Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο."

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «Δηαηξεία Ννζειεπηηθψλ πνπδψλ» κε έδξα ηελ Αζήλα. Γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ νξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. εκεξηλή έδξα νξίδεηαη ζηελ Αζήλα ζηελ νδφ, Παπαδηακαληνπνχινπ 123, ΣK Σν ζσκαηείν έρεη ζθξαγίδα πνπ ηίζεηαη ζε φια ηα επίζεκα έγγξαθά ηνπ θαη θέξεη ζην θέληξν ηεο ηα αξρηθά ΔΝ θαη θπθινηεξψο ηελ επσλπκία «Δηαηξεία Ννζειεπηηθψλ πνπδψλ». Άξζξν 2 θνπφο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ε πξναγσγή ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο ζηελ Διιάδα, ε έξεπλα, ε εθπαίδεπζε, ε κεηεθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ λνζειεπηψλ ζε ζέκαηα πγείαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ σθέιεηα ηεο λνζειεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Άξζξν 3 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ην ζσκαηείν δξα ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ελδεηθλπφκελα κέζα, ηδηαίηεξα: Α) Γηεξεπλά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θξνληίδα πγείαο.β) πλεξγάδεηαη κε δεκφζηνπο ή θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο έρνληαο νπνηαδήπνηε ζπλαθή απνζηνιή ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γ) Οξγαλψλεη δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο θαη πξφγξακκα αληαιιαγήο επηζηεκφλσλ. Γ) Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ηνλ ιαφ ζε φια ηα ζέκαηα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε, κε δεκνζηεχκαηα ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο θαζψο θαη κέζσ ηνπ ξαδηνθψλνπ, ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Δ) Γεκηνπξγεί επηζηεκνληθφ πιηθφ, (βηβιία, πεξηνδηθά, CD, DVD, θιπ) Σ) Υνξεγεί ππνηξνθίεο ζε λνζειεπηέο θαη θνηηεηέο ηεο λνζειεπηηθήο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο γηα ηε λνζειεπηηθή επηζηήκε. Ε) Τπνβνεζά θαη εληζρχεη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λέσλ λνζειεπηψλ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε παλειιήληα δξάζε, είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε παξαξηεκάησλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζε κεγάια επαξρηαθά αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Κεληξηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ. Σα παξαξηήκαηα απηά δηνηθνχληαη απφ 5κειή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.

2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Δγγξαθή κειψλ Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο Άξζξν 4 1. Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνχλ λα είλαη Έιιελεο θαη Διιελίδεο ππήθννη, θάηνρνη πηπρίσλ Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ή ηζνηίκσλ Παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ Ννζειεπηηθήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ή Παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ Ηαηξηθψλ, Βηνινγηθψλ, Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο θαη πηπρηνχρνη άιισλ επηζηεκψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο Ννζειεπηηθήο Δπηζηήκεο. Σν πνζνζηφ δε ησλ κε λνζειεπηψλ κειψλ λα κελ μεπεξλά ην 30%. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απνθηάηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο εγγξαθήο ζην νηθείν Μεηξψν, ε δε εγγξαθή σο κέινο γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη νκφθσλε πξφηαζε δχν ηδξπηηθψλ ή άιισλ κειψλ. 2. Πέξα απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαθεξχμεη επίηηκα κέιε ή επεξγέηεο, πξφζσπα, πνπ πξνζέθεξαλ ζπνπδαίεο ππεξεζίεο ή κεγάιεο δσξεέο ζην ζσκαηείν ή πνπ έδξαζαλ κε ηδηαίηεξε σθέιεηα ππέξ ησλ ζθνπψλ ηνπ ρσξίο λα θαηαβάιινπλ θακία ζπλδξνκή. 3. Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη δχλαληαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχπκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ. 4. Σα κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. 5. ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ππαίηηα πξάμε ή απφ παξάιεηςε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ απφ θάπνην κέινο, επηβάιιεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε πνηλή ηεο δηαγξαθήο. Σν κέινο πνπ δηαγξάθεθε κπνξεί λα πξνζθχγεη ελαληίνλ ηεο απφθαζεο δηαγξαθήο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο, ελψπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ. 6. Δπηζεο αξσγά κέιε αλαθεξχζζνληαη κεηά απφ έγγξαθε αίηεζή ηνπο νη θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Ννζειεπηηθήο θαη νη θνηηεηέο ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο.Σα αξσγά κέιε δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Άξζξν 5 Σα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαηαβάιινπλ ππνρξεσηηθά ζην Σακείν εθάπαμ πνζφ γηα ηελ εγγξαθή θαη εηήζηα ζπλδξνκή, ηα πνζά ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ. Κάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε απφ ην ζσκαηείν κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο δηαγξαθήο απφ ην κεηξψν κειψλ, αιιά είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαβάιιεη ηπρφλ θαζπζηεξεκέλεο ζπλδξνκέο κέρξη ηελ εκέξα δηαγξαθήο ηνπ, ρσξίο λα έρεη θαλέλα δηθαίσκα επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ. Μέιε, πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο ηνπο, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ ζηηο ζπλειεχζεηο. Μέιε, πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο ηνπο πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα, δηαγξάθνληαη κεηά απφ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Άξζξν 6 1. Σν ζσκαηείν δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη 2 κέιε. Σα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα επηά (7) κέιε ηνπ Γ.. είλαη λνζειεπηέο. Σν Γ.. εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, πνπ θαιείηαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα ςεθίζεη κε κπζηηθή θαη κε ςεθνδέιηηα ςεθνθνξία. ην ςεθνδέιηην, ην νπνίν είλαη εληαίν, αλαγξάθνληαη ρσξηζηά ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ Πξνέδξσλ θαη αθνινχζσο θαη αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ εθιέγεηαη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε κε επηκέιεηα ηνπ απεπζείαο εθιεγέληνο Πξνέδξνπ κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ θαη εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία ηνπ σκαηείνπ. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξία ρξφληα, αξρίδεη ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ έηνπο έλαξμεο θαη ιήγεη ηελ 31 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο. Ο Πξφεδξνο έρεη δηθαίσκα λα ππεξεηήζεη γηα δχν ζπλερφκελεο ηξηεηίεο. Δίλαη δπλαηφ λα είλαη ππνςήθηνο εθ λένπ κεηά ηελ παξέιεπζε κηαο ηξηεηίαο, θαηά ηελ νπνία δελ ήηαλ Πξφεδξνο. Γηα ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε ζεηεία ηνπο. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ηνπιάρηζην ην κήλα, κεηά απφ πξφζθιεζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηα δηάηαμεο θαη έθηαθηα φηαλ παξαζηεί αλάγθε ή φηαλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζχκβνπινη, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθφζνλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη πέληε (5) κέιε. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 3. Σν Γ.. απνθαζίδεη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ νξγαλσηηθψλ επηηξνπψλ, ζπλεδξίσλ, ζπκπνζίσλ θαη ινηπψλ εθδειψζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη νξίδεη επίζεο: α) επηηξνπή εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, β) επηηξνπή ππνηξνθηψλ θαη βξάβεπζεο εξγαζηψλ θαη γ) άιιεο επηηξνπέο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζσκαηείνπ. Άξζξν 7 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ππεχζπλα ην ζσκαηείν κε βάζε ηνπο λφκνπο θαη ην θαηαζηαηηθφ θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ πνπ επηδηψθνληαη, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ, παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ιχζε ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ πνπ ην αθνξνχλ, δηνξίδεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ην απαξαίηεην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ, θαζνξίδεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ αληηκηζζία ηνπ, ε νπνία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ αξκφδηα θαηαξηηδφκελν θαη εγθξηλφκελν πξνυπνινγηζκφ, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη εθαξκφδεη ην θαηαζηαηηθφ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε ρξφλνπ ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. Άξζξν 8

4 Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θαηά ζεηξά ζπλεδξηάζεηο, αληηθαζίζηαηαη κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ απφ ηνλ θαηά ζεηξά επηιαρφληα ζχκβνπιν. Σέηνηα αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη γηα δχν (2) ην πνιχ ζπκβνχινπο. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο θάπνηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαιείηαη γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο ζέζεο κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ν θαηά ζεηξά επηιαρψλ ζηηο αξραηξεζίεο. Αλ δελ ππάξρνπλ επηιαρφληεο, θαιείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ εθινγή αληηθαηαζηάηε ηνπ κέινπο πνπ παξαηηήζεθε. Άξζξν 9 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ην ζσκαηείν ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, φισλ ησλ θξαηηθψλ αξρψλ, ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη δηαθνξέο ηνπ ζσκαηείνπ, ζπγθαιεί, πξνεδξεχεη θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηηο Γεληθέο πλειέπζεηο, δίλεη ηνλ ιφγν ζε απηνχο πνπ ηνλ δεηνχλ θαηά ζεηξά θαη αθαηξεί ηνλ ιφγν απφ απηνχο πνπ εθηξέπνληαη, θεξχηηεη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, βάδεη ηα δεηήκαηα ζε ςεθνθνξία, κπνξεί γηα θάπνην ζπνπδαίν ιφγν λα δηαθφςεη ή λα δηαιχζεη νπνηαδήπνηε ζπλέιεπζε ή ζπλεδξίαζε, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φια γεληθά ηα έγγξαθα θαη ηα εληάικαηα πιεξσκήο θαζψο θαη ηα πξαθηηθά ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. Σνλ Πξφεδξν, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή δπζρέξεηαο παξνπζίαο ηνπ, ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή δπζρέξεηαο θαη απηνχ, ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία απφ ηνπο ζπκβνχινπο. Άξζξν 10 Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεπζχλεη ην γξαθείν, θπιάζζεη ηα αξρεία θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαζψο θαη ην κεηξψν ησλ κειψλ. πληάζζεη θαη ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη φια ηα έγγξαθα ηνπ ζσκαηείνπ θαη θαηαξηίδεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο. Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ή έλαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο επνπηεχεη ηελ θαζαξνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηα νπνία πξνζππνγξάθεη, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε φισλ γεληθά ησλ βηβιίσλ ηνπ ζσκαηείνπ, ινγηζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζσκαηείνπ. Άξζξν 11 Ο Σακίαο ηεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία, εηζπξάηηεη κε δηπιφηππεο απνδείμεηο πνπ θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ εηζπξάθηνξα ηηο εηήζηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ θαη φια γεληθά ηα έζνδα ηνπ ζσκαηείνπ. Ο Σακίαο ελεξγεί θάζε πιεξσκή κε βάζε εληάικαηα, πνπ εθδίδνληαη κε έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είλαη ππνγξακκέλα απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ζθξαγηζκέλα κε ηε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. Ο Σακίαο είλαη ππφινγνο θαη ππέρεη πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε γηα θάζε απψιεηα ρξεκάησλ ή πιεξσκή ρσξίο έληαικα. Καηαζέηεη ζε Σξάπεδα φιεο ηηο εηζπξάμεηο ηνπ ζσκαηείνπ, έρεη δηθαίσκα φκσο λα θξαηά «αλά ρείξαο» αλαγθαίν πνζφ γηα ηηο απξφβιεπηεο έθηαθηεο θαη επείγνπζεο δαπάλεο ηνπ ζσκαηείνπ. Ζ αλάιεςε ρξεκάησλ απφ απηά, πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλα, ελεξγείηαη απφ ηνλ Σακία κεηά απφ εηδηθή έγθξηζε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Σακίαο ηεξεί ην βηβιίν ηνπ ηακείνπ θαη θπιάζζεη κε ηδηαίηεξνπο θαθέινπο φια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. ην ηέινο θάζε ρξφλνπ ππνβάιιεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ απνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο (κε βάζε απηφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη θαη εγθξίλεη ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ) θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ.

5 Άξζξν 12 Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ απφληα ή θσιπφκελν Πξφεδξν ζε φια γεληθά ηα θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηά ηνπ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Γενικές σνελεύσεις Άρθρο 13 Οη Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. Σαθηηθέο γίλνληαη κηα θνξά ηνλ ρξφλν ηνλ κήλα Μάξηην, έθηαθηεο θάζε θνξά πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην θξίλεη σο αλαγθαίν ή φηαλ ην δεηήζνπλ εγγξάθσο ηξία (3) κέιε ηνπ Γ.. ή φηαλ ην δεηήζεη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ πνπ είλαη ηαθηνπνηεκέλα ηακεηαθά κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη θαη ην ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί. Ο Πξφεδξνο ζηελ πεξίπησζε απηή ππνρξεψλεηαη λα θαιέζεη ηε ζπλέιεπζε ζε δέθα (10) ην πνιχ εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Οη απνθάζεηο ησλ ζπλειεχζεσλ παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη είλαη άθπξεο, αλ δελ έρνπλ παξαζηεί ζε απηέο ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ θαη ηακεηαθά εληάμεη κειψλ. ε πεξίπησζε, πνπ δελ ππάξμεη απαξηία θαηά ηελ πξψηε ζπλέιεπζε, θαιείηαη λέα κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ θαη δέθα (10) ην πνιχ εκεξψλ κε ηα ίδηα ζέκαηα. Ζ απαξηία απηήο ηεο ζπλέιεπζεο δελ κπνξεί λα είλαη θάησ απφ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ θαη ηακεηαθά εληάμεη κειψλ. Αλ δελ ππάξμεη απαξηία θαη ζηε δεχηεξε ζπλέιεπζε, θαιείηαη ηξίηε κέζα ζε νθηψ (8) ην πνιχ εκέξεο, φπνπ ε απαξηία πξέπεη λα είλαη ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ παξαπάλσ αξηζκνχ ησλ κειψλ. Ζ απαξηία φκσο απηή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ αξηζκνχ ησλ είθνζη (20) κειψλ, εθφζνλ ην ζσκαηείν έρεη ιηγφηεξα απφ 100 κέιε θαη πεξηζζφηεξα απφ εμήληα (60) κέιε. Γηα ηε ιήςε φκσο απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή γηα ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ κηζνχ αξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ. Άξζξν 14 Οη πξνζθιήζεηο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε γίλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα κε κέξηκλα ηνπ νπνίνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζε φια ηα εγγεγξακκέλα κέιε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλέιεπζεο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ εθινγέο, νη πξνζθιήζεηο απνζηέιινληαη δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ψζηε νη ππνςεθηφηεηεο λα ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ζαξαληαπέληε (45) εκέξεο πξηλ απφ ηε πλέιεπζε. Ζ πξφζθιεζε αλαγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα ζέκαηα, πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Ζ πξφζθιεζε ηνηρνθνιιάηαη θαη ζηα γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ, θαη επηπιένλ είλαη δπλαηφλ λα δεκνζηεπηεί θαη ζε κία εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ. Άξζξν 15

6 Καηά ηελ ηαθηηθή ζπλέιεπζε ηνπ Μαξηίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ινγνδνηεί δηα ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηα «πεπξαγκέλα» ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, δηαβάδεηαη ν απνινγηζκφο θαη ν ηζνινγηζκφο ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ε ειεγθηηθή έθζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο, κεηά ηελ νπνία ε ζπλέιεπζε απνθαίλεηαη γηα ηελ έγθξηζε ή φρη ηεο δηαρείξηζεο. Καηά ηε Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ ηνλ θαηαξηίδεη ππνρξεσηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ Αξραηξεζίεο Άξζξν 16 Κάζε ηξία (3) ρξφληα θαη θαηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Μαξηίνπ δηελεξγνχληαη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο ηξηκεινχο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ε ζεηεία ηεο νπνίαο είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηθαίσκα λα εθιέγνληαη θαη λα εθιέγνπλ έρνπλ κφλν ηα ηαθηηθά κέιε. Οη ππνςήθηνη γηα ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιινπλ έγγξαθεο αηηήζεηο πξνο ην πκβνχιην 45 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηηο εθινγέο, ελψ ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηα νλφκαηα απηψλ, πνπ έθαλαλ αίηεζε ζηε πλέιεπζε, αλαξηά πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα ηεο ζπλεδξίαζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ρσξηζηά γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. Άξζξν 17 Δπηηπρφληεο ζεσξνχληαη απηνί, πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, φπσο νξίδεηαη παξαθάησ. Απφ απηνχο ζεσξνχληαη, φηη εθιέρηεθαλ σο ηαθηηθά κέιε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νη θαηά ζεηξά επηά (7) πξψηνη, ελψ ζηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή νη ηξεηο (3) πξψηνη θαηά ζεηξά, θαη νη ππφινηπνη ζεσξνχληαη επηιαρφληεο θαηά ζεηξά. Οη αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ελψπηνλ Σξηκεινχο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο φπνπ εθιέγεηαη απφ ηελ πλέιεπζε, ελψ νη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη φπσο παξαθάησ: Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηνλ Πξφεδξν θαη χζηεξα, αθνχ αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηεο, ηνπνζεηεί ζην ηξαπέδη ηελ ςεθνδφρν πνπ ζθξαγίδεηαη. Καηφπηλ δηαλέκεη ζε θάζε εθινγέα (κέινο) έλα έληππν ςεθνδέιηην ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ρσξηζηά νη ππνςήθηνη θαη αιθαβεηηθή ζεηξά, ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη πξνζθαιεί ηνπο εθινγείο λα ςεθίζνπλ αλαθέξνληαο ή επεμεγψληαο ηνλ ηξφπν ςεθνθνξίαο. Κάζε εθινγέαο πνπ πξνζέξρεηαη κεηά ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ηνπ γελνκέλνπ ειέγρνπ ζηα κεηξψα, αλ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ή φρη, ξίρλεη ην ςεθνδέιηην ηνπ ζηε ςεθνδφρν, αθνχ αλαγξαθεί πξνεγνχκελα ζηνλ ηεξνχκελν γη απηφλ ηνλ ιφγν πίλαθα ησλ ςεθηζάλησλ, ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ. Μέιε ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, δχλαληαη λα ςεθίδνπλ κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Ζ ςήθνο ηνπο ζα πξέπεη λα έρεη θζάζεη ζηα γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ 3 εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ. Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θάλεη ηελ δηαινγή ησλ ςήθσλ αλνίγνληαο θαη ηνπο θαθέινπο θαη κεηξψληαο ηηο ςήθνπο, πνπ εζηάιεζαλ ηαρπδξνκηθψο, κε ηελ ηήξεζε γη απηφ ηνλ ιφγν πίλαθα δηαινγήο. Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο δηαινγήο αλαθεξχζζεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο επηηπρφληεο θαηά ζεηξά επηηπρίαο, ηφζν γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φζν θαη γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηε ζεηξά ησλ επηιαρφλησλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ, πνπ έιαβε ν θάζε έλαο. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ εθινγή, ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ επηηπρφληνο Πξνέδξνπ, ησλ επηηπρφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

7 πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξά ησλ επηιαρφλησλ, ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη θαηφπηλ δίλεηαη κε φια ηα ζρεηηθά ηεο εθινγήο πνπ δηεμήρζε ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε απφδεημε παξαιαβήο. Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή Άξζξν 18 Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαηίζεηαη ζε Σξηκειή Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ κέιε ηνπ ζσκαηείνπ πνπ εθιέγνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Σακία, βαζηθά επηβιέπεη αλ απηέο ζπκθσλνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Έρεη δηθαίσκα λα εμεηάδεη ηα έγγξαθα θαη ηα βηβιία ηνπ ζσκαηείνπ θαη λα δεηά νπνηεδήπνηε ηελ επίδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηoπ ηακείνπ. πληάζζεη έθζεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ ππνβάιιεη κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηελ πξψηε κεηά ηελ εθινγή ηεο ζπλεδξίαζε, εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν πνπ δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ηεο γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη απφ απηή θαη απεπζχλνληαη πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε Πφξνη ηνπ σκαηείνπ Άξζξν 19 Σαθηηθνί πφξνη ηνπ ζσκαηείνπ είλαη απηνί πνπ νξίδνληαη ζην 5ν άξζξν ηνπ παξφληνο κε ζηνηρεία α θαη β, δειαδή ην δηθαίσκα εγγξαθήο θαη νη εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, ελψ έθηαθηνη είλαη νη πφξνη πνπ επηβάιινληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε φπσο έθηαθηεο εηζθνξέο. Άιινη πφξνη κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηφθνπο θεθαιαίσλ, δσξεέο, θιεξνλνκηέο ή θιεξνδνζίεο, θξαηηθέο ή άιιεο επηρνξεγήζεηο, ζπκκεηνρέο ζε ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη δηαιέμεηο, θαζψο θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν έζνδν. Μεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη δπλαηφ λα απμνκεηψλνληαη νη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηαθηηθνί πφξνη. Γηαρεηξηζηηθφ Έηνο Άξζξν 20 Σν δηαρεηξηζηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Ο πξνυπνινγηζκφο, ν ηζνινγηζκφο θαη ν απνινγηζκφο ζπληάζζνληαη γηα θάζε εηήζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππνβάιινληαη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε έηνπο γηα έγθξηζε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε Άξζξν 21

8 Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ απαηηείηαη ζχγθιεζε Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ή εγγξάθσο αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θαη ε παξνπζία ζηελ ζπλέιεπζε θαη ςήθηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο, φπσο ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο νξίδεηαη. Γηάιπζε ηνπ σκαηείνπ Άξζξν 22 Σν ζσκαηείν δελ δηαιχεηαη εθηφο αλ κείλνπλ ιηγφηεξα απφ δέθα (10) κέιε ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Νφκνπ. Πάλησο γηα ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ απαηηείηαη ε παξνπζία ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ κηζνχ αξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ησλ ηαθηηθψλ θαη ηακεηαθά εληάμεη κειψλ, θαη ε απφθαζε παίξλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ. Όηαλ δηαιπζεί ηειηθά ην ζσκαηείν, δηελεξγείηαη εθθαζάξηζε ζχκθσλα πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ζε ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηηο πεξί ζσκαηείσλ δηαηάμεηο, κεηά δε ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο ή ηπρφλ πεξηνπζία πνπ απνκέλεη ζε ρξήκαηα, ρξεφγξαθα, θηλεηά ή αθίλεηα πεξηέξρεηαη ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ Άξζξν 22 Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ πνπ απνηειείηαη απφ είθνζη δχν (22) άξζξα εγθξίζεθε απφ ηα παξφληα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαηά ηελ θαηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε απηνχ ζηηο ζηελ Αζήλα θαη ζηελ νδφ Παπαδηακαληνπνχινπ 123, φπνπ ζπλήιζε ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ. Αζήλα, Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΗΡΩ ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ Άξζξν 1 Σίηινο - Έδξα 1. Ιδξχεηαη ζηελ Νέα κχξλε Αηηηθήο ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΦΤΑΛΙ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ζπκθψλεζαλ λα ζπζηήζνπλ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Ίδρσζη - Έδρα - κοπός

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Ίδρσζη - Έδρα - κοπός ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρσζη - Έδρα - κοπός ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη αζιεηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ»

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» (θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσο δπλάκεη ηεο απφ 15-11-2010 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ) Άξζξν 1 Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Άξζξν 1 Ιδξχεηαη επηζηεκνληθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ», κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Η απφδνζε ηεο επσλπκίαο ηεο Δηαηξείαο ζηελ αγγιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 1) Η θαηά ην έηνο 1973 ηδξπζείζα ζηελ Διιάδα θίιαζινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ. APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ. APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα 1. 1. Ιδξχεηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓIKHΓOPΩN ΘEAΛONIKH» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν Σ.Π.Γ.Θ. (ράξηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άξζξν 1ν ύζηαζε, Έδξα I. Σπζηήλεηαη Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία "ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ " (Π.Δ.Γ.ΜΗ.Γ.Δ.) II. III. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ. Σος ωμαηείος με ηην επωνςμία «ΤΖΩΗ» ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘ ΦΘΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΔΘΑΣΑΡΑΥΕ ΟΡΑΗ ΚΑΘ ΠΡΟΘΕΣΕ ΑΝΑΠΗΡΘΕ ΚΕΦΑΛΑΘΟ Θ.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ. Σος ωμαηείος με ηην επωνςμία «ΤΖΩΗ» ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘ ΦΘΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΔΘΑΣΑΡΑΥΕ ΟΡΑΗ ΚΑΘ ΠΡΟΘΕΣΕ ΑΝΑΠΗΡΘΕ ΚΕΦΑΛΑΘΟ Θ. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ Σος ωμαηείος με ηην επωνςμία «ΤΖΩΗ» ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘ ΦΘΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΔΘΑΣΑΡΑΥΕ ΟΡΑΗ ΚΑΘ ΠΡΟΘΕΣΕ ΑΝΑΠΗΡΘΕ ΚΕΦΑΛΑΘΟ Θ Ίδπςζη Απθπο 1 Ίδπςζη - Επωνςμία Ηδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ θηιαλζξσπηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΙΣΛΟ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - MΔΑ ΑΡΘΡΟ 1 Σηελ Καζηέια ζήκεξα 21Μαΐνπ 2006, ηδξχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΕΔΕΠ Α.Π.Θ. Άρθρο Διατύπωση στο ισχύον (παλαιό) Καταστατικό Προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΕΔΕΠ Α.Π.Θ. Άρθρο Διατύπωση στο ισχύον (παλαιό) Καταστατικό Προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού 4 2 8 3 9 1 Ταθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη όζνη θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη αζθνύλ δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζην Α.Π.Θ. (Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, Δπίθνπξνη Καζεγεηέο,

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 190/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5021 Παρασκεσή, 16 Ιοσνίοσ 2017 1469 Αξηζκόο 190 Οη πεξί Οξγαληζκνύ Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 2 ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 Άξζξν 1 : Δπσλπκία Ννκηθή κνξθή Έδξα Τπαγσγή... 3 Άξζξν 2 : θνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ίδπςζη Επωνςμία Ιδξχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 110/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ "

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ " ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ Άξζξν 1 Ιδξύεηαη σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ME. ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ :" ΟΜΙΛΟ ΜΠΟΞΕΡ ΕΛΛΑΔΟ' και με δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ ί τ λ ο Ό.Μ.Ε. - THE BOXER CLUB OF GREECE"

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ME. ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ : ΟΜΙΛΟ ΜΠΟΞΕΡ ΕΛΛΑΔΟ' και με δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ ί τ λ ο Ό.Μ.Ε. - THE BOXER CLUB OF GREECE ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ME ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ :" ΟΜΙΛΟ ΜΠΟΞΕΡ ΕΛΛΑΔΟ' και με δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ ί τ λ ο Ό.Μ.Ε. - THE BOXER CLUB OF GREECE" ΑΡΘΡΟ lo ΙΓΡΤΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη σκαηείν-χιινγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΝΩΗ ΙΑΣΡΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΩΝ ΑΥΑΪΑ (Δ.Ι.Ν.Α)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΝΩΗ ΙΑΣΡΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΩΝ ΑΥΑΪΑ (Δ.Ι.Ν.Α) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΝΩΗ ΙΑΣΡΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΩΝ ΑΥΑΪΑ (Δ.Ι.Ν.Α) ΚΔΦΑΛΑΙΟ I ΤΣΑΗ-ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - ΜΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδξύεηαη ζπλδηθαιηζηηθό ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία ΔΝΧΗ ΙΑΣΡΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΧΝ ΑΥΑΙΑ (Δ.Ι.Ν.Α). Άρθρο 2 Ο Έδξα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδξύεηαη σκαηείν κε ηελ επσλπκία ύιινγνο Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο Ν. εξξώλ. Η ζθξαγίδα ηνπ ζπιιόγνπ έρεη ζρήκα ζηξνγγπιό, κε ηελ θπθιηθή επηγξαθή ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Άξζξν 1 ν. ύζηαζε, Έδξα. I.Ιδξύεηαη πνιηηηζηηθό κε θεξδνζθνπηθό ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία Διιεληθόο

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Άξζξν 1 ν. ύζηαζε, Έδξα. I.Ιδξύεηαη πνιηηηζηηθό κε θεξδνζθνπηθό ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία Διιεληθόο ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άξζξν 1 ν ύζηαζε, Έδξα I.Ιδξύεηαη πνιηηηζηηθό κε θεξδνζθνπηθό ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία Διιεληθόο ύιινγνο Ψεθηδωηνύ. Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην εμσηεξηθό, ν ζύιινγνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 133513804000 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7β παπ. 11 ηος Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΣΟΤ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΣΟΤ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΣΟΤ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη Σσκαηείν απφ ηνπο Γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ GRAMMAR SCHOOL Λεπθσζίαο κε ηελ επσλπκία «Σχλδεζκνο Γνλέσλ THE GRAMMAR SCHOOL πνπ ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) Δλ Αραξλαί ζήκεξα ηελ 01/11/2013 ηνπ έηνπο 2013, νη:

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) Δλ Αραξλαί ζήκεξα ηελ 01/11/2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) Δλ Αραξλαί ζήκεξα ηελ 01/11/2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1) Αδαμόποσλος Γεώργιος ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Μαξίαο, πνπ γελλήζεθε ζην Μαξνχζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα