ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Αζήλα, Αξ. πξση.: ΘΔΜΑ: «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ θαλ. (ΔΚ) 1019/2002 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη». ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1.Σηο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ λ. 992/1979 "Πεξί νξγαλψζεσο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ δηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο πλζήθεο πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ " (ΦΔΚ 280 Α ). β) Σνπ άξζξνπ 1 παξ.1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 1338/1983 "Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ" (ΦΔΚ 34 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1440/1984 "πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην Κεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην Κεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθνο θαη Υάιπβνο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ EURATOM" (ΦΔΚ 70 Α ) θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ απηνχ σο άλσ λφκνπ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ λ. 1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 101 Α ). γ) Σνπ λ. 2741/1999 "Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 199 Α ) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3752/2009 «Σξνπνπνηήζεηο επελδπηηθψλ λφκσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». δ) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ "Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα", πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά Όξγαλα». ( ΦΔΚ 98 Α ). 1

2 ε) Σεο αξηζ / (ΦΔΚ1187Β ) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο «Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) ησλ ππ αξηζκψλ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/Δθ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ»(φδκ 1187 Β ). ζη) Σεο αξηζ / (ΦΔΚ 727Β ) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο «Δμνπζηνδφηεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. πεξί επηβνιήο ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ θαη δηαδηθαζία επηβνιήο ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2741/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3066/2002, ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3438/2006 θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3438/2006». 2. Σελ αξηζ. 147/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Κσλζηαληίλν Κηιηίδε θαη Μηραήι Παπαδφπνπιν» (ΦΔΚ 67Β ). 3. Σνπο θαλνληζκνχο (ΔΚ) α) 1234/07 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα ( Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ ) β) 2568/91 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιάδσλ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ γ) 1019/2002 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ειαηνιάδνπ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 4. Σν άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ & Πνηψλ. 5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άξζξν 1 θνπφο 1. Με ηελ παξνχζα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ θαλ. (ΔΚ) 1019/2002 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πεξηιακβάλνπλ εηδηθνχο θαλφλεο ζήκαλζεο ησλ ειαηνιάδσλ, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο 2

3 επηζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ & Πνηψλ. Άξζξν 2 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Ζ παξνχζα απφθαζε θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ζε επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ γηα ην «εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν», ην «παξζέλν ειαηφιαδν», ην «ειαηφιαδν-απνηεινχκελν απφ εμεπγεληζκέλα ειαηφιαδα θαη παξζέλα ειαηφιαδα» θαη ην «ππξελέιαην», φπσο απηά νξίδνληαη ζην ζεκείν 1 ζηνηρεία α) θαη β) θαη ζηα ζεκεία 3 θαη 6 ηνπ παξαξηήκαηνο XVI ηνπ θαλ (ΔΚ) 1234/07 ηνπ πκβνπιίνπ. 2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο σο «ιηαληθφ εκπφξην» ζεσξείηαη ε πψιεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (κεκνλσκέλνη θαηαλαισηέο, εζηηαηφξηα, λνζνθνκεία, θαληίλεο ή άιιεο παξφκνηεο καδηθέο εζηηάζεηο) ησλ ειαηνιάδσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ παξνπζηάδνληαη σο έρνπλ ή ελζσκαησκέλα ζε ηξφθηκα. 3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθαξκφδνληαη επίζεο θαη ζηηο απεπζείαο πσιήζεηο ειαίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ειαηνηξηβείο πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Άξζξν 3 πζθεπαζία θαη επηζήκαλζε 1. Σα έιαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή πξνζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο πέληε ιίηξσλ. Οη ζπζθεπαζίεο απηέο είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζχζηεκα αλνίγκαηνο πνπ θαηαζηξέθεηαη κεηά ηελ πξψηε ρξήζε ηνπ θαη πεξηιακβάλνπλ επηζήκαλζε ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 2.Τπνρξεσηηθέο ελδείμεηο ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ειαίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη παξαθάησ ελδείμεηο: 2α. Ζ νλνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο δειαδή: 2αi. «εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν» απνθιεηζηηθά γηα ην ειαηφιαδν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζηνηρείνπ α, ζεκείν 1, ηνπ παξαξηήκαηνο XVI ηνπ θαλ (ΔΚ) 1234/07 ηνπ πκβνπιίνπ. 2αii.«παξζέλν ειαηφιαδν» απνθιεηζηηθά γηα ην ειαηφιαδν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζηνηρείνπ β, ζεκείν 1, ηνπ παξαξηήκαηνο XVI ηνπ θαλ (ΔΚ) 1234/07 ηνπ πκβνπιίνπ. 2αiii.«ειαηφιαδν-απνηεινχκελν απφ εμεπγεληζκέλα ειαηφιαδα θαη παξζέλα ειαηφιαδα» απνθιεηζηηθά γηα ην ειαηφιαδν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ παξαξηήκαηνο XVI ηνπ θαλ (ΔΚ) 1234/07 ηνπ πκβνπιίνπ. 3

4 2αiv.«ππξελέιαην» απνθιεηζηηθά γηα ην ππξελέιαην πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκείνπ 6 ηνπ παξαξηήκαηνο XVI ηνπ θαλ (ΔΚ) 1234/07 ηνπ πκβνπιίνπ. Οη αλσηέξσ νλνκαζίεο πψιεζεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε νπνηνδήπνηε εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ ζήκα ή κε νπνηαδήπνηε εκπνξηθή νλνκαζία θαη αλαγξάθνληαη ζηελ θχξηα εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο κε γξαθηθνχο ραξαθηήξεο ηεο απηήο γξακκαηνζεηξάο θαη ηδίνπ κεγέζνπο θαη ρξψκαηνο κεηαμχ ηνπο. 2β. Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ ειαηνιάδνπ ή ηνπ ππξελειαίνπ: 2βi. Γηα ην εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν: «Διαηφιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο πνπ παξάγεηαη απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο». 2βii. Γηα ην παξζέλν ειαηφιαδν: «Διαηφιαδν πνπ παξάγεηαη απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο». 2βiii. Γηα ην ειαηφιαδν απνηεινχκελν απφ εμεπγεληζκέλα ειαηφιαδα θαη παξζέλα ειαηφιαδα: «Έιαην πνπ πεξηέρεη απνθιεηζηηθά ειαηφιαδα πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία εμεπγεληζκνχ θαη έιαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί απεπζείαο απφ ειηέο». 2βiv. Γηα ην ππξελέιαην: «Έιαην πνπ πεξηέρεη απνθιεηζηηθά έιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο πνπ ειήθζε κεηά ηελ εμαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ θαη έιαηα πνπ ειήθζεζαλ απεπζείαο απφ ηηο ειηέο» ή «έιαην πνπ πεξηέρεη απνθιεηζηηθά έιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ επεμεξγαζία ππξήλσλ ειηάο θαη ειαίσλ πνπ παξάγνληαη απεπζείαο απφ ειηέο». Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ ειαηνιάδνπ ή ηνπ ππξελειαίνπ, αλαγξάθνληαη κε ραξαθηήξεο ηεο απηήο γξακκαηνζεηξάο θαη ηδίνπ κεγέζνπο θαη ρξψκαηνο κεηαμχ ηνπο, αιιά φρη ππνρξεσηηθά πιεζίνλ ηεο νλνκαζίαο πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Σν κέγεζνο ησλ γξαθηθψλ ραξαθηήξσλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 50% ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ηεο νλνκαζίαο πψιεζεο. 2γ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαγσγήο Ζ έλδεημε απηή αλαγξάθεηαη κφλν γηα ην «εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν» θαη ην «παξζέλν ειαηφιαδν», φπσο απηά νξίδνληαη ζην ζεκείν 1 ζηνηρεία α) θαη β) ηνπ παξαξηήκαηνο XVI ηνπ θαλ. (ΔΚ) 1234/07 ηνπ πκβνπιίνπ. 4

5 Δηδηθφηεξα: 2γi. Γηα παξζέλα ειαηφιαδα θαηαγσγήο θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο αλαγξάθεηαη ζηε ζήκαλζε ην θξάηνο κέινο, ή ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ή ε Σξίηε ρψξα. 2γii. Γηα κείγκαηα παξζέλσλ ειαηνιάδσλ θαηαγσγήο: 2γii.1. απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε αλαγξάθεηαη : «κείγκα ειαηνιάδσλ Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο» ή αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 2γii.2. κφλν απφ ηξίηεο ρψξεο αλαγξάθεηαη: «κείγκα ειαηνιάδσλ εθηφο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο» ή αλαθνξά ζηελ θαηαγσγή εθηφο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 2γii.3. απφ πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ή ηξίηεο ρψξεο αλαγξάθεηαη: «κείγκα ειαηνιάδσλ Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη κε» ή αλαθνξά ζηελ θαηαγσγή Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη κε. Γηα ηηο θαηεγνξίεο «ειαηφιαδν-απνηεινχκελν απφ εμεπγεληζκέλα ειαηφιαδα θαη παξζέλα ειαηφιαδα» θαη «ππξελέιαην» φπσο απηά νξίδνληαη ζηα ζεκεία 3 θαη 6 ηνπ παξαξηήκαηνο XVI ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαγσγήο δελ αλαγξάθεηαη ζηε ζήκαλζε. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαγσγήο είλαη δπλαηφο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κφλν γηα ηα ειαηφιαδα ηα νπνία απνιακβάλνπλ πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε ζχκθσλα κε ηνλ θαλ.(δκ) 510/2006, θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ειηέο ζπγθνκίζηεθαλ ζε θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα δηαθνξεηηθά απφ απηά ζηα νπνία βξίζθεηαη ην ειαηνηξηβείν ζην νπνίν ην έιαην εμήρζε απφ ηηο ειηέο απηέο, ε πεξηγξαθή ηεο θαηαγσγήο πεξηιακβάλεη ηελ αθφινπζε έλδεημε : «(εμαηξεηηθφ) παξζέλν ειαηφιαδν πνπ παξήρζε ζηελ (αλαθνξά ηεο Κνηλφηεηαο ή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κέινπο) απφ ειηέο πνπ ζπγθνκίζηεθαλ ζηελ (αλαθνξά ηεο Κνηλφηεηαο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο)». 2δ. Ζ θαζαξή πνζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ειαηνιάδνπ ή ππξελειαίνπ εθθξαδφκελε ζε κνλάδεο φγθνπ. 2ε. Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή, ή ηνπ ζπζθεπαζηή, ή ελφο πσιεηή εγθαηεζηεκέλνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο. 2ζη. Ζ εκεξνκελία ηεο ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 2δ. Ο αξηζκφο παξηίδαο (ε έλδεημε παξηίδαο είλαη πξναηξεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο, ζπκπεξηιακβάλεη έλδεημε ζαθή θαη θαηά ζεηξά ηεο εκέξαο, ηνπ κήλα θαη ηνπ έηνπο). 5

6 2ε. Οη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ηνπ πξντφληνο. 2ζ. Ο αιθαξηζκεηηθφο θσδηθφο έγθξηζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. Οη παξαπάλσ ελδείμεηο αλαγξάθνληαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο κε ραξαθηήξεο επαλάγλσζηνπο, αλεμίηεινπο θαη επδηάθξηηνπο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο εηηθέηαο, ψζηε λα μερσξίδνπλ απφ ην ππφβαζξν ζην νπνίν είλαη ηππσκέλεο θαη λα δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ην ζχλνιν ησλ άιισλ γξαπηψλ ελδείμεσλ θαη ζρεδίσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηε ζήκαλζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα νη παξαπάλσ ελδείμεηο θαζψο θαη ηπρφλ ελδείμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ωζηφζν απφ ηηο παξαπάλσ ελδείμεηο νη θαηά αχμνπζα ζεηξά 2α, 2γ, 2δ θαη 2ζη αλαγξάθνληαη ζηελ θχξηα εηηθέηα ελψ νη θαηά αχμνπζα ζεηξά 2β,2ε,2δ θαη 2ε κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη θαη ζηε βνεζεηηθή εηηθέηα. ηελ πεξίπησζε ηεο έλδεημεο κε αχμνληα αξηζκφ 2ζ, απηή ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ αλαγξαθή ηεο θαηαγσγήο ελψ ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ζήκαλζεο. 3. Πξναηξεηηθέο ελδείμεηο 3α.Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ ειαίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, κπνξεί λα αλαγξάθεηαη πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ ελδείμεσλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξεί λα ηεθκεξησζεί. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε πιελ ησλ θαησηέξσ πεξηπηψζεσλ ηνπ ζεκείνπ 3β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα πξέπεη πξηλ ηελ αλαγξαθή λα ελεκεξψλεηαη ην Σκήκα Διαίαο ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 3β.ηηο εηδηθφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαγξάθνληαη νη αθφινπζεο πξναηξεηηθέο ελδείμεηο: 3βi) «πξψηε πίεζε ελ ςπρξψ», 3βii) «εμαγσγή ελ ςπρξψ», 3βiii) νη ελδείμεηο ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 3βiv) ε έλδεημε ηεο νμχηεηαο ή ηεο αλψηαηεο νμχηεηαο ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ειαίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, απηέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζεκείσλ α, β, γ, δ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαλ (ΔΚ) 1019/2002 ηεο Δπηηξνπήο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Άξζξν 4 ήκαλζε ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ ειαηφιαδν 1. ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαλ (ΔΚ) 1019/2002 ηεο Δπηηξνπήο φπσο ηξνπνπνηήζεθε 6

7 θαη ηζρχεη, αλαθέξεηαη, εθηφο απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ, θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζήκαλζεο ε παξνπζία ειαηνιάδνπ ή ππξελειαίνπ κε ιέμεηο, εηθφλεο ή γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ηφηε ε έλδεημε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ειαηνιάδνπ ή ππξελειαίνπ πνπ πξνζηέζεθε, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ βάξνο ηνπ ηξνθίκνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ακέζσο κεηά ηελ νλνκαζία πψιεζεο κε ηζνκεγέζεηο κε απηήλ ραξαθηήξεο 2.Ζ θαηεγνξία ηνπ ειαηνιάδνπ ή ηνπ ππξελειαίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, αλαγξάθεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζην ζεκείν 2α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, ή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνπο φξνπο «ειαηφιαδν» ή «ππξελέιαην» αληίζηνηρα 3.Ζ αλσηέξσ ζήκαλζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα παξαπιαλεί ηνλ θαηαλαισηή σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ ηξνθίκνπ, ζηελ πεξίπησζε δε ρξήζεο ιέμεσλ, απηέο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο κε γξαθηθνχο ραξαθηήξεο κεγέζνπο κηθξφηεξνπ ή ίζνπ ηνπ 50% ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξαθηήξσλ ηεο νλνκαζίαο πψιεζεο ηνπ ηξνθίκνπ. 4.Λέμεηο, εηθφλεο, ή γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ πξέπεη λα ππνδειψλνπλ θαηεγνξία ειαηνιάδνπ ή ππξελειαίνπ άιιε απφ απηή πνπ πεξηέρεηαη ζην ηξφθηκν. Άξζξν 5 Μείγκαηα ειαηνιάδσλ θαη άιισλ θπηηθψλ ειαίσλ Απαγνξεχεηαη ε παξαγσγή, εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο κεηγκάησλ εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ κε άιια θπηηθά έιαηα κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε. Άξζξν 6 Τπνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ 1. Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνπλ ζηε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ηηο ελδείμεηο ηεο παξνχζεο, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία ησλ ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία α), β) θαη γ) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1019/2002 ηεο Δπηηξνπήο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη λα ηα επηδεηθλχνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ φηαλ απηά δεηεζνχλ. 2. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, ειαηνιάδσλ θαη ππξελειαίσλ ππνρξενχληαη λα εγθξίλνληαη θαη λα εθνδηάδνληαη κε αιθαξηζκεηηθφ αξηζκφ αλαγλψξηζεο απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο. 3. Οη αηηήζεηο εμαθξίβσζεο ησλ ακθηζβεηνχκελσλ ελδείμεσλ ηεο ζήκαλζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1019/2002 ππνβάιινληαη ζηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. 7

8 Άξζξν 7 Όξνη θαη δηαδηθαζία έγθξηζεο επηρεηξήζεσλ 1. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, ειαηνιάδσλ θαη ππξελειαίσλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε (ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα Η) ζην Σκήκα Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, δηα ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Γ.Α.Α.) ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ηεο επηρείξεζεο ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο Γ.Α.Α., ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Γ.Α.Α. ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο κε θνηλνπνίεζε ζηηο Γ.Α.Α. φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ αίηεζε πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 1α. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζεσξεκέλν απφ ηελ εθδνχζα αξρή. 1β. ρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ δεμακεληθψλ ρψξσλ, ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη δεμακεληθνί ρψξνη πξέπεη λα είλαη απφ πιηθφ ζχκθσλν κε ηνλ θαλ (ΔΚ) 1935/2004 θαη ηηο εηδηθέο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά ζε επαθή κε ηξφθηκα, φπσο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην θεθ. 2 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δεμακεληθψλ ρψξσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηή δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ βεβαηψλεη φηη ζπκβηβάδνληαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γη απηά, σο πιηθά ζε επαθή κε ηξφθηκα. 1γ. Τπεχζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο κε ηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη αλαιακβάλνπλ ηηο θαησηέξσ ππνρξεψζεηο: - λα απνζεθεχνπλ ζε ρσξηζηνχο δεμακεληθνχο ρψξνπο ηα παξζέλα ειαηφιαδα δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο - λα δηαζέηνπλ φια ηα παξαζηαηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ πνπ ζπζθεπάδνπλ. - λα ηεξνχλ γηα ηηο πνζφηεηεο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ πνπ εμέξρνληαη θαη εηζέξρνληαη απφ θαη πξνο ηελ επηρείξεζε εηδηθέο θαξηέιεο απνζήθεο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (ΗV), ζεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πέξαλ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Β.., πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά. 8

9 - λα απνδέρνληαη λα ππνβάιινληαη ζε ειέγρνπο ζηα πιαίζηα ηνπ θαλ.(δκ)1019/2002 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. 1δ. Δάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα φιεο ηηο κεηαβνιέο ηεο εηαηξίαο θαη επίζεκν έγγξαθν νξηζκνχ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο ή, εάλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξφζθαηε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 2. Κάζε αιιαγή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ γλσζηνπνηείηαη ην αξγφηεξν εληφο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ζην Σκήκα Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ δηα ηεο νηθείαο ΓΑΑ ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ε αίηεζε έγθξηζεο. 3. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, ηζρχεη ε έγθξηζή ηνπο θαη ν αιθαξηζκεηηθφο αξηζκφο έγθξηζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξν 8 Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο έγθξηζεο 1. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Ννκάξρε ζπληζηάηαη ζε θάζε ΓΑΑ ηξηκειήο επηηξνπή ειέγρνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο γεσπφλνο θαη έλα νηθνλνκηθφο ππάιιεινο. Σα κέιε ηεο σο άλσ επηηξνπήο νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ειαηνιάδνπ θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ρνξήγεζεο ηεο έγθξηζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ηεο ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο Γ.Α.Α., νη έιεγρνη γίλνληαη απφ ηξηκειείο επηηξνπέο ειέγρνπ ηεο νηθείαο Γ.Α.Α. ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ-ζπζθεπαζηεξίνπ. 2. Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο. Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη εληφο ησλ δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ, πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ έγθξηζεο κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο θαη αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ. Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη, ην αξγφηεξν εληφο ησλ 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ έπνληαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ, κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο νξζφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ δεινπκέλσλ ζηελ αίηεζε έγθξηζεο ζηνηρείσλ. 3. Μεηά ην πέξαο ησλ ειέγρσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, νη επηηξνπέο πξνβαίλνπλ ζηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ζε δχν αληίγξαθα ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (ΗΗ). ε πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη νη 9

10 εγθαηαζηάζεηο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ηεο ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο Γ.Α.Α. ζπληάζζεηαη θαη ηξίην αληίγξαθν. ην σο άλσ πξαθηηθφ βεβαηψλεηαη εάλ πιεξνχληαη ή φρη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 4. Έλα αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ, καδί κε ην ζρεηηθφ θάθειν ηνπ αηηνχληνο, δηαβηβάδεηαη κε επζχλε ηεο αξκφδηαο Γ.Α.Α. ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ, ζην Σκήκα Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ. Έλα αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεξείηαη καδί κε έλα πιήξεο αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ζηελ αξκφδηα Γ.Α.Α. ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ή θαηά πεξίπησζε θαη ζηελ αξκφδηα Γ.Α.Α. ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ-ζπζθεπαζηεξίνπ. 4. Ζ έγθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Σκήκαηνο Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ. ε θάζε επηρείξεζε ρνξεγείηαη έλαο θσδηθφο αξηζκφο έγθξηζεο, κνλαδηθφο γηα θάζε πεξίπησζε, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ ειαίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο θαη έρεη ηελ θάησζη κνξθή: E L 4 0 Σα δχν πξψηα ζηνηρεία ζπκπιεξψλνληαη κε ηα γξάκκαηα EL (ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο ELLAS). Σα δπν επφκελα κε ηνλ θσδηθφ 40 (ραξαθηεξηζηηθφο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο πζθεπαζίαο θαη Σππνπνίεζεο Διαηνιάδνπ). Σα ηειεπηαία ηξία ςεθία ζπκπιεξψλνληαη κε ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηεο επηρείξεζεο. Αηηήζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο έγθξηζεο ηνπ άξζξνπ 7, απνξξίπηνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Διαίαο ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο. Άξζξν 9 Έιεγρνη 1. Οη έιεγρνη ησλ επηηξνπψλ, ηνπ άξζξνπ 8 παξ.1 γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ, ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ ηεο εγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, κε δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ (ηηκνινγίσλ, δειηίσλ απνζηνιήο, θαξηειψλ απνζήθεο θιπ) αθνξνχλ θπξίσο ζηελ επαιήζεπζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ πνζνηήησλ εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ θαζψο θαη εθείλσλ πνπ παξακέλνπλ απνζεθεπκέλεο ζηνπο δεμακεληθνχο ρψξνπο. Γηα ηηο πνζφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο «εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν» θαη «παξζέλν ειαηφιαδν» πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε θαηαγσγή ηνπο. Οη έιεγρνη απηνί δηαθξίλνληαη ζε: 1α) ηαθηηθνχο, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ κεηά ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ ή θαη 10

11 1β) έθηαθηνπο, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη νπνηεδήπνηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. 2. Μεηά ηε δηελέξγεηα θάζε ειέγρνπ νη επηηξνπέο πξνβαίλνπλ ζηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (III) ηεο παξνχζαο ζε δπν αληίγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ηεο ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο Γ.Α.Α. ζπληάζζεηαη θαη ηξίην αληίγξαθν. Έλα αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ δηαβηβάδεηαη, κε επζχλε ηεο αξκφδηαο Γ.Α.Α. ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ-ζπζθεπαζηεξίνπ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ζην Σκήκα Διαίαο ηεο Γηεχζπλζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ. Έλα αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Α.Α. ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ή θαηά πεξίπησζε θαη ζηελ αξκφδηα Γ.Α.Α. ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ-ζπζθεπαζηεξίνπ. 3. Δθηφο απφ ηνπο ειέγρνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 δχλαληαη λα δηελεξγνχληαη θαη έθηαθηνη έιεγρνη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη απαξηίδεηαη απφ έλαλ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, έλαλ ππάιιειν ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.), κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο Δηδηθψλ Διέγρσλ, ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Άξζξν 10 Κπξψζεηο ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ άξζξνπ 9 δηαπηζησζεί φηη έλαο απφ ηνπο φξνπο έγθξηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 δελ πιεξνχηαη, ην Σκήκα Διαίαο ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ θαιεί ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο λα δηαηππψζεη εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ επί ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπ ειέγρνπ. Με απφθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Διαίαο ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ, απεπζχλεηαη έγγξαθε ζχζηαζε θαη επηβνιή θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ εληφο απζηεξά θαζνξηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο απφ σο , ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ην είδνο, ηε δηάξθεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηειέζζεθε, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηηο ηπρφλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ηελ έγθαηξε ή κε ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ απφ ηελ επηρείξεζε. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο αθαηξείηαη ε έγθξηζε ηεο επηρείξεζεο. Άξζξν 11 Έιεγρνη Δ.Φ.Δ.Σ. Οη έιεγρνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, πιελ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9, δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Δληαίν Φνξέα 11

12 Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.) δηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ν νπνίνο αζθεί ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: α) Διέγρεη ηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο. β) Παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο εμαθξίβσζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο θαη πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ θαλ (ΔΚ) 1019/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. γ) Γηαβηβάδεη ζην Σκήκα Διαίαο ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ ην αξγφηεξν σο ηελ 31 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο εηήζηα έθζεζε πνπ αθνξά ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1019/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. δ) Δπηβάιιεη ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 12 Κπξψζεηο Δ.Φ.Δ.Σ. Όηαλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ηνπ άξζξνπ 11 δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ν Δ.Φ.Δ.Σ. επηβάιιεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ.10755/ (ΦΔΚ 727 Β ) Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαη ζηελ αξηζ / (ΦΔΚ 1187 Β ) Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο Άξζξν 13 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Σα πξντφληα, πνπ έρνπλ λνκίκσο παξαζθεπαζηεί θαη ζεκαλζεί ζηελ Κνηλφηεηα θαη ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία πξηλ απφ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2009 κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζην εκπφξην κέρξηο εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαλ(δκ) 182/2009 ηεο Δπηηξνπήο. ηα ειαηφιαδα απνηεινχκελα απφ εμεπγεληζκέλα ειαηφιαδα θαη παξζέλα ειαηφιαδα θαη ζηα ππξελέιαηα, ε αλαγξαθή ηεο ππνρξεσηηθήο έλδεημεο ηνπ ζεκείνπ 2ζ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, αξρίδεη απφ 1 εο Ηνπιίνπ 2010, εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ λνκίκσο παξαζθεπαζηεί θαη ζεκαλζεί ζηελ Κνηλφηεηα θαη ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία πξηλ απφ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ Άξζξν 14 Τπνδείγκαηα ηελ παξνχζα απφθαζε πξνζαξηψληαη ηα ππνδείγκαηα Η, ΗΗ,ΗΗΗ θαη IV ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 12

13 Άξζξν 15 Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο Οη αξηζ / (ΦΔΚ 311 Β ), / , / (ΦΔΚ 36 Β ),220426/ (ΦΔΚ 285 Β ), / (ΦΔΚ 1616 Β ), / , / (ΦΔΚ 1663 Β ) θαη / (ΦΔΚ 2513 Β ) απνθάζεηο θαηαξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο. Άξζξν 16 Έλαξμε ηζρχνο Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ απφ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2009 εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6,7,8,9,10 θαη 12 πνπ ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Η. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ Κ. ΚΗΛΣΗΓΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Κ. ΚΗΑΓΑ 13

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Παρακράτημα 68 διορθωμένο.doc

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Παρακράτημα 68 διορθωμένο.doc ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓENΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΤΣΘΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΑΘΑ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρφη.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Απ. Ππυη: 46079

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Απ. Ππυη: 46079 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 3-6-2008 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Απ. Ππυη: 46079 & ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ: Π.Α.Π ΦΤΣΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ ΘΕΜΑ: Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ ρνξήγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αθήνα, 8 Ννεκβξίνπ 2011 & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Απιθ. Ππωη.: 35599 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΡΔΤΝΑ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟΤ & ΟΜΑΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ. Σαρ. Δ/λζε: Μελάλδξνπ ΑΘΗΝΑ Σει: Fax: Ε-mail:

ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ. Σαρ. Δ/λζε: Μελάλδξνπ ΑΘΗΝΑ Σει: Fax: Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αζήλα, 1-04-2008 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζ. Πξωη.: 38819 ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ Π.Α.Π. ΦΤΣΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ Σκήκα Δ Σαρ. Δ/λζε: Μελάλδξνπ 22 105 52 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο ηεο ΔΔ γηα ηελ ζήκαλζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο

Οδεγφο ηεο ΔΔ γηα ηελ ζήκαλζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο Οδεγφο ηεο ΔΔ γηα ηελ ζήκαλζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο 1 Σν παξφλ θείκελν απνηειεί αλεπίζεκε κεηάθξαζε ηνπ νδεγνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζήκαλζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες

ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΘΑΣΑΛΑΙΩΣΖ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Θάληγγνο Σαρ. Θψδηθαο : 101 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Θ. Εήζεο Σειέθσλν : 210-3893327 FAX : 210-3847676

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ) Απιθ. 261611/7-3-2007 Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δάραξεο»

ΘΕΜΑ: «Γηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δάραξεο» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 4-10- 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη: 52956 ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ Π.Α.Π.-ΦΤΣΩΝ ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Γ Πληροθορίες: Β. Μερέας ΠΡΟ: Ως Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ΣΗ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΔΛΗΔ.

Α Π Ο Φ Α Η ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ΣΗ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΔΛΗΔ. ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Η ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ΣΗ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΔΛΗΔ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Ο Ι Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Ι ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Έρνληαο ππ όςε: 1. Σα άξζξα 184 έσο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β )

Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β ) Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β ) Θέμα : «Προϋποθέσεις λειτοσργίας εκθέσεων.» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δρνληαο ππφςε: Α. Σηο δηαηάμεηο: 1. Σνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Οξγαλα (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 03/10/2011 Αξ. Πξση: Πξνο: ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ

Αζήλα 03/10/2011 Αξ. Πξση: Πξνο: ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΑΓΑ: 45Β3Β-ΖΞ4 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ ΚΑΗ ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Πληποθοπίερ: Υ. Παπαλαζηαζίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) Παηεζίσλ 147, ΤΚ Αζήλα. Αίηεζε αλαλέσζεο ΑΜΠ

Πξνο: ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) Παηεζίσλ 147, ΤΚ Αζήλα. Αίηεζε αλαλέσζεο ΑΜΠ Πξνο: ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) Παηεζίσλ 147, ΤΚ 112 51Αζήλα Αίηεζε αλαλέσζεο ΑΜΠ Μέξνο 1: ηνηρεία ππόρξενπ παξαγσγνύ ΗΗΔ ΑΜΠ Δπσλπκία επηρείξεζεο:

Διαβάστε περισσότερα