ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ στη συνεδρίασή της με αρ. 6/ (θ. o ) αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 18 και 19 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.α ), όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν.916/001 και συμπληρώθηκαν με τους Νόμους 307/00, 3404/005, 3794/009 και 4009/011 άρθρο 80 παρ 6 και 19.. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Ν.4009/011, όπως ισχύει σήμερα. 3. Τις διατάξεις του Ν.431/1996 (ΦΕΚ 175, τ.α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Δημόσια Διοίκηση». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 13 τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 163/00 (ΦΕΚ 149, τ.α, ) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». 6. Το ΠΔ 87/ ΦΕΚ 19/Α / «Μετονομασία του ΤΕΙ Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 7. Τις σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ για το ακαδημαϊκό έτος Αποφασίζει Την προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες των Τμημάτων ως ακολούθως: I. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι συμβάσεις όσων προσληφθούν μπορεί να είναι των ακόλουθων δύο κατηγοριών: α) με ωριαία αντιμισθία για ένα διδακτικό εξάμηνο. β) με μηνιαία αποζημίωση, με πλήρη ή μερική απασχόληση για ένα διδακτικό εξάμηνο. Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ανανεώσει σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες τις συμβάσεις των παραπάνω περιπτώσεων α και β για ένα ακόμη διδακτικό εξάμηνο. Τα γνωστικά αντικείμενα που προκηρύσσονται αναγράφονται στους πίνακες, στο Παράρτημα που ακολουθεί, χωριστά κατά Σχολή και Τμήμα.. Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστημονικούς και εργαστηριακούς Συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το χειμερινό εξάμηνο του και τις διαθέσιμες πιστώσεις για το Ακαδημαϊκό έτος Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό προσλαμβάνεται σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών ή Εργαστηριακών Συνεργατών ή στην κατηγορία Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.). Στις θέσεις αυτές ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών ή μελών Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα. Στο Εκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού - 1 από 19-

2 έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. για Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα. A. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. B. Προϋπόθεση για πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Για πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. προϋπόθεση είναι η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, στα οποία αιτούνται να διδάξουν. Γ. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ., με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 19 του Ν.1404/1983, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα και 4 του Ν.916/001 ο οποίος και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν.307/00 και το άρθρο 8 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3404/005 είναι τα ακόλουθα: Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. Α) Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή αναλόγως με τη φύση της θέσης (του γνωστικού αντικειμένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο () έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή οματαγή Ιδρύματα του εξωτερικού. Β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται με τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί ή έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά. Σύμφωνα με τον Ν.1404/1983 και το Ν.916/001, άρθρο 19 παρ. 5α με απόφαση της Συγκλήτου και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας με αυτά το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησης τους. Κατά συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής απασχόλησης ενός Επιστημονικού Συνεργάτη πρέπει να αποτελείται από θεωρητικές διαλέξεις. Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. Α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται (του γνωστικού αντικειμένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία (3) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού. Β) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. Με απόφαση της Συγκλήτου και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστημονικοί Συνεργάτες μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για τον λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών ή για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές. - από 19-

3 Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων Τα ελάχιστα προσόντα των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 του Ν.1404/1983, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Ν.916/001, είναι τα ακόλουθα: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.. Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου. Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και το συγγραφικό έργο συνεκτιμώνται. II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις εφόσον κανένας υποψήφιος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και στην περίπτωση Επιστημονικών Συνεργατών διδακτορικό δίπλωμα.. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών, με ωριαία αντιμισθία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως και των Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ., με ωριαία αντιμισθία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαοχτώ(18) ώρες εβδομαδιαίως. 3. Σε μόνιμους ή όχι υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα καθώς ύστερα από άδεια της Υπηρεσίας τους και σε συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ύστερα από άδεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως, μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα. Η άδεια της υπηρεσίας τους πρέπει να προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.916/001 αρ. 4 και τροποποιήθηκε με το Ν.3404/005 αρ. 11 παρ. 3 και του άρθρου 15 του Ν.3794/009. Εάν δεν προσκομισθεί η άδεια, η σύμβαση δεν υπογράφεται. 4. Προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. συνεκτιμάται. 5. Επισημαίνεται ότι όλα ή ορισμένα από τα μαθήματα που προκηρύσσονται με την παρούσα μπορεί να μην ανατεθούν σε Εκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. 6. Ο αριθμός ωρών ανάθεσης των μαθημάτων θα οριστικοποιηθεί μετά το πέρας των δηλώσεων των σπουδαστών. 7. Οι εκπαιδευτικές ώρες ανάθεσης και οι μέρες απασχόλησης των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών και ΕΕΜ θα είναι στην κρίση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι.. 8. Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα δεν πραγματοποιηθεί, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ ΑΜΘ ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, απεργιών, αποχών, καταλήψεων, μη επίσημων αργιών κλπ, η αμοιβή δεν καταβάλλεται. 9. Το κώλυμα της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού (βλ. ΙIΙ.6 παρακάτω). 10. Οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και αποτελεσματική χρήση της Ελληνικής γλώσσας. IΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος προτίμησής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (το σχετικό έντυπο χορηγείται από τις Γραμματείες των Τμημάτων).. Βιογραφικό σημείωμα, με συνοπτική ανάλυση των σπουδών, της προϋπηρεσίας, της επιστημονικής δραστηριότητας και των επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεών τους. 3. Αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών. 4. Γενικά κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου (συγγραφή βιβλίων ή δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και σχετικά τεκμήρια ασφάλισης επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.) - 3 από 19-

4 5. Για μη Ελληνες ιθαγενείς χωρών εκτός Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 6. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηματική υποχρέωση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας. 7. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 8. Πιστοποιητικό υγείας από τη πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. Τα δικαιολογητικά 5, 6, 7 και 8 υποβάλλονται κατά την πρόσληψη των επιλεγμένων υποψηφίων και πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος προτίμησής τους την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (0) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από μέχρι και Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Γ. Η θεώρηση δικαιολογητικών είναι δυνατόν να γίνει και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Δ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά. Ε. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. ΣΤ. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν έγγραφα από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στις ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής σελίδας του Τ.Ε.Ι., στη διεύθυνση και από τις Γραμματείες των Τμημάτων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( ) στα τηλέφωνα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε , 143,395. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , 310 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ - 4 από 19-

5 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ , 063 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ ΑΜΘ Αθανάσιος Μητρόπουλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προκηρυσσόμενα Γνωστικά Αντικείμενα και Ειδικότητες κατά Σχολή/Τμήμα Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Επιστημονικών συνεργατών μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε δυο () το πολύ γνωστικά αντικείμενα. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εργαστηριακών συνεργατών μπορούν να υποβάλουν σε δυο () το πολύ ειδικότητες. Οι υποψήφιοι (Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί συνεργάτες) θα καταθέσουν σε φάκελο στη γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΑΕ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΩΡΕΣ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΩΡΕΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σχεδιασμός και εφαρμογές ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ασθενών σημάτων. Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ή Φυσικός Ηλεκτρονικός (Ραδιοηλεκτρολόγος) ( ώρες) Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ( ώρες) ή Φυσικός Ηλεκτρονικός (Ραδιοηλεκτρολόγος) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (3 ώρες) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΩΡΕΣ) ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΩΡΕΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 ώρες). ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 ώρες). (4 ώρες) Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ). (4 ώρες) Έλεγχος Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ). 3 ώρες Μελέτη συστημάτων και ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (4 ΩΡΕΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (3 ΩΡΕΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ( ΩΡΕΣ) - 5 από 19-

6 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ εφαρμογές με ακτινοβολίες (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εξειδίκευση στις πυρηνικές ακτινοβολίες) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στατιστική Πιθανότητες με εφαρμογές στην Ηλεκτρολογία (5 ώρες) Προγραμματισμός με χρήση Λογισμικών για ηλεκτρολόγους μηχανικούς ( ώρες) Μη καταστροφικός έλεγχος υλικών με χρήση με χρήση ραδιογραφίας και θερμογραφίας (ώρες 3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εξειδίκευση στις πυρηνικές ακτινοβολίες (3 ώρες) Προγραμματισμός με χρήση Λογισμικών για ηλεκτρολόγους μηχανικούς ( ώρες) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση νανοδομής βιο υλικών με μικρογωνιακή σκέδαση, περίθλαση και ηλεκτρονική μικροσκοπία ( ώρες) Στην κατάθεση των δικαιολογητικών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση και του αντιγράφου της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, της Μεταπτυχιακής ή Διδακτορικής Διατριβής ώστε να μπορεί η σχετική αξιολόγηση και ανάθεση ωρών στους υποψηφίους να γίνεται με ακρίβεια. Παράλειψη της παραπάνω ενέργειας συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης του υποψηφίου. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α. Επιστημονικοί Συνεργάτες A/A ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ώρες (θεωρία) 1 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι 3 Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ 3 Πορώδη Μέσα Μοντελοποίηση και Προσομοιώσεις Χημικών Διεργασιών 4 4 Χημεία και Τεχνολογία Φυσικού Αερίου 3 5 Μετάδοση θερμότητας 3 6 Ενεργειακή διαχείριση Κτιρίων 3 Β. Εργαστηριακοί Συνεργάτες A/A ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρες/ομάδες 1 Αγγλικά (Τεχνική Ορολογία) Πτυχ. Αγγλικής Φιλολογίας Χ=4 Οργανική Χημεία Χημικός Χ=4 3 Γενική Χημεία Χημικός Χ=4 4 Ενόργανη Ανάλυση Χημικός Χ=4 5 Ηλεκτροτεχνία Εφαρμοσμένη Φυσική Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Φυσικός Χ=4-6 από 19-

7 6 Ειδική Χημική Μηχανολογία Χημικός Μηχανικός Χ=4 7 Σχεδίαση με Η/Υ (C.A.D.) 8 Πορώδη Μέσα Μοντελοποίηση και Προσομοιώσεις Χημικών Διεργασιών Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου Χ=4 Χ=4 9 Χημεία και Τεχνολογία Φυσικού Αερίου Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου Χ=4 10 Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών Χημικός, Χημικός Μηχανικός Χ=4 11 Χημεία και Τεχνολογία Προϊόντων Πετρελαίου Χημικός, Χημικός Μηχανικός Χ=4 1 Γενική Γεωλογία Γεωλόγος, Μηχανικός Τεχνολογίας πετρελαίου 1Χ= 13 Σχέδιο Χημικών Βιομηχανιών Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός Τεχνολογίας πετρελαίου Χ=4 14 Τεχνολογία Υλικών Μηχανολόγος Μηχανικός Χ=4 15 Μετάδοση Θερμότητας Μηχανολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός Χ=4 16 Αντοχή Υλικών Μηχανολόγος Μηχανικός Χ=4 17 Τεχνολογία Θέρμανσης Μηχανολόγος Μηχανικός Χ=4 18 Εργαλειομηχανές Μηχανολόγος Μηχανικός Χ=4 19 Ενεργειακή Διαχείριση Ανανεώσιμων Πόρων Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Χ=4 0 Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Χ=4 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α) ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚ. ΠΡΑΞΗΣ 1 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ Η/Υ 3 6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 7 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ C++ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ - 7 από 19-

8 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι 8 ΝΟΗΜΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 9 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 10 ΝΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ 11 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 ΕΚΠ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 14 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ 17 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ & ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 18 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚ. ΠΡΑΞΗΣ 1 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 1 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 1 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 4 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΦΥΣΙΚΟΥ 11 Σ.Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 8 από 19-

9 13 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Επιστημονικοί Συνεργάτες Ώρες Ώρες Μάθημα Θ ΑΠ Γνωστικό Αντικείμενο 1 Διαχείριση Γνώσης Διαχείριση Γνώσης Διαχείριση Έργων Διαχείριση Έργων 3 Διαχείριση Καινοτομιών Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διαχείριση Καινοτομιών 4 Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων Διοίκηση Παραγωγής 5 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική 6 Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχ/σεων 7 Εταιρική Ευθύνη & Ηθική Διοίκηση Επιχ/σεων ή Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 8 Εφαρμογή Διοικητικών Αποφάσεων στην Παραγωγή Διοίκηση Επιχ/σεων ή Διοίκηση Παραγωγής 9 Πληροφορία και Διαχείριση της Επικοινωνίας 10 Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων Πληροφορική ή Διοίκηση Επιχ/σεων ή Επιχειρησιακή Επικοινωνία Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών 11 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Οικονομικά ή Λογιστικά ή Φοροτεχνικά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργαστηριακοί Συνεργάτες Μάθημα Εργ/ριο ΑΠ Ειδικότητα 1 Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στην ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων με τη γλώσσα Java Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στην Ανάλυση συστημάτων & στην Τεχνολογία Λογισμικού 3 Αντικειμενοστραφής Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στη γλώσσα προγραμματισμού C από 19-

10 4 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5 Ασφάλεια Συστημάτων 6 Βάσεις Δεδομένων Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στην Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομολόγου 7 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στη Διαχείριση Βάσεων δεδομένων (SQL) σε περιβάλλον UNIX 8 Γραφικά Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στα Γραφικά 9 Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στην ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο και στη γλώσσα PHP 10 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στα δίκτυα Η/Υ 11 Δομές Δεδομένων Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στη γλώσσα προγραμματισμού C++ 1 Δομημένος Προγραμματισμός Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στη γλώσσα προγραμματισμού C++ 13 Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στα έμπειρα συστήματα 14 Εφαρμογή Διοικητικών Αποφάσεων στην Παραγωγή Διοίκησης Επιχειρήσεων 15 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Πληροφορικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομολόγου 16 Λειτουργικά Συστήματα Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στα λειτουργικά συστήματα Windows, LINUX & UNIX 17 Μάνατζμεντ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομολόγου 18 Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομολόγου - 10 από 19-

11 19 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομολόγου ή Στατιστικού ή Μαθηματικού 0 Οικονομική των Επιχειρήσεων Οικονομικών Επιστημών 1 Οπτικός Προγραμματισμός Σχεδίαση Διεπαφών Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic Πολυμέσα Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση στη γλώσσα προγραμματισμού Java 3 Προηγμένα Θέματα Πληροφορικής 4 Σεμινάριο Τελειοφοίτων Μεθοδ Επιστ. Έρευνας 4 Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομολόγου ή Στατιστικού ή Μαθηματικού 5 Στατιστική των Επιχειρήσεων I 6 Στατιστική των Επιχειρήσεων ΙΙ Στατιστικού ή Μαθηματικού με γνώση πακέτων Στατιστικής Στατιστικού ή Μαθηματικού με γνώση πακέτων Στατιστικής 7 Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων 8 Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης 9 Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση Πληροφορικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομολόγου Πληροφορικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομολόγου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομολόγος με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Οικονομολόγος με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οικονομολόγος με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στους ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΗΣ σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νομικός με επαγγελματική ή/και ερευνητική εξειδίκευση στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο Οικονομολόγος ή απόφοιτος ΤΕΙ με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από 19-

12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Οικονομολόγος ή απόφοιτος ΤΕΙ με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο των Οικονομοτεχνικών Μελετών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομολόγος ή Μαθηματικός ή Στατιστικός * ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οικονομολόγος ή Μαθηματικός ή Στατιστικός * ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Ι σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΙ σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο των ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου Οικονομικής Κατεύθυνσης με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου Οικονομικής Κατεύθυνσης με συναφείς σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ από 19-

13 ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου* ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου * ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου Οικονομικής Κατεύθυνσης * 3 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου Οικονομικής Κατεύθυνσης * ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου * ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πληροφορικός ή συναφούς ειδικότητας απόφοιτος ΤΕΙ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πανεπιστημίου * *Προγενέστερη διδακτική υπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι στην εξειδίκευση του εργαστηρίου θα συνεκτιμηθεί. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 Γ.Σ.Π. ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Γ.Σ.Π. ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ (ΠΕ, ΤΕ) 3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ ΤΕ) ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 (ΠΕ ΤΕ) ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ ΤΕ) Γ.Σ.Π. ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Ι ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ,ΤΕ) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ,ΤΕ) ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 (ΠΕ, ΤΕ) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ( ΠΕ, ΤΕ) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,( ΠΕ,ΤΕ) Β ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 3 ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ - 13 από 19-

14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 3 ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 1 ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 3 ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ, ΤΕ ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 3 ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 3 ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ 3 ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΤΕ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ Α ΕΤΟΣ Γενική και Ανόργανη Χημεία ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 4 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 Φυσική ΦΥΣΙΚΗ Εισαγωγή στην Τεχνολογία Οίνων και Ποτών ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Βιολογία Φυτών ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ Οργανική Χημεία ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ 3 Ποσοτική Χημική Ανάλυση ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Φυσικοχημεία ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Γενική Μικροβιολογία ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ Μορφολογία & Φυσιολογία Αμπέλου ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Αρχές Οικονομικής Επιστήμης ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β ΕΤΟΣ Βιοχημεία ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Εδαφο κλιματικό Σύστημα & Άμπελος ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Καλλιέργεια της αμπέλου ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Μικροβιολογία Οίνων ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ Πρώτες Ύλες Αλκοολούχων Ποτών ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Βασικές Τεχνικές Οινοποίησης ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 3 Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Διοίκηση Ποιότητας ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φυτοπροστασία της Αμπέλου ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γ ΕΤΟΣ Νομοθεσία οίνων & ποτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Ειδικές τεχνικές οινοποίησης ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 3 Αμπελογραφία ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 1 Φυσικές διεργασίες ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία & ανάλυση αποσταγμάτων ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Ξένη γλώσσα (ορολογία) 4-14 από 19-

15 Οργανοληπτικός έλεγχος οίνων & ποτών ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επεξεργασία αποβλήτων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τεχνολογία βυνοποίησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 Μάρκετινγκ οίνων & ποτών ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύσταση & ανάλυση γλεύκων & οίνων ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ 3 Δ ΕΤΟΣ Βιοτεχνολογία & Βιομηχανικές Ζυμώσεις ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Τεχνολογία Ζυθοποίησης & Ποιοτικός Έλεγχος Μπύρας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 Φυσικοχημικές μετατροπές, κατεργασίες & σταθεροποίηση ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ 3 Οίνων Δεοντολογία Επαγγέλματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Συσκευασία Οίνων και Ποτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Σχεδιασμός Βιομηχανιών Οίνων και Ποτών ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Τεχνικές πωλήσεων οίνων και ποτών ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Μη Αλκοολούχων Ποτών ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Οινοτουριστικό μάνατζμεντ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ Α ΕΤΟΣ Γενική και Ανόργανη Χημεία ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 3 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 Φυσική ΦΥΣΙΚΟΣ Βιολογία Φυτών ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανική Χημεία ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 4 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ποσοτική Χημική Ανάλυση ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 3 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Φυσικοχημεία ΧΗΜΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 3 Γενική Μικροβιολογία ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Μορφολογία & Φυσιολογία Αμπέλου ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Β ΕΤΟΣ Βιοχημεία ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ Η 3 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Καλλιέργεια της αμπέλου ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Μικροβιολογία Οίνων ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 Πρώτες Ύλες Αλκοολούχων Ποτών ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 ΤΡΟΦΙΜΩΝ Βασικές Τεχνικές Οινοποίησης ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 3 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 3 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Διοίκηση Ποιότητας ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ 4 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φυτοπροστασία της Αμπέλου ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Η ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γ ΕΤΟΣ Ειδικές τεχνικές οινοποίησης ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 3 Αμπελογραφία ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Φυσικές διεργασίες ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ή ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τεχνολογία & ανάλυση αποσταγμάτων ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ή ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 4 ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Οργανοληπτικός έλεγχος οίνων & ποτών ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 4 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Επεξεργασία αποβλήτων ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τεχνολογία βυνοποίησης ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μάρκετινγκ οίνων & ποτών ΑΓΡΟΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύσταση & ανάλυση γλεύκων & οίνων ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 4-15 από 19-

16 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ ΕΤΟΣ Βιοτεχνολογία & Βιομηχανικές Ζυμώσεις ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 4 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία Ζυθοποίησης & Ποιοτικός Έλεγχος Μπύρας ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 6 ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Φυσικοχημικές μετατροπές, κατεργασίες & σταθεροποίηση ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 4 Οίνων ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συσκευασία Οίνων και Ποτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Σχεδιασμός Βιομηχανιών Οίνων και Ποτών ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Τεχνικές πωλήσεων οίνων και ποτών ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Μη Αλκοολούχων Ποτών ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Οινοτουριστικό μάνατζμεντ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεμινάριο & Τεχνικές Παρουσίασης Εργασιών ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3-16 από 19-

17 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ 1 Εδαφολογία & Θρέψη φυτών ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ Τεχνικό Σχέδιο ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 3 Μικρά τεχνικά έργα Ξύλινες κατασκευές ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4 Αρδεύσεις & Στραγγίσεις ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 5 Ελεύθερο Σχέδιο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 6 Σχεδιασμός & Κατασκευή Μακέτας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ 1 7 Αισθητική Τοπίου ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ 8 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Σχεδιαστικά Στοιχεία Τοπίου) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3 10 Σχεδιασμός Κήπων, Πάρκων & Πλατειών ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ 11 Εδαφοκάλυψη Χλοοτάπητες ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ 4 1 Περιαστικό Πράσινο ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 4 13 Αποκατάσταση Τοπίου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 3 14 Ιστορία της Τέχνης Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 4 15 Μελέτες & Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 4 16 Διαχείριση Τοπίου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 4 17 Υπαίθρια Αναψυχή ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ 4 18 Δεοντολογία Επαγγέλματος Νομοθεσία Περιβάλλοντος ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 19 Χρωματολογία Φωτισμός Τοπίου ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ 4 0 Δομικά Υλικά στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ 4-17 από 19-

18 ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 1 Βοτανική ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, Εδαφολογία & Θρέψη φυτών ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 3 Τεχνικό Σχέδιο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 3 4 Μικρά τεχνικά έργα Ξύλινες ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ κατασκευές 5 Τοπογραφία Τοπογραφικό Σχέδιο ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 6 Design σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα I ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ (Εξειδίκευση 3D AutoCAD) (AutoCAD) 7 Δένδρα & Θάµνοι ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ 8 Αρδεύσεις & Στραγγίσεις ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 9 Ελεύθερο Σχέδιο ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 3 10 Σχεδιασμός & Κατασκευή Μακέτας ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 3 11 Δασοκοµία Πόλεων ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 1 Αισθητική Τοπίου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ 13 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Σχεδιαστικά ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ στοιχεία Τοπίου) 14 Design σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα II ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ (Εξειδίκευση MicroStation) (MicroStation) 15 Φυτά για Πάρκα & Κήπους ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 16 Φυτοτεχνικές Διαµορφώσεις ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 17 Σχεδιαςµός Κήπων, Πάρκων & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ Πλατειών 18 Design σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα ΙII ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ (Εξειδίκευση 3dsMax) (3dsMax) 19 Στοιχεία Πολεοδοµίας & Χωροταξίας ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ/ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ 0 Αποκατάσταση Τοπίου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 1 Συστήματα Γεωργραφικών ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Πληροφοριών Χώρου Ι (GIS I) Μελέτες & Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΠΙΟΥ, ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3 Διαχείριση Τοπίου ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, 3 4 Design σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα IV (Photoshop, SketchUp) ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ (Εξειδίκευση Photoshop) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 3 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣ. και/ ή ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣ. 4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - 18 από 19-

19 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 3 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4 ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 4 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΝΟΣ./ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜ. 4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣ./ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔ. και/ή ΜΑΙΑ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣ./ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 7 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 3 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ 1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΝΟΣ./ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜ. 7 ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣ./ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 3-19 από 19-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών... 2 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I.E.K. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 18/01/2008 Διεύθυνση ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 16 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009. ΠΡΑΞΗ 32η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009. ΠΡΑΞΗ 32η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΙΟΥ Διεύθυνση : 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 Χίος, 18-08-2008 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ Αριθ. Πρωτ.:646

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα