Κατευθυντήριες γραμμές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL

2

3 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί... 3 III. Σκοπός... 5 IV. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς... 6 V. Κατευθυντήριες γραμμές... 7 V.I Γενικά... 7 V.II Κριτήρια για τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού που παρέχει πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά προϊόντα, επενδυτικές υπηρεσίες ή παρεπόμενες υπηρεσίες... 7 V.III Κριτήρια για τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού που παρέχει επενδυτικές συμβουλές... 8 V.IV Οργανωτικές απαιτήσεις για την αξιολόγηση, τη διατήρηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων...10 V.V Δημοσίευση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές...11 VI. Παράρτημα Ι Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής ορισμένων πτυχών των κατευθυντήριων γραμμών 12 2

4 I. Πεδίο εφαρμογής Ποιος; Τι; Πότε; 1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν: α. αρμόδιες αρχές και β. επιχειρήσεις. 2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε σχέση με την παροχή αφενός των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο τμήμα Α, και αφετέρου των παρεπόμενων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο τμήμα Β του παραρτήματος I της δεύτερης οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID ΙΙ). 3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 3 Ιανουαρίου II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί Νομοθετικές παραπομπές AIFMD Κανονισμός ESMA MiFID Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ. Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 3

5 MiFID II Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (αναδιατύπωση). Συντομογραφίες AIFMD ΑΑ ΕΔ EC ΕΕ ESMA MiFID Οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων Αρμόδια αρχή Έγγραφο διαβούλευσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων Ορισμοί 4. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην οδηγία MiFID ΙΙ έχουν την ίδια έννοια στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α. Ως «αρμόδια αρχή» (ή «ΑΑ») νοείται η αρχή που ορίζεται βάσει του άρθρου 67 της οδηγίας MiFID II. 5. Ως «επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας MiFID II, τα πιστωτικά ιδρύματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 27 της οδηγίας MiFID II όταν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα όταν πωλούν ή συμβουλεύουν πελάτες σχετικά με δομημένες καταθέσεις, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και εξωτερικοί διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) εφόσον παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά ή παρεπόμενες υπηρεσίες και μόνο σε σχέση με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών (αντίστοιχα κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ και του άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) της οδηγίας AIFMD). 6. Ως «προσωπικό» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων αντιπροσώπων) που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες σε πελάτες για λογαριασμό της επιχείρησης επενδύσεων. 4

6 7. Ως «συναφείς υπηρεσίες» νοούνται οι επενδυτικές συμβουλές ή οι πληροφορίες που παρέχονται σε πελάτες σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα, δομημένες καταθέσεις, επενδυτικές υπηρεσίες ή παρεπόμενες υπηρεσίες. 8. Ως «παροχή πληροφοριών» νοείται η απευθείας παροχή πληροφοριών σε πελάτες σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα, δομημένες καταθέσεις, επενδυτικές υπηρεσίες ή παρεπόμενες υπηρεσίες, είτε κατόπιν αιτήματος του πελάτη είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της επιχείρησης επενδύσεων, στο πλαίσιο της παροχής, από το μέλος του προσωπικού προς τον πελάτη, οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στα τμήματα Α και Β του παραρτήματος Ι της MiFID II. 9. Ως «γνώσεις και ικανότητες» νοείται η κατοχή κατάλληλου τίτλου σπουδών και κατάλληλης πείρας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 24 και 25 της MiFID II για την παροχή των συναφών υπηρεσιών. 10. Ως «κατάλληλος τίτλος σπουδών» νοείται ο τίτλος που αποκτήθηκε μέσω σπουδών ή άλλης εκπαιδευτικής δοκιμασίας ή προγράμματος κατάρτισης που πληροί τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές. 11. Ως «κατάλληλη πείρα» νοείται η αποδεδειγμένη, βάσει προηγούμενης εργασίας, ικανότητα ενός μέλους του προσωπικού να παρέχει τις συναφείς υπηρεσίες. Η εν λόγω εργασία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, για ελάχιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών. Πέραν αυτού του ελάχιστου διαστήματος, η ΑΑ μπορεί να διαφοροποιεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την τεκμηρίωση της κατάλληλης πείρας, ανάλογα με τον κατάλληλο τίτλο σπουδών που έχει αποκτήσει το μέλος του προσωπικού καθώς και ανάλογα με τις συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται. 12. Ως «επενδυτικά προϊόντα» νοούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα και οι δομημένες καταθέσεις όπως ορίζονται στην οδηγία MiFID II. 13. Ως «υπό εποπτεία» νοείται η παροχή των συναφών υπηρεσιών σε πελάτες υπό την ευθύνη ενός μέλος του προσωπικού που διαθέτει και κατάλληλο τίτλο σπουδών και κατάλληλη πείρα. Το μέλος του προσωπικού μπορεί να εργάζεται υπό εποπτεία για μέγιστο διάστημα 4 ετών, εκτός εάν ορίζεται μικρότερο διάστημα από την ΑΑ. III. Σκοπός 14. Σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι ο προσδιορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 της οδηγίας MiFID II, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 9 της ίδιας οδηγίας. 15. Η ESMA αναμένει ότι οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα προωθήσουν την ευρύτερη σύγκλιση όσον αφορά τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού 5

7 που παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή πληροφορίες σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα, δομημένες καταθέσεις, επενδυτικές υπηρεσίες ή παρεπόμενες υπηρεσίες σε πελάτες, και ότι οι αρμόδιες αρχές θα αξιολογήσουν την επάρκεια της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θέτουν σημαντικά πρότυπα για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους να ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών τους, καθώς και για να συνδράμουν τις ΑΑ στην ορθή αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις εκπληρώνουν τις εν λόγω υποχρεώσεις. 16. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων του προσωπικού που παρέχει συναφείς υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, οι ΑΑ μπορούν να απαιτούν υψηλότερα επίπεδα γνώσεων και ικανοτήτων για το προσωπικό που παρέχει συμβουλές και/ή για το προσωπικό που παρέχει πληροφορίες. 17. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, η ESMA προσβλέπει σε αντίστοιχη ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει διάφορα ενδεικτικά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να εφαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα εν λόγω παραδείγματα δεν αποτελούν μέρος των κατευθυντήριων γραμμών αλλά αντιθέτως έχουν ως στόχο να συνδράμουν τις επιχειρήσεις στον προσδιορισμό πρακτικών παραδειγμάτων όσον αφορά τον τρόπο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών. IV. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 18. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού ESMA και απαιτούνται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 9 της οδηγίας MiFID II. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, οι αρμόδιες αρχές και οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές. 19. Οι αρμόδιες αρχές τις οποίες αφορούν οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να συμμορφώνονται ενσωματώνοντάς τες στις εποπτικές πρακτικές τους, ακόμη και όταν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται πρωτίστως σε συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 6

8 Απαιτήσεις αναφοράς 20. Οι αρμόδιες αρχές τις οποίες αφορούν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να κοινοποιούν στην ESMA αν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές, αναφέροντας τους λόγους της ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους από την ESMA, στη διεύθυνση Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσμίας αυτής, θα θεωρείται ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ESMA. 21. Οι επιχειρήσεις τις οποίες αφορούν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν απαιτείται να αναφέρουν στην ESMA αν συμμορφώνονται με αυτές. V. Κατευθυντήριες γραμμές V.I Γενικά 22. Το επίπεδο και το βάθος των γνώσεων και των ικανοτήτων τις οποίες θα πρέπει να διαθέτουν τα άτομα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές θα πρέπει να είναι υψηλότερων προδιαγραφών σε σύγκριση με τα άτομα που παρέχουν μόνο πληροφορίες για επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. 23. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που παρέχει συναφείς υπηρεσίες διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να ανταποκρίνεται στις σχετικές κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις και στα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας. 24. Οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι το προσωπικό γνωρίζει, κατανοεί και εφαρμόζει τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της επιχείρησης που είναι σχεδιασμένες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία MiFID II. Προκειμένου να εξασφαλίζουν την αναλογική εφαρμογή των απαιτήσεων για τις γνώσεις και τις ικανότητες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, με γνώμονα το πεδίο εφαρμογής και τη βαθμίδα των παρεχόμενων συναφών υπηρεσιών. 25. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να αξιολογεί και να ελέγχει τη συμμόρφωση με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην έκθεση προς το διοικητικό όργανο σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του συνολικού ελεγκτικού περιβάλλοντος για επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες. V.II Κριτήρια για τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού που παρέχει πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά προϊόντα, επενδυτικές υπηρεσίες ή παρεπόμενες υπηρεσίες 7

9 26. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που παρέχει πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά προϊόντα, επενδυτικές υπηρεσίες ή παρεπόμενες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της επιχείρησης κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για: α. να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο κινδύνου και τα στοιχεία των επενδυτικών προϊόντων που διατίθενται μέσω της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων τυχών γενικών φορολογικών επιπτώσεων και δαπανών που βαρύνουν τον πελάτη στο πλαίσιο των συναλλαγών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να επιδεικνύεται κατά την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο βαθμό περιπλοκότητας β. να κατανοεί το συνολικό ποσό του κόστους και των χρεώσεων που βαρύνουν τον πελάτη κατά την εκτέλεση συναλλαγών σε ένα επενδυτικό προϊόν ή κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή παρεπόμενων υπηρεσιών γ. να κατανοεί τα χαρακτηριστικά και το πεδίο των επενδυτικών υπηρεσιών ή των παρεπόμενων υπηρεσιών δ. να κατανοεί πώς λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και πώς επηρεάζουν την αξία και τη διαμόρφωση των τιμών των επενδυτικών προϊόντων σχετικά με τα οποία παρέχει πληροφορίες σε πελάτες ε. να κατανοεί τον αντίκτυπο των οικονομικών στοιχείων και των εθνικών/περιφερειακών/παγκόσμιων γεγονότων στις αγορές και στην αξία των επενδυτικών προϊόντων σχετικά με τα οποία παρέχει πληροφορίες στ. να κατανοεί τη διαφορά μεταξύ των προηγούμενων επιδόσεων και των σεναρίων μελλοντικών επιδόσεων, καθώς και τα όρια της ανάλυσης προβλέψεων ζ. να κατανοεί ζητήματα σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η. να αξιολογεί δεδομένα που συνδέονται με τα επενδυτικά προϊόντα σχετικά με τα οποία παρέχει πληροφορίες σε πελάτες, όπως έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, ενημερωτικά δελτία, οικονομικές καταστάσεις ή χρηματοοικονομικά δεδομένα θ. να κατανοεί τις ειδικές δομές της αγοράς για τα επενδυτικά προϊόντα για τα οποία παρέχει πληροφορίες σε πελάτες και, κατά περίπτωση, για τους τόπους διαπραγμάτευσής τους ή για την ύπαρξη τυχόν δευτερογενών αγορών ι. να διαθέτει βασικές γνώσεις όσον αφορά τις αρχές αποτίμησης για το είδος των επενδυτικών προϊόντων σχετικά με τα οποία παρέχονται οι πληροφορίες. V.III Κριτήρια για τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού που παρέχει επενδυτικές συμβουλές 8

10 18. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που παρέχει επενδυτικές συμβουλές διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για: α. να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο κινδύνου και τα στοιχεία των προσφερόμενων ή προτεινόμενων επενδυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων τυχών γενικών φορολογικών επιπτώσεων που βαρύνουν τον πελάτη στο πλαίσιο των συναλλαγών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να επιδεικνύεται κατά την παροχή συμβουλών σχετικά με προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο βαθμό περιπλοκότητας β. να έχει επίγνωση του συνολικού κόστους και των χρεώσεων που βαρύνουν τον πελάτη σε σχέση με το είδος του επενδυτικού προϊόντος που προσφέρεται ή προτείνεται, καθώς και του κόστους που σχετίζεται με την παροχή συμβουλών και οποιωνδήποτε άλλων παρεχομένων σχετικών υπηρεσιών γ. να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις καταλληλόλητας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλόλητας που προβλέπονται στη MiFID 1 δ. να κατανοεί τους λόγους για τους οποίους το είδος του επενδυτικού προϊόντος που παρέχεται από την επιχείρηση μπορεί να μην είναι κατάλληλο για τον πελάτη, έχοντας προηγουμένως αξιολογήσει τις συναφείς πληροφορίες που έχουν δοθεί από τον πελάτη σε σχέση με πιθανές μεταβολές που ενδέχεται να έχουν προκύψει μετά τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών ε. να κατανοεί πώς λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και πώς επηρεάζουν την αξία και τη διαμόρφωση των τιμών των επενδυτικών προϊόντων που προσφέρονται ή προτείνονται σε πελάτες στ. να κατανοεί τον αντίκτυπο των οικονομικών στοιχείων και των εθνικών/περιφερειακών/παγκόσμιων γεγονότων στις αγορές και στην αξία των επενδυτικών προϊόντων που προσφέρονται ή προτείνονται σε πελάτες ζ. να κατανοεί τη διαφορά μεταξύ των προηγούμενων επιδόσεων και των σεναρίων μελλοντικών επιδόσεων, καθώς και τα όρια της ανάλυσης προβλέψεων η. να κατανοεί ζητήματα σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θ. να αξιολογεί δεδομένα που συνδέονται με το είδος των επενδυτικών προϊόντων που προσφέρονται ή προτείνονται σε πελάτες, όπως έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, ενημερωτικά δελτία, οικονομικές καταστάσεις, ή χρηματοοικονομικά δεδομένα 1 9

11 ι. να κατανοεί τις ειδικές δομές της αγοράς για το είδος των επενδυτικών προϊόντων που προσφέρονται ή προτείνονται σε πελάτες και, κατά περίπτωση, για τους τόπους διαπραγμάτευσής τους ή για την ύπαρξη τυχόν δευτερογενών αγορών ια. να διαθέτει βασικές γνώσεις όσον αφορά τις αρχές αποτίμησης για το είδος των επενδυτικών προϊόντων που προσφέρονται ή προτείνονται σε πελάτες ιβ. να κατανοεί τις βασικές έννοιες της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κατανόησης των επιπτώσεων της διαφοροποίησης όσον αφορά μεμονωμένες εναλλακτικές επενδυτικές δυνατότητες. V.IV Οργανωτικές απαιτήσεις για την αξιολόγηση, τη διατήρηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων 19. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καθορίζουν τις αρμοδιότητες του προσωπικού και να διασφαλίζουν, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η επιχείρηση και σύμφωνα με την εσωτερική της οργάνωση, ότι στην περιγραφή των αρμοδιοτήτων γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ της λειτουργίας παροχής συμβουλών και της λειτουργίας παροχής πληροφοριών. 20. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: α. να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που παρέχει συναφείς υπηρεσίες σε πελάτες αξιολογείται μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης των κατάλληλων σπουδών και της απόκτησης κατάλληλης πείρας στην παροχή συναφών υπηρεσιών σε πελάτες β. να διενεργούν εσωτερική ή εξωτερική επανεξέταση, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, των αναγκών του προσωπικού για εξέλιξη και απόκτηση πείρας, να αξιολογούν τις κανονιστικές εξελίξεις και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις. Με την επανεξέταση αυτή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό διαθέτει κατάλληλο τίτλο σπουδών και διατηρεί και επικαιροποιεί τις γνώσεις και τις ικανότητές του μέσω της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης ή εκπαίδευσης σχετικής με τον κατάλληλο τίτλο σπουδών καθώς και μέσω της ειδικής κατάρτισης που απαιτείται πριν από την προσφορά οποιουδήποτε νέου επενδυτικού προϊόντος από την επιχείρηση γ. να μεριμνούν για την υποβολή προς την ΑΑ τους, κατόπιν αιτήματος, των αρχείων που αφορούν τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού που παρέχει συναφείς υπηρεσίες σε πελάτες. Τα αρχεία αυτά περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν στην ΑΑ να αξιολογεί και να ελέγχει τη συμμόρφωση με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δ. να διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένα μέλος του προσωπικού δεν έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για την παροχή των συναφών υπηρεσιών, το εν λόγω μέλος του προσωπικού δεν θα παρέχει τις συναφείς υπηρεσίες. Ωστόσο, σε περίπτωση που το εν λόγω μέλος του προσωπικού δεν έχει αποκτήσει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών ή την κατάλληλη πείρα για την παροχή των 10

12 συναφών υπηρεσιών, ή κανένα από τα δύο, το εν λόγω μέλος του προσωπικού επιτρέπεται να παρέχει τις συναφείς υπηρεσίες μόνο υπό καθεστώς εποπτείας. Το επίπεδο και η έκταση της εποπτείας θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο αντίστοιχο επίπεδο του τίτλου σπουδών και της πείρας του μέλους του προσωπικού που τελεί υπό εποπτεία και θα μπορούσε να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εποπτεία κατά τη διάρκεια συναντήσεων με πελάτες καθώς και στο πλαίσιο άλλων μορφών επικοινωνίας, όπως τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ε. να διασφαλίζουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο δ), ότι το μέλος του προσωπικού που εποπτεύει ένα άλλο μέλος του προσωπικού διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που προβλέπονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές καθώς και τις αναγκαίες δεξιότητες και πόρους προκειμένου να ενεργεί ως αρμόδιος επόπτης στ. να διασφαλίζουν ότι η εποπτεία που διενεργείται είναι προσαρμοσμένη στις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν από το συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού και καλύπτει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες ζ. να διασφαλίζουν ότι ο επόπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για την παροχή των συναφών υπηρεσιών όταν το μέλος του προσωπικού που τελεί υπό εποπτεία παρέχει συναφείς υπηρεσίες σε πελάτη, ως εάν ο επόπτης να παρείχε ο ίδιος τις συναφείς υπηρεσίες στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για τη σύνταξη της έκθεσης καταλληλόλητας στις περιπτώσεις που παρέχονται συμβουλές η. να διασφαλίζουν ότι το μέλος του προσωπικού που δεν έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ή ικανότητες για την παροχή των συναφών υπηρεσιών, δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπό εποπτεία τις εν λόγω συναφείς υπηρεσίες για διάστημα μεγαλύτερο των 4 ετών (ή για μικρότερο διάστημα εάν απαιτείται από την ΑΑ). V.V Δημοσίευση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές 21. Σε περίπτωση που η ΑΑ ή άλλοι εθνικοί φορείς που έχουν οριστεί από το κράτος μέλος δεν δημοσιεύσουν κατάλογο των συγκεκριμένων κατάλληλων τίτλων σπουδών που πληρούν τα κριτήρια των κατευθυντήριων γραμμών, η ΑΑ πρέπει να δημοσιεύσει τα κριτήρια που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές καθώς και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας τίτλος σπουδών προκειμένου να συμμορφώνεται με τα εν λόγω κριτήρια. 22. Οι ΑΑ θα πρέπει επίσης να δημοσιεύουν: i) πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την απόκτηση κατάλληλης πείρας ii) πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα μέλος του προσωπικού χωρίς κατάλληλο τίτλο σπουδών ή κατάλληλη πείρα επιτρέπεται να εργάζεται υπό εποπτεία και iii) πληροφορίες σχετικά με το αν η επανεξέταση του κατάλληλου τίτλου σπουδών του μέλους του προσωπικού θα πρέπει να διενεργείται από την ίδια την επιχείρηση ή από εξωτερικό φορέα. 11

13 23. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 21 και 22 δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΑΑ. VI. Παράρτημα Ι Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής ορισμένων πτυχών των κατευθυντήριων γραμμών Παραδείγματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών Στα παραδείγματα που ακολουθούν παρουσιάζονται περιπτώσεις μελών του προσωπικού που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών: υπάλληλοι που απλώς υποδεικνύουν στους πελάτες πού μπορούν να βρουν πληροφορίες υπάλληλοι που διανέμουν έντυπα και φυλλάδια σε πελάτες χωρίς να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό τους ούτε τυχόν περαιτέρω επενδυτικές υπηρεσίες στους εν λόγω πελάτες υπάλληλοι που απλώς διαβιβάζουν πληροφορίες όπως το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, χωρίς να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για το περιεχόμενό του ή τυχόν περαιτέρω επενδυτικές υπηρεσίες στους εν λόγω πελάτες και υπάλληλοι που εκτελούν καθήκοντα υποστήριξης (back-office) και δεν έχουν άμεση επαφή με τους πελάτες. Παραδείγματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών Όσον αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ του προσωπικού που παρέχει πληροφορίες και του προσωπικού που παρέχει επενδυτικές συμβουλές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ληφθούν υπόψη οι Ερωτήσεις & Απαντήσεις που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών 2. Γενικό παράδειγμα που αφορά την ενότητα V.I: Η επιχείρηση παρέχει στο προσωπικό υποχρεωτική κατάρτιση σε τακτική βάση όσον αφορά τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς της MiFID, καθώς και τις οργανωτικές απαιτήσεις

14 Γενικό παράδειγμα που αφορά την ενότητα V.I: Η επιχείρηση θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας στον οποίον ορίζονται τα απαιτούμενα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και διαγωγής για την ενδεδειγμένη παροχή συναφών υπηρεσιών, και εξασφαλίζει τη γραπτή επιβεβαίωση εκ μέρους του προσωπικού όσον αφορά την ανάγνωση, την κατανόηση και την τήρηση του εν λόγω κώδικα. Παραδείγματα που αφορούν τις ενότητες V.I, V.II και V.III: Η επιχείρηση παρέχει στο προσωπικό υποχρεωτική κατάρτιση σε τακτική βάση όσον αφορά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών κινδύνων, των προϊόντων που προσφέρονται από την επιχείρηση. Τούτο περιλαμβάνει κατάρτιση για τα νέα προϊόντα που προσφέρονται από την επιχείρηση. Η επιχείρηση διασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει επίγνωση των καταστάσεων που οδηγούν σε συγκρούσεις συμφερόντων και του τρόπου εφαρμογής των κανόνων για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. Η επιχείρηση διασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει επίγνωση των καταστάσεων στις οποίες μια επιχείρηση επιτρέπεται να καταβάλει ή να λάβει μια αντιπαροχή και των σχετικών νομικών απαιτήσεων που διέπουν τις αντιπαροχές. Παραδείγματα που αφορούν τις ενότητες V.III και V.IV: Η επιχείρηση παρακολουθεί τακτικά τα τεστ καταλληλόλητας που διενεργεί το προσωπικό προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον το μέλος του προσωπικού έχει εξετάσει όλες τις πτυχές των απαιτήσεων καταλληλόλητας σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά του επενδυτικού προϊόντος. Η επιχείρηση ελέγχει τακτικά ότι το σχετικό προσωπικό που παρέχει συμβουλές επιδεικνύει: την ικανότητα να θέτει στον πελάτη τις κατάλληλες ερωτήσεις προκειμένου να κατανοήσει τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση και τις γνώσεις και την πείρα του πελάτη την ικανότητα να εξηγεί τους κινδύνους και τις αποδόσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας στρατηγικής στον πελάτη την ικανότητα να συγκρίνει επιλεγμένα προϊόντα ως προς τους όρους και τους κινδύνους αυτών, και να επιλέγει το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στο προφίλ του πελάτη. Παραδείγματα που αφορούν την ενότητα V.IV: Η επιχείρηση καταγράφει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του προσωπικού και αξιολογεί τις επιδόσεις του σε σχέση με τα βασικά κριτήρια που καθορίζονται στην περιγραφή των αρμοδιοτήτων. 13

15 Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δημοσιοποιούν, κατά τρόπο συνεπή και κατανοητό για τους πελάτες, τα κριτήρια με βάση τα οποία ελέγχουν αν το προσωπικό τους συμμορφώνεται με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Απαιτείται η συνεχής ή διαρκής επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού για τη διατήρηση της καταλληλόλητας τίτλου σπουδών. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαρκούς αξιολόγησης θα παρέχεται επικαιροποιημένο υλικό και θα εξετάζονται οι γνώσεις του προσωπικού όσον αφορά, επί παραδείγματι, τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά. Η εν λόγω διαρκής αξιολόγηση: μπορεί να περιλαμβάνει κατάρτιση με τη μορφή μαθημάτων, σεμιναρίων, ανεξάρτητων σπουδών ή προγραμμάτων μάθησης και περιλαμβάνει ερωτήσεις επαλήθευσης που να τεκμηριώνουν ότι το προσωπικό διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών επιβεβαιώνουν την καταλληλόλητα της διαρκούς αξιολόγησης για το προσωπικό που παρέχει συναφείς υπηρεσίες. 14

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης προς τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2017 L 341/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδοµές των χρηµατοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές

Κατευθυντήριες γραµµές Κατευθυντήριες γραµµές Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε ορισµένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στη MiFID 25 Ιουνίου 2012 ESMA/2012/387 Ηµεροµηνία: 25 Ιουνίου 2012 ESMA/2012/387

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για τις απαιτήσεις της οδηγίας MiFID II σχετικά με την παρακολούθηση 05/02/2018 ESMA35-43-620 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Σκοπός... 3 III. Ορισμοί... 4 IV.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10004/16 EF 172 ECOFIN 570 DELACT 103 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές

Κατευθυντήριες γραµµές Κατευθυντήριες γραµµές Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε ορισµένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συµµόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID ESMA/2012/388 Ηµεροµηνία: 25 Ιουνίου 2012 ESMA/2012/388 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003 Συνοπτικός Η Επιτροπή ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν το εδάφιο 3 του άρθρου 41 και το άρθρο 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Τα βασικά στοιχεία μεταρρύθμισης που επιφέρει η MiFID II / MiFIR σε θέματα Τι προσδοκάται από την παροχή επενδυτικών συμβουλών - Αντιπαροχές Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα