Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών"

Transcript

1 Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών της Τράπεζας ως Πληρωτής ή/και ικαιούχος (ο Πελάτης ). 1. Ορισµοί Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης: σηµαίνει συνδυασµό γραµµάτων, αριθµών ή συµβόλων που ορίζει για το Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών και τον οποίο πρέπει να διαβιβάσει ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωµών για τη βέβαιη ταυτοποίηση του άλλου Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών ή/και του Λογαριασµού Πληρωµών του άλλου Χρήστη για µια Πράξη Πληρωµής. Αριθµός Λογαριασµού Συνδροµητή: είναι ο αριθµός µε τον οποίο ο δικαιούχος εντολής αυτόµατης πληρωµής (direct debit) ταυτοποιεί τον πελάτη. ATM: σηµαίνει Αυτόµατη Ταµειακή Μηχανή από την οποία/στην οποία γίνονται µεταξύ άλλων αναλήψεις και καταθέσεις. ικαιούχος: σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηµατικών ποσών που αποτελούν αντικείµενο της Πράξης Πληρωµής. Εντολή Πληρωµής: σηµαίνει κάθε οδηγία του Πληρωτή ή του ικαιούχου προς τον οικείο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών µε την οποία του ζητείται να εκτελέσει µια Πράξη Πληρωµής. Επιτόκιο Αναφοράς: σηµαίνει επιτόκιο που (α) χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό του επιτοκίου που θα χρησιµοποιηθεί, και (β) προέρχεται από πηγή διαθέσιµη στο κοινό δυνάµενη να ελεγχθεί τόσο από την Τράπεζα όσο και από τον Πελάτη. Ηµεροµηνία Αξίας: σηµαίνει το χρονικό σηµείο αναφοράς που χρησιµοποιεί ο Πάροχος Υπηρεσίας Πληρωµών για τον υπολογισµό των τόκων επί των χρηµατικών ποσών που χρεώνεται ή πιστώνεται Λογαριασµός Πληρωµών. Κατάλογος Χρεώσεων: O κατάλογος µε τις επιβαρύνσεις ή/και προµήθειες ή/και δικαιώµατα ή/και χρεώσεις ή/και έξοδα ή/και πληρωτέα τέλη που πρέπει να καταβάλει ο Πελάτης στην Τράπεζα. Καταναλωτής: σηµαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά την παρούσα Σύµβαση- Πλαίσιο, ενεργεί για σκοπούς άσχετους µε την εµπορική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα. Λογαριασµός Πληρωµών: σηµαίνει λογαριασµό ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα στο όνοµα ενός ή περισσοτέρων Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωµών και χρησιµοποιείται για την εκτέλεση Πράξεων Πληρωµών υπό την έννοια του Νόµου. Ο ορισµός δεν περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, λογαριασµούς δανείων, εµπρόθεσµες καταθέσεις, και λογαριασµούς προειδοποίησης. Mέσο Ανθεκτικό στο Χρόνο: σηµαίνει κάθε µέσο που επιτρέπει στο Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών να αποθηκεύει τις πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή, αφενός, η πρόσβαση στις πληροφορίες για χρονικό διάστηµα ανταποκρινόµενο στο σκοπό τους και, αφετέρου, η ακριβής αναπαραγωγή τους. Μέσο Πληρωµών: σηµαίνει κάθε εξατοµικευµένος µηχανισµός ή/και σειρά διαδικασιών τα οποία χρησιµοποιεί ο Πελάτης προκειµένου να κινήσει εντολή πληρωµής και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ή/και σειρά διαδικασιών (όπως User ID, PIN code, transaction passwords, κλπ.). Νόµος: σηµαίνει τον περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµο του 2009, όπως αυτός τυχόν να τροποποιείται από καιρού εις καιρό. 1

2 Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών: έχει την έννοια που δίδει στον όρο ο Νόµος και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την Τράπεζα, οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλο αδειούχο ίδρυµα πληρωµών το οποίο παρέχει Υπηρεσίες Πληρωµών. Πληρωτής: σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί Λογαριασµό Πληρωµών και επιτρέπει Εντολή Πληρωµής από αυτόν το λογαριασµό ή, εάν δεν υπάρχει Λογαριασµός Πληρωµών, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δίνει Εντολή Πληρωµής. Πολύ Μικρή Επιχείρηση: σηµαίνει επιχείρηση η οποία κατά τη στιγµή της σύναψης της Σύµβασης-Πλαίσιο, είναι επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 1 και του άρθρου 2, παράγραφοι 1 και 3 του παραρτήµατος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ, όπως αυτή τυχόν να τροποποιείται από καιρού εις καιρό. Για σκοπούς πληροφόρησης και µόνο, κατά την ηµεροµηνία σύναψης της παρούσης, πολύ µικρή επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. Πράξη Πληρωµής: σηµαίνει ενέργεια, στην οποία προβαίνει ο Πληρωτής ή ο ικαιούχος και η οποία συνίσταται στη καταβολή, µεταφορά ή ανάληψη χρηµατικών ποσών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείµενη υποχρέωση µεταξύ Πληρωτή και ικαιούχου. Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα: σηµαίνει οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα εκτός των τραπεζικών αργιών όπως καθορίζονται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµο του Υπηρεσίες ιαδικτύου: σηµαίνει το δίκτυο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης της Τράπεζας που παρέχεται στον Πελάτη µε σκοπό ο Χρήστης Λογαριασµού να δέχεται πληροφορίες και/ή να εκτελεί συναλλαγές και/ή εντολές και/ή οδηγίες αναφορικά µε τραπεζικές υπηρεσίες που του προσφέρονται από την Τράπεζα βάσει υφιστάµενων νοµικών σχέσεων. Υπηρεσίες Πληρωµών: σηµαίνει 1. Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις καταθέσεις σε και αναλήψεις µετρητών από Λογαριασµό Πληρωµών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση Λογαριασµού Πληρωµών. 2. Εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς κεφαλαίων, σε Λογαριασµό Πληρωµών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον οικείο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών ή σε άλλο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών: (α) εκτέλεση άµεσων χρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης, (β) εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο, (γ) εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών. 3. Εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής όταν τα χρηµατικά ποσά καλύπτονται από πίστωση που παραχωρείται στο Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών: (α) εκτέλεση άµεσων χρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης, (β) εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο, (γ) εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών. 4. Έκδοση ή/και αποδοχή Μέσων Πληρωµών. 5. Υπηρεσίες εµβασµάτων. 6. Εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής όπου η εξουσιοδότηση του Πληρωτή για την εκτέλεση µιας Πράξης Πληρωµής γίνεται µέσω τηλεπικοινωνιακής ή ψηφιακής συσκευής ή συσκευής πληροφορικής και η πληρωµή γίνεται στον παρέχοντα τη σύνδεση, ο οποίος ενεργεί ως απλός µεσάζων µεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών και του πωλητή των αγαθών ή του παρόχου των υπηρεσιών. 2

3 7. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τυχόν ορίζεται στον Νόµο. Χρήστης Λογαριασµού: είναι ο Πελάτης στο όνοµα του οποίου έχει ανοιχτεί λογαριασµός και/ή οποιοσδήποτε δεόντως εξουσιοδοτηµένος και/ή εντεταλµένος χρήστης του λογαριασµού. Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωµών: σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί Υπηρεσία Πληρωµών ως Πληρωτής ή ικαιούχος, ή και µε τις δύο ιδιότητες. POS: σηµαίνει αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή αναλήψεις µετρητών µέσω ηλεκτρονικών τερµατικών στο σηµείο πώλησης. 2. Υπηρεσίες Πληρωµών Εκτός όπου ρητώς αναφέρεται διαφορετικά, η Σύµβαση Πλαίσιο διέπει τις Υπηρεσίες Πληρωµών που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. ο λογαριασµός του άλλου Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών τηρείται στην Τράπεζα ή σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών εγκατεστηµένο εντός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( EE ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ( EOX ) και ii. η Υπηρεσία Πληρωµών παρέχεται σε ευρώ ή σε νόµισµα κράτους µέλους. 2.1 Μεταφορές Πίστωσης (συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών standing orders) Εξερχόµενες πράξεις πληρωµής i. Η Τράπεζα κατόπιν αίτησης του Πληρωτή, αναλαµβάνει τη µεταφορά κεφαλαίων, σε Λογαριασµό Πληρωµών που έχει ανοίξει ο ικαιούχος στην Τράπεζα ή σε άλλο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών. Σε περίπτωση που ο λογαριασµός του ικαιούχου τηρείται σε άλλο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών, τα κεφάλαια τίθενται στη διάθεση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου µε αντίστοιχη ειδοποίηση του για τις λεπτοµέρειες της συναλλαγής. ii. Η Τράπεζα απαιτεί τις ακόλουθες πληροφορίες ως Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης από τον Πληρωτή, για τη βέβαιη ταυτοποίηση του ικαιούχου ή/και του Λογαριασµού Πληρωµών του ικαιούχου: (α) Αριθµό λογαριασµού και/ή το IBAN ( ιεθνές Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού) του ικαιούχου, και (β) Τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου (ο κωδικός της Τράπεζας σε µορφή BIC- Bank Identifier Code, όπου υπάρχει, ή, αν δεν υπάρχει, όνοµα και διεύθυνση). Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζονται τα στοιχεία σε αυτή τη µορφή, πιθανόν να προκύψουν επιπλέον έξοδα επεξεργασίας (όπως αυτά καθορίζονται στον Τιµοκατάλογο). Επιπρόσθετα, η Τράπεζα δεν θα φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, για εσφαλµένη ή ακόµη µη εκτέλεση της συναλλαγής. Όπου προσκοµίζονται αντιφατικές ή επιπρόσθετες οδηγίες (π.χ. το όνοµα και η διεύθυνση της τράπεζας του ικαιούχου δεν συνάδουν µε τον κωδικό BIC) η Τράπεζα δεν φέρει καµία ευθύνη αν εκτελέσει την Πράξη Πληρωµής βασισµένη σε οποιοδήποτε µέρος αυτών των οδηγιών. Νοείται ότι εναπόκειται στον Πληρωτή να ελέγξει κατά πόσο τα πιο πάνω αποτελούν Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου. Σε περίπτωση που δεν συνάδουν, ο Πληρωτής υποχρεούται να ενηµερώσει την Τράπεζα και να προσκοµίσει τα ανάλογα στοιχεία. 3

4 Εισερχόµενες πράξεις πληρωµής i. Η Τράπεζα κατόπιν λήψης Εντολής Πληρωµής είτε από Πελάτη της, είτε από άλλο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών και αφού λάβει στη διάθεση της τα αντίστοιχα κεφάλαια, αναλαµβάνει την πίστωση του λογαριασµού του ικαιούχου. ii. Ο Πελάτης για να µπορέσει να δεχθεί κεφάλαια στο λογαριασµό του από µεταφορά, θα πρέπει να ανακοινώσει στον Πληρωτή του τα στοιχεία που αναφέρονται στην Παράγραφο ii. πιο πάνω. Ο Πελάτης µπορεί να ενηµερωθεί για τον κωδικό της Τράπεζας σε µορφή BIC ως επίσης και για τον αριθµό λογαριασµού του σε µορφή IBAN, είτε απευθυνόµενος σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας, ή από το αντίγραφο κίνησης του λογαριασµού του. Η Τράπεζα, ενεργώντας ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, απαιτεί ως Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης εισερχόµενων πράξεων πληρωµής, τον αριθµό λογαριασµού ή το ΙΒΑΝ του ικαιούχου και πράξεις εκτελεσθείσες βάση αυτού, θα θεωρούνται ορθά εκτελεσθείσες. Όπου προσκοµίζονται αντιφατικές οδηγίες (π.χ. ο αριθµός λογαριασµού του ικαιούχου δεν συνάδει µε τον όνοµα του) η Τράπεζα δεν φέρει καµία ευθύνη αν εκτελέσει την πράξη Πληρωµής βασισµένη στα αντιφατικά και λανθασµένα Aποκλειστικά Mέσα Tαυτοποίησης. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να µην εκτελέσει την Εντολή Πληρωµής αν υπάρχουν οποιεσδήποτε αντιφατικές οδηγίες. 2.2 Άµεσες Χρεώσεις (Direct Debit) Για να τεθεί σε εφαρµογή εντολή άµεσης χρέωσης ο Πληρωτής πρέπει να διαβιβάσει στην Τράπεζα, το σχετικό έντυπο για την εκτέλεση άµεσων χρεώσεων, κατάλληλα συµπληρωµένο και υπογραµµένο. Με την εντολή, η Τράπεζα εξουσιοδοτείται να εξοφλεί τους λογαριασµούς/οφειλές του Πληρωτή µε το ικαιούχο χρεώνοντας το λογαριασµό που θα υποδείξει Ο ικαιούχος της άµεσης χρέωσης θα αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Τράπεζα στο οποίο θα παρέχονται στοιχεία για τον αριθµό του Λογαριασµού Πληρωµών του Πληρωτή, Αριθµός Λογαριασµού Συνδροµητή, τον κωδικό του ικαιούχου, τον αριθµό εντολής, την ηµεροµηνία οφειλής και το οφειλόµενο ποσό Η χρέωση του Λογαριασµού Πληρωµών του Πληρωτή και η αντίστοιχη πίστωση του λογαριασµού του ικαιούχου θα γίνεται µέχρι και δύο εργάσιµες µέρες πριν την ηµεροµηνία οφειλής και µε ηµεροµηνία αξίας την ηµέρα εκτέλεσης της χρέωσης / πίστωσης του Πελάτη Σε περίπτωση αλλαγής του αριθµού του λογαριασµού του Πελάτη-Πληρωτή ή µεταφοράς του λογαριασµού του σε άλλο κατάστηµα, ο νέος λογαριασµός θα κοινοποιείται στον ικαιούχο. Σε τέτοια περίπτωση, η εντολή άµεσης χρέωσης θα συνεχίσει να ισχύει Είναι υποχρέωση του Πελάτη-Πληρωτή να διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαθέσιµα υπόλοιπα στο λογαριασµό του την ηµεροµηνία χρέωσης ούτως ώστε η άµεση εντολή χρέωσης να διενεργηθεί. Εάν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο η άµεση εντολή χρέωσης πιθανόν να επιστραφεί στον ικαιούχο ως απλήρωτη Ο αριθµός Λογαριασµού Πληρωµών του Πληρωτή, αριθµός λογαριασµού συνδροµητή, ο κωδικός του ικαιούχου και, ο αριθµός εντολής απαιτούνται να δίδονται από τον ικαιούχο στην Τράπεζα για την ορθή εκτέλεση κάθε πράξης και αποτελούν το Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης. Εντολές που εκτελούνται βάσει αυτού θα θεωρούνται ως ορθά εκτελεσθείσες από την Τράπεζα. 4

5 2.3 Καταθέσεις Μετρητών Η Τράπεζα αποδέχεται κατάθεση µετρητών για πίστωση είτε στο λογαριασµό του ιδίου του Πελάτη είτε άλλου προσώπου που διατηρεί λογαριασµό µε την Τράπεζα. Η Τράπεζα απαιτεί τον αριθµό λογαριασµού και το ονοµατεπώνυµο, ή όνοµα εταιρείας του ικαιούχου ως Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης από τον Πληρωτή, για τη βέβαιη ταυτοποίηση του ικαιούχου. 2.4 Αναλήψεις Μετρητών Ανάληψη µετρητών από Λογαριασµό Πληρωµών. 3. Εξουσιοδότηση για την Εκτέλεση Πράξης Πληρωµής 3.1 Η Τράπεζα δεν θα διενεργεί οποιαδήποτε Εντολή Πληρωµής εκτός εάν ο Πελάτης δώσει την εξουσιοδότηση του για τη διενέργεια της σχετικής πληρωµής. Ο Πελάτης µπορεί να εξουσιοδοτήσει την εκτέλεση µιας Πράξης Πληρωµής µε τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα µε την υπηρεσία ή/και το κανάλι επικοινωνίας του µε την Τράπεζα: Με έγγραφη αίτηση/γραπτές οδηγίες κατάλληλα υπογραµµένες από τον Πελάτη ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του (συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στους Όρους και Πρόνοιες που συµφωνήθηκαν µε τον πελάτη κατά το άνοιγµα του λογαριασµού). Η αίτηση/γραπτές οδηγίες µπορεί να δίδονται ή διαβιβάζονται στην Τράπεζα: (i) Στα καταστήµατα της Τράπεζας ή (ii) Μέσω τηλεοµοιότυπου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εάν κάτι τέτοιο έχει συµφωνηθεί µεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη Χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα Μέσα Πληρωµών συµπεριλαµβανοµένων των εξατοµικευµένων στοιχείων ασφαλείας των Μέσων Πληρωµών όπως αυτά περιγράφονται /προνοούνται στις εξειδικευµένες /επιµέρους συµβάσεις για την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας µέσω των Υπηρεσιών ιαδικτύου Η εξουσιοδότηση για την εκτέλεση άµεσων χρεώσεων δίδεται γραπτώς µε την υπογραφή του Πληρωτή στο σχετικό έντυπο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο πιο πάνω Χρησιµοποιώντας πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, εφόσον η παραχώρηση τέτοιας κάρτας έχει συµφωνηθεί µεταξύ της Τράπεζας και του Πληρωτή βάσει άλλης σχετικής συµφωνίας. Η εξουσιοδότηση σε σχέση µε χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε POS και ATM γίνεται µε τη χρήση της κάρτας και του PIN ή άλλου κωδικού. 3.2 Η εξουσιοδότηση για την εκτέλεση Πράξης Πληρωµής µπορεί κατά την κρίση της Τράπεζας να έπεται της εκτέλεσης Πράξης Πληρωµής. 3.3 Όπου η εξουσιοδότηση γίνεται µε χρήση Μέσου Πληρωµών, ισχύουν τα όρια δαπάνης που ενδεχοµένως να έχουν συµφωνηθεί µεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη δυνάµει άλλων µεταξύ τους εγγράφων. 3.4 Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 (i) και 2(ii), τα πιο πάνω εφαρµόζονται και σε Υπηρεσίες Πληρωµών που παρέχονται σε νόµισµα άλλο από ευρώ ή νόµισµα κράτους µέλους. 4. Ανάκληση Εντολής Πληρωµής Ο Πελάτης έχει δικαίωµα να ανακαλέσει εντολή για τη διενέργεια συναλλαγής αλλά όχι αργότερα από τον χρόνο κατά τον οποίο η εντολή κατέστη ανέκκλητη. 5

6 4.1 Εκτός όπου ρητώς αναφέρεται διαφορετικά, Eντολή Πληρωµής που κινείται από τον Πληρωτή καθίσταται ανέκκλητη µόλις ληφθεί από την Τράπεζα. 4.2 Eντολή Πληρωµής που κινείται από το ικαιούχο ή µέσω αυτού, καθίσταται ανέκκλητη για τον Πληρωτή µόλις ο Πληρωτής διαβιβάσει στο ικαιούχο την Εντολή Πληρωµής ή την εξουσιοδότηση για την Πράξη Πληρωµής. 4.3 Στην περίπτωση άµεσης χρέωσης ο Πληρωτής µπορεί να ανακαλέσει την Εντολή Πληρωµής το αργότερο έως το τέλος της Τραπεζικής Εργάσιµης Ηµέρας που προηγείται της ηµέρας που συµφωνήθηκε για τη χρέωση των χρηµατικών ποσών. 4.4 Στην περίπτωση συµφωνίας για την εκτέλεση Εντολής Πληρωµής σε συγκεκριµένη ηµέρα ή στο τέλος συγκεκριµένης περιόδου ή την ηµέρα που ο Πληρωτής θα έχει θέσει χρηµατικά ποσά στη διάθεση της Τράπεζας, ο Πληρωτής µπορεί να ανακαλέσει Εντολή Πληρωµής το αργότερο έως το τέλος της Τραπεζικής Εργάσιµης Ηµέρας που προηγείται του συµφωνηθέντος χρόνου. 4.5 Μετά τα χρονικά όρια που ορίζονται πιο πάνω, η Εντολή Πληρωµής µπορεί να ανακληθεί µόνο µε συµφωνία µεταξύ της Τράπεζας και του Πληρωτή, νοουµένου ότι, στην περίπτωση των υποπαραγράφων 4.2 και 4.3, απαιτείται επιπρόσθετα η συµφωνία του ικαιούχου. Σε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα δύναται να επιβάλει χρέωση, όπως αυτή αναφέρεται στον Κατάλογο Χρεώσεων. 4.6 Αίτηση για ανάκληση Εντολής Πληρωµής πρέπει να εξουσιοδοτείται από τον Πελάτη µε έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στη παράγραφο 3, αναλόγως της περιπτώσεως. 4.7 Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 (i) και 2(ii), τα πιο πάνω εφαρµόζονται και σε Υπηρεσίες Πληρωµών που παρέχονται σε νόµισµα άλλο από ευρώ ή νόµισµα κράτους µέλους. 5. Χρόνος Λήψης Εντολής Πληρωµής και Χρονικά Σηµεία (cut-off times) 5.1 Χρόνος λήψης Εντολής Πληρωµής ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο η Τράπεζα λαµβάνει την Εντολή Πληρωµής, έµµεσα ή άµεσα, από τον Πληρωτή ή τον ικαιούχο. Εάν η Εντολή Πληρωµής λαµβάνεται από την Τράπεζα σε µη Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα ή εάν λαµβάνεται σε Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα αλλά µετά τις 1.30 µ.µ. (για καταθέσεις ή αναλήψεις µετρητών) και µετά τις µ.µ. (για όλες τις υπόλοιπες Υπηρεσίες Πληρωµών), τότε λογίζεται ότι η εντολή έχει ληφθεί εντός της αµέσως επόµενης Τραπεζικής Εργάσιµης Ηµέρας. 5.2 Χρόνος λήψης εισερχόµενης Πράξης Πληρωµής ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο η Τράπεζα λαµβάνει τη σχετική εντολή από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του εντολέα ή/και την ανταποκρίτρια τράπεζα της. Εάν η εντολή λαµβάνεται από την Τράπεζα σε µη Τραπεζική Εργάσιµη Μέρα ή είναι σε Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα αλλά µετά τις µ.µ., τότε λογίζεται ότι η εντολή έχει ληφθεί εντός της αµέσως επόµενης Τραπεζικής Εργάσιµης Ηµέρας. 5.3 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να θεωρήσει ως ληφθείσα την ίδια µέρα, Εντολή Πληρωµής η οποία λήφθηκε µετά τα χρονικά σηµεία που καθορίζονται στις υποπαραγράφους 5.1 και 5.2 ανωτέρω. 5.4 Στην περίπτωση συµφωνίας ότι η εκτέλεση της Εντολής Πληρωµής αρχίζει σε συγκεκριµένη ηµέρα ή στο τέλος συγκεκριµένης περιόδου ή την ηµέρα που ο Πληρωτής θα έχει θέσει χρηµατικά ποσά στη διάθεση της Τράπεζας, ο συµφωνηθείς χρόνος θεωρείται ως χρόνος λήψης της εντολής. Εάν συµφωνήθηκε µη Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα, η Εντολή Πληρωµής θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόµενη Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα. 6

7 5.5 Νοείται ότι τα χρονικά σηµεία που καθορίζονται στις υποπαραγράφους 5.1 και 5.2 ανωτέρω, δεν ισχύουν για καταθέσεις µετρητών σε ΑΤΜ αφού αυτά δεν καταµετρούνται απευθείας από την ΑΤΜ. 5.6 Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 (i) και 2(ii), τα πιο πάνω εφαρµόζονται και σε Υπηρεσίες Πληρωµών που παρέχονται σε νόµισµα άλλο από ευρώ ή νόµισµα κράτους µέλους. 6. Προθεσµία Εκτέλεσης και Ηµεροµηνία Αξίας 6.1 Προθεσµία Εκτέλεσης Η Τράπεζα θα µεριµνά να πιστώνει το λογαριασµό του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου µέσα στα ακόλουθα χρονοδιαγράµµατα: (α) µέχρι το τέλος της τρίτης Τραπεζικής Εργάσιµης Ηµέρας µετά το χρόνο λήψης της εντολής (σε περίπτωση εντολής η οποία λήφθηκε πριν την 1 η Ιανουαρίου 2012) και (β) µέχρι το τέλος της επόµενης Τραπεζικής Εργάσιµης Ηµέρας µετά το χρόνο λήψης της εντολής (σε περίπτωση εντολής η οποία λήφθηκε την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2012) Οι προθεσµίες αυτές παρατείνονται κατά µία επιπλέον Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα στις περιπτώσεις που η Εντολή Πληρωµής δίδεται σε έντυπη µορφή Σε περίπτωση που η Εντολή Πληρωµής αφορά µετατροπή από Ευρώ σε νόµισµα άλλου κράτους µέλους ή από νόµισµα κράτους µέλους σε Ευρώ ή άλλο νόµισµα κράτους µέλους, τότε η Εντολή Πληρωµής θα εκτελεστεί το αργότερο εντός 4 Τραπεζικών Εργάσιµων Ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης της Εντολής Πληρωµής από την Τράπεζα. 6.2 Ηµεροµηνία Αξίας Σε σχέση µε εισερχόµενες Πράξεις Πληρωµής όπου η Τράπεζα ενεργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, και εφόσον η Πράξη Πληρωµής γίνεται σε Ευρώ ή άλλο νόµισµα κράτους µέλους, η Ηµεροµηνία Αξίας την οποία εφαρµόζει η Τράπεζα, για την πίστωση του Λογαριασµού Πληρωµών του ικαιούχου, θα είναι η ίδια Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα κατά την οποία θα πιστώνεται ο λογαριασµός της Τράπεζας µε το ποσό της Πράξης Πληρωµής, νοούµενου ότι η ειδοποίηση για την Πράξη Πληρωµής και την πίστωση του λογαριασµού της Τράπεζας θα ληφθεί προ του χρονικού σηµείου που καθορίζεται στην υποπαράγραφο 5.2 ανωτέρω. Σε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα θέσει το ποσό της Πράξης Πληρωµής στη διάθεση του ικαιούχου αµέσως µόλις ο λογαριασµός της πιστωθεί µε το ποσό της Πράξης Πληρωµής Η ηµεροµηνία αξίας που εφαρµόζει η Τράπεζα για τη χρέωση του Λογαριασµού Πληρωµών του Πληρωτή δεν επιτρέπεται να είναι προγενέστερη του χρονικού σηµείου κατά το οποίο γίνεται η χρέωση του εν λόγω λογαριασµού µε το ποσό της Πράξης Πληρωµής. 7. Μέσο Πληρωµών 7.1 Ο Πελάτης ο οποίος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί Μέσο Πληρωµών οφείλει: (α) να χρησιµοποιεί το Μέσο Πληρωµών σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση του, (β) να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για την ασφαλή φύλαξη των εξατοµικευµένων στοιχείων ασφαλείας του Μέσου Πληρωµών (π.χ. προσωπικός αριθµός ασφαλείας, κτλ), και 7

8 (γ) να ειδοποιεί αµελλητί την Τράπεζα ή το πρόσωπο που αυτή ορίζει, µόλις αντιληφθεί την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του Μέσου Πληρωµών ή χρήση αυτού χωρίς εξουσιοδότηση Σε σχέση µε Μέσο Πληρωµών, η Τράπεζα θα πρέπει: (α) χωρίς επηρεασµό των πιο πάνω υποχρεώσεων του Πελάτη, να µην αποκαλύπτει τα εξατοµικευµένα στοιχεία ασφαλείας του Μέσου Πληρωµών παρά µόνο στον Πελάτη που έχει το δικαίωµα να το χρησιµοποιεί. (β) να µην αποστέλλει Μέσο Πληρωµών που δεν έχει ζητηθεί παρά µόνο προς αντικατάσταση µέσου που έχει ήδη δοθεί στον Πελάτη. (γ) να εξασφαλίζει ανά πάσα στιγµή στον Πελάτη κατάλληλα µέσα για να προβαίνει αυτός σε ειδοποίηση σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 7.1(γ) πιο πάνω ή να ζητεί άρση της αναστολής σύµφωνα µε την υποπαράγραφο πιο κάτω. Για διάστηµα 18 µηνών από την ειδοποίηση, η Τράπεζα υποχρεούται να παρέχει στον Πελάτη, κατόπιν αίτησης, µέσα απόδειξης της ειδοποίησης και (δ) να εµποδίζει κάθε χρήση του Μέσου Πληρωµών µόλις πραγµατοποιηθεί ειδοποίηση σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 7.1(γ) πιο πάνω. 7.3 Η Τράπεζα δύναται να θέσει όρια δαπάνης όσον αφορά τις Πράξεις Πληρωµών που εκτελούνται µέσω αυτού του µέσου όταν η εξουσιοδότηση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της παρούσας γίνεται µε χρήση Μέσου Πληρωµών Η Τράπεζα µπορεί να αναστείλει τη χρήση του Μέσου Πληρωµών για αντικειµενικώς αιτιολογηµένους λόγους που ανάγονται: (α) στην ασφάλεια του Μέσου Πληρωµών, (β) στην υπόνοια χρήσης χωρίς εξουσιοδότηση ή δόλιας χρήσης του Μέσου Πληρωµών, ή (γ) στην περίπτωση Μέσου Πληρωµών µε χρήση πιστωτικού ορίου µε σηµαντικά αυξηµένο κίνδυνο αδυναµίας του Πελάτη να αποπληρώσει το χρέος του Σε περίπτωση άσκησης του εν λόγω δικαιώµατος, η Τράπεζα θα ενηµερώσει τον Πελάτη για την αναστολή της χρήσης του Μέσου Πληρωµών και τους λόγους της αναστολής εφόσον είναι εφικτό πριν την αναστολή της χρήσης του µέσου και το αργότερο αµέσως µετά, εκτός αν τέτοια ενηµέρωση αντιβαίνει σε αντικειµενικούς λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από οποιαδήποτε πρόνοια της ισχύουσας νοµοθεσίας Η Τράπεζα θα άρει την αναστολή της χρήσης του Μέσου Πληρωµών ή θα το αντικαταστήσει µε νέο Μέσο Πληρωµών µόλις πάψουν οι λόγοι της αναστολής να υφίστανται. 7.5 Ο Πελάτης βαρύνεται για ολόκληρη τη ζηµιά (εάν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση βαρύνεται µέχρι ποσού 150 νοουµένου όµως ότι θα έχει ειδοποιήσει την Τράπεζα σχετικά εντός 13 µηνών από την ηµεροµηνία της σχετικής χρέωσης ή πίστωσης) για ζηµιά από Πράξεις Πληρωµής που πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότηση του, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) (β) (γ) η ζηµιά επέρχεται από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος Μέσου Πληρωµών ή, εάν ο Πληρωτής δεν κράτησε ασφαλή τα εξατοµικευµένα στοιχεία ασφαλείας, Μέσου Πληρωµών υποκλαπέντος ή εκτεθειµένου σε κατάχρηση από τρίτους, Η Τράπεζα παρέσχε στον Πελάτη εκείνα τα µέσα που επιτρέπουν την άµεση ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του Μέσω Πληρωµών, και η ζηµία επέρχεται από χρήση του Μέσου Πληρωµών µέχρι τη χρονική στιγµή κατά την οποία ο Πληρωτής ειδοποίησε σχετικά την Τράπεζα. 7.6 Κατ εξαίρεση των πιο πάνω, ο Πληρωτής βαρύνεται για ολόκληρη τη ζηµιά που σχετίζεται µε µη εξουσιοδοτηµένες Πράξεις Πληρωµών, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 8

9 (α) (β) (γ) οι ζηµίες αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι ο Πληρωτής ενήργησε µε δόλο, ή δεν εκπλήρωσε µία ή περισσότερες από τις κατά την υποπαράγραφο 7.1 υποχρεώσεις του από πρόθεση ή βαριά αµέλεια η Τράπεζα παρέσχε τα κατάλληλα µέσα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγµή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του Μέσου Πληρωµών και η ζηµία επέρχεται από χρήση του Μέσου Πληρωµών µέχρι τη χρονική στιγµή κατά την οποία ο Πληρωτής ειδοποίησε σχετικά την Τράπεζα. 7.7 Πληρωτής βαρύνεται για ολόκληρη τη ζηµία από Πράξεις Πληρωµής που πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν δόλιας ενέργειας εκ µέρους του. 7.8 Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 (i) και 2(ii), τα πιο πάνω εφαρµόζονται και σε Υπηρεσίες Πληρωµών που παρέχονται σε νόµισµα άλλο από ευρώ ή νόµισµα κράτους µέλους. 8. Υποχρεώσεις 8.1 Η Τράπεζα θα διενεργεί πληρωµές βασιζόµενη στις πληροφορίες που έχει ζητήσει από τον Πελάτη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της παρούσας. Αν ο Πελάτης δώσει λανθασµένες τις εν λόγω πληροφορίες, η Τράπεζα δεν θα έχει ευθύνη για την ορθή ή έγκαιρη εκτέλεση της Εντολής, αλλά θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών που αφορά η Εντολή Πληρωµής. Σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα δικαιούται σε καταβολή εξόδων για τις ενέργειες που θα λάβει για την ανάκτηση του χρηµατικού ποσού. 8.2 Σε περίπτωση που το ποσό έχει ληφθεί από την Τράπεζα του ικαιούχου µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στην υποπαράγραφο 6.1 της παρούσας, αλλά η πληρωµή δεν εκτελέστηκε ορθά, τότε η Τράπεζα του ικαιούχου έχει την ευθύνη να διορθώσει το λάθος και να θέσει το ποσό στη διάθεση του ικαιούχου. 8.3 Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει δώσει ορθά τις πληροφορίες της παραγράφου 2 της παρούσας αλλά το ποσό της πληρωµής δεν έχει ληφθεί από την Τράπεζα του ικαιούχου, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται στην υποπαράγραφο 6.1 της παρούσας, και εφόσον ειδοποιήσει σχετικά την Τράπεζα αµµελλητί εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και το αργότερο εώς 13 µήνες από την ηµέρα της χρέωσης, η Τράπεζα θα επιστρέψει στον Πελάτη το ποσό της πληρωµής που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλµένα ή στην περίπτωση που έχει χρεωθεί Λογαριασµός του Πελάτη θα επαναφέρει τον χρεωθέντα λογαριασµό στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η πληρωµή (π.χ. επιστροφή τόκου και/ή χρεώσεων µε τα οποία έχει επιβαρυνθεί ο λογαριασµός ως αποτέλεσµα της µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης εκτέλεσης). Συµφωνείται ότι τα πιο πάνω δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. 8.4 Η Τράπεζα θα επιστρέψει στον Πληρωτή, στην περίπτωση που αυτός είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείριση, ολόκληρο το ποσό της Πράξης Πληρωµής η οποία πραγµατοποιήθηκε βάσει εξουσιοδότησης του Πληρωτή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η Πράξη Πληρωµής κινήθηκε από ικαιούχο ή µέσω ικαιούχου και έχει ήδη εκτελεστεί, 9

10 (β) ο Πληρωτής υποβάλλει σχετικό αίτηµα εντός 8 εβδοµάδων από την ηµεροµηνία χρέωσης, (γ) κατά την εξουσιοδότηση δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της Πράξης Πληρωµής, και (δ) το ποσό της Πράξης Πληρωµής υπερβαίνει το ποσό που θα ανέµενε εύλογα ο Πληρωτής, λαµβάνοντας υπόψη τα συνήθη έξοδα του, τους όρους της παρούσας Σύµβασης Πλαίσιο και τις περιστάσεις της συγκεκριµένης Πράξης Πληρωµής. Νοείται ότι ο Πληρωτής δεν µπορεί να επικαλεστεί λόγους που συνδέονται µε µετατροπή συναλλάγµατος, εφόσον εφαρµόσθηκε η ισοτιµία αναφοράς που έχει συµφωνήσει µε την Τράπεζα. Η Τράπεζα µπορεί να ζητήσει από τον Πληρωτή να της προσκοµίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να εξακριβώσει κατά πόσο ικανοποιούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις. Εντός 10 Τραπεζικών Εργάσιµων Ηµερών από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής, η Τράπεζα είτε επιστρέφει το ποσό της Πράξης Πληρωµής είτε αιτιολογεί την άρνηση επιστροφής. Ο Πληρωτής δεν θα δικαιούται επιστροφής σε περίπτωση που εξουσιοδότησε απευθείας την Τράπεζα για να εκτελεστεί η Πράξης Πληρωµής και ανάλογα µε την περίπτωση οι πληροφορίες για την µελλοντική Πράξη Πληρωµής παρασχέθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεση του Πληρωτή από την Τράπεζα ή από το ικαιούχο, τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν από την ηµεροµηνία χρέωσης. 8.5 Ο Πελάτης αναλαµβάνει να ελέγχει τις αναλυτικές καταστάσεις των Λογαριασµών, είτε του στέλνονται ταχυδροµικώς είτε κατακρατούνται από την Τράπεζα λόγω επιλογής του Πελάτη κατά το άνοιγµα του Λογαριασµού (αλλά είναι διαθέσιµες σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας κατόπιν αιτήσεως του) είτε έχει πρόσβαση σε αυτές µέσω των ΑΤΜ ή των Υπηρεσιών ιαδικτύου της Τράπεζας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε συναλλαγή έχει εκτελεστεί εσφαλµένα ή χωρίς την εξουσιοδότηση του, πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά την Τράπεζα αµελλητί και το αργότερο εώς 13 µήνες, εάν ο Πελάτης είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, ή διαφορετικά εώς 2 µήνες, από την ηµέρα χρέωσης, αλλιώς δεν θα δικαιούται σε τυχόν επανόρθωση. Η Τράπεζα θα διερευνήσει τη συναλλαγή και θα είναι υπεύθυνη µόνο όταν και εφόσον καταλήξει ότι ο Πελάτης δεν ενήργησε δόλια ή µε βαριά αµέλεια. Σε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα επιστρέψει άµεσα το ποσό της σχετικής συναλλαγής και οποιουσδήποτε τόκους και χρεώσεις µε τους οποίους έχει επιβαρυνθεί ο Πελάτης. Η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη για την σχετική συναλλαγή. 9. Αναστολή Υπηρεσιών Πληρωµών 9.1 Η Τράπεζα έχει το δικαίωµα να αναστείλει τη χρήση Υπηρεσιών Πληρωµών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 9.1 Όταν θεωρηθεί αναγκαίο για την ασφάλεια της Υπηρεσίας Πληρωµών ή υπάρχει υποψία µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης από τρίτο πρόσωπο ή άλλως πως. 9.2 Όταν σε µικρό χρονικό διάστηµα η χρήση µιας Υπηρεσίας Πληρωµών παρουσιάζει τέτοια απόκλιση που ξεφεύγει από τη συνήθη χρήση του Πελάτη. 9.3 Εάν ο Πελάτης ή πρόσωπο το οποίο ενεργεί για το Πελάτη θεωρηθεί ότι δεν έχει σώας τας φρένας. 10

11 9.4 Εφόσον η συµβατική σχέση µε τον Πελάτη έχει τερµατιστεί ή ο λογαριασµός ο οποίος συνδέεται µε το Μέσο Πληρωµών έχει τερµατιστεί από το Πελάτη ή την Τράπεζα ή όταν υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες δικαιολογούν τον άµεσο τερµατισµό του Λογαριασµού. 9.5 Όταν αθετηθούν οι Όροι της Σύµβασης Πλαίσιο. 9.6 Όταν η πιθανότητα ο Πελάτης να µην µπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σχετικά µε πληρωµές είναι µεγάλη, ανεξάρτητα µε το αν του είχε διατεθεί οποιαδήποτε πίστωση σε σχέση µε τις Υπηρεσίες Πληρωµών. 9.7 Για λόγους ασφαλείας. 9.8 Όταν το συµφωνηθέν όριο εξόδων και/ή το όριο παρατραβήγµατος του Λογαριασµού Πληρωµών έχει ξεπεραστεί. 10. ικαίωµα Άρνησης Εκτέλεσης Εντολής Πληρωµής 10.1 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί να εκτελέσει Εντολή Πληρωµής (είτε αφορά τον Πελάτη ως Πληρωτή ή ως ικαιούχο) εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Σύµβασης-Πλαίσιο και/ή η εκτέλεση της απαγορεύεται από το Νόµο ή από άλλες διατάξεις του Κυπριακού ή Κοινοτικού δικαίου και/ή δεν υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο στο λογαριασµό του Πληρωτή και/ή για οποιαδήποτε άλλη νόµιµη και εύλογη αιτία. Νοείται ότι Εντολή Πληρωµής, την οποία η Τράπεζα αρνήθηκε να εκτελέσει, θεωρείται ως µη ληφθείσα από την Τράπεζα Σε περίπτωση που η Τράπεζα αρνηθεί την εκτέλεση Εντολής Πληρωµής, θα γνωστοποιεί στον Πελάτη την άρνηση εκτέλεσης της Εντολής Πληρωµής και εφόσον είναι εφικτό τους λόγους της άρνησης και τη διαδικασία επανόρθωσης των τυχόν λαθών που οδήγησαν στην µη εκτέλεση, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από άλλες διατάξεις του Κυπριακού ή Κοινοτικού δικαίου. Η Τράπεζα θα δικαιούται να επιβάλει στον Πελάτη χρέωση για την γνωστοποίηση αυτή µε βάση τον Κατάλογο Χρεώσεων Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 (i) και 2(ii), τα πιο πάνω εφαρµόζονται και σε Υπηρεσίες Πληρωµών που παρέχονται σε νόµισµα άλλο από ευρώ ή νόµισµα κράτους µέλους. 11. Χρεώσεις 11.1 Η Τράπεζα έχει δικαίωµα να χρεώσει επιβαρύνσεις ή/και προµήθειες ή/και τραπεζικά δικαιώµατα ή/και χρεώσεις ή/και έξοδα ή/και πληρωτέα τέλη για την εκτέλεση Πράξης Πληρωµής σύµφωνα µε τον ισχύοντα κατά της στιγµή εκτέλεσης της Πράξης Πληρωµής, Κατάλογο Χρεώσεων. Ο Κατάλογος Χρεώσεων µε τις επιβαρύνσεις ή/και προµήθειες ή/και δικαιώµατα ή/και χρεώσεις ή/και έξοδα ή/και πληρωτέα τέλη που πρέπει να καταβάλει ο Πελάτης στην Τράπεζα για χρήση Υπηρεσιών Πληρωµών είναι διαθέσιµος στα καταστήµατα της Τράπεζας σε έντυπη µορφή και στο διαδύκτιο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επιπρόσθετα, ο Πελάτης θα χρεώνεται µε οποιαδήποτε τυχόν πληρωτέα τέλη χαρτοσήµου σε σχέση µε οποιαδήποτε Πράξη Πληρωµής. 12. Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες Πράξεις πληρωµών που προϋποθέτουν µετατροπή συναλλάγµατος (για ποσά µικρότερα του ποσού των EUR20,000 ή ισάξια ποσά) γίνονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που καθορίζει η Τράπεζα για αγορά ή πώληση συναλλάγµατος (ανάλογα µε την περίπτωση) την Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα που θα εκτελεστούν οι Πράξεις Πληρωµής [για τον υπολογισµό των οποίων χρησιµοποιούνται ως βάση οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες της αγοράς (οι οποίες προέρχονται από τα συστήµατα Bloomberg ή Thomson Reuters Ltd ή οποιαδήποτε άλλη πηγή κρίνει η Τράπεζα 11

12 κατάλληλη), πλέον περιθώριο]. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες (δηλαδή το δελτίο τιµών συναλλάγµατος) αναρτώνται στα καταστήµατα της Τράπεζας και είναι επίσης διαθέσιµες µέσω των Υπηρεσιών ιαδικτύου της Τράπεζας. Για ποσά µεγαλύτερα, ο Πελάτης µπορεί να πληροφορηθεί την συναλλαγµατική ισοτιµία που θα χρησιµοποιηθεί πριν την εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής. 13. Επιτόκια Ανάλογα µε τον τύπο Λογαριασµού Πληρωµών του Πελάτη ο οποίος πιστώνεται ή χρεώνεται, θα ισχύει το ανάλογο ποσοστό επιτοκίου που περιλαµβάνεται στις ειδικές συµφωνίες για κάθε τέτοιο τύπο Λογαριασµού Πληρωµών. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται και ισχύει Επιτόκιο Αναφοράς, δίδονται επίσης πλήρεις λεπτοµέρειες αναφορικά µε αυτό στις επιµέρους συµβάσεις που υπογράφει ο Πελάτης. Αλλαγές στα Επιτόκια Αναφοράς θα έχουν άµεση ισχύ χωρίς προειδοποίηση προς τον Πελάτη. Ο Πελάτης µπορεί να ενηµερώνεται για τις αλλαγές στα Επιτόκια Αναφοράς σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας. 14. ιάρκεια Η Σύµβαση-Πλαίσιο είναι απεριόριστης διάρκειας. 15. Τερµατισµός 15.1 Ο Πελάτης µπορεί να λύσει τη Σύµβαση Πλαίσιο δίδοντας γραπτή ειδοποίηση τερµατισµού, µε ενός µηνός προειδοποίηση προς την Τράπεζα Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να χρεώσει τον Πελάτη ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος τερµατισµού όταν ο Πελάτης τερµατίσει τη Σύµβαση Πλαίσιο πριν από τη λήξη 12 µηνών από την ηµεροµηνία σύναψης της Η Τράπεζα µπορεί να τερµατίσει τη Σύµβαση Πλαίσιο δίδοντας στον Πελάτη δίµηνη προειδοποίηση µέσω ταχυδροµείου ή άλλου Ανθεκτικού στο Χρόνο Μέσου. Στη περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση τότε η δίµηνη ειδοποίηση δεν ισχύει Οποιασδήποτε µορφής τερµατισµός της Σύµβασης Πλαίσιο µε οποιοδήποτε τρόπο γίνεται χωρίς προκατάληψη στις υποχρεώσεις που οφείλονται πριν τον τερµατισµό, π.χ. οι Λογαριασµοί Πληρωµών του Πελάτη θα πρέπει να εξοφλούνται άµεσα, ποσά που εκκρεµούν θα πρέπει να εκκαθαριστούν, κλπ. Οι επιβαρύνσεις για την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών που χρεώνονται σε τακτική βάση καταβάλλονται από τον χρήστη της Υπηρεσίας Πληρωµών µόνον κατ αναλογία προς το χρόνο µέχρι τη λύση της Σύµβασης Πλαίσιο. Εάν οι επιβαρύνσεις καταβληθούν προκαταβολικά, τότε αυτές επιστρέφονται κατ αναλογία. 16. Επικοινωνία Το µέσο επικοινωνίας (εκτός όπου προνοείται συγκεκριµένος άλλος τρόπος), συµπεριλαµβανοµένης και επικοινωνίας για τεχνικές ανάγκες του Πελάτη είναι το σύνηθες ταχυδροµείο. 17. Παροχή Πληροφοριών 17.1 Οι πληροφορίες τις οποίες η Τράπεζα είναι υπόχρεη να καθιστά διαθέσιµες στον Πελάτη τουλάχιστον µία φορά το µήνα, θα καθίστανται διαθέσιµες: (α) είτε µε την αποστολή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην Τράπεζα έντυπης µηνιαίας κατάστασης του Λογαριασµού του, ή (β) µέσω των χρεωστικών/ πιστωτικών / ή άλλων εντύπων (Debit / Credit Advices, Vouchers κ.λ.π.) τα οποία είτε του αποστέλλονται ταχυδροµικώς στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην Τράπεζα είτε παραλαµβάνει ο ίδιος από οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας, ή 12

13 (γ) ηλεκτρονικά µέσω των Υπηρεσιών ιαδικτύου της Τράπεζας στην περίπτωση όπου ο Πελάτης απολαµβάνει τέτοια υπηρεσία και έχει συνδέσει το λογαριασµό του µε την εν λόγω υπηρεσία, ή (δ) γραπτώς ή προφορικώς σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας ή µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ή (ε) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Πελάτης θα έχει δηλώσει στην Τράπεζα ή (στ) όπως συµφωνηθεί διαφορετικά. Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου ο Πελάτης δηλώσει γραπτώς ότι επιθυµεί όπως η αλληλογραφία του κρατείται στην Τράπεζα, τότε οι πιο πάνω πληροφορίες θα τίθονται στη διάθεση του Πελάτη κατόπιν αιτήσεως του, σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα της να χρεώνει έξοδα για την παροχή της πληροφόρησης στον Πελάτη. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, και ζητήσει επιπλέον ή πιο συχνή πληροφόρηση ή τη διαβίβαση των πληροφοριών µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προσδιορίζεται πιο πάνω, συµφωνείται ότι η Τράπεζα θα δικαιούται να χρεώσει την παροχή της επιπλέον πληροφόρησης, σύµφωνα µε τον Κατάλογο Χρεώσεων. Κατόπιν αίτησις του, ο Πελάτης εφόσον ισχύει η συµβατική σχέση έχει το δικαίωµα να λαµβάνει αντίγραφο της Σύµβασης Πλαίσιο σε έντυπη µορφή ή σε άλλο Μέσο Ανθεκτικό στο Χρόνο Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 (i) και 2(ii), τα πιο πάνω εφαρµόζονται και σε Υπηρεσίες Πληρωµών που παρέχονται σε νόµισµα άλλο από ευρώ ή νόµισµα κράτους µέλους. 18. Γλώσσα Συµφωνίας Πλαίσιο και Επίσηµη Γλώσσα Επικοινωνίας 18.1 Η γλώσσα στην οποία συµφωνείται η παρούσα Συµφωνία Πλαίσιο είναι η Ελληνική και η γλώσσα επικοινωνίας θα είναι τα Ελληνικά ή τα Αγγλικά. 19. Πληροφορίες για τη Τράπεζα και Αρµόδια Εποπτική αρχή 19.1 Τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας βρίσκονται στην Λεωφ. Αρχ.Μακαρίου Γ αρ.50 Λευκωσία, Κύπρος. Αριθµός τηλεφώνου ή όπως άλλως αναφέρεται στις επιµέρους συµβάσεις Η Τράπεζα είναι εγγεγραµµένο Τραπεζικό Ίδρυµα το οποίο εποπτεύεται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 20. Τροποποιήσεις Οι Όροι και Προϋποθέσεις της παρούσης µπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε εφόσον δοθεί ειδοποίηση 2 µηνών πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων, µέσω ταχυδροµείου ή/και µε οποιαδήποτε τρόπο κρίνει η Τράπεζα ότι θα αποτελεί αποτελεσµατική προειδοποίηση / ειδοποίηση στον Πελάτη. Η δίµηνη προειδοποίηση / ειδοποίηση είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί από την Τράπεζα µόνο στην περίπτωση που ο πελάτης είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση Ο Πελάτης θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές εκτός εάν γνωστοποιήσει γραπτώς στην Τράπεζα, πριν την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους, ότι δεν τις αποδέχεται. Τέτοια γνωστοποίηση συνεπάγει καταγγελία της Σύµβασης Πλαίσιο από τον Πελάτη και αυτόµατο τερµατισµό της, χωρίς επιβάρυνση στον Πελάτη (στην περίπτωση µόνο που ο Πελάτης είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση). 13

14 20.3. Συµφωνείται ότι η Τράπεζα έχει το δικαίωµα να εφαρµόζει αλλαγές στα Επιτόκια Αναφοράς ή στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες αµέσως και χωρίς προειδοποίηση Τροποποιήσεις, οι οποίες είναι ευνοϊκότερες για τον Πελάτη, µπορούν επίσης να εφαρµόζονται χωρίς προειδοποίηση Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 (i) και 2(ii), τα πιο πάνω εφαρµόζονται και σε Υπηρεσίες Πληρωµών που παρέχονται σε νόµισµα άλλο από ευρώ ή νόµισµα κράτους µέλους. 21. Προστασία Προσωπικών εδοµένων 21.1 Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Τράπεζα διέπεται από το σχετικό έγγραφο που ο Πελάτης υπογράφει κατά το άνοιγµα Λογαριασµού Η Τράπεζα χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες SWIFT για διεθνείς συναλλαγές χρηµάτων. Σύµφωνα µε Αµερικάνικη νοµοθεσία, η SWIFT είναι υπόχρεη να αποκαλύπτει πληροφορίες σε συγκεκριµένες Αµερικάνικες αρχές για διεθνείς συναλλαγές εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι η συναλλαγή αφορά την χρηµατοδότηση εγκλήµατος ή τροµοκρατίας. Ως εκ τούτου τα προσωπικά δεδοµένα που χρειάζονται για συναλλαγές µε SWIFT, δηλαδή όνοµα, αριθµός λογαριασµού, διεύθυνση κλπ., δυνατό να δοθούν σε Αµερικάνικες αρχές. 22. Επίλυση ιαφορών 22.1 Ο Πελάτης έχει δικαίωµα να υποβάλλει καταγγελίες σχετικά µε ισχυριζόµενες παραβάσεις των όρων της Σύµβασης Πλαίσιο από την Τράπεζα Αρµόδια Αρχή για τη διερεύνηση και εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών καταγγελιών είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 23. ικαιοδοσία και ίκαιο που Εφαρµόζεται 23.1 Οποιαδήποτε νοµική σχέση διέπει τα Μέρη θα διέπεται αποκλειστικά από το Κυπριακό ίκαιο και θα εµπίπτει στην απόλυτη δικαιοδοσία των Κυπριακών ικαστηρίων. 24. Γενικοί Όροι Ανεξάρτητοι Όροι Εάν όρος ή µέρος όρου των Όρων και Προϋποθέσεων της Σύµβασης Πλαίσιο θεωρηθεί άκυρος ή µη εκτελέσιµος, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εφαρµογή των υπόλοιπων όρων και/ή µέρος των όρων και θα αντικατασταθεί µε ένα έγκυρο όρο ο οποίος θα έχει σχεδόν την ίδια σηµασία και σκοπό µε τον µη εφαρµόσιµο όρο Force Majeure (Ανωτέρα Βία) Κανένα από τα Μέρη της παρούσης δεν θα υπόκειται οποιασδήποτε ευθύνης για µη εκπλήρωση των συµβατικών του καθηκόντων από τη Σύµβαση Πλαίσιο λόγω απεργιών, εργατικών διαφορών, πόλεµο, φυσικές καταστροφές, θεοµηνίες, πυρκαγιές ή πληµµύρες, πράξης ή διατάγµατος Κυβέρνησης, Κυβερνητικού Οργανισµού, Υπηρεσίας ή οργανωµένου συνόλου η οποία ασκεί κρατικές εξουσίες είτε de jure είτε de factο, καθυστέρηση, λάθος παράλειψης ή αδυναµίας εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας όπως ταχυδροµείο, τηλεγραφείο, ενσύρµατη ή ασύρµατη τηλεφωνία και γενικά καταστάσεις τις οποίες δεν µπορούν να ελέγξουν και των οποίων οι συνέπειες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν παρ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο. Νοουµένου όµως ότι το Μέρος που επικαλείται αυτόν τον όρο ενηµερώσει το άλλο µέρος άµεσα. 14

15 24.3. Επικεφαλίδες Οι επικεφαλίδες στους όρους και υποπαραγράφους της παρούσης Σύµβασης Πλαίσιο χρησιµοποιούνται µόνο για σκοπούς εύκολης αναφοράς και παραποµπής και δεν µπορούν θα επηρεάσουν ή περιορίσουν τους όρους ή το λεκτικό που περιέχετε στους όρους της Σϋµβασης Πλαίσιο Μη Παραίτηση (Waiver) Αποτυχία οποιουδήποτε από τα Μέρη να εκτελέσει οποιοδήποτε από τους όρους της Σύµβασης Πλαίσιο δεν σηµαίνει παραίτηση (waiver) αυτού του όρου Συµψηφισµός (Set-Off) Η Τράπεζα δύναται να συµψηφίζει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από το Πελάτη στην Τράπεζα µε οποιοδήποτε ποσό οφείλει η Τράπεζα στον Πελάτη χωρίς προηγούµενη γραπτή ειδοποίηση στον Πελάτη Σύγκρουση Όρων Σε περίπτωση σύγκρουσης των όρων της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο µε οποιουσδήποτε όρους άλλων εγγράφων µεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη, οι όροι των άλλων εγγράφων θα υπερισχύουν στο βαθµό που δεν αντιβαίνουν µε τον Νόµο. Νοείται ότι οι πρόνοιες της παρούσας δεν θίγουν την εφαρµογή του περί Καταναλωτικής Πίστης Νόµου του 2001 όταν η παραχώρηση πίστωσης εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω νόµου, ούτε και τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τις συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο διατάξεις του κυπριακού δικαίου οι οποίες σχετίζονται µε τη χορήγηση πιστώσεων στους καταναλωτές Κοινοί Λογαριασµοί Στην περίπτωση κοινών λογαριασµών, ή νόµιµη ευθύνη σε σχέση µε τη Συµφωνία Πλαίσιο είναι κοινή και κεχωρισµένη (joint and several) Αλλαγή Στοιχείων Ο Πελάτης οφείλει να πληροφορήσει άµεσα και γραπτώς την Τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή στο όνοµα, διεύθυνση, ή άλλων στοιχείων του Πελάτη Προοίµιο Το προοίµιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Συµφωνίας Πλαίσιο Ουσιώδεις όροι Όλοι οι όροι της Συµφωνίας Πλαίσιο είναι ουσιώδεις Ερµηνείες Όλοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα έχουν την ίδια ερµηνεία που τους προσδίδεται στο Νόµο. 15

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2010. Μέρη IV-VIII. Σελίδα 1 από 9. 1 Εφεξής, αναφορές σε άρθρα χωρίς άλλο προσδιορισμό να διαβάζονται ως αναφορές σε άρθρα του νόμου.

Ιούνιος 2010. Μέρη IV-VIII. Σελίδα 1 από 9. 1 Εφεξής, αναφορές σε άρθρα χωρίς άλλο προσδιορισμό να διαβάζονται ως αναφορές σε άρθρα του νόμου. Ιούνιος 2010 Το κείμενο αυτό περιέχει τις θέσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου επί ορισμένων προνοιών του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009 (εφεξής «ο νόμος»). Τα πιο κάτω χρησιμοποιούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Παράγραφοι Τίτλος παραγράφου Σελίδες 1 Ορισµοί και ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Για Φυσικά Πρόσωπα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Για Φυσικά Πρόσωπα ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένο με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα/Κεντρικό Φορέα Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Νοµικά Πρόσωπα Αναφορά Εντύπου : ΣΠΕΠΠΧ-02/2010 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ALPHA BANK ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 3 η Έκδοση (Σε ισχύ από την 1 η Μαρτίου 2016 εκτός του Παραρτήματος Α και του Παραρτήματος Β που τίθενται σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2016) 1 Η συμφωνία σας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str. 46 60329 Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή»

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» 1. Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο «ανταμοιβή» (στο εξής Σχέδιο ) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 123/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις Τα περιοριστικά µέτρα. 1. Το όριο ανάληψης µετρητών ισχύει ανά κάτοχο λογαριασµού ή κατά λογαριασµό; Κάθε πρόσωπο (νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΠΕ/ΟΠΑΛ/ΝΠ/01-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα