως αναφέραµε, η δηµιουργία των δεδοµένων λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. β. Αποθήκευση: Όταν τα δεδοµένα δηµιουργηθούν, αποθηκεύονται συνήθως σε διάφορα αρχεία καρτελών ή σε µια βάση δεδοµένων. γ. Καταστροφή: Τα δεδοµένα εκείνα που είναι άχρηστα, π.χ. λόγω λάθους κατά τη δηµιουργία τους, καταστρέφονται αντί ν αποθηκεύονται. δ. Μεταφορά: Η µεταφορά των δεδοµένων από κάποια διαδικασία σε κάποια άλλη γίνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. ε. Επανάκτηση: Η επανάκτηση των δεδοµένων από ένα σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων γίνεται µε διάφορες µεθόδους. στ. Αναπαραγωγή: Η διαδικασία αυτή αφορά όλες τι κατηγορίες αναπαραγωγής των δεδοµένων, που είναι αποθηκευµένα σε καρτέλες ή στα µέσα αποθήκευσης του Η/Υ, και τα οποία δεν είναι στην κατάλληλη µορφή για να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες. Αλλά ακόµη και στην περίπτωση που βρίσκονται στην κατάλληλη µορφή ενδέχεται να απαιτείται αναπαραγωγή τους σε πολλαπλά αντίγραφα, όταν οι χρήστες είναι πολλοί.

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ζ. Αξιολόγηση: Μετά την επανάκτηση γίνεται η αξιολόγηση των δεδοµένων. Με αυτή καθορίζεται αν τα δεδοµένα θα πρέπει να επεξεργαστούν, να επιστραφούν στην τράπεζα δεδοµένων για αποθήκευση, ή να καταστραφούν. Βέβαια, τα δεδοµένα µετά τη µετατροπή τους σε πληροφορίες είναι δυνατό να αξιολογηθούν εκ νέου, για να διαπιστωθεί αν θα πρέπει να τύχουν πρόσθετης επεξεργασίας, να αποθηκευθούν ή να καταστραφούν. η. Ανάλυση: Τα δεδοµένα πριν από τη χρησιµοποίησή τους αναλύονται ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες των χρηστών. θ. Ταξινόµηση: Τα δεδοµένα αρκετά συχνά συγκεντρώνονται κατά τυχαίο τρόπο. Για να είναι όµως χρήσιµα, είναι απαραίτητο πολλές φορές να ταξινοµούνται µε βάση κάποιο κριτήριο ταξινόµησης. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις, όπου, δεδοµένα που έχουν ήδη ταξινοµηθεί, απαιτείται να ταξινοµούνται πάλι, αλλά µε διαφορετικό κριτήριο ταξινόµησης. Για παράδειγµα, αναφέρουµε τις πωλήσεις στο τµήµα πωλήσεων µιας επιχείρησης, οι οποίες είναι ταξινοµηµένες ανά πωλητή, αλλά χρειάζεται να γίνει ταξινόµησή τους, ανά προϊόν, οµάδα προϊόντων, πελάτη, περιοχή, κ.λ.π.

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ι. Σύνθεση: Πολλές φορές απαιτείται ενοποίηση των δεδοµένων για τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης έκθεσης ή αναφοράς. Παράδειγµα σύνθεσης αποτελεί η ενοποίηση των ατοµικών εκθέσεων των πωλητών σε µία, η ενοποίηση λογιστικών καταστάσεων, κ.α. ια. ηµιουργία πληροφορίας: Τα δεδοµένα µετατρέπονται σε πληροφορία, η οποία χρησιµοποιείται από τους χρήστες για τη λήψη των αποφάσεων. Στη συνέχεια τα δεδοµένα µε τη µορφή των πληροφοριών µπορούν να αξιολογηθούν πάλι για πρόσθετη επεξεργασία, αποθήκευση ή καταστροφή.

12 ΕΠΙΠΕ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ α. ιεθνείςπληροφορίες, π.χ. συναλλαγµατικές, ζήτηση ενεργειακών πόρων, δηµογραφικά στοιχεία κρατών, κ.α. β. Εθνικέςπληροφορίες, π.χ. βιοµηχανική παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές, επίπεδο απασχόλησης, εξέλιξη του πληθωρισµού, δηµογραφικά στοιχεία νοµού, περιφέρειας ή κράτους κ.α. γ. Κλάδου, π.χ. προβλέψεις πωλήσεων, εκτιµήσεις κόστους προϊόντων, στοιχεία ισολογισµού και οικονοµικού αποτελέσµατος, κ.α. δ. Επιχείρησης, π.χ. προβλέψεις πωλήσεων, εκτιµήσεις κόστους προϊόντων, στοιχεία ισολογισµού και οικονοµικού αποτελέσµατος, κ.α. ε. Τµήµατος, π.χ. πληροφορίες σχετικές µε πωλήσεις υποκαταστήµατος, αναλύσεις δαπανών τµήµατος, κ.α. στ.ατόµου, π.χ. οι πωλήσεις ενός πωλητή ή αντιπροσώπου κατά τη διάρκεια µιας περιόδου, ο µισθός µε τις ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις ενός εργαζοµένου, κ.α.

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ Τύπος Αποφάσεων και Προγραµµατισµός ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

14 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακρίβεια Μορφή Συχνότητα Χρονικός Ορίζοντας Έκταση Προέλευση

15 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σχετικότητα Πληρότητα Επικαιρότητα

16 EΝΟΤΗΤΑ Β Η Επιχείρηση ως Πληροφοριακό Σύστηµα

17 οµή Ενότητας Συστήµατα και Επιχείρηση Η Επιχείρηση ως Σύστηµα Πληροφοριακή οµή Επιχείρησης Πληροφοριακό Σύστηµα Επιχείρησης ιοίκηση- ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων

18 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστηµα (System) είναι ένα σύνολο Συνιστωσών (Components) οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για την επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού.

19 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟ ΟΣ

20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ως προς τον τρόπο δηµιουργίας τους: Φυσικά: ηµιουργούνται χωρίς τη συνειδητή συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. Ελέγχονται από φυσικούς νόµους και νοµοτέλειες (π.χ. πλανητικό σύστηµα). Τεχνητά: ηµιουργούνται από τον άνθρωπο για την εξυπηρέτηση κάποιων σκοπών (π.χ. επιχειρήσεις).

21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ως προς τον βαθµό αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον τους : Ανοικτά: : Αλληλεπιδρούν έντονα µε το περιβάλλον τους, δεχόµενα µεγάλες εισροές (είσοδοι) και παράγοντας µεγάλες εκροές (έξοδοι). Για παράδειγµα, οι επιχειρήσεις, τα πολιτικά κόµµατα κλπ. Κλειστά: Αλληλεπιδρούν ελάχιστα µε το περιβάλλον τους, δεχόµενα ελάχιστες εισροές (είσοδοι) και παράγοντας ελάχιστες εκροές (έξοδοι). Για παράδειγµα, αποµονωµένες περιοχές, «κλειστές» κοινωνίες κλπ.

22 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ως προς τον ρυθµό εξέλιξής τους στο χρόνο : υναµικά:εξελίσσονται ταχύτατα (αναπτύσσονται και φθίνουν). Αυτή η κατηγορία συστηµάτων υποδιαιρείται στις ακόλουθες υποκατηγορίες: υναµικά µε έλεγχο:πρόκειται για τεχνητά συστήµατα τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο από τον άνθρωπο. υναµικά χωρίς έλεγχο: Πρόκειται για φυσικά συστήµατα τα οποία δεν ελέγχονται από τον άνθρωπο αλλά από τους φυσικούς νόµους και τις νοµοτέλειες. Στατικά: Εξελίσσονται πολύ αργά, για την ανθρώπινη αντίληψη του χρόνου, µέσα στο χρόνο, δίνοντας την εντύπωση ότι δεν µεταβάλλονται (πχ ένα οικοσύστηµα). Η εξέλιξη τους διαπιστώνεται µε σύγκριση µεταξύ µεγάλων χρονικών διαστηµάτων. Για παράδειγµα, ένα οικοσύστηµα.

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους : Προσδιοριστικά Συστήµατα: Ένα σύστηµα θεωρείται ως προσδιοριστικό (deterministic), όταν λειτουργεί σύµφωνα µε ένα σαφώς προκαθορισµένο σύνολο κανόνων. Αυτό σηµαίνει, ότι µπορούµε να προβλέψουµε τη µελλοντική συµπεριφορά του συστήµατος (την εκροή του), εφόσον φυσικά γνωρίζουµε επακριβώς τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά καθώς και την τρέχουσα κατάστασή του, δηλαδή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται όταν το εξετάζουµε. Παραδείγµατα προσδιοριστικών συστηµάτων θα µπορούσαν να είναι, το σύστηµα ανάληψης µετρητών σε µία τράπεζα, ορισµένα προγράµµατα Η/Υ που λειτουργούν σύµφωνα µε προκαθορισµένες λειτουργίες, κ.α. Πιθανολογικά Συστήµατα:Ορίζουµε ως πιθανολογικό ένα σύστηµα, το οποίο επηρεάζεται από αβέβαια γεγονότα και κατά συνέπεια η µελλοντική του συµπεριφορά, δηλαδή η εκροή του, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί επακριβώς, µια και είναι αντικείµενο εξέτασης των πιθανοτήτων. Το σύστηµα αποθεµάτων µιας επιχείρησης είναι ένα πιθανολογικό σύστηµα, διότι πολλοί από τους παράγοντες που το επηρεάζουν, όπως π.χ. η ζήτηση των πελατών, δεν είναι γνωστοί και σταθεροί, αλλά περιγράφονται από µία στατιστική κατανοµή.

24 H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Με τον όρο επιχείρηση εννοείται κάθε µορφή τεχνητού, ανοικτού, δυναµικού µε έλεγχο συστήµατος το οποίο: Σαν είσοδο απασχολεί ανθρώπους, υλικά, µηχανές, χρήµα, γη, εγκαταστάσεις, ενέργεια και πληροφορίες. Για την επεξεργασία των εισόδων χρησιµοποιεί τις Λειτουργίες της (Functions). Σαν έξοδο παράγει προϊόντα, υπηρεσίες, παροχές, συνεισφορές, πληροφορίες.

25 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Η εξέλιξη της επιχείρησης βασίζεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις : Σαν ανοικτό σύστηµα εξαρτάται από το µέγεθος των εισροών και εκροών της σε σχέση µε το περιβάλλον της. Σαν δυναµικό σύστηµα µε έλεγχο εξελίσσεται ταχύτατα στον χρόνο και η πορεία της εξέλιξης της καθορίζεται από το στοιχείο του ελέγχου της το οποίο ασκείται από τη ιοίκηση (Management).

26 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι βασικότερες αγορές (συστήµατα) µε τα οποία αλληλεπιδρά η επιχείρηση είναι: Η αγορά πρώτων υλών, µηχανηµάτων κλπ., η οποία προµηθεύει την επιχείρηση µε υλικούς πόρους. Η αγορά κεφαλαίων, η οποία προµηθεύει την επιχείρηση µε οικονοµικούς πόρους. Η αγορά εργασίας, η οποία προµηθεύει την επιχείρηση µε ανθρώπινο δυναµικό. Η αγορά των πελατών, στην οποία η επιχείρηση διοχετεύει τα παραγόµενα προϊόντα, υπηρεσίες κλπ.

27 ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

28 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τα υποσυστήµατα που παρουσιάζει κάθε επιχείρηση είναι τα παρακάτω: Λειτουργικό Υποσύστηµα Πληροφοριακό Υποσύστηµα ιοικητικό Υποσύστηµα

29 ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΣΕ)

31 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΣΕ) (ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

32 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σηµασία της Τεχνολογίας στην επιχείρηση: Πολλές χειρονακτικές εργασίες αυτοµατοποιούνται. Οι διοικητικές δραστηριότητες αφενός και το ΠΣΕ αφετέρου αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται. Η επιχείρηση αποκτά πληροφοριακή αρχιτεκτονική. Γίνεται διαχωρισµός των βασικών διεργασιών του Η/Υ από την παροχή πληροφόρησης στα διάφορα επίπεδα της οργανωτική πυραµίδας.

33 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γίνεται µε βάση τα τέσσερα βασικά επίπεδα σε σχέση µε το εργασιακό προφίλ του προσωπικού τα οποία περιλαµβάνονται στην οργανωτική πυραµίδα της επιχείρησης.

34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

35 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στρατηγικό επίπεδο (Strategic level): Περιλαµβάνει τα Επιτελικά ιοικητικά Στελέχη (Senior Managers) τα οποία ασχολούνται µε τη χάραξη στρατηγικής της επιχείρησης. Στο επίπεδο αυτό αντιστοιχούν τα Στρατηγικά Συστήµατα (Strategic Systems),τα οποία βοηθούν τα επιτελικά διοικητικά στελέχη να προσαρµόσουν µακροπρόθεσµα το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης στις µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. ποια θα είναι µακροπρόθεσµα η εξέλιξη των τιµών των πρώτων υλών;).

36 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιοικητικό επίπεδο (Management level): Σ αυτό το επίπεδο ανήκουν τα Μεσαία ιοικητικά Στελέχη (Middle Managers), τα οποία ασχολούνται µε τη διεκπεραίωση των προγραµµάτων και σχεδίων των επιτελικών διοικητικών στελεχών. Τα ιοικητικά Συστήµατα (Management Systems) εξυπηρετούν τους χρήστες αυτού του επιπέδου σε σχέση µε τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη λήψη αποφάσεων και τις διοικητικές δραστηριότητες. Προσφέρουν πληροφόρηση η οποία απαιτείται για να απαντηθεί το ερώτηµα: Η επιχείρηση λειτουργεί σωστά;.

37 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γνωστικό Επίπεδο (Knowledge level): Αυτό το επίπεδο περιλαµβάνει εξειδικευµένα στελέχη (π.χ. µηχανικοί) και προσωπικό το οποίο ασχολείται µε τη διαχείριση δεδοµένων (data workers) και τα Γνωστικά Συστήµατα (Knowledge Systems) βοηθούν στην ενσωµάτωση και εφαρµογή των νέων γνώσεων σ ολόκληρη την επιχείρηση (π.χ. πως καταπολεµείται η γραφειοκρατία;).

38 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Λειτουργικό επίπεδο (Operational level): Περιλαµβάνει τα λειτουργικά ιεκπεραιωτικά ιοικητικά Στελέχη (Operational Managers), τα οποία ασχολούνται µε τη διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών της επιχείρησης. Τα Λειτουργικά Συστήµατα (Operational Systems) στηρίζουν αυτά τα διοικητικά στελέχη αναφορικά µε τις καθηµερινές δοσοληψίες της επιχείρησης και παρέχουν πληροφόρηση ικανή να απαντηθούν ερωτήµατα τα οποία προκύπτουν από αυτές τις δοσοληψίες ()π.χ. ποιος ο σηµερινός τζίρος;)

39 ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣυστήµαταΕπεξεργασίας οσοληψιών (Transaction Processing Systems - TPS) Πρόκειται για συστήµατα τα οποία εξυπηρετούν το λειτουργικό οργανωτικό επίπεδο και το λειτουργικό υποσύστηµα της επιχείρησης. Υποστηρίζουν τις βασικές καθηµερινές τυποποιηµένες και προαποφασισµένες λειτουργίες της επιχείρησης και συλλέγουν καταγράφουν τα δεδοµένα τα οποία προέρχονται από αυτές (π.χ. παραγωγή, λογιστήριο, προσωπικό κ.λπ). Αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα του συστήµατος και η λειτουργία τους είναι κρίσιµη για την επιχείρηση (π.χ. διακοπή του συστήµατος πωλήσεων καθηλώνει τη λειτουργία της επιχείρησης). Αυτή η κατηγορία συστηµάτων εξυπηρετεί τις πωλήσεις, τις προµήθειες, τη µισθοδοσία προσωπικού, τις πληρωµές, κ.λπ.

40 ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γνωστικά Συστήµατα Εργασίας (Knowledge Work Systems - KWS) Τα γνωστικά συστήµατα εργασίας KWS είναι πληροφορικά συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν την Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας προκειµένου να διευκολύνουν τη διανοητική εργασία κάποιων οµάδων ατόµων τα οποία ασχολούνται ως επί το πλείστον µε την έρευνα. Σε επίπεδο επιχείρησης ο ρόλος αυτών των οµάδων ατόµων συνίσταται: Στη µετάφραση των µεταβολών του περιβάλλοντος της επιχείρησης σε επιπτώσεις για την ίδια την επιχείρηση. Στη διαρκή παροχή γνώσης και συµβουλών προς τη διοίκηση της επιχείρησης. Στη προετοιµασία οργανωτικών µεταβολών της επιχείρησης στη βάση των µεταβολών του περιβάλλοντος της επιχείρησης.

41 ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήµατα Αυτοµατισµού Γραφείου (Office Automation Systems - OAS) Απευθύνονται, όπως και τα προηγούµενα, στο γνωστικό οργανωτικό επίπεδο και εξυπηρετούν τους χρήστες των δεδοµένων, οι οποίοι δεν διαθέτουν ιδιαίτερες επιστηµονικές γνώσεις. Στην πράξη δεν παράγουν νέες πληροφορίες και νέα γνώση. Επικοινωνούν µε πελάτες και προµηθευτές ή µε άλλες επιχειρήσεις και χρησιµεύουν σαν εργαλεία της ροής των πληροφοριών

42 ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Management Information Systems - MIS) Εξυπηρετούν το διοικητικό οργανωτικό επίπεδο εφοδιάζοντας τα µεσαία διοικητικά στελέχη µε κατηγοροποιηµένες πληροφορίες υπό µορφή αναφορών, οι οποίες προέρχονται, είτε από τα προηγουµένως αναφερθέντα συστήµατα, είτε από τα αρχεία περασµένων χρήσεων. Αυτές οι αναφορές αποτελούν απαντήσεις σε προκαθορισµένα ερωτήµατα γενικού στατιστικού χαρακτήρα (π.χ. ποιες οι πωλήσεις του περασµένου µήνα;) και εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (εβδοµάδα, µήνα κ.λπ.).

43 ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems - DSS) Τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων DSS εξυπηρετούν το διοικητικό οργανωτικό επίπεδο της επιχείρησης. Στόχος της ύπαρξης και λειτουργίας τους είναι η υποστήριξη της λήψης απόφασης από τα µεσαία διοικητικά στελέχη. Αποτελούν ένα συνδυασµό των δυνατοτήτων του ανθρώπου και του Η/Υ στα πλαίσια του οποίου, ο λαµβάνων κάποια απόφαση χρησιµοποιεί µορφοποιηµένες ή αµορφοποίητες µεθόδους για να διερευνήσει κάποιο πρόβληµα χαµηλού βαθµού δόµησης και ενισχύοντας τη συλλογιστική του καταλήγει στη λήψη απόφασης. Αναφέρονται σε ηµι δοµηµένες, µοναδικές ή ταχέως µεταβαλλόµενες αποφάσεις (π.χ. η εκτίµηση του κόστους ενός έργου ανατρέχοντας στις αναλυτικές τιµές κόστους των συνιστωσών του και µε πρόβλεψη της εξέλιξής τους στο άµεσο µέλλον). Κατά συνέπεια τα DSSείναι άρρηκτα δεµένα µε τη διαδικασία λήψης απόφασης.

44 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems - DSS)

45 ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ DSS ΚΑΙ MIS Πίνακας 2.1. ιαφορές µεταξύ DSS και MIS Κριτήρια DSS MIS Φιλοσοφία Προµηθεύουν στο χρήστη ολοκληρωµένα εργαλεία, δεδοµένα, µοντέλα απόφασης Προµηθεύουν στο χρήστη δοµηµένη πληροφόρηση Ανάλυση Συστηµάτων Καταγραφή των απαιτούµενων εργαλείων για τη λήψη απόφασης Καταγραφή των απαιτήσεων για πληροφόρηση ΣχεδιασµόςΣυστηµάτων Βασίζεται σε επαναληπτικές διεργασίες Βασίζεται σε τυποποιηµένες απαιτήσεις πληροφόρησης

46 ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήµατα Υποστήριξης της Εκτελεστικής Εξουσίας (Executive Support Systems - ESS) Τα Συστήµατα Υποστήριξης της Εκτελεστικής Εξουσίας-- ESS εξυπηρετούν το στρατηγικό οργανωτικό επίπεδο και επιτρέπουν στα επιτελικά διοικητικά στελέχη να λαµβάνουν αποφάσεις. Σαν είσοδο χρησιµοποιούν δεδοµένα από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς και τις εξόδους των MISκαι DSS. Αφορούν αδόµητες αποφάσεις γενικού χαρακτήρα (π.χ. ποια είναι η τακτική του ανταγωνιστή;).

47 ΙΟΙΚΗΣΗ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιλαµβάνει τη µελέτη της ανάπτυξης συστηµάτων καθώς και τη µελέτη των διοικητικών λειτουργιών και της διαχείρισης των δραστηριοτήτων οι οποίες αναφέρονται σ αυτά τα συστήµατα

48 EΝΟΤΗΤΑ Γ Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήµατα

49 οµή Ενότητας Γενική Μεθοδολογία Λήψης Απόφασης ιαδικασία Λήψης Απόφασης Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήµατα

50 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Στηρίζεται σε: Προβλέψεις Επεξεργασία στοιχείων του παρελθόντος Επεξεργασία στοιχείων του παρόντος ειγµατοληψίες Απόψεις και γνώµες Υποκειµενικότητα

51 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι δεδοµένες, αλλά πρέπει να εντοπιστούν και ν αποµονωθούν κατόπιν έρευνας Ο σαφής προσδιορισµός των αποτελεσµάτων,, τα οποία παράγει κάθε εναλλακτική λύση, είναι δύσκολος Συχνά το περιβάλλον της λήψης απόφασης δεν είναι προσδιορίσιµο Η πιθανή ανεπάρκεια του διοικητικού φορέα, αν ληφθεί υπόψη ότι ο εντοπισµός και η κατανόηση του προβλήµατος αποτελεί το πιο αποφασιστικό έργο της διοίκησης Η δυνατότητα πληροφόρησης για τα προϊόντα, τις τιµές και τις στρατηγικές των ανταγωνιστών.

52 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η δυνατότητα πληροφόρησης για τους παράγοντες του περιβάλλοντος (ζήτηση προϊόντων, µόδα, επίπεδα τιµών κ.λπ.) Η επάρκεια της γενικής πληροφόρησης Η δυνατότητα εντοπισµού και κατανόησης του προβλήµατος Η διοικητική πείρα από παρόµοιες περιπτώσεις οι οποίες αντιµετωπίστηκαν στο παρελθόν Η τεχνογνωσία και η νοοτροπία της διοίκησης Το πλήθος των παραγόντων οι οποίοι υπεισέρχονται σε κάθε απόφαση και την ικανότητα του στελέχους ν ασχοληθεί µε όλους αυτούς Οι γνώσεις, η πείρα, το πολιτισµικό επίπεδο και η δηµιουργική φαντασία του λαµβάνοντος την απόφαση. Ο χρόνος και το χρήµα που µπορεί να διατεθούν για τη διαδικασία λήψης της απόφασης.

53 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

54 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έναρξη της διαδικασίας λήψης απόφασης γίνεται µε τη εµφάνιση κάποιου προβλήµατος. Ο καθορισµός του προβλήµατος απαιτεί τη διατύπωση των πραγµατικών ερωτηµάτων τα οποία ζητούν απάντηση. Η ύπαρξη του προβλήµατος συνδέεται άµεσα µε την ύπαρξη: - Απόκλισης µεταξύ τεθέντος στόχου και του αποτελέσµατος από την υλοποίησή του. - Απόκλισης µεταξύ νέου στόχου και των απαιτήσεων της τρέχουσας πραγµατικότητας.

55 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Να µην υπάρξει καµία αντιµετώπιση του προβλήµατος Αποτελεί τη λύση η οποία προτάσσεται σε κάθε πρόβληµα. Ορισµένες φορές αποτελεί την καλύτερη, οικονοµοτεχνικά, λύση, όταν η εµφανισθείσα απόκλιση ή το επιθυµητό αποτέλεσµα δηµιουργεί απώλειες µικρότερες από το κόστος κάθε άλλης εναλλακτικής λύσης. Αναδροµή στο παρελθόν Εξετάζεται η περίπτωση της εµφανιζόµενης απόκλισης να έχει παρουσιασθεί και να έχει αντιµετωπιστεί επιτυχώς κατά το παρελθόν. Είναι επίσης δυνατό να έχει εµφανισθεί κατά το παρελθόν απόκλιση η οποία, αν και δεν ήταν όµοια µε την τρέχουσα, να έχει ωστόσο κοινά σηµεία µ αυτήν. Σε µια τέτοια περίπτωση η πείρα του παρελθόντος µπορεί να αποτελέσει έναυσµα για την εξεύρεση λύσεων στην τρέχουσα περίπτωση.

56 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Έλεγχος των παραγόντων της λύσης Στην περίπτωση κατά την οποία το πρόβληµα είναι καινοφανές για τον λαµβάνοντα την απόφαση, οι λύσεις θα πρέπει να δηµιουργηθούν από το µηδέν. Σ αυτήν τη περίπτωση ο λαµβάνων την απόφαση είναι υποχρεωµένος να εξετάσει τους παράγοντες οι οποίοι υπεισέρχονται στην επίλυση του προβλήµατος και να δηµιουργήσει οµάδες εναλλακτικών λύσεων µε κριτήριο τον έλεγχο αυτών των παραγόντων. Έτσι µπορεί να εµφανιστούν λύσεις των οποίων οι παράγοντες: Εξαρτώνται απόλυτα από τον λαµβάνοντα την απόφαση (π.χ. στην περίπτωση ύπαρξης προβλήµατος στο λογιστήριό µιας επιχείρησης, ο υπεύθυνος του λογιστηρίου µπορεί να βρει λύσεις οι οποίες εξαρτώνται αποκλειστικά από παράγοντες οι οποίοι αφορούν µόνο το λογιστήριο, όπως µεταβολή της εργασιακής ροής, αναδιάταξη των εργασιών κλπ). εν εξαρτώνται διόλου από τον λαµβάνοντα την απόφαση (π.χ. οι λύσεις του προβλήµατος του λογιστηρίου απαιτεί την µεταβολή της εργασιακής ροής άλλων τµηµάτων της επιχείρησης). Άλλοι εξαρτώνται από τον λαµβάνοντα την απόφαση και άλλοι όχι (π.χ. οι λύσεις του προβλήµατος του λογιστηρίου απαιτεί την µεταβολή της εργασιακής ροής και του λογιστηρίου και άλλων τµηµάτων της επιχείρησης).

57 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Έλεγχος του χρόνου Ο χρόνος επηρεάζει τη λήψη απόφασης µε δυο τρόπους: Σε σχέση µε την προσωρινότητα της λύσης. Άλλες λύσεις θεωρούνται µακρόβιες άρα επιζητούν πληρέστερη και σφαιρική µελέτη σε σχέση µε ολόκληρη την επιχείρηση (προγραµµατισµός), και άλλες προσωρινού ή µεταβατικού χαρακτήρα µε αποτέλεσµα να µην απαιτούν µια απόλυτα εµπεριστατωµένη µελέτη. Σε σχέση µε το χρόνο εφαρµογής της λύσης. Η πίεση χρόνου για την εφαρµογή µιας λύσης, περιορίζει αισθητά την ολοκληρωµένη αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

58 ΒΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ 1. ιαβάθµιση των χαρακτηριστικών Για κάθε λύση καθορίζονται τα πλεονεκτήµατα (ωφέλεια, ευκολία εφαρµογής) και τα µειονεκτήµατα (κόστος, δυσκολία εφαρµογής), σε σχέση µε την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης. 2. Αποτίµηση του κόστους και της ωφέλειας Για κάθε λύση τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τα οποία παρουσιάζει αποτιµώνται σε κόστος και ωφέλεια για την επιχείρηση. 3. Πρόβλεψη των συνθηκών εφαρµογής Η αποτελεσµατικότητα εφαρµογής κάθε λύσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις κρατούσες συνθήκες κατά τη στιγµή αυτής της εφαρµογής (π.χ. η αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία ενός Η/Υ στην επιχείρηση εξαρτάται από τις τιµές τις αγοράς κατά τη στιγµή της αγοράς του Η/Υ, από τη διαθεσιµότητα κατάλληλου προσωπικού, από την υπάρχουσα υποδοµή στην επιχείρηση κ.λπ.).

59 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΥΣΗΣ Μια λύση θεωρείται ότι είναι η καλύτερη (βέλτιστη λύση) όταν: Παρουσιάζει το µικρότερο πηλίκο κόστους/ ωφέλειας. Το κόστος µπορεί να καλυφθεί από την επιχείρηση. Βρίσκεται στην κατεύθυνση του προγραµµατισµού της επιχείρησης. Γίνεται αποδεκτή από τα άτοµα τα οποία θα την υλοποιήσουν. Ανταποκρίνεται στις χρονικές δεσµεύσεις. Παρουσιάζει το µικρότερο κίνδυνο αποτυχίας. Παρουσιάζει ευκολία προσαρµογής και αναπροσαρµογής στις κρατούσες συνθήκες της επιχείρησης.

60 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1) Αντικειµενικοί Στόχοι Καθορίζονται οι αντικειµενικοί στόχοι. Αυτοί εκφράζουν την επιδίωξη του ατόµου το οποίο λαµβάνει την απόφαση. Βασικοί τέτοιοι στόχοι θεωρούνται: Η µεγιστοποίηση του κέρδους ή γενικότερα της ωφέλειας. Η ελαχιστοποίηση των απωλειών ή του κόστους.

61 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2) Οι Καταστάσεις της Φύσης Παρατίθενται οι προβλεπόµενες καταστάσεις της φύσης.. Πρόκειται για τους διάφορους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρµογή µιας λύσης (συνθήκες εφαρµογής). ηλαδή τι εναλλακτικές λύσεις, ενέργειες ή προσδοκίες παρεµβαίνουν στην λήψη απόφασης. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι µια µετοχή µπορεί να ανατιµηθεί, υποτιµηθεί ή να παραµείνει σταθερή παρουσιάζει τρεις καταστάσεις της φύσης (ανατίµηση, υποτίµηση, σταθερότητα).

62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3) Οι πιθανότητες Εµφάνισης των Καταστάσεων της Φύσης Εκτιµούνται οι πιθανότητες εµφάνισης των καταστάσεων της φύσης. Για κάθε κατάσταση της φύσης ποια είναι η πιθανότητα εµφάνισής της; Η πιθανότητα αυτή µπορεί να υπολογίζεται: Θεωρητικά Στη βάση της συχνότητας εµφάνισης της ίδιας κατάστασης στο παρελθόν ειγµατοληπτικά

63 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4) Οι εναλλακτικές Στρατηγικές Καθορίζονται οι εναλλακτικές στρατηγικές. Πρόκειται για τις διαφορετικές λύσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην εµφάνιση κάθε µιας από τις καταστάσεις της φύσης. Η στρατηγική εκείνη η οποία παρουσιάζει, µετά την αξιολόγηση, τα καλύτερα αποτελέσµατα, στη βάση των κριτηρίων επιλογής, ονοµάζεται κυρίαρχη.

64 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5) Τα αναµενόµενα Αποτελέσµατα Εκτίµηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Για κάθε κατάσταση της φύσης όταν ακολουθείται µια στρατηγική αναµένεται ένα ορισµένο αποτέλεσµα. Έτσι, για παράδειγµα, η πώληση των µετοχών θα έχει σαν αποτέλεσµα Χ κέρδος ή ζηµία αντίστοιχα.

65 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6) Κριτήρια Επιλογής Καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής της κυρίαρχης στρατηγικής. Αποτελούν τα κριτήρια µε τη βοήθεια των οποίων επιλέγεται η καλύτερη στρατηγική. Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: Κριτήριο της αναµενόµενης αξίας (Expected value): Με βάση αυτό το κριτήριο επιλέγεται η στρατηγική η οποία παρουσιάζει το καλύτερο αναµενόµενο θετικό αποτέλεσµα. Κριτήριο της αναµενόµενης απώλειας ευκαιρίας (Expected opportunity loss): Με βάση αυτό το κριτήριο επιλέγεται η στρατηγική η οποία παρουσιάζει τη µικρότερη αναµενόµενη απώλεια. Κριτήριο της αναµενόµενης αξίας της τέλειας πληροφόρησης (Expected value of perfect information): Συχνά εµφανίζεται η ανάγκη να δαπανηθεί κάποιο ποσό ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα επιλογής της καλύτερης στρατηγικής. Κριτήριο της αναµενόµενης χρησιµότητας (Expected utility): χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις στις οποίες η εµφάνιση της αναµενόµενης κατάστασης της φύσης επιφέρει µεγάλη ωφέλεια και η µη εµφάνιση της επιφέρει µεγάλη ζηµιά (αποφάσεις µεγάλου ρίσκου).

66 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7) Το Συνολικό Αναµενόµενο Αποτέλεσµα Εκτιµάται το συνολικό αποτέλεσµα. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή µιας στρατηγικής στις διάφορες καταστάσεις της φύσης αντιστοιχούν σε απώλειες ή σε αµοιβές, ανάλογα µε το θεωρούµενο κριτήριο επιλογής. Το συνολικό αποτέλεσµα από την εφαρµογή µιας στρατηγικής στο σύνολο των καταστάσεων της φύσης παράγει µια τιµή εκφραζόµενη στις επιδιώξεις εκείνου ο οποίος λαµβάνει την απόφαση.

67 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8) Μήτρα Αποτελεσµάτων ηµιουργείται η µήτρα αποτελεσµάτων. Όλοι οι προαναφερόµενοι παράγοντες παρατίθενται σε µήτρα αποτελεσµάτων (payofff matrix) µε τη βοήθεια της οποίας µπορεί να επιλεγεί η στρατηγική εκείνη η οποία εξυπηρετεί καλύτερα τις επιδιώξεις εκείνου του οποίου αποφασίζει. Στην περίπτωση κατά την οποία στόχος είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους προκύπτει η µήτρα κερδών. Στην περίπτωση κατά την οποία στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών ή του κόστους προκύπτει η µήτρα απωλειών.

68 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9) Συνθήκες Λήψης Απόφασης Βασικό ρόλο στη λήψη της απόφασης παίζει ο βαθµός γνώσης των πιθανοτήτων εµφάνισης των καταστάσεων της φύσης. Ανάλογα µε αυτόν το βαθµό γνώσης δηµιουργούνται διαφορετικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λαµβάνεται η απόφαση.

69 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

70 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στο βήµα του καθορισµού του προβλήµατος κυρίαρχο ρόλο παίζει η αντίληψη ότι κάτι συµβαίνει κάπου στην επιχείρηση, για συγκεκριµένους λόγους και µε κάποιες συνέπειες στη λειτουργία της επιχείρησης. Κύρια πηγή πληροφοριών µπορεί να αποτελεί ένα MIS. Στο βήµα της καταγραφής των εναλλακτικών λύσεωναπαιτείται µια πιο προσεκτική θεώρηση της λειτουργίας της επιχείρησης. Σ αυτήν την περίπτωση µπορεί να αξιοποιηθεί κάποιο µικρό DSS. Στα βήµατα της αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεωνκαι της επιλογής της τελικής λύσηςαπαιτούνται τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση των συνεπειών στην επιχείρηση από την επιλογή κάθε εναλλακτικής λύσης. Ένα µεγάλο DSS µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για τον λαµβάνοντα την απόφαση. Στο βήµα της εφαρµογής της επιλεγµένης λύσηςβασικό ζητούµενο είναι η αξιολόγηση του αποτελέσµατος της εφαρµοσµένης λύσης. εδοµένου ότι αυτό αποτελεί προϊόν ελέγχου, το MIS µπορεί να αποτελέσει και πάλι χρήσιµο εργαλείο.

71 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στο στρατηγικό οργανωτικό επίπεδοη λήψη αποφάσεων αφορά τον καθορισµό των στόχων, των πόρων και των πολιτικών της επιχείρησης. Το µεγαλύτερο πρόβληµα αυτών των αποφάσεων είναι η απαίτηση για µελλοντικές προβλέψεις σε σχέση µε την εξέλιξη της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της. Πρόκειται για αποφάσεις αδόµητες, απρογραµµάτιστες, στρατηγικές, δηµιουργικές και καινοτοµίας, οι οποίες λαµβάνονται κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας ή κινδύνου. Η λήψη αυτών των αποφάσεων µπορεί να υποστηριχθεί από κάποιο ESS. Στο λειτουργικό οργανωτικό επίπεδοαντίθετα οι λαµβανόµενες αποφάσεις είναι δοµηµένες, προγραµµατισµένες, συνηθισµένες και τακτικές οι οποίες αφορούν το λειτουργικό έλεγχο (πόσο τα αποτελέσµατα των εργασιών ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές τους) και βασικό ρόλο για τη λήψη τους παίζει η πληροφόρηση η οποία προέρχεται από τα TPS. Στα δύο άλλα οργανωτικά επίπεδα (διοικητικό, γνωστικό) οι αποφάσεις είναι ηµι -δοµηµένες, προγραµµατισµένες ή όχι, συνηθισµένες ή όχι, συνηθισµένες ή όχι, τακτικές.

Πληροφοριακά Συστήµατα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πληροφοριακά Συστήµατα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ( εδοµένα και Πληροφορίες)... 1 1.1 εδοµένα, Πληροφορίες, Πληροφόρηση... 1 1.2 Ορισµοί ( εδοµένα και Πληροφορίες)... 2 1.2.1 Κύκλος Ζωής εδοµένων... 4 1.2.2 Επίπεδα Πληροφοριών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθούν οι ρόλοι των 6 τύπων των συστημάτων πληροφοριών Να περιγραφούν οι τύποι των πληροφοριακών συστημάτων Να αναλυθούν οι σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 2 η 2.1 Προκλήσεις για τη ιοίκηση 1. Ολοκλήρωση: ιαφορετικά συστήµατα εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Ηολοκλήρωσησυστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα είναι δύσκολη τεχνολογικά και κοστίζει. 2. ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι To πληροφοριακό πρόβληµα Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων Πληροφορία: ο ρόλος και η αξία της ιοίκηση: οµές ραστηριότητες Ανάγκες υποστήριξης Κατηγορίες Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6 ο : Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (1/2)

Μάθημα 6 ο : Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (1/2) Μάθημα 6 ο : Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (1/2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1/47 ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός 6 ου Μαθήματος Να γνωρίσετε: Τις επιχειρηματικές λειτουργίες και οντότητες Την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικητικής Υποστήριξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικητικής Υποστήριξης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικητικής Υποστήριξης 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Ταξινόμηση ΠΣ ανάλογα με τις λειτουργίες που υποστηρίζουν: Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών ΣΕΣ (Transaction

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ενότητα 3 Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου ενός Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

11/5/2015. Οι επιχειρήσεις

11/5/2015. Οι επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις 1 Oι επιχειρήσεις την σύγχρονη εποχή εξαρτώνται κατά πολύ από την τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ποικίλα πληροφοριακά συστήματα στον χώρο της παραγωγής, στον χώρο της διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διαλέξεις Μαθηµάτων Κεφάλαιο 2o Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο στρατηγικός

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ» των σπουδαστών ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗ ΛΟΥΚΑ επιβλέπων κ. Βαλσαμίδης Σταύρος ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 11α. Μεθοδολογία Monitoring & Targeting Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΙΜΙΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Μ. 276. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κος ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΙΜΙΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Μ. 276. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κος ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 1: Η έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 1: Η έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 1: Η έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 3 Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ Ο επίδραση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην διοικητική λειτουργία των οργανισµών Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Sales Management

Diploma in Sales Management Diploma in Sales Management THE INSTITUTE OF SALES & Marketing MANAGEMENT Diploma in Sales Management ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους: α. Να αποκτήσουν ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ [1] εν εφαρµόζονται τυπικές συνταγές. Αδυναµία επίβλεψης και ελέγχου. Περιορισµένη και έµµεση επιρροή της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. [2] Ένταξη οργανωτικών αναγκών σε ρεύµατα ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s)

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s) ΛΠ 8 Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 3 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα

Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα Κεφάλαιο 1 ο Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα Ο όρος «Σύστημα» παρότι είναι πολυχρησιμοποιημένος στη καθημερινή ζωή μας, εν τούτοις παραμένει αρκετά «νεφελώδης» και παρεξηγημένος. Στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΠΜΣ Πληροφορική Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογέας Μαθήματος Φοιτητών με τη χρήση εφαρμογής μέσω διαδικτύου Γκίκας Χρήστος ΜΠΠΛ/ 09032 Οκτώβριος 14 Επιλογέας Μαθήματος Εφαρμογή που χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης;

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; Κεφάλαιο 2 ο Η επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Όταν το άτομο δημιούργησε ομάδες. Για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Η /Υ / Εφαρμογές σε συστ ήματα Π ό οι τητας Αριστομένης Μακρής

Προγράμματα Η /Υ / Εφαρμογές σε συστ ήματα Π ό οι τητας Αριστομένης Μακρής Προγράμματα Η/Υ Εφαρμογές σε συστήματα Ποιότητας Οι οκτώ αρχές της ποιότητας Εστίαση στον πελάτη: οι επιχειρήσεις, δδ δεδομένου ότι στηρίζονται και εξαρτώνται απ τους πελάτες, οφείλουν να αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 435: ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο 2 Η ΟΜΑ ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart)

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Βασίζεται στη µέθοδο του διαγράµµατος συστηµατοποίησης και αναλύσει τις εναλλακτικές περιπτώσεις συµβάντων. Τα βασικά συστατικά είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επιχειρηματικά Οφέλη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επιχειρηματικά Οφέλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επιχειρηματικά Οφέλη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) 2 Ένα διοικητικό στέλεχος πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει συγκεκριμένα και αναλυτικά τα επιχειρηματικά οφέλη που προκύπτουν στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας Υποδείγµατα ωριµότητας Γραµµική προσέγγιση διαδοχικών αναγνωρίσιµων καταστάσεων ενός γενικότερου σύνθετου υποδείγµατος. Σε αντίφαση µε την παραδοχή της χαοτικής εξέλιξης της πολυπλοκότητας. Οδηγός για

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ;

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; κάθε αδρανές οικονοµικό µέσο ή πόρος που διατηρείται για την ικανοποίηση µελλοντικής ζήτησης γι αυτό. 1995 Corel Corp. 1984-1994 T/Maker Co. 1984-1994 T/Maker Co. 3 Απόθεµα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 6 : Τύποι και διαχέιριση αποφάσεων Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων

Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων Γ. Καραβοκυρός Α. Ευστρατιαδης. Κουτσογιάννης Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας (α) Η ένταξη των εργαζόμενων στα παραπάνω Επίπεδα προϋποθέτει την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και την ταξινόμησή τους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Ενότητα 1: Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Για δηλώσεις συμμετοχής και Πληροφορίες: Τηλ.: ,

Για δηλώσεις συμμετοχής και Πληροφορίες: Τηλ.: , Η Εκπαίδευση του Φαρμακοποιού και της Ομάδας του σε δύσκολους καιρούς Η αγορά του φαρμακείου αλλάζει δραματικά. Είναι κοινή συνείδηση ότι οι φαρμακοποιοί, βρίσκονται αφενός προ μέτρων που θα μειώσουν αισθητά

Διαβάστε περισσότερα