ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2495 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ Έγκριση προγράμματος θήρας της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κτήματος Άνοιξης (Ι.Ε.Κ.Π.) κυνηγετικής περιόδου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 και 255 παρ. 10 του Ν.δ. 86/69 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 και του άρθρου 6 παρ 3 Π.δ. 453/1977 «Περί ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας εν αύταις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α 156/2013). «Συμπλήρωση διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις». 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Γεωργίας και Προϊσταμένων στους Νομάρχες». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 /Α ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 8. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/ (ΦΕΚ 234 Α ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής - Μακεδονίας». 9. Την υπ αριθ. 5184/1464/ (ΦΕΚ 769 Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων κτλ.». 10. Την απόφαση 47903/ του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί «Χαρακτηρισμού και Ίδρυσης Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής» στο ανατολικό τμήμα του Δάσους Ξηρού της Εταιρείας «ΑΝΟΙΞΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε». (Φ.Ε.Κ. Β 1048/ ). 11. Την υπ αριθ /2172/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΗ6ΧΟΡ1Γ-6Ω8) με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη «Ίδρυσης- Οργάνωσης της Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής Κτήματος Άνοιξης Ανατολικό Τμήμα» του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 12. Το πρόγραμμα κυνηγίου που συντάχθηκε από τους ιδιοκτήτες της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κτήματος Άνοιξης (Ι.Ε.Κ.Π.) κυνηγετικής περιόδου και υποβλήθηκε στη Δ/νση Δασών Γρεβενών. 13. Την υπ αριθ / αναφορά της Δ/νσης Δασών Γρεβενών όπου συμφωνεί με το πρόγραμμα. 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε το πρόγραμμα θήρας της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κτήματος Άνοιξης (Ι.Ε.Κ.Π.) κυνηγετικής περιόδου ως εξής: Άρθρο 1ο ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγιού στην Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κτήματος Άνοιξης (Ι.Ε.Κ.Π.) απαιτούνται: 1.1 Η κατοχή κοινής τοπικής ή περιφερειακής ή γενικής άδειας κυνηγίου Ειδική άδεια για το κυνήγι στην Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κτήματος Άνοιξης (Ι.Ε.Κ.Π.). Άρθρο 2ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2.1. Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγιού πρέπει να υποβάλλει στις υπηρεσίες της Ε.Κ.Π τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας

2 27032 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2495/ κυνηγίου με τον χαρακτηρισμό της σε τοπική - περιφερειακή - γενική, η Δασική αρχή από την οποία πήρε την άδεια κυνηγίου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και οι συγκεκριμένες ημέρες που επιθυμεί να κυνηγήσει. β) Κοινή άδεια θήρας θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής στο οποίο θα φαίνονται όλα τα στοιχεία και να καταβάλει το αντίστοιχο χρηματικό τέλος που ορίζεται στο άρθρο 3 για την έκδοση της ειδικής άδειας. 2.2 Η έκδοση των ειδικών αδειών και η καταχώρηση των ημερομηνιών κυνηγίου για την κυνηγετική περίοδο θα αρχίσει με την δημοσίευση του παρόντος προγράμματος από το Εθνικό Τυπογραφείο. Για την έκδοση της ειδικής άδειας και τον καθορισμό των ημερών κυνηγίου θα πρέπει ο κυνηγός να προσκομίσει ο ίδιος ή να αποστείλει με FAX ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Γραμματεία της Ελεγχόμενης Κυνηγητικής περιοχής τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.1 (αίτηση, άδεια κυνηγίου ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής, απόδειξη καταβολής των τελών έκδοσης της ειδικής άδειας με Φ.Π.Α. (το ακριβές ποσό). Άρθρο 3ο ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 3.1 Η ειδική άδεια κατά την έκδοση της ισχύει για συγκεκριμένες ημέρες εισόδου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή η δε αξία αυτής συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) για κάθε κατηγορία κυνηγών καθορίζεται ως εξής: α) Για τους κυνηγούς που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Δεσκάτης και για τους Δασικούς υπαλλήλους 13,15 ευρώ με Φ.Π.Α. την ημέρα. Χρώμα ειδικής άδειας: ΛΕΥΚΟ Εναλλακτικά στην κατηγορία αυτή εκδίδονται και οι εξής άδειες: Α. Δέκα (10) εισόδων με κόστος 92,10 με Φ.Π.Α. Β. Πέντε (5) εισόδων με κόστος 53 με Φ.Π.Α. Γ. Δύο (2) εισόδων με κόστος 21 με Φ.Π.Α. β) Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους χωρών-μελών της Ε.Ε., τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας και τους διπλωματικούς υπαλλήλους 27 ευρώ με Φ.Π.Α. την ημέρα. * Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική αρχή, η δε παραμονή και εργασία πέραν της 15ετίας των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης. Χρώμα ειδικής άδειας: ΚΙΤΡΙΝΟ. Εναλλακτικά στην κατηγορία αυτή εκδίδονται και οι εξής άδειες: Α. Δέκα (10) εισόδων με κόστος 200 με Φ.Π.Α. Β. Πέντε (5) εισόδων με κόστος 92 με Φ.Π.Α. Γ. Δύο (2) εισόδων με κόστος 50 με Φ.Π.Α. γ) Για τους υπηκόους ξένων κρατών, εκτός Ε.Ε. που έρχονται στην χώρα μας για να κυνηγήσουν 53 ευρώ με Φ.Π.Α. Χρώμα ειδικής άδειας: ΚΟΚΚΙΝΟ Εναλλακτικά στην κατηγορία αυτή εκδίδονται και οι εξής άδειες: Α. Δέκα (10) εισόδων με κόστος 486 με Φ.Π.Α. Β. Πέντε (5) εισόδων με κόστος 236 με Φ.Π.Α. Γ. Δύο (2) εισόδων με κόστος 92 με Φ.Π.Α Η ΕΚΠ εκτός από τις παραπάνω άδειες εκδίδει και την άδεια EXPRESS για κυνήγι 2 ημερών. Δηλ. για κυνήγι της ίδιας ημέρας αν οι συνθήκες (επιτρεπτός αριθμός κυνηγών) το επιτρέπουν και χρήση του δικαιώματος της δεύτερης εισόδου όποτε ο κάτοχος το επιθυμεί (πάντοτε με τον προγραμματισμό της ΕΚΠ). Η τιμή για την άδεια EXPRESS καθορίζεται σε 39 την ημέρα. Το χρώμα ειδικής άδειας: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ με την ένδειξη «EXPRESS» 3.3. Οι κυνηγοί όλων των παραπάνω κατηγοριών έχουν τη δυνατότητα μετά την εξάντληση της πρώτης αδείας τους να δηλώσουν ότι επιθυμούν να κυνηγήσουν και άλλες φορές στην ΕΚΠ, εφ όσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα από την ΕΚΠ, καταβάλλοντος το αντίστοιχο τίμημα, οι οποίες καταχωρούνται ως νέα ειδική άδεια. 3.4 Για την έκδοση κάθε πρόσθετης ειδικής άδειας απαιτείται νέα αίτηση συνοδευόμενη από την αρχική ειδική άδεια, που θα προσκομίζει ο κυνηγός ή θα αποστέλλει με FAX ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και καταβολή του καθορισμένου τιμήματος Όλες οι παραπάνω άδειες ισχύουν για την διάρκεια της Κυνηγητικής περιόδου που εκδίδονται. 3.6 Στην περίπτωση που ο κυνηγός δεν παρουσιαστεί την ημέρα που ορίσθηκε να κυνηγήσει δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της συγκεκριμένης ημέρας για άλλη είσοδο και δεν ανανεώνεται η ειδική άδεια για άλλη ημέρα. Μπορεί να ανανεωθεί η ισχύς της άδειας αυτής για άλλη μέρα μόνον στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η είσοδος από υπαιτιότητα της ΕΚΠ ή λόγω καιρικών συνθηκών. Η ανανέωση γίνεται απαραίτητα με την έγκριση του επόπτη της Ε.Κ.Π. και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις κυνηγιού. Σε κάθε περίπτωση που κάποιος κυνηγός δεν εμφανιστεί την προκαθορισμένη ημέρα κυνηγίου, τότε το τέλος χάνεται υπέρ του «Κεφαλαίου θήρας» της Ε.Κ.Π. Σε περίπτωση που κυνηγός αργήσει να εμφανιστεί πέραν των 30 λεπτών της ώρας από την προκαθορισμένη έναρξη του κυνηγίου της κυνηγητικής ημέρας χάνει το δικαίωμα εισόδου, μπορεί ωστόσο να το μεταφέρει σε άλλη ημέρα χωρίς νέα οικονομική επιβάρυνση πάντα μετά από έγκριση του επόπτη κυνηγίου της Ε.Κ.Π. 3.7 Αν για οποιαδήποτε αιτία ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών απαγορευτεί το κυνήγι, οι υπηρεσίες της ΕΚΠ δεν φέρουν καμιά ευθύνη. Ανανεώνει όμως τις άδειες για άλλη ημέρα ή επιστρέφει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά εντός 21 εργάσιμων ημερών (ανάλογα με την επιθυμία των κυνηγών), επιβαρυνόμενη τα έξοδα αποστολής. 3.8 Όταν το κυνήγι στην ΕΚΠ ασκείται ομαδικά, ο κάθε κυνηγός θα πρέπει να αναγράψει στην αίτηση του και τα ονόματα των άλλων κυνηγών της ομάδας του Οι άδειες εισόδου των κυνηγών θα εκδίδονται από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή από εξουσιοδοτημένους απ' αυτόν υπαλλήλους της Ο κυνηγός που τήρησε την διαδικασία του παραπάνω άρθρου αποκτά δικαίωμα κυνηγιού στην Ε.Κ.Π.

3 Τεύχος Β 2495/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κτήματος Άνοιξης Γρεβενών και παίρνει σειρά προτεραιότητας με τους αναγραφόμενους παραπάνω περιορισμούς. Άρθρο 4ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 4.1 Η Ε.Κ.Π. χωρίζεται σε 4 τομείς όπου επιτρέπεται να κυνηγήσει μόνο μια ομάδα κυνηγών ανά τομέα Σε κάθε ομάδα κυνηγών μπορεί να συμμετέχουν μέχρι τέσσερα (4) άτομα αν πρόκειται για κυνήγι πτηνών και μέχρι είκοσι (10) άτομα σε όλη την έκταση αν πρόκειται για τριχωτά στις συγκεκριμένες σταθερές θέσειςπυργίσκους που θα τους υποδειχθούν. Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια του κυνηγίου, η είσοδος στην ΕΚΠ κανενός πεζή Ως μία (1) κυνηγητική «ημέρα» ορίζουμε μία από τις δύο (2) περιόδους: (Α σκέλος) Μια ώρα μετά από την ανατολή του Ηλίου έως το μεσημέρι της ίδιας ημέρας (12 :00 π.μ.) και από τις 13 έως δύο ώρες πριν την δύση του ηλίου το απόγευμα (Β σκέλος). Ο κάθε κυνηγός δηλώνει και την επιθυμία του να κάνει χρήση της ειδικής του άδειας του στην Α σκέλος ή στο Β σκέλος (Β κυνηγητική ημέρα) Με βάση το βιβλίο προτεραιότητας κυνηγιού ο Επόπτης κυνηγίου καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των κυνηγών και τις ημερομηνίες. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός ενημερώνεται είτε τηλεφωνικά ή SMS, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος την επόμενη ημέρα από την αποστολή της αίτησης για να μάθει την/τις ημερομηνία/ες κυνηγιού που καθορίστηκε/αν Η σειρά προτεραιότητας καταρτίζεται από τον επόπτη κυνηγίου και είναι αυστηρή, με μόνη επιφύλαξη των μελών του Club φίλων της ΕΚΠ Ο αριθμός των κυνηγών για κάθε μέρα κυνηγιού, ο συνοδός της κάθε ομάδας, καθώς και άλλες λεπτομέρειες του κυνηγιού καθορίζονται από τον Επόπτη κυνηγίου σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο κυνηγίου. Άρθρο 5ο ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 5.1. Ο κάθε κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα όπλο (μονόκαννο ή δίκαννο). Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπίνα) με γέμισμα μέχρι (3) φυσιγγίων Το κυνήγι του αγριογούρουνου, του πλατύκερου ελαφιού, του αίγαγρου και λοιπών τριχωτών θηραμάτων επιτρέπεται με κυνηγετικό όπλο που φέρει βλήμα και όχι σφαιρίδια Το κυνήγι πουλιών γίνεται με ίδια κυνηγητικά όπλα που φέρουν σφαιρίδια Για όλα τα όπλα θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές άδειες κατοχής αυτών. 5.5.Η χρησιμοποίηση σκυλιών επιτρέπεται μόνο αν αυτά φέρουν ηλεκτρονική σήμανση και το βιβλιάριο υγείας. Ο κάθε κυνηγός μπορεί να φέρει μαζί του για τα πτερωτά θηράματα το πολύ 2 σκυλιά. Ο ελάχιστος αριθμός πουλιών για τα οποία καταβάλλεται αντίτιμο προκαταβολικά είναι 5 πουλιά. Το είδος του θηράματος θα ανακοινώνεται από τον επόπτη κατά την περίοδο κυνηγίου ανάλογα με την επάρκεια. Πέραν από τον αριθμό αυτό ότι φονευθεί θα επιβαρύνεται με έκπτωση 20% από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Κατά το κυνήγι τριχωτού θηράματος η ομάδα θα μπορεί να φέρει μέχρι 05 σκυλιά δίωξης. Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιασθεί για τη λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 1α του Ν. 4039/2012, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί από κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης) Κάθε βοηθητικό μέσο εκτός από διόπτρες απαγορεύεται πλήρως. Θα χορηγούνται μέσα ενδοεπικοινωνίας από την ΕΚΠ Υπενθυμίζεται ότι πιθανή απόπειρα χρήσης ηχομιμητικής συσκευής θα οδηγείται στην δικαιοσύνη και θα επιφέρει την ποινή του οριστικού αποκλεισμού του κυνηγού από την ΕΚΠ Θα καταβληθεί προσπάθεια όλα τα φυσίγγια να είναι σιδερένια και η χρήση μολύβδινων φυσιγγίων θα καταργηθεί σταδιακά. Άρθρο 6ο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 6.1. Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί έχουν υποχρέωση να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στον Επόπτη κυνηγίου της Ε.Κ.Π. τουλάχιστον μία (1) μέρα πριν την καθορισμένη μέρα κυνηγιού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, fax, τηλεφώνου ή με την παρουσία τους όλες τις ημέρες. Οι κυνηγοί λαμβάνουν από τον Επόπτη ή την Γραμματεία μέσω , fax ή και ιδιοχείρως: α) Την ειδική άδεια. β) Το ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των θηραμάτων που μπορεί, να κυνηγήσει και η τιμή των θηραμάτων. γ) Τον κανονισμό συμπεριφοράς του κυνηγού εντός της ΕΚΠ Ο κυνηγός που εφοδιάστηκε με την ειδική άδεια κυνηγιού παρουσιάζεται την ημέρα και ώρα του κυνηγιού στον αρμόδιο φύλακα-οδηγό κυνηγίου που αναγράφεται στην ειδική άδεια. Ο φύλακας-οδηγός θα οδηγήσει τον κυνηγό και την ομάδα του στον τομέα τους και θα του καθορίσει την περιοχή όπου θα μπορεί να κυνηγήσει. Οι κυνηγοί μέχρι τον χρόνο έναρξης του κυνηγιού θα έχουν λυμένα και εντός θήκης τα όπλα τους. Απαγορεύεται η αλλαγή της περιοχής ή του τομέα από τους κυνηγούς χωρίς την έγκριση του Επόπτη κυνηγίου ή δασοφύλακα (Η αλλαγή του τομέα θα γίνεται νωρίς το πρωί) Η διεξαγωγή του κυνηγίου μέσα στην ΕΚΠ θα γίνεται πάντα με βάση τις οδηγίες διευκόλυνσης του φύλακα-οδηγού αποτελεί όμως αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των κυνηγών Η μετάβαση των κυνηγών στο τόπο του κυνηγιού θα γίνεται με ευθύνη και τις οδηγίες της ΕΚΠ. Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τις διατάξεις του προγράμματος κυνηγιού της ΕΚΠ καθώς και τα θηράματα της περιοχής.

4 27034 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2495/ Το κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. γίνεται με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και καλή ορατότητα. Το κυνήγι των τριχωτών γίνεται από 10 σταθερά σημεία. Σπάνια και μετά από ειδική συνεννόηση γίνεται είτε με ψάξιμο, είτε με παγάνα. Πάντοτε όμως ελεγχόμενα. Η άσκηση κυνηγίου στην ΕΚΠ χωρίς έλεγχο απαγορεύεται. Η κατανομή των θέσεων του κυνηγίου τριχωτών (των σταθερών σημείων) θα γίνεται από την ομάδα και τον φύλακα-οδηγό και θα είναι υποχρεωτική για όλα τα άτομα της. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των ατόμων της ομάδας ως προς τις θέσεις ο καθορισμός αυτός θα γίνεται με κλήρωση από τον υπεύθυνο και θα είναι υποχρεωτικός για όλους. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην κατανομή των θέσεων άγνωστων μεταξύ τους κυνηγών που θα συμπληρώσουν την ομάδα. Σε περίπτωση που η ομάδα κυνηγών δεν συμπληρώνει τις 10 σταθερές θέσεις (10 τουφέκια), σε συνεννόηση και με την ομάδα μπορεί να προστεθούν και πρόσθετα άτομα ή και εθελοντές της ΕΚΠ. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα των κυνηγών επιβαρύνεται με το κόστος της κάρτας εθελοντή (η τοπική ειδική άδεια). Στην περίπτωση που δεν θηρευθεί το θήραμα θα χρεωθεί με την αγορά ελάχιστης ποσότητας κρέατος 50 κιλών (κυνήγι από άλλη ημέρα) που θα διατίθεται από την ΕΚΠ με τιμή 5 το κιλό. Σε περίπτωση επιλογής κυνηγίου με ψάξιμο η παγάνα απαιτείται ειδική άδεια του Επόπτη. Η απόσταση των κυνηγών μεταξύ τους για την άσκηση του κυνηγίου καθορίζεται αποκλειστικά από το φύλακαοδηγό. Οι κυνηγοί κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, θα φέρουν στον κορμό του σώματός τους, υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα, χρώματος πορτοκαλί, προς αποφυγή ατυχημάτων. Κυνηγοί που δεν φέρουν φωσφορούχα γιλέκα θα απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π. και θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. Το κυνήγι πουλιών γίνεται με ψάξιμο ή από σταθερά σημεία. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι παραπάνω αναφερόμενοι περιορισμοί πλην της αγοράς κρέατος. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται υποχρέωση ελάχιστης πληρωμής 5 πουλιά (του είδους που κυνηγιέται). Άρθρο 7ο ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ - ΠΟΙΝΕΣ 7.1. Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών που θα κυνηγήσει πρέπει απαραίτητα να εποπτεύεται από όργανα της Ε.Κ.Π Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα μεμονωμένων κυνηγών. Οι παραβάτες καθώς και οι κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα θήρας της Ε.Κ.Π. και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και εντολές των οργάνων της θα απομακρύνονται από αυτή και θα στερούνται της δυνατότητας κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. για την περίοδο που ισχύει η συγκεκριμένη ρυθμιστική απαγορευτική διάταξη μετά από πρόταση των φυλάκωνοδηγών και έγκριση του Επόπτη Κυνηγίου. Σε περίπτωση υποτροπής θα αφαιρείται η ειδική άδεια, θα ειδοποιείται η θηροφυλακή και θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης θήρας της Ε.Κ.Π., κατά το άρθρο 287 παρ. 18 του Ν.δ. 86/1969 (όπως σήμερα ισχύει) Ο κυνηγός που τραυματίζει θήραμα, κατά την απόλυτη κρίση του οργάνου που τον συνοδεύει και δεν το συλλαμβάνει καταβάλλει το μισό της προβλεπόμενης για το θήραμα αξίας Σε περίπτωση που από κυνηγό θανατωθεί θήραμα του οποίου η θήρα απαγορεύεται κατά το χρόνο εκείνο, θα διώκεται ποινικά, θα κατάσχεται το θήραμα, τα μέσα άσκησης θήρας (τα οποία θα επιστρέφονται μετά την έξοδο από την ΕΚΠ) και θα στερείται της ειδικής άδειας θήρας κατά το κυνηγετικό έτος Σε περίπτωση που από κυνηγό θανατωθεί θήραμα που ο αριθμός του συμπληρώθηκε για την παρούσα περίοδο, το θήραμα θα κατάσχεται και θα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της ΕΚΠ Σε περίπτωση που ο κυνηγός θανατώσει θήραμα και το αποκρύψει θα διώκεται ποινικά, το θήραμα θα κατάσχεται και θα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.5. Άρθρο 8ο ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 8.1. Μετά το τέλος του κυνηγιού των τριχωτών θηραμάτων, ο φύλακας ή το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδίδει αμέσως και επί τόπου τιμολόγιο και θα εισπράττει το σχετικό χρηματικό ποσό. Το τιμολόγιο που θα δίνεται στον κυνηγό θα αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται για τη μεταφορά κ.λπ. αυτών Η οικονομική τακτοποίηση του κυνηγιού πουλιών διενεργείται πριν από το κυνήγι και τα θηράματα που θα υπερβαίνουν τον αριθμό κατώτερης κατανάλωσης θα εξοφλούνται με την λήξη του κυνηγίου Η ομάδα των κυνηγών έχει το δικαίωμα να κατανέμει μεταξύ των μελών της τα φονευθέντα θηράματα Όταν η ομάδα των κυνηγών αποτελείται από κυνηγούς διαφορετικών κατηγοριών ειδικής άδειας οι τιμές των θηραμάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες που ισχύουν για κάθε είδος θηράματος. Άρθρο 9ο ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 9.1 Γενικά η θήρα στην Ε.Κ.Π. επιτρέπεται από 15/7/2016 μέχρι και 10/3/2017. Ειδικότερα κατά είδος θηράματος η χρονική περίοδος είναι όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 4, 5 και 6 του Π.δ. 453/1977 «Περί ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας εν αύταίς» Τις ημέρες που το έδαφος στην ΕΚΠ καλύπτεται με χιόνι, το κυνήγι δεν θα ασκείται. Άρθρο 10ο ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ - ΤΙΜΕΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 10.1 Στην κυνηγετική περίοδο επιτρέπεται το κυνήγι των κατωτέρων θηραμάτων σε είδος, αριθμό και τιμή μονάδος για κάθε κυνηγό: α) Για την Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κτήματος Άνοιξης κατά την παραπάνω περίοδο καθορίζεται οι τιμές μονάδος όπως στον παρακάτω πίνακα:

5 Τεύχος Β 2495/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Α/A Είδος Θηράματος Τιμές μονάδος ανά είδος θηράματος για όλους τους κυνηγούς 1. Φασιανός 20 Ειδικές παρατηρήσεις για τα θηράματα Παρατηρήσεις εκπτώσεων 2. Πέρδικα πεδινή Πάπια πρασινοκέφαλη Ορτύκι 4 5. Φάσα 5 6. Μπεκάτσα 4 Οι κυνηγοί κάτοικοι 7. Τσίχλα, Κοτσύφι 4 του Δήμου Δεσκάτης δικαιούνται έκπτωσης 8. Τρυγόνι 6 σε όλα τα θηράματα 9. Κολίνος 8 20% 10. Λαγός 100 Όλα τα θηράματα πλην του λαγού 11. Αγριόχοιρος* θα κοστολογούνται 12. Πλατώνι, Ζαρκάδι * με το βάρος πλην του τροπαίου 13. Ελάφι * που θα παραμένει στην ΕΚΠ Οι τιμές των θηραμάτων είναι σε ευρώ και επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%. Οι παραπάνω τιμές δεν είναι δεσμευτικές από την Ιδιωτική Ε.Κ.Π και μπορεί να τροποποιηθούν προς τα κάτω ή και προς τα άνω ανάλογα με το κυνηγητικό ενδιαφέρον για κάθε είδος. Πάντοτε θα επιβαρύνονται με τους νόμιμους φόρους. * Για τα θηράματα από του παραπάνω πίνακα οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος τους και η κλιμάκωση τους θα καθορίζεται λεπτομερώς κάθε έτος θήρας ανάλογα και με τα διαθέσιμα ζώα * Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της 38161/4136/2009 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. Β 637/ ) με την οποία καθορίστηκαν οι τρόποι και οι προϋποθέσεις εμπλουτισμού των βιοτόπων και ΕΚΠ, όλα τα θηράματα εμπλουτισμού θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με πιστοποιητικά γενετικής προέλευσης. β) Ο αριθμός των θηραμάτων, κατά είδος και αριθμό, που μπορούν να θηρευτούν στην ΕΚΠ κατά την περίοδο (ανά ημέρα και ανά κυνηγητική περίοδο) καθορίζεται όπως στον παρακάτω πίνακα: Α/Α Είδος θηράματος Ανώτατος αριθμός Για κάθε ημέρα κυνηγιού/κυνηγό Για όλη την κυν. Περίοδο/κυνηγό Κατά ομάδα για κάθε ημέρα κυνηγιού 1. Φασιανός Απεριόριστος* Απεριόριστος* Απεριόριστος Απεριόριστος 2. Πέρδικα Πεδινή Απεριόριστος* Απεριόριστος* Απεριόριστος Απεριόριστος 3. Ορτύκι Απεριόριστος* Απεριόριστος Απεριόριστος Απεριόριστος 4. Πάπια Πρασινοκέφαλη 5. Φάσα Απεριόριστος* Απεριόριστος Απεριόριστος Απεριόριστος Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ρυθμιστική απόφαση Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ρυθμιστική απόφαση Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ρυθμιστική απόφαση Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ρυθμιστική απόφαση 6. Μπεκάτσα // // // // 7. Τσίχλα - κοτσύφι // // // // 8. Κολίνος - Τριγόνι // // // // 9. Λαγός Απεριόριστος* 4 Απεριόριστος* Αγριόχοιρος Απεριόριστος* 4 Απεριόριστος* Ζαρκάδι Απεριόριστος* 2 Απεριόριστος* Πλατώνι Απεριόριστος* 4 Απεριόριστος* Ελάφι Απεριόριστος* 2 Απεριόριστος* 5 *Μέχρι εξάντλησης των εκτρεφόμενων.

6 27036 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2495/ Κάθε κυνηγός για να αποφεύγει τον κίνδυνο πιθανής δίωξης, υποχρεούται να ενημερώνεται από τα όργανα της ΕΚΠ για το ποια θηράματα απαγορεύεται πιθανώς να θηρευτούν, κατά την ημέρα κυνηγίου ή ποιων θηραμάτων ο αριθμός συμπληρώθηκε, για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Ο ανώτατος αριθμός θηραμάτων μετά την έγκριση του προγράμματος θήρας κάθε έτους μπορεί να μεταβληθεί οποτεδήποτε και να αυξομειωθεί στο σύνολο του, σε ποσοστό έως και 60%, ανάλογα με τις δυνατότητες της ΕΚΠ, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη Ο μεμονωμένος κυνηγός, σε κάθε είσοδο του στην ΕΚΠ δεν επιτρέπεται να θηρεύσει κανένα θήραμα πέραν του αριθμού που καθορίζεται στον ανωτέρω πίνακα. Η μη τήρηση αυτής της διάταξης αποτελεί παράβαση θήρας της ΕΚΠ και επισύρει ποινές που προβλέπονται στα επόμενα. Ομάδα κυνηγών λαγού, αγριόχοιρου, ζαρκαδιού, πλατωνιού ή ελαφιού, επιτρέπεται να θηρεύσει έναν αριθμό ζώων ανά ημέρα σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Αν η ομάδα θηρεύσει περισσότερα θηράματα από τα επιτρεπόμενα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λάθος και να καταβάλλει για κάθε ένα θήραμα και επιπλέον της αρχικής τιμής του το 50% της αξίας που ισχύει για τα επιτρεπόμενα/ημέρα. Σύμφωνα με τα προηγούμενα είναι δυνατή και η θήρευση θηράματος που δεν δηλώθηκε. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η θήρευση ενός λαγού ή αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού ή ελαφιού, που δεν έχει δηλωθεί για κυνήγι στην ειδική άδεια, αλλά με την καταβολή 30% επιπλέον του κανονικού τιμήματος χρηματικού ποσού για το κάθε είδος. Αν όμως θηρευτούν περισσότερα του ενός, μη δηλωθέντα θηράματα, τότε καταβάλλεται πρόσθετα για κάθε ένα από τα επιπλέον θηράματα το 50% της καθορισμένης αξίας του. Άρθρο 11ο ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ Στην Ελεγχόμενη Κυνηγητική περιοχή μπορούν να οργανώνονται και να διεξάγονται αγώνες κυνηγητικών σκύλων δεικτών και δίωξης καθ όλο το έτος με μόνη υποχρέωση να ενημερώνεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία εγγράφως μία εβδομάδα πριν την διεξαγωγή των αγώνων Οι αγώνες θα διεξάγονται αποκλειστικά με τα θηρεύσιμα είδη της ΕΚΠ Οι ιδιοκτήτες των διαγωνιζόμενων σκυλιών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν 4039/2012 περί «Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» ενώ, τα κυνηγετικά σκυλιά θα πρέπει να φέρουν περιλαίμιο με μεταλλικό έλασμα, στο οποίο θα αναγράφεται ο ιδιοκτήτης και το τηλέφωνό του Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιασθεί για τη λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 1α του Ν. 4039/2012, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί από κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης) Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση και την διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την Ελεγχόμενη Κυνηγητική Περιοχή Στην ΕΚΠ μπορεί να διεξάγονται Εθνικού και Διεθνούς επιπέδου αγώνες έρευνας και κυνηγίου σε συνεργασία με τον Κυνοφιλικό Όμιλο Ελλάδας. Επιτρέπονται όλα τα θηρεύσιμα είδη. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο παρών πρόγραμμα. Άρθρο 12ο ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ Επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων εντός της Ε.Κ.Π. σε καθορισμένες χρονικές περιόδους που δεν παρεμποδίζεται το πρόγραμμα της ΕΚΠ Η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται για θηρεύσιμα είδη Το δικαίωμα απόκτησης εκγύμνασης σκύλου επιτρέπεται από τους κυνηγούς ή τους κυναγωγούς με την ίδια διαδικασία και επιβάρυνση, απόκτησης δικαιώματος θήρας Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί των κυνηγετικών σκυλιών που θα εισέρχονται στους χώρους εκγύμνασης της Ε.Κ.Π. θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν. 4039/2012 περί «Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», ενώ τα κυνηγετικά σκυλιά θα πρέπει να φέρουν περιλαίμιο με μεταλλικό έλασμα, στο οποίο θα αναγράφεται ο ιδιοκτήτης και το τηλέφωνό του. Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιασθεί για τη Λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 1α του Ν. 4039/2012, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί από κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης) Οι ειδικές άδειες εκγύμνασης καθώς και τα βιβλιάρια υγείας ή διαβατήρια των σκύλων θα παραδίνονται στα αρμόδια όργανα της ΕΚΠ πριν αρχίσει η εκγύμναση, υπό την επίβλεψη των οποίων θα πραγματοποιείται και θα επιστρέφεται μετά το τέλος της Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανό, Πέρδικα πεδινή) και εφόσον διαθέτει τέτοια η Ε.Κ.Π., θα καταβάλουν για αυτά τίμημα ίσο με αυτό που προβλέπεται από το παρόν πρόγραμμα θήρας. Σε περίπτωση που κατά την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων φονευθεί θήραμα εκτός των προβλεπομένων

7 Τεύχος Β 2495/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ στο παρών άρθρο, τότε ο κυνηγός ή κυναγωγός θα πληρώσει το διπλάσιο του τιμήματος που προβλέπεται από το παρών πρόγραμμα, ενώ το θήραμα θα παραμείνει υπέρ της ΕΚΠ. Άρθρο 13ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 13.1 Με πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών είναι δυνατή: α) η τροποποίηση του προγράμματος θήρας, β) η επιπλέον παράτασή του, γ) η διακοπή του για ορισμένο χρονικό διάστημα ή για το υπόλοιπο της κυνηγετικής περιόδου, δ) η μη πραγματοποίηση του για κάποιες ημέρες για λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες των υπηρεσιών της ΕΚΠ Τα σχολεία και οι συνοδοί τους σχετικοί με την περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα καταβάλλουν συμβολική γενική είσοδο 3 συμπεριλαμβανομένης και της ξενάγησης τους στον χώρο. Όλοι οι υπόλοιποι επισκέπτες της Ε.Κ.Π. είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τέλη εισόδου 5 και οφείλουν επίσης να προστατεύουν τα θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους. Οι επισκέψεις απαγορεύονται κατά την περίοδο θήρας Οι κυνηγοί και οι επισκέπτες της ΕΚΠ οφείλουν να τηρούν τους παρακάτω κανόνες λειτουργίας της Ε.Κ.Π: α) Η είσοδος τους επιτρέπεται μόνο με την συνοδεία των οργάνων της ΕΚΠ προς αποφυγή ατυχημάτων. β) Κατά την παραμονή τους στην ΕΚΠ δεν επιτρέπεται: Το άναμμα φωτιάς (θα επιβάλλεται πρόστιμο 50 και αφαίρεση της ειδικής άδειας της ΕΚΠ χωρίς επιστροφή χρημάτων). Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή (σκηνές, κτλ) χωρίς την ειδική άδεια του Επόπτη της ΕΚΠ. Η καταστροφή - απομάκρυνση τεχνικών έργων, κατασκευών και εργαλείων. Η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η συλλογή φυτών και σπόρων και γενικά κάθε φθορά της χλωρίδας και πανίδας (θα επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με την καταστροφή και αφαίρεση της ειδικής άδειας της ΕΚΠ χωρίς επιστροφή χρημάτων). Η κατά οποιοδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων κυνηγών-επισκεπτών. Η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους εκτός από τα δοχεία απορριμμάτων και γενικά η ρύπανση του χώρου Οι κυνηγοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια τους, για τον σωστό χειρισμό των όπλων τους, το ασφαλές βάδισμα τους και την ασφαλή αναγνώριση του θηράματος που θα πυροβολήσουν χωρίς να δικαιούνται αστικής αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα ισχύουν οι γενικές διατάξεις «περί θήρας». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος Ιωάννινα, 25 Ιουλίου 2016 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

8 27038 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2495/ Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α 131). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1, προσαυξανόμενο κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. E Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα Ιστοσελίδα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ ) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ ) Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2323 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10169 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18239 Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34607 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16459 Διεκπ. 11562 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9055 27 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18211 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22753 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20853 16 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157196/3204 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5961 14 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 470 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 159/16832 Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37955 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3791 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. οικ. 186383 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 291 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55925 Μερική ανάκληση απόφασης ένταξης σε κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 361 13 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4458 Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23433 7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 109499/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6809 13 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4397 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7467 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20163930 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1017 16 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 70 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23709 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 725 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4466 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1255 14 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 86 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4477 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17281 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 409 7 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 25 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.5198/229081 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 349 6 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14737 Μερική κύρωση δασικού χάρτη όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7565 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001003/13.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 147 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 20/1219 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών α) τμήματος της νέας κοίτης Σπερχειού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10191 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1393 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1189923 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8403 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 91 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8781 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4421 Κύρωση του Τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9427 30 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1100 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956 Καθορισμός αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8419 8 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1160164 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. 2. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/ 9788 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-1 9788-2 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-3 9788-4 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-5 9788-6 Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.10 20:10:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8277 15 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1148 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 7178 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4434 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 28 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 39 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4462 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10501 7 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1230 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1547/37550 Τροποποίηση της αριθμ. 4810/110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1797 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, συνολικού εμβαδού 13.414,74 τ.μ. στη θέση «Ντούγα»

Διαβάστε περισσότερα

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/ 6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6419 6420 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6421 6422 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21415 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/54821/0004 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32699 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44943 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46965 3 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3884 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.81580 Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2215 29 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 125 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33861 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3275 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1-1/82937/16 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7829 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6347 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 856 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 11229/16/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8681 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4420 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1697 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 157 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29863 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2849 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6545 31 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 100 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4392 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6699 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 906 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034726/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31507 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2966 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14625 Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης σκύλων και διεξαγωγής αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50763 23 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4103 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 79983/58 Καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7031 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 953 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11150 Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2549 2 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 256 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29783 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2848 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6315 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 852 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11232/16/ΓΠ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6971 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 944 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 2537/20511 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32947 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 1085/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6955 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 942 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 3458 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6775 8 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 111 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4396 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 101 1 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 13 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6427 30 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4390 Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6447 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 870 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1516034745/1-8-2016 βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29461 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2822 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 111 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4450 Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8767 30 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 14630 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2373 31 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 315 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1617021582/21-3-2017 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6683 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 904 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034762/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1153 26 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 250 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6125 29 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 18299 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Σέρρες 31-8-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 11657 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Δ/ξης : 11 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 31895 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3021 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 οφειλών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45029 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4458 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6359 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 858 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1516034722/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 27 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4385 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4685 14 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 8653 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1259 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 5 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4377 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνι κής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2637 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 18687 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2597 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68232/4770 Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΡΟΔΙΝΗ» δημοτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 2529 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΚΑ ΔΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 100. Σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42551 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4255 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57745 11 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4311 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3016/130578 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρειες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 81 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8763 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1185 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001723/19.9.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 85 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 699 6 Μαρτίου 06 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Αβ/οικ.0050 Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2823 9 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 357 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 709 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 98 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 1246/60/10.11.2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31543 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2972 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4144/0092 Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6585 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 889 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034743/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8609 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 172 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4418 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38695 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3249 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 30307 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6915 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 935 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 4872 Προκήρυξη για την πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17241 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1466 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα